KHẢO SÁT KHẢ NĂNG CHO THỊT CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO GIẾT MỔ TẠI CÔNG TY VISSAN

65 4 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y **************** KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG CHO THỊT CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO GIẾT MỔ TẠI CÔNG TY VISSAN Sinh viên thực hiện: TRẦN VĂN LÀNH Lớp: DH05TY Ngành: Thú Y Niên khoá: 2005 - 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y **************** TRẦN VĂN LÀNH KHẢO SÁT KHẢ NĂNG CHO THỊT CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO GIẾT MỔ TẠI CƠNG TY VISSAN Khố luận đệ trình để ñáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn ThS NGUYỄN THỊ KIM LOAN Tháng 8/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Trần Văn Lành Tên khóa luận: “ Khảo sát khả cho thịt số nhóm giống heo giết mổ cơng ty Vissan” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn ni thú y Ngày … / … / … Giáo viên hướng dẫn ThS Nguyễn Thị Kim Loan ii LỜI CẢM TẠ Sau năm học trường, đến hơm tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn: Cảm ơn bố mẹ gia đình ñã nuôi dưỡng, dạy bảo suốt thời gian qua Cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Ban Chủ Nhiệm khoa CNTY ñã quan tâm giúp ñỡ, tạo ñiều kiện thuận lợi cho nghiên cứu, học tập, cảm ơn tồn thể q thầy tận tình dạy bảo tơi Đặc biệt xin cảm ơn Nguyễn Thị Kim Loan tận tình hướng dẫn tơi hồn thành khố luận tốt nghiệp Cảm ơn ban lãnh ñạo chi cục thú y TP.HCM, trạm KSGM Vissan, trạm KSGM Vissan tạo điều kiện cho tơi thực tập lò mổ Cảm ơn bạn bè ngồi lớp giúp ñỡ, chia sẻ kiến thức quí báu suốt q trình học tập hồn thành luận văn Tác giả TRẦN VĂN LÀNH iii TĨM TẮT Khố luận tốt nghiệp: “Khảo sát khả cho thịt số nhóm giống heo giết mổ cơng ty Vissan” Cơ cấu đàn heo khảo sát gồm 823 con, có 412 411 đực Khảo sát tiêu: Trọng lượng đầu, trọng lượng lòng trắng, trọng lượng lòng đỏ, trọng lượng thịt xẻ, dày mỡ lưng, dày bụng, dài thân thịt bệnh tích quan (phổi, gan, thận) nhóm giống heo hướng kiểu hình Duroc, Landrace, Pietrain, Yorkshire Kết thu được: Nhóm giống heo hướng kiểu hình Duroc có tỷ lệ thịt xẻ chiếm 75,53 %, tỷ lệ lòng trắng chiếm 8,02 %, tỷ lệ lòng đỏ chiếm 3,51 %, tỷ lệ ñầu chiếm 5,45 %, dày mỡ lưng 2,65 cm, dày bụng 3,36 cm, dài thân thịt 79 cm, tỷ lệ viêm phổi 30,29 %, viêm gan 0,96 %, viêm thận 0,48 % Nhóm giống heo hướng kiểu hình Landrace có tỷ lệ thịt xẻ chiếm 75,79 %, tỷ lệ lòng trắng chiếm 8,04 %, tỷ lệ lòng ñỏ chiếm 3,62 %, tỷ lệ ñầu chiếm 5,43%, dày mỡ lưng 2,55 cm, dày bụng 3,32 cm, dài thân thịt 79,06 cm, tỷ lệ viêm phổi 35,47 %, viêm gan 1,48 %, viêm thận 1,97 % Nhóm giống heo hướng kiểu hình Pietrain tỷ lệ thịt xẻ chiếm 75,39 %, tỷ lệ lòng trắng chiếm 7,91 %, tỷ lệ lòng đỏ chiếm 3,54 %, tỷ lệ đầu chiếm 5,47 %, dày mỡ lưng 2,74 cm, dày bụng 3,46 cm, dài thân thịt 78,12 cm, tỷ lệ viêm phổi 39,32 %, viêm gan 0,97 %, viêm thận 0,97 % Nhóm giống heo hướng kiểu hình Yorkshire có tỷ lệ thịt xẻ chiếm 75,58 %, tỷ lệ lòng trắng chiếm 8,03 %, tỷ lệ lòng đỏ chiếm 3,69 %, tỷ lệ ñầu chiếm 5,47 %, dày mỡ lưng 2,59 cm, dày bụng 3,34 cm, dài thân thịt 79,6 %, tỷ lệ viêm phổi 29,12 %, viêm gan 2,43 %, viêm thận 0,49 % iv MỤC LỤC TRANG TRANG T ỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .ii LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT iv MỤC LỤC .v DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CÁC BẢNG .ix DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn ñề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1 Vị trí địa lý .2 2.1.2 Địa hình 2.1.3 Khí hậu - thời tiết .3 2.1.4 Nguồn nước thủy văn 2.2 Đặc ñiểm kinh tế xã hội 2.3 Tình hình chăn ni 2.4 Tình hình thú y chi cục thú y Tp.HCM 2.5 Tổng quan sở giết mổ v 2.5.1 Tình hình giết mổ cơng ty Vissan 2.5.2 Hoạt ñộng lò mổ 2.6 Điều kiện giết mổ gia súc gia cầm .13 2.7 Điều kiện tồn trữ thú sống .13 2.8 Sơ lược chung giống heo khảo sát 13 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 15 3.1 Thời gian ñịa ñiểm thực 15 3.2 Phương pháp dụng cụ khảo sát 15 3.2.1 Phương pháp 15 3.2.2 Dụng cụ 15 3.3 Các tiêu khảo sát 15 3.3.1 Chỉ tiêu thú sống 15 3.3.2 Các tiêu thú giết mổ 16 3.3.2.1 Trọng lượng ñầu (kg) 16 3.3.2.2 Trọng lượng lòng đỏ (kg) 16 3.3.2.3 Trọng lượng lòng trắng (kg) (có chất chứa) .16 3.3.2.4 Trọng lượng thịt xẻ (kg) 16 3.3.2.5 Dày mỡ lưng (cm) 17 3.3.2.6 Dày bụng (cm) 17 3.3.2.7 Dài thân thịt (cm) 17 3.3.2.8 Khảo sát bệnh tích quan (phổi, gan, thận) 17 3.4 Phương pháp xử lý số liệu .17 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 18 4.1 Cơ cấu ñàn heo 18 4.2 Kết tiêu khảo sát 18 4.2.1 Trọng lượng sống ñàn heo ñưa vào giết mổ 18 4.2.2 Trọng lượng ñầu tỷ lệ ñầu 21 4.2.3 Trọng lượng lòng đỏ tỷ lệ lòng đỏ 24 4.2.4 Trọng lượng lòng trắng tỷ lệ lòng trắng 28 vi 4.2.5 Trọng lượng thịt xẻ tỷ lệ thịt xẻ .31 4.3 Các tiêu ñánh giá chất lượng quày thịt 34 4.3.1 Dày mỡ lưng 34 4.3.2 Dày bụng 37 4.3.3 Chiều dài thân thịt 40 4.4 Tỷ lệ bệnh tích quan (phổi, gan, thận) .42 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO .46 PHỤ LỤC 47 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1 Heo làm chống nguồn điện .10 Hình 2.2 Lấy huyết heo 10 Hình 2.3 Cho heo qua bể nước nóng 11 Hình 2.4 Heo đưa vào máy đánh lơng .11 Hình 2.5 Lấy lòng trắng 12 Hình 2.6 Lấy lòng đỏ 12 Hình 4.1 Heo nghi bị viêm thận 44 Hình 4.2 Heo nghi bị viêm phổi 44 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 4.1 Trọng lượng sống nhóm giống heo (kg) 20 Bảng 4.2 Trọng lượng ñầu nhóm giống heo (kg) 22 Bảng 4.3 Trọng lượng lòng đỏ nhóm giống heo (kg) 26 Bảng 4.4 Trọng lượng lòng trắng nhóm giống heo (kg) 29 Bảng 4.5 Trọng lượng thịt xẻ nhóm giống heo (kg) 32 Bảng 4.6 Dày mỡ lưng nhóm giống heo (cm) 36 Bảng 4.7 Dày bụng nhóm giống heo (cm) .38 Bảng 4.8 Chiều dài thân thịt nhóm giống heo (cm) .41 Bảng 4.9 Tỷ lệ bệnh tích quan 43 ix 4.3.3 Chiều dài thân thịt Kết chiều dài thân thịt quày thịt nhóm giống heo trình bày 100 79 79,06 78,12 79,6 86,71 86,5 86,88 86,93 81,94 82,09 80,62 82,08 76,61 76,97 74,96 77,62 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 70,76 70,68 70,04 71,79 Dài thân thịt (cm) Bảng 4.8 Biểu ñồ 4.8 Chung Các hạng trọng lượng (kg) Duroc Landrace Pietrain Yorkshire Biểu ñồ 4.8: Chiều dài thân thịt nhóm giống heo (cm) Qua Bảng 4.8 Biểu ñồ 4.8 ta thấy chiều dài thân thịt nhóm giống heo sau: Hạng trọng lượng nhỏ 80 kg: Chiều dài thân thịt trung bình nhóm giống heo xếp theo thứ tự giảm dần Yorkshire (71,79 cm) > Duroc (70,76 cm) > Landrace (70,68 cm) > Pietrain (70,04 cm), khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với P > 0,05 Chiều dài thân thịt trung bình quần thể heo (70,92 cm) > quần thể heo ñực (70,71 cm), khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với P > 0,05 Hạng trọng lượng 81 - 90 kg: Chiều dài thân thịt trung bình nhóm giống heo xếp theo thứ tự giảm dần Yorkshire (77,62 cm) > Landrace (76,97 cm) > Duroc (76,61 cm) > Pietrain (74,96 cm), khác biệt có ý nghĩa thống kê với P < 0,01 Chiều dài thân thịt trung bình quần thể heo (76,79 cm) > quần thể heo đực (76,29 cm), khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với P > 0,05 40 Bảng 4.8 Chiều dài thân thịt nhóm giống heo (cm) Hạng trọng lưọng (kg) Kiểu hình 81- 90 91-100 >100 chung Landrace Pietrain Yorkshire Quần thể Cái Đực Chung Cái Đực Chung Cái Đực Chung Cái Đực Chung Cái Đực Chung 27 26 53 22 20 42 22 23 45 25 22 47 96 91 187 X 70,93 70,58 70,76 70,36 71 70,68 70,91 69,17 70,04 71,48 72,09 71,79 70,92 70,71 70,82 SD CV% 4,55 6,41 6,16 8,73 5,36 7,57 1,59 2,26 2,47 3,48 2,03 2,87 3,99 5,63 3,01 4,35 3,5 5,00 2,87 4.02 2,07 2,87 2,47 3,44 3,25 4,58 3,43 4,85 3,34 4,72 n 34 31 65 27 26 53 33 32 65 32 31 63 126 120 246 X 76,77 76,45 76,61 76,59 77,35 76,97 75,94 73,97 74,96 77,84 77,39 77,62 76,79 76,29 76,54 SD CV% n 3,85 5,01 2,82 3,69 3,34 4,36 5,2 6,79 4,51 5,83 4,86 6,31 2,57 3,38 3,74 5,06 3,16 4,22 3,16 4,06 3,34 4,32 3,25 4,19 3,7 4,82 3,6 4,72 3,65 4,77 24 24 48 26 28 54 25 25 50 27 27 54 102 104 206 X 82 81,88 81,94 82,31 81,86 82,09 80,28 80,96 80,62 80,85 83,3 82,08 81,36 82 81,68 SD 2,27 1,8 2,04 4,89 2,61 3.75 2,26 2,09 2,18 3,17 3,83 3,5 3,15 2,58 2,87 CV% 2,77 2,20 2,49 5,94 3,19 4.57 2,82 2,58 2,70 3,92 4,60 4,26 3,87 3,15 3,51 n 19 23 42 27 27 54 22 24 46 20 22 42 88 96 1,84 X 86,11 87,3 86,71 86,33 86,67 86,5 87 86,75 86,88 87,3 86,55 86,93 86,69 86,82 86,75 SD 5,32 3,44 4,38 3,27 3,86 3.57 3,68 3,63 3,66 5,19 3,38 4,29 4,37 3,58 3,97 CV% 6,18 3,94 5,05 3,79 4,45 4.13 4,23 4,18 4,21 5,95 3,91 4,94 5,04 4,12 4,58 n 104 104 208 102 101 203 102 104 206 104 102 206 412 411 823 X 78,95 79,05 79 78,9 79,22 79,06 78,53 77,71 78,12 79,37 79,83 79,6 78,94 78,95 78,95 SD 3,56 3,78 3,74 3,36 3,55 3,13 3,12 3,12 3,6 3,16 3,38 3,61 3,3 3,46 CV% 5,07 4,50 4,78 4,74 4,24 4,49 3,99 4,01 3,99 4,54 3,96 4,25 4,57 4,18 4,38 TSTK n Yorkshire (82,08 cm) > Duroc (81,94 cm) > Pietrain (80,62 cm), khác biệt có ý nghĩa thống kê với P < 0,05 Chiều dài thân thịt trung bình quần thể heo (81,36 cm) < quần thể heo đực (82 cm), khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với P > 0,05 Hạng trọng lượng lớn 100 kg: Chiều dài thân thịt trung bình nhóm giống heo xếp theo thứ tự giảm dần Yorkshire (86,93 cm) > Pietrain (86,88 cm) > Duroc (86,71 cm) > Landrace (86,5 cm), khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với P > 0,05 Chiều dài thân thịt trung bình quần thể heo (86,69 cm) < quần thể heo ñực (86,82 cm), khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với P > 0,05 Chiều dài thân thịt trung bình chung quần thể nhóm giống heo khảo sát 78,95 cm Theo Ngô Thị Hồng Nghi (2008) ñịa bàn huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh chiều dài thân thịt trung bình 77,89 cm, Hồ Quang Thành (2009) ñịa bàn huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước, chiều dài thân thịt trung bình 77,55 cm Kết chúng tơi cao hai kết Nhận xét: Qua hạng trọng lượng chiều dài trung bình chung nhóm giống heo hướng Yorkshire (79,6 cm) > Landrace (79,06 cm) > Duroc (79 cm) > Pietrain (78,12cm) 4.4 Tỷ lệ bệnh tích quan (phổi, gan, thận) Kết trình bày Bảng 4.9 Qua tổng đàn heo khảo sát chúng tơi ghi nhận heo bị bệnh tích phổi chiếm tỷ lệ cao Cụ thể: giống heo hướng Duroc 30,29%, giống heo hướng Landrace 35,47%, giống heo hướng Pietrain 39,32%, giống heo hướng Yorkshire 29,12% Ở thận gan ghi nhận tỷ lệ bệnh tích Cụ thể: 42 Trên thận giống heo hướng Duroc có trường hợp nghi nhiễm bệnh, chiếm tỷ lệ 0,96%, Landrace có trường hợp chiếm 1,48%, Pietrain có trường hợp chiếm 0,97%, Yorkshire có trường hợp chiếm 2,43% Trên gan giống heo hướng Duroc có trường hợp nghi nhiễm bệnh chiếm 0,48%, Landrace có trường hợp chiếm 1,97%, Pietrain có trường hợp chiếm 0,97%, Yorkshire có trường hợp chiếm 0,49% Ở giống heo Pietrain có tỷ lệ bệnh tích phổi cao (39,32%), điều cho thấy nhóm giống heo Pietrain có nhiều nhóm máu dễ bị stress với môi trường nên dễ bị viêm phổi nhóm giống heo khác Ở thận gan khác biệt tỷ lệ bệnh tích khơng đáng kể, cho thấy khả đề kháng với bệnh nhóm giống heo không khác biệt Qua kết chúng tơi thấy heo thường bị bệnh liên quan đến phổi Vì cần cải thiện điều kiện ni dưỡng đàn heo, vệ sinh chuồng trại, vệ sinh môi trường, áp dụng biện pháp phòng bệnh thích hợp để giảm thiểu tỷ lệ bệnh cho đàn heo Bảng 4.9 Tỷ lệ bệnh tích quan Duroc Kiểu hình Qy Bệnh tích n thịt bệnh Landrace Tỷ lệ (%) Quày n thịt bệnh Pietrain Tỷ lệ (%) Quày n thịt bệnh Yorkshire Tỷ lệ (%) Quày n thịt Tỷ lệ (%) bệnh Viêm phổi 208 63 30,29 203 72 35,47 206 81 39,32 206 60 29,12 Viêm thận 208 0,96 203 1,48 206 0,97 206 2,43 Viêm gan 208 0,48 203 1,97 206 0,97 206 0,49 43 Hình 4.1 Thận viêm có mủ Hình 4.2 Phổi bị viêm 44 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian khảo sát khả cho thịt số nhóm giống heo cơng ty Vissan, chúng tơi có kết luận sau: Nhóm giống heo hướng kiểu hình Duroc có tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ lòng trắng, tỷ lệ đầu, dày mỡ lưng, dày bụng, chiều dài thân thịt trung bình Tỷ lệ lòng đỏ thấp Nhóm giống heo hướng kiểu hình Landrace có tỷ lệ thịt xẻ lớn Tỷ lệ lòng trắng, tỷ lệ lòng đỏ, dài thân thịt trung bình Tỷ lệ đầu, dày mỡ lưng, dày bụng thấp Nhóm giống heo hướng kiểu hình Pietrain có tỷ lệ đầu, dày mỡ lưng, dày bụng cao nhất, tỷ lệ lòng đỏ trung bình Tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ lòng trắng, dài thân thịt thấp Nhóm giống heo hướng kiểu hình Yorkshire có tỷ lệ lòng trắng, tỷ lệ lòng đỏ, dài thân thịt cao Tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ ñầu, dày mỡ lưng, dày bụng trung bình Nhìn chung nhóm giống heo hướng kiểu hình Landrace tốt nhất, nhóm giống heo hướng kiểu hinh Duroc, Yorkshire trung bình, nhóm giống heo hướng kiểu hình Pietrain khơng tốt nhóm giống heo 5.2 Đề nghị Cần tăng cường khai thác nhóm giống heo hướng kiểu hình Landrace, cải thiện nhóm giống heo Yorkshire, Duroc, Pietrain Cần tiếp tục khảo sát phẩm chất quày thịt heo với số lượng heo khảo sát nhóm giống heo nhiều hơn, nhằm giảm tỷ lệ sai số ñánh giá rõ ràng phẩm chất quày thịt Cần quan tâm ñến vệ sinh thú y, phòng bệnh, vệ sinh mơi trường 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đức Đạt, 2009 Khảo sát khả cho thịt số nhóm giống heo lò mổ Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp.HCM Luận văn tốt nghiệp khoa chăn nuôi thú y - trường ñại học Nông Lâm Tp HCM Nguyễn Thị Xuân Hoa, 2002 Khảo sát số tiêu phẩm chất qy thịt lò mổ địa bàn huyện Củ Chi Luận văn tốt nghiệp khoa chăn nuôi thú y trường đại học Nơng Lâm Tp HCM Lê Thành Huấn, 2004 Khảo sát số tiêu phẩm chất qy thịt lò mổ địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Luận văn tốt nghiệp khoa chăn ni thú y - trường đại học Nơng Lâm Tp HCM Võ Văn Ninh, 1994 Giá trị thịt sữa, trứng bữa ăn Trường ñại học Nơng Lâm TP, Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Phát, 2005 Khảo sát số tiêu quày thịt heo lò mổ địa bàn Thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Luận văn tốt nghiệp khoa chăn ni thú y - trường đại học Nơng Lâm Tp HCM Hồ Quang Thành, 2009 Khảo sát số tiêu qy thịt heo lò mổ địa bàn huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước Luận văn tốt nghiệp khoa chăn ni thú y - trường đại học Nông Lâm Tp HCM Nguyễn Ngọc Tuân, 2005 Vệ sinh thịt Nhà xuất nông nghiệp Nguyễn Thị Thùy Vy, 2006 Khảo sát khả cho thịt số giống heo lò giết mổ thị xã Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Luận văn tốt nghiệp khoa chăn ni thú y - trường đại học Nông Lâm Tp HCM http://www.tourism.hochiminhcity.gov.vn/chuyenmuc/detail_column_action php?detail_column_id=561&subcolumn_id=95¤t_page=1, 10 http://www.hochiminhcity.gov.vn/home/left/gioi_thieu/gioi_thieu_chung/tong _quan/xa_hoi/dia_ly_thu_muc/khi_hau_thoi_tiet?left_menu=1, 11 http://my.opera.com/dialygovap/blog/2007/07/07/147 46 PHỤ LỤC Bảng anova trọng lượng sống nhóm giống heo Bảng anova trọng lượng sống nhóm giống heo hạng trọng lượng nhỏ 80 kg Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P giong 100 548.50 548.50 7263.21 Error 176 7263.21 Total 183 8831.65 182.83 4.43 0.005 41.27 Bảng anova trọng lượng ñầu nhóm giống heo Bảng anova trọng lượng ñầu nhóm giống heo hạng trọng lượng nhỏ 80 kg Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P giong
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG CHO THỊT CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO GIẾT MỔ TẠI CÔNG TY VISSAN , KHẢO SÁT KHẢ NĂNG CHO THỊT CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO GIẾT MỔ TẠI CÔNG TY VISSAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay