XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐỘC CẤP TÍNH CỦA MỘT SỐ HÓA CHẤT XỬ LÝ KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) VÀ CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioides)

73 3 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐỘC CẤP TÍNH CỦA MỘT SỐ HĨA CHẤT XỬ SINH TRÙNG TRÊN TRA (Pangasianodon hypophthalmus) LĂNG NHA (Mystus wyckioides) Sinh viên thực hiện: TRẦN XUÂN MAI Ngành: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Chuyên ngành: NGƯ Y Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 07/2010 XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐỘC CẤP TÍNH CỦA MỘT SỐ HĨA CHẤT XỬ SINH TRÙNG TRÊN TRA (Pangasianodon hypophthalmus) LĂNG NHA (Mystus wyckioides) Tác giả TRẦN XN MAI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản chuyên ngành Ngư Y Giáo viên hướng dẫn: Th.S Phạm Duy Tân Tháng 07 năm 2010 i    LỜI CẢM TẠ Qua bốn năm học tập rèn luyện giảng đường Đại học, kết hợp với thời gian thực đề tài tốt nghiệp, học tích lũy nhiều kiến thức kinh nghiệm quí báu cho Luận văn tốt nghiệp kết hợp thuyết học thực tiễn làm đề tài Luận văn tốt nghiệp hồn thành tốt nhờ vào giảng dạy tận tình truyền đạt kiến thức quý báu quí thầy Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, đặc biệt hướng dẫn tận tâm thầy Phạm Duy Tân giúp đỡ nhiệt tình anh chị công nhân kỹ sư Trại Thực Nghiệm Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh Tơi xin chân thành cảm ơn: - Ban giám hiệu, quý thầy cô trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh - Ban chủ nhiệm, quý thầy cô Khoa Thủy Sản - Giảng viên Th.S Phạm Duy Tân - Cùng tất anh chị công nhân kỹ sư Trại Thực Nghiệm Thủy Sản Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh tạo điều kiện giúp đỡ thực nghiên cứu - Lời cảm ơn xin gửi đến bạn sinh viên khoa Thủy Sản khóa 32, đặc biệt tất bạn nhóm thực đề tài lớp DH06NY động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài Mặc dù cố gắng để thực đề tài hạn chế thời gian mặt kiến thức nên luận văn chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong đón nhận ý kiến đóng góp q thầy bạn để luận văn hoàn chỉnh         ii    TĨM TẮT Thí nghiệm xác định độ độc cấp tính loại hóa chất Formol, BKC Cypermethrin dùng xử sinh trùng tra lăng nha tiến hành sau: Thí nghiệm 1: thí nghiệm thăm xác định EC LC100 hóa chất formol, BKC, cypermethrin tra lăng Thí nghiệm 2: Xác định nồng độ gây chết 50% thí nghiệm 48 (LC50-48h) ba loại hóa chất tra lăng Sau thời gian thực đề tài thu kết sau: LC50-48h formol tra lăng 297 ppm 168,3 ppm Nồng độ an toàn cho 260 140 ppm Có thể xử sinh trùng cách tắm với nồng độ từ 280 đến 320 ppm khoảng thời gian 15 đến 30 phút LC50-48h BKC tra lăng 4,04 ppm 0,77 ppm Nồng độ an toàn cho 0,6 ppm Có thể trị bệnh cho phương pháp tắm – ppm 0,7 – 8,8 ppm từ 15 đến 30 phút LC50-48h cypermethrin tra lăng 0,034 ppm 0,003 ppm Nồng độ an toàn cho 0,02 0,001 ppm Có thể tắm tra với nồng độ 0,03 – 0,04 ppm lăng 0,002 – 0,004 ppm khoảng 10 – 15 phút                         iii      MỤC LỤC ĐỀ MỤC Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách đồ thị ix Danh sách hình x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc Điểm Sinh Học Tra 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Phân bố 2.1.3 Đặc điểm hình thái 2.1.4 Điều kiện môi trường sống 2.1.5 Đặc điểm dinh dưỡng 2.1.6 Đặc điểm sinh trưởng 2.1.7 Đặc điểm sinh sản 2.2 Đặc Điểm Sinh Học Của Lăng Nha 2.2.1 Phân loại 2.2.2 Phân bố 2.2.3 Đặc điểm hình thái 2.2.4 Điều kiện môi trường sống 2.2.5 Đặc điểm dinh dưỡng iv    2.2.6 Đặc điểm sinh trưởng 2.2.7 Đặc điểm sinh sản 2.3 Lược Về Các Hóa Chất Sử Dụng Trong Thí Nghiệm 10 2.3.1 Formol 10 2.3.1.1 Đặc điểm 10 2.3.1.2 Cơ chế tác dụng 10 2.3.1.3 Tác dụng phương pháp sử dụng 11 2.3.1.4 Lưu ý sử dụng 12 2.3.2 BKC (Benzalkonium Chloride) 13 2.3.2.1 Đặc điểm 13 2.3.2.2 Cơ chế tác động 14 2.3.2.3 Tác dụng 15 2.3.2.4 Lưu ý sử dụng 15 2.3.3 Cypermethrin 15 2.3.3.1 Đặc điểm 15 2.3.3.2 Cơ chế tác dụng 16 2.3.3.3 Tác dụng 17 2.3.3.4 Lưu ý sử dụng 17 2.4 Lược Về Độ Độc Cấp Tính 17 CHƯƠNG VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Thời Gian Địa Điểm Thực Hiện Đề Tài 19 3.2 Vật Liệu Nghiên Cứu 19 3.2.1 Dụng cụ 19 3.2.2 Hóa chất 19 3.3 Đối Tượng Nghiên Cứu 19 3.3.1 tra giống (Pangasianodon hypophthalmus) 19 3.3.2 lăng nha giống (Mystus wyckioides) 20 3.4 Phương Pháp Nghiên Cứu 20 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 21 3.4.1.1 Thí nghiệm 21 3.4.1.2 Thí nghiệm 22 v    3.5 Phương Pháp Phân Tích Xử Số Liệu 25 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 26 4.1 Chỉ Tiêu Chất Lượng Nước 26 4.1.1 Nhiệt độ 26 4.1.2 pH 27 4.1.3 Hàm lượng ơxy hòa tan (DO) 27 4.1.4 Ammonia 28 4.2 Thí Nghiệm 1: Thí Nghiệm Thăm 28 4.3 LC50-48h formol, BKC cypermethrin tra lăng 29 4.3.1 LC50-48h formol tra 29 4.3.2 LC50-48h formol lăng nha 33 4.3.3 LC50-48h BKC tra 37 4.3.4 LC50-48h BKC lăng nha 40 4.3.5 LC50-48h cypermethrin tra 43 4.3.6 LC50-48h cypermethrin lăng nha 46 CHƯƠNG KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 50 5.1 Kết Luận 50 5.2 Đề Nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC vi    DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BKC Benzalkonium Chloride DNA Deoxyribonucleic acid DO Dissolved Oxygen (Ơxy hòa tan) EC Effect concentration (Nồng độ ảnh hưởng) FDA The US Food and Drug Administration (Cục quản dược thực phẩm Hoa Kì) LC50 Median Lethal Concentration (Nồng độ gây chết nửa) LC50-30’ Median Lethal Concentration in 30 (Nồng độ gây chết nửa 30 phút) LC50-60’ Median Lethal Concentration in 60 (Nồng độ gây chết nửa 60 phút) LC50-48h Median Lethal Concentration in 48h (Nồng độ gây chết nửa 48 giờ) LC50-72h Median Lethal Concentration in 72h (Nồng độ gây chết nửa 72 giờ) LD50 Median Lethal Dose (Liều gây chết nửa) MBV Monodon Baculovirus RNA Ribonucleic acid vii    DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần thức ăn ruột tra tự nhiên Bảng 3.1: Nồng độ formol thí nghiệm xác định LC50-48h 23 Bảng 3.2 Nồng độ BKC thí nghiệm xác định LC50-48h 24 Bảng 4.1 Bảng giá trị EC LC100 tra lăng 29 Bảng 4.2 Tỷ lệ chết tích lũy tra nồng độ formol từ 260 – 350 ppm sau 48 30 Bảng 4.3 Quy đổi số liệu cho phương trình hồi quy thí nghiệm tra với formol 32 Bảng 4.4 Tỷ lệ chết tích lũy lăng nồng độ formol từ 140 – 250 ppm 34 Bảng 4.5 Quy đổi số liệu cho phương trình hồi quy thí nghiệm lăng nha với formol 36 Bảng 4.6 Tỷ lệ chết tích lũy tra nồng độ BKC từ – 10 ppm 37 Bảng 4.7 Quy đổi số liệu cho phương trình hồi quy thí nghiệm tra với BKC 39 Bảng 4.8 Tỷ lệ chết tích lũy lăng nồng độ BKC 0,6 – ppm 40 Bảng 4.9 Quy đổi số liệu cho phương trình hồi quy thí nghiệm tra với BKC 42 Bảng 4.10 Tỷ lệ chết tích lũy tra nồng độ formol từ 0,2 – 0,6 ppm 43 Bảng 4.11 Quy đổi số liệu cho phương trình hồi quy thí nghiệm tra với cypermethrin 45 Bảng 4.12 Tỷ lệ chết tích lũy lăng nồng độ cypermethrin 0,010 – 0,070 ppm 47 Bảng 4.13 Quy đổi số liệu cho phương trình hồi quy thí nghiệm lăng với cypermethrin 48 viii    DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ Đồ thị 4.1 Tỷ lệ tra chết tích lũy theo thời gian với formol 30 Đồ thị 4.2 Mối tương quan tỷ lệ chết tra nồng độ formol 32 Đồ thị 4.3 Tỷ lệ lăng chết tích lũy theo thời gian với formol 34 Đồ thị 4.4 Mối tương quan tỷ lệ chết lăng nồng độ formol 36 Đồ thị 4.5 Tỷ lệ tra chết tích lũy với BKC theo thời gian 38 Đồ thị 4.6 Mối tương quan tỷ lệ chết tra với nồng độ BKC 49 Đồ thị 4.7 Tỷ lệ lăng chết tích lũy với BKC theo thời gian 41 Đồ thị 4.8 Mối tương quan tỷ lệ chết lăng với nồng độ BKC 42 Đồ thị 4.9 Tỷ lệ tra chết tích lũy với cypermethrin theo thời gian 44 Đồ thị 4.10 Mối tương quan tỷ lệ chết tra với nồng độ cypermethrin 46 Đồ thị 4.11 Tỷ lệ chết tích lũy lăng với cypermethrin theo thời gian 47 Đồ thị 4.12 Mối tương quan tỷ lệ chết lăng cypermrthrin 49 ix    lăng hồn tồn thích nghi tốt nồng độ cypermethrin 0,010 ppm Tại nồng độ này, sống hoạt động bình thường Như nồng độ 0,010 ppm cho trực tiếp xuống ao mà không cần thay nước Tuy nhiên nồng độ thực tế chế phẩm Cymex E.C nên nồng độ thật cypermethrin 0,0010 ppm Cũng tương tự tra, nồng độ thuốc trung bình, ban đầu hoạt động bình thường, theo thời gian bị nhiễm thuốc chết từ từ, có khả chịu đựng tốt sống sót Nồng độ thuốc cao bị nhiễm độc nhanh có tỷ lệ chết nhiều nghiệm thức có nồng độ tăng từ 0,016 – 0,027 – 0,043 ppm tỷ lệ chết tăng từ 10 đến 26,67 đến 66,67% Ở khoảng nồng độ trị bênh cho cách tắm khoảng 10 – 15 phút Tuy nhiên sử dụng chế phẩm Cymex E.C chứa 10% cypermethrin nên nồng độ thực tế nên sử dụng khoảng 0,0016 – 0,0043 ppm Ở nồng độ thuốc cao nhất, có biểu mãnh liệt nồng độ thuốc thấp Ở nồng độ cao bị nhiễm độc nhanh hơn, độc tố thuốc tác động nhanh đến hệ thần kinh làm hơ hấp khó khăn, có biểu bơi lội bất thường Bảng 4.13 Quy đổi số liệu cho phương trình hồi quy thí nghiệm lăng với cypermethrin Nồng độ x (ppm) X=lgx Tỷ lệ chết tích lũy y Y= arcsin√y 0,010 -2,000 0,000 0,000 0,016 -1,796 0,100 0,322 0,027 -1,569 0,267 0,543 0,043 -1,367 0,667 0,955 0,070 -1,155 1,000 1,571 48    Từ Bảng 4.13 chúng tơi tính phương trình tương quan hồi quy (Đồ thị 4.11) Phương trình tương quan hồi quy: Y= 3,482 + 1,778X R2 = 0,96 Khảo sát hệ số tương quan X Y: R2 = 0,96 Nên X Y có mối tương quan thuận tương quan với chặt chẽ Vì tương quan nồng độ cypermethrin tỷ lệ lăng chết tích lũy tương quan với chặt chẽ có ý nghĩa mặt thống kê Fitted Line Plot Y = 3.482 + 1.778 X 1.6 S R-Sq R-Sq(adj) 1.4 0.139957 96.0% 94.7% 1.2 Y 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -2.0 -1.9 -1.8 -1.7 -1.6 -1.5 X -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 Đồ thị 4.12 Mối tương quan tỷ lệ chết lăng cypermrthrin Từ phương trình tương quan hồi quy, chúng tơi tính LC50-48h cypermethrin lăng 0,03 ppm (nồng độ tính theo chế phẩm thương mại Cymex E.C) Nếu tính theo nộng độ hoạt chất cypermethrin chế phẩm 1/10 kết 0,003 ppm Kết tính thấp LC50-48h hóa chất cypermethrin tra Theo nguyên nhân lăng nhạy cảm tra tra lồi có khả chịu đựng tốt, dễ dàng thích ứng với thay đổi môi trường Mặt khác giải thích nhiều lần chúng tơi thí nghiệm đối tượng lăng q nhỏ nên tính nhạy cảm với hóa chất tăng 49    Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ Sau trình thực đề tài kết thu chúng tơi có số kết luận đề nghị sau đây: 5.1 Kết Luận - Nồng độ gây chết 50% formol 48 (LC50-48h) tra lăng nha thí nghiệm 297 168,3 ppm Đối với tra ta tắm ngâm từ 15 đến 30 phút với nồng độ 280 – 320 ppm nồng độ 260 ppm cho trực tiếp xuống ao Còn lăng, ngâm thuốc từ 15 đến 30 phút với nồng độ 160 – 200 ppm không làm ảnh hưởng đến sức khỏe cho trực tiếp xuống ao nồng độ 140 ppm - Nồng độ gây chết 50% tra lăng nha thí nghiệm 48 (LC50-48h) BKC 4,04 0,77 ppm Có thể chữa trị phòng bệnh cho tra cách tắm ngâm từ 15 đến 30 phút với nồng độ – ppm cho BKC trực tiếp xuống ao với nồng độ ppm Còn lăng, tắm ngâm khoảng nồng độ từ 0,7 – 0,8 ppm từ 15 đến 30 phút nồng độ 0,6 ppm cho trực tiếp xuống ao - Nồng độ gây chết 50% cypermethrin 48 (LC50-48h) tra thí nghiệm 0,034 ppm lăng nha 0,003 ppm Có thể tắm ngâm từ 10 đến 15 phút với nồng độ 0,03 – 0,04 ppm tra nồng độ từ 0,002 – 0,004 lăng không làm vượt khả chịu đựng 0,02 ppm tra 0,001 ppm lăng cho trực tiếp xuống ao thay nước sau đến hai ngày 5.2 Đề nghị: Thử nghiệm nhiều loại hóa chất diệt sinh trùng nhiều lồi ni với nhiều kích cỡ khác 50    TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Mai Thị kim Dung, 1998 Khảo sát đặc điểm sinh học lăng (Mystus nemurus) Luận văn tốt nghiệp Khoa Thủy sản Trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Phạm Văn Khánh, 1996 Sinh sản nhân tạo nuôi tra (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage, 1878) Đồng Bằng Sông Cửu Long Luận án phó tiến sĩ khoa học nơng nghiệp Trường Đại học Thủy Sản Nha Trang, 1996 trang 137-142 Ngô Văn Ngọc, 2008 Bài Giảng kỹ thuật nuôi nước Khoa Thủy sản Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Phương, 2006 Kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo lăng nha (Mystus wyckioides) Luận văn tốt nghiệp Khoa Thủy sản Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Như Trí, 2008 Bài Giảng thuốc hóa chất Khoa Thủy sản Trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Trúc, 2008 Bài giảng thuốc bảo vệ thực vật Khoa Nông Học, Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Tư, 2008 Bài Giảng sinh giáp xác Khoa Thủy sản Trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Trần Thanh Xn, 1994 Một số đặc điểm sinh học sinh sản nhân tạo tra (Pangasianodon hypophthalmus) miền nam Báo cáo trình bày hội thảo Khoa Học Ni Trồng lồi Da Trơn (Siluriformes) Mai Đình n, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Thiện, Lê Hoàng Yến Hứu Bạch Loan, 1992 Định loại nước Nam Bộ Nhà xuất Hà Nội, 1992 51    Tài liệu tiếng Anh Ayoola S O and Ajani E K., 2008 Histopathological Effects of Cypermethrinon Juvenile African Catfish (Clarias gariepinus) World Journal of Biological Research Athanassopoulou F., Pappas I.S and Bitchava K., 2009 An overview of the treatments for parasitic disease in Mediterranean aquaculture Options Méditerranéennes, A/No 86 Burridge L., Weis J S., Cabello F., Pizarro J and Bostick K., 2008 Chemical use in salmon aquaculture: A review of current practices and possible environmental effects Aquaculture Vol 306: 1-4 Cheng W., Wang C H., Chen J C., 2003 Effect of benzalkonium chloride stress on immune resistance and susceptibility to Lactococcus garvieae in the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii Disease Aquatic Organism Vol 53: 223–229 Cox C., 1996 Cypermethrin Insecticide Fact Sheet Journal of pesticide reform Vol 16, No.2 Fajer-Ávila E J., Parra I A., Aguilar-Zarate G., Contreras-Arce R., Zaldı´varRamı´rez J., Betancourt-Lozano M., 2003 Toxicity of formalin to bullseye puffer fish (Sphoeroides annulatus Jenyns, 1843) and its effectiveness to control ectoparasites Aquaculture Vol 223: 41–50 McDonnell G and Russell D., 1999 Antiseptics and disinfectants: Activity, Action, and Resistance Clinical Micobiology Reviews Vol 12, No 1: 147-179 Roberts T R and C Vidthayanon, 1991 Systematic revision of the asian catfish family Pangasiidae with biological observations and description of three new species Proceeding of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia Vol 143: 97-144 USPEA, 2002 Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms Fifth Edition Office of Water, U S Environmental Protection Agency, Washington, DC 20460 EPA/821/R02/012 52    Tài liệu internet Francis-Floyd R.,1996 Use of Formalin to Control Fish Parasites Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida http://www.khoahocthuysan.org/forums/viewtopic.php?f=18&t=108 http://www.npic.orst.edu/factsheets/cypermethrin.pdf http://www.suckhoe.com.vn/khoe24/su-dung-thuoc/1401 luu-y-khi-dung-thuoc-xitcon-trung.html http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/L/LD50.html http://www.vietlinh.com.vn/kithuat/chuyende/research/sudunghoachat.htm 53    PHỤ LỤC   Phụ luc Bảng kết khả chịu đựng tra với hóa chất thí nghiệm Bảng kết khả chịu đựng tra với formol 260 – 350 ppm   Nồng độ (ppm) 260 280 302 325 350 Số chết tích lũy Lần lặp lại 0h 1h 3h 6h 9h 12h 24h 48h 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 10 10 0 1 4 10 10 10 10 10 10 54    Tỷ lệ chết tích lũy (%) 0 10 10 40 30 50 40 40 60 100 100 100 100 100 100 Tỷ lệ chết trung bình (%) 6,67 40 46,67 60 100 Bảng kết khả chịu đựng tra với cypermethrin 0,200 – 0,600 ppm Nồng độ (ppm) 0,200 0,263 0,346 0,456 0,600 Lần lặp lại 3 3 3 Số chết tích lũy 0h 1h 3h 6h 9h 12h 24h 48h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 4 0 0 1 1 10 10 10 0 0 1 5 7 10 10 10 0 0 1 10 10 10 55    Tỷ lệ chết tích lũy (%) 0 0 10 10 10 50 60 50 70 80 90 10 10 10 Tỷ lệ chết trung bình (%) 3,3 6,67 53,3 80 100 Bảng kết khả chịu đựng tra với BKC – 10 ppm Nồng độ (ppm) 2.99 4,47 6,69 10 Số chết tích lũy Lần lặp lại 0h 1h 3h 6h 9h 12h 24h 48h 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 1 10 10 10 0 0 1 2 8 10 10 10 0 0 1 2 6 8 10 10 10   56    Tỷ lệ chết tích lũy (%) 0 0 10 10 20 20 30 60 60 50 90 80 80 100 100 100 Tỷ lệ chết trung bình (%) 6,67 23,3 56,67 83,3 100 Phụ lục Bảng kết khả chịu đựng lăng với hóa chất thí nghiệm    Bảng kết khả chịu đựng lăng với formol 140 – 250 ppm Số chết tích lũy Tỷ lệ chết Tỷ lệ chết tích lũy trung bình (%) (%) Nồng độ Lần (ppm) lặp lại 0h 1h 3h 6h 9h 12h 24h 48h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0 50 0 0 0 40 0 0 1 60 0 0 1 70 0 0 60 0 0 90 0 0 10 100 0 0 90 0 10 10 10 100 0 10 10 10 100 0 10 10 10 100 140 162 187 216 250 57    0 46,67 63,33 93,33 100 Bảng kết khả chịu đựng lăng với cypermrthrin 0,010 – 0,070 ppm Số chết tích lũy Tỷ lệ chết Tỷ lệ chết tích lũy trung bình (%) (%) Nồng độ Lần (ppm) lặp lại 0h 1h 3h 6h 9h 12h 24h 48h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 3 30 0 0 1 3 30 0 0 0 2 20 0 0 4 7 70 0 0 2 60 0 0 2 70 0 1 4 10 10 100 0 0 7 10 10 100 0 5 10 10 100 0.010 0.016 0.027 0.043 0.070 58    0 10 26.67 66.67 100 Bảng kết khả chịu đựng lăng với BKC 0,6 – ppm Số chết tích lũy Tỷ lệ chết Tỷ lệ chết tích lũy trung bình (%) (%) Nồng độ Lần (ppm) lặp lại 0h 1h 3h 6h 9h 12h 24h 48h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 2 20 0 0 0 1 10 0 0 50 0 0 0 40 0 0 0 70 0 0 70 0 0 4 80 0 0 2 80 0 1 8 10 100 0 10 10 100 0 10 10 10 100 0,60 0.68 0.77 0.88 59    0 20 53,33 76,67 100 Phụ lục Phương trình tương quan hồi quy thí nghiệm xác định LC50-48h Phương trình tương quan hồi quy thí nghiệm formol tra Regression Analysis: Y versus X The regression equation is Y = - 20.80 + 8.724 X S = 0.190020 R-Sq = 88.0% R-Sq(adj) = 84.0% Analysis of Variance Source Regression Error Total DF SS 0.793597 0.108323 0.901920 MS 0.793597 0.036108 F 21.98 P 0.018 Phương trình tương quan hồi quy thí nghiệm formol lăng Regression Analysis: Y versus X The regression equation is Y = - 9.302 + 4.532 X S = 0.0636670 R-Sq = 98.0% R-Sq(adj) = 97.1% Analysis of Variance Source Regression Error Total DF SS 0.404962 0.008107 0.413069 MS 0.404962 0.004053 F 99.90 P 0.010 Phương trình tương quan hồi quy thí nghiệm BKC tra Regression Analysis: Y versus X The regression equation is Y = - 0.3476 + 1.868 X S = 0.0523607 R-Sq = 99.2% R-Sq(adj) = 99.0% Analysis of Variance Source Regression Error Total DF SS 1.06620 0.00822 1.07442 MS 1.06620 0.00274 F 388.89 P 0.000 60    Phương trình tương quan hồi quy thí nghiệm BKC lăng Regression Analysis: Y versus X The regression equation is Y = 1.536 + 6.733 X S = 0.0761388 R-Sq = 98.8% R-Sq(adj) = 98.4% Analysis of Variance Source Regression Error Total DF SS 1.40007 0.01739 1.41746 MS 1.40007 0.00580 F 241.51 P 0.001 Phương trình tương quan hồi quy thí nghiệm Cypermethrin tra Regression Analysis: Y versus X The regression equation is Y = 2.186 + 3.034 X S = 0.125748 R-Sq = 96.5% R-Sq(adj) = 95.3% Analysis of Variance Source Regression Error Total DF SS 1.31103 0.04744 1.35847 MS 1.31103 0.01581 F 82.91 P 0.003 Phương trình tương quan hồi quy thí nghiệm Cypermethrin lăng Regression Analysis: Y versus X The regression equation is Y = 3.482 + 1.778 X S = 0.139957 R-Sq = 96.0% R-Sq(adj) = 94.7% Analysis of Variance Source Regression Error Total DF SS 1.42016 0.05876 1.47892 MS 1.42016 0.01959 F 72.50 P 0.003 61    62    ...XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐỘC CẤP TÍNH CỦA MỘT SỐ HĨA CHẤT XỬ LÝ KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) VÀ CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioides) Tác giả TRẦN XN MAI Khóa luận đệ trình... hypophthalmus) cá lăng nha (Mystus wyckioides) 1.2 Mục Tiêu Đề Tài Xác định độ độc cấp tính số hóa chất dùng xử lý ký sinh trùng hai đối tượng cá tra cá lăng nha, từ xác định mức độ an tồn thuốc... nghiệm xác định độ độc cấp tính loại hóa chất Formol, BKC Cypermethrin dùng xử lý ký sinh trùng cá tra cá lăng nha tiến hành sau: Thí nghiệm 1: thí nghiệm thăm dò xác định EC LC100 hóa chất formol,
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐỘC CẤP TÍNH CỦA MỘT SỐ HÓA CHẤT XỬ LÝ KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) VÀ CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioides) , XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐỘC CẤP TÍNH CỦA MỘT SỐ HÓA CHẤT XỬ LÝ KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) VÀ CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioides)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay