ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ KIỀM LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG, HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA TÔM CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) ĐƯỢC NUÔI Ở ĐỘ MẶN THẤP 4 ‰

51 4 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ KIỀM LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG, HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN TỈ LỆ SỐNG CỦA TÔM CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) ĐƯỢC NUÔI ĐỘ MẶN THẤP Họ tên sinh viên: TRỊNH VIỆT ANH Ngành: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 8/2010 ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ KIỀM LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG, HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN TỈ LỆ SỐNG CỦA TÔM CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) ĐƯỢC NUÔI ĐỘ MẶN THẤP 4‰ Thực Trịnh Việt Anh Luận văn đệ trình để hồn tất u cầu cấp kỹ Ni Trồng Thủy sản Giáo viên hướng dẫn : Ong Mộc Quý Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 8/2010 i TĨM TẮT Đề tài “Ảnh hưởng độ kiềm lên tăng trưởng, hiệu sử dụng thức ăn tỉ lệ sống tôm chân trắng Penaeus vannamei nuôi độ mặn thấp 4‰” tiến hành Trại Thực Nghiệm Nuôi Trồng Thủy Sản - Khoa Thủy Sản - Trường Đại Học Nơng Lâm - TP Hồ Chí Minh Đối tượng thí nghiệm tơm chân trắng Penaeus vannamei ni mơi trường nước biển 4‰ Thí nghiệm gồm nghiệm thức, nghiệm thức lặp lại lần với độ kiềm tương ứng khác 40, 60, 80 100 mg CaCO3/L Sau tuần thí nghiệm, kết ghi nhận cho thấy tăng trưởng tôm nghiệm thức Trong đó, chiều dài cuối chênh lệch từ 8,81 - 9,20 cm, trọng lượng cuối đạt từ 4,81 - 5,39 g/con, tăng trọng hàng ngày từ 0,086 - 0,096 g/ngày Đồng thời, tỉ lệ sống hiệu sử dụng thức ăn tơm khơng có khác biệt lớn Tỉ lệ sống tôm độ kiềm 40, 60, 80 100 mg CaCO3/L 64,67, 78,67, 64,00 59,67%, đó, hệ số chuyển đổi thức ăn 1,21, 1,06, 1,29 1,35, lượng ăn tuyệt đối 0,10, 0,10, 0,11 0,12 g/con/ngày Qua đó, thấy độ kiềm mức 40, 60, 80 100 mg CaCO3/L không ảnh hưởng đến tăng trưởng, tỉ lệ sống hiệu sử dụng thức ăn tôm Vậy, tôm chân trắng Penaeus vannamei phát triển tốt vùng ni có độ kiềm 40 mg CaCO3/L ii LỜI CẢM TẠ Xin chân thành cảm ơn đến: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Q thầy tận tình giảng dạy cho tơi suốt thời gian học trường Ban Chủ Nhiệm q thầy Khoa Thủy Sản tận tình giảng dạy, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học thực đề tài tốt nghiệp Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy Ong Mộc Quý tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, anh, chị, bạn sinh viên ngồi lớp động viên tơi thực đề tài Do lần thực đề tài tốt nghiệp, kiến thức thời gian hạn chế nên không tránh khỏi sai lầm thiếu sốt, kính mong đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn iii MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TÊN ĐỀ TÀI i TÓM TẮT ii CẢM TẠ iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH BẢNG vi DANH SÁCH ĐỒ THỊ vii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặt Điểm Sinh Học Của Tôm Chân Trắng 2.1.1 Phân loại, hình thái phân bố 2.1.2 Mơi trường sống 2.1.3 Vòng đời, chu kỳ sống 2.1.4 Đặc điểm sinh sản 2.1.5 Đặc điểm dinh dưỡng 2.1.6 Lột xác tăng trưởng 10 2.1.7 Độ kiềm 11 2.1.8 Độ mặn 11 2.1.9 Ảnh hưởng độ kiềm lên tăng trưởng lột xác tôm 12 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 13 3.1 Thời Gian Địa Điểm 13 3.2 Vật Liệu Thí Nghiệm 13 3.3 Phương Pháp Nghiên Cứu 14 3.3.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát hàm lượng sodium bicarbonate cần thiết để tăng kiềm tôm 14 iv 3.3.5 Thí nghiệm 2: Đánh giá ảnh hưởng độ kiềm lên trình tăng trưởng, hiệu sử dụng thức ăn tỉ lệ sống tôm chân trắng nuôi nồng độ mặn thấp (4‰) 15 3.3.3 Chăm sóc quản lý 16 3.3.4 Theo dõi tăng trưởng 17 3.3.5 Phương pháp xử lý thống kê 18 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 19 4.1 Hàm Lượng Sodium Bicarbonat (Sô Đa) Để Tăng Độ Kiềm Của Nước Có Độ Mặn Thấp 4‰ 19 4.1 20 Các Chỉ Tiêu Mơi Trường Trong Q Trình Ni 4.1.1 Nhiệt độ 20 4.1.2 pH 21 4.1.3 Hàm lượng oxy hòa tan 22 4.1.4 Hàm lượng ammonia tổng số 23 4.1.5 Độ kiềm 24 4.2 25 Tăng Trưởng, Tỉ lệ Sống Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn Của Tôm 4.2.1 Tăng trưởng 25 4.2.2 Tỉ lệ sống 26 4.2.3 Hiệu sử dụng thức ăn 27 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 29 5.1 Kết Luận 29 5.2 Đề Nghị 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 v DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Yều cầu hàm lượng đạm thức ăn số lồi tơm 10 Bảng 3.1: Lượng sodium bicarbonate thêm vào (g NaHCO3/L) 14 Bảng 3.2: Độ kiềm nghiệm thức sau tăng kiềm 15 Bảng 4.1: Các tiêu tăng trưởng theo dõi 25 Bảng 4.2: Tỉ lệ sống tôm sau thời gian thí nghiệm 26 Bảng 4.3: Hiệu sử dụng thức ăn tôm suốt thời gian nuôi 27 vi DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ HÌNH ẢNH Trang Hình 3.1: Sơ đồ hệ thống tuần hồn nước 16 Đồ thị 4.1: Mối liên hệ độ kiềm lượng sodium bicarbonate thêm vào 19 Đồ thị 4.2: Sự biến đổi nhiệt độ buổi sáng chiều suốt thời gian thí nghiệm 20 Đồ thị 4.3: Biến động pH sáng chiều suốt thời gian thí nghiệm 21 Đồ thị 4.4: Biến động DO buổi sáng chiều suốt thời gian thí nghiệm 22 Đồ thị 4.5: Biến động ammonia tổng số suốt thời gian thí nghiệm 23 Đồ thị 4.6: Biến động độ kiềm suốt thời gian thí nghiệm 24 Đồ thị 4.7: Tăng trọng hàng ngày tôm 26 Đồ thị 4.8: Tỉ lệ sống tôm sau thời gian thí nghiệm 27 Đồ thị 4.9: Hệ số chuyển đổi thức ăn tôm qua thời gian nuôi 28 vii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề Tôm chân trắng (Penaeus vannamei) trở thành đối tượng nuôi nhiều giới Là lồi có giá trị kinh tế, dinh dưỡng dễ nuôi nên năm gần đối tượng xuất Việt Nam Tôm chân trắng lồi tơm q có nhu cầu cao thị trường, nuôi phổ biến khu vực Mỹ La Tinh cho sản lượng lớn gần 200 nghìn (1999) Hiện nay, tơm hóa khơng ni vùng ven biển mà tiến sâu vào nội địa Các nước Mỹ, Mêxicô, Israel, Thái Lan, Trung Quốc… tiến hành hóa ni tơm vùng nội địa, nơi nguồn nước có độ mặn thấp (0 - 4‰).Tuy nhiên, nuôi môi trường nước có độ mặn thấp người ni gặp phải khó khăn q trình biến đổi sinh lí nhu cầu dinh dưỡng ảnh hưởng đến tôm làm chậm lớn, mềm vỏ chết bệnh… Chính thế, có nghiên cứu nhằm tìm giải pháp khắc phục khó nghiên cứu ảnh hưởng số chất Lecithin, Cholesterol, Potassium, Magnesium Sodium chloride bổ sung vào phần thức ăn tôm cho kết không sai biệt, thử nghiệm nuôi tôm độ mặn thấp với nhiều mật độ khác cho kết ni mật độ 90 con/m3 thích hợp nhất, mật độ cao trình tăng trưởng, tỉ lệ sống hiệu sử dụng thức ăn -1- Trên thị trường Hoa Kỳ, có cỡ tơm chân trắng có giá cao loại khác Nó có giá cao tơm bạc Penaeus indicus có giá rẽ nhiều Trung Quốc Thái Lan có xu hướng ni tơm chân trắng để bán cho Hoa Kỳ Tại Việt Nam, quen ni lồi tơm thẻ Penaeus merguiensis Lồi tiêu thụ nhiều Nhật khó tiêu thụ Hoa Kỳ Do vậy, chuyển sang loại Penaeus vannamei lợi thị trường Hoa kỳ Tình hình nước nay, nghề ni tơm chân trắng phát triển mạnh mẽ, khơng có miền Trung mà miền Nam Do khả lớn nhanh, khả kháng bệnh khả chịu thay đổi môi trường lớn, tôm chân thẻ trắng nhiều người ưa chuộng Diện tích ni tơm chân trắng ngày mở rộng sâu vào nội địa, nơi có độ mặn thấp hay khó phát triển nơng nghiệp Tuy nhiên, việc mở rộng vùng nuôi tôm chân trắng gặp trở ngại vùng thường có độ kiềm thấp, ảnh hưởng đến tăng trưởng tơm Do đó, chúng tơi tiến hành thử nghiệm ảnh hưởng độ kiềm lên sinh trưởng, hiệu sử dụng thức ăn tỉ lệ sống tôm chân trắng nuôi độ mặn thấp (4‰) Kết đề tài đóng góp vào kinh nghiệm nuôi tôm người nuôi, giúp họ hạn chế rủi ro mang lại suất cao 1.2 Mục Tiêu Đề Tài Đánh giá ảnh hưởng độ kiềm lên trình tăng trưởng, hiệu sử dụng thức ăn tỉ lệ sống tôm chân trắng nuôi độ mặn thấp (4‰) -2- Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết Luận Qua thời gian thực đề tài, kết thu dựa theo số liệu theo dõi Các tiêu tăng trọng khơng có khác biệt lớn chiều dài cuối độ kiềm khác 40, 60, 80 100 mg CaCO3/L 9,10, 9,20, 8,81 9,04 cm, trọng lượng cuối 5,39, 5,15, 4,81 4,95 g Trong đó, tăng trọng hàng ngày dao động từ 0,086 – 0,096 g/ngày Mặt khác, thông số tỉ lệ sống hiệu sử dụng thức ăn tơm thí nghiệm có sai khác, tỉ lệ sống tôm độ kiềm 40, 60 ,80 100 mg CaCO3/L 64,67, 78,67, 64,00 59,67%, hệ số chuyển đổi thức ăn chênh lệch từ 1,06 - 1,35, lượng ăn tuyệt đối từ 0,10 - 0,12 g/con/ngày Ta thấy độ kiềm khác mức 40, 60, 80 100 mg CaCO3 /L không ảnh hưởng đến tăng trưởng, hiệu sử dụng thức ăn tỉ lệ sống tơm thí nghiệm Do đó, tơm chân trắng Penaeus vannamei sống tăng trưởng tốt vùng ni có độ kiềm thấp 40 mg CaCO3/L Trong đó, theo Nguyễn Đức Khoa (2009), tơm phát triển tốt độ kiềm lớn 70 mg CaCO3/L 5.2 Đề Nghị Qua khảo sát trên, ta thấy tôm chân trắng Penaeus vannamei sống tốt nước có độ kiềm từ 40 - 100 mg CaCO3./L Cần tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm khả tăng trưởng phát triển tôm điều kiện nước có độ kiềm thấp - 29 - 40 mg CaCO3/L Từ đó, phát triển ni tơm chân trắng vùng bị nhiễm mặn hay không phát triển nơng nghiệp, nơi mà nguồn nước có độ kiềm tương đối thấp Thí nghiệm tiến hành thời gian ngắn, quy mô nhỏ nên chưa thể đầy đủ kết theo dõi số liệu đề tài Vì vậy, cần tiến hành khảo sát lâu với quy mô lớn để thấy rõ mức độ ảnh hưởng độ kiềm lên tăng trưởng, hiệu sử dụng thức ăn tỉ lệ sống tôm chân trắng nuôi độ mặn thấp - 30 - TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT TRẦN MINH ANH, 1989 Đặc Điểm Sinh Học Kỹ Thuật Nuôi Tôm He Nhà Xuất Bản TP Hồ Chí Minh NGUYỄN KHẮC HƯỜNG, 2007 Sổ Tay Kỹ Thuật Nuôi Trồng Hải Sản Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật NGUYỄN ĐỨC KHOA, 2009 Quy Trình Ni Tôm Bằng Vi Sinh Trung Tâm Khuyến Nông Khuyến Ngư Bạc Liêu THÁI BÁ HỒ - NGÔ TRỌNG LƯ, 2003 Kỹ Thuật Nuôi Tôm He Chân Trắng Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp Hà Nội VŨ THẾ TRỤ, 1993 Cải Tiến Kỹ Thuật Nuôi Tôm Việt Nam Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp CLAUDE E BOYD & CRAIG S TUCKER, 2006 Phân Tích Thổ Nhưỡng Chất Lượng Nước Trong Ao Ni Thủy Sản Biên dịch: TS Hồng Tùng Nhà Xuất Bản Nơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh THẠCH THANH, 2005 Nghiên Cứu Ứng Dụng Nước Biển Nhân Tạo Trong Sản Xuất Giống Tôm (Penaeus monodon) Qua Hệ Thống Lọc Sinh Học Tuần Hoàn Đề tài cấp bộ, mã số B2005 - 31-87 - 31 - NGUYỄN VY VÂN, 2002 Ảnh Hưởng Chất Lượng Nước Đến Sự Tăng Trưởng Lột Xác Tôm Càng Xanh Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh MAI ANH TUẤN, 2004 Tìm Hiểu Quy Trình Sản Xuất Giống Tơm Thẻ Chân Trắng (Penaeus vannamei) Tại Công Ty Duyên Hải Bạc Liêu Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI CHRISTOPHER EDWARD MACE, 2008 Evaluation of Ground Water From The Lajas Valley for Low Ssalinity Culture of The Pacific White Shrimp Litopenaeus Vannamei University of Puerto Rico Mayagüez Campus S APPELBAUM, J GARADA AND J.K MISHRA, 2002 Growth and Survival of The White Leg Shrimp (Litopenaeus Vannamei) Reared Intensively in The Brackish Water of The Israeli Negev Desert The Bengis Centre for Desert Aquaculture, The Jacob Blaustein Institute for Desert Research, Ben Gurion University, Sede Boker Campus, 84990, Israel - 32 - PHỤ LỤC Phụ lục A : Độ Kiềm Hàm Lượng Sodium Bicarbonate Cần Thiết Để tTăng Kiềm Sodium bicarbonate (g) Độ kiềm (mg CaCO3/L) 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 35,80 53,70 53,70 53,70 53,70 71,60 71,60 71,60 89,50 89,50 89,50 107,40 Phụ lục B : Các Chỉ Tiêu Môi Trường NHIỆT ĐỘ BUỔI SÁNG (oC) Thời gian (tuần) Nghiệm thức Trung bình NT 29,20 29,25 28,35 28,98 28,48 29,15 29,73 29,95 29,14 NT 29,15 29,17 28,30 29,02 28,60 29,37 29,93 30,03 29,20 NT 29,10 29,18 28,33 28,92 28,17 29,23 29,62 30,12 29,08 NT 29,19 29,17 28,20 28,92 28,37 29,17 29,68 30,08 29,10 - 33 - NHIỆT ĐỘ BUỔI CHIỀU (oC) Thời gian (tuần) Nghiệm thức Trung bình NT 33,50 33,17 33,47 32,07 34,12 34,22 35,07 35,67 33,91 NT 33,14 33,10 33,58 32,47 34,07 34,35 34,88 35,85 33,93 NT 33,40 33,28 34,15 32,85 34,70 34,88 35,48 36,00 34,34 NT 33,70 32,87 33,77 32,82 34,48 34,55 34,95 35,83 34,12 pH BUỔI SÁNG pH buổi sáng Thời gian (ngày) NT NT NT NT 12 15 19 22 26 29 33 36 40 43 47 50 54 55 7,5 7,6 7,5 7,4 7,5 7,5 7,6 8,1 6,6 7,5 7,8 8,3 8,3 8,1 7,8 7,7 7,5 7,6 7,5 7,5 7,6 7,6 7,8 8,1 6,9 7,4 7,9 7,8 8,3 8,1 8,0 7,8 7,6 7,7 7,6 7,5 7,7 7,7 7,9 8,2 6,8 7,7 8,1 8,1 8,5 8,1 8,1 8,0 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,9 8,3 8,2 6,7 8,2 8,3 8,3 8,5 8,0 8,1 8,0 - 34 - pH BUỔI CHIỀU pH buổi chiều Thời gian (ngày) NT NT NT NT 12 15 19 22 26 29 33 36 40 43 47 50 54 55 8,6 8,5 8,7 8,5 8,7 8,6 9,0 8,7 8,9 8,6 8,8 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8 8,5 8,6 8,5 8,6 8,5 8,5 8,9 8,8 8,6 8,6 8,9 8,7 8,8 8,6 8,8 8,8 8,5 8,7 8,6 8,6 8,6 8,5 8,8 9,0 8,7 8,9 8,7 9,0 8,9 8,8 8,8 8,8 8,6 8,6 8,5 8,7 8,6 8,8 9,0 8,7 8,9 8,7 9,0 8,9 8,8 8,8 8,8 8,8 HÀM LƯỢNG AMMONIA TỔNG SỐ (mg/L) Nghiệm thức Thời gian (tuần) Trung bình 0,4 0,3 0,30 0,3 0,35 0,35 0,45 0,3 0,31 0,2 0,3 0,35 0,35 0,35 0,3 0,29 0,2 0,3 0,35 0,35 0,3 0,30 NT 0,1 0,2 0,2 0,3 0,35 0,35 NT2 0,1 0,2 0,2 NT 0,1 0,2 NT 0,1 0,2 - 35 - 0,4 HÀM LƯỢNG OXY HÒA TAN BUỔI SÁNG Hàm lượng oxy hòa tan (mg/L) Thời gian (ngày) NT NT NT NT 12 15 19 22 26 29 33 36 40 43 47 50 54 55 Trung bình 7,2 7,1 6,8 7,1 8,4 7,4 7,9 6,8 7,3 7,3 6,7 7,6 8,5 6,8 7,0 6,8 7,32 7,1 7,2 7,3 7,4 8,2 7,5 8,1 6,9 7,4 7,1 6,4 7,3 7,9 6,5 7,0 6,8 7,28 7,1 7,1 7,2 7,1 7,8 7,2 8,0 6,8 7,3 7,4 6,7 7,4 8,1 7,0 7,0 6,8 7,27 7,5 7,6 7,8 7,9 8,5 7,7 8,0 6,7 7,6 7,6 7,0 7,5 8,3 6,8 7,3 6,9 7,54 HÀM LƯỢNG OXY HÒA TAN BUỔI CHIỀU Hàm lượng oxy hòa tan (mg/L) Thời gian (ngày) NT NT NT NT 9,5 9,4 8,9 9,0 9,1 9,2 9,0 9,4 - 36 - 12 15 19 22 26 29 33 36 40 43 47 50 54 55 Trung bình 10,1 9,2 10,4 10,0 9,0 9,1 8,2 8,5 8,0 8,2 9,3 8,9 8,5 8,5 9,4 8,8 10,3 8,7 8,6 9,6 9,6 8,5 9,1 8,6 9,5 9,0 8,3 8,6 9,5 8,5 10,5 9,1 8,9 9,1 9,4 8,4 8,0 8,2 8,8 9,1 8,5 8,4 9,7 8,9 10,2 9,1 8,5 9,3 8,5 8,5 9,0 8,4 8,9 9,0 8,3 8,4 8,99 9,05 8,89 8,92 ĐỘ KIỀM TỔNG CỘNG Độ kiềm tổng cộng trung bình Thời gian (tuần) (mg CaCO3/L) NT NT NT NT 35,8 53,7 71,6 89,5 40,3 58,2 71,6 94,0 49,2 62,7 80,6 98,5 53,7 62,7 80,6 102,9 58,2 71,6 89,5 107,4 62,7 80,6 98,5 111,9 67,1 85,0 111,9 125,3 58,2 71,6 94,0 107,4 Trung bình 53,2 68,3 87,3 104,6 - 37 - Phụ lục C :Theo dõi tăng trọng, hiệu sử dụng thức ăn tỉ lệ sống tơm CHIỀU DÀI TƠM BAN ĐẦU (cm) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Chiều dài 2,6 2,5 2,6 2,3 2,3 2,5 2,7 2,5 2,6 1,0 2,2 2,7 2,5 2,4 1,8 2,0 2,3 2,5 2,3 2,5 STT 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Chiều dài 2,5 2,3 2,3 1,7 2,3 1,8 1,9 2,2 1,3 2,0 2,0 2,2 1,9 2,5 2,2 1,6 2,0 2,3 1,7 1,7 STT 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Chiều dài 1,6 2,0 1,9 2,2 1,4 2,1 1,9 2,3 2,1 1,9 1,5 2,3 2,0 2,7 2,1 2,0 2,6 2,0 2,0 1,6 STT 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Chiều dài 1,3 2,5 2,0 1,8 2,4 2,6 1,0 1,3 2,0 2,0 1,8 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,5 2,1 STT 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Chiều dài 1,4 2,1 1,7 2,1 2,1 1,9 2,0 1,5 1,9 2,0 1,7 2,2 2,4 1,6 1,9 1,6 2,4 1,4 1,8 2,0 CHIỀU DÀI TÔM SAU TUẦN NUÔI (cm) NGHIỆM THỨC STT I.1 11,2 8,3 9,5 10,0 9,2 7,8 9,5 11,0 I.2 10,4 9,8 10,0 10,6 10,4 9,8 8,6 8,3 I.3 10,7 9,8 10,6 11,4 8,6 8,9 11,0 9,0 II.1 10,0 9,1 8,8 9,0 7,8 10,7 9,8 9,9 II.2 9,3 8,4 7,8 10,5 9,5 9,1 9,4 9,9 II.3 III.1 III.2 III.3 IV.1 IV.2 IV.3 8,5 11,1 9,5 9,6 10,0 9,5 9,2 10,0 7,6 10,3 9,4 9,2 9,6 10,2 9,8 7,5 10,0 9,0 10,2 10,6 9,1 9,1 7,4 7,8 9,6 8,7 8,1 11,0 9,1 9,3 8,5 8,5 9,6 9,6 9,5 9,3 8,9 10,0 9,2 10,1 10,5 10,2 9,6 9,5 7,9 9,5 9,2 8,5 10,0 9,3 8,7 9,1 8,4 8,3 8,7 10,1 - 38 - 6,8 10 10 11 9,8 12 10,1 13 9,2 14 7,0 15 9,8 16 9,2 17 8,5 18 7,0 19 9,5 20 8,6 TB 9,1 10,8 10,6 11 9,4 8,1 8,5 8,9 8,6 8,5 9,2 8,0 7,6 9,4 8,9 9,8 10,3 8,4 9,2 8,9 8,7 6,8 7,5 7,8 6,5 4,0 8,9 7,8 8,2 10 10,2 8,9 10 9,9 8,5 8,9 10,4 8,4 7,1 9,2 7,9 9,9 9,6 9,2 9,6 9,3 9,7 9,6 9,1 8,5 9,2 9,2 9,2 9,6 9,5 9,9 9,4 8,7 9,2 10,7 9,0 8,8 7,8 6,5 5,8 9,0 9,7 9,8 9,6 10,2 9,0 7,7 7,9 7,9 7,4 9,3 7,4 5,2 8,6 8,5 9,2 9,1 10 9,7 9,0 9,0 8,1 7,7 9,0 9,0 9,0 8,7 9,3 7,4 9,0 8,7 8,4 8,7 8,7 8,5 8,5 7,4 8,8 8,3 9,1 9,2 8,0 9,5 8,1 10,5 7,8 9,9 7,9 9,5 7,3 9,0 10,5 10 9,5 10,5 9,7 10,0 7,3 8,4 6,5 9,3 7,4 9,2 9,2 9,2 9,6 9,7 7,9 6,5 10,5 8,5 10,3 9,1 5,6 7,5 4,8 9,0 TRỌNG LƯỢNG TÔM SAU TUẦN NUÔI (g) NGHIỆM THỨC STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TB I.1 9,5 3,8 5,7 6,9 5,5 2,8 5,5 8,9 1,8 7,1 6,1 7,3 5,3 2,2 7,0 5,1 3,9 1,8 5,5 4,1 5,3 I.2 8,0 6,2 6,6 8,5 7,4 6,4 4,5 4,1 8,3 8,2 8,8 5,8 3,7 4,0 5,2 4,6 4,4 5,4 3,2 2,5 5,8 I.3 8,0 6,4 7,6 10,6 3,9 5,4 9,0 4,6 5,7 6,6 7,4 5,2 6,6 5,0 4,4 2,0 3,2 2,9 1,6 6,4 5,6 II.1 6,2 5,2 4,1 4,6 2,6 8,2 5,8 6,5 3,0 4,1 6,2 7,3 4,5 6,4 6,3 4,3 4,4 7,5 3,6 2,4 5,2 II.2 5,2 3,6 3,5 5,6 5,3 5,3 5,9 3,3 5,8 5,8 5,1 5,8 5,5 6,0 6,0 5,1 3,9 5,0 3,5 5,2 II.3 4,0 6,1 5,6 4,4 4,5 3,4 4,9 3,5 6,5 5,5 6,4 5,3 4,0 4,6 7,9 4,3 4,9 2,9 1,7 1,7 4,6 - 39 - III.1 III.2 10,4 5,4 3,4 6,7 3,1 6,1 2,5 3,3 5,0 4,3 4,7 6,3 5,8 3,3 4,5 4,7 5,8 3,5 6,9 4,9 5,4 4,9 6,5 4,9 5,0 6,5 2,8 6,6 2,9 4,4 2,6 5,0 2,7 3,4 5,1 3,3 2,7 4,9 0,9 5,0 4,4 4,9 III.3 6,7 5,3 5,1 5,6 4,0 4,9 4,7 4,0 4,0 5,0 2,7 4,9 5,0 4,1 3,6 4,8 4,2 3,9 3,7 2,6 4,4 IV.1 IV.2 IV.3 6,5 5,6 5,2 5,4 5,4 7,7 5,9 7,5 5,0 4,2 3,5 9,0 5,8 5,9 5,0 7,5 7,2 6,6 5,3 3,7 5,9 4,1 4,0 6,8 4,1 7,8 4,1 5,2 6,3 5,8 5,1 5,2 4,3 3,5 9,4 2,8 5,0 5,9 1,8 3,7 6,2 7,8 7,4 2,5 3,6 3,1 3,4 6,5 5,9 1,5 4,6 3,1 4,9 1,2 5,4 2,4 2,4 2,2 4,7 0,7 4,9 5,2 4,8 TĂNG TRỌNG HÀNG NGÀY (DWG) Nghiệm thức DWG (g/ngày) NT 0,096 ± 0,005 NT 0,092 ± 0,005 NT 0,086 ± 0,005 NT 0,088 ± 0,004 TỈ LỆ SỐNG (SR) Nghiệm thức SR (%) NT NT 64,67 ± 11,97 78,67 ± 11,85 NT 64,00 ± 14,00 NT 59,67 ± 15,53 LƯỢNG ĂN CỦA TƠM TRONG SUỐT Q TRÌNH NI (gram) NGHIỆM THỨC Tuần Tổng I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3 IV.1 IV.2 IV.3 5,8 8,9 20,7 31,3 54,7 67,9 67,5 61,8 318,6 5,8 9,1 19,6 30,0 56,3 72,0 71,8 63,7 328,3 5,8 10,2 21,1 32,7 59,3 67,7 68,2 66,8 331,8 5,8 8,7 21,0 30,7 56,9 70,2 72,5 62,7 328,5 5,8 8,3 17,4 20,1 57,5 81,1 76,1 69,4 335,7 5,8 7,6 18,0 27,3 59,8 79,8 73,0 67,5 338,8 5,8 7,7 20,2 30,2 56,1 55,9 61,7 63,1 300,7 5,8 8,9 20,2 27,8 57,7 79,3 66,8 62,9 329,4 5,8 7,1 15,9 25,8 53,3 70,1 66,0 65,1 309,1 - 40 - 5,8 7,4 16,8 25,0 53,5 64,4 65,6 63,3 301,8 5,8 8,7 20,3 26,4 57,5 70,4 69,7 62,7 321,5 5,8 6,8 13,4 26,2 49,3 58,1 59,1 55,5 274,2 TĂNG TRỌNG CỦA TÔM SAU THỜI GIAN NUÔI (gram) Nghiệm thức Trọng lượng ban Trọng lượng cuối Tăng trọng (g) đầu (g) (g) I.1 5,2 280,0 274,8 I.2 5,2 323,5 318,3 I.3 5,2 229,2 224,0 II.1 5,2 284,2 279,0 II.2 5,2 341,0 335,8 II.3 5,2 337,5 332,3 III.1 5,2 212,3 207,1 III.2 5,2 236,0 230,8 III.3 5,2 289,7 284,5 IV.1 5,2 302,8 297,6 IV.2 5,2 195,3 190,1 IV.3 5,2 205,4 200,2 HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI THỨC ĂN (FCR) Tổng lượng thức Ăn Tăng trọng tôm (g) (g) NT 978,8 828,2 1,21 ± 0,22 NT 1002,0 958,2 1,06 ± 0,10 NT 931,9 733,5 1,29 ± 0,14 NT 904,8 699,0 1,35 ± 0,32 Nghiệm thức - 41 - FCR Phụ lục D : Kết Quả Xử Lý Thống Kê ANOVA chiều dài cuối tôm Analysis of Variance for chieu da Source DF SS MS x 0,2559 0,0853 Error 0,2720 0,0340 Total 11 0,5279 Level N Pooled StDev = Mean 9,0917 9,2025 8,8100 9,0383 StDev 0,2476 0,0460 0,1973 0,1235 0,1844 F 2,51 P 0,133 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* ) ( -* -) ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ 8,75 9,00 9,25 ANOVA trọng lượng cuối tôm Analysis of Variance for luong Source DF SS MS F P x 0,5721 0,1907 2,06 0,184 Error 0,7393 0,0924 Total 11 1,3114 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -1 5,3867 0,3350 ( -* -) 5,1467 0,3150 ( -* -) 3 4,8067 0,3066 ( -* -) 4,9467 0,2532 ( -* -) + -+ -+ -Pooled StDev = 0,3040 4,80 5,20 5,60 ANOVA tăng trọng hàng ngày (DWG) Analysis of Variance for DWG Source DF SS MS x 0,0001949 0,0000650 Error 0,0002240 0,0000280 Total 11 0,0004189 Level N 3 3 Pooled StDev = Mean 0,09633 0,09167 0,08567 0,08800 StDev 0,00586 0,00551 0,00513 0,00458 0,00529 F 2,32 P 0,152 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -0,0840 0,0910 0,0980 ANOVA tỉ lệ sống Analysis of Variance for TLS Source DF SS X 598 Error 1396 MS 199 175 F 1,14 - 42 - P 0,389 Total Level 11 N 3 3 Pooled StDev = 1994 Mean 63,67 77,67 64,00 58,67 StDev 10,97 11,85 14,00 15,53 13,21 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 45 60 75 90 ANOVA hệ số chuyển đổi thức ăn Analysis of Variance for TLS Source DF SS MS x 0,1415 0,0472 Error 0,3611 0,0451 Total 11 0,5026 Level N 3 3 Pooled StDev = Mean 1,2133 1,0600 1,2900 1,3500 0,2124 StDev 0,2219 0,0964 0,1400 0,3200 F 1,05 P 0,424 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) ( -* ) ( * ) -+ -+ -+ 1,00 1,25 1,50 - 43 - .. .ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ KIỀM LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG, HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA TÔM CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) ĐƯỢC NUÔI Ở ĐỘ MẶN THẤP 4 Thực Trịnh Việt Anh Luận văn đệ trình... tổng số 23 4. 1.5 Độ kiềm 24 4.2 25 Tăng Trưởng, Tỉ lệ Sống Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn Của Tôm 4. 2.1 Tăng trưởng 25 4. 2.2 Tỉ lệ sống 26 4. 2.3 Hiệu sử dụng thức ăn 27 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 29 5.1... 3.3.2 Thí nghiệm 2: Đánh giá ảnh hưởng độ kiềm lên trình tăng trưởng, hiệu sử dụng thức ăn tỉ lệ sống tôm chân trắng nuôi độ mặn thấp (4 ) Tôm hóa độ mặn thấp (4 ) sau tuần, đạt kích cỡ ± 0,38
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ KIỀM LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG, HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA TÔM CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) ĐƯỢC NUÔI Ở ĐỘ MẶN THẤP 4 ‰ , ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ KIỀM LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG, HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA TÔM CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) ĐƯỢC NUÔI Ở ĐỘ MẶN THẤP 4 ‰

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay