THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN CHO THỨC ĂN HỖN HỢP DỰA TRÊN CÔNG THỨC THỨC ĂN CHO HEO GIAI ĐOẠN 2035 KG BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI ( NIRS)

60 0 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:38

B TR NG GIÁO D C ÀO T O I H C NƠNG LÂM TP H CHÍ MINH KHOA CH N NUÔI – THÚ Y ***************** PH M TH M TÚ TH NGHI M XÂY D NG NG CHU N CHO TH C N H N H P D A TRÊN CÔNG TH C TH C N CHO HEO GIAI O N 20 – 35 KG B NG PH QUANG PH Khố lu n c trình NG PHÁP C N H NG NGO I (NIRS) yêu c u c p b ng Bác s thú y chuyên ngành D Giáo viên h TS D ng d n NG DUY NG ThS LÊ MINH H NG ANH Tháng 08/2010 i c thú y XÁC NH N C A GIÁO VIÊN H NG D N H tên sinh viên th c t p: Ph m Th M Tú Tên lu n v n: “Th nghi m xây d ng ng chu n cho th!c "n h#n h$p d a công th!c th!c "n cho heo giai o%n 20 – 35 kg b&ng ph 'ng pháp quang ph( c)n h*ng ngo%i (NIRS)” ã hoàn thành lu n v n theo úng yêu c u c a giáo viên h nh n xét, óng góp c a H i ng d n ý ki n ng ch m thi t t nghi p Khoa ngày …/…/ 2010 Giáo viên h ii ng d n L I C+M T G i n ba m , ch gái nh ng b n bè thân thi t tình yêu th n sâu s c Cám n m i ng i ã ln ng viên, giúp ng lòng bi t tơi hoàn thành t t tài Trân tr ng bi t n th y D Ph ng Duy ng, cô Lê Minh H ng Anh, cô Tr n Th ng Dung, Nguy!n Th L c ã giúp tơi hồn thành t t tài Tôi xin chân thành c m n Ban giám hi u tr ng i H c Nơng Lâm Tp H Chí Minh Ban ch nhi m Khoa Ch n nuôi- Thú y B môn Dinh d ng Gia súc Tồn th q th y tr ng i H c Nơng Lâm Tp H Chí Minh ã t n tình d y d" tơi su t n m n m theo h c t i tr G i nl pD ng c Thú Y 31 l i cám n chân thành nh t Chúc b n s# thành công cu c s ng Sinh viên th c hi n Ph m Th M Tú iii TÓM T,T LU N V N tài “Th$ nghi m xây d ng ng chu%n cho th&c n h"n h p d a công th&c th&c n cho heo giai o n 20 - 35 kg theo ph (NIRS)“ tr ng c ti n hành t i b môn Dinh d ng pháp c n h ng ngo i ng Gia súc, khoa Ch n nuôi Thú y, i h c Nông Lâm t' ngày 20/01/2010 n ngày 20/07/2010 Chúng ti n hành tr n 50 m u h"n h p t' nguyên li u cám g o, b p, khoai mì, khơ d u u nành, b t cá b t sò d a cơng th&c th&c n cho heo t' 20 - 35 kg Sau ó phân tích l i ch( tiêu protein v t ch t khô ti n hành làm c s d li u cho chu%n K ti p, ti n hành ki m tra tính xác c a Cu i cùng, thay )i t* l nguyên li u ng ng chu%n v i 10 m u m i ki m tra kh+ n ng d ốn nhanh c a máy NIRS Thí nghi m s$ d,ng máy quang ph) c n h ng ngo i (NIRS 5000) ph ng trình d ã có ốn nhanh ch( tiêu protein/vck v t ch t khô c a th&c n h"n h p c m t s k t qu+ 50 h"n h p ban ng chu%n 44 m u th&c n h"n h p u So v i k t qu+ phân tích -.a - c, ph /-0nh ph n th&c n h"n h p cho k t qu+ c+ ch( tiêu protein/vck có r2 0,622 v i sai s chu%n d c xây d ng t' ng trình d u có h s t v t ch t khơ có r2 0,966 v i sai s chu%n c a k t 12+ d ph thi t l p oán nhanh ng quan r t cao: oán (SEP) 3040,488 oán (SEP) 1,033 Qua ó cho th y ng trình cho ch( tiêu v t ch t khơ xác h n so v i ch( tiêu protein/vck Bên c nh ó, s 45-6c bi t c a k t 12+4d 76n b ng ng chu%n 804k t 12+4 /9nh /76n protein/vck (d a k t qu+ phân tích NIRS t'ng nguyên li u) i v i 20 m u h"n h p thay )i t* l nguyên li u công th&c, ý ngh a (P > 0,05) T' ó cho th y kh+ n ng &ng d,ng NIRS iv i v i th&c n h"n h p r t cao M CL C TRANG Trang t a i Xác nh n c a giáo viên h ng d n ii L i c+m t iii Tóm t t lu n v n iv M,c l,c v Danh sách ch vi t t t viii Danh sách b+ng ix Danh sách hình x Ch 'ng M- U 1.1 :t v n 1.2 M,c ích yêu c u 1.2.1 M,c ích 1.2.2 Yêu c u Ch 'ng T NG QUAN 2.1 nh ngh a th&c n h"n h p 2.2 Các th c li u s$ d,ng công nghi p ch bi n th&c n ch n ni 2.2.1 Nhóm cung n ng l ng 2.2.1.1 B p 2.2.1.2 Cám ph, ph%m khác c a lúa g o 2.2.1.3 Khoai mì 2.2.1.4 D u m 2.2.2 Nhóm cung m 2.2.2.1 B t cá 2.2.2.2 u nành khô d u u nành 2.2.2.3 Acid amin 10 2.2.3 Nhóm cung khoáng 10 2.2.4 Nhóm cung c p vitamin 10 v 2.2.5 Nhóm ch t b) sung 10 2.3 Th&c n h"n h p cho heo 11 2.3.2 K thu t ph i tr n th&c n 13 2.3.2.1 Yêu c u v nguyên li u 13 2.3.2.2 Ch bi n ph i tr n th&c n 14 2.3.2.3 Cách ph i tr n th&c n 14 2.4 Các ch( tiêu phân tích th&c n 14 2.4.1 Ph ng pháp phân tích hóa h c (phân tích 2.4.1.1 V t ch t khô t t) 14 i (DM – Dry Matter) 14 2.4.1.2 Protein thô (CP – Crude Protein) 15 2.4.1.3 Ch t béo thô (EE – Ether Extract) 15 2.4.1.4 Ch t x thô (CF – Crude Fiber) 16 2.4.1.5 Khoáng t)ng s (Ash – Total Ash) 16 2.4.1.6 Calci 16 2.4.1.7 Phospho 17 2.4.2 Ph ng pháp phân tích c n h ng ngo i (NIRS - Near Infrared Spectroscopy) 17 2.4.2.1 S l c v NIRS 17 2.4.2.2 Nguyên lý ho t 2.4.2.3 S ng c a máy NIRS 18 c u / o c a máy NIRS 19 2.4.2.4 ;u i m h n ch i m c a ph ng pháp phân tích NIRS 20 2.4.2.4.1 ;u i m 20 2.4.2.4.2 H n ch 20 Ch 'ng N I DUNG VÀ PH 3.1 Th i gian 3.2 it NG PHÁP TI/N HÀNH 21 a i m 21 ng thí nghi m 21 3.3 N i dung 21 3.4 Ph ng pháp ti n hành 21 3.4.1 Phân tích quang ph) 23 3.4.2 L p ng chu%n 23 vi 3.5 Ph ng pháp phân tích m u nguyên li u h"n h p (ph, l,c 2) 23 3.6 Ph ng pháp ánh giá x$ lý s li u 24 Ch 'ng K/T QU+ VÀ TH+O LU N 25 4.1 Th&c n h"n h p 25 4.1.1 ng chu%n d oán nhanh /-0nh ph n c a th&c n h"n h p 25 4.1.2 So
- Xem thêm -

Xem thêm: THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN CHO THỨC ĂN HỖN HỢP DỰA TRÊN CÔNG THỨC THỨC ĂN CHO HEO GIAI ĐOẠN 2035 KG BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI ( NIRS), THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN CHO THỨC ĂN HỖN HỢP DỰA TRÊN CÔNG THỨC THỨC ĂN CHO HEO GIAI ĐOẠN 2035 KG BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI ( NIRS)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay