ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH HÔ HẤP TẠI MỘT SỐ TRẠI HEO CÔNG NGHIỆP VÀ PHÂN LẬP VI KHUẨN TRÊN PHỔI HEO ĐƯỢC MỔ KHÁM

75 0 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

StDev + -+ -+ -+ 29 12.483 6.755 ( * -) 13 18.192 5.728 ( -* ) 25.625 9.425 ( * -) + -+ -+ -+ 12.0 18.0 24.0 30.0 Pooled StDev = 6.985 61 Tỉ lệ bệnh hô hấp heo theo qui mô giai đoạn 61 – 90 ngày tuổi One-way ANOVA: Bệnh II versus QM nái Source DF SS MS F P QM nái 355.4 177.7 2.87 0.067 Error 47 2910.3 61.9 Total 49 3265.7 S = 7.869 R-Sq = 10.88% R-Sq(adj) = 7.09% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -1 29 12.345 6.152 ( -* -) 13 14.731 10.704 ( -* ) 19.813 8.246 ( -* ) -+ -+ -+ -+ -10.0 15.0 20.0 25.0 Pooled StDev = 7.869 Tỉ lệ bệnh hô hấp heo theo qui mô giai đoạn > 90 ngày tuổi One-way ANOVA: Bệnh III versus QM nái Source DF SS MS F P QM nái 13.5 6.7 0.51 0.601 Error 47 615.5 13.1 Total 49 629.0 S = 3.619 R-Sq = 2.14% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 29 4.276 2.773 ( -* ) 13 5.462 4.502 ( * -) 5.000 4.736 ( * ) + -+ -+ -+ 3.0 4.5 6.0 7.5 Pooled StDev = 3.619 62 Tỉ lệ bệnh hơ hấp theo tình hình trại tiêm vắc xin trộn kháng sinh giai đoạn 30 – 60 ngày tuổi One-way ANOVA: GĐ I versus Chỉ tiêu Source DF SS MS F P C4 450.3 112.6 1.74 0.147 Error 109 7057.1 64.7 Total 113 7507.4 S = 8.046 R-Sq = 6.00% R-Sq(adj) = 2.55% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+1 33 14.242 8.333 ( * ) 17 19.618 7.539 ( -* -) 21 15.310 7.024 ( -* ) 29 16.621 9.350 ( -* ) 14 13.143 6.147 ( * ) + -+ -+ -+12.0 16.0 20.0 24.0 Pooled StDev = 8.046 Tỉ lệ bệnh hô hấp theo tình hình trại tiêm vắc xin trộn kháng sinh giai đoạn 60 – 90 ngày tuổi One-way ANOVA: GĐ II versus Chỉ tiêu Source DF SS MS F P C4 582.2 145.6 2.45 0.050 Error 109 6474.8 59.4 Total 113 7057.0 S = 7.707 R-Sq = 8.25% R-Sq(adj) = 4.88% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 33 12.652 6.864 ( * -) 17 17.088 9.802 ( -* ) 21 11.810 5.978 ( * -) 29 15.862 9.163 ( * ) 14 10.536 5.293 ( -* ) + -+ -+ -+ 8.0 12.0 16.0 20.0 Pooled StDev = 7.707 63 Tỉ lệ bệnh hơ hấp theo tình hình trại tiêm vắc xin trộn kháng sinh giai đoạn > 90 ngày tuổi One-way ANOVA: GĐ III versus Chỉ tiêu Source DF SS MS F P C4 48.5 12.1 0.99 0.415 Error 109 1333.6 12.2 Total 113 1382.1 S = 3.498 R-Sq = 3.51% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+1 33 4.379 3.471 ( -* -) 17 5.324 3.820 ( * -) 21 3.857 2.975 ( -* -) 29 5.310 3.901 ( -* ) 14 3.679 2.926 ( * -) + -+ -+ -+3.0 4.5 6.0 7.5 Pooled StDev = 3.498 64
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH HÔ HẤP TẠI MỘT SỐ TRẠI HEO CÔNG NGHIỆP VÀ PHÂN LẬP VI KHUẨN TRÊN PHỔI HEO ĐƯỢC MỔ KHÁM , ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH HÔ HẤP TẠI MỘT SỐ TRẠI HEO CÔNG NGHIỆP VÀ PHÂN LẬP VI KHUẨN TRÊN PHỔI HEO ĐƯỢC MỔ KHÁM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay