Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của thành phố hà nội đến năm 2030 theo hướng phát triển bền vững (tt)

24 7 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:44

1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài cấu kinh tế (CCKT) thuộc tính hệ thống kinh tế, phản ánh tính chất trình độ phát triển hệ thống kinh tế Sự thay đổi số lượng chất lượng CCKT, đặc biệt cấu kinh tế ngành (CCKTN) quốc gia, địa phương hợp lý thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững (PTBV) ngược lại Những năm gần đây, nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm nhiều đến vấn đề chuyển dịch CCKT theo hướng PTBV cấp quốc gia, song cấp địa phương (các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) chưa quan tâm mức Nhiều vấn đề lý luận chuyển dịch CCKTN thành phố trực thuộc Trung ương (mà tác giả cho thành phố lớn) theo hướng PTBV chưa nghiên cứu cách đầy đủ hệ thống Nội Thủ đô Việt Nam, sau mở rộng địa giới hành chính, kinh tế thành phố Nội phát triển liền với trình chuyển dịch CCKT thể qua nhiều dấu hiệu tích cực, CCKTN nhiều điểm mới, tiến (công nghiệp dịch vụ tăng nhanh, xuất nhiều sản phẩm mới) song mức độ đại hoá chưa cao Tốc độ chuyển dịch CCKTN hướng tới mục tiêu PTBV chậm Đóng góp chuyển dịch CCKTN vào hiệu phát triển kinh tế còn hạn chế, hiệu lực cạnh tranh thấp, làm xuất nhiều bất cập lĩnh vực xã hội mơi trường Ngày nay, bối cảnh tồn cầu hóa, cách mạng cơng nghiệp (CMCN) 4.0 mở nhiều hội thách thức đặt yêu cầu phải chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV góp phần phát huy lợi Thủ gia tăng vai trò Thủ đô Nội nước yêu cầu cấp bách Nội Với những lý nêu tác giả lựa chọn vấn đề “Chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố Nội đến năm 2030 theo hướng phát triển bền vững” làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ kinh tế chuyên ngành Kinh tế phát triển Mục tiêu nghiên cứu Làm rõ vấn đề lý luận chuyển dịch CCKTN thành phố lớn theo hướng PTBV; đề xuất định hướng giải pháp chuyển dịch CCKTN thành phố Nội đến năm 2030 theo hướng PTBV cách khoa học tính khả thi Lý thuyết khung nghiên cứu luận án 3.1 Lý thuyết Luận án dựa lý thuyết sau đây: (i) Thứ nhất, lý thuyết trọng cấu hội cấu giới với quan điểm cấu thuộc tính kinh tế, định tính chất trình độ phát triển kinh tế; (ii) Thứ hai, lý thuyết phát triển kinh tế dựa vào vốn đầu tư với tư tưởng CCKT hệ đầu tư, gia tăng vốn đầu tư thay đổi cấu vốn đầu tư ý nghĩa định đến thay đổi tính chất, trình độ CCKT quốc gia, thành phố lớn; (iii) Thứ ba, lý thuyết phát triển kinh tế dựa vào thể chế với tư tưởng lý thuyết vấn đề quan trọng CCKTN thành phố quyền lực quản trị tốt thân thiện với nhà đầu tư; (iv) Thứ tư, lý thuyết PTBV với tư tưởng đại hóa thân thiện với mơi trường vấn đề quan trọng không mà tương lai 3.2 Khung nghiên cứu luận án Tác giả luận án đề xuất khung nghiên cứu áp dụng cho đề tài luận án theo hình đây: Hình Khung lý thuyết nghiên cứu (Nguồn: Tác giả) Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng: Đối tượng nghiên cứu luận án CCKTN chuyển dịch CCKTN thành phố Nội giai đoạn 2009 - 2017 đến năm 2030 theo hướng PTBV 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng chuyển dịch CCKTN giai đoạn 2009 2017; đề xuất định hướng giải pháp xác định đến năm 2030 - Về không gian: Nghiên cứu vấn đề chuyển dịch CCKTN địa bàn Nội theo hướng PTBV, trình nghiên cứu quan sát mối quan hệ với nước với địa phương khác - Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu chuyển dịch CCKTN, cấu nội ngành đáp ứng yêu cầu việc nghiên cứu tổng thể, nghiên cứu lý luận trạng giai đoạn 2009 - 2017, định hướng giải pháp chuyển dịch CCKTN thành phố Nội đến năm 2030 theo hướng PTBV, đặc biệt coi trọng chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV kinh tế Phương pháp tiếp cận phương pháp nghiên cứu Luận án tiếp cận đối tượng nghiên cứu theo hướng chủ yếu sau đây: Tiếp cận hệ thống; tiếp cận từ lý thuyết đến thực tiễn; tiếp cận từ vĩ mô đến vi mô; tiếp cận theo nguyên lý Nhân – Quả Các phương pháp sử dụng bao gồm: Phương pháp phân tích hệ thống; phương pháp phân tích thống kê; phương pháp so sánh; phương pháp dự báo; phương pháp chuyên gia; phương pháp phân tích chính sách; phương pháp phân nhóm, diễn giải quy nạp; phương pháp sử dụng mơ hình tốn phương pháp sử dụng mơ hình SWOT Đóng góp luận án 6.1 Về mặt học thuật lý luận: - Luận án đưa quan niệm CCKTN thành phố lớn (quan hệ tỉ lệ khối ngành dịch vụ với công nghiệp CNC nông nghiệp đô thị CCKTN); Quan niệm chuyển dịch CCKTN thành phố lớn theo hướng PTBV (việc thay đổi, làm CCKTN theo hướng đại theo đuổi mục tiêu PTBV; đồng thời chuyển dịch CCKTN thành phố lớn đảm bảo bền vững cho thân việc chuyển dịch CCKTN góp phần vào PTBV chung kinh tế) - Luận án điều kiện để chuyển dịch CCKTN: (i) Ý chí chính trị tâm Chính quyền địa phương; (ii) Đội ngũ doanh nghiệp nhà đầu tư lớn, tiềm lực; (iii) Sự ủng hộ hưởng ứng dân cư cộng đồng doanh nghiệp; (iv) Thị trường; (v) Kết cấu hạ tầng thuận lợi - Luận án xác định hai nhóm tiêu đánh giá kết đóng góp chuyển dịch CCKTN vào hiệu phát triển kinh tế thành phố lớn 6.2 Những phát hiện, đề xuất rút từ kết nghiên cứu, khảo sát luận án: - Các tiềm năng, mạnh Thủ đô chưa phát huy tối đa hiệu CCKTN nhiều điểm mới, tiến (cơng nghiệp dịch vụ tăng nhanh, xuất nhiều sản phẩm mới) song mức độ đại hoá chưa cao Tốc độ chuyển dịch CCKTN hướng tới mục tiêu PTBV chậm Đóng góp chuyển dịch CCKTN vào hiệu phát triển kinh tế còn hạn chế - Các nguyên nhân chủ yếu hạn chế, yếu chuyển dịch CCKTN Nội là: (1) Cơng tác quản lý điều hành chuyển dịch CCKTN nhiều bất cập; (2) cấu đầu tư chưa hợp lý; (3) Thiếu doanh nghiệp lớn; (4) Thiếu nhân lực chất lượng cao; (5) Kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa đại, đồng bộ; (6) Thị trường phát triển chưa bền vững - Để đảm bảo chuyển dịch CCKTN thành phố Nội đến năm 2030 theo hướng PTBV cần phải thực đồng 06 giải pháp bản, là: (i) Nâng cao hiệu lực, hiệu QLNN chuyển dịch CCKTN đặc biệt chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển, chuyển dịch CCKTN theo định hướng xác định; (ii) Đổi đầu tư đáp ứng yêu cầu chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV; (iii) Phát triển hệ thống doanh nghiệp với nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động hiệu quả; (iv) Phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp phát triển lĩnh vực công nghệ cao, ngành sản phẩm chủ lực; (v) Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đại đồng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đảm bảo an ninh mạng; (vi) Phát triển đồng loại thị trường, mở rộng thị trường nước 4 Kết cấu luận án Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án cấu trúc thành 04 chương, cụ thể là: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ NGÀNH CỦA THÀNH PHỐ LỚN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 1.1 Tổng quan cấu kinh tế ngành chuyển dịch cấu kinh tế ngành Trên giới, số nghiên cứu lý thuyết chuyển dịch CCKT cần phải kể đến học giả tiêu biểu là: Pasinetti (1981); Kuznets S; H Chenery; Fisher; Rostow, W.W; Thirwall… Ở Việt Nam, nhiều nhà khoa học nhiều nghiên cứu vấn đề CCKTN chuyển dịch CCKTN, tiêu biểu học giả: Nghiên cứu Bùi Tất Thắng (2006), Ngơ Dỗn Vịnh (2006), Đồn Thị Thu (2010), Ngô Thắng Lợi (2012) Qua tổng quan cho thấy nhiều cơng trình nghiên cứu CCKT (với phương diện: CCKTN, cấu lãnh thổ cấu thành phần kinh tế), phân tích, xem xét chuyển dịch CCKT theo quan niệm truyền thống Đó cấu khối ngành nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ Tác giả đồng tình kế thừa với quan điểm, tư tưởng cho cấu thuộc tính kinh tế, định tính chất trình độ phát triển kinh tế Nhìn chung học giả chưa bàn sâu đến CCKTN với cách phân chia theo hướng đại (lĩnh vực sản SXSP dịch vụ SXSP vật chất; lĩnh vực CNC với phần lại; lĩnh vực SPCL với phần lại) 1.2 Tình hình nghiên cứu chuyển dịch cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững Tác giả tổng quan tài liệu nước 22 tài liệu nước, tác giả thấy chuyển dịch CCKT nói chung, CCKTN nói riêng theo hướng PTBV xu hướng chung nước giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH hội nhập kinh tế quốc tế Tác giả kế thừa tư tưởng lý thuyết PTBV WCED đưa với tư tưởng đại hóa thân thiện với mơi trường vấn đề quan trọng không mà tương lai Đây lý thuyết tảng tác giả sử dụng luận án Ngoài tác giả nhận định số cơng trình nghiên cứu chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV cấp quốc gia, vùng địa phương cấp thành phố Tuy nhiên, nghiên cứu đưa cách rời rạc chưa tính chất hệ thống mang tính lý thuyết chuyển dịch CCKTN thành phố lớn theo hướng PTBV bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế CMCN 4.0 Hầu hết học giả tiếp cận phân tích chuyển dịch CCKTN theo quan điểm truyền thống Hơn nữa, nghiên cứu chuyển dịch CCKT học giả chưa đề cập đến tốc độ chuyển dịch CCKT gắn với hiệu phát triển kinh tế 5 1.3 Tình hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng điều kiện chuyển dịch cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững Qua tổng quan 32 tài liệu bao gồm tài liệu nước tài liệu nước, tác giả kế thừa lý thuyết phát triển dựa vào thể chế, với tư tưởng lý thuyết đưa CCKT thành phố, địa phương khơng thể khơng quyền lực quản trị tốt thân thiện với nhà đầu tư Tác giả đồng quan điểm kế thừa lý thuyết phát triển kinh tế dựa vào vốn đầu tư với tư tưởng CCKT hệ đầu tư, gia tăng vốn đầu tư thay đổi cấu vốn đầu tư ý nghĩa định đến thay đổi tính chất, trình độ CCKT quốc gia, thành phố lớn Ngoài ra, tác giả nhận định hầu hết cơng trình nghiên cứu đề cập tới yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch CCKT như: Thị trường, điều kiện tự nhiên, sách nhà nước, hệ thống kết cấu hạ tầng nhân lực Các cơng trình chưa đề cập đến điều kiện cần thiết để chuyển dịch CCKTN, vai trò nhà nước chuyển dịch CCKTN Đó vấn đề cần tiếp tục bổ sung làm rõ 1.4 Tình hình nghiên cứu tiêu chí đánh giá chuyển dịch cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững Tác giả tổng quan tài liệu ngồi nước, đưa nhận định số cơng trình nghiên cứu tiêu đánh giá chuyển dịch CCKT theo hướng PTBV cấp quốc gia vùng kinh tế theo cách tiếp cận truyền thống tức xác định tỉ trọng ngành nghề, khu vực kinh tế GDP theo cách phân chia cũ Vì vậy, vấn đề đánh chuyển dịch CCKTN theo cách tiếp cận đại theo yêu cầu PTBV (đánh giá kết đóng góp chuyển dịch CCKTN vào hiệu phát triển thành phố lớn) cần tiếp tục sâu nghiên cứu Tác giả kế thừa phương pháp véc – tơ sử dụng đo lường tốc độ chuyển dịch CCKT phương pháp phân tích chuyển dịch tỉ trọng ngành SSA (shift - share analysis) để đo lường đóng góp chuyển dịch CCKTN vào hiệu phát triển kinh tế thành phố lớn 1.5 Tình hình nghiên cứu chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố Nội Qua tổng quan 15 cơng trình nghiên cứu phát triển, chuyển dịch CCKTN thành phố Nội cho thấy số cơng trình nghiên cứu tăng trưởng chuyển dịch CCKT, quan tâm đến tăng trưởng kinh tế chuyển dịch CCKT thành phố Nội học giả chưa đề cập đến chuyển dịch CCKT gắn với yêu cầu PTBV hiệu Các kết nghiên cứu học giả tăng trưởng kinh tế Nội mức chưa kỳ vọng, chuyển dịch CCKT nói chung chuyển dịch CCKTN nói riêng nhiều hạn chế Cho đến chưa thấy cơng trình nghiên cứu cách sâu sắc, tính hệ thống sở lý luận thực tiễn chuyển dịch CCKTN thành phố Nội theo hướng PTBV 6 CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ NGÀNH CỦA THÀNH PHỐ LỚN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2.1 sở lý luận 2.1.1 cấu kinh tế ngành thành phố lớn 2.1.1.1 Quan niệm cấu kinh tế Ở Việt Nam tồn cấp độ thành phố: thành phố trực thuộc trung ương (thành phố lớn) thành phố trực thuộc tỉnh CCKT thành phố lớn đặc điểm khác biệt thuộc tính chất thành phố lớn nét giống CCKT tỉnh Tác giả luận án cho “CCKT thành phố lớn tổng thể mối quan hệ tương quan chất lượng số lượng yếu tố cấu thành, thể mối quan hệ đặc biệt khối ngành dịch vụ phần lại hình thành nên hệ thống kinh tế thành phố lớn Các phận cấu thành kinh tế thành phố, vận động, chịu chi phối nhiều yếu tố hướng vào mục tiêu định Quá trình hình thành, phát triển, hồn thiện CCKT thành phố cần điều khiển quan QLNN” Với quan niệm trên, CCKTN thành phố lớn khác biệt với cấu thành phố thuộc tỉnh 2.1.1.2 cấu kinh tế ngành thành phố lớn Tác giả luận án đồng quan điểm với học giả tổng quan cho “CCKTN phản ánh quan hệ tỉ lệ ngành tổng thể kinh tế, thể mối quan hệ hữu tác động qua lại số chất lượng ngành với Các mối quan hệ hình thành điều kiện KTXH luôn vận động hướng vào mục tiêu cụ thể” Đối với thành phố lớn, Thủ nước, CCKTN đặc điểm khác biệt, mang dấu ấn đặc thù thành phố lớn CCKTN thành phố lớn đặc điểm khác biệt thuộc tính chất thành phố lớn Từ tác giả cho “CCKTN thành phố lớn phản ánh quan hệ tỉ lệ khối ngành dịch vụ với công nghiệp sử dụng CNC nông nghiệp đô thị hệ thống kinh tế thành phố Nói cụ thể CCKTN thành phố lớn quan hệ tỉ lệ khối ngành dịch vụ với phần lại mang dấu ấn đặc thù thành phố lớn, phản ánh trình độ phân cơng lao động xã hội, trình độ phát triển thành phố lớn” Để nhận diện CCKTN thành phố lớn, cách phân định truyền thống, luận án đưa thêm tiêu chí xem xét Đó xem xét tương quan SXSP vật chất SXSP dịch vụ, lĩnh vực CNC với phần lại; lĩnh vực SPCL với phần lại để nhìn nhận yếu tố cấu thành chi tiết hơn, phù hợp với xu phát triển kinh tế đại  cấu nội ngành thành phố lớn + cấu ngành dịch vụ: Đối với thành phố lớn, ngành dịch vụ vai trò định + cấu ngành công nghiệp: Công nghiệp mang đậm nét (tính chất trình độ) thành phố lớn cơng nghiệp CNC, nhiều VA thân thiện với môi trường + cấu ngành nông nghiệp: Nông nghiệp khu vực ven đô mang tính chất sản xuất nơng nghiệp thị sinh thái + cấu lĩnh vực công nghệ cao phần lại Trong CCKTN thành phố lớn lĩnh vực CNC ý nghĩa định, gồm: (i) Nông nghiệp CNC: (ii) Công nghiệp CNC, (iii) Dịch vụ CNC + cấu lĩnh vực sản phẩm chủ lực phần lại Đối với thành phố lớn phải SPCL để thể rõ đặc thù kinh tế thành phố lớn góp phần tạo nên đặc thù kinh tế cho quốc gia 2.1.2 Chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố lớn theo hướng phát triển bền vững 2.1.2.1 Quan niệm chất chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố lớn theo hướng phát triển bền vững Từ đặc điểm thành phố lớn yêu cầu PTBV kinh tế, tác giả luận án quan niệm “Chuyển dịch CCKTN thành phố lớn theo hướng PTBV hiểu việc thay đổi, làm CCKTN thành phố lớn theo hướng đại theo đuổi mục tiêu PTBV Biểu thể qua kết chuyển dịch CCKTN đóng góp chuyển dịch CCKTN vào hiệu phát triển kinh tế thành phố lớn Đồng thời chuyển dịch CCKTN thành phố lớn theo hướng PTBV phải đảm bảo yêu cầu bền vững thân việc chuyển dịch CCKTN góp phần vào việc PTBV kinh tế” Bản chất chuyển dịch CCKTN thành phố lớn theo hướng PTBV thể qua kết đóng góp chuyển dịch CCKTN vào hiệu phát triển kinh tế thành phố lớn, là:  Kết chuyển dịch CCKTN thành phố lớn theo hướng PTBV (i) Các phận cấu thành chủ yếu đổi tiến + Loại bỏ phận ngành (phân ngành, ngành sản phẩm) khơng còn hiệu hiệu thấp + Giảm phận ngành (phân ngành, ngành sản phẩm) hiệu khơng cao khả cạnh tranh không cao + Phát triển phận ngành (phân ngành, ngành sản phẩm) hiệu cao, khả cạnh tranh cao tương lai (ii) Bộ phận sản phẩm CNC, SPCL, sản phẩm hàng hóa tăng lên trạng thái ổn định Trong bối cảnh CMCN 4.0, tri thức KHCN dần thay tiết giảm vai trò yếu tố đầu vào, kinh tế phát triển dựa tảng trí tuệ cao CNC, ngành cần phát triển dựa tảng trí tuệ CNC, cụ thể: + Phát triển ngành VA cao, lĩnh vực CNC sử dụng thiết bị tiêu hao ít lượng, ô nhiễm môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu; Các ngành sản phẩm sản xuất quy mô lớn địa phương + Phát triển ngành phát huy tiềm lợi (cả tĩnh động), thể rõ tính đặc thù địa phương, dẫn dắt ngành khác phát triển (iii) Xuất phận tham gia chuỗi giá trị toàn cầu mạng phân phối toàn cầu Trọng tâm chuyển dịch CCKTN thành phố lớn phát triển mạnh ngành sản phẩm khả tham gia mạng sản xuất chuỗi giá trị tồn cầu  Đóng góp chuyển dịch cấu kinh tế ngành vào hiệu phát triển kinh tế thành phố lớn (i) NSLĐ, GRDP/người, tỉ lệ người giàu gia tăng ổn định (ii) Môi trường giữ vững cải thiện (iii) Tạo phát triển hài hòa, nhịp nhàng cho kinh tế thành phố 2.1.2.2 Phương thức chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố lớn theo hướng phát triển bền vững  Thay đổi cấu đầu tư cách thức đầu tư phát triển Kế thừa lý thuyết phát triển kinh tế dựa vào vốn đầu tư Luận án đưa quan điểm muốn thay đổi định hướng sản xuất hay đổi công nghệ cần phải vốn đầu tư thực đầu tư phát triển, điều giữ vai trò định tới chuyển dịch CCKTN  Phát triển doanh nghiệp lớn, tiềm lực tài chính, cơng nghệ Dựa học kinh nghiệm thành công số thành phố lớn giới Luận án đưa phương thức chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV phát triển doanh nghiệp lớn, tiềm lực tài chính, xem nhân tố động lực, định vị phát triển thành phố lớn 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng điều kiện chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố lớn theo hướng phát triển bền vững 2.1.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cấu kinh tế ngành thành phố lớn theo hướng phát triển bền vững  Các yếu tố bên trong, gồm: (i) Chính quyền địa phương lực quản lý nhà nước; (ii) Vị trí địa lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật; (iii) Độ lớn thành phố (thể quy mô kinh tế, quy mô dân số nhân lực); (iv) Tiềm tài nguyên thiên nhiên  Yếu tố bên ngồi, gồm: (i) Ảnh hưởng tồn cầu hóa, hội nhập quốc tế thị trường toàn cầu; (ii) Ảnh hưởng cách mạng công nghiệp 4.0; (iii) Ảnh hưởng cộng đồng kinh tế ASEAN; (iii) Ảnh hưởng chiến lược phát triển quốc gia tới phát triển kinh tế chuyển dịch CCKTN địa phương 2.1.3.2 Điều kiện để chuyển dịch cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững  Điều kiện 1: Ý chí tâm trị Chính quyền địa phương Kế thừa tư tưởng lý thuyết phát triển dựa vào thể chế thành bại kinh tế giới thể chế kinh tế định Chuyển dịch CCKTN thành phố lớn theo hướng PTBV khơng thể khơng quyền lực quản trị tốt thân thiện với nhà đầu tư  Điều kiện 2: Đội ngũ doanh nghiệp nhà đầu tư tiềm lực tài tiềm lực công nghệ (gắn liền với vốn đầu tư), hưởng ứng mạnh mẽ chủ trương chuyển dịch CCKTN địa phương Doanh nghiệp chủ thể đóng góp vào q trình định hướng, đầu tư, quản lý tổ chức sản xuất sản phẩm kinh tế Các doanh nghiệp lớn, mang tính tồn cầu sử dụng cơng nghệ đại định tính chất trình độ CCKTN quốc gia địa phương  Điều kiện 3: Sự ủng hộ tâm người dân cộng đồng doanh nghiệp Sự tham gia đóng góp ủng hộ người dân cộng đồng doanh nghiệp yếu tố quan trọng đảm bảo thành công chuyển dịch CCKTN Cần tăng cường tham gia người dân tất hoạt động cách làm tốt để phát huy tham gia đóng góp người dân, trách nhiệm người dân cho chương trình chuyển dịch CCKTN  Điều kiện 4: Thị trường Thị trường quy định chất lượng sản phẩm dịch vụ, nên tác động trực tiếp đến quy mơ, trình độ phát triển sở kinh tế Để cạnh tranh tốt, ngành kinh tế quốc gia, địa phương cần phải tạo sản phẩm tính tới vấn đề chu kỳ sống sản phẩm xu ngày rút ngắn  Điều kiện 5: Khả kết cấu hạ tầng lợi cho chuyển dịch CCKTN Kết cấu hạ tầng liền với chi phí đầu vào thấp luôn xem điều kiện tối quan trọng để thu hút nhà đầu tư để chuyển dịch CCKTN thành công 2.1.4 Các tiêu chí đánh giá kết đóng góp chuyển dịch cấu kinh tế ngành vào hiệu phát triển kinh tế thành phố lớn 2.1.4.1 Đánh giá kết chuyển dịch cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững  Đánh giá xu hướng chuyển dịch cấu kinh tế ngành (i) Đánh giá thay đổi quy mô, tỉ trọng ngành GRDP thành phố lớn Ti = (GRDPi : GRDP).100% (1) Trong đó: + Ti: Tỷ trọng đóng góp ngành i GRDP thành phố + GDRPi: Giá trị tăng thêm ngành i 10 + GRDP: Tổng sản phẩm địa bàn thành phố Ti lớn phản ánh tỷ trọng đóng góp ngành i vào tổng sản phẩm quốc nội thành phố lớn (ii) Đánh giá tốc độ tăng trưởng khối ngành SXSP dịch vụ so với tốc độ tăng trưởng khối ngành SXSP sản xuất H1 = (Tspdv : Tspvc) (lần) (2) Trong đó: + Tspdv: Tốc độ tăng khối ngành SXSP dịch vụ + Tspvc: Tốc độ tăng khối ngành SXSP vật chất (iii) Đánh giá thay đổi quy mô, tỉ trọng lĩnh vực CNC GRDP thành phố lớn H2 = Tcnci – Tcnc0 ; % (3) H2 phản ánh mức chênh lệch tỉ trọng lĩnh vực CNC (Tcnc) năm cuối kỳ so năm đầu kỳ nghiên cứu H2 lớn mức thay đổi tỉ trọng lĩnh vực CNC GRDP gia tăng chứng tỏ chuyển dịch CCKTN hiệu Tcnc tỉ trọng VA lĩnh vực CNC tổng GRDP; tính %) Tỉ trọng lĩnh vực CNC tổng GRDP tính sau: Tcnc = (GRDPcnc : GRDP).100% Trong đó: + GDRPcnc: Giá trị tăng thêm lĩnh vực CNC + GRDP: Tổng sản phẩm địa bàn thành phố (iv) Đánh giá thay đổi quy mô, tỉ trọng ngành SPCL GRDP thành phố lớn H3 = Tspcli – Tspcl0 ; % (4) H3 phản ánh mức chênh lệch tỉ trọng SPCL (Tspcl) năm cuối kỳ so năm đầu kỳ nghiên cứu H3 lớn mức thay đổi tỉ trọng SPCL GRDP gia tăng chứng tỏ chuyển dịch CCKTN hiệu Tspcl tỉ trọng VA SPCL tổng GRDP; tính %) Tỉ trọng SPCL tổng GRDP tính sau: Tspcl = (GRDPspcl : GRDP).100% Trong đó: + GRDPspcl: Giá trị tăng thêm ngành SPCL + GRDP: Tổng sản phẩm địa bàn thành phố  Đánh giá tốc độ chuyển dịch cấu kinh tế ngành Sử dụng phương pháp vec-tơ để đo lường tỉ trọng VA ngành kinh tế, đánh giá tốc độ chuyển dịch CCKTN Theo phương pháp này, CCKTN giai đoạn thể vec-tơ sở tính tốn số phản ánh cấu VA ngành kinh tế Góc  hợp hai vec-tơ cấu cho biết thay đổi CCKTN hai thời kỳ nghiên cứu Sự thay đổi CCKTN tính tốn dựa giá trị cos theo công thức sau: 11 n Cos   S (t i 1 i ) Si (t1 ) n n i 1 i 1  Si2 (t0 ). Si2 (t1 ) Trong đó: Si(t0), Si(t1) tỉ trọng VA ngành i kỳ gốc tỉ trọngVA ngành i GRDP thành phố kỳ nghiên cứu;  coi góc hợp hai vector cấu S(t0) S(t1) Do Si(t0), Si(t1) ≥ nên cos ≥ (theo tính chất hàm Cos), nói cách khác góc  nằm góc phần tư thứ vòng tròn lượng giác tức ln giá trị từ 00 đến 900 (độ góc) hay 00
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của thành phố hà nội đến năm 2030 theo hướng phát triển bền vững (tt) , Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của thành phố hà nội đến năm 2030 theo hướng phát triển bền vững (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay