ĐÁNH GIÁ ĐỘC LỰC CỦA CÁC CHỦNG Edwardsiella ictaluri NHƯỢC ĐỘC

64 5 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ ĐỘC LỰC CỦA CÁC CHỦNG Edwardsiella ictaluri NHƯỢC ĐỘC Họ tên sinh viên: TRUYỆN NHÃ ĐỊNH HUỆ Ngành: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Chuyên ngành: NGƯ Y Niên khóa: 2006 - 2010 Tháng 7/2010 ĐÁNH GIÁ ĐỘC LỰC CỦA CÁC CHỦNG Edwardsiella ictaluri NHƯỢC ĐỘC Tác giả TRUYỆN NHÃ ĐỊNH HUỆ Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản, chuyên ngành Ngư Y Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN HỮU THỊNH Tháng năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Cha Mẹ, người thân gia đình ni dưỡng, dạy dỗ, động viên ln sát cánh bên để có ngày hơm Trong suốt q trình học tập, tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm - Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản tồn thể thầy ngồi Khoa Thủy Sản tận tình giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập trường Xin gửi lòng biết ơn, kính trọng sâu sắc đến thầy TS Nguyễn Hữu Thịnh, người quan tâm, tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ để tơi hồn thành tốt khóa luận Chân thành cảm ơn thầy ThS Nguyễn Hoàng Nam Kha, anh Đỗ Viết Phương lớp CH09TS anh Nguyễn Trọng Bình, chị Vũ Thị Thanh Hương - Trung tâm Cơng Nghệ Sinh Học Thành phố Hồ Chí Minh, bạn lớp DH06NY giúp đỡ tơi suốt thời gian qua Do có hạn chế mặt thời gian mặt kiến thức nên khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót, khuyết điểm Rất mong nhận ý kiến đóng góp q thầy bạn để khóa luận hồn thiện ii TĨM TẮT Đề tài “Đánh giá độc lực chủng Edwardsiella ictaluri nhược độc” tiến hành từ ngày 29/12/2009 đến ngày 30/03/2010 Trại Thực Nghiệm Thủy Sản Phòng Thí Nghiệm Bệnh Học Thủy Sản, Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Đề tài thực với mục đích đánh giá độc lực chủng Edwardsiella ictaluri nhược độc cá tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) Thí nghiệm thực cá tra giống có trọng lượng - 10 g/con Các chủng E ictaluri nhược độc thử nghiệm gồm chủng: PAM R320 Độc lực chủng nhược độc so sánh với độc lực chủng E ictaluri hoang dại ĐT NL Sau gây nhiễm cá phương pháp tiêm xoang bụng với liều tương tự nhau, nghiệm thức ĐC, PAM, R320, ĐT NL có tỷ lệ cá chết 0%, 0%, 58,89%, 92,22% 95,56% Kết định danh chủng E ictaluri phương pháp PCR cho thấy chủng vi khuẩn thí nghiệm tác nhân gây chết cá nghiệm thức tương ứng Về phương diện triệu chứng, bệnh tích khơng thấy triệu chứng bệnh tích cá nghiệm thức PAM, nghiệm thức R320 cá có biểu bệnh tích đặc trưng mức độ biểu bệnh nhẹ so với nghiệm thức ĐT NL Như vậy, chủng E ictaluri nhược độc PAM bước đầu đánh giá an toàn cho cá tra Chủng E ictaluri nhược độc R320 có độc lực giảm thấp đáng kể so với chủng E ictaluri hoang dại ĐT NL iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược bệnh gan thận mủ 2.1.1 Lịch sử bệnh số nghiên cứu bệnh E ictaluri gây 2.1.2 Tác nhân gây bệnh 2.1.2.1 Phân loại 2.1.2.2 Đặc điểm sinh lý, sinh hóa 2.1.2.3 Đặc điểm gây bệnh vi khuẩn E ictaluri 2.1.2.4 Khả cảm nhiễm E ictaluri số loài cá nuôi 2.1.3 Dịch tễ bệnh 2.1.4 Dấu hiệu bệnh lý 2.1.4.1 Triệu chứng bên 2.1.4.2 Bệnh tích bên 2.1.4.2.1 Bệnh tích đại thể 2.1.4.2.2 Bệnh tích vi thể 2.1.5 Phòng bệnh 2.1.6 Trị bệnh iv 2.2 Tổng quan vi khuẩn sống nhược độc 2.2.1 Giới thiệu vi khuẩn sống nhược độc 2.2.2 Các chủng vi khuẩn nhược độc thử nghiệm 2.2.2.1 Chủng E ictaluri nhược độc PAM 2.2.2.2 Chủng E ictaluri nhược độc R320 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3.1 Thời gian địa điểm thực 10 3.2 Vật liệu nghiên cứu 10 3.2.1 Dụng cụ 10 3.2.2 Hóa chất mơi trường 10 3.2.3 Cặp primer sử dụng để định danh vi khuẩn phương pháp PCR 11 3.3 Đối tượng nghiên cứu 11 3.3.1 Cá thí nghiệm 11 3.3.2 Vi khuẩn thí nghiệm 11 3.4 Phương pháp nghiên cứu 12 3.4.1 Phương pháp kiểm tra kí sinh trùng 12 3.4.2 Phương pháp chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn 12 3.4.3 Phương pháp gây nhiễm thực nghiệm 13 3.4.4 Phương pháp xác định mật độ vi khuẩn 13 3.4.5 Phương pháp theo dõi cá sau gây nhiễm 14 3.4.6 Phương pháp giải phẩu cá 14 3.4.7 Phương pháp cấy phân lập vi khuẩn 14 3.4.8 Phương pháp cấy 15 3.4.9 Phương pháp định danh 15 3.4.9.1 Thu dịch chứa vi khuẩn 15 3.4.9.2 Ly trích DNA 15 3.4.9.3 Thực phản ứng PCR 16 3.4.9.3.1 Chuẩn bị ống khuyếch đại 16 3.4.9.3.2 Chương trình thực PCR 16 3.4.9.4 Điện di sản phẩm khuyếch đại 17 3.4.9.4.1 Chuẩn bị gel điện di 17 v 3.4.9.4.2 Chuẩn bị dịch điện di 17 3.4.9.5 Nhuộm gel đọc kết 17 3.4.9.5.1 Nhuộm gel 17 3.4.9.5.1 Đọc kết 17 3.5 Bố trí thí nghiệm 18 3.6 Các tiêu theo dõi 19 3.7 Phương pháp xử lý số liệu 19 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Kết kiểm tra sức khỏe cá trước thí nghiệm 20 4.1.1 Kết kiểm tra kí sinh trùng 20 4.1.2 Kết kiểm tra vi khuẩn 20 4.1.3 Trọng lượng cá tiến hành thí nghiệm 20 4.2 Các tiêu mơi trường q trình thí nghiệm 21 4.3 Mật độ vi khuẩn tiêm cá 22 4.4 Kết trình gây nhiễm 22 4.4.1 Kết định danh 22 4.4.1.1 Kết định danh chủng vi khuẩn chuẩn bị gây bệnh 22 4.4.1.2 Kết định danh chủng vi khuẩn gây bệnh 23 4.4.2 Tỷ lệ chết 26 4.4.3 Triệu chứng, bệnh tích cá thí nghiệm 28 4.5 Kết kiểm tra cá sống sau thí nghiệm 31 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 33 5.1 Kết luận 33 5.2 Đề nghị 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT ESC: Enteric Septicemia of Catfish BHIA: Brain Heart Infusion Agar Rif: Rifampicin PCR: Polymerase Chain Reaction UI: International Unit Taq HN: Taq polymerase mM: Milimol µM: Micromol CFU: Colony Forming Unit kb: Kilo base pairs bp: Base pairs DO: Dissolved Oxygen pH: Potential of hydrogen NH3: Ammonia OD: Optical Density IDS 14 GNR: Indentification System with 14 biochemical reationsfor Indentification of non fastidious Gram Negative Rods ONPG: Ortho-Nitrophenyl-β-galactoside PAD: Phenyl Alanin Deaminnase VP: Voges-poskauer LDC: Lysin decarboncylase rpm: Revolutions per minute TE: Tris – EDTA UV: Ultraviolet Xhgv : Xuất huyết gốc vây Bt: Bình thường vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Trọng lượng cá trung bình nghiệm thức 20 Bảng 4.2: Các tiêu môi trường trình gây bệnh 21 Bảng 4.3: Mật độ vi khuẩn tiêm cá nghiệm thức 22 Bảng 4.4: Tỷ lệ chết trung bình nghiệm thức 27 Bảng 4.5: Kết cấy phân lập vi khuẩn từ gan, thận, lách cá sau thí nghiệm nghiệm thức viii 31 DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Cấu trúc gen purA chủng E ictaluri hoang dại ĐT chủng E ictaluri nhược độc PAM Hình 3.1: Thao tác tiêm cá 13 Hình 3.2: Hệ thống bể thí nghiệm 18 Hình 4.1: Kết định danh PCR chủng E ictaluri nhược độc PAM dùng cặp primer F1 purA R3 purA 23 Hình 4.2: Kết định danh PCR chủng E ictaluri nhược độc R320 dùng cặp primer CN-F C1-R2 24 Hình 4.3: Đĩa cấy phân lập gan, thận, lách cá chết nghiệm thức NL sau 48 ủ 30oC 25 Hình 4.4: Kết định danh PCR chủng E ictaluri dùng cặp primer F2A serC R2A serC Hình 4.5: So sánh bệnh tích cá nghiệm thức R320, ĐT NL 25 30 (A: Nghiệm thức R320, gan sưng, thận có mủ, lách sưng; B: Nghiệm thức ĐT, gan sưng có mủ, thận sưng to có mủ, lách sưng to có mủ, C: Nghiệm thức NL với gan sưng to có mủ xuất mảng trắng , thận sưng to có mủ, lách sưng có mủ) Hình 4.6: Kết kiểm tra PCR cá sống nghiệm thức sau 14 gây bệnh ix 32 Phụ lục 2: Kết kiểm tra kí sinh trùng STT Trọng lượng (g) Cơ quan kiểm tra Loại kí sinh trùng Số lượng (con) Phân lập vi khuẩn 10,1 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 11,5 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 9,2 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 8,8 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 7,6 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 5,3 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 7,7 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 6,9 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 12,1 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 10 11,8 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 11 9,0 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 12 7,8 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 13 16 10,5 9,8 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 14 17 9,7 7,6 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 15 18 12,2 11,7 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 39 19 6,4 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 20 7,7 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 21 5,3 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 22 9,2 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 23 9,2 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 24 12,7 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 25 7,6 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 26 5,5 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 27 15,4 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 28 12,2 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 29 7,4 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 30 10,9 Da, mang, vây, ruột, túi mật, Không Không 40 Phụ lục 3: Trọng lượng cá thí nghiệm STT Nghiệm thức ĐC.1 ĐC.2 ĐC.3 PAM.1 PAM.2 PAM.3 R320.1 R320.2 R320.3 ĐT.1 ĐT.2 ĐT.3 NL.1 NL.2 NL.3 10,9 13,9 8,1 13,1 12,2 10,1 9,2 8,6 7,2 12,0 11,6 6,1 8,8 11,3 8,6 7,8 11,9 7,7 6,4 7,4 12,2 9,0 8,0 6,9 11,3 7,4 9,5 9,8 8,1 11,4 10,1 8,4 9,0 7,7 5,9 14,8 8,3 13,9 13,1 9,6 10,6 7,2 14,3 15,3 12,1 12,0 8,3 6,6 8,1 11,3 6,4 5,6 10,0 15,5 9,6 6,9 9,6 8,9 16,6 9,0 10,3 10,3 9,1 9,2 9,4 12,6 7,3 8,9 8,3 7,4 9,6 12,1 7,8 7,2 10,5 7,4 11,0 8,6 11,2 7,9 7,6 12,2 8,7 12,1 10,4 6,5 11,0 7,5 11,1 8,1 7,8 10,5 6,7 10,2 10,1 7,8 10,5 10,8 11,8 8,5 9,6 12,2 10,5 8,5 11,6 7,6 7,7 11,1 8,1 11,5 5,7 8,1 11,7 9,0 8,5 13,7 8,6 10,0 9,5 8,3 7,9 11,5 8,2 6,0 9,2 7,7 11,8 7,6 7,8 8,8 6,3 9,1 7,9 7,7 8,5 10 8,1 6,4 8,3 9,5 8,8 7,1 10,0 6,2 10,5 10,4 11,3 15,4 12,3 8,7 8,8 11 8,6 8,0 9,1 9,8 7,6 8,1 12,3 8,9 9,7 9,4 8,3 8,1 11,7 12,0 5,5 12 10,4 5,4 8,6 8,5 5,3 6,8 10,1 8,6 12,2 13,5 9,7 8,5 7,6 13,0 7,7 13 9,1 7,4 10,5 9,2 7,7 8,3 8,5 7,6 9,8 10,7 5,6 8,3 7,8 14,2 7,0 14 8,2 11,6 7,1 8,0 6,6 10,0 8,3 7,0 8,0 12,2 10,6 8,8 10,4 7,9 8,9 15 8,6 9,7 7,5 7,8 7,1 9,1 7,1 9,2 8,8 9,3 8,7 9,2 9,6 10,5 8,2 42 16 8,2 9,8 7,1 9,4 7,2 9,2 6,3 5,7 12,7 9,2 8,2 10,4 13,8 9,1 7,1 17 8,0 7,4 6,0 6,8 8,3 5,0 7,2 6,6 6,2 6,8 9,0 7,9 7,5 6,0 6,5 18 6,7 9,3 5,2 9,4 5,5 11,0 9,9 6,1 7,5 10,9 7,5 11,4 8,7 9,3 7,6 19 7,2 5,7 9,2 10,3 7,6 11,1 6,0 8,1 8,4 10,5 9,7 7,9 8,4 9,8 8,0 20 7,0 8,2 10,3 6,4 9,3 7,6 7,8 6,9 11,0 6,8 9,9 8,6 6,7 8,1 8,5 21 8,0 7,6 9,8 9,3 7,1 6,9 9,4 6,4 9,7 7,9 11,6 8,2 9,6 12,0 5,5 22 6,1 6,9 8,7 8,3 7,0 11,7 9,2 9,0 10,8 11,5 9,2 6,4 8,2 8,7 6,4 23 8,0 8,0 9,6 6,7 8,1 12,5 6,0 10,3 6,3 6,8 8,2 9,6 6,3 9,8 7,4 24 7,4 7,7 5,0 6,5 7,0 7,4 7,7 5,8 8,2 7,8 8,5 9,8 7,9 7,5 8,1 25 6,3 7,9 8,3 6,8 6,2 4,7 7,8 7,0 7,3 7,5 8,7 7,5 7,9 5,1 7,5 26 7,9 8,8 5,3 8,8 6,5 6,8 7,1 7,0 8,2 7,4 10,1 7,8 6,5 5,3 6,6 27 6,4 6,0 5,0 5,1 8,5 6,1 8,3 8,8 8,8 8,9 7,3 10,0 8,1 8,6 7,3 28 6,9 7,2 8,2 5,0 8,6 8,8 7,6 7,8 8,9 8,5 7,8 6,4 7,6 4,6 4,3 29 6,2 7,3 7,4 5,2 8,2 4,3 7,2 6,1 8,0 7,1 7,6 5,0 5,3 7,5 6,5 30 7,2 5,6 8,2 5,0 7,1 6,4 7,9 6,8 9,6 6,4 7,9 6,4 5,0 6,3 7,3 43 Phụ lục 4: Bảng số liệu cá chết 14 ngày thí nghiệm Nghiệm thức Ngày theo dõi 10 11 12 13 14 ĐC.1 0 0 0 0 0 0 0 ĐC.2 0 0 0 0 0 0 0 ĐC.3 0 0 0 0 0 0 0 PAM.1 0 0 0 0 0 0 0 PAM.2 0 0 0 0 0 0 0 PAM.3 0 0 0 0 0 0 0 R320.1 0 0 0 2 R320.2 0 0 6 2 R320.3 0 0 0 3 2 ĐT.1 0 0 10 0 0 ĐT.2 0 0 0 0 ĐT.3 0 0 8 0 0 NL.1 0 0 7 0 0 NL.2 0 0 10 0 0 NL.3 0 0 7 5 0 0 44 Phụ lục 5: Bảng theo dõi bệnh tích cá q trình thí nghiệm Ngày Nghiệm thức Số Biểu lượng bên Phân Định Gan Thận Lách lập danh Có Bt Sưng Mủ Sưng Có Xhgv Sưng Mủ Mủ Khơng Xhgv Mủ Mủ Có ĐT.2 Bt Sưng Mủ Sưng Có ĐT.3 Xhgv Sưng Mủ Sưng Có Xhgv Mủ Sưng Khơng Xhgv Mủ Mủ Có Bt Sưng Mủ Sưng Có Xhgv Sưng Mủ Mủ Có Xhgv Mủ Mủ Mủ Có Xhgv Sưng Mủ Sưng Có Có Xhgv Mủ Mủ Sưng Có Có Xhgv Mủ Mủ Sưng Khơng Xhgv Sưng Mủ Sưng Có Bt Sưng Mủ Sưng Có Bt Mủ Mủ Sưng Có Bt Sưng Mủ Sưng Khơng Xhgv Sưng Mủ Sưng Có Xhgv Mủ Sưng Khơng Bt Mủ Sưng Có Bt Mủ Sưng Không ĐT.1 NL.1 NL.2 NL.3 Biểu bên R320.2 ĐT.1 ĐT.2 ĐT.3 NL.1 NL.2 Sưng, nhạt màu Sưng, nhạt màu Sưng, nhạt màu Sưng, nhạt màu Sưng, nhạt màu Sưng, Có Có Có nhạt màu NL.3 R320.2 R320.3 ĐT.1 ĐT.2 ĐT.3 NL.1 NL.2 NL.3 R320.1 R320.2 Xhgv Sưng Mủ Sưng Có Bt Sưng Mủ Sưng Có Bt Sưng Mủ Sưng Khơng Xhgv Sưng Mủ Sưng Khơng Có Xhgv Sưng Mủ Sưng Có Có Bt Sưng Mủ Sưng Có Xhgv Sưng Mủ Sưng Khơng Bt Sưng Mủ Sưng Khơng Xhgv Sưng Mủ Sưng Có Xhgv Mủ Sưng Khơng Bt Mủ Sưng Khơng Xhgv Mủ Sưng Có Xhgv Mủ Mủ Mủ Khơng Bt Mủ Mủ Mủ Có Bt Mủ Mủ Mủ Khơng Xhgv Mủ Mủ Mủ Có Xhgv Sưng Mủ Mủ Khơng Xhgv Mủ Mủ Mủ Có Xhgv Sưng Mủ Sưng Khơng Xhgv Mủ Mủ Mủ Có Bt Sưng Mủ Mủ Có Bt Sưng Mủ Sưng Khơng Bt Mủ Mủ Mủ Có Xhgv Sưng Mủ Sưng Khơng Xhgv Mủ Mủ Mủ Có Xhgv Sưng Mủ Sưng Khơng Xhgv Mủ Mủ Mủ Có Sưng, nhạt màu Sưng Sưng, nhạt màu 47 Có Có Có Có R320.3 Xhgv Mủ Mủ Mủ Khơng Xhgv Mủ Mủ Mủ Khơng Xhgv Mủ Mủ Mủ Khơng Xhgv Sưng Mủ Sưng Khơng Xhgv Mủ Mủ Mủ Có Bt Mủ Mủ Mủ Có Xhgv Sưng Mủ Sưng Khơng Xhgv Sưng Mủ Sưng Khơng Xhgv Sưng Mủ Sưng Khơng Xhgv Sưng Mủ Sưng Khơng Xhgv Mủ Mủ Mủ Có Xhgv Mủ Mủ Mủ Khơng Xhgv Sưng Mủ Sưng Có R320.1 Xhgv Sưng Mủ Sưng Khơng R320.2 Xhgv Sưng Mủ Sưng Khơng Xhgv Sưng Mủ Sưng Khơng Xhgv Sưng Mủ Sưng Khơng ĐT.1 Bt Mủ Mủ Mủ Khơng ĐT.2 Xhgv Sưng Mủ Sưng Có ĐT.3 Xhgv Sưng Mủ Sưng Khơng NL.1 Xhgv Sưng Mủ Sưng Khơng NL.2 Xhgv Mủ Mủ Mủ Khơng NL.1 NL.3 R320.1 13 Xhgv Mủ Mủ Mủ Khơng Có Xhgv Mủ Mủ Mủ Có Khơng R320.1 R320.2 12 Xhgv Bt Mủ Mủ Mủ Có Khơng R320.2 R320.3 R320.3 12 Xhgv Mủít Mủ Mủ Mủít Cóít Mủ Khơng Xhgv Mủ Mủ Mủ Có ĐT.1 R320.1 12 Xhgv Bt Mủ Sưng Mủít Mủ Mủ Có Khơng ĐT.2 R320.2 12 Xhgv Mủ Mủ Mủ Có Khơng ĐT.3 R320.3 12 Xhgv Mủ Mủ Mủ Có ĐT.1 ĐT.2 ĐT.3 NL.1 NL.2 NL.3 R320.3 10 11 12 48 Có Có Có Có Có 13 R320.1 Xhgv Sưng Mủ Mủ Khơng R320.2 Bt Sưng Mủ Mủ Khơng R320.3 Xhgv Sưng Mủ Sưng Khơng 49 Phụ lục 6: Bảng theo dõi bệnh tích cá sau 14 ngày thí nghiệm Biểu bên Nghiệm Số Biểu Phân lập Vi khuẩn thức lượng bên Gan Thận Lách vi khuẩn mọc 15 Bt Bt Bt Bt Có Khơng 15 Bt Bt Bt Bt Không 15 Bt Bt Bt Bt Có 15 Bt Bt Bt Bt Khơng 15 Bt Bt Bt Bt Có 15 Bt Bt Bt Bt Khơng 10 Bt Bt Bt Bt Có Xhgv Bt Bt Bt Không Xhgv Nhạt màu Bt Bt Không Xhgv Bt Bt Bt Có Khơng Bt Nhạt màu Bt Bt Có Khơng Bt Bt Bt Bt Khơng Xhgv Bt Bt Bt Có Khơng Bt Sưng Bt Bt Có Khơng Bt Bt Bt Bt Khơng Bt Sưng Bt Bt Không Bt Nhạt màu Bt Bt Có Khơng Bt Nhạt màu Bt Sưng Có Khơng Bt Bt Bt Bt Có Khơng Xhgv Sưng Bt Bt Có Khơng Bt Bt Bt Bt Có Khơng NL.1 Bt Bt Bt Bt Có Khơng NL.2 Bt Bt Bt Có Khơng NL.3 Bt Bt Bt Có Khơng PAM.1 PAM.2 PAM.3 R320.1 R320.2 R320.3 ĐT.1 ĐT.2 ĐT.3 Sưng, nhạt màu Bt 50 Không Không Không Phụ lục 7: Thống kê trọng lượng cá đầu vào One-way ANOVA: Trongluong versus Nghiemthuc Source DF SS MS F P 45,18 11,29 2,72 0,029 Error 445 1847,92 4,15 Total 449 1893,09 Nghiemthuc S = 2,038 R-Sq = 2,39% R-Sq(adj) = 1,51% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 90 8,191 1,728 ( * -) PAM 90 8,176 2,105 ( * -) R320 90 8,668 2,006 ĐT 90 9,002 1,914 NL 90 8,672 2,378 ĐC ( -* ) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -8,00 8,50 9,00 Pooled StDev = 2,038 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of Nghiemthuc Individual confidence level = 99,34% 51 9,50 Phụ lục 8: Thống kê tỷ lệ % cá chết nghiệm thức Two-Sample T-Test and CI: TyLe, NghiemThuc Two-sample T for TyLe NghiemThuc N Mean StDev SEMean DT 92.22 5.09 2.9 R320 58.9 18.4 11 Difference = mu (DT) - mu (R320) Estimate for difference: 33.3 95% CI for difference: (-14.0, 80.7) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 3.03 P-Value = 0.094 DF = Two-Sample T-Test and CI: TyLe, NghiemThuc Two-sample T for TyLe NghiemThuc N Mean StDev SE Mean NL 95.56 1.92 R320 58.9 18.4 1.1 11 Difference = mu (NL) - mu (R320) Estimate for difference: 36.7 95% CI for difference: (-9.2, 82.5) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 3.44 P-Value = 0.075 DF = 52 Two-Sample T-Test and CI: TyLe, NghiemThuc Two-sample T for TyLe NghiemThuc N Mean StDev SE Mean DT 92.22 5.09 2.9 NL 95.56 1.92 1.1 Difference = mu (DT) - mu (NL) Estimate for difference: -3.33 95% CI for difference: (-16.86, 10.19) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = -1.06 P-Value = 0.400 DF = 53 ... Các chủng vi khuẩn nhược độc thử nghiệm Trong đề tài này, tiến hành thử nghiệm độc lực hai chủng vi khuẩn nhược độc gồm: chủng E ictaluri nhược độc PAM chủng E ictaluri nhược độc R320 2.2.2.1 Chủng. .. dại ĐT chủng E ictaluri nhược độc PAM 2.2.2.2 Chủng E ictaluri nhược độc R320 Chủng E ictaluri nhược độc R320 chủng vi khuẩn đột biến gen rpoB vi khuẩn E ictaluri Chủng vi khuẩn nhược độc tạo... vi khuẩn sống nhược độc 2.2.1 Giới thiệu vi khuẩn sống nhược độc 2.2.2 Các chủng vi khuẩn nhược độc thử nghiệm 2.2.2.1 Chủng E ictaluri nhược độc PAM 2.2.2.2 Chủng E ictaluri nhược độc R320 Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ ĐỘC LỰC CỦA CÁC CHỦNG Edwardsiella ictaluri NHƯỢC ĐỘC , ĐÁNH GIÁ ĐỘC LỰC CỦA CÁC CHỦNG Edwardsiella ictaluri NHƯỢC ĐỘC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay