199 de thi tham khao THPT quoc gia 2019 bo giao duc va dao tao

103 18 1
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 13:28

tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2019 gồm những thủ thuật giải nhanh Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, môn lý, môn anh, môn văn, môn hóa là những ebook được hệ thống hóa kiến thức toàn diện, phong phú về nội dung, bám sát trọng tâm chương trình THPT, nhằm giúp học sinh ôn tập hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 06 trang) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 001 Câu Thể tích khối lập phương cạnh 2a A 8a3 B a C a Câu Cho hàm số y  f ( x ) có bảng biến thiên sau D a Giá trị cực đại hàm số cho A B C D  Câu Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A 1;1; 1 B  2;3;  Vectơ AB có tọa độ A 1; 2;3 B  1; 2;3 C  3;5;1 D  3; 4;1 Câu Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ bên Hàm số cho đồng biến khoảng ? A  0;1 B  ; 1 C  1;1 D  1;  Câu Với a b hai số thực dương tùy ý, log  ab  A log a  log b Câu Cho  B log a  log b f  x  dx  C  log a  log b   g  x  dx  5, A 3 B 12 Câu Thể tích khối cầu bán kính a   f  x   g  x  dx C 8 4 a  a3 C B 4 a 3 Câu Tập nghiệm phương trình log  x  x    A A 0 B 0;1 D log a  log b C 1;0 D D 2 a D 1 Câu Trong khơng gian Oxyz , mặt phẳng  Oxz  có phương trình B x  y  z  C y  A z  Câu 10 Họ nguyên hàm hàm số f  x   e x  x x e  x  C D e x   C x 1 x 1 y  z  Câu 11 Trong không gian Oxyz , đường thẳng d : qua điểm ?   1 A Q (2; 1; 2) B M (1; 2; 3) C P(1; 2;3) D N ( 2;1; 2) A e x  x  C B e x  x  C D x  C Trang 1/6 – Mã đề thi 001 Câu 12 Với k n hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn k  n, mệnh đề ? A Cnk  n! k !(n  k )! B Cnk  n! k! C Cnk  n! (n  k )! D Cnk  k !(n  k )! n! Câu 13 Cho cấp số cộng  un  có số hạng đầu u1  công sai d  Giá trị u4 A 22 B 17 C 12 Câu 14 Điểm hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z  1  2i ? A N C M D 250 B P D Q Câu 15 Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số ? 2x 1 x 1 A y  B y  x 1 x 1 C y  x  x  D y  x3  3x  Câu 16 Cho hàm số y  f  x  liên tục đoạn  1;3 có đồ thị hình vẽ bên Gọi M m giá trị lớn nhỏ hàm số cho đoạn  1;3 Giá trị M  m A C B D Câu 17 Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x   x  x  1 x   , x   Số điểm cực trị hàm số cho A B C D Câu 18 Tìm số thực a b thỏa mãn 2a   b  i  i   2i với i đơn vị ảo B a  , b  A a  0, b  C a  0, b  D a  1, b  Câu 19 Trong không gian Oxyz , cho hai điểm I 1;1;1 A 1; 2;3 Phương trình mặt cầu có tâm I qua A A  x  1   y  1   z  1  29 B  x  1   y  1   z  1  C  x  1   y  1   z  1  25 D  x  1   y  1   z  1  2 2 2 2 2 2 Câu 20 Đặt log3  a, log16 27 A 3a B 4a C 3a D 4a Câu 21 Kí hiệu z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Giá trị z1  z2 A B C D 10 Trang 2/6 – Mã đề thi 001 Câu 22 Trong không gian Oxyz , khoảng cách hai mặt phẳng  Q  : x  y  2z   A B D C Câu 23 Tập nghiệm bất phương trình 3x A  ; 1  P  : x  y  z  10  2 x B  3;    27 C  1;3 D  ; 1   3;   Câu 24 Diện tích phần hình phẳng gạch chéo hình vẽ bên tính theo cơng thức ? 2 A   x  x   dx B   x   dx D 1 C   2 x   dx 1 1   2 x  x   dx 1 Câu 25 Cho khối nón có độ dài đường sinh 2a bán kính đáy a Thể tích khối nón cho A 3 a 3 a B C 2 a D  a3 Câu 26 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Tổng số tiệm cận ngang tiệm cận đứng đồ thị hàm số cho A B C D Câu 27 Cho khối chóp tứ giác có tất cạnh 2a Thể tích khối chóp cho A 2a B 8a C Câu 28 Hàm số f  x   log  x  x  có đạo hàm 2a D A f   x   ln x  2x B f   x    x  x  ln C f   x    x   ln D f   x   2x   x  x  ln 2 x  2x Câu 29 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau 2 2a 2 Số nghiệm thực phương trình f  x    A B C D Trang 3/6 – Mã đề thi 001 Câu 30 Cho hình lập phương ABCD ABCD Góc hai mặt phẳng  ABCD   ABC D  A 30o B 60o C 45o D 90o Câu 31 Tổng tất nghiệm phương trình log   3x    x A B C D H , H Câu 32 Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ     xếp chồng lên nhau, có bán kính đáy chiều cao tương ứng r1 , h1 , r2 , h2 thỏa mãn r2  r1 , h2  2h1 (tham khảo hình vẽ) Biết thể tích toàn khối đồ chơi 30 cm , thể tích khối trụ  H1  A 24 cm B 15cm3 C 20 cm D 10 cm3 Câu 33 Họ nguyên hàm hàm số f  x   x 1  ln x  A x ln x  x B x ln x  x C x ln x  x  C D x ln x  x  C   60o , SA  a SA vng góc với Câu 34 Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thoi cạnh a, BAD mặt phẳng đáy Khoảng cách từ B đến mặt phẳng  SCD  21a 15a B 7 Câu 35 Trong không gian Oxyz , A 21a cho mặt phẳng C 15a  P  : x  y  z   đường thẳng D x y 1 z    Hình chiếu vng góc d  P  có phương trình 1 x 1 y 1 z 1 x 1 y 1 z 1 A B     1 4 2 1 x 1 y 1 z 1 x 1 y  z  C D     5 1 Câu 36 Tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y   x3  x   4m   x  nghịch d: biến khoảng  ; 1 3    B   ;   C  ;   D  0;   4    Câu 37 Xét số phức z thỏa mãn  z  2i  z   số ảo Biết tập hợp tất điểm biểu diễn z đường tròn, tâm đường tròn có tọa độ A 1; 1 B 1;1 C  1;1 D  1; 1 A  ;0 Câu 38 Cho xdx  ( x  2)  a  b ln  c ln với a, b, c số hữu tỷ Giá trị 3a  b  c A 2 B 1 C D Câu 39 Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f   x  có bảng biến thiên sau Bất phương trình f  x   e x  m với x   1;1 A m  f 1  e B m  f  1  e C m  f  1  e D m  f 1  e Trang 4/6 – Mã đề thi 001 Câu 40 Có hai dãy ghế đối diện nhau, dãy có ba ghế Xếp ngẫu nhiên học sinh, gồm nam nữ, ngồi vào hai dãy ghế cho ghế có học sinh ngồi Xác suất để học sinh nam ngồi đối diện với học sinh nữ A B C D 20 10 Câu 41 Trong không gian Oxyz ,  P  : x  y  z   Xét A 135 cho hai điểm A  2; 2;  , B  3;3; 1 mặt phẳng M điểm thay đổi thuộc  P  , giá trị nhỏ MA2  3MB B 105 C 108 D 145 Câu 42 Có số phức z thỏa mãn z  z  z  z   i  z   3i ? A B C D Câu 43 Cho hàm số y  f  x  liên tục  có đồ thị hình vẽ bên Tập hợp tất giá trị thực tham số m để phương trình f  sin x   m có nghiệm thuộc khoảng  0;   A  1;3 B  1;1 C  1;3 D  1;1 Câu 44 Ông A vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất %/tháng Ơng ta muốn hồn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau tháng kể từ ngày vay, ơng bắt đầu hồn nợ; hai lần hồn nợ liên tiếp cách tháng, số tiền hồn nợ tháng ơng A trả hết nợ sau năm kể từ ngày vay Biết tháng ngân hàng tính lãi số dư nợ thực tế tháng Hỏi số tiền tháng ông ta cần trả cho ngân hàng gần với số tiền ? A 2, 22 triệu đồng B 3, 03 triệu đồng C 2, 25 triệu đồng D 2, 20 triệu đồng Câu 45 Trong không gian Oxyz , cho điểm E  2;1;3 , mặt phẳng  P  : x  y  z   mặt cầu  S  :  x  3   y     z   2  36 Gọi  đường thẳng qua E , nằm  P  cắt  S  hai điểm có khoảng cách nhỏ Phương trình   x   9t  A  y   9t  z   8t   x   5t  B  y   3t z   x   t  C  y   t z    x   4t  D  y   3t  z   3t  Câu 46 Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh A1 , A2 , B1 , B2 hình vẽ bên Biết chi phí để sơn phần tơ đậm 200.000 đồng/ m phần lại 100.000 đồng/ m Hỏi số tiền để sơn theo cách gần với số tiền đây, biết A1 A2  8m, B1 B2  6m tứ giác MNPQ hình chữ nhật có MQ  3m ? A 7.322.000 đồng B 7.213.000 đồng C 5.526.000 đồng D 5.782.000 đồng Trang 5/6 – Mã đề thi 001 Câu 47 Cho khối lăng trụ ABC ABC  tích Gọi M , N trung điểm đoạn thẳng AA BB Đường thẳng CM cắt đường thẳng C A P, đường thẳng CN cắt đường thẳng C B Q Thể tích khối đa diện lồi AMPB NQ B A 1 C D Câu 48 Cho hàm số f  x  có bảng xét dấu đạo hàm sau Hàm số y  f  x    x3  3x đồng biến khoảng ? A 1;   Câu 49 B  ; 1 C  1;  D  0;  tập hợp tất giá trị tham số m để bất phương trình Gọi S m ( x  1)  m( x  1)  6( x  1)  với x   Tổng giá trị tất phần tử thuộc S A  Câu 50 C  B Cho  m, n, p, q, r    hàm số D f  x   mx  nx3  px  qx  r Hàm số y  f   x  có đồ thị hình vẽ bên Tập nghiệm phương trình f  x   r có số phần tử A B C D HẾT Trang 6/6 – Mã đề thi 001 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: VẬT LÍ ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 04 trang) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 001 Câu 1: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x  A cos t    ( A  0,   0) Pha dao động thời điểm t A  B cos t    C t   D  Câu 2: Một lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang Khi vật vị trí có li độ x lực kéo tác dụng lên vật có giá trị 1 A kx B kx C  kx D kx 2 Câu 3: Một sóng hình sin truyền theo trục Ox Phương trình dao động phần tử Ox u  cos10t (mm) Biên độ sóng A 10 mm B mm C mm Câu 4: Độ cao âm đặc trưng sinh lí âm gắn liền với A tần số âm B cường độ âm C mức cường độ âm    Câu 5: Điện áp u  120 cos 100 t   (V) có giá trị cực đại 12   A 60 V B 120 V C 120 V D mm D đồ thị dao động âm D 60 V Câu 6: Cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp máy biến áp lí tưởng có số vòng dây N1 N2 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U2 Hệ thức U U N N U A  B  U N C U1U  N1 N2 D  U N1 U N2 N1 Câu 7: Trong sơ đồ khối máy phát vơ tuyến đơn giản khơng có phận sau đây? A Mạch tách sóng B Mạch khuếch đại C Micrô D Anten phát Câu 8: Quang phổ liên tục vật rắn bị nung nóng phát A phụ thuộc vào chất vật B không phụ thuộc vào chất nhiệt độ vật C phụ thuộc vào nhiệt độ vật D phụ thuộc vào chất nhiệt độ vật Câu 9: Khi nói tia X, phát biểu sau đúng? A Tia X dòng hạt mang điện B Tia X khơng có khả đâm xuyên C Tia X có chất sóng điện từ D Tia X khơng truyền chân không Câu 10: Lần lượt chiếu ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, vàng cam vào chất huỳnh quang có trường hợp chất huỳnh quang phát quang Biết ánh sáng phát quang có màu chàm Ánh sáng kích thích gây tượng phát quang ánh sáng A vàng B đỏ C tím D cam Câu 11: Hạt nhân 235 92 U hấp thụ hạt nơtron vỡ thành hai hạt nhân nhẹ Đây A trình phóng xạ C phản ứng phân hạch B phản ứng nhiệt hạch D phản ứng thu lượng Câu 12: Cho tia phóng xạ:  ,   ,   ,  Tia có chất sóng điện từ? A Tia  B Tia   C Tia   D Tia  Trang 1/4 – Mã đề thi 001 Câu 13: Cho hai điện tích điểm đặt chân khơng Khi khoảng cách hai điện tích r lực tương tác điện chúng có độ lớn F Khi khoảng cách hai điện tích 3r lực tương tác điện chúng có độ lớn F F A B C 3F D F Câu 14: Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,2 H Khi cường độ dòng điện cuộn cảm giảm từ I xuống khoảng thời gian 0,05 s suất điện động tự cảm xuất cuộn cảm có độ lớn V Giá trị I A 0,8 A B 0,04 A C 2,0 A D 1,25 A Câu 15: Một lắc đơn dao động với phương trình s  2cos 2 t (cm) (t tính giây) Tần số dao động lắc A Hz B Hz C  Hz D 2 Hz Câu 16: Trên sợi dây có sóng dừng Biết sóng truyền dây có bước sóng 30 cm Khoảng cách ngắn từ nút đến bụng A 15 cm B 30 cm C 7,5 cm D 60 cm Câu 17: Đặt điện áp u  200cos100 t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 100 Ω, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết đoạn mạch có cộng hưởng điện Cường độ hiệu dụng dòng điện đoạn mạch A 2 A B A C A D 1A Câu 18: Một dòng điện có cường độ i  cos100 t (A) chạy qua đoạn mạch có điện trở 100 Ω Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 200 W B 100 W C 400 W D 50 W Câu 19: Một mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự Biểu thức điện tích tụ điện mạch q  cos106  t (μC) (t tính s) Ở thời điểm t  2,5.107 s, giá trị q A μC B μC C 6 μC D 6 μC 14 Câu 20: Một xạ đơn sắc có tần số 3.10 Hz Lấy c = 3.10 m/s Đây A xạ tử ngoại B xạ hồng ngoại C ánh sáng đỏ D ánh sáng tím Câu 21: Cơng êlectron khỏi kẽm có giá trị 3,55 eV Lấy h = 6,625.1034 J.s; c = 3.108 m/s eV = 1,6.1019 J Giới hạn quang điện kẽm A 0,35 µm B 0,29 µm C 0,66 µm D 0,89 µm Câu 22: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có lượng −3,4 eV sang trạng thái dừng có lượng −13,6 eV phát phơtơn có lượng A 10,2 eV B 13,6 eV C 3,4 eV D 17,0 eV Câu 23: Một hạt nhân có độ hụt khối 0,21 u Lấy u = 931,5 MeV/c Năng lượng liên kết hạt nhân A 195,615 MeV B 4435,7 MeV C 4435,7 J D 195,615 J Câu 24: Thực thí nghiệm dao động cưỡng hình bên Năm lắc đơn: (1), (2), (3), (4) M (con lắc điều khiển) treo sợi dây Ban đầu hệ đứng yên vị trí cân Kích thích M dao động nhỏ mặt phẳng vng góc với mặt phẳng hình vẽ lắc lại dao động theo Không kể M, lắc dao động mạnh A lắc (2) B lắc (1) C lắc (3) D lắc (4) Câu 25: Cho mạch điện hình bên Biết E1 = V; r1 = Ω; E2 = V; r2 = Ω; R = 2,5 Ω Bỏ qua điện trở ampe kế dây nối Số ampe kế A 0,67 A B 2,0 A C 2,57 A D 4,5 A Trang 2/4 – Mã đề thi 001 Câu 26 Phương pháp: sgk 12 trang 64, suy luận Cách giải: Sau Chiến tranh lạnh, hòa bình giới củng cố, nhiều khu vực tình hình lại không ổn định với nội chiến, xung đột quân đẫm máu kéo dài bán đảo Bancăng, số nước châu Phi Trung Á => Các xung đột quân xảy bán đảo Bancăng số nước châu Phi thập niên 90 kỉ XX di chứng Chiến tranh lạnh CHỌN: A Câu 27 Phương pháp: phân tích, đánh giá Cách giải: Đặc điểm lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919-1930 đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam khuynh hướng tư sản vô sản: - Cuộc đấu tranh theo khuynh hướng vô sản thông qua hoạt động Hội Việt Nam Cách mạng niên, phát triển phong trào công nhân đưa tới thành lập ba tổ chức cộng sản Việt Nam - Cuộc đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản: tiêu biểu hoạt động Việt Nam Quốc dân đảng => Kết cục khuynh hướng vô sản thắng lợi với đời Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) CHỌN: D Câu 28 Phương pháp: so sánh, nhân xét Cách giải: - Phong trào 1930 – 1931: nhiệm vụ trước mắt đánh đổ đế quốc phong kiến (theo nội dung luận cương) - Phong trào 1936 – 1939: hoàn cảnh quốc tế nước có nhiều biến đổi Hội nghị tháng 7-1936 xác định nhiệm vụ trước mắt cách mạng là: đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo hòa bình CHỌN: C Câu 29 Phương pháp: Phân tích, đánh giá Cách giải: Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Văn – Anh – Lý – Hóa – Sinh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! Sau cách mạng tháng Mưởi (1917) Cách mạng tháng Tám (1945), nước Nga Việt Nam bước vào công khôi phục, phát triển kinh tế vào bảo vệ độc dân tộc: - Đối với nước Nga: Nền kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng, tình hình trị khơng ổn định, lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn khắp nơi Nga phải thực sách kinh tế năm 1921 - Đồi với Việt Nam: rơi vào tình “ngàn cân treo sợi tóc” trước khó khăn nạn đói, nạn dốt, khó khăn tài chính, đặc biệt ngoại xâm nội phản Trong quyền thành lập non trẻ, vừa bước khỏi cách mạng nên suy giảm lực lượng Trong năm đầu sau 1945 Đảng Chính phủ phải thực linh hoạt sách lược: hòa THDQ để đánh Pháp miền Nam, lại hòa với Pháp để đuổi THDQ nước => Như vậy, tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Mưởi (1917) Cách mạng tháng Tám (1945) chứng tỏ: giành quyền khó giữ quyền khó CHỌN: D Câu 30 Phương pháp: sgk 12 trang 132, suy luận Cách giải: Trong 60 ngày đêm, quân dân Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giam chân địch thành phố thời gian dài để hậu phương kịp thời huy động lực lượng kháng chiến, di chuyển kho tàng, công xưởng chiến khu, bảo vệ trung ương Đảng, phủ lãnh đạo kháng chiến => Như vậy, chiến đấu đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 có nhiệm vụ trọng tâm giam chân Pháp thời gian, tạo điều kiện cho nước vào kháng chiến lâu dài CHỌN: B Câu 31 Phương pháp: phân tích, đánh giá Cách giải: Mĩ xâm lược Việt Nam với âm mưu: chia cắt hai miền Nam – Bắc, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu quân Mĩ Đơng Dương Đơng Nam Á Chính thế, kháng chiến chống Mĩ nhân dân Việt Nam thắng lợi giáng đòn mạnh vào âm mưu nơ dịch chủ nghĩa thực dân, cổ vũ tác động đến phong trào giải phóng dân tộc nhiều quốc gia giới Chính thế, kháng Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Văn – Anh – Lý – Hóa – Sinh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! chiến chống Mĩ cứu nước nhân dân Việt Nam thắng lợi kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn có tính thời đại sâu sắc CHỌN: A Câu 32 Phương pháp: Nhận xét, đánh giá Cách giải: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nhân dân ta tiêu biểu có phong trào Cần Vương khởi nghĩa nơng dân Yên Thế - Trong phong trào Cần Vương: + Khởi nghĩa Bãi Sậy: tổ chức chống lại càn quét Pháp, không chủ động công Dù chiến đâu liệt sau rơi vào bị động, lập + Khởi nghĩa Ba Đình: chủ yếu xây dưng Ba Đình mở tập kích tốn lính đường hành qn chặn đánh đoàn xe tải địch Khi Pháp tiến hành bao vây (1887) nghĩa quân dần tan rã + Khởi nghĩa Hương Khê: xây dựng đại doanh tỉnh Bắc Trung Kì, dù có điểm bật mở tập kích Pháp mở càn quét - Trong khởi nghĩa nông dân Yên Thế: nhằm chống lại bước chân bình định thực dân Pháp.Trước tiến công càn quét giặc nghĩa quân phải rút dần lên vùng Bắc Yên Thế tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống phòng thủ => Như vậy, hạn chế chung khởi nghĩa chống thực dân Pháp cuối kỉ XIX nặng phòng thủ, động cơng CHỌN: C Câu 33 Phương pháp: sgk 12 trang 74 Cách giải: Một đặc điểm lớn tình hình giới sau Chiến tranh lạnh điều chỉnh quan hệ nước lớn theo chiều hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp nhằm tạo nên môi trường quốc tế thuận lợi, giúp họ vương lên mạnh mẽ, xác lập vị trí ưu trật tự giới CHỌN: D Câu 34 Phương pháp: so sánh, đánh giá Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Văn – Anh – Lý – Hóa – Sinh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! Cách giải: Phong trào giải phóng dân tộc châu Phi khu vực Mĩ Latinh giành thắng lợi, đưa đến thành lập hàng loạt nhà nước độc lập CHỌN: B Câu 35 Phương pháp: Phân tích, đánh giá Cách giải: Khướng cách mạng dân chủ tư sản xuất phát từ châu Âu từ kỉ XVII, khuynh hướng vô sản nước Nga, đặc biệt ảnh hướng đến Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Mười Nga (1917), khuynh hướng cách mạng tiên tiến, đáp ứng yêu cầu lịch sử cần phải có giap cấp lãnh đạo đại diện cho quyền lợi giai cấp công nhân nông dân (vốn hai lực lượng đông đảo cách mạng Việt Nam) để chống Pháp, giành độc lập dân tộc Trong đó, giai cấp tư sản đại diện cho khuynh hướng dân chủ tư sản lúc non yếu trị, nhỏ bé kinh tế Khuynh hướng vô sản phù hợp với yêu cầu lịch sử nhiều so với khuynh hướng dân chủ tư sản lỗi thời => Như vậy, khuynh hướng vô sản thắng vào đầu năm 1930 đáp ứng yêu cầu khách quan nghiệp giải phóng dân tộc CHỌN: C Câu 36 Phương pháp: so sanh, đánh giá Cách giải: - Hội nghị trung ương Đảng tháng 5-1941 chủ trương sau đánh đuổi đế quốc Pháp- Nhật thành lập phủ nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Luận cương trị tháng 10-1930 khơng nêu vấn đề Tuy nhiên nội dung luận cương xác định vai trò giai cấp cơng nơng dân khơng có khả thành lập quyền có tham gia giai cấp khác => Điểm Hội nghị tháng 5-1941 so với Luận cương trị tháng 10-1930 thành lập quyền nhà nước tồn dân tộc CHỌN A Câu 37 Phương pháp: Phân tích, liên hệ Cách giải: 10 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Văn – Anh – Lý – Hóa – Sinh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! Căn địa kháng chiến chống thực dân Pháp nhân dân Việt Nam (1945-1954) địa Việt Bắc Nó nơi đối phương bất khả xâm phạm thực tế thực dân Pháp nhiều lần tổ chức tiến công lên khu vực này, thiết lập hệ thống phòng thủ đường số kế hoạch Rơve CHỌN D Câu 38 Phương pháp: Phân tích, đánh giá Cách giải: Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, lực lượng trị giữ vai trò hỗ trợ lực lượng vũ trang Vì thực tế diễn biến chiến dịch, lực lượng vũ trang lực lượng vũ trang lực lượng xung kích, nòng cốt, giữ vai trò định việc đánh bại quyền Việt Nam Cộng hòa, lực lượng trị người dẫn đường giúp quân giải phóng tiến vào giải phóng Sài Gòn thuận lợi CHỌN A Câu 39 Phương pháp: so sánh, nhận xét Cách giải: Điểm chung cách mạng tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) kháng chiến chống Mĩ (1954-1975) có kết hợp lực lượng trị với lực lượng vũ trang để tạo nên sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc Đáp án A, C, D: xuất từ kháng chiến chống Pháp (1945-1954) CHỌN B Câu 40 Phương pháp: Phân tích, đánh giá Cách giải: Sự chuyển biến kinh tế- xã hội- tư tưởng yếu tố định xuất khuynh hướng tư sản Việt Nam đầu kỉ XX vì: - Sự chuyển biến kinh tế trước hết du nhập phương thức sản xuất tư chủ nghĩa dẫn đến chuyển biến xã hội (sự phân hóa giai cấp cũ, xuất giai cấp, tầng lớp mới) - Những tầng lớp tư sản, tiểu tư sản tảng xã hội để tư tưởng dân chủ tư sản du nhập phát triển Việt Nam 11 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Văn – Anh – Lý – Hóa – Sinh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! => Những tầng lớp tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản làm bùng lên phong trào đấu tranh theo khuynh hướng tư sản Việt Nam đầu kỉ XX CHỌN A HẾT - 12 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Văn – Anh – Lý – Hóa – Sinh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Mơn thi thành phần: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 001 Câu 41 Vùng đất Việt Nam gồm toàn phần đất liền A hải đảo B đảo ven bờ C đảo xa bờ D quần đảo Câu 42 Biện pháp sau sử dụng bảo vệ đất đồng nước ta? A Làm ruộng bậc thang B Chống nhiễm mặn C Trồng theo băng D Đào hố kiểu vẩy cá Câu 43 Nơi sau nước ta có động đất biểu yếu? A Tây Bắc B Đông Bắc C Miền Trung D Nam Bộ Câu 44 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang - 5, cho biết tỉnh sau giáp biển? A Cà Mau B Điện Biên C Hà Giang D Gia Lai Câu 45 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hồ Trị An thuộc lưu vực hệ thống sông A Đồng Nai B Thu Bồn C Mã D Cả Câu 46 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nơi sau có lượng mưa lớn vào tháng X? A Lạng Sơn B Đồng Hới C Nha Trang D Đà Lạt Câu 47 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi thuộc miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ A Pu Sam Sao B Pu Đen Đinh C Phu Luông D Đơng Triều Câu 48 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị sau thuộc tỉnh Quảng Trị? A Hồng Lĩnh B Đồng Hới C Cửa Lò D Đơng Hà Câu 49 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết trâu nuôi nhiều tỉnh sau đây? A Quảng Trị B Ninh Bình C Nghệ An D Hà Tĩnh Câu 50 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm cơng nghiệp Hải Phòng khơng có ngành chế biến lương thực, thực phẩm sau đây? A Chè, cà phê, thuốc lá, hạt điều B Rượu, bia, nước giải khát C Đường sữa, bánh kẹo D Sản phẩm chăn nuôi Câu 51 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đường số 19 nối Pleiku với nơi sau đây? A Quy Nhơn B Tuy Hòa C Quảng Ngãi D Nha Trang Câu 52 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm cơng nghiệp sau có giá trị sản xuất lớn Trung du miền núi Bắc Bộ? A Cẩm Phả B Hạ Long C Thái Nguyên D Việt Trì Câu 53 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện sau thuộc Tây Nguyên? A Vĩnh Sơn B A Vương C Sông Hinh D Yaly Câu 54 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm cơng nghiệp sau có ngành khí, đóng tàu? A Rạch Giá B Cà Mau C Kiên Lương D Long Xuyên Câu 55 Phát biểu sau không với dải đồng ven biển miền Trung? A Biển đóng vai trò hình thành chủ yếu B Đất thường nghèo, có phù sa sơng C Ở có nhiều vùng trũng rộng lớn D Hẹp ngang bị dãy núi chia cắt Câu 56 Đồng nước ta tập trung dân cư đơng đúc A địa hình phẳng, chủ yếu trồng lúa B nhiều dân tộc sinh sống, diện tích đất rộng C chủ yếu trồng lúa, nhiều dân tộc sinh sống D diện tích đất rộng, có nhiều khống sản Câu 57 Phát biểu sau với thị hóa nước ta nay? A Tỉ lệ dân thành thị không thay đổi B Số đô thị giống vùng C Số dân đô thị nhỏ nông thôn D Trình độ thị hóa thấp Trang 1/4 – Mã đề thi 001 Câu 58 Phát biểu sau không sản xuất thủy sản nước ta nay? A Diện tích ni trồng mở rộng B Sản phẩm qua chế biến nhiều C Đánh bắt ven bờ trọng D Phương tiện sản xuất đầu tư Câu 59 Điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông đường biển nước ta A có nhiều cảng nước sâu cụm cảng quan trọng B khối lượng hàng hóa luân chuyển tương đối lớn C đường bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh rộng, kín gió D tuyến đường ven bờ chủ yếu hướng bắc - nam Câu 60 Ý nghĩa chiến lược đảo quần đảo nước ta kinh tế A để tiến khai thác nguồn lợi biển B sở để khẳng định chủ quyền vùng biển C tạo thành hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền D làm điểm tựa để bảo vệ an ninh quốc phòng Câu 61 Thế mạnh bật vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nước ta A sở hạ tầng hoàn thiện đồng B khai thác tổng hợp biển, rừng, khống sản C có lịch sử khai thác lãnh thổ từ lâu đời D khoáng sản, nguyên, nhiên liệu phong phú Câu 62 Cho biểu đồ: CƠ CẤU DOANH THU DU LỊCH LỮ HÀNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2010 NĂM 2016 (%) (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) Theo biểu đồ, nhận xét sau thay đổi tỉ trọng cấu doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2016 so với năm 2010? A Kinh tế Nhà nước giảm, kinh tế Nhà nước tăng B Kinh tế Nhà nước giảm, kinh tế Nhà nước tăng C Khu vực có vốn đầu tư nước tăng, kinh tế Nhà nước tăng D Khu vực có vốn đầu tư nước ngồi giảm, kinh tế Nhà nước giảm Câu 63 Phát biểu sau với tự nhiên Đông Nam Á lục địa? A Chủ yếu đồng ven biển nhỏ hẹp B Nhiều đồi núi núi lửa, sơng ngòi ngắn C Tập trung nhiều đảo quần đảo D Có khí hậu chủ yếu nhiệt đới gió mùa Câu 64 Cho bảng số liệu: DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2017 (Đơn vị: Triệu người) Quốc gia Tổng số dân Dân số thành thị In-đô-nê-xi-a 264,0 143,9 Ma-lai-xi-a 31,6 23,8 Phi-lip-pin 105,0 46,5 Thái Lan 66,1 34,0 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) Theo bảng số liệu, nhận xét sau so sánh tỉ lệ dân thành thị số quốc gia, năm 2017? A Ma-lai-xi-a cao In-đô-nê-xi-a B Thái Lan thấp Phi-lip-pin C Thái Lan cao Ma-lai-xi-a D In-đô-nê-xi-a thấp Phi-lip-pin Trang 2/4 – Mã đề thi 001 Câu 65 Vị trí nước ta nằm vùng nội chí tuyến nên có A hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh năm B gió mùa Đơng Bắc hoạt động mùa đơng C tổng lượng mưa lớn, độ ẩm khơng khí cao D mùa có mưa nhiều mùa mưa Câu 66 Phát biểu sau với xu hướng chuyển dịch cấu ngành kinh tế nước ta nay? A Tốc độ chuyển dịch diễn chậm B Nhà nước quản lí ngành then chốt C Đáp ứng đầy đủ phát triển đất nước D Còn chưa theo hướng cơng nghiệp hóa Câu 67 Chun mơn hóa sản xuất cơng nghiệp lâu năm vùng nông nghiệp Bắc Trung Bộ chủ yếu dựa vào điều kiện thuận lợi sau đây? A Đất badan màu mỡ vùng đồi trước núi B Đất cát pha đồng ven biển C Dân có kinh nghiệm chinh phục tự nhiên D Có số sở công nghiệp chế biến Câu 68 Chế biến lương thực, thực phẩm ngành công nghiệp trọng điểm nước ta chủ yếu có A sản phẩm phong phú, hiệu kinh tế cao, phân bố rộng khắp B cấu đa dạng, thúc đẩy nông nghiệp phát triển, tăng thu nhập C tỉ trọng lớn nhất, đáp ứng nhu cầu rộng, thu hút nhiều lao động D mạnh lâu dài, hiệu cao, thúc đẩy ngành khác phát triển Câu 69 Giải pháp chủ yếu để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp tập trung Duyên hải Nam Trung Bộ A mở rộng thị trường xuất B thu hút nguồn vốn đầu tư C phát triển khoa học cơng nghệ D nâng cao trình độ người lao động Câu 70 Ý nghĩa chủ yếu việc đa dạng hóa cấu cơng nghiệp Tây Ngun A nâng cao chất lượng sản phẩm B tăng cao khối lượng nơng sản C sử dụng hợp lí tài nguyên D nâng cao đời sống người dân Câu 71 Nguyên nhân sau chủ yếu làm cho mức tiêu thụ điện bình quân đầu người Đơng Nam Á thấp? A Ngành điện hoạt động hạn chế B Cơng nghiệp chưa phát triển mạnh C Trình độ thị hóa chưa cao D Chất lượng sống dân cư thấp Câu 72 Cho biểu đồ GDP Phi-lip-pin, Thái Lan Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2016: (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Cơ cấu GDP Phi-lip-pin, Thái Lan Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2016 B Giá trị GDP Phi-lip-pin, Thái Lan Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2016 C Chuyển dịch cấu GDP Phi-lip-pin, Thái Lan Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2016 D Tốc độ tăng trưởng GDP Phi-lip-pin, Thái Lan Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2016 Câu 73 Nguyên nhân chủ yếu làm tăng thêm tính bấp bênh nơng nghiệp nước ta A khí hậu phân hóa theo Bắc - Nam theo độ cao B địa hình, đất trồng, sơng ngòi có phân hóa rõ C thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa D đất trồng có nhiều loại sinh vật phong phú Trang 3/4 – Mã đề thi 001 Câu 74 Nguyên nhân sau chủ yếu làm cho ngành du lịch nước ta phát triển nhanh thời gian gần đây? A Nhu cầu du lịch tăng, có nhiều di sản giới B Tài nguyên du lịch phong phú, sở lưu trú tốt C Chính sách phát triển, nhu cầu du lịch tăng D Thu hút nhiều vốn đầu tư, nâng cấp sở hạ tầng Câu 75 Yếu tố sau chủ yếu làm cho chăn ni sữa Trung du miền núi Bắc Bộ gần phát triển? A Cơ sở hạ tầng phát triển, nguồn thức ăn đảm bảo B Nguồn thức ăn đảm bảo, nhu cầu thị trường tăng C Nhu cầu thị trường tăng, nhiều giống suất cao D Nhiều giống suất cao, sở hạ tầng phát triển Câu 76 Việc chuyển dịch cấu kinh tế Đồng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu sau đây? A Tăng trưởng kinh tế nhanh; giải tốt vấn đề xã hội, mơi trường B Đẩy nhanh cơng nghiệp hóa đại hóa; giải vấn đề việc làm C Phát huy tiềm có sẵn; giải vấn đề xã hội, môi trường D Phát triển nhanh đô thị hóa; giải vấn đề tài ngun, mơi trường Câu 77 Nguyên nhân sau chủ yếu làm cho cơng nghiệp Bắc Trung Bộ chậm phát triển? A Nguồn vốn kĩ thuật hạn chế B Cơ sở hạ tầng chưa thật hoàn thiện C Trình độ người lao động chưa cao D Tài ngun khống sản đa dạng Câu 78 Giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp Đông Nam Bộ A tiến hành cải tạo đất đai, mở rộng diện tích canh tác B mở rộng diện tích canh tác, xây dựng cơng trình thủy lợi C xây dựng cơng trình thủy lợi, thay đổi cấu trồng D thay đổi cấu trồng, tiến hành cải tạo đất đai Câu 79 Hạn chế chủ yếu sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên Đồng sông Cửu Long A địa hình thấp, lũ kéo dài, có vùng đất rộng lớn bị ngập sâu B số loại đất thiếu dinh dưỡng chặt, khó nước C phần lớn diện tích đất phèn, đất mặn; có mùa khơ sâu sắc D sơng ngòi, kênh rạch chằng chịt; bề mặt đồng bị cắt xẻ lớn Câu 80 Cho bảng số liệu: KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA LUÂN CHUYỂN PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017 (Đơn vị: Triệu tấn.km) Năm Kinh tế Nhà nước Kinh tế ngồi Nhà nước Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước 2010 157359,1 57667,7 2740,3 2014 150189,1 70484,2 2477,8 2016 152207,2 86581,3 2588,4 2017 155746,9 98756,3 2674,7 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) Theo bảng số liệu, để thể thay đổi cấu khối lượng hàng hóa luân chuyển phân theo thành phần kinh tế nước ta, giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ sau thích hợp nhất? A Miền B Tròn C Đường D Kết hợp HẾT Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến - Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/4 – Mã đề thi 001 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA NĂM 2019 MƠN: ĐỊA LÍ THỰC HIỆN: BAN CHUN MÔN TUYENSINH247.COM 41.A 51.A 61.B 71.B 42.B 52.B 62.B 72.D 43.D 53.D 63.D 73.C 44.A 54.A 64.A 74.C 45.A 55.C 65.A 75.B 46.B 56.A 66.A 76.A 47.D 57.C 67.A 77.A 48.D 58.C 68.D 78.C 49.C 59.C 69.B 79.C 50.A 60.A 70.C 80.A Câu 41 Vùng đất Việt Nam gồm toàn phần đất liền hải đảo (sgk Địa lí 12 trang 13) => CHỌN A Câu 42 Biện pháp sử dụng bảo vệ đất đồng nước ta thâm canh, nâng cao hiệu sử dụng đất, canh tác hợp lí, chống bạc màu, glay, nhiễm mặn, nhiễm phèn, chống ô nhiễm đất => CHỌN B Chú ý: Các đáp án lại biện pháp bảo vệ đất vùng đồi núi Câu 43 Ở nước ta, Tây Bắc khu vực có hoạt động động đất mạnh nhất, đến khu vực Đơng Bắc Khu vực miền Trung động đất hơn, Nam Bộ biểu động đất yếu (sgk Địa lí 12 trng 64) => CHỌN D Câu 44 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang - 5, tỉnh Cà Mau giáp biển => CHỌN A Câu 45 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hồ Trị An thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai => CHỌN A Câu 46 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, Đồng Hới có đỉnh mưa vào tháng 10 => CHỌN B Câu 47 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi thuộc miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ dãy Đông Triều Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Văn – Anh – Lý – Hóa – Sinh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! => CHỌN D Câu 48 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, Đơng Hà thuộc tỉnh Quảng Trị => CHỌN D Câu 49 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, trâu ni nhiều tỉnh Nghệ An (cột màu xanh cao tỉnh cho) => CHỌN C Câu 50 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, trung tâm cơng nghiệp Hải Phòng khơng có ngành chế biến chè, cà phê, thuốc lá, hạt điều => CHỌN A Câu 51 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, đường số 19 nối Pleiku với Quy Nhơn => CHỌN A Câu 52 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, trung tâm cơng nghiệp sau có giá trị sản xuất lớn Trung du miền núi Bắc Bộ Hạ Long, quy mơ từ đến 40 nghìn tỉ đồng => CHỌN B Câu 53 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, nhà máy thủy điện Yaly thuộc Tây Nguyên => CHỌN D Câu 54 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, trung tâm cơng nghiệp Rạch Giá có ngành khí ngành đóng tàu => CHỌN A Câu 55 Dải đồng ven biển miền Trung có tổng diện tích khoảng 15 nghìn km2 Biển đóng vai trò chủ yếu trình hình thành dải đồng nên đất thường nghèo, nhiều cát, phù sa sông Đồng phần nhiều hẹp nganh bị chia cắt thành nhiều đồng nhỏ (do dãy núi ăn sát biển chia cắt đồng bằng) (sgk Địa lí 12 trang 33) => “Ở có nhiều vùng trũng rộng lớn” đặc điểm đồng ven biển miền Trung => CHỌN C Câu 56 Đồng nước ta tập trung dân cư đông đúc chủ yếu địa hình tương đối phẳng, thuận lợi cho cư trú, sinh hoạt sản xuất Bên cạnh người dân vùng đồng nước ta có truyền thống canh tác lúa nước lâu đời, ngành cần nhiều lao động => CHỌN A Câu 57 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Văn – Anh – Lý – Hóa – Sinh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! Đặc điểm với thị hóa nước ta số dân đô thị (dân thành thị) nhỏ số dân nông thôn Năm 2007, số dân thành thị 23,37 triệu người số dân nơng thơn đạt 61,8 triệu người => CHỌN C Câu 58 Đối với ngành thủy sản nước ta nay, nguồn lợi thủy sản ven bờ ngày suy giảm nên nước ta ngày trọng đánh bắt thủy sản xa bờ để vừa giúp khai thác tốt nguồn lợi thủy sản, vừa giúp bảo vệ vùng đất, vùng trời, vùng biển thềm lục địa => CHỌN C Câu 59 Điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông đường biển nước ta đường bờ biển dài 3260km, nhiều vũng, vịnh kín gió nhiều đảo, quần đảo ven bờ, thích hợp xây dựng cảng nước sâu khai thác tuyến hàng hải nước quốc tế => CHỌN C Câu 60 Ý nghĩa chiến lược đảo quần đảo nước ta kinh tế hệ thống để khai thác có hiệu nguồn lợi vùng biển, hải đảo thềm lục địa => CHỌN A Chú ý: đáp án lại ý nghĩa với bảo vệ an ninh, chủ quyền vùng biển Câu 61 Thế mạnh bật vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nước ta khai thác tổng hợp biển, rừng, khoáng sản (trang 201 SGK Địa 12) => CHỌN B Câu 62 Quan sát biểu đồ ta thấy: - Tỉ trọng khu vực kinh tế nhà nước giảm mạnh từ 31,8% xuống 15% - Tỉ trọng khu vực kinh tế nhà nước tăng từ 60,3% lên 73,8% - Tỉ trọng khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi tăng từ 7,9% lên 11,2% => Nhận xét B: kinh tế nhà nước giảm, kinh tế nhà nước tăng nhận xét với biểu đồ cho => CHỌN B Câu 63 Đơng Nam Á lục địa có khí hậu chủ yếu nhiệt đới ẩm gió mùa (SGK Địa lí 11_tự nhiên Đơng Nam Á) => Nhận xét D => CHỌN D Câu 64 Áp dụng công thức tính tỉ trọng: Tỉ trọng thành phần = (Giá trị thành phần / Tổng giá trị) x 100 (%) => Ta có bảng sau: Tỉ lệ dân thành thị nước (%) Quốc gia In-đô-nê-xi-a Ma-lai-xi-a Phi-lip-pin Thái Lan Tỉ lệ dân thành thị 54,5 75,3 44,3 51,4 => Như Ma-lai-xi-a có tỉ lệ dân thành thị cao In-đô—nê-xi-a (75,3% > 54,5%) Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Văn – Anh – Lý – Hóa – Sinh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! => Nhận xét A => CHỌN A Câu 65 Nước ta nằm vùng nội chí tuyến nên có hai lần mặt trời lên thiên đỉnh năm ( SGK Địa 12 trang 40) => CHỌN A Câu 66 Xu hướng chuyển dịch cấu ngành kinh tế nước ta là: tốc độ chuyển dịch diễn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước giai đoạn mới.(SGK Địa 12 trang 83) => CHỌN A Câu 67 Chun mơn hóa sản xuất cơng nghiệp lâu năm vùng nông nghiệp Bắc Trung Bộ chủ yếu dựa vào đất badan màu mỡ vùng đồi trước núi (SGK Địa 12 trang 107) => CHỌN A Câu 68 Chế biến lương thực thực phẩm ngành công nghiệp trọng điểm nước ta chủ yếu mạnh lâu dài (sản phầm từ ngành trồng trọt, chăn nuôi), hiệu kinh tế cao thúc đẩy ngành kinh tế khác phát triển => CHỌN D Câu 69 Giải pháp chủ yếu để phát triển khu công nghiệp tập trung Duyên hải Nam Trung Bộ thu hút nguồn vốn đầu tư nước (SGK Địa 12 trang 163) => CHỌN B Câu 70 Ý nghĩa chủ yếu việc đa dạng hóa cấu cơng nghiệp Tây Ngun vừa hạn chế rủi ro tiêu thụ sản phẩm, vừa sử dụng hợp lí tài nguyên (SGK Địa 12 trang 170) => CHỌN C Câu 71 Công nghiệp ngành tiêu thụ nhiều điện cho sản xuất Công nghiệp Đông Nam Á chưa phát triển mạnh nên sản lượng điện tiêu thụ chưa cao Đây nguyên nhân chủ yếu làm cho mức tiêu thụ điện bình qn đầu người Đơng Nam Á thấp => CHỌN B Câu 72 Dựa vào kĩ nhận diện biểu đồ, Biểu đồ đường thường dùng để thể tốc độ tăng trưởng kinh tế đối tượng nhiều năm (4 năm trở lên) => Biểu đồ cho thể hiện: tốc độ tăng trưởng GDP Phi-lip-pin, Thái Lan Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2016 => CHỌN D Câu 73 Thiên nhiên nước ta mnag tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, thiên tai bão lũ hạn hán giá rét, sương muối xảy năm Đây khó khăn chủ yếu làm tăng thêm tính bấp bênh cho sản xuất nơng nghiệp nước ta Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Văn – Anh – Lý – Hóa – Sinh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! => CHỌN C Câu 74 Nguyên nhân chủ yếu làm cho ngành du lịch nước ta phát triển nhờ sách phát triển, nhu cầu du lịch tăng (SGK Địa 12 trang 142) => CHỌN C Câu 75 Trung du miền núi Bắc Bộ có nhiều đồng cỏ cao nguyên, điều kiện thuận lợi cho phát triển chăn ni sữa vùng Mặt khác, nhu cầu tiêu thụ sữa ngày tăng (do đời sống người dân cao), vùng gần ĐBSH có nhu cầu lớn sữa thúc đẩy ngành chăn ni sữa TDMNBB Ví dụ: vùng ni sữa Mộc Châu, Sơn La => CHỌN B Câu 76 Việc tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế Đồng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu tăng trưởng kinh tế nhanh, giải tốt vấn đề xã hội môi trường (SGK Địa 12 trang 153) => CHỌN A Câu 77 Ở Bắc Trung Bộ, hạn chế điều kiện kĩ thuật, vốn, nên cấu cơng nghiệp vùng chưa thật định hình có nhiều biến đổi thập kỉ tới (sgk Địa lí 12 trang 159) => CHỌN A Câu 78 Giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp Đông Nam Bộ xây dựng cơng trình thủy lợi thay đổi cấu trồng Ví dụ Xây dựng hồ thủy điện Dầu Tiếng, dự án thủy lợi Phước Hòa => CHỌN C Câu 79 Hạn chế chủ yếu sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên Đồng sông Cửu Long mùa khô kéo dài từ tháng XII đến tháng IV năm sau Vì nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền, làm tăng độ chua chua mặn đất Phần lớn diện tích đồng đất phèn, đất mặn Cùng với thiếu nước mùa khô làm cho việc sử dụng cải tạo đất gặp nhiều khó khăn (sgk Địa lí 12 trang 187) => CHỌN C Câu 80 Dựa vào kĩ nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp thể thay đổi cấu nhiều năm (>3 năm) biểu đồ miền => Biểu đồ thích hợp thể thay đổi cấu khối lượng hàng hóa luân chuyển phân theo thành phần kinh tế nước ta, giai đoạn 2010 – 2017 biểu đồ miền => CHỌN A Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Văn – Anh – Lý – Hóa – Sinh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! ... https://blogvatly.com Trang 4/4 – Mã đề thi 001 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THAM KHẢO 2019 MƠN TỐN- LÝ- HĨA- ANH GIẢI CHI TIẾT ĐỀ MINH HỌA THI THPT QUỐC GIA NĂM... đề thi 001 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian... đề thi 001 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: VẬT LÍ ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: 199 de thi tham khao THPT quoc gia 2019 bo giao duc va dao tao, 199 de thi tham khao THPT quoc gia 2019 bo giao duc va dao tao

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay