XÂY DỰNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÌNH THÁI CỦA CÁC LOÀI CÁ TRÊ Ở VIỆT NAM VÀ BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ TRÊ XÁM PHÚ QUỐC

88 2 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÌNH THÁI CỦA CÁC LỒI TRÊ VIỆT NAM BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA TRÊ XÁM PHÚ QUỐC Họ tên sinh viên: PHAN VĂN LƯỢNG Ngành: NI TRỒNG THỦY SẢN Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng năm 2010 XÂY DỰNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÌNH THÁI CỦA BỐN LOÀI TRÊ VIỆT NAM BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA TRÊ XÁM PHÚ QUỐC Tác giả PHAN VĂN LƯỢNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nuôi trồng thủy sản Giáo Viên Hướng Dẫn: NGUYỄN VĂN TƯ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng năm 2010 i TÓM TẮT Đề tài “Xây dựng số tiêu hình thái bốn lồi trê Việt Nam bước đầu tìm hiểu đặc điểm sinh học trê xám Phú Quốc” tiến hành nhằm so sánh hình dạng ngồi của bốn loài trê: trê trắng (C batrachus), trê vàng (C macrocephalus), trê đen (C fuscus), trê xám Phú Quốc (C meladerma) thuộc giống Clarias Scopdi họ Clariidae phân bố Việt Nam Đồng thời đánh giá qua 34 tiêu hình thái xây dựng; có 17 tiêu so sánh với chiều dài chuẩn (% SL) 17 tiêu so với chiều dài đầu (% SL) Bên cạnh tìm hiểu số đặc điểm sinh học trê xám (C meladerma) huyện đảo Phú Quốc Về hình dạng ngồi tiêu hình thái: Các lồi trê khảo sát phân biệt dựa đặc điểm hình dạng ngồi, đặc biệt hình dạng xương chẩm, số lược mang cung mang thứ nhất, tia gai vây ngực, hàm mía số lượng tia vây Ngoài ra, 17 tiêu so sánh với chiều dài chuẩn (% SL) có tương đương (p>0,05) tiêu chiều dài từ mút miệng đến vây ngực (pDL) chiều dài vây ngực (PtFL) bốn lồi Các tiêu lại có khác (p0,05) Các tiêu lại có khác (p0,05) Các tiêu lại có khác (p
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÌNH THÁI CỦA CÁC LOÀI CÁ TRÊ Ở VIỆT NAM VÀ BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ TRÊ XÁM PHÚ QUỐC , XÂY DỰNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÌNH THÁI CỦA CÁC LOÀI CÁ TRÊ Ở VIỆT NAM VÀ BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ TRÊ XÁM PHÚ QUỐC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay