ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC LOẠI BỘT CÁ TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SỨC SẢN XUẤT CỦA HEO THỊT

59 0 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:38

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN - NI THÚ Y *************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC LOẠI BỘT CÁ TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SỨC SẢN XUẤT CỦA HEO THỊT Sinh viên thực hiện: PHAN VĂN THẮNG Lớp : DH06CN Ngành : Chăn nuôi Niên khóa : 2006 - 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN - NI THÚ Y *************** PHAN VĂN THẮNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC LOẠI BỘT CÁ TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SỨC SẢN XUẤT CỦA HEO THỊT Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sƣ ngành Chăn Nuôi Giáo viên hƣớng dẫn: TS TRẦN VĂN CHÍNH KS NGUYỄN MINH QUANG Tháng 08/2010 XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN i Họ tên sinh viên thực hiện: Phan Văn Thắng Tên luận văn: “Đánh giá hiệu loại bột cá phần đến sức sản xuất heo thịt” Đã hoàn thành theo yêu cầu giáo viên hƣớng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày …………… Giáo viên hƣớng dẫn TS Trần Văn Chính ii LỜI CẢM TẠ  Suốt đời ghi nhớ công ơn vơ bờ đến bố mẹ, ơng bà, gia đình-những ngƣời thân yêu thƣơng hết lòng dạy dỗ, chăm lo, nuôi dƣỡng để đƣợc ăn học đến ngày hôm  Chân thành cảm ơn  Ban Giám Hiệu trƣờng Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh  Ban Chủ Nhiệm khoa quý thầy cô Khoa Chăn Ni - Thú Y Đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em kiến thức chuyên môn thời gian học tập trƣờng  Ban giám đốc Cơng Ty Cổ Phần Chăn Ni Phú Sơn, tồn thể cô chú, anh chị công nhân viên Đặc biệt anh Linh, chị Ngọc tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập  Biết ơn sâu sắc đến Thầy Trần Văn Chính, Nguyễn Minh Quang tận tình dẫn, dạy bảo, truyền đạt kinh nghiệm q báu cho để hồn thành khố luận  Xin cảm ơn Tất bạn lớp DH06CN động viên, giúp đỡ chia sẻ tơi khó khăn suốt thời gian học tập thực đề tài tốt nghiệp Phan Văn Thắng iii TÓM TẮT Đề tài “Đánh giá hiệu loại bột cá phần đến sức sản xuất heo thịt” đƣợc tiến hành 150 heo thịt từ khoảng 26,5 kg xuất chuồng Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Phú Sơn, tỉnh Đồng Nai từ ngày 29/01/2010 đến ngày 08/05/2010 Heo thí nghiệm chia thành lơ, lô 50 lúc 70 ngày tuổi, heo lai máu giống Duroc - Yorkshire - Landrace đƣợc bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên yếu tố Thức ăn heo thí nghiệm: lơ I (đối chứng), lô II lô III đƣợc sử dụng theo thứ tự tƣơng ứng bột cá Đà Nẵng, bột cá Seapak bột cá Peru làm nguồn cung đạm động vật Kết cho thấy, việc sử dụng loại bột cá Đà Nẵng, Seapak Peru phần thức ăn heo thịt giai đoạn 70 ngày tuổi đến 169 ngày tuổi đạt khả tăng trọng, hiệu sử dụng thức ăn chi phí thức ăn cho kg tăng trọng Cụ thể nhƣ sau: Trọng lƣợng heo kết thúc thí nghiệm lơ I, II lô III theo thứ tự là: 93,33; 91,98 92,53 kg Tăng trọng ngày tồn thí nghiệm lô I, lô II lô III theo thứ tự là: 672,02; 657,41 667,63 g/con/ngày Hệ số chuyển biến thức ăn tồn thí nghiệm lô I, II lô III theo thứ tự là: 2,71; 2,78 2,65 kg thức ăn/kg tăng trọng Dày mỡ lƣng heo lúc kết thúc thí nghiệm hiệu chỉnh 100 kg lô I, II lô III theo thứ tự là: 10,39; 11,02 9,65 mm Chênh lệch giá bán với chi phí thức ăn thuốc thú y kg tăng trọng lô I, II lô III theo thứ tự là: 18.902; 18.256; 18.766 đồng/kg tăng trọng iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Xác nhận giáo viên hƣớng dẫn i Lời cảm tạ iii Tóm tắt khóa luận iv Chú thích từ viết tắt viii Danh sách bảng ix Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầ u Chƣơng TỔNG QUAN 2.1 Đặc điểm sinh lí tiêu hóa heo thịt 2.2 Nguyên liệu sử dụng thức ăn chăn nuôi heo 2.3 Các nguồn cung đạm thức ăn chăn nuôi heo 2.3.1 Đậu nành bánh dầu đậu nành 2.3.2 Bánh dầu đậu phộng 2.3.3 Khô dầu dừa 2.3.4 Khô dầu cao su 2.3.5 Khô dầu hạt điều 2.3.6 Khô dầu vải 2.3.7 Bột thịt 2.3.8 Bột lông vũ 10 2.3.9 Bột cá 10 2.4 Vai trò nhu cầu protein heo thịt 12 2.5 Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Phú Sơn, tỉnh Đồng Nai .13 v 2.5.1 Vị trí địa lý 13 2.5.2 Quá trình hình thành phát triển 13 2.5.3 Nhiệm vụ .14 2.5.4 Cơ cấu đàn .15 2.5.5 Cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty 16 Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 17 3.1 Thời gian địa điểm .17 3.1.1 Thời gian .17 3.1.2 Địa điểm 17 3.2 Phƣơng pháp thí nghiệm 17 3.2.1 Đối tƣợng thí nghiệm .17 3.2.2 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 17 3.2.3 Thức ăn thí nghiệm 18 3.2.3.1 Các loại bột cá dùng thí nghiệm 18 3.2.3.2 Công thức thức ăn heo thí nghiệm .19 3.3 Điều kiện thí nghiệm 26 3.3.1 Chuồng trại 26 3.3.2 Chăm sóc .27 3.3.3 Quy trình vệ sinh thú y tiêm phòng bệnh 27 3.4 Các tiêu theo dõi 30 3.4.1 Trọng lƣợng sống 30 3.4.2 Tăng trọng ngày .30 3.4.3 Độ dày mỡ lƣng hiệu chỉnh 100 kg 30 3.4.4 Lƣợng thức ăn tiêu thụ 31 3.4.5 Hê ̣ số chuyển biến thức ăn .31 3.4.6 Tỷ lệ ngày tiêu chảy 31 3.4.7 Tỷ lệ ngày ho 31 3.4.8 Tỷ lệ chết loại thải .31 3.4.9 Sơ tính hiệu kinh tế 32 vi 3.5 Xử lí số liệu 32 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Trọng lƣợng sống .34 4.2 Tăng trọng ngày 34 4.3 Độ dày mỡ lƣng hiệu chỉnh 100 kg 35 4.4 Lƣợng thức ăn tiêu thụ 36 4.5 Hê ̣ số chuyển biến thức ăn 37 4.6 Tỷ lệ ngày tiêu chảy 38 4.7 Tỷ lệ ngày ho .39 4.8 Tỷ lệ chết loại thải 39 4.9 Sơ tính hiệu kinh tế .40 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị .42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC .45 vii CHÚ THÍCH NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TĂ: Thức ăn TT: Tăng trọng TL: Trọng lƣợng TN: Thí nghiệm ĐC: Đối chứng GĐ: Giai đoạn DF: Độ tự (Dergree of Freedom) SV: Nguồn gốc biến thiên (Source) SS: Tổng bình phƣơng (Sum of Square) MS: Trung bình bình phƣơng (Mean of Square) TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam NRC: National Research Council IFFO: International Fishmeal and Fish Oil Organisation viii DANH SÁCH CÁC BẢNG TRANG Bảng 2.1 Nhu cầu dinh dƣỡng heo thịt Bảng 2.2 Nhu cầu nƣớc cho heo thịt Bảng 2.3 Sản lƣợng nhập bột cá hàng năm Việt Nam 11 Bảng 2.4 Nhu cầu protein tổng số phần heo thịt 13 Bảng 2.5 Cơ cấu đàn .15 Bảng 3.1 Bố trí thí nghiệm .18 Bảng 3.2 Thành phần dinh dƣỡng loại bột cá dùng thí nghiệm 19 Bảng 3.3 Thành phần nguyên liệu thức ăn heo thí nghiệm giai đoạn 20 Bảng 3.4 Thành phần dƣỡng chất thức ăn heo thí nghiệm giai đoạn .21 Bảng 3.5 Thành phần nguyên liệu thức ăn heo thí nghiệm giai đoạn 22 Bảng 3.6 Thành phần dƣỡng chất thức ăn heo thí nghiệm giai đoạn .23 Bảng 3.7 Thành phần nguyên liệu thức ăn heo thí nghiệm giai đoạn 24 Bảng 3.8 Thành phần dƣỡng chất thức ăn heo thí nghiệm giai đoạn .25 Bảng 3.9 Nhiệt độ bình qn qua tháng thí nghiệm 26 Bảng 3.10 Ẩm độ bình quân qua tháng thí nghiệm 27 Bảng 3.11 Lịch tiêm phòng vaccine 29 Bảng 4.1 Trọng lƣợng sống heo qua giai đoạn thí nghiệm 33 Bảng 4.2 Tăng trọng ngày heo qua giai đoạn thí nghiệm 34 Bảng 4.3 Độ dày mỡ lƣng heo thí nghiệm lúc kết thúc thí nghiệm 35 Bảng 4.4 Lƣợng thức ăn tiêu thụ heo thí nghiệm 36 Bảng 4.5 Hệ số chuyển biến thức ăn heo thí nghiệm 37 Bảng 4.6 Tỉ lệ ngày tiêu chảy 38 Bảng 4.7 Tỉ lệ ngày ho 39 Bảng 4.8 Tỉ lệ heo chết loại .39 Bảng 4.9 Lƣợng thức ăn giá thức ăn heo thí nghiệm 40 Bảng 4.10 Hiệu kinh tế 41 ix Nguyễn Hữu Trọng (2009) tăng trọng ngày heo thịt 634 g/con/ngày thấp kết chúng tơi thí nghiệm Nhƣng theo ghi nhận Lê Minh Hồng Hạnh (2008) heo ni từ giai đoạn 22,68 - 94,75 kg có tăng trọng ngày 763 g/con/ngày lại cao kết chúng tơi theo dõi Qua cho thấy chất lƣợng thức ăn nuôi heo thịt lô thí nghiệm tƣơng đối tốt 4.3 Độ dày mỡ lƣng hiệu chỉnh 100 kg Dày mỡ lƣng chất lƣợng giống, thức ăn phƣơng thức chăn nuôi định Dày mỡ lƣng tƣơng quan nghịch với tỉ lệ phần thịt nạc thân thịt, từ tiêu dày mỡ lƣng phần đánh giá phẩm chất quầy thịt chất lƣợng thức ăn Kết đo độ dày mỡ lƣng heo lúc kết thúc thí nghiệm máy siêu âm đƣợc trình bày qua Bảng 4.3 Bảng 4.3 Độ dày mỡ lƣng heo lúc kết thúc thí nghiệm (mm) Chỉ tiêu Lơ I Lô II Lô III Số heo TN 49 49 47 Dày mỡ lƣng (mm) 10,39 ab ± 2,12 11,02 a ± 2,23 9,65 b ± 1,57 F ** (Trong hàng, số có chữ số theo sau giống khơng khác biệt có ý nghĩa thống kê; **: khác biệt có ý nghĩa thống kê mức P < 0,01) Kết cho thấy, heo lô II có dày mỡ lƣng cao (11,02 mm) thấp lô III (9,65 mm) Kết phân tích thống kê cho thấy khác biệt (lơ II lơ III) có ý nghĩa với P < 0,01 So sánh dày mỡ lƣng lô I lô II, lô I lô III khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 Đối chiếu kết với Lê Minh Hồng Hạnh (2008), trọng lƣợng heo lúc kết thúc thí nghiệm (94,75 kg) có dày mỡ lƣng 10,5 mm Theo Nguyễn Thiện Vũ Duy Giảng (2006), quan hệ khối lƣợng sơ sinh với khối lƣợng giết mổ, số ngày để đạt khối lƣợng giết mổ độ dày mỡ lƣng nhƣ sau: khối lƣợng heo sơ sinh 1,00 - 2,09 kg, khối lƣợng giết mổ 88,1 - 88,7 kg, số ngày để đạt khối lƣợng giết mổ 136,6 - 151,1 ngày dày mỡ lƣng từ 11,9 mm - 12,9 mm Các nghiên cứu phù hợp với kết chúng tơi thí nghiệm 35 4.4 Lƣợng thức ăn tiêu thụ Lƣợng thức ăn tiêu thụ phụ thuộc vào mức lƣợng phần, sức khỏe heo tính ngon miệng thức ăn Lƣợng thức ăn tiêu thụ heo qua giai đoạn đƣợc trình bày qua Bảng 4.4 Bảng 4.4 Lƣợng thức ăn tiêu thụ heo thí nghiệm (kg/con/ngày) Giai đoạn Lơ I Lơ II Lô III 70 - 96 ngày tuổi 1,25 1,33 1,19 96 - 134 ngày tuổi 1,90 1,93 1,88 134 - 169 ngày tuổi 2,16 2,09 2,11 70 - 169 ngày tuổi 1,77 1,78 1,73 Kết cho thấy, toàn thí nghiệm lƣợng thức ăn lơ I lơ II tƣơng đƣơng (1,77 1,78 kg/con/ngày), lô III thấp (1,73 kg/con/ngày) Điều chứng tỏ bổ sung loại bột cá khác vào phần thức ăn ni dƣỡng tính ngon miệng khơng có khác biệt lên khả tiêu thụ thức ăn heo Theo ghi nhận Nguyễn Tiến Đại (2009) lƣợng thức ăn tiêu thụ heo thịt 1,81 kg/con/ngày, Lê Minh Hồng Hạnh (2008) 2,02 kg/con/ngày, Nguyễn Hữu Trọng (2009) lƣợng thức ăn tiêu thụ heo thịt 1,91 kg/con/ngày cao kết chúng tơi thí nghiệm 36 4.5 Hê ̣ số chuyển biến thức ăn Hệ số chuyển biến thức ăn heo thí nghiệm qua giai đoạn đƣợc trình bày qua Bảng 4.5 Bảng 4.5 Hệ số chuyển biến thức ăn heo thí nghiệm (kg thức ăn/kg tăng trọng) Giai đoạn Lô I Lô II Lô III 70 - 96 ngày tuổi 2,13 2,24 2,12 96 - 134 ngày tuổi 2,66 2,77 2,52 134 - 169 ngày tuổi 3,13 3,14 3,16 70 - 169 ngày tuổi 2,71 2,78 2,65 Tính chung giai đoạn thí nghiệm heo lơ III có hệ số chuyển biến thức ăn thấp (2,65 kg thức ăn/kg tăng trọng), tiếp đến lô I (2,71 kg thức ăn/kg tăng trọng) cao lô II (2,78 kg thức ăn/kg tăng trọng) Với kết cho thấy phần sử dụng bột cá Peru có hệ số chuyển biến thức ăn tốt Còn lơ II, có lẽ sử dụng sản phẩm Seapak có chứa 50 % thành phần từ hạt củ thực vật nên axit amin không cân đối bột cá Đà Nẵng bột cá Peru nên hệ số chuyển biến thức ăn cao So sánh với báo cáo Lê Minh Hồng Hạnh (2008) hệ số biến chuyển thức ăn heo thịt 2,64 kg thức ăn/kg tăng trọng tƣơng đƣơng kết khảo sát chúng tơi nhƣng theo Nguyễn Thị Bích Phƣợng (2008), hệ số biến chuyển chuyển thức ăn heo thịt 3,18 kg thức ăn/kg tăng trọng Nguyễn Hữu Trọng (2009) hệ số biến chuyển thức ăn heo thịt 3,1 kg thức ăn/kg tăng trọng lại cao kết chúng tơi thí nghiệm 37 4.6 Tỷ lệ ngày tiêu chảy Heo bị tiêu chảy nhiều nguyên nhân nhƣ: thức ăn bị nhiễm khuẩn; nhiễm nấm mốc; dịch bệnh; nguồn nƣớc; thời tiết,… Tỉ lệ ngày tiêu chảy heo thí nghiệm đƣợc trình bày qua Bảng 4.6 Bảng 4.6 Tỉ lệ ngày tiêu chảy heo thí nghiệm tính chung giai đoạn Chỉ tiêu Lô I Lô II Lô III Số ngày tiêu chảy 108 121 129 Số ngày nuôi 4915 4933 4829 Tỉ lệ (%) 2,20 2,45 2,67 F ns (ns: không khác biệt có ý nghĩa thống kê.) Tính chung cho giai đoạn thí nghiệm tỉ lệ tiêu chảy lô III cao (2,67 %), tiếp đến lô II (2,45 %) thấp lô I (2,20 %) Sự khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 Nhìn chung thức ăn lô II lô III heo tiêu chảy nhiều Đối chiếu với kết Nguyễn Thị Bích Phƣợng (2008), lơ đối chứng tỉ lệ ngày tiêu chảy 2,57 %, Dƣơng Bảo Quốc (2006) 2,14 % Nguyễn Xuân Nghĩa (2008) tỉ lệ ngày tiêu chảy phần biến thiên từ 2,09 - 2,96 % tƣơng đƣơng với kết theo dõi 38 4.7 Tỷ lệ ngày ho Các yếu tố ảnh hƣởng đến ngày ho nhƣ: thức ăn bị nấm mốc, bụi khơng khí, thời tiết Tỉ lệ ngày ho heo thí nghiệm đƣợc trình bày qua Bảng 4.7 Bảng 4.7 Tỉ lệ ngày ho heo thí nghiệm tính chung giai đoạn Chỉ tiêu Lô I Lô II Lô III Số ngày ho 139 124 101 Số ngày nuôi 4915 4933 4829 Tỉ lệ (%) 2,83 2,51 2,09 F ns (ns: khơng khác biệt có ý nghĩa thống kê.) Xét tồn thí nghiệm lơ I có tỉ lệ ho cao (2,83 %), tiếp đến lô II (2,51 %) thấp lô III (2,09 %) Qua xử lí thống kê khác biệt khơng có ý nghĩa (P > 0,05) Kết cho thấy loại bột cá khác phần thức ăn khơng ảnh hƣởng đến ngày ho heo 4.8 Tỷ lệ chết và loại thải Bảng 4.8 Tỉ lệ heo chết loại thải heo thí nghiệm tính chung giai đoạn Lô I Chỉ tiêu Lô II Lô III Số Tỉ lệ (%) Số Tỉ lệ (%) Số Tỉ lệ (%) Chết 0 2,00 2,00 Loại 2,00 0 4,00 Đối với tỉ lệ chết nhận thấy heo lơ II lơ III có heo bị chết (2 %), heo chết lô bị chết đột ngột co giật, ảnh hƣởng thời tiết nắng nóng Lơ I khơng có heo bị chết 39 Về tỉ lệ loại thải, lô III số heo loại thải cao (2 tƣơng đƣơng với %), tiếp đến lô I (1 tƣơng đƣơng với %) Heo loại thải bị tiêu chảy phân vàng dài ngày, không tăng trọng, chữa trị nhƣng khơng khỏi Lơ II khơng có heo bị loại thải Số heo chết loại thải lô tƣơng đối nhỏ chênh lệch không đáng kể, điều chứng tỏ loại bột cá khác phần thức ăn không ảnh hƣởng đến tỉ lệ chết loại thải heo 4.9 Sơ tính hiệu kinh tế Ƣớc tính hiệu kinh tế dựa chi phí thức ăn thuốc thú y kg tăng trọng Giá thuốc thú y, lƣợng thức ăn sử dụng, giá thức ăn thời điểm thí nghiệm nhƣ sau: - Giá thuốc thú y loại thuốc: BIO-Enroflorxacin (76.300 đồng/100ml), BIO-Lincomycin (127.000/100 ml), BIO-Anazin C (30.000 đồng/100 ml), BIOB.complex (33.000 đồng/100 ml), BIO-Penicillin (8.000 đồng/lọ triệu UI) - Lƣợng thức ăn sử dụng giá thức ăn heo thí nghiệm đƣợc trình bày qua Bảng 4.9 Bảng 4.9 Lƣợng thức ăn giá thức ăn heo thí nghiệm Giai đoạn Lô I Lô II Lô III Thức ăn sử dụng (kg) 1625 1729 1547 3601 3667 3512 3704 3622 3505 Giá thức ăn (đồng/kg) 7330 7390 7550 6320 6390 6510 5710 5730 5870 40 Từ chi phí thuốc thú y thức ăn với giá bán heo lúc kết thúc thí nghiệm 36.000 đồng/kg, hiệu kinh tế đƣợc trình bày qua Bảng 4.10 Bảng 4.10 Hiệu kinh tế (đ: đồng) Diễn giải Lô I Lô II Lô III Tổng lƣợng thức ăn sử dụng (kg/lô) 8.939 9.018 8.564 55.819.410 56.963.500 55.117.320 424.840 421.400 395.600 56.244.250 57.384.900 55.512.920 3.303 3.243 3.224 Tổng thu nhập từ tiền bán heo tăng trọng (đ/lô) 118.908.000 116.748.000 116.064.000 Chênh lệch (đ/lô) 62.663.750 59.363.100 60.551.080 18.972 18.305 18.781 100 96,48 98,99 Chi phí thức ăn sử dụng (đ/lơ) Chi phí thuốc thú y sử dụng (đ/lô) Tổng cộng (đ/lô) Tổng tăng trọng (kg) Chênh lệch (đ/kg tăng trọng) So sánh với lô I (%) Kết cho thấy chênh lệch đ/kg tăng trọng lô I cao (18.972 đ/kg), tiếp đến lô III (18.781 đ/kg) thấp lô II (18.305 đ/kg) Qua cho thấy lơ I cho hiệu kinh tế cao nhất, coi chênh lệch thu nhập đ/kg tăng trọng lô I 100 % lơ II lơ III hiệu kinh tế lần lƣợt 96,48 % 98,99 % 41 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Qua thời gian thực tập tốt nghiệp với đề tài “Đánh giá hiệu loại bột cá phần đến sức sản xuất heo thịt” tạm thời đƣa số kết luận đề nghị sau 5.1 Kết luận Trọng lƣợng heo xuất chuồng lúc 169 ngày tuổi, tăng trọng ngày, hệ số chuyển biến thức ăn, tỉ lệ loại bệnh, tỉ lệ chết loại giai đoạn nuôi dƣỡng từ 70 đến 169 ngày tuổi lơ thí nghiệm chênh lệch không đáng kể Dày mỡ lƣng hiệu chỉnh trọng lƣợng 100 kg cao lô II (11,02 mm) thấp heo lô III (9,65 mm) Chênh lệch thu nhập kg tăng trọng cao lô I (18.972 đồng/kg), lô III (18.781 đồng/kg) thấp lô II (18.305 đồng/kg) 5.2 Đề nghị Có thể sử dụng thay loại bột cá khác (bột cá Đà Nẵng, bột cá Seapak, bột cá Peru) phần thức ăn heo thịt Ƣu tiên sử dụng bột cá Đà Nẵng phần thức ăn heo thịt cho hiệu kinh tế tốt Lặp lại thí nghiệm với số lƣợng heo nhiều để có kết luận xác cuối phục vụ sản xuất 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Tiến Đại (2009) Thử nghiệm bổ sung chế phẩm nấm men CEL-CON5 thức ăn heo thịt heo nái nuôi Luận văn tốt nghiệp kĩ sƣ ngành chăn nuôi ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Lê Thị Hồng Đào, 2004 Thử nghiệm khả thay bột cá bã dầu đậu nành phần heo thịt Luận văn tốt nghiệp kĩ sƣ ngành chăn nuôi ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Đƣợc, 2000 Thăm dò số tỉ lệ thay bột cá bánh dầu đậu nành bánh dầu cao su phần nuôi heo thịt Luận văn tốt nghiệp kĩ sƣ ngành chăn nuôi ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Lê Minh Hồng Hạnh, 2008 Sử dụng bánh dầu hạt điều thay bánh dầu đậu nành chăn nuôi heo thịt Luận án thạc sĩ khoa học nơng nghiệp ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Dƣơng Thanh Liêm, Bùi Huy Nhƣ Phúc Dƣơng Duy Đồng, 2006 Thức ăn dinh dưỡng động vật Nhà xuất Nơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh Trƣơng Lăng Nguyễn Văn Hiền, 1988 Nuôi lợn siêu nạc Nhà xuất Đà Nẵng Bùi Đức Lũng, 1995 Tiêu chuẩn dinh dưỡng công thức phối trộn thức ăn lợn Nhà xuất Nông Nghiệp Nguyễn Xuân Nghĩa, 2008 Đánh giá hiệu số loại thức ăn chăn nuôi heo thịt thị trường Luận văn tốt nghiệp kĩ sƣ ngành chăn nuôi ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Phạm Trọng Nghĩa, 2008 Bài giảng giống chuyên biệt Tủ sách trƣờng ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 10 Huỳnh Thống Nhất, 2008 Khảo sát khả sử dụng bánh dầu đậu nành thay bột cá thức ăn cá Lăng Nha Luận văn tốt nghiệp kĩ sƣ ngành nuôi trồng thủy sản ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 11 Võ Văn Ninh, 2007 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Đà Nẵng 43 12 Ngơ Thị Bích Phƣợng, 2008 Khảo sát thành phần bột cá beta-glucan thức ăn công nghiệp lên cá tra Luận văn tốt nghiệp kĩ sƣ ngành nuôi trồng thủy sản ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Thị Bích Phƣợng, 2008 Thử nghiệm sử dụng kết hợp Porzyme 9302 Phyzyme XP phần thức ăn heo thịt Luận văn tốt nghiệp kĩ sƣ ngành chăn nuôi ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 14 Dƣơng Bảo Quốc, 2006 Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm sinh học BET-ANIMAL sinh trưởng heo thịt trại chăn nuôi Hải Hà Luận văn tốt nghiệp kĩ sƣ ngành chăn nuôi ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 15 Nguyễn Thiện, Vũ Duy Giảng, 2006 Thức ăn nuôi dưỡng lợn Nhà xuất Nơng Nghiệp, Hà Nội 16 Nguyễn Hữu Trí, 2000 Ứng dụng kĩ thuật đặt ống dò manh tràng để xác định protein nội sinh đánh giá tỉ lệ tiêu hóa thức ăn có bột cá, bột thịt ruột non heo Luận văn tốt nghiệp nành bác sĩ thú y trƣờng ĐH Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh 17 Nguyễn Hữu Trọng, 2009 Khảo sát số tiêu sinh trưởng heo thịt xí nghiệp chăn nuôi Xuân Phú Luận văn tốt nghiệp kĩ sƣ ngành chăn ni ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 18 Lê Xuân Trƣờng, 1995 Thăm dò tỉ lệ bánh dầu dừa phần thức ăn nuôi heo thịt Luận văn tốt nghiệp ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 19 Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 1997 Kĩ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Nông Nghiệp TP.HCM 20 Thành phần giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc gia cầm Việt Nam Nhà xuất Nông Nghiệp, 2000 Các trang Web 44 PHỤ LỤC Trọng lƣợng sống heo lúc bắt đầu thí nghiệm (kg) Bảng ANOVA so sánh trọng lƣợng ban đầu heo thí nghiệm One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL Source DF SS LO 0.01 Error 147 575.38 Total 149 575.39 MS 0.01 3.91 F 0.00 P 0.998 Trọng lƣợng sống heo lúc kết thúc GĐ1, GĐ2, GĐ3 (kg) Bảng ANOVA so sánh trọng lƣợng lúc kết thúc giai đoạn One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL1 Source DF SS MS LO 19.9 9.9 Error 147 2129.2 14.5 Total 149 2149.1 F 0.69 P 0.505 Bảng ANOVA so sánh trọng lƣợng lúc kết thúc giai đoạn One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL2 Source DF SS MS LO 42.2 21.1 Error 145 5304.2 36.6 Total 147 5346.5 F 0.58 P 0.563 Bảng ANOVA so sánh trọng lƣợng lúc kết thúc giai đoạn One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL3 Source DF SS MS LO 44.9 22.5 Error 142 11157.5 78.6 Total 144 11202.4 F 0.29 45 P 0.752 Tăng trọng ngày heo qua giai đoạn Bảng ANOVA so sánh tăng trọng ngày heo thí nghiệm giai đoạn One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TT1 Source DF SS MS LO 28461 14230 Error 147 3518125 23933 Total 149 3546586 F 0,59 P 0,553 Bảng ANOVA so sánh tăng trọng ngày heo thí nghiệm giai đoạn One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TT2 Source DF SS MS LO 80843 40422 Error 145 5353595 36921 Total 147 5434438 F 1,09 P 0,337 Bảng ANOVA so sánh tăng trọng ngày heo thí nghiệm giai đoạn One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TT3 Source DF SS MS LO 33761 16880 Error 142 10908817 76823 Total 144 10942577 F 0,22 P 0,803 Bảng ANOVA so sánh tăng trọng ngày heo thí nghiệm tồn thí nghiệm One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TT Source DF SS LO 4714 Error 142 1074824 Total 144 1079538 MS 2357 7569 F 0.31 46 P 0.733 Lƣợng thức ăn tiêu thụ heo toàn thí nghiệm Bảng ANOVA so sánh lƣợng thức ăn tiêu thụ heo tính chung giai đoạn Two-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TATT Source DF SS MS LO 0.00527 0.00263 GD 1.21047 0.60523 Error 0.00847 0.00212 Total 1.22420 F 1.24 285.94 P 0.380 0.000 Hệ số chuyển biến thức ăn heo toàn thí nghiệm Bảng ANOVA so sánh hệ số chuyển biến thức ăn heo tính chung giai đoạn Two-way Analysis of Variance Analysis of Variance for FCR Source DF SS MS LO 0.02109 0.01054 GD 1.44062 0.72031 Error 0.01964 0.00491 Total 1.48136 F 2.15 146.67 P 0.233 0.000 Độ dày mỡ lƣng hiệu chỉnh 100 kg heo lúc kết thúc thí nghiệm Bảng ANOVA so sánh độ dày mỡ lƣng heo lúc kết thúc thí nghiệm (mm) One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for BF Source DF SS MS LO 45.67 22.83 Error 142 566.80 3.99 Total 144 612.47 F 5.72 47 P 0.004 Tỉ lệ tiêu chảy heo tính chung giai đoạn thí nghiệm Kết phân tích thống kê tỉ lệ tiêu chảy lơ tính chung giai đoạn thí nghiệm Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts TIEUCHAY KHONG 108 4707 118.25 4696.75 Total 4815 121 121.15 4812 4811.85 4933 129 118.60 4700 4710.40 4829 Total 358 14219 14577 Chi-Sq = 0.889 0.000 0.913 DF = 2, P-Value + 0.022 + + 0.000 + + 0.023 = 1.847 = 0.397 Tỉ lệ ho heo tính chung giai đoạn thí nghiệm Kết phân tích thống kê tỉ lệ ho lơ tính chung giai đoạn thí nghiệm Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts HO 139 121.90 KHONG 4776 4793.10 Total 4915 124 122.34 4809 4810.66 4933 101 119.76 4728 4709.24 4829 Total 364 14313 14677 Chi-Sq = 2.400 0.022 2.939 DF = 2, P-Value + 0.061 + + 0.001 + + 0.075 = 5.498 = 0.064 48 49 ... DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN - NI THÚ Y *************** PHAN VĂN THẮNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC LOẠI BỘT CÁ TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SỨC SẢN XUẤT CỦA HEO THỊT... NGUYỄN MINH QUANG Tháng 08/2010 XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN i Họ tên sinh viên thực hiện: Phan Văn Thắng Tên luận văn: “Đánh giá hiệu loại bột cá phần đến sức sản xuất heo thịt” Đã hoàn... lớp DH06CN động viên, giúp đỡ chia sẻ tơi khó khăn suốt thời gian học tập thực đề tài tốt nghiệp Phan Văn Thắng iii TÓM TẮT Đề tài “Đánh giá hiệu loại bột cá phần đến sức sản xuất heo thịt” đƣợc
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC LOẠI BỘT CÁ TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SỨC SẢN XUẤT CỦA HEO THỊT , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC LOẠI BỘT CÁ TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SỨC SẢN XUẤT CỦA HEO THỊT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay