Ôn thi THPT 2019 hình học 12 chương 1

28 10 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 13:46

tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2019 gồm những thủ thuật giải nhanh Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, môn lý, môn anh, môn văn, môn hóa là những ebook được hệ thống hóa kiến thức toàn diện, phong phú về nội dung, bám sát trọng tâm chương trình THPT, nhằm giúp học sinh ôn tập hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Câu 1: [2H1-1-1] (THPT Xuân Trường - Nam Định - 2018-BTN) Hình khơng phải hình đa diện? A B C D Lời giải Chọn C Câu 2: [2H1-1-1] (THPT Chuyên Thái Bình - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Hình chóp tứ giác có mặt phẳng đối xứng? A B C D Lời giải Chọn D Đó mặt phẳng  SAC  ,  SBD  ,  SHJ  ,  SGI  với G , H , I , J trung điểm cạnh AB , CB , CD, AD (hình vẽ bên dưới) S J A G I O B Câu 3: [2H1-1-1] A Tám H (THPT TIÊN DU SỐ 1) B Mười sáu Lời giải Chọn C D C Số cạnh hình bát diện là: C.Mười hai D Mười Câu 4: [2H1-1-1] (TOÁN HỌC TUỔI TRẺ LẦN 8) Khối đa diện loại  p; q khối đa diện có đặc điểm: A.mỗi mặt đa giác p cạnh đỉnh đỉnh chung q mặt B có p mặt đa giác đỉnh đỉnh chung q cạnh C có p mặt đa giác mặt có q cạnh D có q mặt đa giác mặt có p cạnh Lời giải Chọn A Một khối đa diện lồi gọi khối đa diện loại  p; q nếu: a) Mỗi mặt đa giác p cạnh b) Mỗi đỉnh đỉnh chung q mặt Câu 5: [2H1-1-1] Cho hình đa diện Tìm khẳng định sai khẳng định sau: A Mỗi đỉnh đỉnh chung ba cạnh B Mỗi đỉnh đỉnh chung ba mặt C.Mỗi cạnh cạnh chung ba mặt D Mỗi mặt có ba cạnh Lời giải Chọn C Câu 6: [2H1-1-1] (GK1-THPT Nghĩa Hưng C) Số đỉnh số cạnh hình hai mươi mặt A 12 đỉnh 30 cạnh B 24 đỉnh 30 cạnh C 24 đỉnh 24 cạnh D 12 đỉnh 24 cạnh Lời giải Chọn A Câu 7: [2H1-1-1] (THPT NGÔ GIA TỰ) Khối đa diện sau có số đỉnh nhiều A Khối nhị thập diện ( 20 mặt đều) B Khối tứ diện C Khối bát diện ( mặt đều) đều) D Khối thập nhị diện (12 mặt Lời giải Chọn D Khối tứ diện có đỉnh Khối bát diện có đỉnh Khối 20 mặt có 12 đỉnh Khối 12 mặt có 20 đỉnh Câu 8: [2H1-1-1] (THPT NGƠ GIA TỰ) Trong khẳng định sau khẳng định A Hình chóp đa giác hình chóp có đáy đa giác cạnh bên B Hình chóp đa giác hình chóp có đáy đa giác C Hình chóp tứ diện D Hình chóp đa giác hình chóp có trân đường cao hạ từ đỉnh xuống mặt đáy trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy Lời giải Chọn A Câu 9: [2H1-1-1] (THPT NGÔ GIA TỰ) Trong khẳng định sau khẳng định A Khối đa diện loại  p; q khối đa diện có p đỉnh, q mặt B Khối đa diện loại  p; q khối đa diện có p mặt, q đỉnh C Khối đa diện loại  p; q khối đa diện lồi thỏa mãn mặt đa giác p cạnh mối đỉnh đỉnh chung q mặt D Khối đa diện loại  p; q khối đa diện lồi thỏa mãn đỉnh đỉnh chung p mặt mối mặt đa giác q cạnh Lời giải Chọn C Câu 10: [2H1-1-1] (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU) Cho hình lập phương ABCD.ABCD có cạnh a Khẳng định sau sai? A Hình lập phương ABCD.ABCD có tâm đối xứng B Hình lập phương ABCD.ABCD có diện tích tồn phần 6a C Hình lập phương có mặt đối xứng a3 D Thể tích tứ diện AABC Lời giải Chọn C Hình lập phương có mặt phẳng đối xứng Câu 11: [2H1-1-1] (CHUYÊN ĐH VINH – L4 - 2017) Trong không gian có loại khối đa diện hình vẽ sau Khối tứ diện đều Khối lập phương Bát diện Hình 12 mặt Hình 20 mặt Mệnh đề sau đúng? A Mọi khối đa diện có số mặt số chia hết cho B.Khối lập phương khối bát diện có số cạnh C Khối tứ diện khối bát diện có tâm đối xứng D Khối mười hai mặt khối hai mươi mặt có số đỉnh Lời giải Chọn B + A sai, khối lập phương có mặt + B đúng, khối lập phương có 12 cạnh; khối bát diện có 12 cạnh + C sai, khối tứ diện khơng có tâm đối xứng + D sai, khối 12 mặt có 20 đỉnh, khối 20 mặt có 12 đỉnh Câu 12: [2H1-1-1] (THPT NGUYỄN DU) Cho tứ diện ABCD Gọi A’, B’, C’, D’ điểm thứ tự chia đoạn thẳng AB, BC , CD, DA theo tỉ số k : A ' A  k A ' B , B ' B  k B ' C , C ' C  kC ' D ; D ' D  k D ' A Với giá trị k bốn điểm A, B, C , D đồng phẳng: A C B -1 D Lời giải Chọn B Dễ thấy A, B, C , D trung điểm AB, BC , CD, DA bốn điểm A, B, C , D đồng phẳng Khi k  1 Câu 13: [2H1-1-1] Có tất loại khối đa diện đều? A B.5 C D C D Lời giải Chọn B Câu 14: [2H1-1-1] Số đỉnh khối bát diện là: A.6 B Lời giải Chọn A Câu 15: [2H1-1-1] (THPT YÊN LẠC) Khối 20 mặt thuộc loại A 3;5 B 3; 4 C 4;3 D 4;5 Lời giải Chọn A Câu 16: [2H1-1-1] (THPT CHUN NGUYỄN TRÃI) Hình đa diện có tất mặt ngũ giác có cạnh? A 60 B 20 C 12 Lời giải Chọn D D 30 Hình đa diện có tất mặt ngũ giác hình mười hai mặt Hình có 30 cạnh, 20 đỉnh 12 mặt Câu 17: [2H1-1-1] (THPT TRẦN HƯNG ĐẠO) Khối đa diện loại 4; 3 có số đỉnh A C B D 10 Lời giải Chọn C Khối đa diện loại 4;3 khối lập phương nên có đỉnh Câu 18: [2H1-1-1] (THPT CHUYÊN BIÊN HÒA) Cho khối lập phương Khẳng định sau đúng? A Số mặt khối lập phương B Khối lập phương khối đa diện loại 4;3 C Số cạnh khối lập phương D Khối lập phương khối đa diện loại 3; 4 Lời giải Chọn B Khối lập phương có mặt đa giác cạnh Khối lập phương có điểm đỉnh chung mặt Vậy khối lập phương khối đa diện loại 4;3 Câu 19: [2H1-1-1] (THPT CHUYÊN TUYÊN QUANG)Khối đa diện sau có mặt khơng phải tam giác ? A Mười hai mặt B Hai mươi mặt C Tám mặt D Tứ diện Lời giải Chọn A Khối 12 mặt Câu 20: [2H1-1-1] (THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN)Trong tất hình đa diện đều, hình có số mặt nhiều ? A Hình nhị thập diện B Hình thập nhị diện C Hình bát diện D Hình lập phương Lời giải Chọn A A 20 mặt B 12 mặt C mặt D mặt Câu 21: [2H1-1-1] (SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ THỌ) Khối mười hai mặt có đỉnh? A 12 30 B 16 C 20 D Lời giải Chọn C Theo sách giáo khoa Hình học 12 (trang 17), khối mười hai mặt có 20 đỉnh Câu 22: [2H1-1-1] (CỤM TP.HCM)Hình sau khơng phải hình đa diện? A Hình trụ chóp B Hình tứ diện C Hình lập phương Lời giải Chọn A Câu 23: [2H1-1-1] Hình bát diện có số đỉnh, số cạnh, số mặt tương ứng là: D Hình A 12; 8; B 12; 6; C 6; 12; D 8; 6; 12 Lời giải Chọn C Số đỉnh 6, số cạnh 12, số mặt Câu 24: [2H1-1-1] (THPT YÊN LẠC) Trong mệnh đề sau mệnh đề đúng? A.Mỗi hình đa diện có bốn đỉnh B Mỗi hình đa diện có ba đỉnh C Số đỉnh hình đa diện lớn số cạnh D Số mặt hình đa diện lớn số cạnh Lời giải Chọn A C D sai (Ví dụ hình tứ diện); B sai khơng có hình đa diện ba đỉnh Câu 25: [2H1-1-1]Hình đa diện khơng có tâm đối xứng ? A Tứ diện lục giác B Bát diện C Hình lập phương D Lăng trụ Hướng dẫn giải Chọn A Dễ dàng thấy bát diện đều, hình lập phương lăng trục lục giác có tâm đối xứng Còn tứ diện khơng có tâm đối xứng Câu 26: [2H1-1-1] (THPT HỒNG QUANG) Số số sau số mặt khối đa diện A 12 B 20 C D 30 Lời giải Chọn D Chỉ có loại đa diện tứ diện (4 mặt), lập phương (6 mặt), hình mặt đều, hình 12 mặt hình 20 mặt Câu 27: [2H1-1-1] (SGD-BÌNH PHƯỚC) Khối lập phương khối đa diện loại: A {5;3} B {3;4} C.{4;3} D {3;5} Lời giải Chọn C Khối lập phương khối đa diện loại {4;3} Câu 28: [2H1-1-1] (THPT LƯƠNG ĐẮC BẰNG) Hình chóp tứ giác có mặt phẳng đối xứng ? A C B D Lời giải Chọn D Câu 29: [2H1-1-1] (CHUN THÁI BÌNH L3) Bát diện có đỉnh ? A C 10 B D 12 Lời giải Chọn C Hình bát diện có đỉnh Câu 30: [2H1-1-1] (THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU) Số mặt phẳng đối xứng tứ diện là: B A D 10 C Lời giải Chọn C D C H A A A D C H D H B B B C A A D D C B C B A D C B Tứ diện có mặt phẳng đối xứng mặt phẳng tạo cạnh với trung điểm cạnh đối diện Câu 31: [2H1-1-1] (THPT TIÊN DU SỐ 1) Hãy chọn mệnh đề A Số đỉnh số mặt hình đa diện ln B.Tồn hình đa diện có số đỉnh số mặt C Tồn hình đa diện có số đỉnh số cạnh D Tồn hình đa diện có số cạnh số mặt Lời giải Chọn B Chẳng hạn tứ diện có đỉnh mặt Câu 41: [2H1-1-1] (THPT Chuyên Vĩnh Phúc- Lần 3-2018) Tổng số đỉnh, số cạnh số mặt hình lập phương A 16 B 26 C D 24 Lời giải Chọn B Hình lập phương có đỉnh, 12 cạnh mặt Vậy tổng số đỉnh, số cạnh số mặt hình lập phương 26 Câu 42: [2H1-1-1] (SỞ GD VÀ ĐT THANH HĨA-2018) Hình bát diện có mặt? A B C D Lời giải Chọn A Tính theo định nghĩa Câu 43: [2H1-1-1] (THPT Hoa Lư A-Ninh Bình-Lần 1-2018) Vật thể khối đa diện? A B C D Lời giải Chọn C Vật thể cho hình A, B, D khối đa diện Vật thể cho hình C khơng phải khối đa diện, vi phạm điều kiện cạnh đa giác cạnh chung hai đa giác Câu 44: [2H1-1-1] (THPT Lê Hồng Phong - Nam Định - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Có loại khối đa diện mà mặt tam giác đều? A C B D Lời giải Chọn A Có ba loại khối đa diện mà mặt tam giác là: khối tứ diện đều, khối bát diện khối hai mươi mặt Câu 45: [2H1-1-1](THPT Kim Liên - HN - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Khối đa diện có mười hai mặt có số đỉnh, số cạnh, số mặt là: A 30 , 20 , 12 12 B 20 , 12 , 30 C 12 , 30 , 20 D 20 , 30 , Lời giải Chọn D Câu 46: [2H1-1-1] [THPT Đô Lương - Nghệ An - 2018 - BTN] Gọi M , C , Đ thứ tự số mặt, số cạnh, số đỉnh hình bát diện Khi S  M  C  Đ bằng: A S  24 B S  26 C S  30 D S  14 Lời giải Chọn B Ta có bát diện có số mặt , số cạnh 12 , số đỉnh Vậy S  M  C  Đ  26 Câu 47: [2H1-1-1] [THPT Đô Lương - Nghệ An - 2018 - BTN] Số hình đa diện lồi hình A B C D Lời giải Chọn C Quan sát bốn hình ta thấy có hình thứ tư từ trái qua hình đa diện lồi lấy hai điểm đoạn thẳng nối hai điểm nằm khối đa diện Vậy có đa diện lồi Câu 48: [2H1-1-1] (THPT Chuyên Vĩnh Phúc - lần - 2017 - 2018 - BTN) Số đỉnh hình mười hai mặt là: A Ba mươi mươi B Mười sáu C Mười hai D Hai Lời giải Chọn A Hình mười hai mặt có số đỉnh 20 (SGK HH12) Câu 49: [2H1-1-1] (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC - LẦN - 2017 - 2018 - BTN) Khối chóp tam giác có cạnh đáy a , cạnh bên 3a có mặt phẳng đối xứng? A B C D Lời giải Chọn D Mặt phẳng đối xứng khối chóp tạo cạnh bên trung điểm cạnh đáy đối diện Vậy khối chóp có mặt phẳng đối xứng Câu 50: [2H1-1-1] (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC - LẦN - 2017 - 2018 - BTN) Lăng trụ tam giác có mặt? A B C Lời giải Chọn D B C A B' A' C' * Lăng trụ tam giác có mặt gồm mặt bên mặt đáy D Câu 51: [2H1-1-1] (Lương Văn Chánh - Phú Yên – 2017 - 2018 - BTN) Trong mềnh đề sau, mệnh đề ? Số cạnh hình đa diện ln luôn: A Lớn B Lớn C Lớn D Lớn Lời giải Chọn D Hình tứ diện hình đa diện nên ta chọn D Câu 52: [2H1-1-1] (THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Số đỉnh hình bát diện là: A B C 12 D Lời giải Chọn A n  3; p  n.M Bát diện có dạng 3; 4   D  p M  Câu 53: [2H1-1-1] (Cụm Liên Trường - Nghệ An - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Hình đa diện hình vẽ bên có cạnh: A 16 B 12 C D Lời giải Chọn A Câu 54: [2H1-1-1] (THPT Lê Q Đơn - Hải Phòng - 2018 - BTN) Khối hai mươi mặt thuộc loại sau ? A 3; 4 B 4;3 C 3;5 D 5;3 Lời giải Chọn C Khối hai mươi mặt có mặt tam giác nên thuộc loại 3;5 Câu 55: [2H1-1-1] (THPT Can Lộc - Hà Tĩnh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Gọi n số hình đa diện bốn hình Tìm n A n  B n  C n  D n  Lời giải Chọn D Số hình đa diện hình khơng phải hình đa diện Câu 56: [2H1-1-1] (THPT Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Hình sau khơng có trục đối xứng? A Hình tròn giác B Đường thẳng C Hình hộp xiên D Tam Lời giải Chọn C d2 d1 d3 d4 dn d2 d3 d  d1  Đường tròn có vơ số trục đối xứng, trục qua tâm đường tròn  Đường thẳng có trục đối xứng trùng với  Tam giác có trục đối xứng, trục qua trọng tâm tam giác  Hình hộp xiên khơng có trục đối xứng Câu 57: [2H1-1-1] (THPT Đức Thọ - Hà Tĩnh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Khối tám mặt có tất đỉnh? A B C 12 D 10 Hướng dẫn giải Chọn B Khối bát diện có đỉnh 12 cạnh Câu 58: [2H1-1-1] (THPT Ninh Giang – Hải Dương – Lần – Năm 2018) Hình đa diện có tất mặt ngũ giác có cạnh? A 60 C 12 B 20 D 30 Lời giải Chọn D Khối mười hai mặt có 20 đỉnh, 30 cạnh mặt ngũ giác Câu 59: [2H1-1-1] (SỞ GD VÀ ĐT HƯNG YÊN NĂM 2018) Hình bát diện có số cạnh A C B 12 Lời giải D 20 E A D O B C F Chọn B Số cạnh hình bát diện 12 Câu 60: [2H1-1-1] (THPT LƯƠNG TÀI - BẮC NINH - LẦN - 2017 - 2018 - BTN) Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A Hình chóp có tất cạnh B Hình chóp có cạnh đáy C Hình chóp có cạnh bên D Tứ diện hình chóp tam giác Lời giải Chọn A Khẳng định A sai hình chóp có mặt bên tam giác cân Do khơng thể có tất cạnh Câu 61: [2H1-1-1](THPT ĐẶNG THÚC HỨA-NGHỆ AN-LẦN 2-2018) Hình lăng trụ tam giác có tất cạnh có mặt phẳng đối xứng? A B C D Lời giải Chọn B Có mặt phẳng đối xứng hình vẽ sau Câu 62: [2H1-1-1] (THPT Đồn Thượng - Hải Phòng - Lân - 2017 - 2018 - BTN) Cho khối tứ diện ABCD Lấy điểm M nằm A B , điểm N nằm C D Bằng hai mặt phẳng  CDM   ABN  , ta chia khối tứ diện thành bốn khối tứ diện sau đây? A MANC , BCDN , AMND , ABND MBND B MANC , BCMN , AMND , C ABCN , ABND , AMND , MBND MBND D NACB , BCMN , ABND , Lời giải Chọn B A M B D N C Bằng hai mặt phẳng  CDM   ABN  , ta chia khối tứ diện thành bốn khối tứ diện: MANC , BCMN , AMND , MBND Câu 63: [2H1-1-1] (THPT Đồn Thượng - Hải Phòng - Lân - 2017 - 2018 - BTN) Khối đa diện loại 3;5 khối A Tứ diện phương B Hai mươi mặt C Tám mặt D Lập Lời giải Chọn B Theo SGK Hình học 12 trang 17 khối đa diện loại 3;5 khối hai mươi mặt Câu 64: [2H1-1-1] (THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Hình vẽ bên có mặt A 10 B C D Lời giải Chọn C Từ hình vẽ suy có mặt Câu 65: [2H1-1-1] (SGD Bà Rịa - Vũng Tàu - Lần - 2017 - 2018)Hình bát diện có cạnh? A B C 11 Lời giải Chọn D Hình bát diện có 12 cạnh D 12 Câu 66: [2H1-1-1] (THPT Chu Văn An - Hà Nội - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Mỗi đỉnh hình đa diện đỉnh chung mặt? A Ba mặt mặt B Hai mặt C Bốn mặt D Năm Lời giải Chọn A Mỗi đỉnh hình đa diện đỉnh chung ba mặt Ví dụ đỉnh tứ diện Câu 67: [2H1-1-1] (SGD Bắc Ninh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Khối đa diện loại 4;3 có số đỉnh A 10 B C D Lời giải Chọn B Khối đa diện loại 4;3 khối đa diện có mặt tứ giác đỉnh đỉnh chung ba mặt Vậy khối đa diện khối lập phương Do đó, số đỉnh khối đa diện loại 4;3 đỉnh Câu 68: [2H1-1-1] [TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG- NAM ĐỊNH – 5/2018] Khối bát diện khối đa diện loại ? A 5;3 B 3; 4 C 4;3 D 3;5 Lời giải Chọn B Câu 69: [2H1-1-1] (THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Tĩnh - 2017 - 2018 -BTN) Khối đa diện 12 mặt có số đỉnh số cạnh A 30 20 30 B 12 20 C 20 30 D 12 Lời giải Chọn C Câu 70: [2H1-1-1] (THPT Chuyên Quốc Học Huế - lần - 2017 - 2018) Trong mệnh đề sau, mệnh đề ? A Tồn hình đa diện có số cạnh số đỉnh B Tồn hình đa diện có số cạnh số mặt C Số đỉnh số mặt hình đa diện ln D Tồn hình đa diện có số đỉnh số mặt Lời giải Chọn D Hình tứ diện có đỉnh mặt Câu 71: [2H1-1-1] (THPT Chuyên Quốc Học Huế - lần - 2017 - 2018) Khối lăng trụ ngũ giác có tất cạnh ? A 20 B 25 C 10 D 15 Lời giải Chọn D Hình vẽ A' E' D' B' C' A E D B C Câu 72: [2H1-1-1] (THPT Chuyên Hạ Long - QNinh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Hình đa diện bên có mặt? A 11 C 10 B 12 D Hướng dẫn giải Chọn C Hình đa diện bên có 10 mặt Câu 73: [2H1-1-1] (Chuyên Thái Bình - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Khối mười hai mặt có cạnh? A 30 cạnh cạnh B 12 cạnh C 16 cạnh D Lời giải Chọn A Khối mười hai mặt có 20 đỉnh, 30 cạnh mặt ngũ giác 20 Câu 74: [2H1-1-1] (THPT Tứ Kỳ - Hải Dương - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Hình đa diện khơng có tâm đối xứng? A Lăng trụ lục giác B Tứ diện C Hình lập phương D Bát diện Lời giải Chọn B Dễ thấy hình tứ diện khơng có tâm đối xứng Câu 75: [2H1-1-1] (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc- Lần - 2017 - 2018 - BTN) Số đỉnh hình bát diện A 12 B C 14 D Lời giải Chọn D Hình bát diện có sáu đỉnh Câu 76: [2H1-1-1] (THPT Phan Đăng Lưu - Huế - Lần I - 2017 - 2018) Số cạnh hình 12 mặt là: A 30 C 12 B 16 Lời giải Chọn A D 20 Ta có số cạnh hình mười hai mặt 30 Câu 77: [2H1-1-1] (THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - LẦN - 2017 - 2018) Hình khơng phải hình đa diện? A Hình B Hình C Hình D Hình Lời giải Chọn D Có cạnh cạnh chung mặt Câu 78: [2H1-1-1] (THPT Lương Thế Vinh - HN - Lần 1- 2017 - 2018 - BTN) Hình vẽ bên có mặt A 10 B C D Lời giải Chọn C Từ hình vẽ suy có mặt Câu 79: [2H1-1-1] (Tổng Hợp Đề SGD Nam Định - 2017 - 2018 - BTN) Trong khơng gian có loại khối đa diện Khối tứ diện Khối lập phương Khối bát diện Khối 12 mặt Khối 20 mặt Mệnh đề đúng? A Khối tứ diện khối bát diện có tâm đối xứng B Khối lập phương khối bát diện có số cạnh C Mọi khối đa diện có số mặt số chia hết cho D Khối mười hai mặt khối hai mươi mặt có số đỉnh Hướng dẫn giải Chọn B Khối lập phương khối bát diện có 12 cạnh Câu 80: [2H1-1-1] (THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần - 2017 - 2018) Mỗi hình sau gồm số hữu hạn đa giác phẳng, tìm hình khơng hình đa diện Hình Hình Hình Hình A Hình B Hình C Hình D Hình Lời giải Chọn B Hình khơng phải hình đa diện Câu 81: [2H1-1-1] (THPT Hà Huy Tập - Hà Tĩnh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Trong hình hình khơng phải đa diện lồi? A Hình (IV) (I) B Hình (III) C Hình (II) D Hình Lời giải Chọn A N M Ta có đường nối hai điểm MN khơng thuộc hình IV nên khơng phải đa diện lồi ... có 12 cạnh Câu 80: [2H1 -1- 1] (THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần - 2 017 - 2 018 ) Mỗi hình sau gồm số hữu hạn đa giác phẳng, tìm hình khơng hình đa diện Hình Hình Hình Hình A Hình B Hình C Hình D Hình. .. Lần - 2 017 - 2 018 )Hình bát diện có cạnh? A B C 11 Lời giải Chọn D Hình bát diện có 12 cạnh D 12 Câu 66: [2H1 -1- 1] (THPT Chu Văn An - Hà Nội - Lần - 2 017 - 2 018 - BTN) Mỗi đỉnh hình đa diện... 77: [2H1 -1- 1] (THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - LẦN - 2 017 - 2 018 ) Hình khơng phải hình đa diện? A Hình B Hình C Hình D Hình Lời giải Chọn D Có cạnh cạnh chung mặt Câu 78: [2H1 -1- 1] (THPT Lương
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi THPT 2019 hình học 12 chương 1, Ôn thi THPT 2019 hình học 12 chương 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay