NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ENZYME NGOẠI SINH LÊN TỈ LỆ SỐNG, KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage 1878)

87 2 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN -oOo - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ENZYME NGOẠI SINH LÊN TỈ LỆ SỐNG, KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA TRA (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage 1878) Ngành Niên khóa Sinh viên thực : NUÔI TRỒNG THỦY SẢN : 2006 - 2010 : TRẦN PHƯỚC CƯỜNG Tháng 8/2010 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ENZYME NGOẠI SINH LÊN TỈ LỆ SỐNG, KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA TRA (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage 1878) Thực TRẦN PHƯỚC CƯỜNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ Nuôi trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: PGS TS THANH HÙNG ThS ONG MỘC QUÝ Tháng năm 2010 i TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng enzyme ngoại sinh lên tỉ lệ sống, khả tăng trưởng hiệu sử dụng thức ăn tra (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage 1878)” tiến hành trại thực nghiệm Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh từ 04/2010 đến 07/2010 Thí nghiệm gồm sáu nghiệm thức bố trí theo hai yếu tố: yếu tố thứ hàm lượng chất xơ có thức ăn theo ba mức 5,49%, 6,22% 7,10%; yếu tố thứ hai việc phun hay không phun enzyme Hemicell-WL Mỗi nghiệm thức lặp lại ba lần, nghiệm thức bố trí hồn tồn ngẫu nhiên Sau 10 tuần thí nghiệm, kết thu là: Tỉ lệ sống tra thí nghiệm khơng phụ thuộc vào ảnh hưởng hàm lượng chất xơ có thức ăn enzyme Hemicell-WL Khả tăng trưởng thí nghiệm chịu ảnh hưởng khơng rõ ràng hàm lượng chất xơ có thức ăn enzyme Hemicell-WL có tác dụng theo chiều hướng tốt việc cải thiện khả tăng trưởng hiệu chưa thể Việc gia tăng hàm lượng chất xơ thức ăn dẫn đến làm giảm hệ số biến đổi thức ăn (FCR) hiệu sử dụng protein (PER) tra thí nghiệm Bên cạnh đó, enzyme Hemicell-WL phun vào thức ăn có tác dụng việc hỗ trợ tiêu hóa chất xơ, cải thiện FCR gia tăng hiệu sử dụng protein Tuy nhiên, hàm lượng chất xơ thức ăn có tác động khơng rõ ràng đến lượng ăn tuyệt đối tra thí nghiệm enzyme Hemicell chưa thể hiệu rõ nét việc cải thiện lượng ăn tuyệt đối Tỉ lệ phân đàn tra thí nghiệm tỉ lệ thuận với hàm lượng chất xơ có thức ăn, nghĩa hàm lượng chất xơ cao tỉ lệ phân đàn lớn enzyme Hemicell-WL có tác dụng việc cải thiện tỉ lệ phân đàn nuôi Hàm lượng chất xơ enzyme Hemicell-WL không gây ảnh hưởng đến tỉ trọng gan tích lũy mỡ tra thí nghiệm ii LỜI CẢM TẠ Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Ban Chủ nhiệm q Thầy Cơ Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức quý giá suốt trình học tập thực đề tài Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến thầy Thanh Hùng thầy Ong Mộc Quý tận tình hướng dẫn động viên suốt thời gian làm đề tài Xin cảm ơn cha, mẹ chị gái động viên, chia sẻ giúp đỡ tạo điệu kiện thuận lợi vật chất tinh thần năm tháng học tập giảng đường đại học suốt q trình làm khóa luận tốt nghiệp Cảm ơn anh Mai Anh Tuấn tạo điều kiện giúp đỡ thời gian thực đề tài Cảm ơn anh chị khóa trên, em khóa giúp đỡ nhiệt tình thời gian thực đề tài Cảm ơn bạn lớp NT32 chia sẻ năm tháng sinh viên quý giá động viên giúp đỡ tận tình thời gian qua Cám ơn tác giả tài liệu mà sử dụng suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Do có hạn chế mặt thời gian kiến thức nên khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q Thầy Cơ, anh chị đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện iii MỤC LỤC Đề mục Trang Trang tựa i Tóm tắt ii Lời cảm tạ iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình sơ đồ viii Danh sách bảng ix Danh sách biểu đồ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc Điểm Sinh Học Tra 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Đặc điểm hình thái 2.1.3 Phân bố, sinh lý 2.1.4 Đặc điểm sinh sản 2.1.5 Đặc điểm sinh trưởng tập tính dinh dưỡng 2.2 Nguồn Cung Cấp Protein Trong Thức Ăn Thủy Sản 2.2.1 Nguồn protein động vật 2.2.2 Nguồn protein thực vật 2.2.2.1 Bã dầu cải 2.2.2.2 Khô dầu cọ 11 2.2.2.3 Khô dầu guar 11 2.3 Chất Xơ 12 2.3.1 Chất xơ thức ăn thủy sản 12 2.3.2 Non-starch polysaccharide (NSP) 14 2.4 Enzyme Tiêu Hóa 15 iv 2.4.1 Sử dụng enzyme ngoại sinh thức ăn thủy sản 15 2.4.2 Hemicell 16 2.4.2.1 β-Mannanase 17 a β-mannan nguyên liệu thức ăn 17 b Cơ chế hoạt động β-mannanase 19 2.4.2.2 Các thí nghiệm gia súc, gia cầm đánh giá tác dụng Hemicell 20 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Thời Gian Địa Điểm Thực Hiện Đề Tài 21 3.2 Vật Liệu Nghiên Cứu 21 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 21 3.2.2 Hệ thống giai dùng thí nghiệm 21 3.2.3 Thức ăn dùng thí nghiệm 22 3.2.4 Các dụng cụ khác 23 3.3 Phương Pháp Nghiên Cứu 23 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 23 3.3.2 Chăm sóc quản lý 24 3.3.3 Các tiêu theo dõi 25 3.3.3.1 Các tiêu chất lượng nước 25 3.3.3.2 Tỉ lệ sống tăng trưởng thí nghiệm 25 3.3.3.3 Hiệu sử dụng thức ăn 26 3.3.3.4 Tỉ lệ phân đàn hệ số gan, mỡ - thể trọng thí nghiệm 26 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 27 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 28 4.1 Các Chỉ Tiêu Chất Lượng Nước Trong Q Trình Thí Nghiệm 28 4.1.1 Hàm lượng ơxy hòa tan (DO – Dissolved Oxygen) 28 4.1.2 Nhiệt độ 30 4.1.3 pH 30 4.1.4 Ammonia 32 4.2 Tỉ Lệ Sống thí nghiệm 33 4.3 Sự Tăng Trưởng Của Thí Nghiệm 34 4.4 Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn 37 v 4.4.1 Lượng ăn tuyệt đối (FI) 38 4.4.2 Hệ số biến đổi thức ăn (FCR) 40 4.4.3 Hiệu sử dụng protein (PER) 42 4.5 Tỉ Lệ Phân Đàn 44 4.6 Hệ Số Gan - Thể Trọng (HSI) Hệ Số Mỡ - Thể Trọng (ASI) 46 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết Luận 49 5.2 Đề Nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT CT Cơng thức TB Trung bình SD Standard Deviation Độ lệch chuẩn ME Metabolizable energy Năng lượng biến dưỡng DO Dissolved oxygen Hàm lượng ơxy hòa tan NSP Non-starch polysaccharide polysaccharide phi tinh bột SR Survival rate Tỉ lệ sống W Weight Trọng lượng WG Weight gain Tăng trọng SGR Specific growth rates Hệ số tăng trưởng đặc biệt FI Feed intakes Lượng ăn tuyệt đối FCR Food conversion ratio Hệ số biến đổi thức ăn PER Protein efficiency ratio Hiệu sử dụng protein Cv Coefficient of variation Hệ số biến động HSI Hepato – somatic index Hệ số gan – thể trọng ASI Adipose – somatic index Hệ số mỡ - thể trọng vii DANH SÁCH CÁC HÌNH SƠ ĐỒ Hình/Sơ đồ Nội dung Trang Hình 2.1 Hình dạng ngồi tra Hình 2.2 Cấu trúc β-mannan 17 Hình 2.3 Quá trình hấp thu dinh dưỡng bị tác động β-mannan 18 Hình 2.4 Enzyme β-mannanase chia nhỏ chuỗi β-mannan 19 Hình 2.5 Hemicell chia nhỏ phân tử β-mannan polymer cho MOS 19 Hình 3.1 Hệ thống giai thí nghiệm 22 Hình 3.2 Thức ăn sử dụng cho sáu nghiệm thức 24 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 24 Hình 4.1 Mỗ sau thí nghiệm để xác định hệ số HSI, ASI 46 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Nội dung Trang Bảng 2.1 Thành phần thức ăn ruột tra tự nhiên (Theo M.D Menon P.I Cheko, 1955) Bảng 2.2 Nguồn cung cấp protein động vật thức ăn thủy sản Bảng 2.3 Thành phần dinh dưỡng bột so sánh với nguồn protein động vật khác Bảng 2.4 Thành phần dinh dưỡng số loại bã dầu bánh dầu (% vật chất khô) Bảng 2.5 Thành phần dinh dưỡng bã dầu bánh dầu cải (% vật chất khô) 11 Bảng 2.6 Thành phần dinh dưỡng bã dầu bánh dầu cọ (% vật chất khô) 11 Bảng 2.7 Thành phần dinh dưỡng khô dầu guar (đơn vị: %) 12 Bảng 2.8 Độ tiêu hóa thức ăn thời gian làm trống dày 13 (Shiau ctv, 1998) Bảng 2.9 Độ tiêu hóa cellulose thức ăn tôm xanh 13 Bảng 2.10 Thành phần chất xơ nguyên liệu thức ăn (% trọng lượng) 14 Bảng 2.11 Hàm lượng NSP số nguồn protein (% vật chất khô) 15 Bảng 2.12 Hàm lượng β-mannan nguyên liệu thức ăn 18 Bảng 3.1 Thành phần nguyên liệu công thức thức ăn thí nghiệm 22 Bảng 3.2 Kết phân tích thành phần dinh dưỡng thức ăn thí nghiệm 23 Bảng 3.3 Các nghiệm thức bố trí thí nghiệm 23 Bảng 4.1 Biên độ dao động yếu tố mơi trường thời gian thí nghiệm 28 Bảng 4.2 Tỉ lệ sống sau 10 tuần thí nghiệm 33 Bảng 4.3 Sự tăng trưởng tra sau 10 tuần thí nghiệm 35 Bảng 4.4 Hiệu sử dụng thức ăn tra sau 10 tuần thí nghiệm 38 Bảng 4.5 Hệ số biến động (Cv) trọng lượng nghiệm thức 44 Bảng 4.6 Hệ số HSI ASI 47 ix Phụ lục 3: Tỉ lệ sống tăng trưởng thí nghiệm Nghiệm thức Tỉ lệ sống (%) W0 (g) Wt (g) WG (g) SGR (%/ngày) DI.1 DI.2 DI.3 Trung bình SD DII.1 DII.2 DII.3 Trung bình SD DIII.1 DIII.2 DIII.3 Trung bình SD HI.1 HI.2 HI.3 Trung bình SD HII.1 HII.2 HII.3 Trung bình SD HIII.1 HIII.2 HIII.3 Trung bình SD 100,00 98,33 100,00 99,44 0,96 96,67 98,33 96,67 97,22 0,96 98,33 98,33 96,67 97,78 0,96 98,33 98,33 96,67 97,78 0,96 98,33 98,33 100,00 98,89 0,96 98,33 96,67 100,00 98,33 1,67 940,20 963,70 943,00 948,97 12,84 938,00 953,80 981,60 957,80 22,07 967,00 961,40 938,40 955,60 15,16 948,60 972,00 932,00 950,87 20,10 931,60 987,00 986,00 968,20 31,70 967,00 975,60 983,80 975,47 8,40 14.713,20 14.184,00 15.169,60 14.688,93 493,25 11.040,20 14.616,60 14.439,80 13.365,53 2.015,74 12.858,20 10.270,20 11.940,20 11.689,53 1.312,08 13.585,80 12.650,60 14.639,60 13.625,33 995,09 14.087,80 14.395,00 14.613,60 14.365,47 264,14 13.683,20 14.539,80 15.843,20 14.688,73 1.087,67 13.773,00 13.220,30 14.226,60 13.739,97 503,96 10.102,20 13.662,80 13.458,20 12.407,73 1.999,27 11.891,20 9.308,80 11.001,80 10.733,93 1.311,87 12.637,20 11.678,60 13.707,60 12.674,47 1.015,01 13.156,20 13.408,00 13.627,60 13.397,27 235,88 12.716,20 13.564,20 14.859,40 13.713,27 1.079,35 3,93 3,87 3,97 3,92 0,05 3,57 3,92 3,89 3,79 0,19 3,72 3,41 3,68 3,60 0,17 3,83 3,69 3,98 3,83 0,15 3,90 3,85 3,85 3,87 0,03 3,81 3,91 3,97 3,90 0,08 62 Phụ lục 4: Hiệu sử dụng thức ăn DI.1 DI.2 DI.3 Trung bình SD DII.1 DII.2 DII.3 Trung bình Lượng ăn (g) 16.644,41 17.840,33 17.891,60 17.458,78 705,73 14.624,41 17.316,37 17.212,57 16.384,45 FI (g/con/ngày) 3,96 4,32 4,26 4,18 0,19 3,60 4,19 4,24 4,01 SD 1.525,12 DIII.1 Nghiệm thức FCR PER 1,21 1,35 1,26 1,27 0,07 1,45 1,27 1,28 1,33 3,16 2,83 3,03 3,00 0,17 2,64 3,01 2,99 2,88 0,36 0,10 0,21 16.105,20 3,90 1,35 2,85 DIII.2 14.001,98 3,39 1,50 2,56 DIII.3 Trung bình SD HI.1 HI.2 HI.3 Trung bình SD HII.1 HII.2 HII.3 Trung bình SD HIII.1 HIII.2 HIII.3 Trung bình SD 15.952,87 15.353,35 1.172,80 15.088,35 14.557,89 17.686,29 15.777,51 1.674,19 17.041,45 16.896,72 17.379,87 17.106,01 247,96 16.651,10 17.616,07 19.189,55 17.818,91 1.281,32 3,93 3,74 0,30 3,65 3,52 4,36 3,84 0,45 4,13 4,09 4,14 4,12 0,02 4,03 4,34 4,57 4,31 0,27 1,45 1,43 0,08 1,19 1,25 1,29 1,24 0,05 1,30 1,26 1,28 1,28 0,02 1,31 1,30 1,29 1,30 0,01 2,66 2,69 0,15 3,19 3,06 2,96 3,07 0,12 2,95 3,03 2,99 2,99 0,04 2,94 2,97 2,98 2,96 0,02 63 Phụ lục 5: Trọng lượng đo độ đồng (đơn vị: g) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình SD Cv (%) DI.1 180,00 192,40 203,60 191,60 284,00 188,20 257,60 238,40 240,80 230,20 304,60 225,40 190,60 257,40 192,00 223,60 146,40 213,40 222,40 218,20 277,00 217,90 307,30 253,90 254,20 204,60 289,20 228,90 155,40 231,30 DI.2 269,80 214,20 193,20 179,20 178,40 226,00 307,00 195,60 214,00 199,60 254,70 180,80 219,00 194,20 212,20 228,40 254,20 274,80 198,00 266,80 250,40 241,20 269,10 298,40 256,10 273,20 238,00 179,20 192,30 277,00 DI 148,00 239,00 261,60 212,60 234,00 219,80 159,60 244,60 217,80 192,60 180,60 199,40 179,60 222,20 204,40 228,20 153,40 230,60 179,20 212,60 254,60 207,80 325,00 237,80 300,30 249,30 301,20 227,50 232,30 306,10 DII.1 188,00 201,60 165,80 164,20 144,80 168,80 170,30 201,60 201,00 145,60 177,80 207,60 241,60 166,20 183,60 154,20 158,60 174,30 223,70 172,40 203,00 189,70 195,30 182,50 186,90 231,30 235,20 242,20 191,10 186,70 DII.2 226,20 189,60 276,80 244,20 207,80 205,20 202,40 271,60 257,00 179,60 136,60 211,60 187,60 244,20 205,20 178,80 185,00 169,80 202,00 205,40 229,00 282,50 276,10 316,40 275,30 260,40 246,80 214,70 246,70 227,30 DII.3 196,00 240,60 233,60 234,80 268,00 221,20 266,60 195,00 175,00 185,00 215,00 181,60 288,00 185,20 186,00 187,00 215,40 206,00 191,80 229,60 266,10 204,40 293,40 255,80 295,00 289,20 195,00 271,20 258,00 278,00 DIII.1 198,40 237,60 169,20 201,80 234,00 174,40 156,00 178,20 202,00 167,00 180,00 220,00 231,00 174,60 176,00 193,00 197,40 175,20 147,80 165,60 267,10 217,90 224,20 302,00 281,50 279,50 222,10 242,00 216,20 210,30 DIII.2 147,60 149,20 140,20 161,40 106,60 143,60 182,00 132,60 142,20 127,00 182,60 135,60 148,00 146,20 189,70 138,20 180,60 135,00 175,00 154,60 205,80 231,10 207,80 228,00 199,30 211,40 225,10 199,40 199,70 194,70 DIII.3 169,40 203,20 139,20 149,40 178,60 173,60 156,00 143,60 147,00 151,20 180,60 189,00 183,20 158,80 185,60 146,20 180,00 175,80 131,80 180,20 197,20 233,80 229,20 248,80 222,40 276,20 239,70 196,20 210,20 199,30 227,35 231,17 225,39 188,52 225,39 230,25 208,07 170,67 185,85 40,48 38,05 43,97 26,83 40,57 39,30 39,26 34,20 35,55 17,81 16,46 19,51 14,23 18,00 17,07 18,87 20,04 19,13 64 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình SD Cv (%) HI.1 196,00 186,20 201,80 250,20 213,20 208,20 154,60 201,60 188,60 183,00 200,20 208,60 194,40 238,60 193,60 184,60 216,00 248,60 192,20 257,60 255,80 228,90 248,00 234,70 211,00 260,80 246,10 205,40 232,10 244,40 HI.2 159,30 202,40 184,60 197,70 182,40 180,70 191,50 197,20 271,80 197,40 183,60 174,60 163,80 174,20 197,60 192,80 218,60 198,40 193,60 198,20 197,80 214,40 222,20 218,80 246,00 204,70 205,80 266,30 226,30 235,50 HI.3 243,40 212,00 224,40 276,80 254,60 264,00 195,80 267,60 195,80 267,40 242,60 250,20 262,80 261,00 241,00 204,60 197,00 264,20 241,60 237,60 264,20 230,30 280,60 208,70 219,80 254,60 253,20 221,50 224,00 250,10 HII.1 219,80 231,20 225,80 194,70 256,20 185,20 218,40 229,00 190,20 249,20 203,20 198,80 234,80 204,00 216,00 218,60 227,20 216,00 248,80 237,00 236,10 284,10 345,70 223,40 312,80 261,40 198,70 249,00 196,00 183,00 HII.2 245,00 224,20 190,20 185,00 220,80 211,20 247,00 236,00 219,20 199,60 191,40 213,00 211,00 215,20 224,60 206,80 280,20 181,00 181,40 237,80 241,40 261,40 196,20 249,00 237,10 223,20 245,70 261,90 244,50 239,60 HII.3 204,20 218,40 256,60 233,20 198,40 272,20 249,80 235,40 226,00 258,40 206,40 225,20 185,80 196,80 242,20 222,20 248,40 204,20 250,00 243,00 272,10 301,00 220,90 241,40 223,00 287,50 225,40 191,50 276,70 238,50 HIII.1 214,60 216,00 250,00 247,80 238,60 227,00 208,00 316,60 225,00 210,20 225,00 218,80 206,40 186,60 200,60 201,20 178,20 180,00 263,40 219,60 285,90 303,50 250,00 231,10 285,20 234,30 214,10 215,00 209,70 238,40 HIII.2 211,20 195,40 226,60 253,00 252,80 226,60 252,50 199,80 223,60 190,40 192,20 203,00 222,80 258,00 185,80 245,20 206,40 197,20 276,80 191,60 356,80 261,90 232,00 251,40 193,70 253,30 233,50 257,80 213,30 250,60 HIII.3 237,00 264,60 191,40 263,60 220,20 275,60 210,20 243,80 234,40 271,00 213,80 233,00 213,80 192,40 225,20 270,00 228,60 214,20 194,20 278,20 250,80 289,00 242,50 272,80 308,60 309,10 289,00 366,00 275,40 237,10 216,17 203,27 240,38 229,81 224,02 235,16 230,03 230,51 250,52 27,49 26,54 25,03 36,40 25,70 28,95 33,88 35,73 39,63 12,72 13,06 10,41 15,84 11,47 12,31 14,73 15,50 15,82 65 Phụ lục 6: Hệ số gan - thể trọng hệ số mỡ - thể trọng Nghiệm thức DI.1 DI.2 DI.3 Trung bình SD DII.1 DII.2 DII.3 Trung bình SD DIII.1 DIII.2 DIII.3 Trung bình SD HI.1 HI.2 HI.3 Trung bình SD HII.1 HII.2 HII.3 Trung bình SD HIII.1 HIII.2 HIII.3 Trung bình SD Trọng lượng TB (g) 238,33 241,14 245,09 241,52 3,40 195,41 246,07 243,26 228,25 28,47 222,69 188,65 201,63 204,32 17,18 220,21 218,43 239,84 226,16 11,88 237,48 234,20 247,99 239,89 7,20 243,60 239,81 271,69 251,70 17,41 Trọng lượng gan TB (g) 6,79 7,21 6,71 6,90 0,27 6,25 7,43 7,75 7,14 0,79 7,61 5,75 6,06 6,47 1,00 6,75 6,86 7,48 7,03 0,39 6,73 6,66 7,55 6,98 0,49 7,99 7,63 7,55 7,72 0,23 66 HIS (%) 2,827 2,9652 2,7301 2,84 0,12 3,1714 3,0349 3,1713 3,13 0,08 3,4263 3,0115 2,9899 3,14 0,25 3,075 3,1485 3,1299 3,12 0,04 2,8089 2,8521 3,0555 2,91 0,13 3,2744 3,1689 2,7877 3,08 0,26 Trọng lượng mỡ TB (g) 9,56 12,41 11,49 11,15 1,45 8,72 11,23 12,91 10,95 2,11 11,26 8,67 10,30 10,08 1,31 10,46 9,95 10,62 10,34 0,35 11,48 10,69 11,27 11,14 0,41 12,07 11,35 11,54 11,65 0,37 ASI (%) 4,0144 5,0756 4,5928 4,56 0,53 4,3875 4,541 5,1464 4,69 0,40 5,0299 4,481 4,9974 4,84 0,31 4,7735 4,5182 4,4645 4,59 0,17 4,7844 4,5607 4,5103 4,62 0,15 4,8508 4,7501 4,1773 4,59 0,36 Phụ lục 7: Kết xử lý thống kê Tỉ lệ sống thí nghiệm (Survival rate – SR) Dependent Variable:SR Type III Sum of Squares Source Corrected Model df Mean Square F Sig 2.144 728 165 387 Intercept 38.106 38.106 6097.032 000 Hemicell 64 64 87 50 chatxo 635 86 500 618 Hemicell * chatxo 0.31 0.06 1.674 215 Error 045 12 004 Total 41.545 18 Corrected Total 14.658 17 a R Squared = 404 (Adjusted R Squared = 156) ANOVA SR Sum of Squares df Mean Square Between Groups 031 006 Within Groups 045 12 004 Total 076 Trọng lượng đầu thí nghiệm 17 F Sig 1.674 215 Dependent Variable:Wo Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 449 Intercept 4603.201 Hemicell 144 144 1.320 273 chatxo 236 118 1.082 370 Hemicell * chatxo 069 035 317 734 Error 1.309 12 109 Total 4604.959 18 1.758 17 Corrected Model Corrected Total 090 824 556 4603.201 42207.540 000 a R Squared = 255 (Adjusted R Squared = -.055) 67 Sum of Squares Between Groups Within Groups df Mean Square 449 090 1.309 12 109 Total 1.758 Trọng lượng cuối thí nghiệm F Sig .824 556 17 Dependent Variable:Wcuoi Type III Sum of Squares Source df Mean Square F Sig a Intercept 976955.036 Hemicell 1195.442 1195.442 3.108 103 750.811 375.406 976 405 Hemicell * chatxo 3035.936 1517.968 3.947 048 Error 4614.962 12 384.580 Total 986552.187 18 9597.152 17 Corrected Model 4982.190 chatxo Corrected Total 996.438 2.591 082 976955.036 2540.316 000 a R Squared = 519 (Adjusted R Squared = 319) Sum of Squares df Mean Square Between Groups 4982.190 996.438 Within Groups 4614.962 12 384.580 Total Homogeneous Subsets 9597.152 17 Wcuoi Duncana Subset for alpha = 0.05 Treatment N 7.10% xo 199.2933 6.22%xo 229.0167 229.0167 5.49%xo+Hemicell 232.3667 232.3667 6.22xo+Hemicell 242.1067 5.49%xo 246.1533 7.10%xo+Hemicell 248.8867 Sig .072 279 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 68 F 2.591 Sig .082 Tăng trọng thí nghiệm Dependent Variable:WG Source Type III Sum of Squares Corrected Model df Mean Square F Sig .644 284165.213 2.850 083 Intercept 845190.677 845190.677 846.825 000 Hemicell 762384.401 762384.401 2.053 305 chatxo 245591.119 1276901.501 983 210 2.604 081 Hemicell * chatxo 4990.349 998.070 Error 4598.987 12 383.249 Total 2.975 18 Corrected Total 3.597 17 a R Squared = 543 (Adjusted R Squared = 352) ANOVA WG Sum of Squares df Mean Square Between Groups 4990.349 998.070 Within Groups 4598.987 12 383.249 Total 9589.336 17 F Sig 2.604 081 WG Duncana Subset for alpha = 0.05 Treatment N 7.10%xo 183.0067 6.22%xo 212.5967 212.5967 5.49%xo+Hemicell 216.1567 216.1567 6.22%xo+Hemicell 225.7900 5.49%xo 230.2433 7.10%xo+Hemicell 232.3533 Sig .071 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 69 280 Hệ số tăng trưởng đặc biệt (SGR) Dependent Variable:SGR Type III Sum of Squares Source df Mean Square F Sig a 200 Intercept 262.587 Hemicell 038 038 2.367 150 chatxo 050 025 1.559 250 Hemicell * chatxo 111 056 3.433 066 Error 194 12 016 Total 262.981 18 394 17 Corrected Model Corrected Total 040 2.470 093 262.587 16242.483 000 a R Squared = 507 (Adjusted R Squared = 302) SGR Sum of Squares df Mean Square F Between Groups 200 040 Within Groups 194 12 016 Total Lượng ăn tuyệt đối (FI) 394 17 Sig 2.470 093 Dependent Variable:FI Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a 690 138 1.550 247 292.981 292.981 3288.436 000 Chatxo 009 005 051 951 Hemicell 060 060 674 428 Chatxo * Hemicell 621 311 3.486 064 Error 1.069 12 089 Total 294.741 18 1.759 17 Corrected Model Intercept Corrected Total a R Squared = 392 (Adjusted R Squared = 139) Sum of Squares Between Groups df Mean Square 690 138 Within Groups 1.069 12 089 Total 1.759 17 70 F 1.550 Sig .247 Hệ số biến đổi thức ăn (FCR) Dependent Variable:FCR Source Type III Sum of Squares Mean Square df F Sig a 068 Intercept 30.916 Hemicell 023 023 5.836 033 chatxo 035 018 4.394 037 Hemicell * chatxo 009 004 1.095 366 Error 048 12 004 Total 31.032 18 116 17 Corrected Model Corrected Total 014 3.363 040 30.916 7686.300 000 a R Squared = 584 (Adjusted R Squared = 410) Homogeneous Subsets FCR Duncana,,b Subset chatxo N 5.49%xo 1.2583 6.22%xo 1.3067 7.10%xo 1.3067 1.3667 Sig .211 127 Means for groups in homogeneous subsets are displayed Based on observed means The error term is Mean Square(Error) = 004 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 6.000 b Alpha = 05 FCR Sum of Squares df Mean Square Between Groups 068 014 Within Groups 048 12 004 Total 116 17 71 F 3.363 Sig .040 Homogeneous Subsets FCR Duncana Subset for alpha = 0.05 Treatment N 5.49%xo+Hemicell 1.2433 5.49%xo 1.2733 6.22%xo+Hemicell 1.2800 7.10%xo+Hemicell 1.3000 6.22%xo 1.3333 7.10% xo 1.3333 1.4333 Sig .138 077 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Hiệu sử dụng protein (PER) Dependent Variable:PER Source Type III Sum of Squares Mean Square df F Sig a 271 054 3.008 055 Intercept 154.880 154.880 8607.101 000 Hemicell 100 100 5.544 036 chatxo 134 067 3.735 055 Hemicell * chatxo 036 018 1.014 392 Error 216 12 018 Total 155.367 18 487 17 Corrected Model Corrected Total a R Squared = 556 (Adjusted R Squared = 371) 72 Homogeneous Subsets PER Duncana,,b Subset chatxo N 7.10%xo 2.8267 6.22%xo 2.9350 5.49%xo 2.9350 3.0383 Sig .187 207 Means for groups in homogeneous subsets are displayed Based on observed means The error term is Mean Square(Error) = 018 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 6.000 b Alpha = 05 PER Sum of Squares df Mean Square Between Groups 271 054 Within Groups 216 12 018 Total Homogeneous Subsets 487 17 F 3.008 PER Duncana Subset for alpha = 0.05 Treatment N 7.10% xo 2.6900 6.22%xo 2.8800 7.10%xo+Hemicell 2.9633 6.22%xo+Hemicell 2.9900 5.49%xo 3.0067 5.49%xo+Hemicell 3.0700 Sig .108 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 73 2.8800 139 Sig .055 Hệ số biến động (Cv) Dependent Variable:Cv Type III Sum of Squares Source df Mean Square F Sig Corrected Model a 115.068 Intercept 4448.760 Chatxo 23.923 11.961 5.004 026 Hemicell 85.630 85.630 35.827 000 5.515 2.757 1.154 348 Error 28.681 12 2.390 Total 4592.509 18 143.749 17 Chatxo * Hemicell Corrected Total 23.014 9.629 001 4448.760 1861.319 000 a R Squared = 800 (Adjusted R Squared = 717) Homogeneous Subsets Cv Duncana,,b Subset Chatxo N 6.22%xo 14.8200 5.49%xo 14.9950 7.10%xo 17.3483 Sig .848 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed Based on observed means The error term is Mean Square(Error) = 2.390 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 6.000 b Alpha = 05 ANOVA Cv Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 115.068 23.014 28.681 12 2.390 143.749 17 74 F 9.629 Sig .001 Homogeneous Subsets Cv Duncana Subset for alpha = 0.05 Treatment N 5.49%xo+Hemicell 12.0633 6.22%xo+Hemicell 13.2067 7.10%xo+Hemicell 6.22%xo 16.4333 5.49%xo 17.9267 7.10% xo 13.2067 15.3500 15.3500 17.9267 19.3467 Sig .383 115 075 283 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Hệ số gan – thể trọng (HSI) Dependent Variable:HSI Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig a Intercept 165.802 Hemicell 5.000E-5 5.000E-5 002 967 chatxo 054 027 977 404 Hemicell * chatxo 189 095 3.403 067 Error 333 12 028 Total 166.379 18 577 17 Corrected Model Corrected Total 243 049 1.752 197 165.802 5967.680 000 a R Squared = 422 (Adjusted R Squared = 181) HSI Sum of Squares df Mean Square Between Groups 243 049 Within Groups 333 12 028 Total 577 17 75 F 1.752 Sig .197 Hệ số mỡ - thể trọng (ASI) Dependent Variable:ASI Type III Sum Source of Squares df Mean Square F a Corrected Model 161 032 267 Intercept 388.740 388.740 3226.654 Hemicell 044 044 365 chatxo Hemicell * chatxo Error 062 054 1.446 2 12 031 027 120 Total 390.346 18 Corrected Total 1.606 17 a R Squared = 100 (Adjusted R Squared = -.275) ASI Sum of Squares df Mean Square Between Groups 161 032 Within Groups 1.446 12 120 Total 1.606 17 76 Sig .923 000 557 258 226 777 801 F 267 Sig .923 ...NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ENZYME NGOẠI SINH LÊN TỈ LỆ SỐNG, KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage 1878) Thực TRẦN PHƯỚC... lên tỉ lệ sống, khả tăng trưởng hiệu sử dụng thức ăn cá tra (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage 1878) 1.2 Mục Tiêu Đề Tài - Đánh giá tác dụng enzyme ngoại sinh lên tỉ lệ sống, khả tăng trưởng. .. trưởng hiệu sử dụng thức ăn cá tra - Đánh giá tác dụng hàm lượng chất xơ thức ăn lên tỉ lệ sống, khả tăng trưởng hiệu sử dụng thức ăn cá tra Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc Điểm Sinh Học Cá Tra
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ENZYME NGOẠI SINH LÊN TỈ LỆ SỐNG, KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage 1878) , NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ENZYME NGOẠI SINH LÊN TỈ LỆ SỐNG, KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage 1878)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay