Truyền thông marketing các dịch vụ ngân hàng bán buôn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc

89 25 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:55

Luận văn bao gồm phần mở đầu, kết luận và tập trung ba chương là: Chương I: Cơ sở lí luận về truyền thông marketing DVNH bán buônChương II: Thực trạng truyền thông marketing các DVNH bán buôn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vĩnh PhúcChương III: Giải pháp hoàn thiện truyền thông marketing các DVNH bán buôn của Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc 1 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan thông tin trình bày luận văn kết có cơng trình nghiên cứu thân trước chưa công bố Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Tác giả luận văn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .I DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT V DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ VI PHẦN MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI………………………………………………………… TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI … MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:…………………………………….5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU…………………………………… PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………………………………6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN…………………………………………………….7 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN BUÔN .8 1.1 Khái quát truyền thông marketing ……………………………………8 1.1.1 Khái niệm truyền thông marketing 1.1.2 Mơ hình truyền thơng marketing doanh nghiệp 1.2 Tổng quan dịch vụ ngân hàng bán buôn……………………………….15 1.2.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng 15 1.2.2 Dịch vụ ngân hàng bán buôn 15 1.3 Truyền thông marketing dịch vụ ngân hàng bán buôn…………………….20 1.3.1 Nội dung truyền thông marketing dịch vụ ngân hàng bán buôn .20 1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động truyền thông marketing sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán buôn 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRUYỀN THÔNG MARKETING CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN BUÔN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH VĨNH PHÚC……….7 2.1 Khái quát Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc…………………………37 2.1.1 Lịch sử đời chức nhiệm vụ .37 2.1.2 Tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2017 43 2.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến truyền thông marketing sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán buôn Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc……… 47 2.2.1 Mơi trường bên ngồi 47 2.2.2 Môi trường bên .52 2.3 Phân tích thực trạng truyền thơng marketing sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán buôn Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc……………………….55 2.3.1 Thực trạng xây dựng kế hoạch truyền thông marketing 55 2.3.2 Thực trạng nhận dạng, lựa chọn công chúng truyền thông 56 2.3.3 Thực trạng xác định mục tiêu ngân quỹ truyền thông 57 2.3.4 Thực trạng thiết kế thông điệp truyền thông 58 2.3.5 Thực trạng lựa chọn kênh công cụ truyền thông 60 2.3.6 Thực trạng quản lý nhiễu truyền thông nội 62 2.3.7 Thực trạng đo lường kết truyền thông định điều chỉnh kế hoạch 63 2.4 Đánh giá hoạt động truyền thông marketing sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán buôn Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc .….64 2.4.1 Những thành tựu đạt .64 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân 65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TRUYỀN THÔNG MARKETING CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN BUÔN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNVIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC .67 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc đến năm 2020…………………67 3.1.1 Dự báo khái quát dịch vụ ngân hàng bán buôn đến năm 2020 67 3.1.2 Định hướng truyền thông marketing dịch vụ ngân hàng bán buôn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc .69 3.2 Đề xuất số giải pháp truyền thông marketing dịch vụ ngân hàng bán buôn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc.…………………….……………………………… 71 3.2.1 Hồn thiện xây dựng kế hoạch truyền thơng 71 3.2.2 Hoàn thiện nhận dạng, lựa chọn công chúng mục tiêu 72 3.2.3 Hoàn thiện xác định mục tiêu ngân quỹ truyền thơng 73 3.2.4 Hồn thiện thiết kế thông điệp truyền thông 75 3.2.5 Hồn thiện lựa chọn kênh cơng cụ truyền thơng 75 3.2.6 Hồn thiện quản lý nhiễu truyền thông nội 78 3.2.7 Hoàn thiện đo lường kết truyền thông định điều chỉnh kế hoạch 79 3.3 Một số kiến nghị……………………………………………………………80 3.3.1 Kiến nghị Agribank .80 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 80 KẾT LUẬN .82 TÀI LIỆU THAM KHẢO .84 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt DVNH NHBB NHBL NHTM TCTD WTO Từ đầy đủ Dịch vụ ngân hàng Ngân hàng bán buôn Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Thương mại Tổ chức tín dụng Tổ chức thương mại giới DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ STT Hình 1.1 Hình 1.2 Tên bảng, biểu, biểu đồ, hình vẽ Mơ hình truyền thơng Các giai đoạn trình nhận thức Trang 12 Hình 1.3 khách hàng Các giai đoạn trình nhận thức 22 Hình 2.1 Bảng 2.1 khách hàng Sơ đồ tổ chức Agribank tỉnh Vĩnh Phúc Bảng kết kinh doanh qua năm 2015- 41 46 2017 Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc Biểu đồ 2.1 Biểu đồ Thu nhập – Chi phí – Lợi nhuận năm 2015-2017 47 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Kể từ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) rào cản bảo hộ nước dần bị tháo bỏ, kinh tế mở cửa thơng thống để chào đón đối tác nước Các doanh nghiệp nước có hội mở rộng kinh doanh sản xuất, đẩy mạnh hợp tác với đối tác nước Khi kinh tế có chuyển biến phức tạp giao lưu kinh tế diễn sơi động khiến người có nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ có nhiều lựa chọn đồng thời trở thành thách thức cho doanh nghiệp cần nỗ lực để khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ Đối với ngân hàng thương mại vậy, thụ động chờ khách hàng tìm đến mà cần tìm cách tốt thỏa mãn nhu cầu khách hàng, lôi kéo khách hàng đến với ngân hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng Một hai mảng kinh doanh ngân hàng dịch vụ ngân hàng bán buôn cần quan tâm để phát triển Tuy nhiên để khai thác nhu cầu dịch vụ ngân hàng bán bn cần có đầu tư lớn kênh phân phối cơng nghệ hoạt động truyền thông marketing đến công chúng mục tiêu cần đầu tư Các công cụ truyền thông marketing giúp ngân hàng quảng bá sản phẩm dịch vụ thị trường, thu hút nhiều khách hàng đến với ngân hàng để giao dịch, hợp tác Trong bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt ngân hàng với ngân hàng với định chế tài hoạt động truyền thơng marketing khơng thể thiếu để ngân hàng khẳng định vị mình, vươn cao xa khơng thị trường tài ngân hàng nước Tuy nhiên, hoạt động chưa đầu tư mức Với gần 30 năm kể từ đời, Agribank đã, không ngừng nỗ lực đóng góp phần cho phát triển cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc chi nhánh cấp I trực thuộc Agribank, hoạt động kinh doanh quản lý phân công Agribank mà chức chủ yếu tập trung phát triển kinh doanh bao gồm dịch vụ ngân hàng bán buôn Để tồn tạo chỗ đứng vững hệ thống ngân hàng thương mại, phấn đấu dựng xây Agribank thủy chung, đồng hành Nông nghiệp – Nông thôn – Nông dân, Agribank chi nhánh Vĩnh Phúc cần truyền thông marketing dịch vụ ngân hàng bán buôn đến công chúng mục tiêu Tuy nhiên, Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc chưa quan tâm thỏa đáng đến truyền thông marketing dịch vụ ngân hàng, đặc biệt dịch vụ ngân hàng bán buôn Xuất phát từ yêu cầu trên, đề tài “Truyền thông marketing dịch vụ ngân hàng bán buôn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc” học viên chọn để nghiên cứu thực luận văn thạc sỹ Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Trong năm gần đây, truyền thông marketing ngày quan tâm ngồi nước có cơng trình nghiên cứu truyền thơng marketing có truyền thơng marketing dịch vụ ngân hàng a Các cơng trình nghiên cứu ngồi nước Cùng với phát triển mạnh mẽ marketing giới ứng dụng công cụ truyền thông marketing vào kinh doanh nhà nghiên cứu lý luận đề cập số giáo trình, tài liệu tiêu biểu Có thể kể đến số cơng trình điển hình sau: Larry Percy, (2008), Strategic Integrated Marketing Communications, Butterworth – Heinemann edition Cuốn sách đề cập cách toàn diện từ trước đến khía cạnh truyền thơng marketing tiếp cận từ quan điểm chiến lược Tác giả cho truyền thông marketing phải có kế hoạch để xác định thơng điệp cách hiệu nhất, phù hợp với khách hàng mục tiêu điều đạt tổ chức, nơi mà quan điểm thương hiệu bị lu mờ trước nhu cầu quản lý để theo đuổi ngân sách, tức tác động bên so sánh phần nội doanh nghiệp Hans Ouwersloot, Tom Duncan, (2007), Integrated Marketing Communications, McGraw – Hill Cuốn sách quan điểm hành động doanh nghiệp để lại ấn tượng lớn với người tiêu dùng họ Truyền thơng marketing tích hợp việc sử dụng thống nhất, quán phương thức truyền thông công ty, đồng thời cung cấp cho người đọc biết chức truyền thông marketing phương tiện truyền thơng thay thế, q trình tích hợp hoạt động hiệu Philip Kotler, (1967), Marketing communication (người dịch Vũ Trọng Hùng - 2003), NXB thống kê Đây sách đem đến cho người đọc kiến thức quản trị marketing, trình bày nghiên cứu xây dựng truyền thông kinh doanh doanh nghiệp Cuốn sách tập trung nghiên cứu việc thay đổi chất tư marketing theo đuổi khách hàng theo đuổi bán hàng Dave Kerpen, (2013), Likeable Social Media, NXB Lao động – Xã hội Đây sách tác giả phân tích cụ thể sức mạnh marketing qua mạng xã hội nơi mà len lỏi vào ngóc ngách sống truyền thơng marketing thơng qua kênh có sức mạnh vơ hình lớn Khi khoa học cơng nghệ phát triển mạng xã hội ngày trở nên quen thuộc với đông đào người, phận thanh, thiếu niên, truyền thông qua kênh tiếp cận số lượng lớn người sử dụng Các nghiên cứu đề cập đến truyền thông marketing mặc lý luận, chưa đề cập đến loại sản phẩm hay dịch vụ cụ thể b Các cơng trình nghiên cứu nước Tại Việt Nam có nhiều doanh nghiệp ứng dụng có nhiều hội thảo, chuyên đề truyền thông marketing Hiệp hội Quảng cáp Việt Nam, Viện nghiên cứu đào tạo Quảng cáo Việt Nam, nhiên nghiên cứu mang tính lý luận nhiều, chưa nghiên cứu cụ thể cho loại sản phẩm, dịch vụ nào, đặc biệt dịch vụ ngân hàng bán bn PGS.TS Đàm Gia Mạnh, (2008), Giáo trình truyền thông kinh doanh, NXB Thống kê Cuốn sách nghiên cứu truyền thông kinh doanh công cụ chủ yếu truyền thông kinh doanh PGS.TS An Thị Thanh Nhàn, (2010), Giáo trình quản trị truyền thơng kinh doanh xây dựng phát triển thương hiệu, NXB Lao động-Xã hội Đây giáo trình nói hoạt động động truyền thông kinh doanh cách giành thị phần bền vững Bên cạnh giáo trình nghiên cứu đưa vào giảng dạy trường kinh tế mơn marketing, thương hiệu có nhiều luận văn tiến sỹ, thạc sỹ nghiên cứu truyền thông marketing Một số đề tài kể đến sau: Lê Văn Ánh, (2013), Luận văn thạc sĩ - Marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHNo&PTNT Kon Tum Tác giả nghiên cứu, phân tích, đánh giá, nhận xét 69 khu vực nơng nghiệp nơng thơn, khơi phục vị trí khu vực thành thị, kiểm sốt tăng trưởng tín dụng an tóa, hiệu quả, phù hợp với khả quản lý, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tiện ích dựa tẳng cơng nghệ đại, đảm bảo an tốn hoạt động theo thông lệ nhà nước quốc tế Một số tiêu mà chi nhánh đề ra: - Tài chính: lợi nhuận trước thuế năm sau tăng tối thiểu 10% so với năm trước, tiền lương thực theo quy định nhà nước bảo đảm không thấp năm trước - Dư nợ cho vay: Mỗi năm tăng từ 12 – 16% - Vốn huy động thị trường không bao gồm từ kho bạc nhà nước: tăng từ 1216% - Tỷ lệ nợ xấu: 2% - Thu dịch vụ tối thiểu tăng 20% so với năm trước Để thực tiêu trên, chi nhánh cần phải đẩy mạnh công tác truyền thông marketing sản phẩm dịch vụ chi nhánh, bao gồm dịch vụ bán buôn Truyền thông marketing Việt Nam ngày phát triển nhanh, đặc biệt công cụ truyền thông qua internet Hiện số lượng người cài đặt mạng internet 40 triệu người, số cho thấy internet nơi lý tưởng để thực tốt hoạt động quảng bá Đặc biệt, dịch vụ ngân hàng bán buôn đa số thực tảng công nghệ thông tin có kết nối mạng internet sử dụng diện rộng hình thức truyền thơng lại hứa hẹn nhiều tích cực Có thể nói, truyền thơng hình thức marketing online dần trở thành xu Tuy nhiên, bên cạnh cần để ý đến số lượng người sử dụng phương tiện thông tin đại chúng qua kênh truyền thông báo chí, truyền hình ảnh hưởng to lớn mà hoạt động quan hệ công chúng mang 70 lại Tỉnh Vĩnh Phúc trung tâm văn hóa, đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc bộ, nước quốc tế, nơi có danh lam thắng cảnh, khu nghỉ dưỡng tiếng Tam Đảo, Đại Lải, danh thắng chùa Tây Thiên,… với tính chất mà năm Vĩnh Phúc đón nhiều đồn đến tham quan, hoạt động quảng bá thương hiệu, truyền thông marketing dịch vụ ngân hàng qua quan hệ công chúng cần quan tâm ý 3.2 Đề xuất số giải pháp truyền thông marketing dịch vụ ngân hàng bán buôn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc 3.2.1 Hồn thiện xây dựng kế hoạch truyền thơng Ngân hàng ngành đặc biệt, dễ thấy rõ lên xuống theo chu kỳ tăng trưởng kinh tế Chi nhánh Vĩnh Phúc cần phát triển truyền thông marketing để thu hút nhiều khách hàng hơn, mở rộng thị phần chi nhánh Để hoạt động truyền thông diễn có hiệu Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc cần xây dựng kế hoạch truyền thông cấu quản lý công cụ hoạt động truyền thông marketing, đặc biệt gắn liền với mục tiêu chung đơn vị đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng bán buôn Kế hoạch truyền thông thực tốt chi nhánh có định phù hợp về: - Sử dụng phương tiện, công cụ cụ thể quan hệ khách hàng, khuyến phù hợp với ngân sách duyệt chi - Quyết định tần suất sử dụng công cụ, phương tiện truyền thông, lần lặp lại nhiều lần năm - Lựa chọn đối tượng trương trình truyền thơng marketing tổ chức lớn, doanh nghiệp lớn địa bàn hoạt động chi nhánh Những định cần phối hợp với để lập nên kế hoach truyền thông trước đưa vào thực Kế hoạch truyền thông 71 phòng Dịch vụ - Marketing lập trình lên ban lãnh đạo phê duyệt gắn liền với mục tiêu chung đơn vị để bước vào giai đoạn thực nhịp nhàng đồng với kế hoạch phòng khác chi nhánh 3.2.2 Hồn thiện nhận dạng, lựa chọn công chúng mục tiêu Dịch vụ ngân hàng bán buôn mang giá trị lớn nhiều so với dịch vụ bán lẻ, công chúng mục tiêu không dễ tiếp cận, đa phần họ chủ doanh nghiệp lớn, Tổng giám đốc/ giám đốc có đủ thầm quyền định việc hợp tác hay khơng hợp tác với ngân hàng Do đó, để hoạt động lôi kéo khách hàng đồng ý ký kết sử dụng dịch vụ, ngân hàng phải thu thập thông tin nhiều tốt đối tượng mục tiêu, cần tìm hiểu nhu cầu, sở thích, thói quen, mong muốn điểm mà họ phân vân chưa tiến hành hợp tác để tìm biện pháp tháo gỡ hợp lý thu hút khách hàng Việc am hiểu đối tượng khách hàng dựa đa chiều thông tin giữ tầm quan trọng tiên việc lựa chọn để giới thiệu cung cấp dịch vụ ý khách hàng chiến lược tiếp thị truyền thông Nông nghiệp nông thôn lĩnh vực nhiều khó khăn rủi ro tiềm Do mà công chúng mục tiêu ngân hàng bỏ qua doanh nghiệp lớn, hợp tác xã, tổ chức, hội,…có tham gia kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp nông thôn Do hoạt động địa bàn thành phố, có nhiều ngân hàng thương mại nước hoạt động nhánh Vĩnh Phúc khơng cần tìm hiểu thơng tin đối tác mà chi nhánh cần tìm hiểu đối thủ cạnh tranh tiềm lực, mạnh, điểm yếu, góp phần vào việc trúng thầu ngân hàng Mặc dù khơng trực tiếp nghiên cứu sản phẩm chi nhánh cần tìm hiểu tiện ích, dịch vụ ngân hàng khác để tiến hành so sánh, đề xuất với hội sở cần thiết nhằm hồn thiện chức năng, tiện ích sản 72 phẩm dịch vụ, tăng lợi cạnh tranh Trong chạy đua không ngừng nghỉ này, chi nhánh không chủ động triển khai phát triển dịch vụ vượt trội, phù hợp nhu cầu đị phương nhanh bị ngân hàng khác vượt lên dẫn đầu 3.2.3 Hoàn thiện xác định mục tiêu ngân quỹ truyền thơng a Hồn thiện xác định mục tiêu truyền thông Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Agribank, mục tiêu chi nhánh cần phải theo quan điểm, mục tiêu mà Agribank đề Hoạt động truyền thông marketing chi nhánh phải theo đạo ban giám đốc chi nhánh Đi mục tiêu phát triển vững Agribank suy cho việc xây dựng tuyên truyền danh tiếng, thương hiệu Agribank đích mà ngân hàng hướng đến Khi xác định mục tiêu cụ thể cho hoạt động truyền thông dịch vụ ngân hàng bán buôn, chi nhánh Vĩnh Phúc cần quan tâm đến số điểm Cụ thể: - Cần cung cấp hiểu biết cho khách hàng, khách hàng tiềm Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc sản phẩm dịch vụ chi nhánh lựa chọn cung cấp Bên cạnh lựa chọn công cụ truyền thông để xây dựng hiểu biết khách hàng, cung cấp khách hàng đầy đủ cụ thể thông tin cần thiết - Xác định rõ đặc điểm công chúng nhận tin thị trường để từ xây dựng chương trình truyền thơng để thu hút khách hàng hình ảnh ngân hàng Cần thiết kế thơng điệp bảo đảm tính thẩm mỹ, kỹ thuật hàm chứa nội dung phù hợp - Cần xác định việc tạo ấn tượng tích cực cho khách hàng tạo hình tượng cho ngân hàng Do cần tạo dựng cầu nối quan trọng ngân hàng đến khách hàng thông qua ban, ngành địa bàn bên cạnh phong cách giao dịch chuyên nghiệp, hợp tác đối tác Không với người trực tiếp đến ngân hàng giao dịch mà cần quan tâm tạo mối quan hệ đến 73 tổ chức tác động gián tiếp đến hoạt động ngân hàng, họ giúp ngân hàng có thêm mối hợp tác lương lai, có thêm thuận lợi, đặc biệt nguồn thơng tin ngân hàng thu thập nhanh nhạy b Hồn thiện ngân quỹ truyền thơng Bất kỳ ngân hàng hay doanh nghiệp cần xây dựng ngân quỹ cho hoạt động truyền thông, Agribank chi nhánh Vĩnh Phúc cần tính tốn để đưa định hợp lý ngân sách truyền thông Ngân sách cần xây dựng từ trước theo hiệu đạt kỳ trước để xác định theo tỷ lệ phù hợp Có thể dựa theo tổng chi phí cần thiết cho hoạt động kinh doanh theo mục cụ thể, chia phần chi phí cần phân bổ cho hoạt động truyền thông theo tỷ lệ hợp lý Đối với truyền thông dịch vụ ngân hàng bán buôn, số lượng công chúng mục tiêu không nhiều, đó, ngân hàng nên sử dụng ngân quỹ truyền thông cho việc gặp gỡ trực tiếp với đối tác để trao đổi khả hợp tác với ngân hàng Những lần gặp gỡ trực tiếp mang lại ảnh hưởng lớn giúp ngân hàng đến gần tới hợp tác với công chúng mục tiêu Ngồi ra, hoạt động truyền thơng marketing có nhiều phương thức công cụ để ngân hàng lựa chọn sử dụng, đó, để tránh việc lúng túng thực hiện, chi nhánh nên liệt kê ngân sách dành cho kênh truyền thông hạn mức ngân sách dự tính Đối với cơng việc thường niên cần đến truyền thơng marketing, chi nhánh nên lên chi phí dự tốn chương trình đó, ví dụ hoạt động giao lưu hội thao, văn nghệ 3.2.4 Hoàn thiện thiết kế thơng điệp truyền thơng - Agribank có thông điệp “ Mang phồn thịnh đến khách hàng”, thông điệp thiết kế thực ngày nay, Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc cần tập trung vào thơng điệp để hồn thiện Bên cạnh đó, đối 74 với chương trình truyền thông cho dịch vụ cụ thể mảng dịch vụ ngân hàng bán bn nói chung, chi nhánh cần sáng tạo để thiết kế thêm thông điệp gắn liền với dịch vụ cách đọng mang tính gợi mở - Bên cạnh hồn thiện thông điệp, chi nhánh cần ý đến quảng bá thương hiệu hình ảnh Agribank Thương hiệu dù khơng phải phần truyền thông marketing lại yếu tố quan trọng khẳng định vị ngân hàng Chi nhánh cần truyền tải tới doanh nghiệp đặc tính trội đến khách hàng mục tiêu Để hoạt động truyền thông diễn tốt, việc xác định triết lý doanh nghiệp, với nhiệm vụ chức chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc chi nhánh cần truyền tải triết lý kinh doanh Agribank đến công chúng mục tiêu Thành phần thương hiệu giúp cho hoạt động truyền thông ấn tượng Hiện nay, Agribank có nhận biết hệ thống nhận diện thương hiệu Agribank, chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc cần thực tốt hệ thống nhận diện thương hiệu vào thực tế diện mạo doanh nghiệp thể qua việc tạo ấn tượng cho thương hiệu 3.2.5 Hoàn thiện lựa chọn kênh công cụ truyền thông Khi kênh, công cụ truyền thơng phối hợp hài hòa tạo nên hiệu cộng hưởng, kết đạt cao nhiều so với sử dụng riêng rẽ tách rời công cụ với Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc cần trọng đến kết hợp để đồng bộ, thống Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc nên tạo chiến lược truyền thông logic mà cơng cự phối hợp cách khoa học Đặc biệt cần có kết hợp quảng cáo quan hệ công chúng – thành phần quan trọng liên hệ mật thiết với truyền thơng marketing a Quảng cáo 75 Ngồi phương tiện quảng cáo sử dụng, chi nhánh sử dụng thêm số biện pháp quảng cáo sau: - Sử dụng đài truyền hình trung ương địa phương lớn để phối hợp thực hiên quảng cáo cho Công ty thông qua việc tài trợ cho trường trình văn hố, thể thao, xã hội Tuỳ theo loại hình quảng cáo mà cơng ty chon loại chương trình thích hợp Qua chương trình nâng cao tần suất phạm vi truyền tải thông điệp để hoạt động quảng cáo đạt mức độ tương tác với khách hàng cao - Thực việc tài trợ cho hoạt động có nhiều cơng chúng tham gia khoảng 100-200 triệu/năm, ví dụ đội bóng Tỉnh, thi trường học, … Qua hình thức ngân hàng nhiều người biết đến thông qua quảng cáo áo cầu thủ với chi phí quảng cáo khơng phải q lớn ngân hàng, biết đến đội bóng chơi sân khách thơng qua truyền hình đế với khán giả nước - Quảng cáo trời phương tiện hữu ích để bao quát nhóm người tiêu dùng quan trọng địa phương Thực quảng cáo lớn có ưu điểm tính linh hoạt cao, cạnh tranh, tần suất lặp lại cao Đây phương tiện hữu ích để bao quát nhóm khách hàng quan trọng địa phương - Quảng cáo báo tạp chí cần có nghiên cứu chọn lọc cách khách quan, đáp ứng kỳ vọng người làm truyền thông truyền tải b Quan hệ công chúng Thực tế ngân hàng coi trọng quan hệ cơng chúng cần tiếp tục trì phát huy chương trình quan hệ cơng chúng kiện mà ngân hàng tổ chức Ngồi ra, chi nhánh xây dựng số cơng trình cơng cộng tổ chức tài trợ cho thi thi tìm hiểu hệ thống ngân hàng thương mại, Agribank để thơng qua đưa thương hiệu 76 Agribank đến với công chúng mục tiêu Chi nhánh cần tiếp tục thực tốt chương trình tổ chức c Bán hàng trực tiếp Để thực tốt cơng cụ truyền thơng này, đòi hỏi cần có phối hợp đóng góp từ lãnh đạo đến nhân viên Hoạt động giao tiếp trước đưa đến khách hàng cần nhằm mục tiêu tuyên truyền thật nhiều tốt hình ảnh chuyên nghiệp, thái độ hợp tác phát triển, đặc biệt uy tín ngân hàng thị trường Khi bắt đầu xúc tiến việc đối tác, chi nhánh cần gây dựng lòng tin với khách hàng, khiến khách hàng hiểu tin tưởng vào đề xuất hợp tác ngân hàng, phải làm cho ngân hàng có điểm mạnh chiếm lợi hơn, đáng hợp tác đối thủ cạnh tranh Giai đoạn chăm sóc khách hàng sau khách hàng kí kết sử dụng dịch vụ cần ý thông qua việc nhân viên ngân hàng trì giao tiếp với khách hàng, kịp thời nắm sai sót q trình sử dụng sản phẩm dịch vụ khách để tiến hành điều chỉnh Ngoài cần vun đắp thiện cảm nhằm giữ mong muốn hợp tác lâu dài, giữ vững thị phần Giai đoạn đầu gây dựng mối quan hệ với khách hàng chắn tốn nhiều chi phí chuyển đến giai đoạn trì chi phí giảm xuống Đối với cơng cụ truyền thơng này, nhân viên ngân hàng đóng vai trò quan trọng Nếu nhân viên lực khơng đáp ứng nhu cầu khách hàng, khiến khách hàng chấm dứt quan hệ hợp tác Do ngân hàng cần đào tạo nhân viên để tăng kỹ giao tiếp qua buổi đào tạo, bên cạnh thường xuyên kiểm tra nghiệp vụ đồng thời tạo điều kiện nâng cao kiến thức để đảm bảo khả thích nghi với hồn cảnh, giải đáp thắc mắc khách hàng Đối với cán cử tham dự lớp tập 77 huấn, đào tạo hồn thành cần có báo cáo xem thu thập kiến thức gì, có kiến nghị đề xuất d Marketing trực tiếp Khi chưa có mối quan hệ trực tiếp với đối tượng mục tiêu, ngân hàng sử dụng cơng cụ truyền thơng để tìm kiếm khách hàng Ngân hàng marketing trực tiếp qua điện thoại, fax để tạo hội hẹn gặp khách hàng, sử dụng marketing trực tiếp qua thư điện tử Đối với hình thức gửi thư điện tử qua mail agribank cung cấp riêng đến cán bộ, nhân viên ngân hàng cần thiết gửi thư điện tử sản phẩm mới, tính tiện ích để giới thiệu đến khách hàng, tác động đến nhận thức khách hàng tồn sản phẩm dịch vụ ngân hàng có 3.2.6 Hồn thiện quản lý nhiễu truyền thơng nội Ngành tài – ngân hàng ngành quan tâm lớn cộng đồng môi trường vừa hấp dẫn lại nhiều rủi ro Có nhiều thơng tin liên quan đến hoạt động ngân hàng nên đòi hỏi ngân hàng cần quan tâm đưa biện pháp xử lý nhiễu kịp thời, tìm cách khắc phục Để hoàn thiện quản lý nhiễu, ngân hàng cần xác định nhiễu xuất phát từ nội hay từ bên công ty Nhiễu nội thường xuât phát từ bất động phòng ngân hàng, nhân viên với gây tình trạng thơng tin sai lệch, ảnh hưởng đến quy trình nghiệp vụ cần tổ chức họp, thông báo để liên kết phòng thành khối thống nhất, thơng qua buổi đào tạo để nhân viên hiểu rõ quan điểm, ý tưởng truyền thơng Nhiễu từ bên ngồi cần tìm hiểu nguyên nhân trục trặc để rút kinh nghiệm cho lần sau, đồng thời tuyên truyền cho nhân viên vững tin vào điều hành ban lãnh đạo 78 Truyền thông nội ngân hàng cần ý đến việc thay đổi nhận thức nhân viên, khiến nhân viên làm việc với đam mê, nhiệt huyết Hoạt động truyền thông nội cần thiết hoạt động gặp gỡ trực tiếp qua buổi họp, giao lưu; công cụ truyềnn thông thống ngân hàng qua tin, mạng nội bộ, khen thưởng,… Trong đó, có thơng điệp quan trọng giao tiếp trực tiếp phương pháp đạt hiệu cao cả, truyền tải cách nhanh nhất, không “tam thất bản” hoạt động truyền thông nội ngân hàng cần ý đến tương tác nhân viên cấp để hiểu nguyện vọng, mong muốn, đồng thời họ nắm tình hình chung doanh nghiệp mà tập trung phương hướng 3.2.7 Hồn thiện đo lường kết truyền thơng định điều chỉnh kế hoạch Truyền thông marketing cần xem kết đạt qua bước cuối đo lường kết truyền thông Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc cần ý đến việc để thấy tác động truyền thông mang lại, không qua việc đánh giá kết thu dịch vụ Bởi kết không nhờ ảnh hưởng truyền thơng mà ngun nhân khác Ngồi số liệu đạt công tác thu sản phẩm dịch vụ, ngân hàng cần có nghiên cứu tìm hiểu thị trường thơng qua sử dụng bảng câu hỏi để đánh giá, bên cạnh so sánh đánh giá sách truyền thơng sáng tạo mẻ áp dụng 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Agribank Agribank cần xây dựng máy thường xuyên nghiên cứu hoạt động truyền thông marketing, so sánh, lựa chọn chiến dịch truyền thông phù hợp Những 79 chiến dịch truyền thông lựa chọn cần triển khai đến chi nhánh kịp thời, hỗ trợ chi nhánh thực đồng bộ, rõ ràng, thống Thành lập phận chuyên kiểm tra công tác truyền thông nội để kịp thời chấn chỉnh Có sách khen thưởng cụ thể, rõ ràng để khích lệ, động viên nhân viên thực nhiệm vụ cơng tác truyền thơng marketing nói chung truyền thông marketing dịch vụ ngân hàng bán bn nói riêng có kết cao Tổ chức khóa huấn luyện, đào tạo tồn hệ thống để cán làm cơng tác truyền thơng marketing có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm với nhau, đồng thời truyền tải quy định chung cấp cách tập trung, đồng Cần xây dựng thông tin liên quan đến hoạt động truyền thông dịch vụ ngân hàng bán buôn rõ ràng theo danh mục, tạo mơi trường cho nhân viên đóng góp ý kiến, đề xuất vấn đề thực tế gặp phải, từ tổng hợp đưa kiến nghị lên Hội đồng thành viên 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Hoạt động truyền thơng marketing muốn có kết tốt Ngân hàng nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện yếu tố pháp lý minh bạch, rõ ràng, phù hợp với thông lệ quốc tế với thị trường nước Các quy định đưa cần tạo ổn định, công để ngân hàng cạnh tranh với cách bình đẳng, tránh việc lợi dụng quy định để cạnh tranh với không lành mạnh bôi xấu danh tiếng đối thủ, sử dụng chiêu trò khuyến Đẩy mạnh đề án triển khai không dùng tiền mặt văn cụ thể đến đơn vị chức năng, đồng thời đôn đốc, kiểm tra kết thực đề án Đề án thực giúp giảm tiêu cực tham nhũng, trốn thuế, rửa tiền, hoạt động phi pháp khác, đồng thời công cụ để quản lý lạm phát Bên 80 cạnh giúp tồn hệ thống giảm chi phí liên quan đến việc in ấn, vận chuyển, kiểm đếm, bảo quản an toàn tiền Phối hợp với quan thực chức truyền thông tạo môi trường xử lý tốn liên quan đến q trình chuyển mạch thẻ thống nhất, cần kết nối liên ngân hàng để mang lại tiện lợi cho khách hàng, từ mà phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng Nhà nước quản lý ngân hàng thương mại không quản lý sâu điều khiến ngân hàng mât chủ động giảm sáng tạo trình hoạt động 81 KẾT LUẬN Đề tài “Truyền thông marketing dịch vụ ngân hàng bán buôn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Phúc” đề tài mẻ việc nghiên cứu truyền thông dịch vụ ngân hàng bán buôn Mặc dù ngân hàng bán lẻ ngân hàng nhắc đến ngày nhiều năm gần hoạt động ngân hàng bán bn cần ý phát triển Luận văn nghiên cứu đưa nội dung sở lý luận truyền thông marketing dịch vụ ngân hàng bán buôn, thực trạng hoạt động truyền thông dịch vụ ngân hàng bán buôn, cuối đưa giải pháp, kiến nghị Thực tế Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc có uy tín, có lượng khách hàng lớn quy mô Tuy nhiên, đa số ngân hàng thương mại truyền thơng marketing chi nhánh chưa tập trung nghiên cứu chuyên sâu, chưa có nhiều sáng tạo hoạt động truyền thơng Ban lãnh đạo có quan tâm lĩnh vực hoạt động chưa đủ sâu sắc Để hồn thành luận văn này, tơi hỗ trợ nhiều từ thầy cô tạo điểu kiện nơi nghiên cứu Trước tiên, tơi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đàm Gia Mạnh, người nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô, cô khoa Sau đại học – Trường Đại học Thương Mại tận tình giảng dạy, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nhà trưởng hoàn thành luận văn tốt nghiệp Bên cạnh quan tâm giúp đỡ Ban lãnh đạo, phòng ban nghiệp vụ cán Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc, tập thể lớp Cao học 82 22A – KDTM – Trường Đại học Thương Mại tạo điểu kiện thuận lợi cho tơi q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Trân trọng./ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc, Báo cáo thu dịch vụ năm 20152017 [2] Lê Văn Ánh, (2013), Marketing dịch vụ thẻ Agribank Hà Nội, luận văn thạc sỹ [3] Nguyễn Bách Khoa – Cao Tuấn Khanh, (2011), Marketing Thương mại, nhà xuất Thống Kê [4] Đàm Gia Mạnh, (2008), Giáo trình truyền thông kinh doanh, nhà xuất Thống Kê [5] Nguyễn Thượng Thái, (2008), Bài giảng truyền thông marketing, nhà xuất Thống Kê [6] Các website tham khảo: http://agribank.com.vn http://vinhphuc.gov.vn http://www.sbv.gov.vn http://www.ueh.edu.vn/tcptkt http://www.vnba.org.vn http://www.worldbank.org.vn Tiếng Anh [1] George E.Belch & Michael A.Belch (2003), Advertising & Promition: An Integrated Marketing Communications Perspective, NXB McGraw Hill ... mã số chuyển tiền, chuyển tiền nhanh qua hệ thống Western Union Agribank có liên kết đại lý với 1200 đại lý 92 quốc gia vùng lãnh thổ d Kinh doanh ngoại tệ Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ NHTM thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyền thông marketing các dịch vụ ngân hàng bán buôn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc, Truyền thông marketing các dịch vụ ngân hàng bán buôn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc, 1 Định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc đến năm 2020…………………67, Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn, Chương I: Cơ sở lí luận về Truyền thông marketing DỊCH VỤ NGÂN HÀNG bán buôn, 1 Khái quát về truyền thông marketing, Có thể nói đây là đặc điểm và là tiêu chí chính để phân biệt dịch vụ NHBB và NHBL. Dịch vụ NHBB nhằm vào các đối tượng sau: các TCTD khác như công ty tài chính, doanh nghiệp cho thuê tài chính, các tập đoàn, các NHTM có quy mô vừa và nhỏ, nhất là những ng, g. Các dịch vụ ngân hàng bán buôn khác, Quyết định lịch trình phương tiện truyền thông được sử dụng: Sắp xếp lịch trình truyền thông đạt được kết quả cao cần gắn với các yếu tố như mục tiêu của truyền thông là gì? đặc điểm là gì? mục tiêu hướng đến là nhóm người nào?, 1 Khái quát về Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc, 2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến truyền thông marketing các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán buôn của Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc, 3 Phân tích thực trạng truyền thông marketing các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán buôn của Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc, Mặc dù Agribank chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm nhiều hơn đến quan hệ công chúng nhưng vẫn chưa tạo được sự hợp tác bền vững với công chúng truyền thông mới, chưa đạt được kết quả kinh doanh cao. Hoạt động truyền thông marketing của chi nhánh còn man, Chương 3: Giải pháp hoàn thiện truyền thông marketing CÁC dịch vụ ngân hàng bán buôn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thônViệt Nam –, 2 Đề xuất một số giải pháp truyền thông marketing dịch vụ ngân hàng bán buôn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc., 3 Một số kiến nghị

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay