ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM SEAPAK THAY THẾ BỘT CÁ PERU TRONG THỨC ĂN HEO CON TỪ 3060 NGÀY TUỔI

54 3 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y ***************     KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM SEAPAK THAY THẾ BỘT CÁ PERU TRONG THỨC ĂN HEO CON TỪ 30-60 NGÀY TUỔI Sinh viên thực : NGUYỄN VĂN TUẤN Lớp : DH06CN Ngành : Chăn ni Niên khóa : 2006 – 2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HOC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y *************** NGUYỄN VĂN TUẤN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM SEAPAK THAY THẾ BỘT CÁ PERU TRONG THỨC ĂN HEO CON TỪ 30 - 60 NGÀY TUỔI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Chăn Ni Giáo viên hướng dẫn TS TRẦN VĂN CHÍNH KS NGUYỄN MINH QUANG Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẤN Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Văn Tuấn Tên đề tài tốt nghiệp" Đánh giá hiệu việc sử dụng sản phẩm Seapak thay bột cá Peru thức ăn heo từ 30 - 60 ngày tuổi" Đã hoàn thành theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày……………… Giáo viên hướng dẫn TS Trần Văn Chính ii LỜI CÁM ƠN Kính dâng cha mẹ Cha mẹ sinh thành, nuôi dưỡng suốt đời hi sinh có ngày hơm Trân trọng biết ơn TS Trần Văn Chính, kỹ sư Nguyễn Minh Quang tận tình giúp đỡ hướng dẫn thời gian thực đề tài hòan thành khóa luận tốt nghiệp Chân thành cảm tạ Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y–Bộ Môn Di Truyền Giống Động Vật, tồn thể q thầy tận tình giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức quý báu tạo điều kiện tốt cho chúng tơi suốt q trình học tập Ban Giám Đốc, tồn thể chú, anh chị cơng nhân viên Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Phú Sơn Đặc biệt cô chú, anh chị tổ nái sinh sản cai sữa thương phẩm tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Cảm ơn Tất bạn bè ngòai lớp động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài Nguyễn Văn Tuấn iii TÓM TẮT Đề tài "Đánh giá hiệu việc sử dụng sản phẩm SEAPAK thay bột cá PERU thức ăn heo từ 30 - 60 ngày tuổi" tiến hành Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Heo Phú Sơn, từ ngày 20 - 01 - 2010 đến ngày 09 - 04 2010 Nội dung nghiên cứu so sánh số tiêu sinh trưởng, khả sử dụng thức ăn, sức sống kháng bệnh heo giai đoạn 30 - 60 ngày tuổi qua việc thay nguồn cung protein bột cá Peru sản phẩm Seapak thức ăn ni dưỡng Thí nghiệm gồm lơ với đợt lặp lại lơ thức ăn đối chứng sử dụng nguồn cung protein thô bột cá Peru, lô thay 50 % bột cá Peru sản phẩm Seapak lơ thay hồn toàn bột cá Peru Sản phẩm Seapak Kết nghiên cứu cho thấy lúc kết thúc thí nghiệm heo 60 ngày tuổi : - Trọng lượng sống lúc 60 ngày tuổi heo lô đạt kết cao (22,60 kg) thấp lô (21,92 kg) với (P > 0,05) - Hệ số chuyển biến thức ăn (kgTĂ/kgTT) heo lô thấp (1,60 kgTĂ/kgTT) cao lô (1,72 kgTĂ/kgTT) với (P < 0,05) - Tỷ lệ ngày tiêu chảy khác biệt không đáng kể lô: cao lô (4,12 %) thấp lô (3,80) với (P > 0,05) - Chi phí giá thành để sản xuất cho kg tăng trọng lô lô cao so với lô theo thứ tự 1,04 % 3,70 % Kết thí nghiệm cho thấy việc thay bột cá Peru sản phẩm Seapak phần thức ăn cho heo cai sữa từ 30 - 60 ngày tuổi không đem lại hiệu kinh tế mong muốn iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Muc lục v Chú thích từ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách biểu đồ x Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu Chƣơng TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Phú Sơn 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 2.1.3 Cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty 2.1.4 Nhiệm vụ 2.1.5 Cơ cấu đàn 2.1.6 Giống công tác giống 2.1.7 Qui trình vệ sinh thú y tiêm phòng bệnh 2.2 Đặc điểm tiêu hóa dinh dưỡng heo 2.2.1 Thay đổi máy tiêu hoá cai sữa 2.2.2 Dinh dưỡng cho heo cai sữa 2.2.3 Nguyên liệu cung đạm 11 2.2.3.1 Đậu nành khô dầu đậu nành 11 2.2.3.2 Bột huyết tương 12 2.2.3.3 Bột cá 12 2.2.4 Sản phẩm Seapak 14 v 2.2.5 Bột cá Peru 16 Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 17 3.1 Thời gian địa điểm 17 3.1.1 Thời gian 17 3.1.2 Địa điểm 17 3.2 Nội dung 17 3.3 Phương pháp thí nghiệm 17 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 17 3.3.2 Vật liệu thí nghiệm 18 3.3.2.1 Heo thí nghiệm 18 3.3.2.2 Thức ăn thí nghiệm 18 3.3.2.3 Chuồng trại 23 3.3.2.4 Chăm sóc 23 3.3.3 Các tiêu theo dõi 24 3.3.3.1 Trọng lượng sống 24 3.3.3.2 Tăng trọng ngày 24 3.3.3.3 Lượng thức ăn tiêu thụ 24 3.3.3.4 Hệ số chuyển biến thức ăn 24 3.3.3.5 Tỷ lệ ngày tiêu chảy 24 3.3.3.6 Tỷ lệ chết 25 3.3.3.8 Phương pháp xử lý số liệu 25 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Trọng lượng sống heo lúc vào thí nghiệm 26 4.3 Tăng trọng ngày 29 4.4 Lượng hức ăn tiêu thụ 31 4.5 Hệ số chuyển biến thức ăn 31 4.6 Tỷ lệ tiêu chảy 33 4.7 Tỷ lệ chết 34 4.8 Hiệu kinh tế 35 vi Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 37 5.1 Kết luận 37 5.2 Đề nghị 37 PHỤ LỤC 40 vii CHÚ THÍCH NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TSTK : Tham số thống kê X : Trung bình SD : Độ lệch tiêu chuẩn (Standard deviation) DF : Độ tự (Dergree of Freedom) SV : Nguồn gốc biến thiên (Sum of Square) SS : Tổng bình phương (Sum of Square) MS : Trung bình bình phương (Mean of Square) D : Duroc L : Landrace Y : Yorkshire viii DANH SÁCH CÁC BẢNG TRANG Bảng 2.1 Cơ cấu đàn heo Bảng 2.2 Qui trình tiêm phòng số bệnh truyền nhiễm cho đàn heo Bảng 2.3 Mức tăng trưởng heo cai sữa có trọng lượng khoảng – 20 kg11 Bảng 2.4 Thành phần dinh dưỡng sản phẩm Seapak 15 Bảng 2.5 Thành phần dinh dưỡng bột cá Peru 16 Bảng 3.1 Cơng thức thức ăn thí nghiệm 6A1 (kg) 19 Bảng 3.2 Thành phần dinh dưỡng thức ăn thí nghiệm 6A1 20 Bảng 3.3 Công thức thức ăn thí nghiệm 6A2 21 Bảng3.4 Thành phần dinh dưỡng thức ăn thí nghiệm 6A2 21 Bảng 4.1 Trọng lượng sống heo lúc vào thí nghiệm 26 Bảng 4.2 Trọng lượng sống heo lúc kết thúc thí nghiệm 28 Bảng 4.4 Lượng thức ăn tiêu thụ lơ thí nghiệm (g/con/ngày) 31 Bảng 4.5 Hệ số chuyển biến thức ăn lơ thí nghiệm (kgTĂ/kgTT) 32 Bảng 4.6 Tỷ lệ ngày tiêu chảy lơ thí ngiệm 34 Bảng 4.7 Tỷ lệ chết heo lơ thí nghiệm (%) 35 Bảng 4.10 Hiệu kinh tế 36 ix kg/con 24,5 24 23,5 23 22,5 22 21,5 21 20,5 20 19,5 lô lô lô 3 đợt Biểu đồ 4.2 Trọng lượng sống heo lúc kết thúc thí nghiệm Tính chung cho đợt thí nghiệm trọng lượng heo kết thúc lô (22,6 kg/con) cao thấp lô (21,92 kg/con) khác biệt khơng có ý nghĩa với P > 005 Như tính chung cho đợt thí nghiệm chênh lệch trọng lượng sống heo lô không đáng kể Điều cho thấy việc sử dụng thay bột cá Peru 50 % hay 100 % sản phẩm Seapak phần loại bột cá không ảnh hưởng đến sinh trưởng heo giai đoạn 4.3 Tăng trọng ngày Kết trình bày qua Bảng 4.3 Bảng 4.3 Tăng trọng ngày giai đoạn 30 - 60 ngày tuổi lơ thí nghiệm (gram/con/ngày) Đợt I II III IV Tính chung SD Lơ 430 438 435 428 432a 4,57 Lô 426 425 426 423 425a 1,41 F * 29 lô 410 405 408 405 407b 2,87 Kết tăng trọng ngày giai đoạn 30 - 60 ngày tuổi heo lơ tăng trọng ngày cao ( 432 gram/con/ngày ) sau đến lơ (425 gram/con/ngày) thấp lô (407 gram/con/ngày) Qua xử lý thống kê khác biệt có ý nghĩa với P < 0,05 Ta thấy dù trọng lượng lúc vào thí nghiệm 30 ngày tuổi lơ trọng lượng lúc kết thúc thí nghiệm 60 ngày tuổi lô lại thấp so với lơ lại kết cho thấy lơ lơ heo có tăng trọng ngày cao ý nghĩa so với lô g/con/ngay 435 430 425 420 415 410 405 400 395 390 432 425 407 3 lô Biểu đồ 4.3 Tăng trọng ngày giai đoạn 30 – 60 ngày tuổi lơ thí nghiệm Kết tăng trọng ngày qua đợt lơ thí nghiệm đạt từ mức 405 438 (gram/con/ngày) cao so với ghi nhận Thái Quốc Hiếu (2002) Trần Thị Thu Thủy (2003) 295 gram/con/ngày gần với mức 455 (gram/con/ngày) Đây mức tốt theo nhận định Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, (1999) Sự khác biệt có ý nghĩa lơ so với lơ 3, thức ăn sử dụng lô lô có thành phần bột cá Peru có chất lượng protein thô tốt so với protein thô sản phẩm Seapak sử dụng thành phần thức ăn lô lô 30 4.4 Lƣợng thức ăn tiêu thụ Lượng thức ăn tiêu thụ heo lơ qua đợt thí nghiệm trình bày qua Bảng 4.4 Bảng 4.4 Lượng thức ăn tiêu thụ lơ thí nghiệm (gram/con/ngày) Đợt I II III IV Tínhchung SD Lơ 663 708 670 749 697 40 Lô 675 711 662 742 697 36 F lô 719 680 665 749 703 38 ns Kết cho thấy lượng thức ăn tiêu thụ bình quân qua đợt thí nghiệm trung bình lơ 697 gram/con/ngày với lô 697 gram/con/ngày nhỏ lô 703 gram/con/ngày, nhiên qua xử lý thống kê khác biệt ý nghĩa với P > 0,05 Theo Nguyễn Ngọc Tuân Trần Trần Thị Dân, (1999) lượng thức ăn tiêu thụ bình quân ngày heo giai đoạn khoảng 770 gram/con/ngày tốt, nói lên heo khỏe mạnh, heo ăn nhiều thức ăn Như vậy, kết heo thí nghiệm lơ có tiêu biến thiên từ 697 - 703 gram/con/ngày cho thấy thức ăn lơ thí nghiệm bình thường, heo ăn bình thường khơng có dấu hiệu bất thường khiến heo khơng thích hay biếng ăn, ăn Theo Trần Nguyên Hà, (2007) lượng thức ăn tiêu thụ bình quân đạt giai đoạn trung bình 360 gram/con/ngày thấp nhiều so với mức 697 - 703 gram/con/ngày thí nghiệm lượng thức ăn tiêu thụ heo thí nghiệm mức cao 4.5 Hệ số chuyển biến thức ăn Hệ số chuyển biến thức ăn heo lơ qua đợt thí nghiệm trình bày Bảng 4.5 Biểu đồ 4.4 31 Bảng 4.5 Hệ số chuyển biến thức ăn lơ thí nghiệm (kgTĂ/kgTT) Đợt I II III IV Tính chung SD Lơ 1,54 1,62 1,54 1,7 1,6 0,08 Lô 1,59 1,67 1,55 1,75 1,64 0,1 F lô 1,75 1,69 1,63 1,8 1,72 0,07 * Kết hệ số chuyển biến thức ăn kg tăng trọng heo lơ qua đợt thí nghiệm lơ thấp (1,60 kgTĂ/kgTT) sau đến lơ 1,64 kgTĂ/kgTT lớn lô (1,72 kgTĂ/kgTT) Qua xử lý thống kê khác biệt có ý nghĩa với P < 0,05 kgTĂ/kgTT 1,75 1,7 1,65 1,6 1,72 1,55 1,5 1,6 1,64 1,45 1,4 Lô Biểu đồ 4.5 Hệ số chuyển biến thức ăn lơ thí nghiệm Như vậy, heo thí nghiệm lơ có hệ số chuyển hóa thức ăn cao so với lơ lơ khác biệt có ý nghĩa Điều phần cho thấy thức ăn lô có sản phẩm Seapak có chất lượng protein mà acid amin chưa cân 32 nên heo phải tiêu thụ thức ăn nhiều để lấy lượng bù chất dẫn tới hệ số chuyển biến thức cao lô khác Theo Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, (1999), hệ số chuyển biến thức ăn giai đoạn heo cai sữa đạt 2,0 kg; tốt đạt 1,7 kg tốt đạt 1,4 kg dù cao lô đạt mức tốt điều chứng tỏ thức ăn sử dụng lơ có chất lượng tốt Theo Trần Thị Đoan Oanh, (2007) hệ số chuyển biến thức ăn heo cai sữa trung bình 1,42 kg thấp nhiều so với kết đạt 4.6 Tỷ lệ tiêu chảy Tỷ lệ ngày tiêu chảy lô qua đợt thí nghiệm thể qua Bảng 4.6 Qua Bảng 4.6 cho thấy trung bình tỷ lệ tiêu chảy lô (4,12 %) cao nhất, lô (3,92 %) thấp lô (3,80 %) qua xử lý thống kê khác biệt khơng có ý nghĩa với P > 0,05 Nhìn chung, ta thấy qua đợt thí nghiệm đợt heo lơ có tỷ lệ ngày tiêu chảy cao so với lô lơ 2, điều thức ăn lơ có sử dụng sản phẩm Seapak có chất lượng protein thành phần khác chưa tốt gây khó hấp thu tiêu hóa heo gây nên tiêu chảy nhiều Kết tiêu chúng tơi thí nghiệm phù hợp với kết ghi nhận Trần Thị Thu Thủy (2003) Trần Thị Đoan Trang, (2007) 3,85 % 33 Bảng 4.6 Tỷ lệ ngày tiêu chảy lô thí ngiệm Đợt Chỉ tiêu lơ lơ Lơ Số ngày tiêu chảy (ngày) 32 28 29 Số ngày nuôi (ngày) 600 600 599 Tỷ lệ ngày tiêu chảy (%) 5,3 4,67 4,84 Số ngày tiêu chảy (ngày) 23 24 26 Số ngày nuôi (ngày) 599 599 600 Tỷ lệ ngày tiêu chảy (%) 3,84 4,00 4,33 Số ngày tiêu chảy (ngày) 21 20 22 Số ngày nuôi (ngày) 600 600 600 Tỷ lệ ngày tiêu chảy (%) 3,5 3,33 3,67 Số ngày tiêu chảy (ngày) 18 19 22 Số ngày nuôi (ngày) 600 600 600 Tỷ lệ ngày tiêu chảy (%) 3,17 3,67 Số ngày tiêu chảy (ngày) 23,5 22,75 24,75 Tính Số ngày nuôi (ngày) 600 600 600 chung Tỷ lệ ngày tiêu chảy (%) 3,92 3,8 4,12 I II III IV P ns ns ns ns ns 4.7 Tỷ lệ chết Tỷ lệ chết lô qua đợt thí nghiệm trình bày Bảng 4.7 34 Bảng 4.7 Tỷ lệ chết heo lô thí nghiệm (%) Đợt Lơ Lơ Lơ Tính I II III IV chung X2 Số vào TN 20 20 20 20 80 Số 20 19 20 20 79 ns Tỷ lệ chết % 0 1,25 Số vào TN 20 20 20 20 80 Số 20 19 20 20 79 ns Tỷ lệ chết % 0 1,25 Số vào TN 20 20 20 20 80 Số 19 20 20 20 79 ns Tỷ lệ chết % 0 1,25 Kết cho thấy q trình thí nghiệm có đợt I lơ 3, đợt II lơ lơ có heo chết, tính chung cho đợt ni thí nghiệm tỷ lệ heo chết 1,25 % (P > 0,05) Các heo chết ngẫu nhiên q trình chăm sóc điều kiện môi trường gây chất lượng thức ăn thí nghiệm có khác nguồn cung protein bột cá Peru sản phẩm Seapak Theo báo cáo Trần Nguyên Hà, (2007) tỷ lệ chết heo giai đoạn 2,78 % cao kết theo dõi 4.8 Hiệu kinh tế Giá loại thức ăn thuốc thú y sử dụng lô thí nghiệm theo thời giá thời điểm thực tập sau: + Gía loại thức ăn thí nghiệm: - Thức ăn 6A1 lô 1: 10.450 đồng/kg - Thức ăn 6A1 lô 2: 10.360 đồng/kg - Thức ăn 6A1 lô 3: 10.270 đồng/kg - Thức ăn 6A2 lô 1: 9.190 đồng/kg - Thức ăn 6A2 lô 2: 9.110 đồng/kg - Thức ăn 6A2 lơ 3: 9.030 đồng/kg + Gía loại thuốc thú y sử dụng thí nghiệm: - Bio – ADE: 148.000 đồng/100ml - BIO – Electrolytes (bột): 496.000 đồng/10kg BIO – Anagin C (bột): 800.000 đồng/10kg - 35 - BIO – Anazin C: 30.000 đồng/100ml - BIO – B.comlex: 31.500 đồng/100ml - BIO – Enrofloxacin 100: 76.300 đồng/100ml BIO – Genta + Tylosin: 102.000 đồng/100ml - BIO – Bivermectin %: 198.000 đồng/100ml - - BIO – FER + Genta – tyl: 53.600 đồng/100ml Hiệu kinh tế trình bày qua Bảng 4.8 Bảng 4.10 Hiệu kinh tế Chỉ tiêu Lô (ĐC) Lô (TN1) Lô (TN2) Số heo thí nghiệm (con) 80 80 80 Tổng lượng thức ăn sử dụng (kg) 1653 1652 Tổng tăng trọng (kg) 1025 997 965 Chi phi thuốc thú y (đồng) 73.500 78.000 82500 Tổng chi phí thức ăn (đồng) 17.029.206 16.731.456 16.614.895 17.102.706 16.809.456 16.697.395 trọng (đồng) 16.685 16.860 17.303 Chênh lệch so với lô đối chứng (%) 100 101,4% 103,7% 1669 Tổng chi phí thức ăn thuốc thú y (đồng) Chi chí TĂ thuốc TY/kg tăng Kết sau thí nghiệm cho thấy chi phí thức ăn thuốc thú y để sản xuất kg heo tăng trọng cao lô 17.303 đồng/kg lô (16.860 đồng/kg) thấp lô (16.685 đồng/kg) Như lô thay 100% bột cá Peru sản phẩm Seapak làm tăng giá thành lên 3,7 % lô thay 50 % bột cá Peru sản phẩm Seapak làm tăng giá thành thêm 1,04 % so với lô (lô đối chứng sử dụng 100 % bột cá Peru) 36 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Qua thời gian thực tập tốt nghiệm với đề tài "Đánh giá hiệu việc sử dụng sản phẩm Seapak thay bột cá Peru thức ăn heo từ 30 - 60 ngày" tạm thời rút số kết luận đề nghị sau 5.1 Kết luận Việc thay bột cá Peru thức ăn heo giai đoạn 30 – 60 ngày tuổi 50 % 100 % sản phẩm Seapak cung protein thô chưa cho thấy tăng lên tăng trọng, giảm tỷ lệ tiêu chảy heo làm tăng giá thành sản xuất kg tăng trọng tăng từ 1,04 % đến 3,7 % 5.2 Đề nghị Tiếp tục sử dụng bột cá Peru nguồn cung protein thức ăn heo giai đoạn 30 – 60 ngày tuổi Nên tiến hành lập lại thí nghiệm với số lượng heo nhiều nhiều giai đoạn tuổi Có thể sử dụng sản phẩm Seapak thức ăn cho heo trường hợp nguồn cung cấp bột cá Peru khan chênh lệch giá thành sản xuất cho kg tăng trọng heo so với sử dụng bột cá Peru chưa cao 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần tài liệu tiếng Việt Trần Văn Chính, 2008 Hướng dấn thực tập phần mềm thống kê Minita13.0 For windows Tủ sách trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Trần Thị Dân, 2004 Sinh sản heo nái sinh lý heo Nhà xuất Nông Nghiệp Trần Thị Dân Nguyễn Ngọc Tuân, 1999 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Nông Nghiệp Nguyễn Văn Hiền, 2002 Cai sữa sớm nuôi dưỡng lợn Nhà xuất Nông Nghiệp Thái Quốc Hiếu, 2002 ảnh hưởng việc bổ sung kháng sinh chế phẩm sinh học vào thức ăn để phòng bệnh tiêu chảy E coli heo tỉnh tiền giang Luận án thạc sĩ Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Trần Nguyên Hà, 2007 Khảo sát việc sử dụng chế phẩm Nupro® thức ăn heo cai sữa có 1% hay 2% bột huyết tương Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc Dương Duy Đồng, 2002 Thức ăn dinh dưỡng động vật Nhà xuất Nông Nghiệp TP HCM Võ Văn Ninh, 2001 Kinh nghiệm nuôi heo Nhà xuất trẻ Võ Văn Ninh, 2003 100 công thức pha trộn thức ăn ni heo gia đình Nhà xuất thành phố Hồ Chí Minh 10 Võ Văn Ninh, 2005 52 câu hỏi đáp chăn nuôi heo hộ nông thôn Nhà xuất Nông nghiệp 11 Trần Thị Đoan Oanh, 2007 Thử nghiệm bổ sung chế phẩm BET-ANIMAL vào thức ăn heo cai sữa heo thịt Luận văn thạc sĩ Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Việt nam 12 Trần Thị Thu Thủy, 2003 Khảo sát tác dụng thay kháng sinh probiotics phòng ngừa tiêu chảy E coli heo Luận án thạc sĩ Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Việt nam 38 13 Hội Đồng Hạt Cốc Hoa Kỳ, 2000 Cẩm nang chăn nuôi lợn công nghiệp Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội 14 Hội chăn nuôi Việt Nam, 2004 Cẩm nang chăn nuôi lợn Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Phần tài liệu internet: - vcn.com.vn - wikimedia.org - thuvien.com.vn 39 PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỐNG KÊ TRỌNG LƢỢNG Bảng ANOVA trọng lƣợng ban đầu heo thí nghiệm 30 ngày tuổi ĐỢT I Analysis of Variance for trọng lượng lúc vào thí nghiệm Source DF SS MS lô 0.332 0.166 Error 57 14.414 0.253 Total 59 14.746 F P 0.66 0.522 ĐỢT II Analysis of Variance for trọng lượng lúc vào thí nghiệm Source DF SS MS lô 0.614 0.307 Error 57 12.636 0.222 Total 59 13.250 F P 1.39 0.258 ĐỢT III Analysis of Variance for trọng lượng lúc vào thí nghiệm Source DF SS MS lô 0.105 0.053 Error 57 16.684 0.293 Total 59 16.789 F P 0.18 0.836 ĐỢT IV Analysis of Variance for trọng lượng lúc vào thí nghiệm Source DF lơ SS MS 0.041 0.021 F P 0.03 0.967 40 Error 57 35.566 Total 59 35.607 0.624 Bảng ANOVA trọng lƣợng kết thúc heo thí nghiệm 60 ngày tuổi ĐỢT I Analysis of Variance for trọng lượng lúc kết thúc thí nghiệm 60 ngày tuổi Source DF lô SS 1.91 Error 56 189.66 Total 58 191.58 MS 0.96 F P 0.28 0.755 3.39 ĐỢT II Analysis of Variance for trọng lượng lúc kết thúc thí nghiệm 60 ngày tuổi Source DF lơ SS 6.75 Error 55 184.64 Total 57 191.40 MS 3.38 F P 1.01 0.372 3.36 ĐỢT III Analysis of Variance for trọng lượng lúc kết thúc thí nghiệm 60 ngày tuổi Source DF lô SS 7.90 Error 57 213.35 Total 59 221.25 MS 3.95 F P 1.06 0.355 3.74 ĐỢT IV Analysis of Variance for trọng lượng lúc kết thúc thí nghiệm 60 ngày tuổi Source DF lô SS 5.73 Error 57 408.45 Total 59 414.18 MS 2.87 F P 0.40 0.672 7.17 41 Bảng ANOVA tăng trọng tuyệt đối Analysis of Variance for tttd Source DF lo MS F 1367.17 683.58 72.17 dot 36.67 12.22 Error 56.83 9.47 Total SS 1.29 P 0.000 0.360 11 1460.67 THỨC ĂN Bảng ANOVA lƣợng thức ăn tiêu thụ bình quân Analysis of Variance for tatt Source DF SS MS dot 10682 3561 lo 88 Error 2301 Total 11 13071 44 F P 9.29 0.011 0.11 0.893 383 Bảng ANOVA hệ số chuyển biến thức ăn Analysis of Variance for hscbta Source DF dot 0.04949 0.01650 12.40 0.006 lo 0.02855 0.01427 10.73 0.010 Error 0.00798 0.00133 Total SS MS F P 11 0.08602 SỨC KHỎE Bảng chi-Sq ngày tiêu chảy ĐỢT I Chi-Sq = 0.212 + 0.008 + 0.017 + 0.001 + 42 0.109 + 0.004 = 0.352 DF = 2, P-Value = 0.839 ĐỢT II Chi-Sq = 0.014 + 0.001 + 0.166 + 0.008 + 0.085 + 0.004 = 0.278 DF = 2, P-Value = 0.870 ĐỢT III Chi-Sq = 0.021 + 0.001 + 0.133 + 0.004 + 0.259 + 0.008 = 0.426 DF = 2, P-Value = 0.808 ĐỢT IV Chi-Sq = 0.000 + 0.000 + 0.045 + 0.002 + 0.044 + 0.002 = 0.092 DF = 2, P-Value = 0.955 Bảng ANOVA tỷ lệ chết Analysis of Variance for TLC Source DF dot 0.002292 0.000764 1.37 0.338 lo 0.000000 0.000000 0.00 1.000 Error 0.003333 0.000556 Total SS MS F P 11 0.005625 43
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM SEAPAK THAY THẾ BỘT CÁ PERU TRONG THỨC ĂN HEO CON TỪ 3060 NGÀY TUỔI , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM SEAPAK THAY THẾ BỘT CÁ PERU TRONG THỨC ĂN HEO CON TỪ 3060 NGÀY TUỔI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay