Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

183 4 0
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 14:07

Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt NamQuản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt NamQuản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt NamQuản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt NamQuản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt NamQuản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt NamQuản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt NamQuản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt NamQuản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt NamQuản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt NamQuản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt NamQuản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt NamQuản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN KINH TẾ TRUNG ƢƠNG -* - NGUYỄN HỒNG PHÚ QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦUPHÁT TRIỂN NHÀ KHU ĐÔ THỊ VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN KINH TẾ TRUNG ƢƠNG -* - NGUYỄN HỒNG PHÚ QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦUPHÁT TRIỂN NHÀ KHU ĐÔ THỊ VIỆT NAM Chuyên ngành : Quản kinh tế Mã số : 9.31.01.10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: Hƣớng dẫn 1: PGS.TS HOÀNG VĂN CƢỜNG Hƣớng dẫn 2: TS TRẦN HỒNG MAI HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các tài liệu trích dẫn, số liệu nêu luận án bảo đảm tính trung thực có nguồn trích dẫn rõ ràng Các kết nghiên cứu chƣa đƣợc công bố nghiên cứu khác Nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Phú i MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH .ix DANH MỤC SƠ ĐỒ ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ .ix PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN CỦA QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦUPHÁT TRIỂN NHÀ KHU ĐÔ THỊ .20 1.1 Khái niệm nhà ở, khu đô thị 20 1.1.1 Nhà ở, đặc điểm nhà khu đô thị 20 1.1.2 Khu đô thị, nhà khu đô thị 21 1.1.3 Dự án đầu xây dựng khu đô thị, nhà khu đô thị .22 1.1.4 Đầu phát triển nhà khu đô thị 25 1.1.5 Quản nhà nước đầu phát triển nhà khu đô thị .25 1.2 Hệ thống quản nhà nƣớc, mục tiêu, vai trò quản nhà nƣớc đầuphát triển nhà khu đô thị .26 1.2.1 Hệ thống quản nhà nước đầu phát triển nhà khu đô thị26 1.2.2 Mục tiêu quản nhà nước đầu phát triển nhà khu thị 27 1.2.3 Vai trò, đặc điểm quản nhà nước đầu phát triển nhà khu đô thị .28 1.3 Nội dung quản nhà nƣớc đầuphát triển nhà khu đô thị 30 1.3.1 Xây dựng quản chiến lược, quy hoạch đầu phát triển nhà khu đô thị .30 1.3.2 Nhà nước xây dựng thực pháp luật đầu phát triển nhà khu đô thị 32 1.3.3 Quản nhà nước công tác quy chuẩn - tiêu chuẩn đầu phát triển nhà khu đô thị 34 1.3.4 Quản nhà nước trình tự thủ tục đầu phát triển nhà khu đô thị 35 ii 1.3.5 Quản nhà nước huy động vốn đầu phát triển nhà 35 1.3.6 Quản nhà nước thị trường mua bán nhà khu đô thị 37 1.3.7 Hoạt động tra, kiểm tra đầu phát triển nhà khu đô thị 38 1.4 Một số tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quản nhà nƣớc đầuphát triển nhà khu đô thị .40 1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản nhà nƣớc đầuphát triển nhà khu đô thị .43 1.5.1 Nhóm nhân tố khách quan .43 1.5.2 Nhóm nhân tố chủ quan 45 1.6 Kinh nghiệm số nƣớc quản nhà nƣớc đầuphát triển nhà khu đô thị học cho Việt Nam 47 1.6.1 Kinh nghiệm của số nước quản nhà nước đầu phát triển nhà khu đô thị 47 1.6.2 Một số học rút cho Việt Nam từ kinh nghiệm nước 50 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦUPHÁT TRIỂN NHÀ KHU ĐÔ THỊ VIỆT NAM 54 2.1 Khái quát thực trạng đầuphát triển nhà khu đô thị Việt Nam 54 2.1.1 Thực trạng phát triển đô thị Việt Nam 54 2.1.2 Thực trạng đầu phát triển nhà khu đô thị Việt nam 56 2.1.3 Đánh giá chung thực trạng đầu phát triển nhà khu thị 59 2.2 Phân tích thực trạng quản nhà nƣớc đầuphát triển nhà khu đô thị Việt Nam 59 2.2.1 Thực trạng xây dựng chiến lược, quy hoạch đầu phát triển nhà khu đô thị 59 2.2.2 Thực trạng quản nhà nước xây dựng, thực pháp luật liên quan đến đầu phát triển nhà khu đô thị 64 2.2.3 Thực trạng quản nhà nước quy chuẩn – tiêu chuẩn liên quan đến đầu phát triển nhà khu đô thị 69 iii 2.2.4 Thực trạng quản nhà nước trình tự thủ tục đầu phát triển nhà khu đô thị 77 2.2.5 Thực trạng quản nhà nước huy động vốn đầu phát triển nhà khu đô thị 80 2.2.6 Thực trạng quản nhà nước thị trường giao dịch nhà khu đô thị 87 2.2.7 Thực trạng quản nhà nước công tác tra, kiểm tra đầu phát triển nhà khu đô thị 95 2.3 Đánh giá thực trạng quản nhà nƣớc đầuphát triển nhà khu đô thị Việt Nam theo số tiêu chí 98 2.3.1 Đánh giá thực trạng quản nhà nước đầu phát triển nhà khu đô thị Việt Nam theo tiêu chí hiệu lực 98 2.3.2 Đánh giá thực trạng quản nhà nước đầu phát triển nhà khu đô thị Việt Nam tiêu chí hiệu 100 2.3.3 Đánh giá thực trạng quản nhà nước đầu phát triển nhà khu thị Việt Nam tiêu chí phù hợp 102 2.3.4 Đánh giá thực trạng quản nhà nước đầu phát triển nhà khu đô thị Việt Nam tiêu chí bền vững 105 2.4 Đánh giá chung thành quả, hạn chế quản nhà nƣớc đầuphát triển nhà khu đô thị nguyên nhân 107 2.4.1 Một số thành tựu đạt quản nhà nước đầu phát triển nhà khu đô thị .107 2.4.2 Một số tồn hạn chế chủ yếu quản nhà nước đầu phát triển nhà khu đô thị .108 Mặc dù đạt số thành tựu định, nhiên công tác quản nhà nước phát triển nhà khu đô thị thời gian vừa qua bộc lộ số tồn hạn chế, thể số nội dung sau:108 2.4.3 Nguyên nhân dẫn đến tồn hạn chế quản nhà nước đầu phát triển nhà khu đô thị 109 iv Có nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan dẫn đến tồn hạn chế quản nhà nước đầu phát triển nhà khu đô thị Việt Nam thời gian qua, phạm vi luận án, tác giả tổng hợp số nguyên nhân sau .109 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO .113 CHẤT LƢỢNG VÀ HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN NHÀ NƢỚC 113 VỀ ĐẦUPHÁT TRIỂN NHÀ KHU ĐÔ THỊ VIỆT NAM 113 TRONG THỜI GIAN TỚI 113 3.1 Bối cảnh phƣơng hƣớng hoàn thiện quản nhà nƣớc đầuphát triển nhà khu đô thị Việt nam thời kỳ tới năm 2030 113 3.1.1 Bối cảnh vấn đề đặt quản nhà nước đầu phát triển nhà đô thị Việt nam thời kỳ tới năm 2030 113 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện nâng cao chất lượng quản nhà nước đầu phát triển nhà khu đô thị Việt Nam thời kỳ tới năm 2030 116 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng nội dung quản nhà nƣớc đầuphát triển nhà khu đô thị 118 3.2.1 Nâng cao chất lượng điều chỉnh xây dựng chiến lược nhà giai đoạn, dự án đầu phát triển nhà khu đô thị .118 3.2.2 Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chế sách, pháp luật đầu phát triển nhà khu đô thị 120 3.2.3 Xây dựng triển khai đồng công tác quy hoạch lĩnh vực đầu phát triển nhà khu đô thị 123 3.2.4 Mở rộng hình thức huy động vốn cho lĩnh vực đầu phát triển nhà khu đô thị .125 3.2.5 Nâng cao chất lượng xây dựng quản hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đầu phát triển nhà khu đô thị 129 3.2.6 Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đầu phát triển nhà khu đô thị .132 v 3.2.7 Cải cách hành quản nhà nước đầu phát triển nhà khu đô thị .134 3.3 Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng hiệu lực, hiệu quản nhà nƣớc đầuphát triển nhà khu đô thị 136 3.3.1 Giải pháp bảo đảm tính phù hợp quản nhà nước đầu phát triển nhà khu đô thị 136 3.3.2 Giải pháp bảo đảm tính hiệu lực quản nhà nước đầu phát triển nhà khu đô thị 137 3.3.3 Giải pháp nâng cao hiệu tính bền vững quản nhà nước đầu phát triển nhà khu đô thị 139 3.3.4 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đội ngũ cán việc thực quản nhà nước đầu phát triển nhà khu đô thị 140 3.3.5 Giải pháp tổ chức thực phân công phân cấp quản nhà nước đầu phát triển nhà khu đô thị 143 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 147 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ 151 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO .152 PHỤ LỤC 159 vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải BXD Bộ Xây dựng BĐS Bất động sản BV Bền vững CĐT Chủ đầu tƣ CNH-HĐH Cơng nghiệp hố - đại hoá DN Doanh nghiệp FDI Đầu tƣ trực tiếp nƣớc GDP Tổng sản phẩm quốc nội HL Hiệu lực HQ Hiệu KĐT Khu đô thị KĐTM Khu đô thị KHCN Khoa học công nghệ NCS Nghiên cứu sinh NN-CP Nghị định phủ NSNN Ngân sách Nhà nƣớc PH Phù hợp QCXDVN Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QĐ Quyết định QĐ-TT Quyết định Thủ Tƣớng QH Quốc Hội QHĐT Quy hoạch đô thị QHXD Quy hoạch xây dựng QLNN Quản nhà nƣớc QPPL Quy phạm pháp luật vii TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành Phố TP.HCM TP Hồ Chí Minh TS Tiến sỹ TTXD Trật tự xây dựng UBND Ủy ban nhân dân Tiếng Anh Diễn giải JHF Cơ quan Tài Gia cƣ Nhật Bản ODA Nguồn vốn hỗ trợ phát triển USD Đô La Mỹ WB Ngân hàng giới 157 57 Lê Hồng Vân (2017), “Đề tài nghiên cứu khoa học, Mã số: RD 02-16 “Đánh giá mức độ ảnh hưởng số yếu tố tác động đến biến động thị trường bất động sản làm sở nâng cao công tác dự báo điều hành, quản điều hành thị trường bất động sản Việt Nam”, Viện kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng 58 Vũ Thị Vinh (2008), “Xây dựng định hướng phát triển đô thị bền vững mục tiêu hướng tới đô thị Việt Nam”, Bộ Xây dựng –Kỷ yếu hội thảo phát triển đô thị bền vững Việt Nam, Hà Nội 59 Nguyễn Thế Vinh (2003), “Hoàn thiện Quản nhà nước đất đai quận Tây Hồ”, Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân 60 Đặng Hùng Võ (2009), “Toàn cảnh thị trường Bất động sả Việt Nam”, Đặc san báo đẩu tư, Hà Nội 61 Nguyễn Thị Hải Yến (2015), luận án: “Đầu cá nhân TTBĐS khu vực Hà Nội”, Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Tài liệu tiếng Anh 62 Arthur C Nelson(2002), Georgia Institute of Technology, Rolf Pendall Đại học Cornell, Casey J Dawkins Georgia Institute of Technology, Gerrit J Knaap, công bố báo cáo nghiên cứu “Mối liên hệ tăng trưởng khả mua nhà” 63 Belinda Yuen(01/05/2005) cơng bố hai cơng trình nghiên cứu “Phát triển đô thị bảo tồn sắc” “Singapore Nhà ở, đô thị chất lượng sống” thuộc Khoa Bất động sản môi trƣờng, Đại học Quốc gia Singapore 64 GrabovƣiP.G (2016), “Kinh tế quản bất động sản”,Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội 63 Ministry of land, in frastructure Trasnport (12/5/2016), “Housing Supply Policy of Korea” 158 65 Leon Glicksman & Juintown Lin(2006), “Thiết kế nhà đô thị bền vững trung quốc”, Nhà xuất Đại học Quốc Gia HàNội 66 LEE Shang Ki (2009),”Kinh nghiệm phát triển nhà thị Hàn Quốc”, Tạp chí Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam 67 Masahiro Kobayashi (3/2006), “ Chính sách nhà thị trường nhà cửa Nhật Bản” báo cáo thƣờng kỳ Viện nghiên cứu Ngân hàng Phát triển Châu Á(ADB) 68 MargeryAustinTurnerKarenDestorelBrown;MaryCunningham; NoahSawyer (12/2003) công bố báo cáo về, “Chiến lược nhà cho tất người dân địa phương: Bài học 70 năm sách thực tiễn” Brookings Institution 69 Muyiwa Elijah Muyiwa Elijah Agunbiade (9/2012) Luận án tiến sĩ” Quản đất ở” Đại họcMelbourne, Melbourne, Victoria 3010, Australia 70 Olotuah A.O Bobadoye (2009) “Cung cấp nhà bền vững cho người nghèo đô thị” công bố Khoa Kiến trúc, Đại học Công nghệ Liên bang Akure Nigeria 71 Terencem.Milstead (2008), Luận án tiến sĩ ” Phát triển đô thị POSTSOVIET”, ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI Bang FLORIDA 72 Terencem.Milstead (8/2009), báo cáo “National Urban Development Housing Framework (2009-2016)”Phát triển nhà phạm vi phát triển đô thị quốc gia 2009-2016”, Viện Nghiên cứu Philippine 159 PHỤ LỤC 160 Phụ lục 01 Phiếu khảo sát doanh nghiệp đánh giá Quản Nhà nƣớc đầuphát triển nhà khu đô thị Việt Nam Thông tin Nghiên cứu sinh (NCS): - Họ tên: - Cơ quan công tác: - Địa chỉ: - Điện thoại: - Email: NCS tiến hành khảo sát nhằm thu thập thêm thông tin vấn đề Quản Nhà nƣớc đầuphát triển nhà khu đô thị Việt Nam Kết khảo sát cung cấp số liệu hữu ích để phục vụ cho nghiên cứu luận án tiến sĩ NCS, đề tài“Quản Nhà nước đầu phát triển nhà khu đô thị Việt Nam”, làm sở đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng Quản Nhà nƣớc đầuphát triển nhà khu đô thị Việt Nam Thời gian khảo sát: Từ tháng 04 đến tháng 12 năm 2016 Đối tượng khảo sát: Đối tƣợng điều tra 50 Doanh nghiệp, 10 quan tổ chức liên quan đến lĩnh vực đầuphát triển nhà khu đô thị, chuyên gia khác Đối tƣợng điều tra đƣợc chia theo chức năng, nhiệm vụ gồm loại hình DN sau đây: + Doanh nghiệp vấn quy hoạch, thiết kế: DN tiến hành hoạt động quy hoạch, thiết kế, tƣ vấn dự án đầuphát triển nhà khu đô thị + Nhà thầu Xây dựng: DN tiến hành hoạt động xây dựng cơng trình đầuphát triển nhà khu đô thị + Doanh nghiệp bất động sản: đơn vị hoạt động việc kinh doanh, khai thác, môi giới chủ đầu tƣ dự án đầuphát triển nhà khu đô thị 161 + Cơ quan tổ chức: Sở xây dựng, Cục, vụ, viện nghiên cứu kinh tế thuộc Bộ ngành, quan Trung Ƣơng Phương pháp khảo sát: điều tra chọn mẫu, sử dụng bảng hỏi điều tra xã hội học Số lượng phiếu khảo sát: 450 phiếu điều tra Mẫu phiếu khảo sát Quản Nhà nƣớc đầuphát triển nhà khu đô thị Việt Nam đƣợc xây dựng nhƣ sau: Phần I Thông tin chung đối tƣợng khảo sát Phần II Các nội dung đánh giá Quản Nhà nƣớc đầuphát triển nhà khu thị Việt Nam + Tính hiệu lực + Tính hiệu + Tính phù + Tính bền vững Phần III Những ý kiến đánh giá khác 162 Phụ lục 02 PHIẾU SỐ 1: LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA I Thông tin chung đối tƣợng khảo sát Họ tên ngƣời đánh giá:……………………………………………… Địa chỉ: …….……………………………………………………………… II ANH/CHỊ CHO Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ HIỆU LỰC TRONG CƠNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦUPHÁT TRIỂN NHÀ KHU ĐÔ THỊ VIỆT NAM HIỆN NAY (Lựa chọn đáp án phù hợp câu hỏi theo mức độ đồng ý với nhận định tác giả theo cấp độ:1.Rất không đồng ý; 2.Không đồng ý; 3.Phân vân; 4.Đồng ý; 5.Hoàn toàn đồngý) TRẢ LỜI Ký hiệu HL1 HL2 HL3 HL4 HL5 CÂU HỎI Rất không đồng ý Không Phân Đồng đồng vân ý ý Mức độ đáp ứng tính cơng khai minh bạch quy hoạch dự án đầuphát triển nhà khu đô thị Mức độ đầy đủ, đồng hệ thống pháp luật lĩnh vực đầuphát triển nhà khu đô thị Việt Nam Đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật, chấp hành mệnh lệnh cấp cán công chức quan có thẩm quyền lĩnh vực đầuphát triển nhà khu đô thị Đánh giá tính phối hợp nhịp nhàng phận hệ thống hành chính, quản nhà nƣớc lĩnh vực đầuphát triển nhà khu đô thị Mức độ thực doanh nghiệp pháp luật, sách lĩnh vực đầuphát triển nhà khu đô thị Việt Nam III ANH/CHỊ CHO Ý KIẾN KHÁC ……………………………………………………………………………… Ký tên Hoàn toàn đồng ý 163 Phụ lục 03 PHIẾU SỐ 2: LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA I Thông tin chung đối tƣợng khảo sát Họ tên ngƣời đánh giá:……………………………………………… Địa chỉ: …….……………………………………………………………… II ANH/CHỊ CHO Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦUPHÁT TRIỂN NHÀ KHU ĐÔ THỊ VIỆT NAM HIỆN NAY (Lựa chọn đáp án phù hợp câu hỏi theo mức độ đồng ý với nhận định tác giả theo cấp độ:1.Rất không đồng ý; 2.Khơng đồng ý; 3.Phân vân; 4.Đồng ý; 5.Hồn toàn đồng ý) TRẢ LỜI Ký hiệu CÂU HỎI Rất không đồng ý Không đồng ý Phân vân Đồn gý Hoàn toàn đồng ý Mức độ hoàn thành kế hoạch hoạt động đầuphát triển nhà địa phƣơng Mức độ hiệu quả, chất lƣợng công tác thẩm định, phê duyệt quan HQ2 QLNN địa phƣơng dự án đầuphát triển nhà khu đô thị Hiệu công tác tuyên truyền phổ biến văn HQ3 QPPL địa phƣơng Mức độ hiệu quản quy hoạch việc đáp ứng mục tiêu kinh tế xã hội việc HQ4 phát triển nhà khu đô thị địa phƣơng thời gian qua với chiến lƣợc phát triển nhà đô thị quốc gia HQ1 III ANH/CHỊ CHO Ý KIẾN KHÁC …………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn hợp tác anh (chị) Ký tên 164 Phụ lục 04 PHIẾU SỐ 3: LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA I Thông tin chung đối tƣợng khảo sát Họ tên ngƣời đánh giá:……………………………………………… Địa chỉ: …….……………………………………………………………… II ANH/CHỊ CHO Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ PHÙ HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦUPHÁT TRIỂN NHÀ KHU ĐÔ THỊ VIỆT NAM HIỆN NAY (Lựa chọn đáp án phù hợp câu hỏi theo mức độ đồng ý với nhận định tác giả theo cấp độ:1.Rất không đồng ý; 2.Không đồng ý; 3.Phân vân; 4.Đồng ý; 5.Hoàn toàn đồng ý) TRẢ LỜI Ký hiệu CÂU HỎI Rất Hồn Khơng Phân Đồng khơng tồn đồng ý vân ý đồng ý đồng ý Mức độ phù hợp hệ thống pháp luật lĩnh vực đầuphát triển nhà khu đô thị với PH1 thực tế phát triển nhà đô thị Việt Nam thời gian qua Mức độ phù hợp quy hoạch chung, mức độ phù hợp hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn PH2 xây dựng dự án đầuphát triển nhà khu đô thị địa phƣơng thời gian qua Chất lƣợng nguồn nhân lực hệ thống quản nhà nƣớc tốc độ phát triển dự án PH3 đầuphát triển nhà khu đô thị thời gian qua Việt nam III ANH/CHỊ CHO Ý KIẾN KHÁC …………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn hợp tác anh (chị) Ký tên 165 Phụ lục 05 PHIẾU SỐ 4: LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA I Thông tinchung đối tƣợng khảo sát Họ tên ngƣời đánh giá:……………………………………………… Địa chỉ: …….……………………………………………………………… II ANH/CHỊ CHO Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ BỀN VỮNG TRONG CƠNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦUPHÁT TRIỂN NHÀ KHU ĐÔ THỊ VIỆT NAM HIỆN NAY (Lựa chọn đáp án phù hợp câu hỏi theo mức độ đồng ý với nhận định tác giả theo cấp độ:1.Rất không đồng ý; 2.Khơng đồng ý; 3.Phân vân; 4.Đồng ý; 5.Hồn tồn đồng ý) TRẢ LỜI Ký hiệu BV1 BV2 BV3 CÂU HỎI Rất không đồng ý Không đồng ý Phân Đồng ý vân Hoàn toàn đồng ý Mức độ gắn kết sách đầuphát triển nhà thị địa phƣơng với chiến lƣợc đầuphát triển nhà quốc gia Quản nhà nƣớc lĩnh vực đầuphát triển nhà khu đô thị thời gian qua, đảm bảo mục tiêu phân phối bình đẳng sản phẩm nhà dự án nhà khu đô thị Quản nhà nƣớc đầuphát triển nhà khu đô thị Việt Nam đảm bảo yếu tố xâm phạm di tích tự nhiên, di tích lịch sử, văn hóa cơng trình cơng cộng III ANH/CHỊ CHO Ý KIẾN KHÁC …………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn hợp tác anh (chị) Ký tên 166 Phụ lục 06 Kết đo lƣờng Quản Nhà nƣớc đầuphát triển nhà khu đô thị Việt Nam a Kết đo lƣờng tính hiệulực Tỷ lệ đồng ý Chỉ tiêu (%) 3,7 32,2 54,1 10 8,9 33 49,9 8,2 2,1 52 44 1,9 15 47 38 0 20 29 41,5 9,5 HL1 Mức độ đáp ứng tính cơng khai minh bạch quy hoạch dự án đầuphát triển nhà khu đô thị HL2 Mức độ đầy đủ, đồng hệ thống pháp luật lĩnh vực đầuphát triển nhà khu đô thị Việt Nam HL3 Đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật, chấp hành mệnh lệnh cấp cán công chức quan có thẩm quyền lĩnh vực đầuphát triển nhà khu đô thị HL4 Đánh giá tính phối hợp nhịp nhàng phận hệ thống hành chính, quản nhà nƣớc lĩnh vực đầuphát triển nhà khu đô thị HL5 Mức độ thực doanh nghiệp pháp luật, sách lĩnh vực đầuphát triển nhà khu đô thị Việt Nam b Kết đo lƣờng tính hiệuquả Tỷ lệ đồng ý Chỉ tiêu (%) 13 39,5 44 3,5 phê duyệt quan QLNN địa phƣơng 5,5 20,4 53,6 20,5 51,5 33,8 12 HQ1 Mức độ hoàn thành kế hoạch hoạt động đầuphát triển nhà địa phƣơng HQ2 Mức độ hiệu quả, chất lƣợng công tác thẩm định, dự án đầuphát triển nhà khu đô thị HQ3 Hiệu công tác tuyên truyền phổ biến văn QPPL địa phƣơng 2,7 167 HQ4 Mức độ hiệu quản quy hoạch đáp ứng mục tiêu kinh tế xã hội việc phát triển nhà khu đô thị 9,6 43,2 45,2 địa phƣơng thời gian qua với chiến lƣợc phát triển nhà đô thị quốc gia c Kết đo lƣờng tính phù hợp Tỷ lệ đồng ý Chỉ tiêu (%) 21,4 57,4 21,2 5,5 20,4 53,6 20,5 2,7 51,5 33,8 12 PH1 Mức độ phù hợp hệ thống pháp luật lĩnh vực đầuphát triển nhà khu đô thị với thực tế phát triển nhà đô thị Việt Nam thời gian qua PH2 Mức độ phù hợp quy hoạch chung, mức độ phù hợp hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng dự án đầuphát triển nhà khu đô thị địa phƣơng thời gian qua PH3 Chất lƣợng nguồn nhân lực hệ thống quản nhà nƣớc tốc độ phát triển dự án đầuphát triển nhà khu đô thị thời gian qua Việt nam d Kết đo lƣờng tính bềnvững Tỷ lệ đồng ý Chỉ tiêu (%) 2,9 17 60,3 19,8 0 9,1 51,4 39,5 2,7 51,5 61,4 29,1 BV1 Mức độ gắn kết sách đầuphát triển nhà đô thị địa phƣơng với chiến lƣợc đầuphát triển nhà quốc gia BV2 Quản nhà nƣớc lĩnh vực đầuphát triển nhà khu đô thị thời gian qua, đảm bảo mục tiêu đáp ứng nhu cầu sản phẩm nhà khu đô thị cho ngƣời dân BV3 Quản nhà nƣớc đầuphát triển nhà khu đô thị Việt Nam đảm bảo quy hoạch yếu tố xâm phạm di tích tự nhiên, di tích lịch sử, văn hóa cơng trình cơng cộng 168 Phụ lục 07 Diện Loại tích BĐS Ngày cơng chứng Số hợp đồng Tên hợp đồng Bên liên quan Nội dung Công chứng viên Bên A: Ơng Lã Tồn Thắng, sinh ngày 19/01/1973, Giấy chứng minh nhân dân số Tài sản: 013071015 Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 29/03/2008; Toàn quyền sử dụng đất, theo “Giấy chứng nhận quyền Cùng vợ là: Bà Hoàng Thị sử dụng đất, quyền sở Thanh Hƣờng, sinh ngày HĐ hữu nhà tài sản khác gắn chuyển 12/06/1980, Giấy chứng minh liền với đất” số: CG 623039; Đoàn nhƣợng nhân dân số 013071014 Số vào sổ cấp GCN: CS-LB Văn 23/11/2017 2924/2017/HĐCN tồn Cơng an thành phố Hà Nội 06914 Sở Tài nguyên Hách cấp ngày 29/03/2008; QSD Môi trƣờng thành phố Hà Nội đất cấp ngày 23/03/2017 Cả hai ông bà đăng ký hộ thƣờng trú tại: 25 - Thửa đất số: (244(1)-2)ngách 86/20 phố Hào Nam, 2+(244(2)-2)-2; - Tờ đồ phƣờng Ô Chợ Dừa, quận số: 23; Đống Đa, thành phố Hà Nội - Địa chỉ: Tổ 16, phƣờng Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Tổ chức công chứng 393 0 Văn Phòng Cơng Chứng Nguyễn Thị Trà Giang 0 35 rl 169 Phụ lục 08 Quận Ba Đình Quận Quận Đống Đa Quận Quận Quận Quận Quận Quận Quận Quận Quận Quận Quận Quận Quận Quận Quận Quận Hoàn Hai Bà Cầu Thanh Tây Từ Hà Hoàng Thanh Long Đan Hồi Đơng Gia Thƣờng Mê Kiếm Trƣng Giấy Xn Hồ Liêm Đơng Mai Trì Biên Phƣợng Đức Anh Lâm Tín Linh 16 27 18 35 22 19 38 40 32 22 38 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 Phụ lục 09 Một số văn pháp luật liên quan đến đầuphát triển nhà khu đô thị giai đoạn 2011 – TT Luật Các văn dƣới luật Luật Đất đai 2013 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Nghị định 44/2014/NĐ-CP Nghị định 45/2014/NĐ-CP Nghị định 46/2014/NĐ-CP Nghị định 47/2014/NĐ-CP Nghị định 102/2014/NĐ-CP Nghị định 104/2014/NĐ-CP Nghị định 135/2016/NĐ-CP Nghị định 01/2017/NĐ-CP Nghị định 35/2017/NĐ-CP Luật Kinh doanh Nghị định 76/2015/NĐ-CP Bất động sản Nghị định 79/2016/NĐ-CP 2014 Nghị định 99/2015/NĐ-CP Nghị định 100/2015/NĐ-CP Luật Nhà 2014 Nghị định 101/2015/NĐ-CP Nghị định 117/2015/NĐ-CP Luật Doanh Nghị định 78/2015/NĐ-CP; nghiệp 2014 Nghị định 96/2015/NĐ-CP Nghị định 30/2015/NĐ-CP; Nghị định 15/2015/NĐ-CP Luật Đầu tƣ 2014 Nghị định 15/2015/NĐ-CP Quyết định 23/2015/QĐ-TT Nghị định 32/2015/NĐ-CP; Nghị định 37/2015/NĐ-CP; Luật Xây dựng Nghị định 44/2015/NĐ-CP; 2014 Nghị định 46/2015/NĐ-CP; Nghị định 59/2015/NĐ-CP Nghị định 42/2017/NĐ-CP; Bộ Luật Dân 2015 (Luật số 91/2015/QH13) Nội dung Qui định điều chỉnh hoạt động liên quan đến việc đầuphát triển đô thị Quy định chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn trách nhiệm Nhà nƣớc đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai thống quản đất đai, chế độ quản sử dụng đất đai, quyền nghĩa vụ ngƣời sử dụng đất Liên quan trực tiếp đến việc bố trí quỹ đất để phát triển thị trƣờng BĐS Quy định hoạt động kinh doanh BĐS Quy định sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng giao dịch nhà Quy định tạo lập, tổ chức hoạt động liên quan đến doanh nghiệp Quy định hoạt động đầu tƣ kinh doanh Việt Nam Quy định việc đầu tƣ theo hình thức đối tác công tƣ Quy định hoạt động đầu tƣ xây dựng Có liên quan đến việc điều chỉnh quan hệ Quyền tài sản đất đai BĐS; Giao dịch dân BĐS 171 Phụ lục 10 Các văn quy phạm pháp luật có liên quan Luật xây dựng: Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật số 38/2009/QH12 năm 2009; Luật xây dựng 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015; Nghị định 32/2015/NĐ-CP Quản chi phí đầu tƣ xây dựng; Nghị định 37/2015/NĐCP hƣớng dẫn hợp đồng xây dựng; Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết số nội dung quy hoạch xây dựng; Nghị định 46/2015/NĐ-CP quản chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định 59/2015/NĐ-CP quản dự án đầu tƣ xây dựng; Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi 59/2015/NĐ-CP quản dự án đầu tƣ xây dựng Luật kinh doanh bất động sản Luật kinh doanh bất động sản năm 2006 Luật Kinh doanh BĐS 2014 văn hƣớng dẫn Luật nhà Luật Nhà năm 2005 Luật sửa đổi, bổ sung Luật nhà năm 2009 Luật Nhà 2014 đƣợc Quốc hội ban hành ngày 25/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 thay cho Luật Nhà 2005 Luật đất đai Luật Đất đai năm 2003 Luật Đất Đai năm 2003 Luật sửa đổi năm 2009 Luật Quy hoạch đô thị Luật Quy hoạch đô thị, số 30/2009/QH12 Quốc hội quy hoạch đô thị Nghị định 37/2010/NĐ-CP lập, thẩm định, phê duyệt quản quy hoạch Nghị định 44/2015/NĐ-CP hƣớng dẫn quy hoạch xây dựng văn hợp 01/VBHN-VPQH 2015 hợp Luật quy hoạch đô thị Nghị định đầuphát triển đô thị Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 phủ, Quy chế khu thị mới; Nghị định số: 11/2013/NĐ-CP, Về quản đầuphát triển đô thị ... 1.1.2 Khu đô thị, nhà khu đô thị 21 1.1.3 Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà khu đô thị .22 1.1.4 Đầu tư phát triển nhà khu đô thị 25 1.1.5 Quản lý nhà nước đầu tư phát triển nhà. .. tiêu quản lý nhà nước đầu tư phát triển nhà khu thị 27 1.2.3 Vai trò, đặc điểm quản lý nhà nước đầu tư phát triển nhà khu đô thị .28 1.3 Nội dung quản lý nhà nƣớc đầu tƣ phát triển nhà. .. 2.3.2 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đầu tư phát triển nhà khu đô thị Việt Nam tiêu chí hiệu 100 2.3.3 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đầu tư phát triển nhà khu đô thị Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay