KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG BỆNH VÀ KHẢ NĂNG TĂNG TRỌNG CỦA GÀ THỊT CÔNG NGHIỆP TRONG VIỆC GIẢM pH = 3,5 TRONG NƯỚC UỐNG

59 1 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ****************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG BỆNH VÀ KHẢ NĂNG TĂNG TRỌNG CỦA GÀ THỊT CÔNG NGHIỆP TRONG VIỆC GIẢM pH = 3,5 TRONG NƯỚC UỐNG Họ tên: NGUYỄN HÀ ĐỨC KÍNH Lớp: DH05TY Ngành: Thú Y Niên khóa: 2005 – 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ******************* NGUYỄN HÀ ĐỨC KÍNH KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG BỆNH VÀ KHẢ NĂNG TĂNG TRỌNG CỦA GÀ THỊT CÔNG NGHIỆP TRONG VIỆC GIẢM pH = 3,5 TRONG NƯỚC UỐNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Bác sỹ Thú Y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN THỊ PHƯỚC NINH Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Nguyễn Hà Đức Kính Tên luận văn: “Khảo sát hiệu phòng bệnh khả tăng trọng gà thịt công nghiệp việc giảm pH = 3,5 nước uống” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến đóng góp Hội Đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày…… tháng…… năm 2010 Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Phước Ninh ii CẢM TẠ Lời em xin chân thành cảm tạ công sinh thành dưỡng dục cha mẹ chăm sóc tạo điều kiện cho em học tập ngày hôm Em xin trân trọng biết ơn: BGH, BCN khoa Chăn Nuôi – Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt q trình học tập Cơ Nguyễn Thị phước Ninh nhiệt tình giúp đỡ em hồn thành khóa luận Chú Nguyễn Phước Truyền chủ trang trại chăn nuôi gà thịt công nghiệp tạo điều kiện tận tình giúp đở em suốt thời gian thực tập trại Đồng cám ơn bạn học em chia kinh nghiệm học tập sống Một lần em xin chân thành cám ơn! Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2010 Nguyễn Hà Đức Kính iii TĨM TẮT Đề tài “Khảo sát hiệu phòng bệnh khả tăng trọng gà thịt công nghiệp việc giảm pH = 3,5 nước uống” thực trại chăn nuôi gà công nghiệp Nguyễn Phước Truyền huyện Tân Trụ tỉnh Long An từ ngày 10/02/2010 đến 10/06/2010 Thí nghiệm tiến hành 1400 gà thịt công nghiệp (CP 707) ngày tuổi, bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên yếu tố, chia làm lơ thí nghiệm (TN) đối chứng (ĐC), lơ có 700 Lơ TN dùng acid citric để giảm pH nước uống xuống 3,5, lô ĐC không bổ sung acid citric vào nước uống Cả lô theo dõi từ ngày tuổi thứ – 49, ghi nhận lại số tiêu tăng trọng, tỷ lệ chết, tỷ lệ loại thải, hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle thời điểm 1; 21; 35 ngày tuổi Chúng ghi nhận kết sau: Trọng lượng trung bình gà 49 ngày tuổi lô TN 2628 g, lơ ĐC 2442 g Tăng trọng bình qn ngày giai đoạn 21 – 49 ngày tuổi lô TN 65,71 g lô ĐC 60,58 g Lượng thức ăn tiêu thụ bình quân hàng ngày (g/con/ngày) lô TN (103,67) cao lô ĐC (102,65) Hệ số chuyển biến thức ăn (HSCBTĂ) lô TN 1,96 lô ĐC 2,1 Tỷ lệ chết lô TN %, lô ĐC 4,14 % Tỷ lệ loại thải lô TN 2,85 % lô ĐC 4,14 % Hiệu giá kháng thể (MG) gà ngày tuổi có MG = 32, 21 ngày tuổi: lơ TN có MG = 10,6; lơ ĐC có MG = 6,1 35 ngày tuổi: lơ TN có MG = lơ ĐC có MG = 3,7 Bệnh tích vi thể quan hơ hấp tiêu hóa lô TN tốt lô ĐC, lô sử dụng acid citric để làm giảm pH = 3,5 nước uống khơng thấy có triệu chứng bệnh tích bệnh CRD không làm hư hại niêm mạc đường tiêu hóa gia cầm iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i  XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii  CẢM TẠ iii  TÓM TẮT iv  DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH SÁCH CÁC BẢNG ix  DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ x  Chương MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục đích, yêu cầu 1  1.2.1 Mục đích 1  1.2.2 Yêu cầu 2  Chương 2 TỔNG QUAN 3  2.1 Tổng quan trại gà Nguyễn Phước Truyền 3  2.1.1 Vị trí địa lý 3  2.1.2 Lịch sử hình thành 3  2.1.3 Điều kiện chăn nuôi 3  2.1.4 Quy trình vệ sinh 3  2.1.4.1 Vệ sinh thức ăn, nước uống 3  2.1.4.2 Vệ sinh chuồng trại 4  2.2 Đặc điểm sinh lý gà 4  v 2.2.1 Điều hòa thân nhiệt 4  2.2.2 Ẩm độ 6  2.3.3 Ánh sáng 7  2.2.4 Nước uống 8  2.2.5 Sự tiêu hóa gia cầm 9  2.2.5.1 Tiêu hóa miệng 9  2.2.5.2 Tiêu hóa diều 11  2.2.5.3 Tiêu hóa dày 11  2.2.5.4 Tiêu hóa ruột 13  2.3 Hệ vi khuẩn đường ruột 15  Chương 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 17  3.1 Thời gian địa điểm thực đề tài 17  3.1.1 Thời gian 17  3.1.2 Địa điểm .17  3.2 Đối tượng thí nghiệm 17  3.3 Nội dung nghiên cứu .17  3.4 Phương pháp nghiên cứu 17  3.4.1 Vật liệu nghiên cứu 17  3.4.2 Phương pháp tiến hành 18  3.4.2.1 Bố trí thí nghiệm .18  3.4.2.2 Cách tiến hành 18  3.4.2.3 Quy trình vệ sinh cơng tác thú y 20  3.4.2.4 Các tiêu theo dõi 20  3.4.3 Hiệu kinh tế 21  vi 3.4.4 Các cơng thức tính .21  3.5 Phương pháp xử lý số liệu 22  Chương 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23  4.1 Ghi nhận triệu chứng bệnh 23  4.2 Tỷ lệ bệnh tích đại thể quan 24  4.3 Bệnh tích vi thể .27  4.4 Thuốc thú y .28  4.5 Khảo sát khả đáp ứng miễn dịch chống bệnh Newcastle 30  4.6 Trọng lượng trung bình (TLTB) .32  4.7 Tăng trọng bình quân ngày (TTBQN) 35  4.8 Thức ăn tiêu thụ bình quân (TĂTTBQ) 36  4.9 Hệ số chuyển biến thức ăn (HSCBTĂ) (kgTĂ/kgTT) 36  4.10 Tỷ lệ chết loại thải 37  4.11 Hiệu kinh tế 38  Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .40  5.1 Kết luận 40  5.2 Đề nghị 40  TÀI LIỆU THAM KHẢO 41  PHỤ LỤC 43  vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT %CD : Tỷ lệ chuyển dương CRD : Bệnh hơ hấp mãn tính ĐC : Đối chứng GĐKS : Giai đoạn khảo sát MG : Hiệu giá kháng thể HSCBTĂ : Hệ số chuyển biến thức ăn HA : (Haemagglutination) phản ứng ngưng kết hồng cầu HI : (Haemagglutination Inhibition) phản ứng ngăn trở ngưng kết hồng cầu KS : Khảo sát TATTBQ : Thức ăn tiêu thụ bình quân TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TS : Tiến sĩ TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TTBQN : Tăng trọng bình quân ngày TTL : Tổng trọng lượng viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Chương trình chiếu sáng cho gà thịt 8  Bảng 2.2 Nhu cầu nước uống gà 9  Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 18  Bảng 3.2 Bảng bố trí lấy mẫu máu gà làm HI – HA 19  Bảng 3.3 Qui trình vaccin kháng sinh gà trại Nguyễn Phước Truyền 20  Bảng 4.1 Ghi nhận triệu chứng bệnh gà qua giai đoạn ngày tuổi 23  Bảng 4.2 Kết ghi nhận bệnh tích đại thể gà lơ thí nghiệm 24  Bảng 4.3 Kết ghi nhận bệnh tích vi thể 27  Bảng 4.4 Thuốc thú y sử dụng cho lô: TN ĐC 29  Bảng 4.5 Hệ số MG % CD hai lơ gà thí nghiệm .30  Bảng 4.6 Trọng lượng trung bình gà 33  Bảng 4.7 Tăng trọng bình quân ngày gà (g/con/ngày) 35  Bảng 4.8 Thức ăn tiêu thụ bình quân qua giai đoạn (g/con/ngày) 36  Bảng 4.9 Hệ số chuyển biến thức ăn gà 37  Bảng 4.10 Tỷ lệ chết tỷ lệ loại thải lô gà TN ĐC (%) .38  Bảng 4.11 Hiệu kinh tế 39    ix Biểu đồ 4.4 Trọng lượng trung bình gà lúc 49 ngày tuổi Qua Bảng 4.6 ta thấy trọng lượng bình quân gà ngày tuổi lô TN (41,4 g) cao lô ĐC (41,3 g), khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 Như vậy, gà lơ thí nghiệm lúc ngày tuổi tương đối đồng trọng lượng Gà lơ thí nghiệm sử dụng loại thức ăn, cách thức cho ăn nhau, lượng thức ăn chia làm giai đoạn Giai đoạn – 21 ngày tuổi giai đoạn 21 – 49 ngày tuổi Vì đến 21 ngày tuổi trại có trộn thêm bắp vào thức ăn Sau 21 ngày ni thí nghiệm trọng lượng trung bình gà lô TN (788,1 g) cao lô ĐC (745,9 g), khác biệt rất có ý nghĩa mặt thống kê với P < 0,001 Ở giai đoạn 49 ngày tuổi, trọng lượng trung bình gà lô TN (2628 g) cao lô ĐC (2442 g), khác biệt rất có ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,001) Theo kết tính tốn chung, qua tuần ni thí nghiệm TLTB gà 21 49 ngày tuổi lơ thí nghiệm có khác biệt rất có ý nghĩa mặt thống kê với P < 0,001 Kết cao Đặng Thụy Tường Vi (2004), thử nghiệm ảnh hưởng việc sử dụng acid formic enzyme phytase thay cho toàn kháng sinh phần kháng sinh thức ăn gà thịt công nghiệp cho kết TLTB lúc tuần tuổi (TN: 1947 g; ĐC: 1994 g) Nguyễn Thị Mỹ Nữ 34 (2009), TLTB lúc tuần tuổi (TN: 1900 g; ĐC: 1846 g) Tuy nhiên so với Trần Xuân Tân (2010), TLTB lúc tuần tuổi (TN: 2151,2 g; ĐC: 2051,9 g), Lê Thị Bạch Vân (2009), TLTB lúc tuần tuổi (TN: 2200 g; ĐC: 2193 g) kết cao chúng tơi, chênh lệch khác biệt phần thức ăn sử dụng chế phẩm khác thí nghiệm Như vậy, lô giảm pH nước uống 3,5 giúp gà tăng trọng tốt 4.7 Tăng trọng bình quân ngày (TTBQN) Tăng trọng bình quân ngày (g/con/ngày) gà qua giai đoạn trình bày qua Bảng 4.7 Bảng 4.7 Tăng trọng bình quân ngày gà (g/con/ngày) Ngày tuổi Lô TN Lô ĐC P – 21 35,62 33,61 < 0,001 21 – 49 65,71 60,58 < 0,001 – 49 52,82 49,02 < 0,001 Biểu đồ 4.5 Tăng trọng bình quân ngày Qua Bảng 4.7 Biểu đồ 4.5 ta thấy TTBQN lô giảm tuần tuổi thứ TTBQN lô TN cao lô ĐC, cụ thể: Ở giai đoạn – 21 ngày tuổi, TTBQN lô 35 TN (35,62) cao lô ĐC (33,61), khác biệt rất có ý nghĩa mặt thống kê, với P < 0,001 Ở giai đoạn 21 – 49 ngày tuổi, TTBQN lô TN (65,71) cao lô ĐC (60,58), khác biệt rất có ý nghĩa mặt thống kê, với P < 0,001 Qua tuần ni thí nghiệm ta thấy TTBQN lơ TN (52,82) cao lô ĐC (49,02), khác biệt rất có ý nghĩa mặt thống kê với P < 0,001 Như vậy, lô giảm pH = 3,5 nước uống acid citric làm cho hệ vi sinh vật có lợi đường tiêu hóa gà phát triển tốt ức chế vi sinh vật có hại giúp gà tiêu hóa hấp thụ thức ăn tốt dẫn đến tăng trọng bình quân ngày tốt 4.8 Thức ăn tiêu thụ bình quân (TĂTTBQ) Lượng thức ăn tiêu thụ bình quân (g/con/ngày) gà qua giai đoạn trình bày qua Bảng 4.8 Bảng 4.8 Thức ăn tiêu thụ bình quân qua giai đoạn (g/con/ngày) Ngày tuổi Lô TN Lô ĐC – 21 49,52 51,38 21 – 49 142,32 137,99 – 49 103,67 102,65 Qua Bảng 4.8 ta thấy: giai đoạn từ – 21 ngày tuổi, lượng thức ăn tiêu thụ bình qn lơ ĐC (51,38) cao lô TN (49,52) Giai đoạn 21 – 49 ngày tuổi, lượng thức ăn tiêu thụ bình qn lơ TN (142,32) cao lơ ĐC (137,99) Xét tồn giai đoạn, lượng thức ăn tiêu thụ bình qn lơ TN (103,67) cao lô ĐC (102,65) Như vậy, lô giảm pH = 3,5 làm tăng độ chua nước uống làm kích thích tính thèm ăn gà nên gà ăn nhiều tăng trọng tốt 4.9 Hệ số chuyển biến thức ăn (HSCBTĂ) (kgTĂ/kgTT) HSCBTĂ gà lơ thí nghiệm qua giai đoạn trình bày qua Bảng 4.9 36 Bảng 4.9 Hệ số chuyển biến thức ăn gà Ngày tuổi Lô TN Lô ĐC – 21 1,39 1,53 21 – 49 2,17 2,28 – 49 1,96 2,1 Biểu đồ 4.6 Biểu đồ HSCBTĂ gà thí nghiệm Qua Bảng 4.9 Biểu đồ 4.6 ta thấy: giai đoạn – 21 ngày tuổi, HSCBTĂ lô TN (1,39) thấp lô ĐC (1,53), giai đoạn 21 – 49 ngày tuổi, HSCBTĂ lô TN (2,17) thấp lô ĐC (2,28) Xét tồn thí nghiệm, ta thấy HSCBTĂ lô TN (1,96) thấp lô ĐC (2,1) Theo Nguyễn Hải Linh (2010), HSCBTĂ 2,2 cao chúng tơi Sự chênh lệch khác giống, cách chăm sóc thức ăn Như vậy, lô gà sử dụng acid citric để làm giảm pH nước uống 3,5 làm tăng khả tiêu hóa, hấp thụ thức ăn gà giảm HSCBTĂ 4.10 Tỷ lệ chết loại thải Tỷ lệ chết loại thải lơ gà thí nghiệm qua giai đoạn ghi nhận lại qua Bảng 4.10 37 Bảng 4.10 Tỷ lệ chết tỷ lệ loại thải lơ gà thí nghiệm (%) Tuần tuổi Lô TN Tỷ lệ chết (%) Lô ĐC Tỷ lệ loại thải (%) Tỷ lệ chết (%) Tỷ lệ loại thải (%) 0 0 0,14 0,29 0,29 0,14 0,14 0,43 0,29 0,71 0,71 1,29 1,43 0,43 0,71 0,29 0,14 0,57 0,29 0,57 0,43 1,14 0,86 1,86 Tổng 2,85 4,14 4,14 P > 0,05 Gà bị loại thải gà còi cọc, ủ rủ, ăn yếu, yếu chân Qua Bảng 4.10 ta thấy tỷ lệ chết lô TN (3 %) thấp lô ĐC (4,14 %), khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Trần Bảo Tín (2010), thí nghiệm gà lương phượng với tỷ lệ chết 3,76 % Như vậy, kết thấp so với tác giả Chênh lệch điều kiện chăm sóc ni dưỡng, tình hình dịch tể trại giống gà khác Tỷ lệ loại thải lô TN (2,85 %) thấp lô ĐC (4,14 %), khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Như vậy, lô giảm pH nước uống làm giảm thấp tỷ lệ bệnh nên tỷ lệ gà chết loại thải thấp 4.11 Hiệu kinh tế Hiệu kinh tế tính tốn dựa chi phí thức ăn, chi phí chuồng trại, tiền cơng chăm sóc, tiền giống, tiền thuốc thú y vaccine, tiền chất độn chuồng, tiền điện nước chi phí khác Hiệu kinh tế trình bày qua Bảng 4.11 38 Bảng 4.11 Hiệu kinh tế Chi tiêu Lô TN Lô ĐC Lượng thức ăn (kg) 3347 3290 Chi phí thức ăn (đồng) 29129120 28655040 Tiền khấu hao chuồng trại (đồng) 1000000 1000000 Tiền công (đồng) 1225000 1225000 Tiền giống: 7.700 (đồng/con) 5390000 5390000 Acid citric (kg) 11,5 Tiền thuốc + vaccine (đồng) 933632,8 3770557 Tiền chất độn chuồng (đồng) 140000 140000 Tiền điện, nước (đồng) 150000 150000 Giá gà thịt (đồng) 26000 26000 Chi phí khác (đồng) 200000 200000 Tổng chi phí (đồng) 38167752,8 40530597 Tiền bán gà (đồng) 45028152 40761864 Lợi nhuận (đồng) 6860399,2 231267 - Giá thức ăn: 9120 (đồng/kg) - Giá bắp: 5600 (đồng/kg) - Giá men: 52000 (đồng/kg) Như lô sử dụng acid citric để hạ pH = 3,5 nước uống cho hiệu kinh tế cao 39 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thử nghiệm giảm pH = 3,5 nước uống đến hiệu phòng bệnh khả tăng trọng gà thịt trại chăn nuôi gà công nghiệp Nguyễn Phước Truyền huyện Tân Trụ tỉnh Long An, chúng tơi có số kết luận sau: Sử dụng acid citric để giảm pH = 3,5 nước uống cho gà mang lại hiệu khả quan việc phòng bệnh CRD, giảm chi phí thuốc thú y giúp gà tăng trọng tốt từ mang lại hiệu kinh tế cao so với lơ ĐC, cụ thể là: khả phòng bệnh lô TN tốt lô ĐC, trọng lượng trung bình lơ TN (2628 g) cao lơ ĐC (2442 g), tỷ lệ chết lô TN (3 %) thấp lô ĐC (4,14 %) tỷ lệ loại thải lô TN (2,85 %) thấp lô ĐC (4,14 %), lô sử dụng acid citric để làm giảm pH = 3,5 nước uống sinh trưởng phát triển tốt so với lô đối chứng, hệ số chuyển biến thức ăn lô TN (1,96) thấp lô ĐC (2,1), lượng thuốc thú y sử dụng lơ TN so với lơ ĐC Tuy nhiên, hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle lô giảm thấp không đủ để bảo hộ đàn gà, cụ thể: 21 ngày tuổi lô TN (MG = 10,6 %CD = 40) cao lô ĐC (MG = 6,1 %CD = 13,33), 35 ngày tuổi lô TN (MG = 4, %CD = 20) cao lô ĐC (MG = 3,7, %CD = 0) 5.2 Đề nghị y Tiến hành mổ khám, xét nghiệm gà khỏe mạnh nhiều giai đoạn khác q trình ni y Thí nghiệm nhiều giống gà khác với số lượng gà nhiều 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Tơ Minh Châu, 2007 Giáo trình vi sinh vật đường ruột ứng dụng Chăn Nuôi Tủ sách ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Trần Văn Chính, 2007 Hướng dẫn thực tập phần mềm thống kê Minitab 12.21 for windows Tủ sách ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, 196 trang Nguyễn Văn Cơng, 2007 Thống kê sinh học ứng dụng chăn nuôi thú y Tủ sách ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, 137 trang Trần Thị Dân, Dương Nguyên Khang, 2006 Sinh lý vật ni NXB Nơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh, trang 153 – 155 Lê Hữu Khương, 2008 Giáo trình ký sinh trùng thú y Tủ sách ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, trang 181 – 184 Nguyễn Hải Linh, 2010 Thử nghiệm hiệu phòng bệnh CRD gà Lương phượng kháng sinh Gentatylo giảm pH nước uống trại chăn nuôi A tỉnh Đồng Nai LVTN ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Lê Hồng Mận, Bùi Lan Hương Minh, 1989 Sinh lý gia cầm NXB Nông Nghiệp Hà Nội, 288 trang Nguyễn Thị Mỹ Nữ, 2009 Thử nghiệm so sánh hiệu bổ sung chế phẩm nấm men Celon – Enzyme Phytase thức ăn gà thịt LVTN ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Phước Ninh, 2000 Khảo sát số yếu tố liên quan đến tình hình nhiễm Mycoplasma gà đẻ công nghiệp huyện Dĩ An (Bình Dương) quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) Báo cáo khoa học 10 Nguyễn Thị Phước Ninh, 2009 Giáo trình truyền nhiễm chung – gia cầm Tủ sách ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, 118 trang 41 11 Trần Xuân Tân, 2010 Thử nghiệm chế phẩm BIOMIN® P.E.P 125 POULTRY thức ăn gà thịt cơng nghiệp LVTN ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 12 Võ Bá Thọ, 1996 Kỹ thuật nuôi gà cơng nghiệp NXB Nơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh, 487 trang 13 Lâm Minh Thuận, 2004 Giáo trình chăn ni gia cầm Tủ sách ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, 172 trang 14 Lê Thị Bạch Vân, 2009 Ảnh hưởng việc sử dụng enzyme phytase thức ăn lên khả tăng trọng gà thịt công nghiệp LVTN ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 15 Đặng Thụy Tường Vi, 2004 Thử nghiệm ảnh hưởng việc sử dụng acid formic enzyme phytase thay toàn kháng sinh phần kháng sinh thức ăn gà thịt công nghiệp LVTN ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 16 Cơng Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam Trung Tâm Chẩn Đoán Cố Vấn Thú Y, 2008 Kỹ thuật chăm sóc gà thịt số bệnh thường gặp, trang 23 42 PHỤ LỤC Kết sử lý thống kê Bảng số liệu thô HGKT chống bệnh Newcastle lô: TN ĐC Lô TN HGKT Lô ĐC Ngày 21 Ngày 35 Ngày Ngày 21 Ngày 35 Ngày tuổi tuổi tuổi tuổi tuổi tuổi 1/2 10 1/4 1/8 1 1/16 2 1/32 3 1/64 4 5 1/128 1/256 Số mẫu 10 15 15 10 15 15 %CD 90 40 20 90 13,33 MG 32 10,6 32 6,1 3,7 Bảng ANOVA so sánh HGKT lô lúc 21 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for MG21 Source DF SS MS l 5.63 5.63 Error 28 73.33 2.62 Total 29 78.97 Level N 15 15 Pooled StDev = Mean 3.467 2.600 1.618 StDev 1.506 1.724 F 2.15 P 0.154 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) + -+ -+ -+ 2.10 2.80 3.50 4.20 43 Bảng ANOVA so sánh HGKT lô lúc 35 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for mg35 Source DF SS MS l 0.03 0.03 Error 28 50.93 1.82 Total 29 50.97 Level N 15 15 Pooled StDev = Mean 2.000 1.933 StDev 1.690 0.884 1.349 F 0.02 P 0.893 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) + -+ -+ -+ 1.50 2.00 2.50 3.00 Bảng ANOVA so sánh MG lô One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for mg Source DF SS Lô Error 921 Total 925 Level N 3 Pooled StDev = Mean 15.53 13.93 MS 230 StDev 14.64 15.69 15.17 F 0.02 P 0.903 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ 15 30 Bảng ANOVA so sánh trọng lượng gà lúc ngày tuổi (gram) One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for ngày tuổi Source DF SS MS F P lô 2.5 2.5 0.08 0.778 Error 38 1175.0 30.9 Total 39 1177.5 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 20 207.00 5.48 ( * ) 20 206.50 5.64 ( * -) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 5.56 204.0 205.5 207.0 208.5 44 Bảng ANOVA so sánh trọng lượng gà lúc 21 ngày tuổi (gram) One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL3T Source DF SS MS lo 445210 445210 Error 38 985190 25926 Total 39 1430400 Level N 20 20 Pooled StDev = Mean 3940.5 3729.5 StDev 137.7 181.4 161.0 F 17.17 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+3700 3800 3900 4000 Bảng ANOVA so sánh trọng lượng gà lúc 49 ngày tuổi (gram) One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL7T Source DF SS MS lo 8649000 8649000 Error 38 11086000 291737 Total 39 19735000 Level N 20 20 Pooled StDev = Mean 13140 12210 540 F 29.65 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 588 ( * -) 488 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 12000 12400 12800 13200 Bảng ANOVA so sánh tăng trọng bình quân ngày giai đoạn – 21 ngày tuổi (g/con/ngày) One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for ADG 1-21 ngày tuổi Source DF SS MS F P lô 40.18 40.18 17.09 0.000 Error 38 89.37 2.35 Total 39 129.55 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ -1 20 35.557 1.311 ( * ) 20 33.552 1.728 ( * -) + -+ -+ -+ -Pooled StDev = 1.534 33.0 34.0 35.0 36.0 45 Bảng ANOVA so sánh tăng trọng bình quân ngày giai đoạn 21 – 49 ngày tuổi (g/con/ngày) One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for ADG 21-49 ngày tuổi Source DF SS MS F P lô 263.8 263.8 17.73 0.000 Error 38 565.5 14.9 Total 39 829.3 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+1 20 65.712 4.199 ( * ) 20 60.575 3.483 ( * ) -+ -+ -+ -+Pooled StDev = 3.858 60.0 62.5 65.0 67.5 Bảng ANOVA so sánh tăng trọng bình quân ngày giai đoạn – 49 ngày tuổi (g/con/ngày) One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for ADG 1-49 ngày tuổi Source DF SS MS F P lô 143.94 143.94 29.60 0.000 Error 38 184.77 4.86 Total 39 328.71 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 20 52.788 2.400 ( -* -) 20 48.994 1.992 ( -* -) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 2.205 48.0 49.6 51.2 52.8 46 Bảng số liệu thô số chết loại thải lơ thí nghiệm Ngày tuổi Lơ TN Lô ĐC Số chết Số loại thải Số chết Số loại thải 0 0 14 1 21 28 5 10 35 42 49 13 - 49 21 20 29 29 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ chết lô Expected counts are printed below observed counts c 21 25.00 k 679 675.00 Total 700 29 25.00 671 675.00 700 Total 50 1350 1400 Chi-Sq = 0.640 + 0.024 + 0.640 + 0.024 = 1.327 DF = 1, P-Value = 0.249 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ loại thải lô Expected counts are printed below observed counts loai khong loại 20 680 24.50 675.50 Total 700 29 24.50 671 675.50 700 Total 49 1351 1400 47 Chi-Sq = 0.827 + 0.030 + 0.827 + 0.030 = 1.713 DF = 1, P-Value = 0.191 Bảng giá thuốc sử dụng thời gian nuôi Lô TN Tên thuốc Số Lượng (g) Lô ĐC Đơn giá Thành tiền (đồng/ kg) (đồng) Số lượng (g) Đơn giá Thành tiền (đồng/ kg) (đồng) KS Tylan 58,33 2200000 128326 58,33 2200000 128326 KS Apralan 58,33 2950000 172073,5 58,33 2950000 172073,5 Cevac New L 16 (lọ/12000 63000 58800 16 (lọ/12000 63000 58800 con) (đồng/lọ) con) (đồng/lọ) 15 (lọ/12000 139000 15 (lọ/12000 139000 con) (đồng/lọ) con) (đồng/lọ) 13 (lọ/12000 175000 13 (lọ/12000 175000 con) (đồng/lọ) con) (đồng/lọ) 305 220000 67100 2497,7 220000 549494 11500 22000 253000 Electrolyte 1448,3 30000 43449 Flumesol - 500 482,8 400000 193120 Colmyc - E (lọ) 390000 141206,9 Cevac IBD L Vaccine H5N1 Octamic vitamin 121625 132708,3 121625 132708,3 compound Acid citric (đồng/lọ) Phosretic 241,4 450000 108630 Elecbent 965,5 58000 55999 Anagin - C 603,4 98000 59133.2 Vitamin C 3258,6 140000 456204 Ceftiofur 482,8 2200000 1062160 Cephalexin 241,4 1500000 362100 Octamix AC 482,8 260000 125528 Tổng cộng 933632,8 48 3770557 ... khảo sát MG : Hiệu giá kháng thể HSCBTĂ : Hệ số chuyển biến thức ăn HA : (Haemagglutination) phản ứng ngưng kết hồng cầu HI : (Haemagglutination Inhibition) phản ứng ngăn trở ngưng kết hồng cầu... chỉnh, hệ thần kinh đóng vai trò quan trọng Nhiệt độ quan bên não luôn khơng đổi, cao nhiệt độ trung bình thân Nhiệt độ da thấp bị thay đổi Bởi nhiệt độ phần khác thể khơng giống nhau, khái niệm... lớn khơng ngừng, sau ăn tăng cường Trong tiết dịch vị tuyến dày người ta nhận thấy có pha phản xạ pha thần kinh hóa học Mức độ tiết dịch vị tuyến dày phụ thuộc vào loài, tuổi, trạng thái sinh lý
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG BỆNH VÀ KHẢ NĂNG TĂNG TRỌNG CỦA GÀ THỊT CÔNG NGHIỆP TRONG VIỆC GIẢM pH = 3,5 TRONG NƯỚC UỐNG , KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG BỆNH VÀ KHẢ NĂNG TĂNG TRỌNG CỦA GÀ THỊT CÔNG NGHIỆP TRONG VIỆC GIẢM pH = 3,5 TRONG NƯỚC UỐNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay