KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM VIRUS DỊCH TẢ HEO TRÊN HEO KHỎE TẠI CÁC CƠ SỞ CHĂN NUÔI Ở 07 HUYỆN THỊ TRONG TỈNH BÌNH DƯƠNG

72 0 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** TRẦN THỊ TÂM KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM VIRUS DỊCH TẢ HEO TRÊN HEO KHỎE TẠI CÁC CƠ SỞ CHĂN NI Ở 07 HUYỆN THỊ TRONG TỈNH BÌNH DƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn TS LÊ ANH PHỤNG Tháng 08/2010 XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: TRẦN THỊ TÂM Tên khóa luận: “Khảo sát tỷ lệ nhiễm virus dịch tả heo heo khỏe sở chăn nuôi 07 huyện thị tỉnh Bình Dương” Đã hồn thành khóa luận theo u cầu giáo viên hướng dẫn, ý kiến nhận xét, đóng góp Hội Đồng thi tốt nghiệp khóa 2005 – 2010 ngày:…./…./… Giáo viên hướng dẫn TS LÊ ANH PHỤNG LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt cho kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt trình học tập trường Đặc biệt tận tình dạy Tiến sỹ Lê Anh Phụng, người trực tiếp hướng dẫn thực đề tài tốt nghiệp Chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Chi Cục thú y Bình Dương tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành đề tài Trong thời gian thực đề tài Chi Cục thú y Bình Dương, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình của: BSTY Nguyễn Thanh Bình, BSTY Phan Chí Nhân, ThS Lưu Đình Lệ Thúy tập thể cán kỹ thuật Phòng dịch tễ, Trạm chẩn đốn – xét nghiệm, hướng dẫn cung cấp thông tin cần thiết cho khóa luận tốt nghiệp tơi Xin nhận nơi biết ơn chân thành Cảm ơn gia đình, bạn bè ln động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Tâm TĨM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu “Khảo sát tỷ lệ nhiễm virus dịch tả heo heo khỏe sở chăn nuôi 07 huyện thị tỉnh Bình Dương” tiến hành Trạm Chẩn Đốn – Xét Nghiệm thuộc Chi Cục thú y Bình Dương, thời gian từ tháng 12/2009 đến tháng 3/2010 Chúng tơi sử dụng kỹ thuật ELISA với kít SERELISA HCV Ag công ty Synbiotics (Pháp) phát kháng nguyên không cấu trúc p125 769 mẫu huyết heo Kết thu sau: Tỷ lệ nhiễm virus DTH chung đàn heo thuộc sở chăn ni tỉnh Bình Dương 3,25 %; có 31,91 % CSCN có heo nhiễm virus DTH Tỷ lệ heo nhiễm virus DTH khu vực phía nam cao khu vực phía bắc (8,47% so với 1,69%, theo thứ tự) Đàn heo thuộc tất huyện thị tỉnh có heo nhiễm virus DTH Trong huyện có tỷ lệ heo nhiễm virus DTH cao Thuận An (12,50%), thấp huyện Dầu Tiếng (tỷ lệ nhiễm 0,66 %) Ở tất quy mơ chăn ni có heo nhiễm virus DTH Quy mơ chăn ni nhỏ có tỷ lệ heo nhiễm virus DTH cao Heo nái có tỷ lệ nhiễm virus DTH cao (4,88%) Khơng có khác biệt tỷ lệ nhiễm virus DTH theo số lứa đẻ nái Việc sử dụng biện pháp ATSH, tiêm phòng vaccine theo quy trình làm giảm tỷ lệ heo nhiễm virus DTH sở chăn nuôi MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt .iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình x Danh sách biểu đồ, sơ đồ xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược bệnh dịch tả heo 2.1.1 Lịch sử phát tên gọi 2.1.2 Căn bệnh .3 2.1.3 Dịch tễ học 2.1.4 Chẩn đoán bệnh dịch tả heo 2.1.5 Phòng bệnh .12 2.1.5.1 Các loại vaccine phòng bệnh dịch tả heo 12 2.1.5.2 Các biện pháp an toàn sinh học 14 2.2 Giới thiệu tỉnh Bình Dương .15 2.2.1 Vị trí địa lý 15 2.2.2 Diện tích dân số .16 2.2.3 Chi Cục Thú Y tỉnh Bình Dương .16 2.2.4 Tình hình chăn nuôi heo .17 2.2.5 Tình hình bệnh cơng tác tiêm phòng bệnh DTH .18 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Thời gian địa điểm 20 3.2 Đối tượng nghiên cứu 20 3.3 Nội dung nghiên cứu .20 3.4 Phương pháp nghiên cứu .21 3.4.1 Thiết bị - dụng cụ - hóa chất 21 3.4.2 Phương pháp tiến hành .21 3.4.2.1 Bố trí lấy mẫu 21 3.4.2.2 Cách lấy mẫu 23 3.4.2.3 Bảo quản mẫu 23 3.4.2.4 Kỹ thuật ELISA kẹp chả 24 3.5 Chỉ tiêu theo dõi 27 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 27 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Tỷ lệ heo nhiễm virus DTH sở chăn nuôi 28 4.2 Tỷ lệ heo nhiễm virus DTH theo khu vực chăn nuôi .30 4.3 Tỷ lệ heo nhiễm virus DTH theo địa bàn chăn nuôi 33 4.4 Tỷ lệ heo nhiễm virus DTH theo quy mô chăn nuôi .36 4.5 Tỷ lệ heo nhiễm virus DTH theo hạng heo 41 4.6 Tỷ lệ heo nhiễm virus DTH đàn nái theo lứa đẻ 43 4.7 Tỷ lệ heo nhiễm virus DTH sở chăn ni có khơng sử dụng biện pháp an toàn sinh học 44 4.8 Tỷ lệ nhiễm virus DTH heo có khơng tn thủ quy trình tiêm phòng vaccine DTH 47 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .51 5.1 Kết luận 51 5.2 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC 57 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADN Acid deoxyribo nucleic ARN Acid ribo nucleic ATSH An toàn sinh học BDV Border Disease Virus - Virus gây bệnh Border cừu BVDV Bovine Viral Diarrhea Virus - Virus gây bệnh tiêu chảy bò CCTYBD Chi Cục thú y Bình Dương CSCN Cơ sở chăn nuôi CSFV Classical Swine Fever Virus DTH Dịch tả heo EAV Equine Arteritis Virus - Virus gây bệnh cho ngựa ELISA Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay FAO Food and Agriculture Organization - Tổ chức lương nông gới FITC Fluorescent Isothiocyanate GPE Guinea Pig Embryo HCV Hog Cholera Virus ICTV International Committee on Taxonnomy of Virus IFT Immuno Fluorescent Test - Miễn dịch huỳnh quang LPC Lapinized Philippines Coronel OIE Office International des Epizooties - Tổ chức dịch tễ giới ORF Open Reading Frame PCR Polymerase Chain Reaction PK Pig kidney PRRS Porcine Reprodutive and Respiratory Syndrome Hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp heo RT- PCR Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction DANH SÁCH CÁC BẢNG TRANG Bảng 2.1 Quy trình tiêm phòng vaccine DTH Bình Dương 12 Bảng 2.2 Tổng số heo tỉnh Bình Dương từ năm 2001 đến năm 2009 .18 Bảng 3.1 Tỷ lệ số heo lấy mẫu khảo sát so với tổng đàn heo tỉnh .22 Bảng 3.2 Bố trí lấy mẫu huyết heo cho xét nghiệm 22 Bảng 3.3 Quy mô đàn khảo sát 22 Bảng 3.4 Phân nhóm đàn heo lấy mẫu huyết khảo sát 23 Bảng 3.5 Phân bố vị trí mẫu xét nghiệm đối chứng 25 Bảng 4.1 Tỷ lệ heo nhiễm virus DTH sở chăn ni tỉnh Bình Dương 28 Bảng 4.2 Tỷ lệ heo nhiễm virus DTH theo khu vực chăn nuôi .30 Bảng 4.3 Tỷ lệ heo nhiễm virus DTH theo địa bàn chăn nuôi .33 Bảng 4.4 Tỷ lệ heo nhiễm virus DTH theo quy mô chăn nuôi 36 Bảng 4.5 Tỷ lệ heo nhiễm virus DTH theo hạng heo 41 Bảng 4.6 Tỷ lệ nhiễm virus DTH đàn nái theo lứa đẻ 43 Bảng 4.7 Tỷ lệ heo nhiễm virus DTH sở chăn ni có khơng sử dụng biện pháp ATSH 45 Bảng 4.8 Tỷ lệ nhiễm virus DTH heo có khơng tn thủ quy trình tiêm phòng vaccine DTH 48 DANH SÁCH CÁC HÌNH TRANG Hình 2.1 Cấu tạo Pestivirus Hình 2.2 Bản đồ dịch tễ bệnh DTH giới năm 2009 Hình 2.3 Các ổ dịch tả heo xảy giới năm 2008 – 2009 Hình 3.1 Thao tác lấy máu tĩnh mạch tai để xét nghiệm .23 Hình 3.2 Cơ chế kỹ thuật ELISA kẹp chả .26 Hình 3.3 Thao tác làm xét nghiệm .26 Hình 4.1 Mẫu dương tính với kháng nguyên p125 virus DTH .30 Hình 4.2 Bản đồ hành tỉnh Bình Dương .32 Hình 4.3 Quy mơ chăn nuôi < 100 39 Hình 4.4 Quy mơ chăn ni từ 101 – 500 .39 Hình 4.5 Quy mơ chăn ni từ 501 – 1000 40 Hình 4.6 Quy mô chăn nuôi >1000 40 Hình 4.7 Xe vào trại phải sát trùng 47 Hình 4.8 Khách tham quan trại phải tắm, sát trùng, mặc đồ bảo hộ trước vào khu chăn nuôi .47 10 Theo Too Seneque (2002), tiêm phòng vaccine DTH cho đàn heo mơi trường bệnh lý tưởng, lẽ với quy trình tiêm phòng hợp lý, nghiêm ngặt bệnh kiểm sốt biện pháp ATSH đàn heo bảo hộ cách chắn Một số hình ảnh việc áp dụng biện pháp ATSH Hình 4.7: Xe vào trại phải phun thuốc sát trùng Hình 4.8: Khách tham quan trại phải tắm, sát trùng, mặc đồ bảo hộ trước vào khu chăn nuôi 58 4.8 Tỷ lệ nhiễm virus DTH heo có khơng tn thủ quy trình tiêm phòng vaccine DTH Theo Pháp lệnh thú y Việt Nam việc tiêm phòng vaccine bệnh DTH bắt buộc Hiện địa bàn tỉnh Bình Dương chủ yếu tiêm phòng DTH cho heo loại vaccine: pestiffa, coglapest, HC VAC, vaccine DTH đông khô hãng NAVETCO số loại khác 14 loại vaccine phép lưu hành lãnh thổ Việt Nam theo Quyết định số 04/2006/QĐ – BNN ngày 12 tháng năm 2006 Bộ NN & PTNT (phụ lục 1) Theo đó, CSCN tiêm phòng quy trình CCTYBD quy định, xếp vào nhóm tn thủ quy trình tiêm phòng vaccine DTH Ngược lại, CSCN khơng tiêm phòng vacine tiêm phòng khơng quy trình CCTYBD quy định chúng tơi xếp vào nhóm khơng tiêm phòng vaccine DTH theo quy trình Tỷ lệ nhiễm virus DTH heo có khơng tn thủ quy trình tiêm phòng vaccine DTH trình bày qua Bảng 4.8 Biểu đồ 4.7 Bảng 4.8: Tỷ lệ nhiễm virus DTH heo có khơng tn thủ quy trình tiêm phòng vaccine DTH Việc thực quy trình tiêm phòng Tổng số mẫu huyết XN A 738 B 31 Âm tính Số mẫu Tỷ lệ (-) (%) 716 97,02 28 90,32 Dương tính Số mẫu Tỷ lệ (+) (%) 22 2,98 9,68 Ghi chú: A: nhóm heo có tuân thủ quy trình tiêm phòng vaccine DTH B: nhóm heo khơng tn thủ quy trình tiêm phòng vaccine DTH i KQ thống kê P< 0,05 Tỷ lệ dương tính (% ) 10 ,6 8 ,9 A B Biểu đồ 4.7: Tỷ lệ nhiễm virus DTH heo có khơng tn thủ quy trình tiêm phòng vaccine DTH Qua Bảng 4.8 Biểu đồ 4.7 cho thấy heo tuân thủ quy trình tiêm phòng vaccine DTH có tỷ lệ nhiễm virus DTH 2,98 % thấp so với heo không tiêm phòng vaccine theo quy trình (tỷ lệ nhiễm virus DTH 9,68 %) Qua xử lý thống kê cho thấy có khác biệt có ý nghĩa hai nhóm heo (P < 0,05) Có khác biệt tỷ lệ nhiễm virus DTH hai nhóm heo vì: Đối với heo có tiêm phòng, thể sinh miễn dịch chủ động bảo vệ, tiêu diệt virus DTH chúng xâm nhập vào thể Tuy nhiên, hình thành kháng thể hàm lượng kháng thể kháng virus DTH sau tiêm phòng phụ thuộc vào cá thể Nói cách khác thể có khả phản ứng miễn dịch khác với virus vaccine (Nguyễn Tiến Dũng, 2002) Khả bảo hộ heo kháng lại xân nhập virus DTH phụ thuộc vào việc chủng virus làm vaccine có trùng với chủng virus công bầy heo hay không Cũng có trường hợp tiêm phòng nhiễm virus DTH lý do: Sử dụng vaccine tiêm phòng sản xuất chủng virus khác với chủng virus thực địa (các chủng virus DTH thường sử dụng để làm vaccine là: chủng C, chủng GPE-, chủng Thiverval…) Hoặc sử dụng vaccine tiêm phòng sản xuất chủng virus với chủng virus thực địa virus thực địa có độc lực mạnh ii nên nhiễm virus Theo Lê Huy Chính ctv (2003) vaccine DTH phải đảm bảo yếu tố: an toàn hiệu lực Hiệu lực vaccine cao chứa kháng nguyên virus DTH có tính sinh miễn dịch mạnh Mặt khác, vaccine phải sản xuất từ chủng virus DTH phù hợp với tác nhân gây bệnh thực địa Theo Lê Thị Thu Phương ctv (2010), chủng virus DTH Bình Dương thuộc phân nhóm 2.2 Heo mang trùng có kháng thể máu mang virus kháng thể khơng đủ mạnh để tiêu diệt virus, heo khơng có biểu bệnh tiếp tục thải virus mơi trường bên ngồi làm nguồn lây nhiễm cho cá thể khác đàn Theo Phạm Thị Tuyết Sương (2006), xét nghiệm huyết heo phát có kháng nguyên kháng thể virus DTH, kháng thể có trường hợp khơng phải tiêm vaccine mà trước heo nhiễm virus, tượng làm cản trở sinh miễn dịch heo tiêm phòng Cần có biện pháp loại thải heo khỏi quần thể Ngồi ra, có yếu tố khác ảnh hưởng đến kết việc tiêm phòng vaccine DTH như: chất lượng vaccine, yếu tố liên quan đến vận chuyển, bảo quản vaccine, kỹ thuật tiêm phòng thú y viên, sức khỏe thú, dinh dưỡng Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh miễn dịch bảo hộ nên ảnh hưởng tới tỷ lệ heo nhiễm virus DTH Đối với heo khơng tiêm phòng vaccine DTH theo quy trình (chủ yếu bỏ sót, qn tiêm mũi nhắc lại số hộ chăn ni sợ tiêm phòng làm nái chửa bị sảy thai, số hộ chăn ni nhỏ lẻ chưa ý thức lợi ích việc tiêm phòng) dễ nhiễm virus DTH khơng đủ kháng thể bảo hộ Tóm lại, việc tiêm phòng vaccine làm hạn chế tỷ lệ heo nhiễm virus DTH Người chăn nuôi phải thực việc tiêm phòng vaccine DTH trước mắt, phương pháp ngăn chặn dịch tránh thiệt hại kinh tế, nhà nước quy định việc tiêm phòng vaccine DTH bắt buộc Theo Thái Quốc Hiếu (2010) tiêm phòng vaccine DTH cho đàn heo theo quy trình 45 75 ngày tuổi có đáp ứng miễn dịch tốt quy trình 30 60 ngày Tuy nhiên, heo trước 45 ngày tuổi có khoảng hở miễn dịch, phải tăng cường biện pháp an toàn sinh học iii thời điểm Tiêm phòng thường xuyên lặp lại cho đàn heo tạo hàng rào phòng ngự ngăn chặn xâm nhập mầm bệnh di chuyển, trao đổi mua bán heo (Nguyễn Tiến Dũng, 2002) Theo Too Seneque (2002), vaccine DTH đạt hiệu tối ưu môi trường bệnh, điều phù hợp với khuyến cáo Tổ chức quốc tế (FAO, OIE) Chính vậy, việc tiêm phòng vaccine DTH phải thực đồng với ATSH tạo nên giải pháp tích cực, tồn diện, góp phần thành cơng chiến lược khống chế, tiến đến tốn bệnh DTH Bình Dương nói riêng Việt Nam nói chung iv Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Sau thời gian thực đề tài “Khảo sát tỷ lệ nhiễm virus dịch tả heo heo khỏe sở chăn ni 07 huyện thị tỉnh Bình Dương” phương pháp ELISA kẹp chả với kít SERELISA HCV Ag tìm kháng ngun khơng cấu trúc p125 virus DTH (của công ty Synbiotics - Pháp) 769 mẫu huyết heo khỏe cho kết luận sau: Đàn heo thuộc tất huyện thị tỉnh có tình trạng mang trùng virus DTH Huyện có tỷ lệ heo nhiễm virus DTH cao Thuận An (12,50 %), thấp Dầu Tiếng (0,66 %) Khu vực phía nam tỉnh Bình Dương có tỷ lệ heo nhiễm virus DTH cao khu vực phía bắc tỉnh Các quy mơ chăn ni có heo nhiễm virus DTH, quy mơ chăn ni cao tỷ lệ heo nhiễm virus DTH thấp Heo nái có tỷ lệ nhiễm virus DTH cao (4,88 %), heo thịt (0,43 %) heo chưa phát trường hợp nhiễm virus DTH (0 %) Khơng có khác biệt tỷ lệ nhiễm virus DTH theo lứa đẻ nái Việc sử dụng biện pháp ATSH, tiêm phòng vaccine theo quy trình làm giảm tỷ lệ heo nhiễm virus DTH sở chăn nuôi Đề tài hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, đưa kết tỷ lệ nhiễm virus DTH chung đàn heo tỉnh 3,25 %, có 31,91 % CSCN có heo nhiễm virus DTH Trong tỉnh Bình Dương chưa có huyện thị đạt tiêu chuẩn vùng an toàn dịch bệnh DTH v 5.2 ĐỀ NGHỊ - Loại thải dương tính (vì nguồn bệnh) - Nhóm heo nái phải định kỳ kiểm tra huyết học, phát loại thải sớm mang trùng, tránh lây lan mầm bệnh Nên khảo sát nhóm heo nọc - Khuyến cáo người chăn ni sử dụng biện pháp ATSH kết hợp với tiêm phòng vaccine DTH theo quy trình - Cần kiểm soát chặt chẽ việc xuất, nhập động vật, sản phẩm động vật vào địa bàn tỉnh vi TÀI LIỆU THAM KHẢO I TIẾNG VIỆT Bùi Quang Anh, 2001 Nghiên cứu dịch tễ học bệnh dịch tả lợn biện pháp phòng chống số tỉnh thuộc Bắc trung Bộ Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Viện Thú Y Quốc gia Hà Nội, Việt Nam Aynaud J.M., 2003 Sự phát triển loại vaccine phòng bệnh dịch tả heo cổ điển (Bùi Văn Đông Nguyễn Thị Mến dịch) Tạp chí KHKT thú y, tập X số Tr 65 – 73 Phan Thị Kim Biểu, 2008 Khảo sát tỷ lệ nhiễm virus dịch tả heo bảo hộ sau tiêm phòng sở xây dựng an tồn dịch thuộc TP Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp, Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam Phan Bội Châu, 2009 Tình hình chăn ni heo khảo sát tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp, Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam Chi Cục thú y Bình Dương, 2004 Dự án xây dựng vùng an toàn dịch bệnh dịch tả heo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2005 – 2010 (lưu hành nội bộ) Chi Cục thú y Bình Dương, 2009a Báo cáo tổng kết năm 2009 (lưu hành nội bộ) Chi Cục thú y Bình Dương, 2009b Kế hoạch khảo sát bệnh dịch tả heo (lưu hành nội bộ) Nguyễn Thị Hạnh Chi Trần Đình Từ, 2005 Xác định vai trò bệnh dịch tả heo hội chứng tiêu chảy kéo dài heo số trại chăn nuôi tập trung An Giang Tạp chí KHKT Thú y tập VII số 2/2005 Tr 40 – 45 Huất Văn Có, 2004 Điều tra bệnh dịch tả heo LMLM trâu bò heo địa bàn huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp, Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam 10 Cục Thú Y, 2007 Tiêu chuẩn, quy trình nghành thú y NXB Nơng Nghiệp vii 11 Nguyễn Tiến Dũng, Hồ Thu Hương Ngô Thanh Long, 2002 Về miễn dịch mang trùng virus gây bệnh dịch tả lợn Tạp chí KHKT Thú y tập IX - Số Trang – 16 12 Nguyễn Thị Phương Duyên, Võ Thành Thìn Dư Đình Qt, 2000 Thăm dò phát kháng nguyên – kháng thể dịch tả heo phương pháp ELISA Tạp chí KHKT thú y tập VII - Số Tr – 10 13 Đặng Thế Dương, 2005 Khảo sát đặc điểm dịch tễ bệnh lở mồm long móng dịch tả heo làm sở xây dựng vùng an toàn dịch bệnh tỉnh Đồng Nai Tạp chí KHKT thú y tập VII - Số Tr 11 – 15 14 Nguyễn Ngọc Hải, 2007 Công nghệ sinh học thú y NXB Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh Tr 152 – 164 15 Thái Quốc Hiếu, 2007 Đặc điểm sinh học virus dịch tả heo, miễn dịch vaccine phòng chống bệnh dịch tả heo Chuyên đề Luận án tiến sỹ, Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam 16 Thái Quốc Hiếu, 2010 Phân tích số yếu tố nguy cơ, xây dựng đồ dịch tễ đánh giá hiệu phòng bệnh dịch tả heo vaccine Tiền Giang Luận án tiến sỹ, Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam 17 Lê Văn Hùng, 2002 Giáo trình miễn dịch học Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 18 Lâm Thị Thu Hương, 2007 Giáo trình miễn dịch học Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 19 Nguyễn Ngọc Lanh Văn Đình Hoa, 2006 Miễn dịch học NXB y học Tr 224 – 228 20 Hà Thị Mạnh, 2002 Tình hình bệnh dịch tả heo tỉnh duyên hải miền Trung Tây Nguyên Báo cáo Trung tâm Thú y vùng Đà Nẵng 21 Lê Hồng Phong, 1999 Bệnh dịch tả heo Bài giảng bệnh truyền nhiễm lớp Cao học Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Tr 16 – 17 22 Trần Thanh Phong, 1996 Bệnh truyền nhiễm virus heo Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam viii 23 Lê Anh Phụng, 2002 Dịch tễ học thú y Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 24 Lê Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Thu Hồng, Kim Văn Phúc, Bùi Anh Thy, Đặng Hùng, Trần Đình Từ ctv, 2010 Phân tích di truyền virus dịch tả heo số tỉnh thành phía nam Việt Nam KHKT Thú y tập XVII - Số 2/2010 25 Phan Thanh Phượng, Trần Thị Hạnh Phạm Công Hoạt, 2002 Bốn bệnh đỏ lợn biện pháp phòng trị NXB Nơng nghiệp Hà Nội Tr 16 – 17 26 Phạm Hồng Sơn, 2004 Tình hình bệnh dịch tả lợn qua chẩn đốn huyết học tỉnh Thừa Thiên Huế KHKT Thú y tập XI - Số 2/2004 Tr 11 – 18 27 Phạm Thị Tuyết Sương, 2006 Khảo sát tỷ lệ nhiễm virus dịch tả đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng heo nái sinh sản khu vực xây dựng an tồn dịch thuộc TP Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp, Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam 28 Too H Seneque S., 2002 Bệnh dịch tả heo (Nguyễn Như Pho, Lâm Thị Thu Hương Lê Minh Hồng Anh dịch) Tài liệu hội thảo công ty Merial Asia Private Limited 29 Trung Tâm thú y vùng VI, 2007 Hướng dẫn thực quy trình xét nghiệm ELISA phát kháng nguyên p125 virus dịch tả heo kit Synbiotics Corporation (France) 30 Nguyễn Ngọc Tuân, 2002 Vệ sinh thịt NXB Nông nghiệp Tr 202 – 204 31 Nguyễn Thị Cẩm Tuyền, 2003 Khảo sát đặc điểm dịch tễ bệnh dịch tả heo Bà Rịa – Vũng Tàu Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ, Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam 32 Trần Đình Từ, 1999 Bệnh dịch tả heo Bài giảng bệnh truyền nhiễm lớp Cao học Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam 33 Trần Đình Từ, 2005 Vi rút học Bài giảng bệnh truyền nhiễm lớp Cao học Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam ix 34 Phạm Phong Vũ, 2005 Ứng dụng kỹ thuật RT – nPCR ống để chẩn đoán bệnh dịch tả heo Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ, Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam II TIẾNG NƯỚC NGOÀI 35 Li H and Yang H., 2003 Infection of porcine reprodutive and respiratory syndrome virus suppresses the antibody response to classical swine fever virus vaccination Veterinary Microbiology 95(4) P 295 – 301 36 OIE, 2003 Diagnostic Techniques and Vaccine for Food and Mouth Disease, Classical Swine Fever, Avian Influenza and some other important OIE list A Disease P.59 – 74 37 OIE, 2004 Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animal Part section 2.1 Chapter 2.1.13 Classical Swine Fever 38 Suradhat S., Kesdangsakonwut S., Sada W., Buranapraditkun S., Wongsawang S., and Thanawongnuwech R., 2006 Negative impact of porcine reprodutive and respiratory syndrome virus infection on the efficacy of classical swine fever vaccine Vaccine 24(14) P 2634 – 2642 39 Van Oirschot, 1999 Classical Swine Fever (Hog Cholera) Disease of Swine P.159 – 172 40 Van Oirschot, 2003 Vaccinology of classical swine fever: from lab to field Veterinary Microbiology 96(4) P 367 – 384 41 Wengler G., Bradley D.W., Colett M.S., Heinz F.X., Schlesinger R.W., Strauss H.J., 1995 Flaviviridae Virus Taxonomy P.415 – 427 III MỘT SỐ TRANG WEB http://www.chicucthuybinhduong.com.vn http://www.cuocsongviet.com.vn http://www.oie.int/eng/en_index.htm http://www.oie.int/wahis/public.php?page=disease_outbreak_map http://www.synbiotics.com/Products/Prod ing.html http://www.vet.uga.edu/vpp/IVM/ENG/CSF/FIGO1a.jpg) x PHỤ LỤC PHỤ LỤC Các loại vaccine DTH đựơc phép lưu hành Việt Nam Quyết định số 04/2006/QĐ – BNN ngày 12/01/2006 Bộ Nông nghiệp PTNT STT Tên sản phẩm Dịch tả lợn đơng Virus DTH nhược độc Xí nghiệp thuốc thú y khô chủng C trung ương Vaccine dịch tả Virus DTH nhược độc Phân viện thú y miền lợn chủng C trung Dịch tả heo Virus DTH nhược độc Công ty thuốc thú y trung chủng C ương II (NAVETCO) Thành phần Nhà sản xuất Dạng đóng gói Lọ Dung tích (liều) 5,10,20,25,50 Lọ 10, 25, 50 chai 10, 25 Porcillis Pesti Virus DTH nhược độc Công ty Intervet – Hà Lan Lọ 50, 100, 250 Porcillis CSF Virus DTH nhược độc Công ty Intervet – Ấn Độ Lọ 10, 20, 50, 100 live chủng GPE HC Vac (Hog Virus DTH nhược độc Công ty Korea chai 2, 5, 10, 20, 50 Lọ 10, 20 Lọ 10, 25, 50 cholera vaccine) Microbiological Lab – Hàn Quốc HC – VAC Virus DTH nhược độc Công ty Choong Ang chủng LOM Animal Disease – Hàn Quốc Pest – Vac Virus DTH nhược độc Công ty Fort Dodge Animal Health - Brazil ® Cholera Vac 10 Live Hog cholera Pestivirus nhược độc Công ty Pfizer - Croatia Lọ 10, 20, 50 Virus DTH nhược độc Công ty Katasato Institute Lọ 20, 50 – Nhật 11 Pesttiffa Virus DTH nhược độc Công ty Merial- Pháp Lọ 10, 25, 50 12 Coglapest Virus DTH nhược độc Công ty Cevasante Lọ 10, 25, 50 chủng Thiverval Animal - Pháp Suigen Swine Virus DTH nhược độc Công ty Virbac - Pháp Lọ 10, 25, 50 Fever chủng C BSL - HC Virus DTH nhược độc Công ty Bestar Lọ 10,20,25,50 13 14 chủng GPE - Labrotories - Singapore xi PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ Chi-Square Test Tỷ lệ heo nhiễm virus DTH theo khu vực chăn nuôi 15 5.75 10 19.25 Total 25 162 171.25 582 572.75 744 592 769 Total 177 Chi-Sq = 14.856 + 4.442 + 0.499 + 0.149 = 19.946 DF = 1, P-Value = 0.000 Tỷ lệ heo nhiễm virus DTH theo địa bàn chăn nuôi 1.82 2 0.75 3.19 4 4.62 5.20 4.52 4.91 Total 25 49 54.18 21 22.25 92 94.81 138 137.38 156 154.80 138 134.48 150 146.09 744 Total 56 23 98 142 160 139 151 769 Chi-Sq = 14.736 + 0.495 + 26.389 DF = 2.097 + 0.070 + 2.486 + 0.084 + 0.082 + 0.003 + 0.278 + 0.009 + Tỷ lệ heo nhiễm virus DTH theo quy mô chăn nuôi 12 5.04 8.49 7.28 4.19 Total 25 143 149.96 254 252.51 219 216.72 128 124.81 744 Total 155 261 224 129 769 Chi-Sq = 9.616 + 0.260 + 0.323 + 0.009 + DF = 3, P-Value = 0.004 0.715 + 0.024 + 2.432 + 0.082 = 13.461 xii 2.740 + 0.092 + 3.113 + 0.105 = Tỷ lệ heo nhiễm virus DTH theo hạng heo 24 15.99 7.64 1.37 Total 25 468 476.01 234 227.36 42 40.63 744 Total 492 235 42 769 Chi-Sq = 4.007 + 5.771 + DF = 2, P-Value = 0.003 1.365 + 0.135 + 0.194 + 0.046 = 11.517 0.000 + 0.005 = 0.277 Tỷ lệ nhiễm virus DTH đàn nái theo lứa đẻ 7.07 6.93 11 10.00 Total 24 139 137.93 135 135.07 194 195.00 468 Total 145 142 205 492 Chi-Sq = 0.163 + 0.001 + DF = 2, P-Value = 0.871 0.100 + 0.008 + Tỷ lệ heo nhiễm virus DTH sở chăn ni có không sử dụng biện pháp ATSH 13.65 18 11.35 Total 25 413 406.35 331 337.65 744 Total 420 349 769 Chi-Sq = 3.243 + 3.902 + DF = 1, P-Value = 0.007 0.109 + 0.131 = 7.385 Tỷ lệ nhiễm virus DTH heo có khơng tn thủ quy trình tiêm phòng vaccine DTH 22 23.99 1.01 Total 25 716 714.01 28 29.99 744 Total 738 31 Chi-Sq = 0.165 + 3.938 + DF = 1, P-Value = 0.039 769 0.006 + xiii 0.132 = 4.241 xiv ... Dương có trang trại chăn ni heo quy mô công nghiệp lớn nước hàng trăm trại, trang trại chăn nuôi thâm canh cao Trong tỉnh có nhiều cơng ty chăn ni heo quy mô lớn như: công ty CP với 56 trang trại... Respiratory Syndrome Hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp heo RT- PCR Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction DANH SÁCH CÁC BẢNG TRANG Bảng 2.1 Quy trình tiêm phòng vaccine DTH Bình Dương 12 Bảng... kịp thời xác Mặc dù có nhiều cố gắng thực tế bệnh dịch tả heo xảy gây thi t hại đáng kể cho người chăn nuôi heo Nhằm giảm bớt thi t hại cho người chăn nuôi heo tiến đến tiêu diệt bệnh dịch tả heo,
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM VIRUS DỊCH TẢ HEO TRÊN HEO KHỎE TẠI CÁC CƠ SỞ CHĂN NUÔI Ở 07 HUYỆN THỊ TRONG TỈNH BÌNH DƯƠNG, KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM VIRUS DỊCH TẢ HEO TRÊN HEO KHỎE TẠI CÁC CƠ SỞ CHĂN NUÔI Ở 07 HUYỆN THỊ TRONG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay