Hiệu quả của truyền thông giáo dục dinh dưỡng sử dụng thực phẩm giàu vi chất sẵn có tại địa phương đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 623 tháng tuổi tại một huyện trung du phía Bắc (Luận án tiến sĩ)

180 6 0
  • Loading ...
1/180 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 14:02

Hiệu quả của truyền thông giáo dục dinh dưỡng sử dụng thực phẩm giàu vi chất sẵn có tại địa phương đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 623 tháng tuổi tại một huyện trung du phía BắcHiệu quả của truyền thông giáo dục dinh dưỡng sử dụng thực phẩm giàu vi chất sẵn có tại địa phương đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 623 tháng tuổi tại một huyện trung du phía BắcHiệu quả của truyền thông giáo dục dinh dưỡng sử dụng thực phẩm giàu vi chất sẵn có tại địa phương đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 623 tháng tuổi tại một huyện trung du phía BắcHiệu quả của truyền thông giáo dục dinh dưỡng sử dụng thực phẩm giàu vi chất sẵn có tại địa phương đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 623 tháng tuổi tại một huyện trung du phía BắcHiệu quả của truyền thông giáo dục dinh dưỡng sử dụng thực phẩm giàu vi chất sẵn có tại địa phương đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 623 tháng tuổi tại một huyện trung du phía BắcHiệu quả của truyền thông giáo dục dinh dưỡng sử dụng thực phẩm giàu vi chất sẵn có tại địa phương đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 623 tháng tuổi tại một huyện trung du phía BắcHiệu quả của truyền thông giáo dục dinh dưỡng sử dụng thực phẩm giàu vi chất sẵn có tại địa phương đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 623 tháng tuổi tại một huyện trung du phía BắcHiệu quả của truyền thông giáo dục dinh dưỡng sử dụng thực phẩm giàu vi chất sẵn có tại địa phương đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 623 tháng tuổi tại một huyện trung du phía Bắc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN DINH DƢỠNG QUỐC GIA HUỲNH VĂN DŨNG HIỆU QUẢ CỦA TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC DINH DƢỠNG SỬ DỤNG THỰC PHẨM GIÀU VI CHẤT SẴNTẠI ĐỊA PHƢƠNG ĐẾN TÌNH TRẠNG DINH DƢỠNG CỦA TRẺ TỪ 6-23 THÁNG TUỔI TẠI MỘT HUYỆN TRUNG DU PHÍA BẮC LUẬN ÁN TIẾNDINH DƢỠNG Hà Nội - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN DINH DƢỠNG QUỐC GIA HUỲNH VĂN DŨNG HIỆU QUẢ CỦA TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC DINH DƢỠNG SỬ DỤNG THỰC PHẨM GIÀU VI CHẤT SẴNTẠI ĐỊA PHƢƠNG ĐẾN TÌNH TRẠNG DINH DƢỠNG CỦA TRẺ TỪ 6-23 THÁNG TUỔI TẠI MỘT HUYỆN TRUNG DU PHÍA BẮC Chuyên ngành: Dinh dƣỡng Mã số: 9720401 LUẬN ÁN TIẾNDINH DƢỠNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Thúy Hòa PGS.TS Phạm Văn Phú Hà Nội - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi thực hiện, đƣợc tiến hành cơng phu, nghiêm túc Các số liệu, kết luận án trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu khác Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019 Tác giả luận án HUỲNH VĂN DŨNG ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn tới Ban Giám đốc Viện Dinh Dưỡng, Trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng Thực phẩm Viện Dinh Dưỡng, Ban Giám hiệu Trường Cao Đẳng Y Tế Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Bình Dương hỗ trợ, tạo điều kiện cho học tập để thực luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với TS.BS Phạm Thúy Hòa PGS.TS.BS Phạm Văn Phú người thầy dành nhiều thời gian công sức để hướng dẫn, hỗ trợ tận tình, khuyến khích động viên tơi q trình thực luận án Tôi xin chân thành cảm ơn Sở y tế tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Y tế Huyện Tam N ng, Trạm tế ã Dậu Dương, Thượng N ng, Tam Cường, Thanh Uyên, cán cộng tác viên y tế giúp đỡ, tạo điều kiện cho tiến hành nghiên cứu ủng hộ tơi nhiệt tình q trình thu thập số liệu nghiên cứu Cuối cùng, xin gởi lời tri ân đến hai đấng sinh thành gia đình (nhất vợ t i , ạn , đ ng nghiệp, ạn quan tâm, động viên, chia sẻ, giúp đỡ t i trình học tập hoàn thành luận án Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019 Tác giả luận án HUỲNH VĂN DŨNG iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ABS CC/T CN/CC CN/T CSHQ CTV FAO GDDD GDSK Hb HGĐ HQCT IYCF IYCN KT – TH MICS NKHH/CT P: L: G PEM SD SDD TB TTDD TTGDDD TTYT UNICEF VAC VCDD VDD WB WHO YNSKCĐ Ăn bổ sung Chiều cao/Tuổi Cân nặng/Chiều cao Cân nặng/Tuổi Chỉ số hiệu Cộng tác viên Food and Agriculture Organization of the United Nations (Tổ chức lƣơng thực nông nghiệp liên hợp quốc) Giáo dục dinh dƣỡng Giáo dục sức khỏe Hemoglobin Hộ gia đình Hiệu can thiệp Infant and Young Child Feeding (Nuôi dƣỡng trẻ nhỏ) Infant & Young Child Nutrition Project (USAID’s flagship project) (Dự án dinh dƣỡng trẻ em) Kiến thứcThực hành Multiple Indicator Cluster Survey (Điều tra đánh giá mục tiêu trẻ em phụ nữ) Nhiễm khuẩn hơ hấp/cấp tính Protein: Lipid:Glucid Protein-Energy Malnutrition (Suy dinh dƣỡng lƣợng-protein) Standard Deviation (Độ lệch chuẩn) Suy dinh dƣỡng Trung bình Tình trạng dinh dƣỡng Truyền thông giáo dục dinh dƣỡng Trung tâm y tế United Nation Children’s Fund (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc) Vƣờn – Ao – Chuồng Vi chất dinh dƣỡng Viện Dinh dƣỡng World Bank (Ngân hàng Thế giới) World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới) Ý nghĩa sức khỏe cộng đồng iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix DANH MỤC HÌNH x ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 SUY DINH DƢỠNG THẤP CÒI Ở TRẺ EM DƢỚI TUỔI 1.1.1 Khái niệm suy dinh dƣỡng thấp còi 1.1.2 Nguyên nhân suy dinh dƣỡng thấp còi 1.1.3 Thực trạng suy dinh dƣỡng thấp còi 13 1.1.4 Hậu suy dinh dƣỡng trẻ em dƣới tuổi 22 1.1.5 Phƣơng pháp đánh giá suy dinh dƣỡng 23 1.2 T NH H NH THIẾU VI CHẤT DINH DƢỠNG TRẺ EM Ở TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 26 1.2.1 Khái niệm vi chất dinh dƣỡng 26 1.2.2 Vai trò số vi chất dinh dƣỡng thiết yếu 26 1.2.3 Tình hình thiếu vi chất dinh dƣỡng giới 28 1.2.4 Tình hình thiếu vi chất dƣỡng trẻ em Việt Nam 30 1.3 CHIẾN LƢỢC TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC, NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG THỨC ĂN BỔ SUNG NHẰM CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG DINH DƢỠNG VÀ THIẾU VI CHẤT DINH DƢỠNG 34 1.3.1 Truyền thông giáo dục 34 1.3.2 Cải thiện chất lƣợng thức ăn bổ sung 39 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 43 2.1.1 Địa điểm nghiên cứu 43 2.1.2 Đối tƣợng nghiên cứu 43 v 2.1.3 Thời gian nghiên cứu 45 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 45 2.2.2 Cỡ mẫu phƣơng pháp chọn mẫu cho nghiên cứu 46 2.2.3 Biến số, số tiêu nghiên cứu 49 2.2.4 Phƣơng pháp kỹ thuật thu thập số liệu 52 2.2.5 Tổ chức thực nghiên cứu 56 2.2.6 Kiểm tra giám sát 61 2.2.7 Xử lý phân tích số liệu 61 2.2.8 Các biện pháp khống chế sai số 62 2.3 ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU 64 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 66 3.1 THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 66 3.2 THỰC HÀNH NUÔI DƢỠNG TRẺ CỦA CÁC BÀ MẸ VÀ T NH TRẠNG DINH DƢỠNG CỦA TRẺ – 23 THÁNG TUỔI 69 3.3 HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC DINH DƢỠNG 71 3.3.1 Đặc điểm đối tƣợng nghiên cứu thời điểm trƣớc can thiệp 71 3.3.2 Hiệu truyền thông đến thực hành chăm sóc trẻ 6-23 tháng tuổi xã can thiệp 75 3.3.3 Hiệu truyền thông đến tình trạng dinh dƣỡng, tình trạng Vitamin A, tình trạng kẽm thiếu máu trẻ tham gia nghiên cứu sau tháng can thiệp 81 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN 90 4.1 THỰC HÀNH NUÔI DƢỠNG TRẺ CỦA CÁC BÀ MẸ VÀ T NH TRẠNG DINH DƢỠNG CỦA TRẺ - 23 THÁNG TUỔI 92 4.1.1 Thực hành nuôi trẻ bà mẹ 92 4.1.2 Tình trạng dinh dƣỡng trẻ em 6-23 tháng tuổi địa bàn nghiên cứu 97 4.2 HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC DINH DƢỠNG 100 vi 4.2.1 Đặc điểm đối tƣợng tham gia nghiên cứu thời điểm trƣớc can thiệp 100 4.2.2 Hiệu truyền thông đến thực hành chăm sóc trẻ - 23 tháng tuổi xã can thiệp 101 4.2.3 Hiệu truyền thơng đến tình trạng dinh dƣỡng, tình trạng vitamin A, tình trạng kẽm thiếu máu trẻ tham gia nghiên cứu sau tháng can thiệp 103 4.2.4 Hiệu can thiệp số nhân trắc theo nhóm tuổi khác 108 4.3 HIỆU QUẢ CỦA TRUYỀN THÔNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM GIÀU VI CHẤT DINH DƢỠNG ĐẾN T NH TRẠNG THIẾU VITAMINA, THIẾU KẼM VÀ THIẾU MÁU CỦA TRẺ – 23 THÁNG TUỔI BỊ SDD THẤP CÒI 110 4.3.1 Hiệu cải thiện hàm lƣợng hemoglobin tình trạng thiếu máu 110 4.3.2 Hiệu cải thiện hàm lƣợng Retinol huyết tình trạng thiếu vitamin A tiền lâm sàng 111 4.3.3 Hiệu cải thiện hàm lƣợng kẽm huyết tình trạng thiếu kẽm 113 4.3.4 Hiệu can thiệp đến tình trạng dinh dƣỡng trẻ em địa bàn nghiên cứu so sánh với số nghiên cứu giới 114 KẾT LUẬN 119 KHUYẾN NGHỊ 121 DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 Bảng 3.15 Bảng 3.16 Bảng 3.17 Bảng 3.18 Bảng 3.19 Ngƣỡng đánh giá mức độ SDD cá thể 24 Ngƣỡng đánh giá mức độ SDD quần thể 25 Ngƣỡng đánh giá mức độ SDD thấp còi quần thể với mức độ 25 Thông tin chung hộ gia đình 66 Số trẻ tham gia điều tra sàng lọc theo xã 68 Tháng tuổi trung bình phân bố nhóm tuổi đối tƣợng nghiên cứu 68 Tỷ lệ thực hành nuôi sữa mẹ theo WHO 69 Tỷ lệ thực hành cho trẻ ăn bổ sung 69 Tỷ lệ SDD CN/T, CC/T CN/CC trẻ theo xã 70 Đặc điểm tuổi giới trẻ thời điểm trƣớc can thiêp 71 Đặc điểm nhân trắc hai nhóm trƣớc can thiệp 71 Tỷ lệ thiếu vi chất hai nhóm nghiên cứu theo nhóm tuổi trƣớc can thiệp 72 Đặc điểm số số sinh hố hai nhóm trƣớc can thiệp 73 Tỷ lệ thực hành trẻ ăn bổ sung bà mẹ hai nhóm nghiên cứu trƣớc can thiệp 73 Giá trị dinh dƣỡng phần trẻ hai nhóm nghiên cứu trƣớc can thiệp 74 Tính cân đối phần trẻ hai nhóm nghiên cứu trƣớc can thiệp 75 Tỷ lệ % thay đổi thực hành ăn bổ sung trẻ sau tháng can thiệp 75 Chỉ số hiệu can thiệp lên thực hành ăn bổ sung sau tháng can thiệp 76 So sánh giá trị dinh dƣỡng phần nhóm chứng trƣớc sau can thiệp 77 Tính cân đối phần nhóm chứng trƣớc sau can thiệp 78 So sánh giá trị dinh dƣỡng phần trƣớc sau can thiệp nhóm can thiệp 79 Tính cân đối phần trƣớc sau can thiệp nhóm can thiệp 80 viii Bảng 3.20 Hiệu số nhân trắc sau can thiệp theo nhóm nghiên cứu 82 Bảng 3.21 Chỉ số hiệu tỷ lệ SDD sau tháng can thiệp hai nhóm nghiên cứu 84 Bảng 3.22 Sự thay đổi nồng độ Hb, retinol kẽm huyết sau tháng can thiệp 85 Bảng 3.23 Sự thay đổi tỷ lệ thiếu máu, Vitamin A kẽm sau tháng can thiệp 87 Bảng 3.24 Chỉ số hiệu lên tỷ lệ thiếu máu, Vitamin A kẽm sau tháng can thiệp 88 Bảng 3.25 Sự thay đổi tỷ lệ thiếu nhiều vi chất sau tháng can thiệp 89 Bảng 4.1 Tỷ lệ SDD số nghiên cứu gần 99 Bảng 4.2 So sánh cải thiện cân nặng trẻ nghiên cứu với số nghiên cứu bổ sung vi chất khác Việt Nam 105 Bảng 4.3 So sánh mức tăng chiều cao hai nhóm với kết nghiên cứu số tác giả khác Việt Nam 107 Bảng 4.4 So sánh hiệu can thiệp nghiên cứu so với nghiên cứu triển khai IYCN 115 27 Nếu chƣa tốt (4) (5), theo chị nguyên nhân nào? a b c d e f Thiếu tiền Thiếu thời gian Thiếu nhân lực Thiếu thông tin để hiểu biết Chất lƣợng thực phẩm địa phƣơng Lý mẹ (ngƣời chăm sóc) khơng làm đƣợc Ghi rõ: Phụ lục PHIẾU HỎI GHI KHẨU PHẦN 24 GIỜ QUA TRƢỚC CAN THIỆP (Ghi hàng thành phần ăn) Trẻ đƣợc bú mẹ:………… lần Bữa ăn Giờ (1) (chính hay phụ) (2) Thành Tên phần món ăn ăn Tổng lƣợng trẻ ăn đƣợc Qui lƣợng ăn đƣợc sống Mã thực phẩm (3) (5) (6) (7) (4) Bữa ăn Giờ (chính hay phụ) Thành Tên phần món ăn ăn Tổng lƣợng trẻ ăn đƣợc Qui lƣợng ăn đƣợc sống Mã thực phẩm 28 Ngày hôm qua cháu đƣợc bú mẹ khơng (kể sữa mẹ vắt ra)?  Mã: Có= 1; Khơng= 2; Khơng nhớ/ không biết/ không trả lời = 29 Sau sinh cháu chị cho cháu bú?  - Cho bú đầu = - Cho bú sau đầu = 30 Trƣớc cho cháu bú lần đầu, chị cho cháu ăn/uống loại thức ăn khác không?  [1] Không [2] Nƣớc cam thảo [3] Mật ong [4] nƣớc chanh/ quất [5] nƣớc cơm/ cháo [6] cơm nhai [7] uống sữa bò rõ [8] bú sữa bình [9] khác, ghi 31 Chế độ ni dƣỡng trẻ  Mã: Con bú mẹ, chưa ăn ột = 1; bú mẹ ăn ổ sung = 2; Khơng bú mẹ = 32 Trung bình ngày, chị (hoặc ngƣời khác gia đình) dành thời gian trẻ ăn (chỉ hỏi bữa chính)  a Thời gian:  phút b Số bữa  c Theo chị, thời gian  Mã: Nhiều = 1; Vừa đủ= 2; Thiếu = 3; 33 Thông thƣờng trẻ đƣợc cho ăn đâu? 33.1 nhà gia đình  33.2 nhà, khác với bữa gia đình  33.3 ngồi nhà (bế rong, ăn với bạn )  33.4 Khác  Không áp dụng = Mã phiếu Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN BÀ MẸ CON NHỎ TỪ ĐẾN 23 THÁNG TUỔI ĐIỀU TRA THỰC HÀNH NUÔI DƢỠNG TRẺ NHỎ HUYỆN TAM NÔNG - PHÚ THỌ SAU CAN THIỆP ………………………………………… Xã: Mã số đối tƣợng: Ngày điều tra: Địa chỉ: / / 2013 Thƣợng nông Dậu dƣơng Thanh uyên Tam cƣờng ………………………………………… I ĐO NHÂN TRẮC STT Họ tên Giới tính Năm sinh Cân Cao (Trai = 1, (Trẻ: ngày tháng năm) (kg) (cm) gái = 2) Mẹ: Trẻ: / / 20 Trẻ: / / 20 II THÔNG TIN VỀ NHÂN KHẨU STT Câu hỏi Phƣơng án trả lời Q1 Gia đình chị gồm …………………… ngƣời? Q2 Chị con? (ghi số …………………… sinh sống hộ gia đình) Q3 Trẻ thứ chị? …………………… Q4 Chị học hết lớp mấy? Cấp I (lớp – 5) Cấp II (lớp – 9) Cấp III (Lớp 10 – 12) Trung cấp trở lên 00 Chƣa học 66 Không học theo trƣờng lớp 77 Không biết/không nhớ 88 Không áp dụng Q5 Chồng chị học hết lớp Cấp I (lớp – 5) mấy? Cấp II (lớp – 9) Cấp III (Lớp 10 – 12) Trung cấp trở lên 00 Chƣa học 66 Không học theo trƣờng lớp 77 Không biết/không nhớ 88 Khơng áp dụng Q6 Nghề nghiệp Nông lâm nghiệp/thủy sản chị? Làm thuê Công nhân viên nhà nƣớc, kể nghỉ hƣu Sản xuất kinh doanh cá thể Buôn bán/dịch vụ Nội trợ/khơng việc làm Khác (ghi rõ)………………………… Khơng áp dụng Q7 Nghề nghiệp Nông lâm nghiệp/thủy sản chồng chị? Làm thuê Công nhân viên nhà nƣớc, kể nghỉ hƣu Sản xuất kinh doanh cá thể Bn bán/dịch vụ Nội trợ/khơng việc làm Khác (ghi rõ)………………………… Không áp dụng Q8 Nghề phụ chị? Khơng nghề phụ Nông lâm nghiệp/thủy sản Làm thuê Công nhân viên nhà nƣớc, kể nghỉ hƣu Sản xuất kinh doanh cá thể Buôn bán/dịch vụ Nội trợ/khơng việc làm Khác (ghi rõ)………………………… Không áp dụng Q9 Nghề phụ chồng Khơng nghề phụ chị? Nơng lâm nghiệp/thủy sản Làm thuê Công nhân viên nhà nƣớc, kể nghỉ hƣu Sản xuất kinh doanh cá thể Bn bán/dịch vụ Nội trợ/khơng việc làm Khác (ghi rõ)………………………… Không áp dụng III THÔNG TIN VỀ NUÔI DƢỠNG TRẺ (6– 23 tháng) (Nếu hộ gia đình trẻ độ tuổi điều tra, hỏi cho trẻ nhỏ hơn) Q10 Họ tên trẻ: ……………………………………………………………… Q11 Ngày sinh trẻ (dƣơng lịch): …………………………………………… Q12 Giới tính trẻ: Nam [1] Nữ [2] STT Câu hỏi Phƣơng án trả lời Q13 Khi mang thai cháu, chị Sút cân tăng cân? Không tăng cân (ghi rõ số cân tăng) Tăng cân (ghi rõ)…………… Chuyển Không nhớ/không biết/không trả lời Q14 Cân nặng sơ sinh trẻ ……………………gam Không nhớ/khơng trả lời Q15 Trẻ đƣợc ni sữa mẹ Khơng =>Q27 Q16 hay không? Không nhớ/không biết/không trả lời Hôm qua cháu đƣợc ni sữa mẹ khơng? Không =>Q27 Không nhớ/không biết/không trả lời Q17 Q18 Ngày hơm qua trẻ đƣợc bú mẹ/uống sữa mẹ hồn Khơng tồn khơng? Khơng nhớ/khơng biết/khơng trả lời Sau sinh Cho bú vòng 1giờ 1,8 chị cho cháu bú? Sau =>Q20 Không nhớ/không biết/không trả lời Q19 Nếu nhiều hỏi: Mẹ mổ phải nằm riêng Lý chị cho cháu Trẻ phải nằm riêng lý sơ sinh bú sau giờ? Mẹ mệt khơng cho trẻ bú đƣợc Mẹ chƣa sữa Trẻ ngủ không chịu bú Mẹ bị bệnh Trẻ bị bệnh/dị tật Khác (ghi rõ)………………… Q20 Q21 Trƣớc cho cháu bú lần đầu, chị vắt bỏ sữa non Khơng =>Q22 khơng? Khơng biết/khơng nhớ/khơng trả lời =>Q22 Nếu có, chị lại vắt nghĩ khơng tốt bỏ sữa non? sợ sữa sống, sữa cũ, lạnh mẹ, ngƣời thân bảo Khác (ghi rõ) ……………………… Q22 Trƣớc cho cháu bú lần Khơng chị cho cháu Nƣớc cam thảo ăn/uống loại thức Mật ong ăn khơng? Nƣớc chanh/quất Nƣớc cơm/cháo Cơm nhai Uống sữa bò Bú sữa bình Khác (ghi rõ) ……………… Q23 Ngày hơm qua trẻ đƣợc ăn Sữa mẹ hoàn toàn thức ăn gì? Sữa mẹ + nƣớc trắng Sữa mẹ + nƣớc khác Sữa mẹ + sữa Sữa mẹ + ăn bổ sung Không bú mẹ Không nhớ/không biết Không trả lời Q24 Con chị đƣợc ăn thức ………………… ăn khác sữa mẹ từ 88 Không nhớ/không biết =>Q26 Hiện cháu đƣợc =>Q28 bú mẹ khơng? Khơng lúc cháu tròn tháng? Q25 Đó thức ăn gì? (ví dụ: nƣớc trắng, sữa ngồi….) Q26 Không biết/không nhớ/không trả lời Q27 Nếu không, chị cho ……………………………… cháu bú đƣợc tháng? Q28 Trẻ bắt đầu ăn bổ sung từ ………………………………… tháng? (chị bắt đầu 88 Không nhớ/không biết/không trả lời =>Q31 cho cháu ABS cháu đƣợc tháng?) Q29 Theo chị, thời điểm chị Sớm cho cháu ăn bổ sung nhƣ Đúng thời điểm sớm hay muộn? Muộn Không nhớ/không biết/không trả lời Q30 Tại chị cho trẻ ăn bổ Đúng thời điểm cho ăn bổ sung sung vào thời điểm đó? Trẻ khóc/đói/sữa mẹ khơng đủ (Câu hỏi nhiều lựa chọn) Trẻ không chịu ăn bổ sung Theo lời khuyên CBYT Theo lời khuyên họ hàng Theo lời khuyên bạn bè/hàng xóm Thói quen địa phƣơng Mẹ phải làm Khác (ghi rõ) ………………… 10 Không biết/không trả lời Q31 Q32 Q33 Ngày hôm qua chị cho ……………………… (bữa) cháu ăn bữa? 88 Không nhớ/không biết/không trả lời Ngày hôm qua, chị cho cháu …………………………… ăn bữa chính? 88 Khơng nhớ/khơng biết/khơng trả lời Ngày hôm qua, chị cho …………………………… cháu ăn bữa 88 Không nhớ/không biết/không trả lời phụ (ăn vặt)? Q34 Ngày hơm qua, chị cho Ngũ cốc, khoai cũ cháu ăn thức ăn Đậu đỗ, loại hạt dƣới không? Sữa chế phẩm sữa (sữa chua, (câu hỏi nhiều lựa chọn) váng sữa….) Thịt, cá, gia cầm hay phủ tạng Trứng Rau giàu Vitamin A Các loại rau khác Dầu mỡ Sữa mẹ Q35 Trong gia đình, chăm Mẹ sóc cháu chính? Bố Bà nội/ngoại Anh, chị Khác (ghi rõ) ……………… Không áp dụng Q36 Trong gia đình, Mẹ ngƣời dành nhiều thời Bố gian với cháu (trông Bà nội/ngoại trẻ) Anh, chị Khác (ghi rõ) ……………… Không áp dụng Q37 Trong gia đình, Mẹ ngƣời cho cháu ăn chính? Bố Bà nội/ngoại Anh, chị Khác (ghi rõ) ……………… Không áp dụng Q38 Hai tuần qua trẻ bị tiêu chảy khơng? Khơng Khơng nhớ/khơng biết/khơng trả lời Q39 Hai tuần qua trẻ bị ho, sốt khơng? Khơng Khơng nhớ/khơng biết/khơng trả lời Q40 Theo chị tự đánh giá, chế Rất tốt độ ăn trẻ nhƣ nào? Tốt Đạt yêu cầu Chƣa tốt Kém Không biết/không trả lời Q41 Nếu chƣa tốt kém, Thiếu tiền theo chị Thiếu thời gian nguyên nhân nào? Thiếu nhân lực Thiếu hỗ trợ Chất lƣợng thực phẩm địa phƣơng Nếu 1/2/3/8 =>Q42 Nguyên nhân mẹ (ngƣời chăm sóc) Khác (ghi rõ)………………… Q42 Trong năm qua, chị đƣợc hƣớng dẫn Khơng =>Q50 cách chăm sóc dinh dƣỡng cho trẻ hay khơng? Q43 Nếu có, chị đƣợc Cán y tế/dinh dƣỡng hƣớng dẫn từ nguồn nào? Cán phụ nữ (câu hỏi nhiều lựa chọn) Gia đình, họ hàng Bạn bè, hàng xóm Sách, báo Loa đài, tivi Khác (ghi rõ)…………………… Q44 Trong lần đƣợc Tầm quan trọng NCBSM hƣớng dẫn chị đƣợc Cho trẻ bú sớm 1h đầu hƣớng dẫn nội Ni sữa mẹ hồn tồn dung gì? tháng đầu Ni sữa mẹ đến 24 tháng Số lƣợng số bữa cho trẻ ABS Cách chuẩn bị bữa ăn bổ sung cho trẻ Khuyến khích trẻ ăn cá gan Khuyến khích trẻ ăn rau xanh Vệ sinh phòng bệnh cho trẻ 10 Khác Q45 Trong tháng qua, chị đƣợc tham gia hình Khơng thức truyền thông nuôi dƣỡng trẻ nhỏ đƣợc tổ chức xã hay không? Q46 Chị đƣợc tham gia …………………… (lần) lần? =>Q50 Q47 Đó hình thức truyền Câu lạc dinh dƣỡng thông nào? Tƣ vấn trạm y tế Tƣ vấn nhà (thăm hộ gia đình) Buổi truyền thơng toàn xã, hội thi Phát xã Khác (ghi rõ) ……………………… Q48 Trong hình thức trên, Câu lạc dinh dƣỡng chị thích hình thức Tƣ vấn trạm y tế nào? Tƣ vấn nhà (thăm hộ gia đình) Buổi truyền thơng tồn xã, Hội thi Phát xã Khác (ghi rõ) …………… Không biết Không thích Nếu 7,8 =>Q50 Q49 Chị thích hình thức truyền Nội dung thơng điểm gì? Hình thức tổ chức (điều tra viên đọc tên hình Thời gian thức mà đối tƣợng vừa trả Địa điểm lời) Ngƣời hƣớng dẫn/trình bày Tài liệu truyền thơng Khác (ghi rõ) ………… Q50 Chị mong muốn chƣơng trình này? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Q51 Tần suất sử dụng số thực phẩm giàu sắt vitamin A tháng qua (ghi vào cột tƣơng ứng) Tên thực phẩm Thịt loại Cá loại Trứng loại Tôm/cua/tép loại Gan loại Rau xanh đậm Quả chín Lạc vừng Đậu đỗ 10 Sữa loại 11 Các vitamin khoáng chất bổ sung Hàng ngày Hàng tuần Hàng tháng (đánh dấu x) (số lần) (số lần) Phụ lục PHIẾU HỎI GHI KHẨU PHẦN 24h QUA SAU CAN THIỆP Trẻ đƣợc bú mẹ lần/ngày ………….lần Bữa ăn (ch nh hay phụ) (1) Tên ăn (2) Thành phần ăn (3) Tổng trọng lƣợng TP Tổng lƣợng trẻ ăn đƣợc (4) (5) Quy lƣợng ăn đƣợc sống (6) Mã thực phẩm (7) ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VI N DINH DƢỠNG QUỐC GIA HUỲNH VĂN DŨNG HIỆU QUẢ CỦA TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC DINH DƢỠNG SỬ DỤNG THỰC PHẨM GIÀU VI CHẤT SẴN CĨ TẠI ĐỊA PHƢƠNG ĐẾN TÌNH TRẠNG DINH. .. phẩm giàu vi chất sẵn có địa phương đến tình trạng dinh dưỡng trẻ từ 6-23 tháng tuổi huyện trung du phía Bắc đƣợc thực hiện; góp phần vào giải pháp phòng chống SDD thấp còi, cải thiện tình trạng. .. Đánh giá hiệu truyền thông giáo dục dinh dưỡng đến thực hành chăm sóc trẻ bà mẹ có – 23 tháng tuổi thấp còi có nguy thấp còi xã can thiệp Đánh giá hiệu truyền thông giáo dục dinh dưỡng đến tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả của truyền thông giáo dục dinh dưỡng sử dụng thực phẩm giàu vi chất sẵn có tại địa phương đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 623 tháng tuổi tại một huyện trung du phía Bắc (Luận án tiến sĩ), Hiệu quả của truyền thông giáo dục dinh dưỡng sử dụng thực phẩm giàu vi chất sẵn có tại địa phương đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 623 tháng tuổi tại một huyện trung du phía Bắc (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay