Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của quả các cây gội nước (anphanamixis polystachya), xà cừ (khaya senegalensis) và xoan (melia azedarach) thuộc họ xoan (meliaceae) ở việt nam (tt)

28 4 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:41

1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH VŨ THỊ HIỀN NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA QUẢ CÁC CÂY GỘI NƯỚC (Anphanamixis polystachya), CỪ (Khaya senegalensis) XOAN (Melia azedarach) THUỘC HỌ XOAN (MELIACEAE) VIỆT NAM Chuyên ngành: HÓA HỮU CƠ Mã số: 44 27 01 TÓM T T LU N N TI N S HÓA HỌC N An-2018 C P N C T ềH ơ, Trung tâm TH-TN, V PGS TS Vũ H PGS TS H Lự P PGS TS Trị P PGS TS Quang Huy P PGS TS L L P , ầ , T ịT ủ ứ G Hộ 6, N T C T ă t V 019 C T T Vinh Q T V N T N T H –T MỞ ẦU ề Những năm gần có nhiều thuốc y học cổ truyền y học đối tƣợng nghiên cứu thực nghiệm lâm sàng điều trị ung thƣ, qua phát hàng loạt chất mới, nhiều chất có triển vọng trở thành chất dẫn đƣờng Họ Xoan đƣợc quan tâm nghiên cứu giới với thành phần hóa học họ Xoan đa dạng phong phú gồm lớp chất limonoid, mono-, di-, sesqui-, triterpenoid, coumarin, chromone, lignan, flavonoid đặc biệt lớp chất limonoid gần 2000 hợp chất có cấu trúc thú vị, với hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn, ngán ăn côn trùng Nhiều hợp chất limonoid thể hoạt tính kháng khuẩn, gây độc hại tế bào, chống khối u chống HIV Cây gội nƣớc (Anphanamixis polystachya), cừ (Khaya senegalensis) xoan (Melia azedarach) thuộc loại thuốc dân gian Việt Nam Cây đƣợc trồng mọc hoang dại nhiều nơi Việt Nam, nhƣng đƣợc trồng nhiều trạm đông y, y tế nhà dân Tuy nhiên hầu nhƣ chƣa có cơng trình nghiên cứu thành phần hố học hoạt tính sinh học Việt Nam đƣợc công bố Với mong muốn làm sáng tỏ kinh nghiệm sử dụng dân gian, nâng cao tính hiệu quả, an tồn dƣợc liệu, đƣa dƣợc liệu vào sử dụng cách khoa học đẩy mạnh khai thác sử dụng thuốc vào việc phòng chữa bệnh cho nhân dân cộng đồng dân tộc Việt Nam Do vậy, việc nghiên cứu họ xoan Việt Nam yêu cầu thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn quan trọng, góp phần quan trọng việc tìm hiểu nguồn tài nguyên thiên nhiên, giá trị kinh tế tầm quan trọng nguồn dƣợc liệu thiên nhiên nƣớc ta Vì lý chúng tơi chọn đề tài: “N ứ ầ s ủ q (Anphanamixis polystachya), x (Khaya senegalensis) xoan (Melia azedarach) ọX (Me e e) V N ” ứu Đối tƣợng nghiên cứu luận án dịch chiết từ quả gội nƣớc (Anphanamixis polystachya), cừ (Khaya senegalensis) xoan (Melia azedarach) Việt Nam .N ụ ứ - Chiết chọn lọc với dung mơi thích hợp để thu đƣợc hỗn hợp hợp chất từ gội nƣớc (Anphanamixis polystachya), cừ (Khaya senegalensis) xoan (Melia azedarach) - Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất - Thử hoạt tính sinh học số hợp chất phân lập đƣợc P ứ - Phƣơng pháp lấy mẫu: mẫu thu hái, định danh, sấy khô thiết bị sấy bơm nhiệ Chiết với thiết bị siêu âm, cất quay chân không thu cao chiết cho nghiên cứu đƣợc nêu phần thực nghiệm - Phƣơng pháp tách phân lập: sử dụng phƣơng pháp sắc ký (CC), sắc ký lớp mỏng (TLC) với pha tĩnh khác nhƣ silica gel, sephadex LH-20, RP-18, sắc ký lỏng hiệu cao (HPLC) với cột ODS - Phƣơng pháp xác định cấu trúc: phổ tử ngoại (UV), phổ hồng ngoại (IR), phổ khối lƣợng va chạm electron (EI-MS), phổ khối lƣợng phun mù electron (ESI-MS), phổ khối lƣợng phân giải cao (HR-MS), phổ cộng hƣởng từ hạt nhân chiều (1D NMR) hai chiều (2D-NMR) với kỹ thuật khác nhƣ 1H-NMR, 13C-NMR, DEPT, 1H-1H COSY, HSQC HMBC đƣợc sử dụng - Thăm dò hoạt tính sinh học kháng viêm hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm bảo vệ thực vật N ủ Lần nghiên cứu thành phần hố học hoạt tính sinh học gội nƣớc (Anphanamixis polystachya), cừ (Khaya senegalensis) xoan (Melia azedarach) Việt Nam, thu đƣợc số kết nhƣ sau: Từ dịch chiết gội nƣớc (Anphanamixis polystachya) phân lập xác định cấu trúc hợp chất: - 04 hợp chất limonoid: dysobinin (AP1), chisocheton compound G (AP2), chisocheton compound E (AP3) 6α - acetoxyepoxyazadiradione VI (AP4); - 02 hợp chất sterol: β-sitosterol, -sitosterol-3-O--D-glucopyranoside Các hợp chất (AP1, AP2, AP3, AP4) lần phân lập từ Từ dịch chiết cừ (Khaya senegalensis) phân lập đƣợc hợp chất: - 04 hợp chất limonoid: seneganolide, khayanone, khayanolide B, 6acetoxy-methyl angolensate; - 02 hợp chất flavonoid: (-)-epicatechin quercitrin Từ dịch chiết xoan (Melia azedarach) phân lập đƣợc hợp chất: - 01 limonoid : 3α,12α-diacetoxy-7α-benzoyloxy-1αhydroxytrichilinin đƣợc gọi tên trichilinin F - 02 hợp chất flavonoid: apigenin quercetin 3-O-[-Lrhamnopyranosyl-(1→6)]--D-glucopyranoside) - 01 hợp chất triterpenoid: taraxerol; - 02 hợp chất phenolic: scopoletin acid vanillic; - 02 hợp chất sterol: β-sitosterol, -sitosterol-3-O--D-glucopyranoside Lần đánh giá hoạt tính kháng nấm hợp chất phân lập: AP2, AP3, KS2, KS3, KS4 với Fusarium oxysporum Kết cho thấy KS3 có hoạt tính kháng nấm mạnh với hiệu ức chế 80% nồng độ 500ppm không suy giảm sau ngày nuôi cấy C ủ Luận án bao gồm 112 trang với 21 bảng số liệu, 19 hình sơ đồ với 109 tài liệu tham khảo Kết cấu luận án gồm: mở đầu (4 trang), tổng quan (25 trang), phƣơng pháp thực nghiệm (20 trang), kết thảo luận (69 trang), kết luận (1 trang), danh mục cơng trình công bố (1 trang), tài liệu tham khảo (8 trang) Ngồi có phần phụ lục gồm 130 phổ số hợp chất chọn lọc CHƯ NG T NG QUAN Luận án tiến hành tổng quan tài liệu nội dung: Họ Xoan (Meliaceae) - Giới thiệu đặc điểm chung thực vật loài thuộc họ Xoan, thành phần hóa học họ Xoan nhƣ lớp chất limonoid, mono-, di, sesqui-, triterpenoid, coumarin, chromone, lignan, flavonoid phenolic khác Bên cạnh tổng quan đề cập đến hoạt tính sinh học ứng dụng họ Xoan nông nghiệp, dƣợc phẩm… Cây gội nƣớc (Aphanamixis polystachya) - Giới thiệu đặc điểm thực vật gội nƣớc (Aphanamixis polystachya) - Thành phần hóa học gội nƣớc (Aphanamixis polystachya) - Hoạt tính sinh học gội nƣớc (Aphanamixis polystachya) Cây cừ (Khaya senegalensis) - Giới thiệu đặc điểm thực vật cừ (Khaya senegalensis) - Thành phần hóa học cừ (Khaya senegalensis) - Hoạt tính sinh học cừ (Khaya senegalensis) Cây xoan (Melia azedarach) - Giới thiệu đặc điểm thực vật xoan (Melia azedarach) - Thành phần hóa học xoan (Melia azedarach) - Hoạt tính sinh học xoan (Melia azedarach) CHƯ NG P P PHƯ NG PH P TH C NGHIỆM ứ : Mẫu thu hái, định danh, sấy khô thiết bị sấy bơm nhiệt Chiết với thiết bị siêu âm, cất quay chân không thu cao chiết cho nghiên cứu đƣợc nêu phần thực nghiệm .P ế x , ,x ị : Để phân tích phân tách nhƣ phân lập hợp chất, sử dụng phƣơng pháp sắc ký nhƣ: phƣơng pháp sắc ký (CC), sắc ký lớp mỏng (TLC) với pha tĩnh khác nhƣ silica gel, sephadex LH-20, RP-18, sắc ký lỏng hiệu cao (HPLC) với cột ODS .P s : Phổ tử ngoại (UV); phổ hồng ngoại (IR); phổ khối lƣợng (ESI-MS), (HR-ESI-MS); phổ cộng hƣởng từ hạt nhân 1H-NMR; phổ cộng hƣởng từ hạt nhân 13C-NMR; phổ cộng hƣởng từ hạt nhân DEPT, HMBC, HSQC, COSY, NOESY; cấu trúc lập thể tƣơng hợp chất đƣợc xác định phƣơng pháp phổ NMR .4 P s Thử hoạt tính sinh học kháng viêm thử nghiệm sinh học trực tiếp cho hoạt tính chống nấm gây bệnh thực vật Đánh giá hoạt tính kháng nấm hợp chất phân lập với C acutatum, C fragariae, C gloeosporioides, F oxysporum, B cinerea P obscurans .H ế ị 2.2.1 H : Các dung môi ngâm chiết mẫu thực vật thuộc thuộc loại tinh khiết (pure) Các dung môi sử dụng cho loại sắc ký lớp mỏng sắc ký cột thuộc loại tinh khiết phân tích (PA) Các dung môi đƣợc sử dụng là: hexan, metanol, butanol, etyl axetat, axeton, nƣớc cất T ế ị: Nhiệt độ nóng chảy đo máy Yanaco MP-S3; Độ quay cực đƣợc đo máy phân cực kế Jasco DIP -370; Phổ tử ngoại UV đƣợc ghi máy quang phổ Hitachi UV-3210, phổ hồng ngoại IR đo máy quang phổ Shimadzu FTIR-8501 Bruker, viên nén KBr; Phổ khối lƣợng (ESI-MS, HRESI-MS) đƣợc đo máy Bruker Dailtonics APEX II 30eV spectrometer Trƣờng Đại học Y Trung Quốc (Đài Loan) máy micrOTOF-QII 10187 Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh; Phổ cộng hƣởng từ hạt nhân 1H-NMR đƣợc đo máy Bruker 500MHz, phổ 13CNMR, DEPT, HMBC, HSQC, COSY NOESY đƣợc đo máy Bruker 125 MHz (Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học Cơng nghệ Việt Nam) với chất chuẩn TMS; Sắc ký cột sử dụng silicagen cỡ hạt 60,70-230 Kieselgel 230-240 (Merck) Bản mỏng đƣợc tráng kieselgel 60 chất hiển thị dung dịch H2SO4 10% 1100 C thời gian 10 phút, đèn tử ngoại hai bƣớc sóng 254 nm 368 nm; dùng Iot (I2) màu 2.3 N ứ ừq (Aphanamixis polystachya) 2.3.1 Ph Quả gội nƣớc (Anphanamixis polystachya) đƣợc thu hái khu bảo tồn Vũ Quang-Hà Tĩnh vào tháng 08/2013 đƣợc PGS TS Trần Huy Thái (Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật-Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam) xác định tên khoa học tiêu (DHV-2013) đƣợc lƣu giữ khoa Hóa học, Trƣờng Đại học Vinh 2.3.2 P Lấy 4,0 kg mẫu khô gội nƣớc, sấy 40oC, sau xay nhỏ đƣợc chiết với metanol nhiệt độ phòng thời gian tuần Dịch chiết đƣợc cất thu hồi dung môi, thu đƣợc 290g cao Sau chiết lần lƣợt với cloroform butanol, cất thu hồi dung môi thu đƣợc 106g 35g cao, tƣơng ứng Cao cloroform đƣợc tiến hành sắc ký cột silica gel với hệ dung môi hexan-axeton (100:0, 25:1, 15:1, 10:1, 7:1, 5:1) hệ dung môi CHCl 3:CH3OH (100:0, 6:1, 3:1, 2:1, 1:1) thu đƣợc phân đoạn (kí hiệu từ F đến F7) (sơ đồ 2.1) Phân đoạn F1 (8,6 g) đƣợc tiến hành sắc ký cột silica gel (200 gam, 60 x cm) rửa giải hệ dung môi hexan:axeton (100:0, 25:1, 15:1, 10:1, 4:1), hệ dung môi sử dụng 250 ml, thu đƣợc phân đoạn (kí hiệu từ F1.1 đến F1.7) Phân đoạn F1.4 (1,0 g) đƣợc sắc ký cột silica gel (200 gam, 60 x cm) với hệ dung môi rửa giải hexan:axeton (100:0, 25:1, 15:1, 10:1, 4:1, hệ dung môi sử dụng 250 ml) thu đƣợc hợp chất AP-5 (153 mg) Phân đoạn F2 (2,3 g) tiếp tục sắc ký cột silica gel (200 gam, 60x3 cm) với hệ dung môi rủa giải hexan:axeton (9:1 , 6:1, hệ dung môi sử dụng 200 ml) thu đƣợc sáu phân đoạn nhỏ (ký hiệu từ F2.1 đến F2.6) Phân đoạn F2.6 (0,5 g) đƣợc tiến hành sắc ký cột Sephadex LH-20 (50 gam, 60x3cm) đƣợc giải hấp với hệ dung môi CH3OH:H2O thu đƣợc hợp chất AP-1 (41 mg) Phân đoạn F3 (2,7 g) đƣợc sắc ký cột silica gel (200 gam, 60×3,2 cm) đƣợc rửa giải hệ dung môi hexan:axeton (9:1, 6:1, 4:1, 1:1, hệ dung sử dụng 250ml) để thu đƣợc bốn phân đoạn nhỏ (ký hiệu từ F3.1 đến F3.4) Phân đoạn F3.2 (0,5 g) tiếp tục đƣợc sắc ký cột pha đảo RP -18 (100 gam, 60 x cm) giải hấp hệ dung môi CH3OH:H2O thu đƣợc hợp chất AP-2 (31 mg) Phân đoạn F4 (4,7 g) đƣợc phân lập sắc ký cột silica gel (200 gam, 60 x 5cm) đƣợc rửa giải với hệ dung môi CHCl3:CH3OH (20:1, 10:1, 6:1, 4:1, 2:1, hệ sử dụng 200 ml) thu đƣợc phân đoạn (ký hiệu từ F4.1 đến F4.5) Phân đoạn F4.1 tiếp tục đƣợc sắc ký cột silica gel (200 gam, 60 x cm) rửa giải hệ dung môi CHCl3:CH3OH (19:1, 16:1, hệ dung môi sử dụng 200 ml) thu đƣợc hợp chất AP-4 (43 mg) AP-3 (21 mg) Phân đoạn F5 (1,5 g) đƣợc phân lập sắc ký cột silica gel (200 gam, 60 x 3cm) đƣợc rửa giải hệ dung môi CHCl3:CH3OH (9:1, 6:1, hệ dung môi sử dụng 200 ml) thu đƣợc hợp chất AP-6 (13 mg) 2.4 N q x (Khaya senegalensis) M Quả cừ (Khaya senegalensis A Juss) đƣợc thu thập Nghệ An vào tháng 1/2014 Mẫu nghiên cứu đƣợc định danh PGS TS Trần Huy Thái (Viện Tài nguyên Sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam) Tiêu (DHV 2014) đƣợc lƣu giữ khoa Sinh học-Trƣờng Đại học Vinh 2.4.2 P Quả sau sấy khô (4,0 kg) đƣợc xay nhỏ, đƣợc chiết ba lần với MeOH nhiệt độ phòng Dịch chiết MeOH đƣợc thu hồi dung môi áp suất thấp thu đƣợc cặn màu nâu đen (285,0 g) Cặn methanol đƣợc phân bố nƣớc, sau chiết lần lƣợt với hexane ethyl acetate, thu đƣợc 55,0 gam cặn hexane 95,0 gam cặn ethyl acetate Cặn ethyl acetate đƣợc tiến hành sắc ký cột với hệ dung môi gradient nhexane:acetone (100:0; 50:1; 39:1; 30:1; 20:1; 15:1; 9:1; 4:1; 2:1; 1:1) thu đƣợc phân đoạn Phân đoạn đƣợc tiến hành sắc ký cột silica gel với hệ dung môi gradient hexane:acetone (20:1; 15:1; 9:1; 2:1) thu đƣợc phân đoạn nhỏ Phân đoạn 3.2 đƣợc tinh sắc kí cột silica gel rửa giải hệ dung môi nhexane:acetone (20:1) thu đƣợc hợp chất KS2 (23 mg) Phân đoạn 3.3 đƣợc tinh sắc kí cột silica gel rửa giải hệ dung môi n-hexane:acetone (9:1; 4:1) thu đƣợc hợp chất KS1 (15 mg) hợp chất KS3 (29 mg) Phân đoạn đƣợc tiến hành sắc ký cột silica gel với hệ dung môi rửa giải chloroform:methanol (9:1) thu đƣợc hợp chất KS4 (12.5 mg) Phân đoạn đƣợc tiến hành sắc ký cột silica gel với hệ dung môi gradient hexane:acetone (15:1; 9:1; 4:1; 2:1) thu đƣợc phân đoạn nhỏ Phân đoạn 5.2 đƣợc rửa giải hệ dung mơi chloroform:methanol (20:1) sắc kí cột, sau đƣợc tinh sắc kí cột silica gel thu đƣợc hợp chất KS5 (53 mg) Phân đoạn 5.4 đƣợc rửa giải hệ dung môi chloroform: methanol (15:1, 9:1), sau đƣợc làm tinh sắc kí cột silica gel thu đƣợc hợp chất KS6 (71,5 mg) 12 Q x (Melia azedarach) P Quả xoan (Melia azedarach) đƣợc ngâm chiết dung mơi metanol, sau lọc Dịch lọc thu đƣợc cất thu hồi dung môi thu đƣợc cao thô metanol tiếp tục đƣợc hòa tan nƣớc chiết phân bố với dung môi etyl axetat thu đƣợc cao etyl axetat Từ cao etyl axetat xoan (Melia azedarach), phƣơng pháp sắc ký cột silica gel phân lập đƣợc hợp chất xác định hợp chất phƣơng pháp phổ (Bảng 3.15).Kết trình nghiên cứu đƣợc thể bảng 3.15 B Các hợp chất đƣợc tách từ xoan (Melia azedarach) STT ý T (mg) 14 MA1 Chất Apigenin 12 MA2 21,5 MA3 Quercetin 3-O-[-Lrhamnopyranosyl-(1→6)]--Dglucopyranoside Scopoletin 28 MA4 Acid vanillic 31 MA5 Taraxerol 25 MA6 β-sitosterol 128 MA7 41 MA8 -sitosterol-3-O--Dglucopyranoside X ị H MA-1 (C ớ) Hợp chất MA-1 chất bột màu trắng có tính quang hoạt phổ HR-ESIMS hợp chất MA-1 cho công thức phân tử C37H44O9 (m/z 655,2879, [M+Na]+) Phổ UV cho hấp thụ cực đại 205, 218, 244, 273 nm chứng tỏ có mặt vòng benzen liên hợp [99] Phổ 1H-NMR hợp chất MA-1 (bảng 3.16.) xuất tín hiệu singlet đặc trƣng nhóm methyl [H 1.00 (6H, CH3-20, -22), 1,18 (3H, CH3-18), 1,25 (3H, CH3-21)], nhóm oxymethylene [H 3,13 (m) 3,45 (d, J = 7,5 Hz)], tín hiệu phần vòng furan [H 6,16 (br s), 7,13 (br s), 7,28 (br s)], tƣơng ứng, chứng tỏ hợp chất MA-1 tƣơng tự nhƣ hợp chất trichilinin [48] Ngồi ra, có có mặt tín hiệu proton singlet thuộc nhóm acetyl [H 1,90 (3H) 1,91 (3H)] mảnh benzoyl [H 7,43 (2H, t, 7,5), 7,56 (1H, t, 7,5), 8,08 (2H, d, 7,5)] So sánh dự kiện phổ với trichilinin E [48], quan sát thấy khác biệt hợp chất MA-1 có nhiều nhóm acetyl Vị 13 trí nhóm acetyl benzoyl đƣợc xác định gán phổ 2D NMR hợp chất MA-1 Trong phổ HMBC, tƣơng tác 2J, 3J-HMBC từ H-3 đến C1, C-27; từ H-6 đến C-7; từ H-7 đến C-1'; từ H-12 đến C-29; từ H-15 đến C-8, C-17; từ H-17 đến C-23, C-24, C-26; từ CH3-18 đến C-3, C-4, C-19; từ CH320 đến C-1, C-5, C-9; từ CH3-21 đến C-14; từ CH3-22 đến C-12, C-14, C-17; từ H-7' đến C-1', tƣơng ứng, đƣợc quan sát thiết lập cấu trúc phẳng 2D Cấu trúc lập thể MA-1 đƣợc xác định dựa phổ NOESY Tín hiệu tƣơng tác H-1β/20-Me, H-5α/H-9α, H-7β/21-Me, H-12β/21-Me, H17/21Me cho thấy cấu trúc A/B trans, B/C trans, C/D cis vòng α-furan Các thực nghiệm 2D liên tiếp khác xác định cấu hình lập thể hợp chất MA-1 dự đoán MA-1 thuộc nhóm trichilinin-limonoid B : Số liệu phổ NMR MA-1 STT δH (J =Hz) δC STT δH (J =Hz) δC 3,56 (br s) 71,8 20 1,00 (s) 15,8 1,53 (m), 2,27 (m) 24,3 21 1,25 (s) 27,1 5,08 (br s) 72,8 22 1,00 (s) 15,4 42,3 23 124,6 2,55 (d, 12,5) 40,3 24 7,13 (br s) 140,2 4,27 (dd, 12,5, 3,0) 73,6 25 7,28 (br s) 141,9 5,85 (d, 3,0) 74,2 26 6,16 (br s) 111,8 51,7 27 169,0 3,15 (dd, 13,0, 7,5) 36,2 28 1,91 (s) 20,8 10 44,1 29 171,0 11 2,04 (m), 2,36 (m) 30,0 30 1,90 (s) 21,3 12 5,08 (m) 77,8 1’ 165,0 13 40,2 2’ 130,6 14 155,7 3’ 8,08 (d, 7,5) 129,5 15 5,70 (br s) 122,7 4’ 7,43 (t, 7,5) 128,3 16 2,32 (m) 36,6 5’ 7,56 (t, 7,5) 132,9 17 2,97 (dd, 10,8, 7,5) 50,4 6’ 7,43 (t, 7,5) 128,3 18 1,18 (s) 18,8 7’ 8,08 (d, 7,5) 129,5 19 3,13 (m), 3,45 (d, 77,9 7,5) Từ kiện phân tích từ phổ IR, HR-ESI-MS, 1H-NMR, 13CNMR, DEPT, HMBC, HSQC, COSY so sánh với tài liệu [48] cho phép xác định cấu trúc hợp chất MA-1 hợp chất đƣợc đặt tên trichilinin F (3α,12α-diacetoxy-7α-benzoyloxy-1α-hydroxytrichilinin) 14 (MA-1) A3α,12α-diacetoxy-7α-benzoyloxy-1α-hydroxytrichilinin Hình 3.16: Phổ khối lƣợng ESI-MS hợp chất MA-1 15 Hình 3.37: Phổ khối lƣợng HR- ESI-MS hợp chất MA-1 Hình 3.18: Phổ 1H-NMR hợp chất MA-1 16 Hình 3.19: Phổ 1H-NMR hợp chất MA-1 Hình 3.20: Phổ 1H-NMR hợp chất MA-1 17 Hình 3.21: Phổ 13C-NMR hợp chất MA1 Hình 3.22: Phổ 13C-NMR hợp chất MA-1 18 Hình 3.25: Phổ DEPT hợp chất MA-1 Hình 3.27: Phổ HMQC hợp chất MA-1 19 Hình 3.28: Phổ HSQC hợp chất MA-1 Hình 3.29: Phổ NOESY hợp chất MA-1 20 3.3 H s ủ Phƣơng pháp food-poisoned technique-sử dụng để định lƣợng hoạt tính kháng sinh chất nấm Fusarium oxysporum đƣợc xác định cách trộn chất vào mơi trƣờng PDA nóng chảy theo nồng độ thử nghiệm (200 ppm 500 ppm) Đĩa petri sau cấy đƣợc ủ 25°C sau ngày đo đƣờng kính tản nấm Hiệu kháng nấm đƣợc tính theo cơng thức: CV (%) =100 × (Dc-Dt)/(Dc-4) Trong đó: Dc: đường kính tản nấm đĩa petri đối chứng; Dt: đường kính tản nấm đĩa petri có trộn chất 4: đường kính miếng PDA tâm đĩa Định lƣợng hiệu kháng nấm food-poisoned technique chất: AP2, AP3, KS2, KS3 KS4 cho thấy chất KS3 có hoạt tính mạnh chất KS4 có hoạt tính yếu nấm F oxysporum Hiệu ức chế tản nấm KS3 có hoạt tính mạnh lên đến 81,15% nồng độ 500 ppm 47,69% nồng độ 200 ppm sau ngày nuôi cấy Giá trị hiệu ức chế KS3 tăng lên 82,67% nồng độ 500 ppm giảm 35,83% nồng độ 200 ppm sau ngày nuôi cấy Chất KS4 thể hiệu thấp 9,05% 500 ppm 5,28% 200 ppm sau ngày nuôi cấy Hiệu kháng nấm KS4 giảm sau ngày nhƣng giá trị hiệu ức chế tăng đạt 16,67% nồng độ (bảng 3.22, hình 3.33 3.34) Các chất lại có khả kháng nấm trung bình từ 26,96%-47,69% 500 ppm hoạt tính thấp từ 4,34-19,42% 200 ppm sau ngày nuôi cấy Sau ngày nuôi, hiệu kháng nấm giá trị hiệu ức chế chất lại giảm 21 C C HỢP CHẤT PHÂN L P ƯỢC TỪ QUẢ GỘI NƯỚC (Anphanamixis polystachya) O 23 O 22 21 12 12 17 11 16 10 O 15 10 13 16 14 OAc O OAc OH 20 17 11 13 O 23 22 21 20 14 15 OAc OAc (AP-1) Dysobinin (AP-2) Chisocheton compound G O O 23 22 21 21 12 13 10 O 19 24 13 14 10 15 O OAc OAc 25 26 O O 16 14 20 17 11 16 18 12 20 17 11 O 23 22 15 OAc OAc (AP-3) Chisocheton compound E (AP-4) 6α -Acetoxyepoxyazadiradione VI 29 28 29 28 21 18 19 24 23 13 17 11 14 10 HO (AP-5) β-Sitosterol 27 22 20 12 21 12 25 HOH2C O 4' HO HO 5' 3' 2' O 23 17 13 16 14 15 10 6' 27 24 18 11 26 16 15 19 22 20 1' OH (AP-6) -Sitosterol-3-O--D-glucopyranoside 25 26 22 C C HỢP CHẤT PHÂN L P ƯỢC TỪ QUẢ CỪ (Khaya senegalensis) (KS-1) Seneganolide (KS-3) Khayanolide B (KS-5) (-)-Epicatechin (KS-2) Khayanone (KS-4) 6-Acetoxy-methyl angolensate (KS-6) Quercitrin 23 C C HỢP CHẤT PHÂN L P ƯỢC TỪ QUẢ XOAN (Melia azedarach) (MA-1) 3α,12α-diacetoxy-7α-benzoyloxy-1α-hydroxytrichilinin (MA-2) Apigenin (MA-3) Quercetin 3-O-[-L-rhamnopyranosyl(1→6)]--D-glucopyranoside) (MA-4) Scopoletin (MA-6) Vanillin (MA-5) Taraxerol (MA-7) β-Sitosterol (MA-8) -Sitosterol-3-O--D-glucopyranoside 24 T LU N Nghiên cứu thành phần hố học hoạt tính sinh học gội nƣớc (Anphanamixis polystachya), cừ (Khaya senegalensis) xoan (Melia azedarach) Việt Nam, thu đƣợc số kết nhƣ sau: Từ dịch chiết gội nƣớc (Anphanamixis polystachya) phân lập xác định cấu trúc hợp chất: - 04 hợp chất limonoid: dysobinin (AP1), chisocheton compound G (AP2), chisocheton compound E (AP3) 6α - acetoxyepoxyazadiradione VI (AP4); - 02 hợp chất sterol: β-sitosterol, -sitosterol-3-O--D-glucopyranoside Các hợp chất (AP1, AP2, AP3, AP4) lần phân lập từ Từ dịch chiết cừ (Khaya senegalensis) phân lập đƣợc hợp chất: - 04 hợp chất limonoid: seneganolide, khayanone, khayanolide B, 6acetoxy-methyl angolensate; - 02 hợp chất flavonoid: (-)-epicatechin quercitrin Từ dịch chiết xoan (Melia azedarach) phân lập đƣợc hợp chất: - 01 hợp chất limonoid mới: 3α,12α-diacetoxy-7α-benzoyloxy-1αhydroxytrichilinin đƣợc gọi tên trichilinin F - 02 hợp chất flavonoid: apigenin quercetin 3-O-[-Lrhamnopyranosyl-(1→6)]--D-glucopyranoside) - 01 hợp chất triterpenoid: taraxerol; - 02 hợp chất phenolic: scopoletin acid vanillic; - 02 hợp chất sterol: β-sitosterol, -sitosterol-3-O--D-glucopyranoside Đánh giá hoạt tính kháng nấm hợp chất phân lập: AP2, AP3, KS2, KS3, KS4 với Fusarium oxysporum Kết cho thấy KS3 có hoạt tính kháng nấm mạnh với hiệu ức chế 80% nồng độ 500ppm không suy giảm sau ngày ni cấy 25 DANH MỤC CƠNG TRÌNH LIÊN QUAN N LU N N Vũ T ị H ề , Trần Thị Ngọc Hân, Phạm Thị Hằng, Trần Đình Thắng (2013), Các hợp chất tertranortriterpenoid từ gội nƣớc (Anphanamixis polystachya (Wall.) Parker) (Meliaceae) Vũ Quang-Hà Tĩnh, Tạp chí Hố học, 51(6ABC) 68-71 Vũ T ị H ề , Nguyễn Thị Thanh Phƣơng, Trần Đình Thắng (2014), Các hợp chất limonoid từ gội nƣớc (Anphanamixis polystachya (Wall.) Parker) (Meliaceae), Tạp chí Khoa học Công nghệ, 52(5A) 49-54 Vu Thi Hien, Vu Dinh Hoang (2016), Chemical constituents of fruits of Khaya senegalensis A Juss growing in Vietnam, Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 54(6) 781-785 Vũ T ị H ề , Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồng Văn Lựu, Vũ Đình Hồng (2018), Phân lập xác định cấu trúc từ số hợp chất từ xoan Melia azedarach Việt Nam, Tạp chí khoa học trường đại học kỹ thuật, (đã nhận đăng) Vũ Dinh Hoang, Vu Thi Hien, Nguyen Ngoc Tuan, Ping-Chung Kuo, Tian-Shung Wu, Tran Dinh Thang (2018), Chemical constituents of fruits of Melia azedarach growing in Vietnam, Nat Prod Res (submitted) 26 ... - Hoạt tính sinh học xà cừ (Khaya senegalensis) Cây xoan (Melia azedarach) - Giới thiệu đặc điểm thực vật xoan (Melia azedarach) - Thành phần hóa học xoan (Melia azedarach) - Hoạt tính sinh học. .. polystachya) - Hoạt tính sinh học gội nƣớc (Aphanamixis polystachya) Cây xà cừ (Khaya senegalensis) - Giới thiệu đặc điểm thực vật xà cừ (Khaya senegalensis) - Thành phần hóa học xà cừ (Khaya senegalensis). .. Lần nghiên cứu thành phần hoá học hoạt tính sinh học gội nƣớc (Anphanamixis polystachya), xà cừ (Khaya senegalensis) xoan (Melia azedarach) Việt Nam, thu đƣợc số kết nhƣ sau: Từ dịch chiết gội
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của quả các cây gội nước (anphanamixis polystachya), xà cừ (khaya senegalensis) và xoan (melia azedarach) thuộc họ xoan (meliaceae) ở việt nam (tt) , Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của quả các cây gội nước (anphanamixis polystachya), xà cừ (khaya senegalensis) và xoan (melia azedarach) thuộc họ xoan (meliaceae) ở việt nam (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay