KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BVR – 402 LÊN SỨC TĂNG TRƯỞNG VÀ SỨC SỐNG CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG VÀ GÀ ROSS TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU HUẤN LUYỆN CHĂN NUÔI BÌNH THẮNG

66 4 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BVR – 402 LÊN SỨC TĂNG TRƯỞNG VÀ SỨC SỐNG CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG VÀ GÀ ROSS TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU HUẤN LUYỆN CHĂN NI BÌNH THẮNG Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Thùy Dung Lớp: DH05TY Ngành: Thú y Niên khóa: 2005 – 2010 Tháng 8/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y **************** VŨ THỊ THÙY DUNG KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BVR – 402 LÊN SỨC TĂNG TRƯỞNG VÀ SỨC SỐNG CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG VÀ GÀ ROSS TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU HUẤN LUYỆN CHĂN NI BÌNH THẮNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VĂN KHANH TS PHẠM TẤT THẮNG Tháng 8/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: VŨ THỊ THUỲ DUNG Tên khóa luận: “Khảo sát ảnh hưởng chế phẩm BVR-402 lên sức tăng trưởng sức sống gà Lương Phượng gà Ross Trung tâm Nghiên Cứu Huần Luyện Chăn Ni Bình Thắng” Đã hồn thành khóa luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội Đồng Chấm Thi Tốt Nghiệp Khoa ngày Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VĂN KHANH ii LỜI CẢM ƠN Thành kính ghi ơn Cha mẹ, người sinh thành nuôi dưỡng dạy dỗ có ngày hơm Chân thành cảm ơn Ban giám hiệu tồn thể q thầy khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy giúp đỡ suốt thời gian học tập thực tập tốt nghiệp Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Đến Tiến Sĩ Nguyễn Văn Khanh, Tiến Sĩ Phạm Tất Thắng, giúp đỡ nhiệt tình chị Hằng, chị Thơ, Nguyệt tận tình dạy, hướng dẫn, đóng góp ý kiến q báu tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài hồn thành luận văn tốt nghiệp Trân trọng cảm ơn Ban giám đốc trung tâm nghiên cứu – huấn luyện chăn ni Bình Thắng Cô, Chú, Anh, Chị công nhân viên giúp đỡ tạo điều kiện cho trình thực tập trại Cảm ơn Các bạn bè người hỗ trợ, chia sẻ, gắn bó với suốt thời gian học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn Vũ Thị Thùy Dung iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát ảnh hưởng sản phẩm BVR - 402 lên sức tăng trưởng sức sống gà Lương Phượng gà Ross” tiến hành Trung tâm nghiên cứu – huấn luyện chăn ni Bình Thắng, thời gian từ 4/12/2009 đến 8/4/2010 Thí nghiệm thực 400 gà tuần tuổi chia thành đợt thí nghiệm Thí nghiệm đợt 200 gà Lương Phượng, đợt 200 gà Ross Ở đợt, số gà thí nghiệm chia thành lô tương đối đồng trọng lượng, giới tính Trong suốt thời gian thực tập trung tâm thu kết quả: Trọng lượng bình quân lúc xuất chuồng hệ số chuyển hóa thức ăn lơ thí nghiệm tốt lô đối chứng Gà Lương Phượng: Trọng lượng bình qn lơ ĐC 1843 g/con lơ TN 1860 g/con Hệ số chuyển hóa thức ăn: lơ ĐC 3,04 lô TN 2,99 Gà Ross: trọng lượng bình qn lơ ĐC 2570 g/con lơ TN 2581 g/con Hệ số chuyển hóa thức ăn: lô ĐC 2,49 lô TN 2,38 Về số lượng Clostridium perfringens lơ có sử dụng BVR – 402 thấp lô không sử dụng BVR – 402 Ở gà Lương Phượng kết đợt lấy lô ĐC 88 KL/g phân 112 KL/g phân, lô TN KL/g phân 60 KL/g phân Ở gà Ross kết đợt lấy lô ĐC 126 KL/g phân 160 KL/g phân, lô TN KL/g phân 76 KL/g phân Chất lượng quầy thịt: tỉ lệ móc hàm, tỉ lệ quầy thịt, tỉ lệ ức, tỉ lệ đùi ở: Gà Lương Phượng: lô ĐC 76,46 %; 66,49 %; 18,63 %; 23,46 % Lô TN 77,93 %; 67,83 %; 16,95 %; 23,43 % Gà Ross: lô ĐC 79,59 %; 71,35 %; 24,9 %; 23,41 % Lô TN 79,66 %; 71,59 %; 23,58 %; 22,36 % Cấu trúc vi thể quan gan, ruột ,thận gà lơ thí nghiệm đối chứng có thay đổi iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC H ÌNH x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu sơ lược Trung tâm nghiên cứu – huấn luyện chăn ni Bình Thắng 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .3 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 2.1.3 Hoạt động sản xuất trung tâm 2.1.4 Bố trí chuồng trại .4 2.1.5 Cơ cấu đàn công tác giống 2.1.5.1 Cơ cấu đàn .4 2.1.5.2 Công tác giống 2.2 Điều kiện chăm sóc ni dưỡng .6 2.2.1 Nhiệt độ 2.2.2 Ẩm độ 2.2.3 Ánh sáng 2.2.4 Thơng thống .7 v 2.2.5 Chuồng trại 2.2.6 Thức ăn dinh dưỡng 2.2.7 Nước uống 2.3 Đặc điểm tiêu hóa gia cầm .9 2.3.1 Cơ thể học 2.3.2 Hoạt động phân tiết 10 2.4 Hệ vi khuẩn đường ruột 10 2.5 Clostridium perfringens 12 2.5.1 Tên đồng nghĩa, nguồn gốc lịch sử .12 2.5.2 Phân bố .12 2.5.3 Hình dạng nhuộm màu 12 2.5.4 Đặc điểm nuôi cấy yêu cầu tăng trưởng 13 2.5.5 Sức đề kháng 14 2.5.6 Tính chất sinh hóa 14 2.5.7 Cấu trúc kháng nguyên độc tố .14 2.5.8 Khả gây bệnh 15 2.6 Giới thiệu sản phẩm BVR - 402 .15 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP .18 3.1 Thời gian địa điểm thực tập 18 3.2 Đối tượng khảo sát 18 3.3 Nội dung khảo sát 18 3.4 Phương pháp thí nghiệm .19 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 19 3.4.3 Điều kiện nhiệt độ ẩm độ chuồng nuôi .22 3.4.4 Chuồng trại .22 3.4.5 Dụng cụ 22 3.4.6 Chăm sóc ni dưỡng 23 3.4.7 Quy trình vệ sinh phòng bệnh 23 3.4.7.1 Vệ sinh 23 vi 3.4.7.2 Thuốc thú y 23 3.4.7.3 Quy trình chủng ngừa 24 3.5 Chỉ tiêu theo dõi 25 3.5.1 Chỉ tiêu sinh trưởng .25 3.5.2 Chỉ tiêu tiêu tốn thức ăn 25 3.5.3 Chỉ tiêu sức sống 25 3.5.4 Chỉ tiêu số lượng vi sinh vật đường tiêu hóa .26 3.5.5 Chỉ tiêu khảo sát quày thịt 27 3.5.6 Khảo sát biến đổi vi thể gan, ruột, thận .28 3.6 Xử lý số liệu 28 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Đánh giá sinh trưởng, hệ số chuyển hóa thức ăn sức sống gà Lương Phượng gà Ross .29 4.1.1 Chỉ tiêu sinh trưởng 29 4.1.1.1 Trọng lượng bình quân 29 4.1.1.2 Tăng trọng tuyệt đối 31 4.1.2 Chỉ tiêu tiêu tốn thức ăn 33 4.1.2.1 Lượng thức ăn tiêu thụ 32 4.1.2.2 Tiêu tốn thức ăn cho kg tăng trọng 36 4.1.3 Tỉ lệ nuôi sống 36 4.2 Đánh giá biến động Clostridium perfringens đường tiêu hóa…….… 39 4.3 Khảo sát quầy thịt thăm dò biến đổi vi thể số quan .38 4.3.1 Khảo sát quầy thịt 38 4.3.2 Thăm dò biến đổi cấu trúc vi thể số quan (gan, thận, ruột) 39 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận .45 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 48 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT n Mẫu ĐC Đối chứng TN Thí nghiệm KL Khuẩn lạc TSC Trytose Sulfate Cycloserine agar viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Bố trí thí nghiệm 20 Bảng 3.2 Thời điểm, nồng độ, liều lượng cách sử dụng sản phẩm BVR - 402 21 Bảng 3.3 Thành phần dinh dưỡng thức ăn 9013M 22 Bảng 3.4 Một số thuốc thú y vitamin sử dụng q trình thí nghiệm 24 Bảng 3.5 Quy trình tiêm phòng cho gà thịt 24 Bảng 4.1 Trọng lượng bình qn lơ gà thí nghiệm (g) 30 Bảng 4.2 Tăng trọng tuyệt đối giai đoạn lơ gà thí nghiệm (g/con/ngày) 31 Bảng 4.3 Lượng thức ăn tiêu thụ trung bình qua tuần tuổi gà Lương Phượng (g/con/2 tuần) gà Ross (g/con/tuần) 33 Bảng 4.4 Tiêu tốn thức ăn cho kg tăng trọng gà Lương Phượng gà Ross 35 Bảng 4.5 Tỉ lệ nuôi sống gà Lương Phượng gà Ross (%) 36 Bảng 4.6 Số lượng Clostridium qua đợt lấy mẫu lô gà (số KL/g phân) 37 Bảng 4.7 Chỉ tiêu quày thịt lô gà tuổi xuất chuồng 38 Bảng 4.8 Kết ghi nhận biến đổi vi thể ruột 40 Bảng 4.9 Kết ghi nhận biến đổi vi thể gan 42 Bảng 4.10 Kết ghi nhận biến đổi vi thể thận 43 ix Từ kết Bảng 4.8 cho thấy cấu tạo vi thể ruột gà Lương Phượng gà Ross lô ĐC lô TN bình thường Ở lơ ĐC có mẫu vi thể ruột lơng rung bong tróc Ở lơ TN có mẫu lơng rung bong tróc mẫu viêm nhẹ Hình 4.3 Lơng nhung tuyến ruột rõ ràng (200 X) Bảng 4.9 cho thấy cấu trúc tế bào gan gà Lương Phượng gà Ross lơ ĐC lơ TN bình thường, bị thối hóa mỡ nhẹ mức 1+ Hình 4.4 Gan có đốm thối hóa mỡ nhỏ, sung huyết (200X) 41 Bảng 4.9 Kết ghi nhận biến đổi vi thể gan Giống gà Mẫu n1 Lô ĐC Bình thường, bị thối hóa Bình thường, bị thối hóa mỡ nhẹ mức 1+ Gà Lương n2 Lơ TN mỡ nhẹ mức 1+ Bình thường, bị thối hóa Bình thường, bị thối hóa mỡ nhẹ rõ mỡ nhẹ mức 1+ Phượng khoảng mức 2+ n3 Bình thường, bị thối Bình thường, bị thối hóa hóa mỡ nhẹ mức 1+ n1 Bình thường, thối hóa mỡ Bình thường, thối hóa mỡ nhẹ mức 1+ nhẹ mức 1+ Gà Ross n2 mỡ nhẹ mức 1+ Bình thường, thối hóa mỡ Bình thường, thối hóa mỡ nhẹ mức 1+, có sung nhẹ mức 1+ huyết vài chỗ n3 Bình thường, bị thối Bình thường, thối hóa mỡ hóa mỡ nhẹ mức 1+ 42 nhẹ mức 1+ Bảng 4.10 Kết ghi nhận bệnh tích vi thể thận Giống gà Mẫu n1 Lô ĐC Bình thường, bị sung Bình thường, n2 Phượng n3 sung huyết rải rác huyết rải rác Gà Lương Lơ TN Bình thường, có sung Xuất huyết nhiều vùng huyết rải rác tủy Bình thường Ứ máu, đốm sung huyết nhiều nơi có tiểu thể Malpighi n1 Bình thường, có sung Bình thường huyết rải rác nhiều nơi n2 Gà Ross Bình thường, bị sung Sung huyết nhiều, tiểu thể Malpighi nhỏ bình huyết rải rác thường khơng đáng kể n3 Sung huyết, xuất huyết Sung huyết nhiều mô thận nhiều điểm 43 Hình 4.5 Thận có đốm sung huyết xuất huyết rải rác (200 X) Từ kết bảng 4.10 cho thấy cấu trúc tế bào gan gà Lương Phượng gà Ross lơ ĐC lơ TN bình thường, bị sung huyết, xuất huyết rải rác Hiện tượng sung huyết, xuất huyết kỹ thuật lấy mẫu Như sử dụng BVR – 402 không gây ảnh hưởng xấu đến quan khảo sát Theo Nguyễn Hải Linh (2010), cấu tạo tế bào gan, thận, ruột gà Lương Phượng bình thường, khơng bị ảnh hưởng xấu cho gà Lương Phượng sử dụng nước uống có pH trì 3,5 44 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Sau đợt thí nghiệm sản phẩm BVR - 402 200 gà Ross 500 200 gà Lương Phượng, từ kết có rút kết luận sau: Việc bổ sung chế phẩm BVR – 402 không ảnh hưởng lên tăng trọng, hệ số chuyển hóa thức ăn tỉ lệ ni sống BVR – 402 có hiệu tốt việc làm giảm số lượng Clostridium sử dụng BVR – 402 liều cao (5g/lít ngày đầu 1g/10 lít ngày kế tiếp) BVR – 402 không ảnh hưởng lên chất lượng quày thịt BVR – 402 không gây ảnh hưởng xấu tới cấu trúc tế bào quan ruột, gan, thận 5.2 Đề nghị Nên thực thí nghiệm lập lại nhiều lần, với số gà lô nhiều hơn, tăng số mẫu phân nuôi cấy để rút kết luận xác Để trì việc làm giảm số lượng Clostridium nên sử dụng BVR – 402 liều trì 1g/ 10lít Tiếp tục theo dõi tiêu tăng trọng hệ số chuyển hóa thức ăn 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Xuân Bình, Trần Xuân Hạnh Tô Thị Phấn, 2002 109 bệnh gia cầm cách phòng trị Nhà xuất Nơng nghiệp Tơ Minh Châu – Trần Thị Bích Liên, 2001 Giáo trình vi khuẩn nấm gây bệnh thú y Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tơ Minh Châu, 2007 Giáo trình vi sinh vật đường ruột ứng dụng chăn nuôi Tủ sách Trường Đại học nông lâm TP.HCM Trần Thị Dân Dương Nguyên Khang, 2006 Sinh sý vật nuôi Nhà xuất Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng Lê Ngọc Mỹ, 1995 Bệnh đường tiêu hóa heo Nhà xuất Nông Nghiệp Hồ thị Kim Hoa, 2000 Bài giảng môi trường sức khỏe vật nuôi Khoa Chăn Nuôi Thú Y -Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hải Linh, 2010 Thử nghiệm hiệu phòng bệnh CRD gà Lương Phượng kháng sinh Gentatylo giảm pH nước uống trại chăn nuôi A tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y Tủ sách Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Lê Hồng Mận Bùi Lan Hương Minh, 1989 Sinh lý gia cầm Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Trần Thanh Phong, 1996 Giáo trình bệnh truyền nhiễm vi trùng heo.Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 10 Lâm Minh Thuận, 2004 Giáo trình chăn ni gia cầm Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 11 http: // en.Wikipedia.Org/ wiki/sulfamic – acid 12 http:// www.thuocbietduoc.com.vn/sanpham/viahiout 13 http:// microbewiki.kenyon.edu/index.Php/lactobacillus – john sonii 46 14 http://www.vcn.com.vn 15 http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:KJW7sHDvr29NpM::&t=1&usg= WxSL wCwL5oRCukmM2naR4wHxyyE) 16 http: //oolfool.com/images/Microbiology/cell.JPG) 47 PHỤ LỤC Trọng lượng trung bình gà Lương Phượng lúc tuần tuổi Analysis of Variance for LP2 Source DF SS NHOM1 338 Error 198 64700 Total 199 65038 Level N 100 100 Pooled StDev = Mean 212.20 209.60 MS 338 327 StDev 17.61 18.53 18.08 F 1.03 P 0.310 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+-207.0 210.0 213.0 216.0 Trọng lượng trung bình gà Lương Phượng lúc tuần tuổi Analysis of Variance for LP4 Source DF SS MS NHOM1 32258 32258 Error 198 191124 965 Total 199 223382 Level N 100 100 Pooled StDev = Mean 507.40 482.00 StDev 31.39 30.75 31.07 F 33.42 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( * ) ( * ) + -+ -+ -+-480 492 504 516 Trọng lượng trung bình gà Lương Phượng lúc tuần tuổi Analysis of Variance for LP6 Source DF SS MS NHOM1 312 312 Error 198 647275 3269 Total 199 647588 Level N 100 100 Pooled StDev = Mean 936.00 938.50 StDev 61.64 52.33 57.18 F 0.10 P 0.758 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ 931.0 938.0 945.0 Trọng lượng trung bình gà Lương Phượng lúc tuần tuổi Analysis of Variance for LP8 Source DF SS MS NHOM1 30258 30258 Error 198 6220900 31419 Total 199 6251158 F 0.96 48 P 0.328 Level N 100 100 Pooled StDev = Mean 1378.8 1403.4 StDev 180.0 174.5 177.3 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 1350 1380 1410 1440 Trọng lượng trung bình gà Lương Phượng lúc 10 tuần tuổi Analysis of Variance for LP10 Source DF SS MS NHOM2 15116 15116 Error 196 9073634 46294 Total 197 9088750 Level N 99 99 Pooled StDev = Mean 1842.9 1860.4 StDev 215.3 215.0 215.2 F 0.33 P 0.568 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* ) ( -* -) + -+ -+ -1830 1860 1890 Trọng lượng trung bình gà Ross lúc tuần tuổi Analysis of Variance for ROSS2 Source DF SS MS NHOM1 1 Error 198 59515 301 Total 199 59516 Level N 100 100 Pooled StDev = Mean 393.20 393.10 17.34 F 0.00 P 0.968 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+ -15.88 ( * ) 18.68 ( -* ) + -+ -+ -+ -390.0 392.0 394.0 396.0 Trọng lượng trung bình gà Ross lúc tuần tuổi Analysis of Variance for ROSS4 Source DF SS MS NHOM1 54450 54450 Error 198 1118750 5650 Total 199 1173200 Level N 100 100 Pooled StDev = Mean 1127.5 1094.5 75.2 F 9.64 P 0.002 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 76.4 ( -* ) 73.9 ( * -) -+ -+ -+ -+ 1080 1100 1120 1140 Trọng lượng trung bình gà Ross lúc tuần tuổi 49 Analysis of Variance for ROSS6 Source DF SS MS NHOM1 512 512 Error 198 1696896 8570 Total 199 1697408 Level N 100 100 Pooled StDev = Mean 2052.8 2056.0 StDev 94.7 90.4 92.6 F 0.06 P 0.807 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+2040 2052 2064 2076 Trọng lượng trung bình gà Ross lúc tuần tuổi Analysis of Variance for ROSS7 Source DF SS MS NHOM2 6335 6335 Error 196 14559990 74286 Total 197 14566325 Level N 99 99 Pooled StDev = Mean 2569.7 2581.0 272.6 F 0.09 P 0.771 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+ -269.2 ( * -) 275.9 ( * -) + -+ -+ -+ -2520 2555 2590 2625 10 Tăng trọng tuyệt đối trung bình gà Lương Phượng giai đoạn đến tuần tuổi Analysis of Variance for TTTDLP24 Source DF SS MS NHOM1 132.61 132.61 Error 198 1300.61 6.57 Total 199 1433.22 Level N 100 100 Pooled StDev = Mean 21.086 19.457 StDev 2.583 2.542 2.563 F 20.19 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( * -) ( -* ) + -+ -+ -+-19.20 20.00 20.80 21.60 11 Tăng trọng tuyệt đối trung bình gà Lương Phượng giai đoạn đến tuần tuổi Analysis of Variance for TTTDLP46 Source DF SS MS NHOM1 198.6 198.6 Error 198 4388.2 22.2 Total 199 4586.7 F 8.96 P 0.003 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 50 Level N 100 100 Pooled StDev = Mean 30.614 32.607 StDev 4.824 4.588 4.708 -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 30.0 31.2 32.4 33.6 12 Tăng trọng tuyệt đối trung bình gà Lương Phượng giai đoạn đến tuần tuổi Analysis of Variance for TTTDLP68 Source DF SS MS NHOM1 125 125 Error 198 34373 174 Total 199 34498 Level N 100 100 Pooled StDev = Mean 31.63 33.21 StDev 13.56 12.78 13.18 F 0.72 P 0.398 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+30.0 32.0 34.0 36.0 13 Tăng trọng tuyệt đối trung bình gà Lương Phượng giai đoạn đến 10 tuần tuổi Analysis of Variance for TTTDLP81 Source DF SS MS NHOM2 13 13 Error 196 41800 213 Total 197 41813 Level N 99 99 Pooled StDev = Mean 33.15 32.65 14.60 F 0.06 P 0.808 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+ -11.71 ( * -) 17.01 ( -* ) + -+ -+ -+ -30.0 32.0 34.0 36.0 14 Tăng trọng tuyệt đối trung bình gà Lương Phượng Analysis of Variance for TTTDLP Source DF SS MS NHOM4 0.3 0.3 Error 223.4 37.2 Total 223.7 Level N 4 Pooled StDev = Mean 29.120 29.483 StDev 5.454 6.687 6.102 F 0.01 P 0.936 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * ) ( * ) -+ -+ -+ 25.0 30.0 35.0 15 Tăng trọng tuyệt đối trung bình gà Ross giai đoạn đến tuần tuổi Analysis of Variance for TTTDR24 51 Source NHOM1 Error Total Level DF 198 199 N 100 100 Pooled StDev = SS 276.1 5926.8 6202.9 Mean 52.450 50.100 MS 276.1 29.9 StDev 5.535 5.407 5.471 F 9.22 P 0.003 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( -* ) ( * ) + -+ -+ -+-49.5 51.0 52.5 54.0 16 Tăng trọng tuyệt đối trung bình gà Ross giai đoạn đến tuần tuổi Analysis of Variance for TTTDR46 Source DF SS MS NHOM1 334.3 334.3 Error 198 13732.5 69.4 Total 199 14066.8 Level N 100 100 Pooled StDev = Mean 66.093 68.679 StDev 7.841 8.788 8.328 F 4.82 P 0.029 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* -) ( -* ) + -+ -+ -65.6 67.2 68.8 17 Tăng trọng tuyệt đối trung bình gà Ross giai đoạn đến tuần tuổi Analysis of Variance for TTTDR67 Source DF SS MS NHOM2 70 70 Error 196 370216 1889 Total 197 370286 Level N 99 99 Pooled StDev = Mean 73.79 74.98 StDev 44.99 41.87 43.46 F 0.04 P 0.848 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* ) ( * ) + -+ -+ -70.0 75.0 80.0 18 Tăng trọng tuyệt đối trung bình gà Ross Analysis of Variance for TTTDR Source DF SS MS NHOM3 0 Error 568 142 Total 569 Level N 3 Pooled StDev = Mean 64.11 64.59 11.92 StDev 10.81 12.94 F 0.00 P 0.963 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 48 60 72 84 52 19 Lượng thức ăn tiêu thụ trung bình gà Lương Phượng Analysis of Variance for TATBLP Source DF SS MS NHOM4 72 72 Error 895744 149291 Total 895816 Level N 4 Pooled StDev = Mean 1261.0 1255.0 StDev 377.8 394.8 386.4 F 0.00 P 0.983 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+-900 1200 1500 1800 20 Lượng thức ăn tiêu thụ trung bình gà Ross Analysis of Variance for TATBR Source DF SS MS NHOM5 689 689 Error 935387 116923 Total 936076 Level N 5 Pooled StDev = Mean 1047.6 1031.0 StDev 319.0 363.4 341.9 F 0.01 P 0.941 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ 800 1000 1200 21 Tiêu tốn thức ăn cho kg tăng trọng gà Lương Phượng Analysis of Variance for HSCHLP Source DF SS MS NHOM4 0.007 0.007 Error 0.998 0.166 Total 1.004 Level N 4 Pooled StDev = Mean 3.0425 2.9850 StDev 0.4384 0.3746 0.4078 F 0.04 P 0.849 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* ) ( * -) + -+ -+ -2.70 3.00 3.30 22 Tiêu tốn thức ăn cho kg tăng trọng gà Ross Analysis of Variance for HSCHR Source DF SS MS NHOM3 0.0171 0.0171 Error 0.3689 0.0922 Total 0.3859 Level N Mean 2.4867 StDev 0.3202 F 0.19 P 0.689 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* -) 53 Pooled StDev = 2.3800 0.2862 0.3037 ( -* ) -+ -+ -+ 2.10 2.40 2.70 23 Tổng số vi khuẩn Clostridium perfringens/ g phân gà Lương Phượng đợt Analysis of Variance for VSLP1 Source DF SS MS NHOM5 19360 19360 Error 11080 1385 Total 30440 Level N 5 Pooled StDev = Mean 88.00 0.00 StDev 52.63 0.00 37.22 F 13.98 P 0.006 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* ) ( -* -) + -+ -+ -0 50 100 24 Tổng số vi khuẩn Clostridium perfringens/ g phân gà Lương Phượng đợt Analysis of Variance for VSLP2 Source DF SS MS NHOM5 6760 6760 Error 33880 4235 Total 40640 Level N 5 Pooled StDev = Mean 112.00 60.00 StDev 74.63 53.85 65.08 F 1.60 P 0.242 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ -( -* ) ( * ) + -+ -+ -+ -0 60 120 180 25 Tổng số vi khuẩn Clostridium perfringens/ g phân gà Ross đợt Analysis of Variance for VSR1 Source DF SS MS NHOM5 39690 39690 Error 14520 1815 Total 54210 Level N 5 Pooled StDev = Mean 126.00 0.00 42.60 StDev 60.25 0.00 F 21.87 P 0.002 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * ) ( * ) + -+ -+ -0 60 120 54 26 Tổng số vi khuẩn Clostridium perfringens/ g phân gà Ross đợt Analysis of Variance for VSR2 Source DF SS MS NHOM5 17640 17640 Error 31520 3940 Total 49160 Level N 5 Pooled StDev = Mean 160.00 76.00 62.77 StDev 83.96 28.81 F 4.48 P 0.067 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * -) ( * -) -+ -+ -+ 60 120 180 55 ... 15 2.6 Giới thi u sản phẩm BVR - 402 .15 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP .18 3.1 Thời gian địa điểm thực tập 18 3.2 Đối tượng khảo sát 18 3.3 Nội dung khảo sát... 1,01× 10-1 Khi hòa tan nước cho dung dịch có màu xanh Dung dịch acid sulfamic vào đường tiêu hóa làm giảm pH dày, ruột từ tác động tích cực đến hoạt động pepsin cải thi n khả tiêu hóa thức ăn Đồng... nên giống gà hướng thịt có nhu cầu khắt khe thức ăn bổ sung, đặc biệt khoáng vi lượng, thi u gà dễ mắc bệnh thi u khống Theo Lâm Minh Thuận (2002), nuôi gà thịt thương phẩm người ta thúc gia cầm
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BVR – 402 LÊN SỨC TĂNG TRƯỞNG VÀ SỨC SỐNG CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG VÀ GÀ ROSS TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU HUẤN LUYỆN CHĂN NUÔI BÌNH THẮNG , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BVR – 402 LÊN SỨC TĂNG TRƯỞNG VÀ SỨC SỐNG CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG VÀ GÀ ROSS TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU HUẤN LUYỆN CHĂN NUÔI BÌNH THẮNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay