KHẢO SÁT THỜI GIAN BẢO QUẢN CỦA MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG TRÊN TINH DỊCH HEO

71 0 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

Ụ v ƢỜ Ọ K A Ă U Ồ – THÚ Y **************** K Ả S Ờ ƢỜ UYỄ Ấ A Ả QUẢ Ê ỦA Ị SỐ E Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sƣ chăn nuôi Giáo viên hƣ ng d n ThS LÂM QUANG NGÀ KS Ầ VĨ n 08/ 2010 i K X Ậ ỦA VÊ ƢỚ Ẫ Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Tấn Công Tên luận văn: “K ảo S t Trên in ịc ời ian ảo Quản ột Số rƣờn eo” Đã hồn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hƣ ng d n ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày………… Giáo viên hƣ ng d n ThS Lâm Quang Ngà KS o n rần Vĩn K ii n Ờ Ả Mãi khắc ghi công ơn sinh thành, nuôi nấng cha mẹ ngƣời thân gia đình cho có đƣợc ngày hơm Tỏ lòng biết ơn sâu sắc: ThS Lâm Quang Ngà KS o n rần Vĩn K n Đã hết lòng hƣ ng d n, giúp đỡ suốt thời gian học thực tập tốt nghiệp Chân thành biết ơn: an i m iệu rƣờn ại an ủ iệm K oa ăn uôi - Thú Y ầy K oa iệp, c ị ăn uôi - ảo, an ú Y rƣờn ọc ôn âm ƣởn v c c sin viên trại t ực n ại ọc ôn âm iệm Đã tận tình dạy, tạo điều kiện tốt nhất cho em hoàn thành đề tài nhƣ truyền đạt kiến thức cho em suốt trình học tập trƣờng Xin cảm ơn bạn l p DH06CN hết lòng hỗ trợ suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Các bạn chia vui buồn thời gian học tập, kỷ niệm bạn trở thành hành trang cho bƣ c lên phía trƣ c iii Ĩ Ắ UẬ VĂ Đề tài nghiên cứu “Khảo sát thời gian bảo quản số môi trƣờng tinh dịch heo’’ đƣợc tiến hành Trại Thực Nghiệm Khoa Chăn Nuôi - Thú Y Trƣờng Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh thời gian từ ngày 03/03/2010 đến ngày 10/08/2010 Thí nghiệm đƣợc bố trí theo kiểu hồn tồn ng u nhiên yếu tố Luận văn gồm phần Phần 1: Khảo sát thời gian bảo quản loại môi trƣờng KIEV, BTS MODENA Phần 2: Khảo sát thêm dƣỡng chất vào môi trƣờng tốt thu đƣợc phần mơi trƣờng m i có tốt hay không Kết thu đƣợc Phần Thời gian bảo quản môi trƣờng A = 0,5 lần lƣợt MODENA (56 giờ)> BTS (44 giờ)> KIEV (34 giờ) Phần Thời gian bảo quản trung bình môi trƣờng A = 0,5 M + GEL175 (103,2 giờ) > MODENA (63,6 giờ) > M + GEL + CYS (54 giờ) Thời gian bảo quản trung bình mơi trƣờng A = M +GEL 175(156 giờ) > MODENA (115,2 giờ) > M + GEL + CYS (98,4 giờ) V i M + GEL M + GEL + CYS : Modena + Gelatine : Modena + Gelatine + Cysteine iv Ụ Ụ TRANG Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hƣ ng d n ii Lời cảm tạ .iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng x Danh sách hình biểu đồ xi ƣơn Ở ẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH 1.3 YÊU CẦU ƣơn Ổ QUA 2.1 SỰ TRƢỞNG THÀNH VỀ TÍNH DỤC VÀ THỜI GIAN SỬ DỤNG ĐỰC GIỐNG 2.1.1 Sự thành thục tính dục 2.1.2 Thời gian sử dụng đực giống 2.2 TINH DỊCH (SEMEN) 2.2.1 Tinh (Seminal plasma) 2.2.2 Tinh trùng (Spermatozoa) 2.2.2.1 Đầu tinh trùng 2.2.2.2 Cổ, thân tinh trùng 2.2.2.3 Đuôi tinh trùng 2.3 CHỨC NĂNG CỦA DỊCH HOÀN PHỤ (EPIDIDYMUS) 2.4 CHỨC NĂNG CỦA TUYẾN SINH DỤC PHỤ (ACCESSORY GLAND) v 2.4.1 Tuyến tinh nang (Vesiculary gland) 2.4.2 Tuyến tiền liệt (Prostate gland) 2.4.3 Tuyến cầu niệu đạo (Cowper’s gland or Bulbourethral gland) 2.5 NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA TINH TRÙNG 2.5.1 Đặc tính sinh lý 2.5.2 Đặc tính hƣ ng ánh sáng 10 2.5.3 Đặc tính tiếp xúc 10 2.5.4 Tính chạy ngƣợc dòng 10 2.6 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỨC SỐNG CỦA TINH TRÙNG 10 2.6.1 Nƣ c 10 2.6.2 Hóa chất 10 2.6.3 Nhiệt độ 10 2.6.4 Khơng khí 11 2.6.5 Khói 11 2.6.6 Sóng lắc 11 2.6.7 Độ pH 11 2.6.8 Vật dơ bẩn vi trùng 11 2.7 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TINH VÀ PHẨM CHẤT TINH DỊCH 12 2.7.1 Dinh dƣỡng 12 2.7.2 Cƣờng độ ánh sáng 13 2.7.3 Thời tiết khí hậu 13 2.7.4 Lứa tuổi 13 2.7.5 Chọn thú đực thụ tinh nhân tạo 14 2.7.6 Giống 15 2.7.7 Kỹ thuật lấy tinh 15 2.7.8 Chu kỳ khai thác 17 2.7.9 Vận động 17 2.7.10 Chuồng trại 17 2.7.11 Bệnh tật 17 2.7.12 Tích VAC (109 tinh trùng/lần lấy) 17 vi 2.8 TÁC DỤNG CỦA MỘT SỐ CHẤT SỬ DỤNG TRONG MÔI TRƢỜNG 17 2.8.1 Glucose 17 2.8.2 Buffers 18 2.8.3 Trilon B: EDTA (Ethyl Diamine Tetra Acetate) gọi Versel 19 2.8.4 Chất điện giải không điện giải môi trƣờng 19 2.8.5 Gelatine 19 2.8.6 Cysteine 20 2.9 LƢỢC DUYỆT CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 21 2.9.1 Cơng trình nghiên cứu chọn dƣỡng chất để bảo quản tinh dịch heo 100C 21 2.9.2 Cơng trình nghiên cứu hiệu việc bảo quản tinh thỏ 150C đến khả thụ tinh 22 2.9.3 Nghiên cứu khả bảo tồn tinh dịch môi trƣờng: Kiev, Beltsville Thawing Solution (BTS) Modena 22 ƣơn U V ƢƠ Ê ỨU 24 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN 24 3.1.1 Thời gian 24 3.1.2 Địa bàn khảo sát 24 3.2 ĐIỀU KIỆN KHẢO SÁT 24 3.2.1 Sơ lƣợc trại thực tập khoa Chăn Nuôi – Thú Y 24 3.2.1.1 Vị trí 24 3.2.1.2 Lịch sử hình thành 24 3.2.1.3 Chức trại 24 3.2.1.4 Nhân 25 3.2.1.5 Cơ cấu đàn 25 3.2.2 Kết cấu chuồng trại 25 3.2.2.1 Dãy nuôi heo nái mang thai, nái nuôi heo cai sữa 25 3.2.2.2 Dãy nuôi heo thịt, heo đực giống heo nái khô 26 3.2.2.3 Dãy nhà nuôi heo thịt v i nhà kho 26 3.2.3 Giống 26 3.2.4 Nuôi dƣỡng đàn nọc 26 3.3 TINH DỊCH DÙNG THÍ NGHIỆM 27 vii 3.4 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 27 3.4.1 Chỉ tiêu khảo sát 27 3.4.2 Phƣơng pháp khảo sát 29 3.4.2.1Dụng cụ khảo sát 29 3.4.2.2 Hóa chất 29 3.4.2.3 Thực thí nghiệm phần I: So sánh thời gian bảo quản tinh dịch môi trƣờng KIEV, BTS, MODENA 30 3.4.5 Thực thí nghiệm phần II: Bổ sung chất vào môi trƣờng tốt 31 3.4.3 Kiểm tra phẩm chất tinh nguyên 33 3.5 PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ THỐNG KÊ 35 ƣơn KẾ QUẢ V Ả UẬ 36 4.1 PHẦN 1: THỜI GIAN BẢO QUẢN MÔI TRƢỜNG ĐANG SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM 36 4.2 PHẦN 2: KHẢO SÁT THỜI GIAN BẢO QUẢN VỀ VIỆC BỔ SUNG THÊM DƢỠNG CHẤT VÀO MÔI TRƢỜNG TỐT NHẤT (MODENA) 38 4.2.1 Kết phần thêm dƣỡng chất hoạt lực tinh trùng đến A = 0,5 39 4.2.2 Kết phần thêm dƣỡng chất hoạt lực tinh trùng đến A = 41 ƣơn KẾ UẬ V Ề Ị 44 5.1 KẾT LUẬN 44 5.2 ĐỀ NGHỊ 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 48 viii A S ỮV Ế Ắ MT : Môi trƣờng MTTN : Môi trƣờng tốt TSTK : Tham số thống kê N : Số lần lập lại SD : Sai biệt thời gian lần lập lại CV (%) : Hệ số biến dị P : Khác biệt thống kê môi trƣờng X : Trung bình h : Giờ tt : Tinh trùng TB : Trung Bình V : Dung luợng A : Hoạt lực C : Nồng độ M + GEL : MODENA + GELATINE 175 M + GEL + CYS : MODENA + GELATINE 175 + CYSTEINE ix A S Ả ản 2.1 Tuổi thành thục tính dục số lồi gia súc ản 2.2 Thành phần hóa học tinh dịch heo (mg %) ản 2.3 Lƣợng xuất tinh V( ml )và nồng độ C (106tt/ml) số loài gia súc gia cầm ản 2.4 Kích thƣ c tinh trùng số loài ản 2.5 Thời gian tinh trùng qua dịch hoàn phụ loài gia súc ản 2.6 Độ pH số loài 11 ản 2.7 Nồng độ tinh trùng biến động theo mùa 13 ản 2.8 Kết tiêu khảo sát theo độ tuổi đực giống 14 ản 2.9 Khả sản xuất tinh heo đực 15 ản 2.10 Chu kỳ khai thác tinh dịch 16 ản 3.1 Thành phần loại môi trƣờng KIEV, BTS, MODENA 28 ản 3.2 Thời gian theo dõi tinh dịch 31 ản 3.3 Thang điểm đánh giá hoạt lực tinh trùng 34 ản 4.1 Thời gian bảo quản tinh dịch 35 ản 4.2 Tham số thống kê thời gian bảo quản tinh dịch 36 ản 4.3 Thời gian bảo quản tinh dịch (A = 0,5) 38 ản 4.4 Tham số thống kê thời gian bảo quản tinh dịch (A= 0,5) 38 ản 4.5 Thời gian bảo quản tinh dịch (A = 0) 40 ản 4.6 Tham số thống kê thời gian bảo quản tinh dịch ( A = ) 40 x ần tiến nƣớc n o i 12 Boar semen preservation IV IVth International Conference on Boar Semen Preservation Beltsville, Maryland USA 13 www.infertilitybooks.com/onlinebooks/malpani/chapter4b.html 14 www.gelatine.org 15 www.vitamins-supplements.org/amino-acids/cysteine.php 46 Ụ Ụ A Số liệu p ần NGÀY PHA 12/05/2010 (triệu) 420 Ự (A) TGTD KIEV BTS MODENA 0h 0.8 0.8 0.8 3h 0.73 0.76 0.76 6h 0.7 0.73 0.74 12 h 0.68 0.7 0.71 24 h 0.63 0.63 0.67 36 h 0.5 0.5 0.62 48 h 15/05/2010 320 0.5 0h 0.8 0.8 0.8 3h 0.73 0.76 0.76 6h 0.7 0.74 0.75 12 h 0.65 0.7 0.71 24 h 0.6 0.66 0.68 36 h 0.5 0.62 0.65 0.5 0.6 48 h 72 h 18/05/2010 625 0.5 0h 0.85 0.85 0.85 3h 0.74 0.76 0.78 6h 0.7 0.72 0.75 12 h 0.65 0.68 0.73 47 24 h 0.58 0.6 0.67 36 h 0.5 0.55 0.62 0.5 0.5 48 h 19/05/2010 535 0h 0.8 0.8 0.8 3h 0.65 0.7 0.73 6h 0.62 0.68 0.7 12 h 0.5 0.63 0.68 0.5 0.63 24 h 36 h 22/05/2010 345 0.5 0h 0.8 0.8 0.8 3h 0.7 0.72 0.75 6h 0.62 0.66 0.68 12 h 0.5 0.5 0.63 24 h 27/05/2010 520 0.5 0h 0.8 0.8 0.8 3h 0.65 0.68 0.78 6h 0.63 0.66 0.75 12 h 0.58 0.62 0.68 24 h 0.5 0.5 0.6 36 h 31/05/2010 390 0.5 0h 0.7 0.7 0.7 3h 0.67 0.67 0.69 6h 0.58 0.62 0.63 12 h 0.5 0.57 0.59 48 24 h 01/06/2010 536 0.5 0.55 0h 0.8 0.8 0.8 3h 0.74 0.75 0.76 6h 0.7 0.72 0.74 12 h 0.6 0.63 0.68 24 h 0.5 0.58 0.65 0.5 0.57 36 h 48 h 04/06/2010 350 0.5 0h 0.75 0.75 0.75 3h 0.7 0.7 0.72 6h 0.67 0.68 0.7 12 h 0.62 0.64 0.67 24 h 0.57 0.61 0.62 36 h 0.5 0.5 0.55 48 h 16/06/1900 530 0.5 0h 0.75 0.75 0.75 3h 0.72 0.73 0.73 6h 0.68 0.7 0.71 12 h 0.65 0.68 0.69 24 h 0.62 0.65 0.67 36 h 0.59 0.62 0.65 48 h 0.5 0.55 0.57 0.47 0.5 0.8 0.8 72 h 17/06/2010 560 0h 0.8 49 3h 0.75 0.76 0.78 6h 0.71 0.73 0.75 12 h 0.67 0.69 0.72 24 h 0.63 0.65 0.68 36 h 0.5 0.56 0.64 0.5 0.5 48 h 19/06/2010 480 0h 0.75 0.75 0.75 3h 0.73 0.74 0.74 6h 0.71 0.71 0.72 12 h 0.66 0.68 0.7 24 h 0.62 0.64 0.67 36 h 0.5 0.6 0.63 0.5 0.58 48 h 72 h 22/06/2010 450 0.5 0h 0.8 0.8 0.8 3h 0.76 0.78 0.78 6h 0.72 0.74 0.75 12 h 0.7 0.71 0.73 24 h 0.65 0.67 0.69 36 h 0.62 0.63 0.65 48 h 0.5 0.57 0.6 0.5 0.5 72 h 25/06/2010 570 0h 0.85 0.85 0.85 3h 0.83 0.83 0.83 6h 0.76 0.78 0.8 12 h 0.73 0.73 0.75 50 24 h 0.7 0.71 0.72 36 h 0.64 0.65 0.68 48 h 0.58 0.62 0.65 72 h 0.5 0.55 0.61 0.5 96 h 29/06/2010 460 0h 0.8 0.8 0.8 3h 0.75 0.78 0.78 6h 0.72 0.75 0.76 12 h 0.69 0.7 0.73 24 h 0.63 0.66 0.68 36 h 0.57 0.63 0.65 48 h 0.5 0.58 0.62 0.5 0.55 72 h 03/07/2010 06/07/2010 520 370 0h 0.75 0.75 0.75 3h 0.73 0.73 0.74 6h 0.68 0.7 0.72 12 h 0.64 0.67 0.69 24 h 0.58 0.63 0.66 36 h 0.5 0.59 0.62 48 h 0.55 0.58 72 h 0.5 0h 0.8 0.8 0.8 3h 0.76 0.78 0.78 6h 0.71 0.74 0.76 12 h 0.69 0.71 0.73 24 h 0.64 0.67 0.7 51 36 h 0.56 0.62 0.67 48 h 0.5 0.5 0.58 72 h 10/07/2010 415 0.5 0h 0.8 0.8 0.8 3h 0.76 0.78 0.79 6h 0.7 0.74 0.76 12 h 0.63 0.68 0.72 24 h 0.58 0.64 0.68 36 h 0.5 0.56 0.62 0.5 0.57 48 h 72 h 0.5 52 Số liệu p ần 2, bổ sun t êm dƣỡn c ất NGÀY PHA 27/07/2010 27/07/2010 Ồ SỐ Ầ 530 530 GEL GEL+CYS MODENA 0h 0.8 0.8 0.8 3h 0.78 0.77 0.78 6h 0.76 0.73 0.75 12h 0.73 0.68 0.7 24h (1) 0.7 0.64 0.65 36h 0.67 0.61 0.58 48h (2) 0.65 0.56 0.5 72h (3) 0.6 0.5 0.4 96h (4) 0.55 0.3 0.1 120h (5) 0.5 0.1 144h (6) 0.4 168h (7) 0.2 192h (8) 0.1 0h 0.8 0.8 0.8 3h 0.78 0.75 0.77 6h 0.76 0.7 0.72 12h 0.7 0.64 0.67 24h (1) 0.68 0.59 0.63 36h 0.63 0.5 0.56 48h (2) 0.57 0.3 0.5 72h (3) 0.5 0.1 0.4 96h (4) 0.3 0.3 120h (5) 0.2 0.1 53 29/07/2010 29/07/2010 560 560 144h (6) 0.1 0h 0.8 0.8 0.8 3h 0.76 0.74 0.74 6h 0.75 0.72 0.7 12h 0.72 0.7 0.66 24h (1) 0.7 0.67 0.65 36h 0.68 0.65 0.62 48h (2) 0.66 0.62 0.57 72h (3) 0.63 0.5 0.54 96h (4) 0.61 0.4 0.5 120h (5) 0.57 0.1 0.3 144h (6) 0.45 168h (7) 0.3 192h (8) 0.1 0h 0.8 0.8 0.8 3h 0.77 0.76 0.77 6h 0.76 0.74 0.74 12h 0.74 0.71 0.72 24h (1) 0.73 0.67 0.68 36h 0.7 0.64 0.65 48h (2) 0.68 0.61 0.62 72h (3) 0.66 0.5 0.59 96h (4) 0.62 0.3 0.55 120h (5) 0.59 0.1 0.4 144h (6) 0.5 0.3 168h (7) 0.4 0.1 192h (8) 0.1 54 0.1 02/08/2010 02/08/2010 480 480 0h 0.85 0.85 0.85 3h 0.84 0.82 0.82 6h 0.81 0.77 0.78 12h 0.76 0.74 0.75 24h (1) 0.74 0.71 0.73 36h 0.7 0.65 0.68 48h (2) 0.66 0.57 0.62 72h (3) 0.62 0.5 0.5 96h (4) 0.55 0.4 0.3 120h (5) 0.5 0.1 0.1 144h (6) 0.3 168h (7) 0.1 0h 0.85 0.85 0.85 3h 0.84 0.82 0.83 6h 0.82 0.78 0.8 12h 0.79 0.73 0.75 24h (1) 0.78 0.7 0.72 36h 0.76 0.67 0.69 48h (2) 0.7 0.63 0.6 72h (3) 0.68 0.5 0.5 96h (4) 0.63 0.4 0.3 120h (5) 0.5 0.1 0.1 144h (6) 0.3 168h (7) 0.1 55 04/08/2010 04/08/2010 05/08/2010 380 380 495 0h 0.8 0.8 0.8 3h 0.78 0.74 0.76 6h 0.77 0.72 0.74 12h 0.75 0.67 0.71 24h (1) 0.72 0.6 0.68 36h 0.69 0.54 0.63 48h (2) 0.67 0.5 0.58 72h (3) 0.62 0.3 0.5 96h (4) 0.5 0.1 0.4 120h (5) 0.3 144h (6) 0.1 0h 0.8 0.8 0.8 3h 0.78 0.75 0.76 6h 0.77 0.72 0.73 12h 0.73 0.65 0.67 24h (1) 0.71 0.62 0.64 36h 0.68 0.5 0.57 48h (2) 0.63 0.4 0.5 72h (3) 0.6 0.1 0.4 96h (4) 0.5 120h (5) 0.1 0h 0.75 0.75 0.75 3h 0.74 0.71 0.72 6h 0.72 0.68 0.7 12h 0.69 0.63 0.64 56 0.1 0.1 05/08/2010 495 24h (1) 0.66 0.54 0.56 36h 0.62 0.4 0.5 48h (2) 0.57 0.3 0.4 72h (3) 0.5 0.1 0.1 96h (4) 0.4 120h (5) 0.1 0h 0.75 0.75 0.75 3h 0.74 0.73 0.74 6h 0.72 0.71 0.72 12h 0.7 0.68 0.7 24h (1) 0.68 0.63 0.65 36h 0.66 0.5 0.57 48h (2) 0.6 0.3 0.5 72h (3) 0.5 0.1 0.3 96h (4) 0.4 120h (5) 0.1 57 0.1 Số liệu c c c ỉ tiêu p ẩm c ất tin dịc ỉ tiêu un lƣợn V ồn độ VAC (%) (triệu tt/ml) (tỷ tt) 100 0.8 420 33.60 175 0.8 320 44.80 100 0.85 625 53.13 150 0.8 535 64.20 175 0.8 345 48.30 150 0.8 520 62.40 200 0.7 390 54.60 170 0.8 536 72.90 220 0.75 350 57.75 10 215 0.75 530 85.46 11 125 0.8 560 56.00 12 250 0.75 480 90.00 13 200 0.8 450 72.00 14 150 0.85 570 72.68 15 300 0.8 460 110.40 16 250 0.75 520 97.50 17 210 0.8 370 62.16 18 200 0.8 415 66.40 19 175 0.8 530 74.2 20 175 0.8 530 74.2 21 150 0.8 560 67.2 22 150 0.8 560 67.2 23 175 0.85 480 71.4 (ml/lần xuất ần lập lại tinh) oạt lực A 58 24 175 0.85 480 71.4 25 250 0.8 380 76 26 250 0.8 380 76 27 200 0.75 495 74.25 28 200 0.75 495 74.25 TB 187.14 0.79 474.50 68.94 59 Kết t ốn kê ản A VA t ời ian bảo quản tin trun bìn p ần Nguồn DF SS MS F P Môi trƣờng 4368 2184 8.55 0.001 Sai biệt 51 13032 256 Tổng 53 17400 ản A VA t ời ian bảo quản tin trun bìn p ần ( A = 0,5) Nguồn DF SS MS F P Môi trƣờng 13603 6802 13.71 0.000 Sai biệt 27 13392 496 Tổng 29 26995 ản A VA t ời ian bảo quản tin trun bìn p ần ( A = 0) Nguồn DF SS MS F P Môi trƣờng 17549 8774 11.75 0.000 Sai biệt 27 20160 747 Tổng 29 37709 60 ... tiến đến trứng 2.2.2 Tinh trùng (Spermatozoa) Là tế bào sinh dục đƣợc hình thành ống sinh tinh cong nhỏ dịch hoàn, thời gian tinh trùng qua dịch hoàn phụ thuộc vào loài gia súc Thành phần tinh... % phosphat gần % acid nucleic) Acrosome có chứa nhiều men hyaluronidase Men có tác dụng làm hòa tan màng tế bào trứng nhờ mà tinh trùng xâm nhập vào tế bào trứng Nếu bảo quản tinh trùng mơi trƣờng... chứa 32 % N Đầu tinh trùng chứa nhiều men hyaluronidase tiếp cận v i trứng men có tác dụng hòa tan màng mucopolysaccharid tế bào trứng tạo điều kiện cho tinh trùng xâm nhập vào tế bào trứng 2.2.2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT THỜI GIAN BẢO QUẢN CỦA MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG TRÊN TINH DỊCH HEO, KHẢO SÁT THỜI GIAN BẢO QUẢN CỦA MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG TRÊN TINH DỊCH HEO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay