THỰC NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) TẠI HUYỆN CỜ ĐỎ, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

85 5 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG TRA (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) TẠI HUYỆN CỜ ĐỎ, THÀNH PHỐ CẦN THƠ Họ tên sinh viên: VŨ VĂN TUYÊN Ngành: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Niên khóa: 2008 – 2010 Tp Hồ Chí Mính Tháng 9/2010 THỰC NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG TRA (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) TẠI HUYỆN CỜ ĐỎ, THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tác giả VŨ VĂN TUYÊN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ Sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Ngơ Văn Ngọc Tp Hồ Chí Minh Tháng 9/2010 CẢM TẠ Chúng xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm, Cùng Tồn Thể Q Thầy tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức khoa học quý báu cho suốt năm học qua Đặc biệt, chúng tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Ngơ Văn Ngọc, người tận tình hướng dẫn chúng tơi thực khóa luận Ban Giám Đốc Cơng Ty Cổ Phần Green Feed Việt Nam, tồn thể anh chị em công nhân viên công tác Trại Giống Công Ty Cổ Phần GreenFeed Việt Nam, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ Anh Nguyễn Tấn Lành anh Nguyễn Nhựt Thanh, hai người tận tình giúp đỡ chúng tơi q trình thực tập trại Chúng xin gửi lòng biết ơn vơ hạn đến bố mẹ người thân gia đình ủng hộ, tạo điều kiện tốt cho chúng học, trưởng thành ngày hôm thực tốt khóa luận Đồng gửi lời cảm ơn tất bạn sinh viên lớp động viên giúp đỡ suốt trình học thực khóa luận Do kiến thức chun mơn hạn chế, thời gian hồn thiện đề tài giới hạn nên khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót Vì vậy, chúng tơi mong đóng góp ý kiến q thầy bạn bè để khóa luận hồn thiện Xin chân thành cảm ơn ii TÓM TẮT Đề tài “Thực Nghiệm Sản Xuất Giống Tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ” chúng tơi thực nhiện nhằm tìm hiểu xây dựng quy trình ni vỗ, sinh sản ương ni từ tra bột lên giống 28 ngày tuổi để đánh giá quy trình sản xuất giống tra Đề tài thực từ ngày 18/02/2010 đến ngày 30/06/2010, Trại sản xuất giống Công ty Cổ Phần GreenFeed Việt Nam, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ bố mẹ nuôi vỗ thức ăn 35% đạm, bổ sung thêm vitamin E khống Selenium Định kì ngày thay nước lần Dùng phương pháp tiêm hai liều để kích thích tra sinh sản Kích dục tố sử dụng HCG kết hợp với não thùy chép Trứng sau thụ tinh khử dính tanin nồng độ 1%0 đem ấp bể composite m3 sục khí nước chảy bột sau nở 22 đem ương ao đất với mật độ 500 con/m2 Chúng tiến hành thực 14 đợt sinh sản đợt ương nuôi tra bột lên giống 28 ngày tuổi, kết cho thấy: Tỉ lệ thành thục từ 80 - 85% Ở nhiệt độ từ 28,5 – 33,50C, thời gian hiệu ứng – 30 rụng trứng tốt, tỉ lệ rụng trứng róc từ 86 - 100% Thời gian phát triển phôi từ 16 45 tới 18 45 nhiệt độ 27,5 – 31,50C Tỉ lệ thụ tinh từ 75 - 90%, tỉ lệ nở từ 79 - 89% Sau 28 ngày ương nuôi, trọng lượng đạt từ 0,87 – 0,96 g/con Tỉ lệ sống đạt 23 - 37% iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách đồ thị hình .ix Danh sách bảng .xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề .1 1.2 Mục Tiêu Đề Tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Một Số Đặc Điểm Sinh Học Tra 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Hình dạng phân bố 2.1.3 Đặc điểm sinh thái 2.1.4 Đặc điểm dinh dưỡng tăng trưởng 2.1.5 Đặc điểm sinh sản .5 2.2 Chất Kích Thích Sinh Sản (CKTSS) Dùng Cho Sinh Sản Nhân Tạo .6 2.2.1 Não thùy 2.2.2 HCG (Human chorionic gonadotropin) .6 2.2.3 GnRH (Gonadotropin Realeasing Hormone) 2.2.4 Chất kháng Dopamine 2.3 Sở Khoa Học Kỹ Thuật Nuôi Vỗ Bố Mẹ .8 2.3.1 Giai đoạn ni vỗ tích cực 2.3.2 Giai đoạn nuôi vỗ thành thục .9 2.4 Vai Trò Viatmin E Khống Vi Lượng Selenium (Se) 10 2.4.1 Vitamin E 10 2.4.2 Selenium 10 iv 2.5 Đặc Điểm Dinh Dưỡng Tra Bột 10 2.6 Điều Kiện Sở Nơi Thực Hiện Khóa Luận 11 CHƯƠNG VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Thời Gian Địa Điểm Thực Hiện Đề Tài 13 3.2 Đối Tượng Nghiên Cứu 13 3.3 Vật Liệu Trang Thiết Bị Dùng Nghiên Cứu 13 3.4 Phương Pháp Nghiên Cứu 14 3.4.1 Nuôi vỗ bố mẹ .14 3.4.2 Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo tra 15 3.4.2.1 Bè chứa sinh sản 15 3.4.2.2 Chọn bố mẹ sinh sản 15 3.4.2.3 Tiêm kích dục tố .16 3.4.2.4 Hình thức sinh sản 17 3.4.2.5 Khử tính dính trứng 18 3.4.2.6 Ấp trứng 19 3.4.2.7 Thu bột 20 3.4.3 Ương nuôi bột lên giống 21 3.4.3.1 Chuẩn bị ao ương 21 3.4.3.2 Thả bột 22 3.4.3.3 Chăm sóc quản lí ao ương 23 3.4.3.4 Quản lí chất lượng mơi trường nước 24 3.4.3.5 Quản lí sức khỏe .25 3.4.4 Xác định số tiêu kỹ thuật 25 3.4.4.1 Chỉ tiêu sinh sản .25 3.4.4.2 Tốc độ tăng trọng lượng 27 3.4.4.3 Tỉ lệ sống giống 28 ngày tuổi 27 3.5 Phương Pháp Phân Tích Số Liệu 27 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Một Số Yếu Tố Chất Lượng Nước Trong Ao Nuôi Vỗ Bố Mẹ 28 4.1.1 Nhiệt độ .28 4.1.2 Độ pH 29 v 4.1.3 Hàm lượng oxy hòa tan (DO) 30 4.1.4 Hàm lượng amonia tổng số 31 4.2 Kết Quả Nuôi Vỗ 31 4.2.1 Tỉ lệ thành thục 31 4.2.2 Hệ Số Thành Thục .32 4.3 Kết Quả Sinh Sản 33 4.3.1 Thời gian hiệu ứng .33 4.3.2 Tỉ lệ rụng trứng 34 4.3.3 Sức sinh sản thực tế .34 4.4 Kết Quả Ấp Trứng 35 4.4.1 Tỉ lệ thụ tinh 35 4.4.2 Tỉ lệ nở .36 4.5 Kết Quả Ương Nuôi .36 4.5.1 Yếu tố chất lượng nước ao ương 36 4.5.1.1 Nhiệt độ ao ương 36 4.5.1.2 Độ pH ao ương 38 4.5.1.3 Amonia tổng số .40 4.5.1.4 DO 41 4.5.2 Sự tăng trưởng trọng lượng tỉ lệ sống bột lên 28 ngày tuổi .42 4.6 Đúc Kết Quy Trình Sản Xuất Giống Tra Tại Trại 45 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 50 5.1 Kết Luận 50 5.2 Đề Nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BKC Benzyl konium chloride CKTSS Chất kích thích sinh sản DO Dissolved oxygen DOM Domperidone EDTA Ethylene diamine tetra acetic acid EM Effective microorganisms FAO Food and Agriculture Organization FCR Feed conversion ratio GtH1 Gonadotropin hormone GnRH Gonadotropin releasing hormone GĐTT Giai đoạn thành thục HSTT Hệ số thành thục HCG Human chorionic gonadotropin HUFA Hight unsaturated fatty acid IU International unit KDT Kích dục tố LH – RHa Luteinizing hormone – releasing hormone analog PUFA Poly unsaturated fatty acid PAC Poly alum chloride P Trọng lượng thân Po Trọng lượng thể bỏ nội quan PTSD Trọng lượng tuyến sinh dục SLT/g Số lượng trứng/g SSSTT Sức sinh sản thực tế TST Tổng số trứng TLTT Tỉ lệ thụ tinh TLN Tỉ lệ nở TGPTP Thời gian phát triển phôi vii TLRT Tỉ lệ rụng trứng TGHƯ Thời gian hiệu ứng TĂ Thức ăn TB Trung bình viii DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ẢNH Trang Đồ thị 4.1 Biến động nhiệt độ ao nuôi vỗ bố mẹ .29 Đồ thị 4.2 Biến động pH ao nuôi vỗ bố me .30 Đồ thị 4.3 Biến động DO ao nuôi vỗ bố mẹ 30 Đồ thị 4.4 Biến động amonia tổng số ao nuôi vỗ bố mẹ .31 Đồ thị 4.5 Biến động nhiệt độ ao ương đợt 36 Đồ thị 4.6 Biến động nhiệt độ ao ương đợt 37 Đồ thị 4.7 Biến động nhiệt độ ao ương đợt 37 Đồ thị 4.8 Biến động pH ao ương đợt 38 Đồ thị 4.9 Biến động pH ao ương đợt 39 Đồ thị 4.10 Biến động pH ao ương đợt 39 Đồ thị 4.11 Biến động amonia ao ương đợt 40 Đồ thị 4.12 Biến động amonia ao ương đợt 40 Đồ thị 4.13 Biến động amonia ao ương đợt 41 Đồ thị 4.14 Biến động DO ao ương đợt .41 Đồ thị 4.15 Biến động DO ao ương đợt 42 Đồ thị 4.16 Biến động DO ao ương đợt 42 Đồ thị 4.17 Tốc độ tăng trọng tra đợt ương .43 Đồ thị 4.18 Tỉ lệ sống tra đợt ương 44 Hình 2.1 Hình dạng ngồi tra Hình 2.2 Thức ăn nuôi vỗ bố mẹ Hình 3.3 Một số dụng cụ dùng nghiên cứu 14 Hình 3.4 Ao nuôi vỗ bố mẹ .15 Hình 3.5 Bè chứa bố mẹ sinh sản .15 Hình 3.6 Chọn bố mẹ sinh sản 16 Hình 3.7 Tiêm kích dục tố cho 17 Hình 3.8 Vuốt trứng tra .17 Hình 3.9 Gieo tinh cho trứng 18 Hình 3.10 Khử dính 18 Hình 3.11 Chuẩn bị bể ấp trứng 19 ix Bảng kết đo đường kính trứng Mẫu 10 11 12 TB Trước trương nước (mm) 1,00 1,04 1,00 0,98 0,99 1,00 1,00 1,07 1,00 0,96 1,05 1,00 1,01 ± 0,03 Sau trương nước (mm) 1,11 1,16 1,12 1,09 1,09 1,11 1,12 1,19 1,11 1,06 1,16 1,11 1,12 ± 0,04 Bảng kết số lượng bột mL theo thời gian Đợt 10 11 12 13 14 TB Mới nở 1.550 1.534 1.528 1.534 1.533 1.556 1.548 1.530 1.536 1.529 1.531 1.565 1.526 1.533 1.538 ± 12 18 984 1.050 1.091 1.095 1.037 1.150 1.158 1.076 1.150 1.048 1.085 1.210 1.070 1.092 1.093 ± 58 20 899 907 943 947 895 996 1.003 930 996 905 938 1.049 924 848 941 ± 53 22 654 606 592 649 716 685 671 648 657 660 641 694 626 646 653 ± 33 24 555 512 500 550 610 582 570 550 557 560 543 590 530 550 554 ± 29 Bảng hệ số biến đổi thức ăn (FCR) đợt ương Đợt ương Tổng trọng lượng thu (kg) 1.130 1.062 780 Tổng trọng lượng thức ăn cho ăn FCR (kg) 852 856 654 0,75 0,81 0,84 Bảng tỉ lệ sống đợt ương 28 ngày tuổi Đợt ương Số bột thả (Triệu con) 3,50 3,50 3,50 Tổng số 28 ngày tuôi ( Triệu con) 1,30 1,20 0,82 Tỉ lệ sống (%) 37 34 23 Bảng trọng lượng trung bình tra qua giai đoạn đợt ương Đợt ương ngày P(g) 0,01 0,01 0,01 Thời điểm khảo sát 14 ngày 21 ngày P(g) P (g) 0,09 0,42 0,12 0,49 0,13 0,59 28 ngày P(g) 0,87 0,89 0,96 PHỤ LỤC Một số hình ảnh sinh sản tra đợt đợt đợt đợt đợt đợt đợt đợt 10 Hình dạng đực đực đợt Mổ để xác định tỉ lệ thành thục Buồng trứng Buồng tinh đực Vuốt trứng tra Ấp trứng Đếm trứng để xác định tỉ lệ thụ tinh Kiểm tra bột Đong bột vào bao Vận chuyển bột Thả bột PHỤ LỤC Một số hình ảnh ương ni bột ngày tuổi, đợt 14 ngày tuổi, đợt 21 ngày tuổi, đợt 28 ngày tuổi, đợt ngày tuổi, đợt 14 ngày tuổi, đợt 21 ngày tuổi, đợt 28 ngày tuổi, đợt ngày tuổi, đợt 14 ngày tuổi, đợt 21 ngày tuổi, đợt 28 ngày tuổi, đợt Kéo lưới thu giống 28 ngày tuổi Cân mẫu Bơm nước cải tạo ao Trùng bánh xe (Trichodina) trùng loa kèn (Epistylis) kí sinh tra Một số hóa chất men vi sinh dùng thí nghiệm ương ni ... luận hồn thiện Xin chân thành cảm ơn ii TÓM TẮT Đề tài Thực Nghiệm Sản Xuất Giống Cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ thực nhiện nhằm tìm hiểu...THỰC NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) TẠI HUYỆN CỜ ĐỎ, THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tác giả VŨ VĂN TUN Khóa luận đệ trình... nguồn cá bố mẹ chưa quản lý tốt, quy trình ni vỗ hạn chế, sử dụng kích dục tố chất lượng Do đó, đề tài Thực Nghiệm Sản Xuất Giống Cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) Huyện Cờ Đỏ, Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) TẠI HUYỆN CỜ ĐỎ, THÀNH PHỐ CẦN THƠ , THỰC NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) TẠI HUYỆN CỜ ĐỎ, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay