KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ NHẰM NÂNG CAO TỶ LỆ SỐNG CÁ TRA GIỐNG

62 4 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ NHẰM NÂNG CAO TỶ LỆ SỐNG TRA GIỐNG Sinh viên thực hiện: PHAN THÀNH THUẬN Ngành: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 7/2010 KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ NHẮM NÂNG CAO TỶ LỆ SỐNG TRA GIỐNG Tác giả PHAN THÀNH THUẬN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Ths Phạm Văn Nhỏ Tháng năm 2010 i CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Q thầy tận tình giảng dạy cho suốt thời gian học trường Ban Chủ Nhiệm quý thầy cô Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, giúp đỡ tạo điều kiện cho chúng tơi hồn tất tốt khóa học Đặc biệt, tơi xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến thầy Phạm Văn Nhỏ tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Gia đình, anh, chị, bạn sinh viên lớp giúp đỡ động viên thực đề tài Xin cảm ơn Ban Giám Đốc Công ty TNHH GreenFeed Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ thực đề tài Chân thành cảm ơn anh Nguyễn Tấn Lành, anh Nguyễn Nhựt Thanh toàn thể anh làm việc cơng tác trại giống Ơ Mơn, Cần Thơ giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Cảm ơn bạn sinh viên lớp động viên giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Trong trình thực đề tài, thời gian hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả xin đón nhận đánh giá góp ý từ quý thầy cô bạn đọc để nội dung đề tài tốt hồn chỉnh ii TĨM TẮT Đề tài “Khảo sát số yếu tố nhằm nâng cao tỷ lệ sống tra giống” thực từ 3/2010 đến 6/2010 trại giống công ty GreenFeed trại phụ cận, Ơ Mơn, Cần Thơ Tham gia trực tiếp vào trình sản xuất, theo dõi ghi nhận tiêu kĩ thuật liên quan, kết ghi nhận sau: Penergetic-T: Qua tiêu theo dõi chiều dài, trọng lượng, tỷ lệ sống FCR lô thử nghiệm đối chứng cho thấy Penergetic-T khơng thật có tác dụng nâng cao tỷ lệ sống, tăng trọng lượng giảm FCR Về dị hình: Tỷ lệ dị hình trung bình tra bột 4,00 ± 1,24 (3,33 – 4,67%) khơng cao, chấp nhận tra Do đó, khơng phải nguyên nhân làm cho tỷ lệ sống tra giống thấp Sự ăn tra bột 52 xảy với tỷ lệ 7,2% Kết hợp với hao hụt dị hình ăn giai đoạn đầu khoảng 11,2% Như vậy, dị hình ăn khơng thể ngun nhân làm cho tỷ lệ sống ương tra từ bột lên giống thấp Trong q trình ương ni, tỷ lệ phân đàn lớn giai đoạn đầu (sau 14 ngày ương) Chúng tơi nghĩ phân đàn nguyên nhân làm tỷ lệ sống thấp ương tra iii MỤC LỤC Đề mục Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách hình vii Danh sách bảng đồ thị viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Vấn đề sản xuất giống tra 2.1.1 Lịch sử phát triển 2.1.2 Hiện trạng sản xuất giống nhu cầu giống 2.2 Chế phẩm Penergetic-T công dụng 2.2.1 Penergetic-T 2.2.2 Cơng dụng 2.3 Đặc điểm sinh học tra 2.3.1 Phân loại 2.3.2 Phân bố 2.3.3 Đặc điểm hình thái sinh lý 2.3.4 Đặc điểm dinh dưỡng 2.3.5 Đặc điểm sinh trưởng 2.3.6 Đặc điểm sinh sản Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3.1 Thời gian, địa điểm đối tượng nghiên cứu 10 3.1.1 Thời gian 10 3.1.2 Địa điểm 10 3.1.3 Đối tượng nghiên cứu 10 iv 3.2 Vật liệu nghiên cứu 10 3.3 Phương pháp nghiên cứu 11 3.3.1 Sự dị hình 11 3.3.2 Sự ăn 11 3.3.3 Thử nghiệm chế phẩm Penergetic-T 12 3.3.3.1 Tăng trưởng chiều dài 14 3.3.3.2 Tăng trưởng trọng lượng 14 3.3.3.3 Tỷ lệ sống 14 3.3.3.4 Hệ số thức ăn (FCR) 14 3.3.4 15 Các yếu tố môi trường – bệnh 3.3.4.1 Nhiệt độ 15 3.3.4.2 pH 15 3.3.4.3 Hàm lượng Ammoniac (NH3) 15 3.3.4.4 Hàm lượng Oxy hòa tan (DO) 15 3.3.5 Nguồn nước sử dụng cho bể ấp ao ương 16 3.3.6 Thu thập số liệu phân tích 16 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17 4.1 Khảo sát dị hình 17 4.1.1 Sự dị hình 17 4.1.2 Tỷ lệ dị hình 18 4.2 Khảo sát ăn 19 4.2.1 Kiểu dáng ăn 19 4.2.2 Tỷ lệ ăn 20 4.3 Kết thử nghiệm chế phẩm Penergetic-T 22 4.3.1 Các yếu tố môi trường 22 4.3.1.1 Nhiệt độ 22 4.3.1.2 Độ pH 22 4.3.1.3 Hàm lượng Ammoniac (NH3) 23 4.3.1.4 Hàm lượng Oxy hòa tan (DO) 23 4.3.2 23 Các tiêu tăng trưởng giống 4.3.2.1 Tăng trưởng chiều dài 24 v 4.3.2.2 Tăng trưởng trọng lượng 25 4.3.3 Tỷ lệ sống 25 4.3.4 Hệ số thức ăn (FCR) 27 4.4 Kết luận chung 27 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 29 5.1 Kết luận 29 5.2 Đề nghị 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Đề mục Trang Hình 2.1 Hình dạng ngồi tra Hình 3.1 đồ bố trí thí nghiệm ăn 12 Hình 3.2 Cân chế phẩm Penergetic-T để trộn thức ăn 13 Hình 4.1 Đi bị dị hình 17 Hình 4.2 Đi bình thường 17 Hình 4.3 Đi bị cong lên 18 Hình 4.4 Đi bị cong xuống 18 Hình 4.5 tra bột khơng có 18 Hình 4.6 ăn theo kiểu phương 20 Hình 4.7 vượt đàn ăn nhỏ 26 vii DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ ĐỒ THỊ Bảng Đề mục Trang Bảng 2.1 Năng lực sản xuất tra giống nhu cầu giống tra tỉnh, 2009 Bảng 3.1 Bố trí ao thử nghiệm chế phẩm Penergetic-T 13 Bảng 4.1 Tỷ lệ dị hình trung bình theo thời gian sau đợt quan sát (% ± SD) 19 Bảng 4.2 Chiều dài trung bình qua lần đo (mm) 24 Bảng 4.3 Trọng lượng trung bình sau tuần 25 Bảng 4.4 Tỷ lệ sống trung bình lơ thử nghiệm đối chứng 25 Bảng 4.5 Hệ số thức ăn (FCR) lô thử nghiệm đối chứng 27 Đồ thị Đề mục Trang Đồ thị 4.1 Tỷ lệ ăn theo mật độ sau 52 quan sát 21 Đồ thị 4.2 Tỷ lệ ăn trung bình theo thời gian sau lần lặp lại thí nghiệm 21 Đồ thị 4.3 Tăng trưởng chiều dài lô thử nghiệm đối chứng viii 24 Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam phát triển mạnh mẽ có vị trí quan trọng kinh tế quốc dân Ngành nuôi trồng thủy sản đóng góp đáng kể tổng sản lượng thủy sản nước cung cấp nguồn nguyên liệu lớn cho xuất thủy sản Trong lồi ni tra (Pangasianodon hypophthalmus) lồi có giá trị kinh tế cao phát triển ni nhanh chóng phổ biến tỉnh đồng sơng Cửu Long, góp phần chuyển dịch cấu nông nghiệp, nông thôn ngày trở thành đối tượng chủ lực cho xuất Hiện sản phẩm tra Việt Nam xuất sang nhiều thị trường như: Mỹ, châu Âu, Nhật, nước châu Á Trung Đông… Một tiền đề giúp cho nghề nuôi tra đồng sông Cửu Long phát triển mạnh nhờ chủ động giống, đáp ứng nhu cầu người ni Q trình sinh sản nhân tạo tra thành công từ năm 1978 khoảng năm 1998 nghề ni tra thật phát triển ạt xã hội hóa mức cao Chỉ tính riêng tỉnh Đồng Tháp, đến đầu năm 2010 có khoảng 300 sở sản xuất giống tra với tổng diện tích sản xuất khoảng 4000 ha, cung ứng 65 – 70% tra giống cho tồn vùng đồng sơng Cửu Long (Đặng Trí Quang, 2010) Tuy nhiên sở sản xuất ương nuôi tra giống đối diện với bất cập, quy trình sản xuất nhân tạo tra ngày hoàn chỉnh, tỉ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở tương đối cao (80 – 90%) tỷ lệ sống ương từ bột đến giống lại thấp Ương từ bột đến hương tỷ lệ hao hụt 80%, ương từ Phụ lục Kết đo chiều dài ngày tuổi STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Ao A1 15,0 15,0 16,5 16,0 15,0 13,0 14,0 12,5 15,5 15,0 14,5 18,0 15,0 15,0 12,5 10,0 14,5 15,0 16,0 16,5 16,0 14,0 13,5 14,5 16,5 15,5 15,0 14,5 15,0 15,5 14,8 ± 1,5 Ao A2 11,0 12,0 16,0 17,0 19,0 11,5 13,0 15,0 14,5 15,0 17,5 19,0 18,0 13,0 16,0 16,0 17,5 14,0 12,5 12,0 14,0 16,0 18,0 14,0 14,5 11,5 13,5 15,0 17,0 16,0 15,0 ± 2,3 Ao A3 14,5 15,0 15,0 14,0 16,5 9,5 16,0 14,5 14,0 16,0 15,0 14,0 12,5 13,0 15,5 13,5 15,0 16,0 16,0 16,0 15,0 14,5 10,0 10,5 15,0 17,0 16,0 14,5 15,5 17,0 14,6 ± 1,9 Ao B4 12,0 12,0 14,0 17,0 14,0 13,0 15,0 15,5 12,0 10,0 9,5 18,0 15,0 13,5 16,0 13,5 15,5 12,0 11,0 16,7 10,0 10,0 16,0 16,6 18,0 15,0 13,0 12,5 14,5 14,0 13,8 ± 2,4 Ao C3 11,0 12,5 14,0 14,0 12,0 10,0 13,0 15,0 13,5 16,0 14,5 10,5 9,5 9,5 18,0 13,0 12,0 11,0 11,0 12,5 14,0 14,0 12,0 10,5 9,5 8,5 18,0 13,0 15,0 14,0 12,7 ± 2,4 Ao B3 13,0 16,0 17,0 17,0 8,5 8,0 12,0 15,0 15,5 10,0 11,5 11,5 12,0 12,0 10,5 9,0 9,5 9,0 10,0 13,0 14,5 12,5 11,0 15,0 14,0 12,5 11,0 12,0 14,0 12,0 12,3 ± 2,5 Ao D4 12,0 10,0 9,5 18,0 15,0 13,5 16,0 12,5 12,0 12,0 13,0 15,0 10,0 12,0 12,0 14,0 14,5 14,5 15,0 13,0 10,0 10,5 13,5 13,5 14,0 13,0 15,5 14,0 12,0 12,0 13,1 ± 2,0 14 ngày tuổi STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Ao A1 28,0 22,5 22,0 22,0 26,0 26,0 20,0 19,0 19,0 20,0 17,5 23,0 22,0 21,0 30,0 27,5 25,0 28,0 22,5 30,5 29,0 25,0 28,0 28,5 30,0 32,0 27,0 26,0 24,4 22,0 24,8 ± 3,9 Ao A2 27,0 30,5 31,5 32,0 38,5 30,0 29,5 32,5 30,0 30,0 31,5 30,0 29,5 30,0 30,0 26,0 26,0 26,5 30,0 29,0 23,5 26,5 30,0 29,0 31,0 20,0 26,0 26,0 25,0 28,5 28,9 ± 3,3 Ao A3 25,0 27,0 22,0 21,0 19,5 23,0 29,0 30,5 30,0 20,0 22,0 20,5 28,0 21,0 17,0 17,5 22,0 25,0 24,5 24,0 25,0 24,0 22,0 19,5 20,0 22,0 25,5 26,0 26,5 27,0 23,5 ± 3,5 Ao B4 23,0 23,5 24,0 26,5 32,0 31,5 20,0 22,0 24,0 26,0 27,5 32,0 25,0 25,0 26,0 25,5 26,0 22,0 27,0 27,0 25,0 25,0 26,5 21,0 22,5 23,0 27,0 30,0 29,0 29,0 25,8 ± 3,1 Ao C3 20,5 28,0 21,0 17,0 17,5 22,0 25,0 24,5 24,0 25,0 24,0 29,0 32,0 26,5 25,0 25,0 16,5 18,0 18,0 18,0 23,0 25,0 18,5 28,0 26,5 21,5 21,0 19,0 18,5 22,0 22,7 ± 4,0 Ao B3 22,0 25,5 21,0 17,0 15,0 17,5 25,0 28,0 24,0 24,0 23,5 18,0 19,0 20,5 20,0 24,0 15,0 18,0 19,0 20,0 24,0 17,5 18,0 20,0 20,5 21,0 22,0 23,0 18,0 18,0 20,6 ± 3,2 Ao D4 25,0 24,5 24,0 25,0 18,0 17,5 22,0 25,0 25,0 25,0 17,5 30,5 21,0 18,0 18,0 20,5 21,0 20,0 19,0 25,0 29,0 27,0 27,5 25,0 21,0 24,5 22,5 21,0 22,0 22,0 22,8 ± 3,5 21 ngày tuổi STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Ao A1 47,0 36,0 33,0 32,0 33,0 35,0 36,0 40,0 45,0 40,0 35,5 32,0 33,5 40,0 36,5 33,5 32,0 30,5 34,0 40,0 43,0 42,0 31,0 32,5 32,0 35,0 46,0 34,0 34,0 33,0 36,2 ± 4,7 Ao A2 48,0 49,0 43,0 45,0 42,0 40,0 41,0 44,0 50,0 37,5 46,0 47,0 45,5 49,5 40,0 47,5 45,0 45,5 46,0 45,0 48,0 48,5 49,5 39,0 48,5 48,5 48,0 47,5 45,0 45,0 45,5 ± 3,4 Ao A3 32,0 30,0 32,0 27,0 23,0 30,0 30,5 28,5 37,0 34,0 27,5 30,5 30,0 29,0 35,0 24,0 31,0 32,5 32,5 33,0 29,5 29,5 28,0 32,0 34,0 32,0 29,0 28,0 28,0 30,5 30,3 ± 3,0 Ao B4 44,0 38,0 34,0 32,0 29,0 40,0 45,0 40,0 35,5 32,0 33,5 40,0 36,5 33,5 35,0 30,5 33,0 30,0 29,5 30,0 32,0 40,0 42,0 40,0 33,5 33,0 35,0 38,0 30,0 37,0 35,4 ± 4,5 Ao C3 43,0 35,0 32,0 22,0 29,0 30,0 32,5 35,0 37,0 31,0 30,0 32,5 29,5 28,0 37,0 36,0 32,0 31,5 30,5 28,0 27,5 33,0 32,0 35,5 35,0 32,0 33,5 35,0 29,0 30,5 32,2 ± 3,8 Ao B3 32,0 31,5 20,0 22,0 24,0 26,0 27,5 32,0 25,0 25,0 26,0 25,5 26,0 22,0 27,0 27,0 25,0 25,0 20,0 35,0 30,5 28,0 25,5 28,0 26,5 28,0 31,0 26,0 29,5 25,0 26,7 ± 3,5 Ao D4 30,0 30,5 28,5 37,0 34,0 27,5 30,5 30,0 29,0 35,0 24,0 31,0 32,5 32,5 33,0 29,5 28,0 33,0 27,5 26,0 30,5 32,0 34,0 36,0 27,0 25,0 25,5 27,0 35,0 35,0 30,5 ± 3,5 28 ngày tuổi STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Ao A1 58,5 50,5 48,0 47,5 46,0 50,0 55,0 50,5 47,0 47,5 45,0 52,0 54,0 53,5 56,0 53,0 51,5 49,5 49,0 51,0 53,0 46,5 47,0 47,0 51,5 50,5 47,5 47,0 49,0 50,0 50,1 ± 3,2 Ao A2 64,5 63,0 58,0 59,0 52,0 50,0 61,0 63,0 59,5 60,0 63,5 63,5 58,5 57,0 55,0 58,0 62,5 60,0 60,0 53,0 54,5 64,0 64,0 62,0 59,0 58,5 57,0 58,0 60,0 60,0 59,3 ± 3,7 Ao A3 40,0 38,0 38,5 41,0 50,0 40,0 45,5 55,5 45,0 43,0 51,5 52,0 45,0 43,0 41,0 45,0 49,5 45,0 46,5 46,0 47,0 40,0 53,5 40,0 41,5 45,0 45,0 44,5 43,5 50,0 45,0 ± 4,5 Ao B4 60,0 60,0 58,0 56,5 54,5 55,0 55,5 56,0 60,5 62,0 52,5 51,0 54,0 56,0 57,5 49,5 48,0 63,0 63,5 62,0 61,5 62,0 62,0 61,0 60,5 60,0 59,5 58,0 58,0 56,0 57,8 ± 4,0 Ao C3 65,0 65,0 56,5 57,0 52,0 55,0 57,5 50,5 52,0 56,0 55,0 58,0 64,5 56,0 59,0 55,0 53,0 54,5 51,0 50,0 50,0 48,5 49,0 54,0 56,0 56,0 58,0 58,5 55,0 60,5 55,6 ± 4,4 Ao B3 46,5 47,0 44,5 44,0 41,0 52,5 50,0 40,0 44,0 44,5 42,0 39,5 38,0 42,0 42,0 47,0 45,5 46,0 48,0 50,0 42,0 44,5 43,0 46,5 44,0 40,0 42,0 50,0 45,5 45,0 44,6 ± 3,5 Ao D4 50,5 49,5 47,0 45,0 43,5 55,0 56,0 51,5 53,0 52,0 49,5 49,0 55,0 56,0 43,5 40,0 47,0 53,5 54,0 54,0 45,5 43,0 44,5 56,5 56,0 55,5 46,5 51,0 50,5 52,0 50,2 ± 4,7 Phụ lục Các tiêu môi trường ao ương hương Ao A1 Ngày 19/05/2010 20/05/2010 21/05/2010 22/05/2010 23/05/2010 24/05/2010 25/05/2010 26/05/2010 27/05/2010 28/05/2010 29/05/2010 30/05/2010 31/05/2010 01/06/2010 02/06/2010 03/06/2010 04/06/2010 05/06/2010 06/06/2010 07/06/2010 08/06/2010 09/06/2010 10/06/2010 11/06/2010 12/06/2010 13/06/2010 14/06/2010 15/06/2010 Trung bình Nhiệt độ (0C) Sáng Chiều 28,5 33,0 30,0 33,5 30,5 33,5 31,0 33,5 31,0 33,0 30,5 34,0 31,5 35,5 31,5 35,5 32,0 36,0 32,0 36,0 32,0 36,0 31,5 36,0 31,5 36,0 32,0 36,0 32,0 36,0 31,5 35,0 32,0 36,0 32,5 34,5 32,5 35,0 32,0 34,5 32,0 35,0 32,0 34,0 32,0 36,0 32,5 34,5 32,0 34,5 32,5 35,0 29,0 33,0 28,5 36,0 31,4 ± 1,1 34,9 ± 1,1 pH Sáng 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 8,0 7,7 ± 0,3 Chiều 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 ± 0,4 Ammonia (mg/l) Sáng Chiều 0,030 0,030 0,020 0,030 0,020 0,020 0,020 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,009 0,030 0,030 0,000 0,030 0,030 0,000 0,000 0,020 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,009 0,030 0,009 0,030 0,009 0,030 0,009 0,030 0,030 0,030 0,009 0,030 0,030 0,030 0,022 ± 0,011 0,028 ± 0,008 DO (mg/l) Sáng Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3,7 ± 0,5 3,9 ± 0,3 Ao A2 Ngày 19/05/2010 20/05/2010 21/05/2010 22/05/2010 23/05/2010 24/05/2010 25/05/2010 26/05/2010 27/05/2010 28/05/2010 29/05/2010 30/05/2010 31/05/2010 01/06/2010 02/06/2010 03/06/2010 04/06/2010 05/06/2010 06/06/2010 07/06/2010 08/06/2010 09/06/2010 10/06/2010 11/06/2010 12/06/2010 13/06/2010 14/06/2010 15/06/2010 Trung bình Nhiệt độ (0C) Sáng Chiều 28,5 33,0 30,0 34,0 30,5 33,5 31,0 33,5 31,0 33,0 30,5 34,0 31,5 35,5 31,5 35,5 32,5 36,0 32,0 36,0 32,0 36,0 31,5 36,0 31,5 36,0 32,0 36,0 32,0 36,0 31,5 35,0 30,0 36,0 32,5 34,5 32,5 35,0 32,0 34,5 32,0 35,0 32,0 34,0 32,0 36,0 32,5 34,5 32,5 34,5 32,5 35,5 30,0 33,0 28,5 36,0 31,4 ± 1,1 34,9 ± 1,1 pH Sáng Chiều 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 7,7 ± 0,3 7,9 ± 0,3 Ammonia (mg/l) Sáng Chiều 0,020 0,030 0,020 0,030 0,020 0,020 0,020 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,009 0,030 0,030 0,000 0,030 0,030 0,000 0,000 0,020 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,000 0,000 0,000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,009 0,030 0,009 0,030 0,009 0,030 0,009 0,030 0,020 0,030 0,009 0,030 0,030 0,030 0,020 ± 0,011 0,026 ± 0,010 DO (mg/l) Sáng Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3,7 ± 0,5 ± 0,2 Ao A3 Ngày 19/05/2010 20/05/2010 21/05/2010 22/05/2010 23/05/2010 24/05/2010 25/05/2010 26/05/2010 27/05/2010 28/05/2010 29/05/2010 30/05/2010 31/05/2010 01/06/2010 02/06/2010 03/06/2010 04/06/2010 05/06/2010 06/06/2010 07/06/2010 08/06/2010 09/06/2010 10/06/2010 11/06/2010 12/06/2010 13/06/2010 14/06/2010 15/06/2010 Trung bình Nhiệt độ (0C) Sáng Chiều 28,5 33,0 30,0 34,0 30,5 33,5 31,0 33,5 31,0 33,0 30,5 34,0 31,0 35,5 31,5 35,5 32,5 36,0 32,0 36,0 32,0 36,0 31,5 36,0 31,0 36,0 32,0 36,0 32,0 36,0 31,5 35,0 30,0 36,0 32,5 34,5 32,5 35,0 32,0 34,5 32,0 35,0 32,0 34,5 31,0 36,0 32,5 35,0 32,5 34,5 32,5 35,5 30,0 33,0 28,5 36,0 31,3 ± 1,1 34,9 ± 1,1 pH Sáng Chiều 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 7,7 ± 0,3 7,9 ± 0,3 Ammonia (mg/l) Sáng Chiều 0,020 0,030 0,020 0,030 0,020 0,020 0,020 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,009 0,030 0,030 0,000 0,030 0,030 0,000 0,000 0,020 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,000 0,000 0,000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,009 0,030 0,009 0,030 0,009 0,030 0,009 0,030 0,020 0,030 0,009 0,030 0,030 0,030 0,020 ± 0,011 0,026 ± 0,010 DO (mg/l) Sáng Chiều 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3,6 ± 0,5 3,9 ± 0,3 Ao B4 Ngày 19/05/2010 20/05/2010 21/05/2010 22/05/2010 23/05/2010 24/05/2010 25/05/2010 26/05/2010 27/05/2010 28/05/2010 29/05/2010 30/05/2010 31/05/2010 01/06/2010 02/06/2010 03/06/2010 04/06/2010 05/06/2010 06/06/2010 07/06/2010 08/06/2010 09/06/2010 10/06/2010 11/06/2010 12/06/2010 13/06/2010 14/06/2010 15/06/2010 Trung bình Nhiệt độ (0C) Sáng Chiều 28,0 33,0 30,0 33,5 30,5 33,5 31,0 33,5 31,0 33,0 30,5 34,0 31,5 35,5 31,5 35,5 32,0 35,5 32,0 35,5 32,0 35,5 31,5 35,5 31,5 35,5 32,0 35,5 32,0 35,5 31,5 35,0 32,0 35,0 32,5 34,5 32,5 35,0 32,0 34,5 32,0 35,0 32,0 34,0 32,0 35,5 32,5 34,5 32,0 34,5 32,5 35,0 29,0 33,0 30,0 34,0 31,4 ± 1,1 34,6 ± 0,9 pH Sáng Chiều 8,0 8,0 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 8,5 7,0 7,5 7,5 8,0 7,7 ± 0,1 8,0 ± 0,2 Ammonia (mg/l) Sáng Chiều 0,030 0,050 0,020 0,050 0,020 0,020 0,020 0,050 0,030 0,050 0,030 0,050 0,030 0,080 0,080 0,080 0,030 0,050 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,080 0,030 0,080 0,020 0,050 0,030 0,030 0,030 0,050 0,050 0,080 0,080 0,080 0,020 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,009 0,030 0,009 0,030 0,009 0,030 0,009 0,030 0,030 0,080 0,003 0,003 0,009 0,050 0,028 ± 0,018 0,048 ± 0,022 DO (mg/l) Sáng Chiều 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 4,4 ± 0,5 4,9 ± 0,7 Ao C3 Ngày 19/05/2010 20/05/2010 21/05/2010 22/05/2010 23/05/2010 24/05/2010 25/05/2010 26/05/2010 27/05/2010 28/05/2010 29/05/2010 30/05/2010 31/05/2010 01/06/2010 02/06/2010 03/06/2010 04/06/2010 05/06/2010 06/06/2010 07/06/2010 08/06/2010 09/06/2010 10/06/2010 11/06/2010 12/06/2010 13/06/2010 14/06/2010 15/06/2010 Trung bình Nhiệt độ (0C) Sáng Chiều 28,0 33,0 30,0 33,5 30,5 33,5 31,0 33,5 31,0 33,0 30,5 34,0 31,5 35,5 31,5 35,5 32,0 35,5 32,0 35,5 32,0 35,5 31,5 35,5 31,5 35,5 32,0 35,5 32,0 35,5 31,5 35,0 32,0 35,0 32,5 34,5 32,5 35,0 32,0 34,5 32,0 35,0 32,0 34,0 32,0 35,5 32,5 34,5 32,0 34,5 32,5 35,0 29,0 33,0 30,0 34,0 31,4 ± 1,1 34,6 ± 0,9 pH Sáng Chiều 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,5 8,0 8,5 7,0 7,5 7,5 8,0 7,7 ± 0,1 8,0 ± 0,2 Ammonia (mg/l) Sáng Chiều 0,020 0,050 0,020 0,050 0,020 0,020 0,020 0,050 0,030 0,050 0,030 0,080 0,030 0,080 0,080 0,080 0,030 0,050 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,080 0,030 0,080 0,020 0,050 0,030 0,030 0,030 0,050 0,050 0,080 0,080 0,080 0,020 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,009 0,030 0,009 0,030 0,009 0,030 0,009 0,080 0,030 0,080 0,003 0,003 0,009 0,050 0,027 ± 0,018 0,050 ± 0,023 DO (mg/l) Sáng Chiều 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4,3 ± 0,5 4,9 ± 0,6 Ao B3 Ngày 19/05/2010 20/05/2010 21/05/2010 22/05/2010 23/05/2010 24/05/2010 25/05/2010 26/05/2010 27/05/2010 28/05/2010 29/05/2010 30/05/2010 31/05/2010 01/06/2010 02/06/2010 03/06/2010 04/06/2010 05/06/2010 06/06/2010 07/06/2010 08/06/2010 09/06/2010 10/06/2010 11/06/2010 12/06/2010 13/06/2010 14/06/2010 15/06/2010 Trung bình Nhiệt độ (0C) Sáng Chiều 28,0 33,0 30,0 33,5 30,5 33,5 31,0 33,5 31,0 33,0 30,5 34,0 31,5 35,5 31,5 35,5 32,0 35,5 32,0 35,5 32,0 35,5 31,5 35,5 31,5 35,5 32,0 35,5 32,0 35,5 31,5 35,0 32,0 35,0 32,5 34,5 32,5 35,0 32,0 34,5 32,0 35,0 32,0 34,0 32,0 35,5 32,5 34,5 32,0 34,5 32,5 35,0 29,0 33,0 30,0 34,0 31,4 ± 1,1 34,6 ± 0,9 pH Sáng Chiều 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 8,5 8,0 8,0 7,0 7,5 7,5 8,0 7,5 ± 0,1 8,0 ± 0,2 Ammonia (mg/l) Sáng Chiều 0,020 0,050 0,020 0,050 0,020 0,020 0,020 0,050 0,020 0,050 0,030 0,080 0,030 0,080 0,080 0,080 0,030 0,050 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,050 0,030 0,030 0,030 0,050 0,050 0,080 0,080 0,080 0,020 0,030 0,020 0,030 0,030 0,030 0,009 0,030 0,009 0,030 0,009 0,030 0,030 0,080 0,030 0,030 0,003 0,003 0,009 0,050 0,028 ± 0,018 0,045 ± 0,022 DO (mg/l) Sáng Chiều 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4,3 ± 0,5 4,9 ± 0,6 Ao D4 Ngày 19/05/2010 20/05/2010 21/05/2010 22/05/2010 23/05/2010 24/05/2010 25/05/2010 26/05/2010 27/05/2010 28/05/2010 29/05/2010 30/05/2010 31/05/2010 01/06/2010 02/06/2010 03/06/2010 04/06/2010 05/06/2010 06/06/2010 07/06/2010 08/06/2010 09/06/2010 10/06/2010 11/06/2010 12/06/2010 13/06/2010 14/06/2010 15/06/2010 Trung bình Nhiệt độ (0C) Sáng Chiều 28,0 33,0 30,0 33,5 30,5 33,5 31,0 33,5 31,0 33,0 30,5 34,0 31,5 35,5 31,5 35,5 32,0 35,5 32,0 35,5 32,0 35,5 31,5 35,5 31,5 35,5 32,0 35,5 32,0 35,5 31,5 35,0 32,0 35,0 32,5 34,5 32,5 35,0 32,0 34,5 32,0 35,0 32,0 34,0 32,0 35,5 32,5 34,5 32,0 34,5 32,5 35,0 29,0 33,0 30,0 34,0 31,4 ± 1,1 34,6 ± 0,9 pH Sáng Chiều 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 8,0 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 8,5 8,5 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,5 7,5 8,0 7,5 ± 0,1 8,0 ± 0,2 Ammonia (mg/l) Sáng Chiều 0,020 0,050 0,020 0,050 0,020 0,020 0,020 0,050 0,020 0,050 0,030 0,080 0,030 0,080 0,030 0,080 0,030 0,050 0,030 0,030 0,020 0,030 0,020 0,030 0,020 0,030 0,020 0,050 0,020 0,030 0,030 0,080 0,050 0,080 0,080 0,080 0,020 0,030 0,020 0,030 0,030 0,030 0,009 0,030 0,009 0,030 0,009 0,030 0,030 0,080 0,030 0,030 0,003 0,003 0,009 0,050 0,024 ± 0,014 0,046 ± 0,023 DO (mg/l) Sáng Chiều 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 6 4,4 ± 0,6 5,0 ± 0,6 Phụ lục Kết xử lý thống kê cho tiêu theo dõi việc thử nghiệm chế phẩm Penergetic-T Về chiều dài Xử lý thống kê chiều dài trung bình ngày tuổi lô thử nghiệm đối chứng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SoLi Source DF SS MS NgThuc 0,94 0,94 Error 6,07 1,21 Total 7,02 Level N Mean 14,075 13,333 Pooled StDev = StDev 1,056 1,168 1,102 F 0,78 P 0,419 Individual 99% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 12,0 13,2 14,4 15,6 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0500 Critical value = 3,64 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -1,422 2,906 Xử lý thống kê chiều dài trung bình 14 ngày tuổi lơ thử nghiệm đối chứng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SoLi Source DF SS MS NgThuc 18,11 18,11 Error 24,55 4,91 Total 42,66 Level N Mean 25,550 22,300 Pooled StDev = StDev 2,580 1,513 2,216 F 3,69 P 0,113 Individual 99% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * -) ( * ) -+ -+ -+ 21,0 24,0 27,0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0500 Critical value = 3,64 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -1,101 7,601 Xử lý thống kê chiều dài trung bình 21 ngày tuổi lô thử nghiệm đối chứng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SoLi Source DF SS MS NgThuc 114,8 114,8 Error 106,8 21,4 Total 221,6 Level N Mean 37,350 29,167 Pooled StDev = StDev 5,706 2,139 4,622 F 5,37 P 0,068 Individual 99% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 24,0 30,0 36,0 42,0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0500 Critical value = 3,64 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -0,893 17,259 Xử lý thống kê chiều dài trung bình 28 ngày tuổi lơ thử nghiệm đối chứng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SoLi Source DF SS MS NgThuc 142,0 142,0 Error 68,3 13,7 Total 210,2 Level N Mean 55,700 46,600 Pooled StDev = 3,695 F 10,40 P 0,023 Individual 99% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+ -4,031 ( -* -) 3,124 ( * ) + -+ -+ -+ -42,0 48,0 54,0 60,0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0500 Critical value = 3,64 Intervals for (column level mean) - (row level mean) 1,845 16,355 Kết xử lý thống kê trọng lượng trung bình 28 ngày lơ thử nghiệm lô đối chứng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SoLi Source DF SS MS NgThuc 0,0275 0,0275 Error 0,1345 0,0269 Total 0,1620 Level N Mean 0,9200 1,0467 Pooled StDev = StDev 0,0432 0,2538 0,1640 F 1,02 P 0,358 Individual 99% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( * -) + -+ -+ -+ 0,80 0,96 1,12 1,28 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0500 Critical value = 3,64 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -0,4487 0,1953 Kết xử lý thống kê tỷ lệ sống lô thử nghiệm lô đối chứng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SoLi Source DF SS MS NgThuc 7,7 7,7 Error 385,0 77,0 Total 392,8 Level N Mean 25,725 23,600 Pooled StDev = StDev 5,734 11,966 8,775 F 0,10 P 0,764 Individual 99% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ 16,0 24,0 32,0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0500 Critical value = 3,64 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -15,11 19,36 Kết xử lý thống kê hệ số thức ăn (FCR) lô thử nghiệm lô đối chứng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SoLi Source DF SS MS NgThuc 0,0018 0,0018 Error 0,0579 0,0116 Total 0,0597 Level N Mean 0,7575 0,7900 Pooled StDev = StDev 0,0330 0,1652 0,1076 F 0,16 P 0,709 Individual 99% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ 0,70 0,80 0,90 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0500 Critical value = 3,64 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -0,2437 0,1787 ... chỉnh, tỉ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở tương đối cao (80 – 90%) tỷ lệ sống ương từ cá bột đến cá giống lại thấp Ương từ cá bột đến cá hương tỷ lệ hao hụt 80%, ương từ cá hương lên cá giống tỷ lệ hao hụt... đàn cá 3.3.3.3 Tỷ lệ sống Tỷ lệ sống bảy ao ni thí nghiệm xác định kết thúc thí nghiệm tính theo cơng thức sau: Số cá thu Tỷ lệ sống (%) = *100 Số cá thả ban đầu 3.3.3.4 Hệ số thức ăn (FCR) Hệ số. .. thầy bạn đọc để nội dung đề tài tốt hoàn chỉnh ii TÓM TẮT Đề tài Khảo sát số yếu tố nhằm nâng cao tỷ lệ sống cá tra giống thực từ 3/2010 đến 6/2010 trại cá giống cơng ty GreenFeed trại phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ NHẰM NÂNG CAO TỶ LỆ SỐNG CÁ TRA GIỐNG , KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ NHẰM NÂNG CAO TỶ LỆ SỐNG CÁ TRA GIỐNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay