THỰC NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) THEO QUI TRÌNH NƯỚC TRONG TUẦN HOÀN

94 3 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) THEO QUI TRÌNH NƯỚC TRONG TUẦN HỒN Họ tên sinh viên: PHẠM MINH HẢI PHAN BÁ TIÊN Ngành: THỦY SẢN Niên khóa: 2006 - 2010 Tháng 7/2010 THỰC NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) THEO QUI TRÌNH NƯỚC TRONG TUẦN HỒN Tác giả PHẠM MINH HẢI PHAN BÁ TIÊN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: TS ĐINH THẾ NHÂN Tháng năm 2010 i CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm tạ: Trước hết xin gởi đến Ban Giám Hiệu, Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh kính trọng lòng tự hào học tập năm qua Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Thầy Đinh Thế Nhân dìu dắt, động viên lời khuyên quí báu suốt thời gian chúng tơi tiến hành thí nghiệm thực luận văn Nhân đây, xin chân thành cảm ơn ba, mẹ hỗ trợ cho vật chất lẫn tinh thần để chúng tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Đặc biệt xin gời lời cảm ơn đến quý Thầy, Cô bạn sinh viên lớp Nuôi Trồng Thủy Sản 32 ln động viên, giúp đỡ sẵn lòng hỗ trợ suốt thời gian thực đề tài Do hạn chế mặt thời gian kiến thức nên luận văn không tránh thiếu sót Chúng tơi mong đón nhận ý kiến đóng góp q Thầy, Cơ bạn để luận văn hồn chỉnh -ii TĨM TẮT Đề tài “Thực nghiệm sản xuất giống tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo qui trình nước tuần hồn » thực từ 03/2010 đến 07/1010 Trại Thực Nghiệm Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Kết thu : - Thiết kế hệ thống tuần hồn khép kín qui trình sản xuất giống tơm xanh - Khảo sát tiêu môi trường nước hệ thống ương nuôi ấu trùng suốt chu kỳ nuôi cho thấy : Hầu hết tiêu môi trường nước (nhiệt độ, DO, pH, kiềm, NH3) ổn định thích hợp cho ấu trùng tơm xanh phát triển - Khi sử dụng hai loại thức ăn chế biến từ sữa Vinamilk Canxi sữa DUCH LADY ương ấu trùng tơm xanh cho thấy khơng có khác biệt giai đoạn ấu trùng (LSI) sau 10 15 ngày, thời gian xuất hậu ấu trùng (Tp) xuất post 90% (T90) - Hai nghiệm thức có mật độ ương 40 ấu trùng/lít, 50 ấu trùng/lít có giai đoạn ấu trùng (LSI) sau 10 ngày 5,19 ; 5,18 thấp có sai khác so với hai nghiệm thức có mật độ ương 60 ấu trùng/lít, 70 ấu trùng/lít có LSI sau 10 ngày 5,62 ; 5,69 Sau 15 ngày ương ni hai nghiệm thức ương mật độ thấp có LSI 7,36 ; 7,33 khơng có sai khác so với hai nghiệm thức ương mật độ cao có LSI 7,37 ; 7,46 Nhưng thời gian xuất hậu ấu trùng xuất 90% post nghiệm thức ương mật độ 40 ấu trùng/lít sớm chậm nghiệm thức 70 ấu trùng/lít : -iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình xi Danh sách đồ thị xii Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài Chương : TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc Điểm Sinh Học Tôm Càng Xanh 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Phân bố 2.1.3 Hình thái 2.1.4 Vòng đời tơm xanh 2.2 Đặc Điểm Sinh Sản Của Tôm Càng Xanh 2.2.1 Phân biệt đực tôm xanh 2.2.2 Sự thành thục 2.2.3 Thành thục, giao vĩ, đẻ trứng ấp trứng tôm 2.3 11 Điều Kiện Môi Trường Sống 2.3.1 Nhiệt độ 11 2.3.2 Độ mặn 11 -iv 2.3.3 Hàm lượng oxy 12 2.3.4 Hợp chất Nitơ 12 2.3.5 pH 12 2.3.6 Độ cứng 12 2.4 13 Đặc Điểm Sinh Học Của Ấu Trùng Tơm Càng Xanh 2.4.1 Hình thái 13 2.4.2 u cầu môi trường ương nuôi ấu trùng 13 2.4.3 Tập tính dinh dưỡng ấu trùng tơm xanh 15 2.4.4 Mật độ ương ấu trùng 15 2.4.5 Thức ăn cho ấu trùng tôm xanh ương nuôi 16 2.5 19 Thành Phần Dưỡng Chất Thức Ăn 2.5.1 Protein 19 2.5.2 Lipid 20 2.5.3 Vitamin C 22 2.5.4 Khoáng chất 23 2.6 Artemia 23 2.6.1 Phân loại 23 2.6.2 Vòng đời 24 2.6.3 Giá trị dinh dưỡng 25 2.6.4 Phương pháp làm giàu Artemia 26 2.6.5 Khả tiêu thụ Artemia tôm xanh 26 2.7 27 Một Số Bệnh Thường Gặp Trên Tôm Càng Xanh 2.7.1 Bệnh đục 27 2.7.2 Bệnh đốm nâu 28 2.7.3 Bệnh hoại tử vi khuẩn 28 2.7.4 Bệnh phát sáng 29 2.7.5 Bệnh đuôi trắng 30 2.7.6 Bệnh chết chu kỳ (MCD) 31 2.7.7 Bệnh hoại tử tự phát (IMN) 31 2.7.8 Bệnh Protozoa 31 2.8 32 Các Mơ Hình Ương Ni Ấu Trùng Tơm Càng Xanh -v 2.8.1 Hệ thống nước hở ( Clear open water system) 32 2.8.2 Hệ thống nước kín (Clear closed water system) 32 2.8.3 Hệ thống nước xanh (Green water system) 33 2.8.4 Hệ thống nước xanh cải tiến (Modified Static green water system) 33 2.9 Phương Pháp Đánh Giá Chất Lượng Ấu Trùng 34 Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 Thời Gian Địa Điểm Nghiên Cứu 36 3.2 Vật Liệu 36 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 36 3.2.2 Thiết kế hệ thống ương nuôi ấu trùng tôm xanh 36 3.2.3 Vật liệu thí nghiệm 44 3.3 Khảo sát chất lượng nước hệ thống tuần hồn 47 3.4 Thiết Kế Thí Nghiệm 48 3.4.1 Thí nghiệm 1: So sánh hiệu sử dụng số công thức thức ăn chế biến khác ương nuôi ấu trùng tôm xanh Macrobracchium rosenbergii 48 3.4.2 Thí nghiệm 2: Thử nghiệm ương ni ấu trùng tôm xanh Macrobrachium rosenbergii với mật độ khác 3.5 Phương Pháp Thu Thập Số Liệu 51 3.5.1 Chỉ số giai đoạn ấu trùng (LSI – Larval Stage Index) 51 3.5.2 Các tiêu thời gian biến thái 52 3.5.3 Tỷ lệ sống 52 3.6 52 Phương Pháp Phân Tích Xử Lý Số Liệu Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 53 Kết Quả Theo Dõi Các Yếu Tố Chất Lượng Nước Trong Q Trình Ương Ni Ấu Trùng Tơm Càng Xanh 53 4.1.1 Kết theo dõi nhiệt độ nước 53 4.1.2 Kết theo dõi hàm lượng oxy hòa tan (DO) nước 54 4.1.3 Kết theo dõi pH nước 55 4.1.4 Kết theo dõi độ kiềm nước 56 4.1.5 Kết theo dõi NH3 nước 57 -vi 4.2 Thí nghiệm 1: So sánh hiệu sử dụng số công thức thức ăn chế biến khác ương nuôi ấu trùng tôm xanh Macrobracchium rosenbergii 58 4.2.1 Chỉ số giai đoạn ấu trùng (LSI –Larval Stage Index) 58 4.2.2 Thời gian xuất post (Tp), xuất 90% (T90) post 61 4.3 Thí nghiệm 2: Thử nghiệm ương ni ấu trùng tơm xanh Macrobrachium rosenbergii với mật độ khác 62 4.3.1 Chỉ số giai đoạn ấu trùng (LSI –Larval Stage Index) 62 4.3.2 Thời gian xuất post (Tp), xuất 90% (T90) post 66 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 68 5.1 Kết Luận 68 5.2 Đề nghị 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC -vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT DHA : Docosahexaenoic acid LSI : Laval Stage Index (chỉ số giai đoạn ấu trùng) FAO : Food and Agriculture Oganization (Tổ Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc) TAN :Total ammonia nitrogen (ammonia tổng số) PL : Postlarva (hậu ấu trùng) -viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Đặc điểm phân biệt tơm đực tơm lồi Macrobrachium rosenbergii Bảng 2.2 Đặc điểm giai đoạn ấu trùng tôm xanh 14 Bảng 2.3 Thành phần acid béo động vật thủy sinh 20 Bảng 2.4 Thành phần dinh dưỡng Artemia (Nguồn: Léger ctv, 1986) 25 Bảng 2.5 Cấp độ tiêu thụ Artemia 27 Bảng 3.1 Các tiêu chất lượng nước theo dõi 47 Bảng 3.2 Sơ đồ thí nghiệm 48 Bảng 3.3 Thành phần thức ăn chế biến 48 Bảng 3.4 Thành phần dinh dưỡng sữa dùng làm thức ăn chế biến 48 Bảng 3.5 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 50 Bảng 3.6 Mật độ Artemia cho ăn 50 Bảng 4.1 Nhiệt độ trung bình bể ương bể lọc 53 Bảng 4.2 DO trung bình bể ương bể lọc 54 Bảng 4.3 pH trung bình bể ương bể lọc 55 Bảng 4.4 Chỉ số LSI ngày thứ 10 (TB±SE) ấu trùng tơm xanh thí nghiệm Bảng 4.5 58 Chỉ số LSI ngày thứ 15 (TB±SE) ấu trùng tơm xanh thí nghiệm 60 Bảng 4.6 61 Thời gian xuất post (Tp), xuất 90% post -ix Qua Bảng kết xử lý thống kê cho thấy nghiệm thức D1 có ngày xuất post sớm (18,3), nghiệm thức D4 có ngày xuất chậm (21,0) Điều giải thích chất lượng nước nghiệm thức có mật độ ương thấp tốt nghiệm thức có mật độ ương cao tích tụ chất hữu từ thức ăn thừa, hô hấp tiết ấu trùng thời gian nuôi sinh loại khí độc ammonia, nitrite,… ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển ấu trùng Dẫn đến phát triển ấu trùng nghiệm thức có mật độ ương thấp tốt nghiệm thức có mật độ ương cao Giá trị T90 kết cuối phản ánh lên tốc độ tăng trưởng tính tập trung đàn ấu trùng nghiệm thức, qua Bảng 4.9 cho thấy ấu trùng nghiệm thức D1 có phát triển tốt so với nghiệm thức lại Kết phù hợp với kết ngày xuất post nghiệm thức -67 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.3 Kết Luận - Với hệ thống tuần hồn khép kín thiết kế sử dụng cho ương ni ấu trùng tôm xanh với mật độ 40 – 50 ấu trùng/lít - Hệ thống tuần hồn với bể lọc sinh học sử dụng giá thể san hơ có tác dụng tốt cải thiện chất lượng nước giúp ổn định môi trường cho ấu trùng tôm phát triển - Kết thí nghiệm q trình ương ni cho thấy khơng có khác biệt sử dụng hai loại thức ăn chế biến cho ấu trùng tôm xanh giai đoạn 10, 15 ngày tuổi thời gian chuyển post - Việc ương nuôi ấu trùng tôm xanh với mật độ khác (40, 50, 60 70/lít) cho thấy có ảnh hưởng đến thời gian biến thái chuyển post ấu trùng Ở thời gian đầu chu kỳ ương (10 ngày tuổi) ấu trùng tơm có mật độ thấp chậm so với mật độ cao Nhưng ngược lại sau đến cuối chu kỳ ương trình chuyển post ấu trùng mật độ thấp diễn sớm so với mật độ cao 5.4 Đề nghị - Thử nghiệm khảo sát chất lượng nước hệ thống tuần hoàn sử dụng loại giá thể khác bể lọc sinh học - Có nhiều thí nghiệm dinh dưỡng cho ấu trùng tơm xanh nhằm tìm loại thức ăn chế biến phù hợp (về dinh dưỡng chi phí) để hồn thiện qui trình sản xuất giống tơm xanh - Áp dụng kết thí nghiệm vào thực tế sản xuất giống tôm xanh nhằm giảm chi phí sản xuất, thuận lợi cho việc chăm sóc quản lý -68 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Kiều Diễm, 2006 Khảo sát hình thái tơm xanh nội địa, nhập nơi mô tả phát triển giai đoạn ấu trùng Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Đàn, Nguyễn Thế Hảo, 2004 Một số giải pháp nâng cao hiệu sản xuất giống tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii) Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Trần Hữu Lộc, 2006 Bước đầu so sánh chất lượng sinh sản tôm bố mẹ chất lượng ấu trùng số dòng tơm xanh (Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879) nội địa nhập nội Việt Nam Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Dương Tấn Lộc, 2001 Ương giống nuôi thương phẩm tôm xanh đồng sông Cửu Long Nhà xuất Nông nghiệp Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Trần Thị Thanh Hiền, Marcy N Wilder, 2003 Nguyên lý kỹ thuật sản xuất giống tôm xanh Nhà xuất Nông nghiệp Nguyễn Việt Thắng, 1993 Một số đặc điểm sinh học ứng dụng quy trình kỹ thuật sản xuất giống tơm xanh Nha Trang: Viện NTTS II Cao Văn Thốn, 2006 Ảnh hưởng mật độ ấu trùng Artemia lên tốc độ tăng trưởng ấu trùng chất lượng hậu ấu trùng tôm xanh Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Lương Đình Trung, 1999 Kỹ thuật sản xuất giống ni tôm xanh Nhà xuất Nông nghiệp Nguyễn Vy Vân, 2002 Ảnh hưởng chất lượng nước đến tăng trưởng lột xác tôm xanh Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh -69 Tài liệu tiếng Anh 10 A Wilkinson, V Danino, F Wisniewski - Dyùe, J K Lithgow, J A Downie, 2002 N - acyl - homoserine lactone inhibition of rhizobial qrowth is madiated by two quorum sensing genes that regulate plasmid transfer Journal of bacteriology, aug: 4510 - 4519 11 Alam, M.J., Ang, K.J and Begum M, 1995 Use of egg custard augmented with cod liver oil and Moina micrura production of freshwater prawn postlavae Aquaculture International 12 Ang, K.J & Law, Y.K, 1991 Fecundity changes in Macrobrachium rosenbergii (De Man) during egg incubation Aquaculture & Fisheries Management 22 13 Cavalli, R.O., Menschaert, G., Lavens, P & Sorgeloos, P (2000) Maturation performance, offspring quality and lipid composition of Macrobrachium rosenbergii females of dietary phospholipids Aquaculture International 14 Dang To Van Cam, Nguyen Van Hao, Patrick Sorgeloos, Kristof Dierckens And Peter Bossier, 2007 Novel approach of using homoserine lactone degrading bacteria to protect artemia from the pathogenic effects of vibrio harveyi 15 Debra L Milton, 2006 Quorum sensing in Vibrio: Complexity for diversification International Journal Of Madical Microbiology 296: 61 - 71 16 Fujimura, T & Okamoto (1972) Notes on progress made in developing a mass culturing technique for Macrobrachium rosenbergii in Hawaii In Pillay, T.V.R., editor Coastal Aquaculture in the Indo - Pacific Region, Fishing News Ltd., London 17 George, M.J, 1969 Genus Macrobrachium Bate 1868 Bulletin of the Central Marine Fisheries Research Institute (Mandapam, India) 14 18 Holthuis L.B., 2000 Nomenclature and taxonomy In Freshwater prawn culture (edit by New, 2000) 19 Jonh C March, William E Bentley, 2004 Quorumsensing and bacterial cross - talk in biotechnology Current opinion in biotechnology 15: 495 - 502 20 Ling S.W, 1969 The general biology and development of Macrobrachium rosenbergii (De Man) In: Proceeding of the world conference on shrimp and prawn (Mexico) FAO, Rome 21 Nhan, D.T., 2009 Optimization of hatchery protocols for (Macrobrachium rosenbergii) culture in Vietnam PhD thesis, Ghent University, Belgium, ISBN: 978-90-5989-329-0 pp 265 -70 Phụ lục Phụ lục 1: Kết theo dõi I Chất kượng nước Hàm lượng NH3 tổng số Vị trí khảo sát Bể ương Bể lọc 0.5 Ngày ương 10 15 0.8 1.5 0.3 0.5 20 2.5 Ngày ương 10 15 0.04 0.14 0.04 0.06 20 0.34 0.13 Hàm lượng NH3 tổng số Vị trí khảo sát Bể ương Bể lọc 0.02 0.00 II Thí nghiệm Chỉ số phát triển ấu trùng (LSI) sau 10 ngày ương NT F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 Chỉ số phát triển ấu trùng (LSI) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 6 5 5 5 5 -71 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Chỉ số phát triển ấu trùng (LSI) sau 15 ngày ương NT F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 Chỉ số phát triển ấu trùng (LSI) 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 6 8 6 8 8 6 8 7 8 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 7 8 8 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 8 7 7 8 8 8 7 8 7 7 8 8 7 8 Thời gian xuất hậu ấu trùng (Tp), xuất hiên 90% (T90) post Nghiệm thức F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 Tp 22 22 20 20 21 20 20 20 20 22 T90 27 27 25 26 26 25 26 26 25 27 -72 7 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 7 III Thí nghiệm Chỉ số phát triển ấu trùng (LSI) sau 10 ngày ương NT Chỉ số phát triển ấu trùng (LSI) D1.1 5 5 5 5 5 D1.2 6 5 5 5 5 D1.3 6 5 5 5 5 D2.1 5 5 5 5 5 D2.2 5 5 5 5 5 D2.3 6 6 5 5 D3.1 5 5 6 D3.2 6 6 6 6 D3.3 6 6 5 6 6 D4.1 5 5 5 5 D4.2 7 7 7 7 D4.3 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 7 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 -73 5 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 5 5 5 6 6 5 7 5 6 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 Chỉ số phát triển ấu trùng (LSI) sau 15 ngày ương NT Chỉ số phát triển ấu trùng (LSI) D1.1 7 8 7 7 8 D1.2 8 7 8 7 D1.3 8 7 8 8 D2.1 7 6 8 D2.2 6 8 8 6 8 D2.3 8 7 D3.1 8 6 7 8 8 D3.2 8 8 8 D3.3 8 7 8 7 D4.1 8 6 8 8 D4.2 7 8 7 8 D4.3 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 6 8 8 7 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 7 8 8 7 8 7 Thời gian xuất hậu ấu trùng (Tp), xuất hiên 90% (T90) post Nghiệm thức D1.1 D1.2 D1.3 D2.1 D2.2 D2.3 D3.1 D3.2 D3.3 D4.1 D4.2 D4.3 Tp 19 17 19 20 20 20 19 21 21 21 20 22 T90 23 22 24 26 25 25 25 27 27 27 27 28 -74 8 8 8 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 8 Phụ lục 2: Kết xử lý thống kê I Thí nghiệm LSI 10 15 ngày tuổi Descriptives LSI10 95% Confidence Interval for Mean N F1 F2 Total 150 150 300 Mean 5.1067 5.1800 5.1433 Std Deviation 30972 38547 35100 Std Error 02529 03147 02026 Lower Bound 5.0567 5.1178 5.1035 F 3.299 Sig .070 Upper Bound 5.1566 5.2422 5.1832 Minimum 5.00 5.00 5.00 Maximum 6.00 6.00 6.00 Minimum 5.00 5.00 5.00 Maximum 8.00 9.00 9.00 ANOVA LSI10 Between Groups Sum of Squares 403 Mean Square 403 122 df Within Groups 36.433 298 Total 36.837 299 Descriptives LSI15 95% Confidence Interval for Mean N F1 F2 Total 150 150 300 Mean 7.1133 7.1867 7.1500 Std Deviation 68087 79754 74117 Std Error 05559 06512 04279 Lower Bound 7.0035 7.0580 7.0658 ANOVA LSI15 Between Groups Sum of Squares 403 Mean Square 403 550 df Within Groups 163.847 298 Total 164.250 299 F 734 -75 Sig .392 Upper Bound 7.2232 7.3153 7.2342 Thời gian xuất post (Tp), xuất 90% (T90) post Descriptives Tp 95% Confidence Interval for Mean N F1 F2 Total 5 10 Mean 21.0000 20.4000 20.7000 Std Deviation 1.00000 89443 94868 Std Error 44721 40000 30000 Lower Bound 19.7583 19.2894 20.0214 F 1.000 Sig .347 Upper Bound 22.2417 21.5106 21.3786 Minimum 20.00 20.00 20.00 Maximum 22.00 22.00 22.00 Minimum 25.00 25.00 25.00 Maximum 27.00 27.00 27.00 ANOVA Tp Between Groups Sum of Squares 900 Mean Square 900 900 df Within Groups 7.200 Total 8.100 Descriptives T90 95% Confidence Interval for Mean N F1 F2 Total 5 10 Mean 26.2000 25.8000 26.0000 Std Deviation 83666 83666 81650 Std Error 37417 37417 25820 Lower Bound 25.1611 24.7611 25.4159 ANOVA T90 Between Groups Sum of Squares 400 Mean Square 400 700 df Within Groups 5.600 Total 6.000 F 571 -76 Sig .471 Upper Bound 27.2389 26.8389 26.5841 II Thí nghiệm LSI 10 15 ngày tuổi Descriptives LSI10 95% Confidence Interval for Mean N D1 D2 D3 D4 Total Mean 5.1889 5.1778 5.6222 5.6889 5.4194 90 90 90 90 360 Std Deviation 39361 38447 48755 72893 56761 Std Error 04149 04053 05139 07684 02992 Lower Bound 5.1064 5.0973 5.5201 5.5362 5.3606 F 25.223 Sig .000 ANOVA LSI10 Sum of Squares 20.275 Between Groups Within Groups Total Mean Square 6.758 95.389 356 268 115.664 359 df LSI10 Tukey HSD a Subset for alpha = 0.05 NT D2 D1 D3 D4 Sig N 90 90 90 90 5.1778 5.1889 999 5.6222 5.6889 823 -77 Upper Bound 5.2713 5.2583 5.7243 5.8416 5.4783 Minimum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Maximum 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 Descriptives LSI15 95% Confidence Interval for Mean N D1 D2 D3 D4 Total 90 90 90 90 360 Mean 7.3556 7.3333 7.3667 7.4556 7.3778 Std Deviation 70808 74953 72592 67310 71323 Std Error 07464 07901 07652 07095 03759 Lower Bound 7.2073 7.1763 7.2146 7.3146 7.3039 ANOVA LSI15 Between Groups Sum of Squares 778 Mean Square 259 511 df Within Groups 181.844 356 Total 182.622 359 F 508 LSI15 Tukey HSDa Subset for alpha = 0.05 N D2 D1 D3 D4 Sig 90 90 90 90 7.3333 7.3556 7.3667 7.4556 661 -78 Sig .677 Upper Bound 7.5039 7.4903 7.5187 7.5965 7.4517 Minimum 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 Maximum 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 Thời gian xuất post (Tp), xuất 90% (T90) post Descriptives Tp 95% Confidence Interval for Mean N D1 D2 D3 D4 Total Mean 18.3333 20.0000 20.3333 21.0000 19.9167 3 3 12 Std Deviation 1.15470 00000 1.15470 1.00000 1.31137 Std Error 66667 00000 66667 57735 37856 Lower Bound 15.4649 20.0000 17.4649 18.5159 19.0835 F 4.212 Sig .046 ANOVA Tp Sum of Squares 11.583 Between Groups Within Groups Total Mean Square 3.861 7.333 917 18.917 11 df Tp Tukey HSD a Subset for alpha = 0.05 VAR00002 D1 D2 D3 D4 Sig N 3 3 18.3333 20.0000 20.3333 124 20.0000 20.3333 21.0000 599 -79 Upper Bound 21.2018 20.0000 23.2018 23.4841 20.7499 Minimum 17.00 20.00 19.00 20.00 17.00 Maximum 19.00 20.00 21.00 22.00 22.00 Descriptives T90 95% Confidence Interval for Mean N D1 D2 D3 D4 Total Mean 23.0000 25.3333 26.3333 27.3333 25.5000 3 3 12 Std Deviation 1.00000 57735 1.15470 57735 1.83402 Std Error 57735 33333 66667 33333 52944 Lower Bound 20.5159 23.8991 23.4649 25.8991 24.3347 F 13.778 Sig .002 ANOVA T90 Sum of Squares 31.000 Between Groups Within Groups Total Mean Square 10.333 6.000 750 37.000 11 df T90 Tukey HSD a Subset for alpha = 0.05 N D1 D2 D3 D4 Sig 3 3 23.0000 1.000 25.3333 26.3333 27.3333 085 -80 Upper Bound 25.4841 26.7676 29.2018 28.7676 26.6653 Minimum 22.00 25.00 25.00 27.00 22.00 Maximum 24.00 26.00 27.00 28.00 28.00 III Các tiêu chất lượng nước Nhiệt độ Descriptives Nhietdo 95% Confidence Interval for Mean N Total 72 18 90 Mean 29.5139 29.2778 29.4667 Std Deviation 83063 65937 80154 Std Error 09789 15542 08449 Lower Bound 29.3187 28.9499 29.2988 F 1.253 Sig .266 Upper Bound 29.7091 29.6057 29.6345 Minimum 28.10 28.10 28.10 Maximum 31.00 30.30 31.00 Minimum 5.10 5.20 5.10 Maximum 6.60 7.00 7.00 ANOVA Nhietdo Between Groups Sum of Squares 803 Mean Square 803 641 df Within Groups 56.377 88 Total 57.180 89 Hàm lượng oxy hòa tan (DO) Descriptives DO 95% Confidence Interval for Mean N Total 72 18 90 Mean 5.9125 6.3389 5.9978 Std Deviation 29595 47914 37834 Std Error 03488 11293 03988 Lower Bound 5.8430 6.1006 5.9185 F 22.762 Sig .000 ANOVA DO Between Groups Sum of Squares 2.618 Mean Square 2.618 115 df Within Groups 10.122 88 Total 12.740 89 -81 Upper Bound 5.9820 6.5772 6.0770 ... văn hoàn chỉnh -ii TÓM TẮT Đề tài Thực nghiệm sản xuất giống tơm xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo qui trình nước tuần hoàn » thực từ 03/2010 đến 07/1010 Trại Thực Nghiệm Khoa Thủy Sản, ...THỰC NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) THEO QUI TRÌNH NƯỚC TRONG TUẦN HỒN Tác giả PHẠM MINH HẢI PHAN BÁ TIÊN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu... Trung Quốc, Thái Lan Ở nước ta việc nghiên cứu sản xuất giống tôm xanh năm 1980 với quy trình nước hở tuần hoàn (Nguyễn Việt Thắng, 1995) Tuy nhiên nghề sản xuất giống tôm xanh phát triển mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) THEO QUI TRÌNH NƯỚC TRONG TUẦN HOÀN , THỰC NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) THEO QUI TRÌNH NƯỚC TRONG TUẦN HOÀN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay