CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH CÓ TRIỆU CHỨNG NÔN TRÊN CHÓ ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH

81 0 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:38

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI -THÚ Y ************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHẨN ĐỐN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH CĨ TRIỆU CHỨNG NƠN TRÊN CHĨ ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên : PHAN THỊ PHƯƠNG ĐÔNG MSSV : 05142005 Ngành : Dược thú y Niên khóa : 2005 – 2010 Tháng 08/ 2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI -THÚ Y ************** PHAN THỊ PHƯƠNG ĐƠNG CHẨN ĐỐN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH CĨ TRIỆU CHỨNG NƠN TRÊN CHĨ ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khóa luận đệ trình để áp ứng yêu cầu cấp bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VĂN PHÁT Tháng 08/ 2010 i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Phan Thị Phương Đông Tên khóa luận : “Chẩn đốn điều trị bệnh có triệu chứng nơn chó đến khám điều trị Bệnh Viện Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh” Sinh viên hồn thành luận văn tốt nghiệp theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến đóng góp hội ñồng chấm bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngày Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VĂN PHÁT ii LỜI CÁM ƠN *** Kính dâng tình cảm thiêng liêng đến cha me, người sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ ni ăn học nên người Chân thành cám ơn TS Nguyễn Văn Phát tận tình giúp đỡ, hướng dẫn bảo tơi suốt q trình thực luận văn tốt nghiệp Xin tỏ lòng biết ơn: Ban Giám Hiệu trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm khoa Chăn Nuôi Thú Y Cùng tồn thể q Thầy Cơ tận tình giúp đỡ, dạy truyền ñạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian thực tập Xin chân thành cám ơn Ban lãnh ñạo Bệnh Viện Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM Các anh chị, nhân viên Bệnh Viện Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM Chân thành cám ơn người thân toàn thể bạn chia sẽ, giúp đỡ tơi suốt khoa học Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực tập Phan Thị Phương Đông iii MỤC LỤC Trang Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn iii Lời cám ơn iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng .x Danh sách hình xi Tóm tắt luận văn xii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn ñề .1 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN .3 2.1 Đặc ñiểm sinh lý chó 2.2 Phương pháp xác ñịnh tuổi chó 2.2.1 Nha thức tuổi chó (Phan Quang Bá, 1998) 2.2.2 Sự mọc chó (trích dẫn Phan Châu Hải Triều, 2007) .4 2.3 Các liệu pháp ñiều trị chó 2.3.1 Điều trị theo nguyên nhân gây bệnh 2.3.2 Điều trị theo chế sinh bệnh 2.3.3 Điều trị theo triệu chứng 2.3.4 Liệu pháp hỗ trợ 2.4 Khái niệm phản xạ nôn 2.4.1 Đường truyền vào .7 2.4.2 Đường truyền iv 2.5 Các bệnh gây triệu chứng nôn 2.5.1 Bệnh giun 2.5.1.1 Bệnh giun móc 2.5.1.2 Bệnh giun ñũa 2.5.2 Ngộ ñộc 10 2.5.4 Nghi bệnh viêm dày – ruột vi khuẩn 13 2.5.5 Bệnh Carré .14 2.5.6 Bệnh Parvovirus 17 2.6 Giới thiệu test chẩn đốn nhanh bệnh Carré bệnh Parvovirus chó 20 2.6.1 Nguyên tắc chung cho phản ứng test chẩn đốn nhanh bệnh Carré, bệnh Parvovirus chó 20 2.6.2 Test chẩn đóan nhanh bệnh Carré 21 2.6.3 Test chẩn đốn nhanh bệnh Pavovirus 21 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 22 3.1 Thời gian ñịa ñiểm khảo sát 22 3.2 Đối tượng khảo sát 22 3.3 Nội dung khảo sát 22 3.4 Dụng cụ vật liệu thí nghiệm 22 3.4.1Dụng cụ chẩn đốn lâm sàng 22 3.4.2 Dụng cụ hóa chất chẩn đốn phi lâm sàng .22 3.4.3 Các loại thuốc ñiều trị 22 3.5 Các phương pháp chẩn đốn bệnh chó 23 3.5.1 Hỏi thăm bệnh sử .23 3.5.2 Chẩn đốn lâm sàng 23 3.5.2.1 Khám chung 23 3.5.2.2 Chẩn đốn chó có triệu chứng nơn 24 3.5.3 Chẩn đốn phòng thí nghiệm 24 v 3.5.4 Điều trị bệnh theo dõi kết ñiều trị .25 3.5.5 Phân loại theo giống, nhóm tuổi, giới tính, tình hình tiêm phòng 25 3.5.6 Phân loại số bệnh gây triệu chứng nôn 25 3.5.7 Khảo sát nhanh bệnh Carré bệnh Parvovirus test Witness 25 3.5.8 Khảo sát tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng 26 3.5.9 Định danh vi khuẩn thử kháng sinh ñồ 26 3.6 Các tiêu khảo sát cách tính .26 3.7 Phương pháp xử lý số liệu 27 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Tỷ lệ chó bệnh có triệu chứng nơn tổng số chó khảo sát 28 4.1.1 Tỷ lệ chó bệnh có triệu chứng nôn theo tuổi 28 4.1.2 Tỷ lệ chó bệnh có triệu chứng nơn theo nhóm giống .30 4.1.3 Tỷ lệ chó mắc bệnh có triệu chứng nơn theo giới tính 31 4.1.4 Tỷ lệ chó có triệu chứng nơn theo tình hình tiêm phòng 31 4.1.5 Một số bệnh gây nên triệu chứng nôn 32 4.2 Những bệnh gây nên triệu chứng nôn chó ghi nhận kết điều trị Bệnh Viện Thú y Trường Đại Học Nông Lâm 33 4.2.1 Bệnh truyền nhiễm 33 4.2.1.1 Nghi bệnh Carré 33 4.2.1.2 Nghi bệnh Parvovirus 38 4.2.1.3 Bệnh ghép 42 4.2.1.4 Kết xét nghiệm cận lâm sàng 43 4.2.2 Bệnh không truyền nhiễm 44 4.2.2.1 Bệnh giun 44 4.2.2.2 Nghi bệnh viêm dày – ruột vi khuẩn 46 4.2.2.3 Ngộ ñộc 50 4.2.2.4 Nghi mắc bệnh thận 52 4.2.2.5 Nôn mắc xương 53 vi 4.3 Hiệu ñiều trị chung 54 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .55 5.1 Kết luận .55 5.2 Đề nghị 56 Tài liệu tham khảo 57 Phụ lục 59 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT EDTA - Ethylene Diamine Tetra-acetic Acid CDV Ag - Canine Distemper Anigen CPV Ag - Canine Parvovirus Anigen viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Tỷ lệ chó mắc bệnh có triệu chứng nơn tổng số chó khảo sát 28 Bảng 4.2 Tỷ lệ chó bệnh có triệu chứng nôn theo tuổi 28 Bảng 4.3 Tỷ lệ chó bệnh có triệu chứng nơn theo nhóm giống 30 Bảng 4.4 Tỷ lệ chó bệnh có triệu chứng nơn theo giới tính 31 Bảng 4.5 Tỷ lệ chó bệnh có triệu chứng nơn theo tình hình tiêm phòng 31 Bảng 4.6 Một số bệnh gây nên triệu chứng nôn 32 Bảng 4.7 Tỷ lệ chó nghi bệnh Carré theo lứa tuổi, nhóm giống, giới tính tình hình tiêm phòng 33 Bảng 4.8 Kết điều trị nhóm nghi bệnh Carré 37 Bảng 4.9 Tỷ lệ chó nghi mắc bệnh Parovirus theo nhóm, giống, lứa tuổi tình hình tiêm phòng 38 Bảng 4.10 Kết ñiều trị nghi bệnh Parvovirus 41 Bảng 4.11 Kết thử Test CDVAg, CPVAg chó nghi bệnh Carré bệnh Parvovirus 43 Bảng 4.12 Tỷ lệ chó bị bệnh giun đơn theo lứa tuổi, nhóm giống, giới tính 45 Bảng 4.13 Kết ñiều trị bệnh giun 46 Bảng 4.14 Kết kháng sinh ñồ vi khuẩn E.coli 48 Bảng 4.15 Kết kháng sinh ñồ vi khuẩn Samonella 49 Bảng 4.16 Kết ñiều trị bệnh có triệu chứng nơn 54 ix Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua q trình khảo sát, chúng tơi rút số kết luận sau: Bệnh có triệu chứng nơn chó điều trị Bệnh viện Thú Y ña dạng Trong 476 ca bệnh khảo sát có 264 ca chó bệnh có triệu chứng nơn chiếm tỷ lệ 52,66 % Chó bệnh có triệu chứng nơn chiếm tỷ lệ cao nhóm tuổi từ – tháng tuổi (80,68 %) thấp nhóm tuổi 12 tháng (30,53 %) Tỷ lệ bệnh giống chó nội (60,79 %) cao giống chó ngoại (50,60 %), chó (58,30 %) cao so với chó đực (52,96 %) chó chưa tiêm phòng (64,95 %) cao chó tiêm phòng (33,79 %) Kết điều trị có 203 chó khỏi bệnh tổng số 264 chó bệnh có triệu chứng nơn chiếm tỷ lệ 76,89 % Trong trình thực tập, chúng tơi thấy bệnh có triệu chứng nơn chó kết điều trị khơng có hiệu cao nhóm bệnh nghi mắc bệnh thận %, bệnh virus bệnh Parvovirus ghép giun 30,77 %, bệnh Carré ghép giun 40 %, bệnh Carré 45,45 %, bệnh Parvovirus 54,76 % Kết ñiều trị phụ thuộc vào bệnh, ñộ tuổi chó, chủ ni đưa đến Bệnh viện Thú y ñiều trị sớm hay muộn ñặc biệt việc chăm sóc chó suốt q trình điều trị 55 5.2 Đề nghị Đối với bác sỹ thú y Cần áp dụng đầy đủ phương pháp chẩn đốn để tìm bệnh xác hơn, nâng cao hiệu điều trị Tư vấn cho chủ ni lịch trình tẩy giun sán, tiêm phòng, chế độ ni dưỡng, chăm sóc chó bệnh Đối với chủ ni Cần tẩy giun, tiêm phòng cho chó – tuần tuổi, ñảm bảo ñúng thời gian tái chủng ñồng thời giữ vệ sinh, sát trùng nơi chó Để có hiệu điều trị cao cần phát sớm chó bệnh, điều trị liên tục theo liệu trình ñiều trị bác sỹ thú y Trường hợp ñiều trị nhà hay cấp thuốc đem cần đảm bảo liệu trình điều trị, phải có chế độ ni dưỡng chăm sóc hợp lý 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Quang Bá, 2004 Cơ thể học gia súc Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Lê Hồng Bảo, 2008 Khảo sát số bệnh có triệu chứng ói mửa, tiêu chảy chó đến khám điều trị Bệnh xá Thú y Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú y, Đại học Nông Lâm TP HCM Trần Thị Dân – Dương Nguyên Khang, 2006 Sinh lý vật nuôi Nhà xuất Nông Nghiệp TP HCM Nguyễn Tú Hạnh, 2007 Khảo sát số bệnh có triệu chứng ói mửa, tiêu chảy chó ñược ñến khám ñiều trị Bệnh viện Thú y Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chi Minh Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP HCM Lương Văn Huấn Lê Hữu Khương, 1997 Ký sinh bệnh ký sinh gia súc – gia cầm Tập Tủ sách Trường Đại học Nông Lâm TP HCM Nguyễn Văn Phát, 2001 Bài giảng Chẩn Đốn Tủ sách Trường Đại học Nơng Lâm TP HCM Nguyễn Như Pho, 1995 Giáo trình Nội Chẩn Tủ sách Trường Đại học Nông Lâm TP HCM Nguyễn Như Pho, Võ Thị Trà An, 2001 Bài giảng Dược Lý Thú y Trường Đại học Nông Lâm TP HCM Trần Thanh Phong, 1996 Một số bệnh truyền nhiễm chó Tủ sách Trường Đại học Nơng Lâm TP HCM 57 10 Trần Thị Mỹ Phúc, 2009 Khảo sát số bệnh có triệu chứng ói mửa, tiêu chảy chó đến khám điều trị Bệnh viện Thú y Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú y, Đại học Nông Lâm TP HCM 11 Lê Anh Phụng, 1998 Virus học Thú y Tủ sách Trường Đại học Nông Lâm TP HCM 12 Trương Phương Trần Thành Đạo, 2009 Hóa dược Nhà xuất giáo dục Việt Nam 13 Phạm Ngọc Thạch, Hồ Văn Nam Chu Đức Thắng, 2006 Bệnh nội khoa gia súc Nhà xuất nông nghiệp 14 Lê Văn Thọ, 2006 Ngoại khoa Thú y Nhà xuất Nông Nghiệp 15 Nguyễn Thanh Toàn, 2008 Khảo sát bệnh thường gặp chó ghi nhận hiệu điều trị Bệnh viện Thú y trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú y, Đại học Nông Lâm TP HCM 16 Phan Châu Hải Triều, 2007 Khảo sát bệnh thường gặp chó trạm thú y Quận 7, TP HCM Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú Y, Đại học Nông Lâm TP HCM 17 Phan Thị Thu Xuân, 2009 Khảo sát số bệnh có triệu chứng ói mửa, tiêu chảy chó đến khám điều trị Bệnh viện Thú y Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú Y Đại học Nông Lâm Tp HCM 58 PHỤ LỤC PHỤ LỤC I PHIẾU KHÁM BỆNH Ngày:………… Chủni:……………………………Địachỉ: ……………… Tênchó:…………Tuổi:………………………………… Cân nặng:…………… Giới tính:………………………………………… Sốnuôi:…………Sốbệnh:………………………………Số chết:………………… Lý khám:………………………………………………………………………… Đã ñiều trị:………………………………………………………………………… Thời ñiểm xuất triệu chứng:……………………………………………… Tẩy ký sinh, chủng ngừa (ngày chủng, loại thuốc):……………………………… Nhiệt độ: O C Thú nơn khan: nơn có dịch: Thời ñiểm nôn:……… Số lần nôn ngày:……………………… Đặc điểm dịch nơn………………………………………………………………… Thể trạng:…………………………………………………………………………… Thần kinh:………………………………………………………………………… Hơ hấp:……………………………………………………………………………… Tiêu hóa:……………………………………………………………………… Tiết niệu:………………………………………………………………………… Sinh dục:…………………………………………………………………………… Xét nghiệm bổ sung: Kháng sinh đồ: Máu : Ký sinh trùng: Chẩn đốn: Điều trị: Bác sĩ ñiều trị 59 PHỤ LỤC 2: XỬ LÝ SỐ LIỆU MINITAB Bảng 4.2:Chó bệnh có triệu chứng nơn mửa theo độ tuổi Chi-Square Test: CB( chó bệnh có triệu chứng ói mửa),BKH(bệnh khác) Expected counts are printed below observed counts CB BK Total 24 27,18 25 21,82 49 167 114,81 40 207 92,19 22 29,39 31 23,61 53 51 92,62 116 74,38 167 Total 264 212 476 Chi-Sq = 0,371 + 0,462 + 23,728 + 29,548 + 1,860 + 2,317 + 18,704 + 23,291 = 100,282 DF = 3, P-Value = 0,000 Chi-Square Test: CB BKH lứa tuổi < tháng 2- tháng Expected counts are printed below observed counts CB BHK Total 24 25 49 36,56 12,44 167 154,44 40 207 52,56 Total 191 65 256 Chi-Sq = 4,314 + 12,677 + 1,021 + 3,001 = 21,013 DF = 1, P-Value = 0,000 60 Chi-Square Test: CB BKH lứa tuổi < tháng > - 12 tháng Expected counts are printed below observed counts CB BKH Total 24 25 49 22,10 26,90 22 23,90 31 29,10 53 Total 46 56 102 Chi-Sq = 0,164 + 0,134 + 0,151 + 0,124 = 0,574 DF = 1, P-Value = 0,449 Chi-Square Test: CB BKH lứa tuổi < tháng > 12 tháng Expected counts are printed below observed counts CB BKH Total 24 25 49 17,01 31,99 Total 51 116 167 57,99 109,01 75 141 216 Chi-Sq = 2,869 + 1,526 + 0,842 + 0,448 = 5,684 DF = 1, P-Value = 0,017 Chi-Square Test: CB BKH lứa tuổi – tháng > - 12 tháng Expected counts are printed below observed counts CB 157 142,51 BKH Total 50 207 64,49 31 16,51 Total 22 36,49 179 81 53 260 61 Chi-Sq = 1,473 + 3,255 + 5,753 + 12,713 = 23,194 DF = 1, P-Value = 0,000 Chi-Square Test: CB BKH lứa tuổi – tháng > 12 tháng Expected counts are printed below observed counts CB 157 115,12 BKH Total 50 207 91,88 116 74,12 51 92,88 167 Total 208 166 374 Chi-Sq = 15,233 + 19,087 + 18,882 + 23,659 = 76,861 DF = 1, P-Value = 0,000 Chi-Square Test: CB BKH lứa tuổi > - 12 tháng > 12 tháng Expected counts are printed below observed counts CB 22 17,59 BKH Total 31 53 35,41 51 116 167 55,41 111,59 Total 73 147 220 Chi-Sq = 1,108 + 0,550 + 0,352 + 0,175 = 2,184 DF = 1, P-Value = 0,139 Bảng 4.3 Tỷ lệ chó bệnh có triệu chứng ói mửa theo nhóm giống Chi-Square Test: CB (chó bệnh có triệu chứng nơn),BKH(bệnh khác) Expected counts are printed below observed counts CB BK Total 138 89 227 125,90 101,10 62 126 123 249 138,10 110,90 Total 264 212 476 Chi-Sq = 1,163 + 1,448 + 1,060 + 1,320 = 4,992 DF = 1, P-Value = 0,025 Bảng 4.4: Tỷ lệ chó bệnh có triệu chứng ói mửa theo giới tính Chi-Square Test: CB BKH Expected counts are printed below observed counts CB BK Total 134 119 253 140,32 112,68 130 123,68 93 223 99,32 Total 264 212 476 Chi-Sq = 0,285 + 0,354 + 0,323 + 0,402 = 1,364 DF = 1, P-Value = 0,243 Bảng 4.5.Tỷ lệ chó có triệu chứng ói mửa theo tình hình tiêm phòng Chi-Square Test: CB BKH theo tình hình tiêm phòng Expected counts are printed below observed counts CB BK Total 49 96 145 80,42 64,58 215 116 331 183,58 147,42 63 Total 264 212 476 Chi-Sq = 12,276 + 15,287 + 5,378 + 6,697 = 39,637 DF = 1, P-Value = 0,000 Bảng 4.7: Tỷ lệ chó nghi bệnh Carré theo lứa tuổi, nhóm giống, giới tính tình hình tiêm phòng Chi-Square Test: CB, BKH theo lứa tuổi Expected counts are printed below observed counts CB BKH Total 22 24 3,00 21,00 21 146 167 20,88 146,13 2,75 14 19,25 22 6,38 49 44,63 51 Total 33 231 264 Chi-Sq = 0,333 + 0,048 + 0,001 + 0,000 + 10,023 + 1,432 + 3,002 + 0,429 = 15,268 DF = 3, P-Value = 0,002 cells with expected counts less than 5,0 Chi-Square Test: CB BKH theo nhóm giống Expected counts are printed below observed counts CB BKH Total 21 117 138 17,25 120,75 12 114 126 64 15,75 110,25 Total 33 231 264 Chi-Sq = 0,815 + 0,116 + 0,893 + 0,128 = 1,952 DF = 1, P-Value = 0,162 Chi-Square Test: CB, BKH theo giới tính Expected counts are printed below observed counts CB BKH Total 18 116 134 16,75 117,25 15 115 130 16,25 113,75 Total 33 231 264 Chi-Sq = 0,093 + 0,013 + 0,096 + 0,014 = 0,216 DF = 1, P-Value = 0,642 Chi-Square Test: CB, BKH theo tình hình tiêm phòng Expected counts are printed below observed counts CB BKH Total 45 49 6,13 42,88 29 186 215 26,88 188,13 Total 33 231 264 Chi-Sq = 0,737 + 0,105 + 0,168 + 0,024 = 1,035 DF = 1, P-Value = 0,309 65 Bảng 4.10 Tỷ lệ chó nghi mắc bệnh parovirus theo nhóm, giống, lứa tuổi tình hình tiêm phòng Chi-Square Test: CB, BKH theo lứa tuổi Expected counts are printed below observed counts CB BKH Total 19 24 3,82 20,18 28 139 167 26,57 140,43 3,50 15 18,50 22 8,11 49 42,89 51 Total 42 222 264 Chi-Sq = 0,366 + 0,069 + 0,077 + 0,015 + 3,500 + 0,662 + 4,607 + 0,872 = 10,167 DF = 3, P-Value = 0,017 cells with expected counts less than 5,0 Chi-Square Test: CB BKH theo nhóm giống Expected counts are printed below observed counts CB BKH Total 17 121 138 21,95 116,05 25 101 126 20,05 105,95 Total 42 222 264 Chi-Sq = 1,118 + 0,212 + 1,225 + 0,232 = 2,786 DF = 1, P-Value = 0,095 66 Chi-Square Test: CB BKH theo giới tính Expected counts are printed below observed counts CB BKH Total 25 109 134 21,32 112,68 17 113 130 20,68 109,32 Total 42 222 264 Chi-Sq = 0,636 + 0,120 + 0,655 + 0,124 = 1,536 DF = 1, P-Value = 0,215 Chi-Square Test: CB BKH theo tình hình tiêm phòng Expected counts are printed below observed counts CB BHK Total 46 49 7,80 41,20 39 176 215 34,20 180,80 Total 42 222 264 Chi-Sq = 2,950 + 0,558 + 0,672 + 0,127 = 4,308 DF = 1, P-Value = 0,038 4.12 Tỷ lệ chó bị bệnh giun theo lứa tuổi, nhóm giống, giới tính Chi-Square Test: CB BKH theo lứa tuổi Expected counts are printed below observed counts CB BKH Total 10 14 24 5,09 18,91 30 137 167 67 35,42 131,58 4,67 13 17,33 22 10,82 44 51 40,18 Total 56 208 264 Chi-Sq = 4,734 + 1,274 + 0,831 + 0,224 + 4,024 + 1,083 + 1,348 + 0,363 = 13,880 DF = 3, P-Value = 0,003 cells with expected counts less than 5,0 Chi-Square Test: CB BKH theo nhóm giống Expected counts are printed below observed counts CB BKH Total 37 101 138 29,27 108,73 Total 19 26,73 56 107 99,27 208 126 264 Chi-Sq = 2,040 + 0,549 + 2,234 + 0,601 = 5,425 DF = 1, P-Value = 0,020 Chi-Square Test: CB BKH theo giới tính CB BKH Total 22 112 134 23,35 110,65 24 106 130 22,65 107,35 Total 46 218 264 Chi-Sq = 0,078 + 0,016 + 68 0,080 + 0,017 = 0,192 DF = 1, P-Value = 0,662 69 ... 2.2 Phương pháp xác định tuổi chó 2.2.1 Nha thức tuổi chó (Phan Quang Bá, 1998) 2.2.2 Sự mọc chó (trích dẫn Phan Châu Hải Triều, 2007) .4 2.3 Các liệu pháp điều trị chó ... cuối dẫn đến chết Mãn tính Sau tháng nhiễm ấu trùng, chó bị thi u máu, ruột xuất huyết Sau vài tháng, triệu chứng giảm, thấy chó gầy còm, thi u máu, nơn khan Bệnh tích Có nhiều giun cắm sâu vào niêm... tràng Niêm mạc ruột viêm cata loét xuất huyết, chó thi u máu trầm trọng gầy rạc Chẩn đốn Dựa vào triệu chứng lâm sàng: chó bệnh thường khơng sốt, thi u máu, gầy rạc, niêm mạc nhợt nhạt, tiêu chảy
- Xem thêm -

Xem thêm: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH CÓ TRIỆU CHỨNG NÔN TRÊN CHÓ ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH CÓ TRIỆU CHỨNG NÔN TRÊN CHÓ ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay