KHẢO SÁT HIỆU QUẢ VÀ ĐỘ AN TOÀN CỦA VACCINE GALLIVACTM AE+FP PHÒNG BỆNH ĐẬU VÀ VIÊM NÃO TỦY TRUYỀN NHIỄM TRÊN GÀ ĐẺ THƯƠNG PHẨM

62 0 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ****************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HIỆU QUẢ VÀ ĐỘ AN TỒN CỦA VACCINE GALLIVACTM AE+FP PHỊNG BỆNH ĐẬU VÀ VIÊM NÃO TỦY TRUYỀN NHIỄM TRÊN GÀ ĐẺ THƯƠNG PHẨM Họ tên: TRẦN XUÂN HỢP Lớp: DH05TY Ngành: Thú Y Niên khóa: 2005 – 2010 THÁNG 08/2010     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ******************* TRẦN XUÂN HỢP KHẢO SÁT HIỆU QUẢ VÀ ĐỘ AN TỒN CỦA VACCINE GALLIVACTM AE+FP PHỊNG BỆNH ĐẬU VÀ VIÊM NÃO TỦY TRUYỀN NHIỄM TRÊN GÀ ĐẺ THƯƠNG PHẨM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ Thú Y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN THỊ PHƯỚC NINH Tháng 08/2010  i        XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Trần Xuân Hợp Tên luận văn: “Khảo sát hiệu độ an toàn vaccine GallivacTM AE+FP phòng bệnh đậu viêm não tủy truyền nhiễm gà đẻ thương phẩm” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến đóng góp Hội Đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày…… tháng…… năm 2010 Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Phước Ninh ii        CẢM TẠ Lời em xin chân thành cảm tạ công sinh thành dưỡng dục cha mẹ chăm sóc tạo điều kiện cho em học tập ngày hôm Em xin trân trọng biết ơn: BGH, BCN khoa Chăn Nuôi – Thú Y trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt q trình học tập Cơ Nguyễn Thị Phước Ninh nhiệt tình giúp đỡ em hồn thành khóa luận Các cô, chú, anh, chị công ty chăn nuôi TopMill tạo điều kiện tận tình giúp đỡ em suốt thời gian thực tập trại Đồng cám ơn bạn học em chia sẻ kinh nghiệm học tập sống Một lần em xin chân thành cám ơn! Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2010 TRẦN XUÂN HỢP         iii        TÓM TẮT KHĨA LUẬN Khóa luận: “Khảo sát hiệu độ an tồn vaccine GallivacTM AE+FP phòng bệnh đậu viêm não tủy truyền nhiễm gà đẻ thương phẩm” tiến hành 4388 gà Babcock B308 từ 10 đến 20 tuần tuổi, bao gồm hai thử nghiệm: độ an toàn hiệu lực vaccine Thử nghiệm kiểm tra độ an toàn bao gồm 200 gà, chia thành hai lơ: lơ thí nghiệm 100 chích vaccine GallivacTM AE+FP lúc 10 tuần tuổi với liều gấp 10 lần khuyến cáo; lô đối chứng không tiêm Thử nghiệm nhằm theo dõi độ an toàn sau chủng ngừa biến đổi bệnh tích mơ học liên quan đến AE FP Thử nghiệm hiệu lực thực 4188 con, chia thành hai lô: lô thử nghiệm (4088 con) chích vaccine GallivacTM AE+FP liều/con lúc 10 tuần tuổi (0.1 ml/con); lô đối chứng (100 con) Theo dõi HGKT kháng AE, Gumboro, ND sau chủng; tỷ lệ chết loại biến đổi bệnh tích đại thể vi thể liên quan đến AE FP Qua 10 tuần theo dõi thu số kết sau: Thử nghiệm độ an tồn vaccine, khơng xuất bệnh tích đại thể vi thể sau chích liều gấp 10 lần liều khuyến cáo Thử nghiệm hiệu lực vaccine Chúng xác định được: Hiệu giá kháng thể kháng bệnh AE: Lô đối chứng lúc tuần 10: 1849,6 ± 833,9, tuần 13: 1941,5 ± 972,4, tuần 20: 2771 ± 690 Lơ thí nghiệm lúc tuần 10: 1794,2 ± 823,1, tuần 13: 8305,6 ± 621,9, tuần 20: 7670 ± 1403 Hiệu giá kháng thể kháng bệnh Gumboro Lô đối chứng lúc tuần10: 13285 ± 6604, tuần 13: 15544 ± 7073, tuần 20: 13173 ± 6131 Lơ thí nghiệm lúc tuần 10: 14198 ±5891, tuần 13: 10381 ± 13173 ± 6131 iv    6626, tuần 20:     Hiệu giá kháng thể kháng bệnh Newcastle Lô đối chứng: tuần 10 (%CD=76 , MG= 26), tuần 13 (%CD=100 , MG= 42), tuần 20(%CD=92, MG= 24) Lơ thí nghiệm: tuần 10 (%CD=96 , MG= 52), tuần 13 (%CD=92 , MG= 45), tuần 20(%CD=100, MG= 60) Tỉ lệ chết 2,935 %, loại thải 0,856 % tổng hao hụt lơ thí thí nghiệm 3.791 % thấp so với trại 6,5 – % Khơng xuất bệnh tích đại thể vi thể AE – FP mổ khám làm tiêu xem biến đổi mô bào tuần 20 Tóm lại việc sử dụng vaccine GallivacTM AE+FP mang lại hiệu an toàn việc tạo kháng thể bảo hộ đàn gà v        MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii CẢM TẠ iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv DANH SÁCH CÁC CHỬ VIẾT TẮT x DANH SÁCH CÁC BẢNG xii DANH SÁCH CÁC HÌNH xiii Chương 1: MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu sơ lược trại 2.1.1 Lịch sử hình thành vị trí địa lý 2.1.2 Cơ sở vật chất 2.2 Giới thiệu sơ lược giống gà Babcock B308 2.3 Sơ lược bệnh đậu gà .4 2.3.1 Căn bệnh 2.3.2 Phân lập virus .4 2.3.3 Triệu chứng .5 vi        2.3.4 Bệnh tích 2.3.5 Chẩn đoán .6 2.3.6 Chẩn đoán phân biệt .6 2.3.7 Điều trị 2.3.8 Phòng bệnh .6 2.4 Bệnh viêm não tủy truyền nhiễm gà 2.4.1 Căn bệnh 2.4.2 Triệu chứng .7 2.4.3 Bệnh tích 2.4.4 Chẩn đoán .8 2.4.5 Điều trị phòng bệnh 2.5 Sơ lược miễn dịch 2.5.1 Khái niệm 2.5.1.1 Miễn dịch tự nhiên .9 2.5.1.2 Miễn dịch thu 2.5.2 Sơ lược hệ thống miễn dịch gà 12 2.5.2.1 Cơ quan lympho trung ương 12 2.5.2.2 Cơ quan lympho ngoại vi 12 2.5.3 Kháng thể 14 2.6 Cách chăm sóc trại 14 2.6.1 Chuồng trại 14 2.6.2 Chăm sóc .17 Chương 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Thời gian địa điểm 18 vii        3.2 Đối tượng khảo sát 18 3.3 Nội dung nghiên cứu 18 3.4 Vật liệu 18 3.5 Phương pháp khảo sát 19 3.5.1 Kiểm tra tính an tồn vaccine GallivacTM AE+FP 19 3.5.1.1 Bố trí thử nghiệm .19 3.5.1.2 Chỉ tiêu theo dõi .19 3.5.2 Kiểm tra tính hiệu lực vaccine GallivacTM AE+FP 20 3.5.2.1 Bố trí thử nghiệm .20 3.5.2.2 Thực 21 3.5.2.3 Chỉ tiêu theo dõi .23 3.6 Công thức tính 23 3.7 Phương pháp xử lý số liệu 23 Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 24 4.1 Độ an toàn vaccine GALLIVACTM AE+FP 24 4.1.1 Phản ứng sau tiêm 24 4.1.2 Bệnh tích đại thể vi thể lúc 13 tuần tuổi 24 4.1.2.1 Bệnh tích đại thể 24 4.1.2.2 Bệnh tích vi thể 24 4.2 Hiệu lực vaccine 26 4.2.1 Hiệu giá kháng thể kháng bệnh viêm não tuỷ truyền nhiễm 26 4.2.2 Hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle 27 4.2.3 Hiệu giá kháng thể chống bệnh Gumboro 28 4.2.4 Bệnh tích đại thể bệnh tích vi thể 30   viii       Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 33 5.1 Kết luận 33 5.2 Đề nghị .33 TÀI LIỆU THAM KHẢO .34 PHỤ LỤC 35 ix      TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Lâm Thị Thu Hương Đường chi Mai, 2005 Bài giảng môn miễn dịch Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Hùng, 1996 Nghiên cứu miễn dịch thu bệnh truyền nhiễm virus (newcastle, Gumboro) Đề xuất cải tiến q trình phòng bệnh Newcastle cho gà Luận án phó tiến sĩ, Đại Học Nơng Lâm Trần thị Bích Liên Lê Anh phụng, 2001 Vius chuyên biệt Tủ sách Đại Học Nông Lâm Tr 65 – 67 Nguyễn Lương, 1997 Dịch tể học thú y tập phần chuyên biệt Tủ sách Đại Học Nông Lâm Tr 111 – 115 Nguyễn thị Phước Ninh, 2006 Bài giảng truyền nhiểm gia cầm Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Trần Phong, 2003 Bệnh truyền nhiễm gia cầm Đại học Nơng Lâm Thành Phố hồ Chí minh Tô Long Thành, 2005 Miễn dịch học tế bào quan hệ thống miễn dịch Tạp chí khoa học kĩ thuật thú y, tập 13,số Viện thú y Phạm Văn Ty, 2001.Miễn dịch học Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Quân, Phan Thanh Phượng, 1976 Bệnh gia cầm Nhà xuất Khoa Học Kĩ Thuật Hà Nội 10 Nguyễn Vĩnh Phước, 1978 Giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc Nhà xuất Nông Nghiệp 11 Phan Đức Thắng, 2007 Thử nghiệm vaccine Marek Serotype trại gà đẻ thương phẩm thuộc tỉnh Đồng Nai Khoá luận tốt nghiệp Bác sĩ thú y Trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Tiếng nước David carlander, 2002 Avian IgY Antibody Uppsala University 34     PHỤ LỤC Phản ứng ELISA đánh giá HGKT AE Thành phần - Vĩ phản ứng có phủ kháng nguyên virus AE - Đối chứng dương - Đối chứng âm - Kháng kháng thể chế từ dê có gắn enzyme (Peroxidase Conjugate) - Dung dịch màu (ABTS-Hidrogen Peroxide substrate solution) - Dung dịch dừng phản ứng (Stop Solution) - Dung dịch pha loãng mẫu (Buffer Diluent) - dung dịch rửa (Wash solution) Chuẩn bị mẫu 1) Pha loãng đối chứng dương với dung dịch pha loãng với tỉ lệ 1:50 2) Pha loãng đối chứng âm với dung dịch pha loãng với tỉ lệ 1:50 3) Pha lỗng 6µl mẫu huyết với 300µl dung dịch pha loãng 4) Pha loãng kháng kháng thể với dung dịch pha loãng tỉ lệ 1:100 5) Dung dịch rửa pha loãng với tỉ lệ 1:20 với nước tiệt trùng nước cất 6) Dung dich dừng phản ứng pha loãng tỉ lệ 1: với nước cất nước tiệt trùng Các bước tiến hành 1) Kí hiệu mẫu 2) 50µl dung dịch pha lỗng vào giếng 3) 50µl đối chứng dương vào giếng: A1, A3, H11 4) 50µl đối chứng dương vào giếng:A2, H10, H12 5) 50µl dung dịch huyết pha vào giếng 6) Ủ 30 phút nhiệt độ phòng 7) Rửa mẫu dung dịch rửa phút, sau vẩy khơ 8) 100µl kháng kháng thể vào giếng 9) Lặp lại bước 6, 35     10) 100µl substrate, ủ nhiệt độ phòng 11) 100µl dung dịch dừng phản ứng 12) Đọc kết bước sóng 405 – 410 nm Phản ứng ELISA đánh giá HGKT Gumboro Thành phần - Vĩ phản ứng có phủ kháng nguyên virus - Đối chứng dương - Đối chứng âm - Kháng kháng thể chế từ dê có gắn enzyme (Horseradish Peroxidase Conjugate) - Dung dịch màu (TMB Substrate) - Dung dịch dừng phản ứng (Stop Solution) - Dung dịch pha loãng mẫu (Sample Diluent) - Nước cất nước tiệt trùng Tiến hành - Ghi kí hiệu mẫu - Nhỏ 100µl đối chứng âm vào giếng A1 A2 - Nhỏ 100µl đối chứng dương vào giếng A3 A4 - Lần lượt nhỏ 100µl mẫu vào giếng tương ứng - Ủ 30 phút nhiệt độ phòng - Vẩy bỏ dung dịch bên giếng - Rửa nước cất nước tiệt trùng, 350µl/ lần, 3-5 lần Vẩy khơ - Nhỏ 100 µl horseradish peroxidase conjugate vào giếng - Ủ 30 phút nhiệt độ phòng - Rửa nước cất nước tiệt trùng, 350µl/ lần, 3-5 lần Vẩy khơ - Nhỏ 100 µl TMB solution vào giếng - Ủ 15 phút nhiệt độ phòng.Ủ chỗ tối - Nhỏ 100 µl Stop solution vào giếng Đọc kết bước sóng 650nm 36     Thực phản ứng HI Newcastle Cách chuẩn bị huyễn dịch hồng cầu gà 1%: Lấy khoảng 2-3 ml máu có bổ sung thêm chất kháng đơng (EDTA) gà trống khỏe mạnh trưởng thành Thêm lượng tương đương nước muối sinh lý vào máu gà vừa lấy, lắc nhẹ nhàng để hồng cầu chất kháng đông trộn lẫn vào Ly tâm 1500 – 2000 vòng/ phút Loại bỏ nước phía lặp lại lần bước 2, 3, pha 1ml hồng cầu với 99 ml nước muối dinh lý thành huyễn dịch 1% Phản ứng ngưng kết hồng cầu HA(Haemagglutination test) Nguyên lý : Trên bề mặt virus có cấu trúc kháng nguyên Haemagglutinin có khả kết hợp với thụ thể bề mặt hồng cầu vật nuôi làm ngưng kết loại hồng cầu Mục đích : Nhằm xác định hiệu giá virus Newcastle gây phản ứng ngưng kết hồng cầu Tiến hành phản ứng : Thực hàng gồm 12 giếng : (1) Cho 50 µl nước muối sinh lý vào giếng (2) Cho 50 µl kháng nguyên chuẩn vào giếng số (3) Pha loãng bậc mẫu kháng nguyên giếng số chuyển 50 µl từ giếng số đến giếng số 11 bỏ 50 µl ngồi (4) Cho huyễn dịch hồng cầu gà 1% từ giếng đến giếng 12 giếng 50µl Đối chứng cột 12 (đối chứng âm) gồm PBS huyễn dịch hồng cầu gà 1% (5) Lắc nhẹ tay máy để yên nhiệt độ phòng (6) Đọc kết sau 30 phút 37     Giếng 10 11 12 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Chất tham gia Dung dịch PBS (µl) Kháng nguyên chuẩn (µl) 50 Độ pha loãng 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1024 1/2048 kháng nguyên Huyễn dịch hồng cầu 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1% (µl) Để n nhiệt độ phòng 30 phút (hay 4oC 45 phút) Kết Đọc kết Phản ứng dương tính (+) : có tượng ngưng kết xảy (hồng cầu phân tán lộn xộn đáy giếng) Phản ứng âm tính (-) : khơng có tượng ngưng kết xảy (hồng cầu lắng xuống hay đóng nút đáy giếng) 38     Hiệu giá ngưng kết hồng cầu đánh giá độ pha lỗng cao có phản ứng ngưng kết xảy Chẳng hạn sơ đồ từ giếng đên giếng có tượng ngưng kết hồng cầu giếng trở hồng cầu đóng nút Như mẫu kháng nguyên chuẩn có hiệu giá ngưng kết HA 1/256 Chuẩn bị huyễn dịch kháng nguyên 4HA để thực phản ứng ngăn trở ngưng kết hồng cầu (HI) Ví dụ : giả định hiệu giá kháng nguyên (1HA) 1/256 4HA= 1/256*4 = 1/64 Phản ứng ngăn trở ngưng kết hồng cầu HI (Haemagglutination Inhibition) Nguyên lý : Một số virus có đặc tính gây ngưng kết hồng cầu loại gia súc gia cầm, gặp kháng thể đặc hiệu tương ứng kết hợp tạo phức hợp kháng nguyên kháng thể Kháng thể ngăn trở ngưng kết hồng cầu virus Nếu không gặp kháng thể đặc hiệu tương ứng virus gây tượng ngưng kết hồng cầu Mục đích : Nhằm xác định hiệu giá kháng thể để chống lại bệnh Newcastle Tiến hành phản ứng HI Thực hàng gồm 12 giếng (1) Cho 50µl PBS vào tất giếng (2) Cho 50 µl huyết cần kiểm tra vào giếng số (3) Pha lỗng bậc huyết chuyển 50 µl từ giếng số đến giếng số 10 cho ngồi 50 µl (4) Cho kháng ngun đơn vị HA pha vào giếng mẫu kiểm tra với lượng 50 µl Đối chứng âm : cột 11 gồm PBS, kháng nguyên huyễn dịch hồng cầu gà 1% Đối chứng: cột số 12 gồm PBS huyễn dịch hồng cầu gà 1% (5) Lắc để yên nhiệt độ phòng 60 phút (6) cho 50 µl huyễn dịch hồng cầu gà 1% vào tất giếng phản ứng Lắc nhẹ để yên nhiệt độ phòng 30 phút 39     Giếng 10 11 12 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - - 50 - 50 50 Chất tham gia Dung dịch PBS (µl) Huyết gà cần kiểm 50 tra (µl) Độ pha loãng huyết 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/12 1/25 1/51 1/102 50 50 50 50 Kháng nguyên 4đv HA 50 50 50 50 50 50 (µl) Lắc để yên nhiệt độ phòng 60 phút Huyễn dịch hồng cầu 0,5% 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 (µl) Để yên nhiệt độ phòng 30 phút (hay 4oC 45 phút) Kết 40     Đọc kết : Khi giếng 12 có tượng đóng nút hồng cầu giếng 11 có tượng ngưng kết ta bắt đậu đọc kết - Phản ứng dương tính (có kháng thể) : Hồng cầu bị tụ lại (đóng nút ) đáy giếng đĩa phản ứng giống với đối chứng hồng cầu giếng 12 - Phản ứng âm tính (khơng có kháng thể) : Sẽ có tượng ngưng kết xảy giống với đối chứng hồng cầu giếng 11 - Hiệu giá kháng thể kháng virus mẫu huyết độ pha loãng cao mẫu huyết mà tượng hồng cầu tụ lại (đóng nút) đáy giếng đĩa phản ứng - Hiệu giá kháng thể mẫu sơ đồ 1/512 Bảng Nhiệt độ úm gà từ - 35 Ngày tuổi Chuồng có chụp úm Nhiệt độ rìa chụp Nhiệt độ chuồng Nhiệt độ xung quanh úm (0C) (0C) 0–3 38 28 – 29 31 – 33 4–7 35 28 31 – 32 – 14 22 28 29 – 31 15 – 21 28 28 – 29 22 – 24 28 25 – 28 25 – 28 25 – 28 22 – 25 29 – 35 22 - 25 21 – 22 Sau 35 21 - 22 18 - 21 41     Bảng Thời giang chiếu sáng ngày Ngày tuổi Tuần tuổi Giờ chiếu sáng 1–2 24 3–4 21 5–7 18 – 14 16 15 – 21 14 22 – 28 12 29 – 35 10 36 – 112 – 16 113 – 126 17 – 18 127 – 133 19 10 134 – 140 20 12 141 – 145 21 13 148 – 154 22 13,5 155 – 161 23 14 162 – 168 24 14,5 169 - 167 25 15 42     SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CHĂN NUÔI TOPMILL           BẢO VỆ VĂN PHÒNG NHÀ XE TRẠM ẤP NHÀ VỆ SINH PHÒNG HỌP     NHÀ TẬP THỂ A1   A2 A5 A3 A6 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B35 B37 B34 43   B36 B38 NHÀ ĂN   Kết xử lí thống kê Bảng số liệu thơ HGKT chống bệnh Newcastle lơ thí nghiệm đối chứng số lần Lần HGHT Lần Lần pha loãng tn1 dc1 tn2 dc2 tn3 dc3 0 1/2 1/4 1/8 1/16 3 11 1/32 11 1/64 11 11 1/128 4 1/256 1 1/512 1/1024 10 %CD 96 76 92 100 100 92 MG 52 26 45 42 60 24 44     Bảng ANOVA so sánh HGKT lô lúc 10 tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for lan Source DF SS MS lô1 12.50 12.50 Error 48 70.08 1.46 Total 49 82.58 Level N 25 25 Pooled StDev = Mean 5.720 4.720 StDev 1.100 1.308 1.208 F 8.56 P 0.005 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* -) ( -* -) + -+ -+ -4.80 5.40 6.00 Bảng ANOVA so sánh HGKT lô lúc 13 tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for lan Source DF SS MS lo2 0.08 0.08 Error 48 78.40 1.63 Total 49 78.48 Level N 25 25 Pooled StDev = Mean 5.520 5.440 StDev 1.475 1.044 1.278 F 0.05 P 0.826 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 5.10 5.40 5.70 6.00 Bảng ANOVA so sánh HGKT lô lúc 20 tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for lan3 Source DF SS MS lo3 20.48 20.48 Error 48 57.60 1.20 Total 49 78.08 Level N 25 25 Pooled StDev = Mean 5.920 4.640 1.095 F 17.07 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 1.038 ( -* ) 1.150 ( * -) -+ -+ -+ -+ 4.20 4.80 5.40 6.00 45     Bảng ANOVA so sánh MG lô One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for mg Source DF SS MS lo 704.2 704.2 Error 307.3 76.8 Total 1011.5 Level N 3 Pooled StDev = Mean 52.333 30.667 StDev 7.506 9.866 8.765 F 9.16 P 0.039 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * ) ( * -) -+ -+ -+ 30 45 60 Bảng so sánh %CD lô One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for %CD Source DF SS MS lô 66.7 66.7 Error 330.7 82.7 Total 397.3 Level ĐC TN N 3 Pooled StDev = F 0.81 P 0.420 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+ 12.22 ( -* ) 4.00 ( * ) + -+ -+ -+ 80 90 100 110 Mean 89.33 96.00 9.09 Bảng so sánh HGKT kháng Gumboro lần lô One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for titer Source DF SS MS lo 10411424 10411424 Error 48 1.879E+09 39154233 Total 49 1.890E+09 Lan l ĐC TN N 25 25 Pooled StDev = Mean 13285 14198 6257 F 0.27 P 0.608 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ 6604 ( -* ) 5891 ( * ) -+ -+ -+ 12000 14000 16000 46     Bảng so sánh HGKT kháng Gumboro lần lô One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for titer Source DF SS MS lo 333000831 333000831 Error 48 2.254E+09 46956149 Total 49 2.587E+09 Lần ĐC TN N 25 25 Pooled StDev = Mean 15544 10382 6852 F 7.09 P 0.011 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+7073 ( * ) 6625 ( -* ) -+ -+ -+ -+9000 12000 15000 18000 Bảng so sánh HGKT kháng Gumboro lần lô One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for titer Source DF SS MS lo 1.047E+09 1.047E+09 Error 48 1.326E+09 27615608 Total 49 2.372E+09 Lần ĐC TN N 25 25 Pooled StDev = Mean 13173 4022 5255 F 37.91 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+ 6131 ( * ) 4201 ( * ) + -+ -+ -+ 4000 8000 12000 16000 Bảng so sánh HGKT kháng AE lần lô One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for titer Source DF SS MS lo 38366 38366 Error 48 32948165 686420 Total 49 32986531 Lần ĐC TN N 25 25 Pooled StDev = Mean 1849.6 1794.2 828.5 F 0.06 P 0.814 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ 833.9 ( -* ) 823.1 ( * -) -+ -+ -+ 1600 1800 2000 47     Bảng so sánh HGKT kháng AE lần lô One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for titer Source DF SS MS lo 506281274 506281274 Error 48 31975706 666161 Total 49 538256981 Lần ĐC TN N 25 25 Pooled StDev = Mean 1941.5 8305.6 816.2 F 760.00 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+ -972.4 (-*) 621.9 (-*) + -+ -+ -+ -2000 4000 6000 8000 Bảng so sánh HGKT kháng AE lần lô One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for titer Source DF SS MS lo 300019561 300019561 Error 48 58689216 1222692 Total 49 358708778 Lần ĐC TN N 25 25 Pooled StDev = Mean 2771 7670 1106 F 245.38 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+ 690 (-* ) 1403 ( * ) + -+ -+ -+ 3200 4800 6400 8000 48   ... vaccine GallivacTM AE+FP mang lại hiệu an toàn việc tạo kháng thể bảo hộ đàn gà v        MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii CẢM TẠ iii
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆU QUẢ VÀ ĐỘ AN TOÀN CỦA VACCINE GALLIVACTM AE+FP PHÒNG BỆNH ĐẬU VÀ VIÊM NÃO TỦY TRUYỀN NHIỄM TRÊN GÀ ĐẺ THƯƠNG PHẨM , KHẢO SÁT HIỆU QUẢ VÀ ĐỘ AN TOÀN CỦA VACCINE GALLIVACTM AE+FP PHÒNG BỆNH ĐẬU VÀ VIÊM NÃO TỦY TRUYỀN NHIỄM TRÊN GÀ ĐẺ THƯƠNG PHẨM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay