ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioides Chaux và Fang, 1949)

71 2 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN -oOo - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG TỈ LỆ SỐNG CỦA LĂNG NHA (Mystus wyckioides Chaux Fang, 1949) Ngành : NI TRỒNG THỦY SẢN Niên khóa : 2006 - 2010 Sinh viên thực : NGUYỄN LÂM NHỊ LONG Tháng 08/2010 ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG TỈ LỆ SỐNG CỦA LĂNG NHA (Mystus wyckioides Chaux Fang, 1949) Thực NGUYỄN LÂM NHỊ LONG Khóa luận đệ trình để hồn tất yêu cầu cấp Kỹ Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN PHÚ HÒA Tháng năm 2010 i TÓM TẮT Đề tài “Ảnh hưởng độ mặn lên sinh trưởng tỉ lệ sống lăng nha (Mystus wyckioides)” thực trại thực nghiệm Khoa Thủy Sản thuộc Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM từ tháng 05/2010 đến tháng 07/2010 Thí nghiệm gồm nghiệm thức, nghiệm thức lặp lại lần bố trí hồn tồn ngẫu nhiên có trọng lượng trung bình 1,3 g, chiều dài trung bình 5,02 cm Nghiên cứu nuôi độ mặn 0‰ (nghiệm thức 1), 6‰ (nghiệm thức 2), 8‰ (nghiệm thức 3), 10‰ (nghiệm thức 4), 12‰ (nghiệm thức 5) Kết thu sau thí nghiệm sau:  Tỉ lệ sống trung bình nghiệm thức 1, 2, sai biệt khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05), tỉ lệ sống trung bình nhóm nghiệm thức 1, 2, nhóm nghiệm thức 4, sai biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05), tỉ lệ sống trung bình nghiệm thức 4, sai biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) Trong đó, tỉ lệ sống trung bình cao nghiệm thức 1, 2, (đều 100%), thấp nghiệm thức (0%)  Tăng trọng ngày (DWG), tốc độ tăng trưởng đặc biệt (SGR), tăng trọng (WG) thí nghiệm trọng lượng trung bình (Wt), chiều dài trung bình (Lt) kết thúc thí nghiệm nghiệm thức 1, với nghiệm thức 3, với sai biệt ý nghĩa thống kê (P > 0,05), nhóm nghiệm thức 1, với nhóm nghiệm thức 3, sai biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05), ngoại trừ tiêu tăng trọng ngày (SGR) tăng trọng (WG) nghiệm thức sai biệt khơng có ý nghĩa thống kê so với nhóm nghiệm 1, (P > 0,05)  FCR nghiệm thức dao động từ 1,33 – 3,50 Theo kết thống kê, FCR nghiệm thức 1, 2, 3, sai biệt khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05)  Hệ số biến động trọng lượng (CvW) hệ số biến động chiều dài (CvL) có xu hướng tăng dần theo độ mặn theo kết thống kê sai biệt không rõ rệt nghiệm thức 1, 2, 3, ii LỜI CẢM TẠ Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban Giám hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Ban Chủ nhiệm quý Thầy Cô Khoa Thủy Sản Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến Nguyễn Phú Hòa tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ suốt thời gian làm đề tài Xin cảm ơn gia đình thân yêu chia sẻ giúp đỡ tạo điệu kiện thuận lợi vật chất tinh thần năm tháng học tập giảng đường đại học suốt trình làm khóa luận tốt nghiệp Cảm ơn bạn, anh chị làm đề tài toàn thể anh em Trại Thực Nghiệm Thủy Sản giúp đỡ tơi q trình làm đề tài Cảm ơn tác giả tài liệu mà sử dụng suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Do có hạn chế mặt thời gian kiến thức nên khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q Thầy Cơ, anh chị đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện iii MỤC LỤC Đề mục Trang Trang tựa i Tóm tắt ii Lời cảm tạ iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách hình sơ đồ vii Danh sách bảng viii Danh sách biểu đồ ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm sinh học lăng nha 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Đặc điểm hình thái 2.1.3 Phân bố, tập tính sống 2.1.4 Đặc điểm sinh sản 2.1.4.1 Mùa vụ sinh sản 2.1.4.2 Phân biệt đực, 2.1.4.3 Sức sinh sản 2.1.5 Đặc điểm sinh trưởng, tập tính dinh dưỡng 2.2 Độ mặn, tổng quan áp suất thẩm thấu 2.2.1 Độ mặn 2.2.2 Tổng quan áp suất thẩm thấu 2.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu ảnh hưởng độ mặn lên số loài thủy sản iv Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3.1 Thời gian địa điểm thực đề tài 10 3.2 Dụng cụ thí nghiệm 10 3.3 Đối tượng thí nghiệm 11 3.4 Phương pháp bố trí thí nghiệm 11 3.5 Chăm sóc quản lý 13 3.6 Phân tích tiêu tỉ lệ sống, tăng trưởng 14 3.7 Phương pháp thu thập, xử lý số liệu 15 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 16 4.1 Kết chất lượng nước trình thí nghiệm 16 4.1.1 Nhiệt độ 16 4.1.2 Hàm lượng Oxy hòa tan 18 4.1.3 Độ pH 19 4.1.4 Ammonia 20 4.2 Tỉ lệ sống, tăng trưởng lăng nha độ mặn khác 20 4.2.1 Tỉ lệ sống 20 4.2.2 Tăng trưởng thí nghiệm 22 4.2.3 Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) lăng nha độ mặn khác 27 4.2.4 Tỉ lệ phân đàn 28 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 29 5.1 Kết luận 29 5.2 Đề nghị 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT TB Trung bình NT Nghiệm thức SD Standard Deviation Độ lệch chuẩn DO Dissolved oxygen Hàm lượng oxy hòa tan SR Survival rate Tỉ lệ sống W Weight Trọng lượng L Length Chiều dài WG Weight gain Tăng trọng DWG Daily weight gain Tăng trọng ngày SGR Specific growth rates Tốc độ tăng trưởng đặc biệt FCR Food conversion ratio Hệ số biến đổi thức ăn Cv Coefficient of variation Hệ số biến động vi DANH SÁCH CÁC HÌNH ĐỒ Hình Nội dung Trang Hình 2.1 Hình dạng ngồi lăng nha Hình 3.1 lúc bố trí thí nghiệm 11 Sơ đồ 3.2 Sơ đồ hệ thống bố trí thí nghiệm 12 Hình 3.3 Hệ thống bố trí thí nghiệm 13 Hình 3.4 Thức ăn viên cơng ty TOMBOY 13 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Nội dung Trang Bảng 4.1 Các yếu tố môi trường nước thời gian tiến hành thí nghiệm 16 Bảng 4.2 Tỉ lệ sống 21 Bảng 4.3 Sự tăng trưởng trọng lượng 23 Bảng 4.4 Sự tăng trưởng chiều dài 24 Bảng 4.5 FCR thí nghiệm nghiệm thức 27 Bảng 4.6 Hệ số biến động trọng lượng (CvW) chiều dài (CvL) sau thí nghiệm 28 viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Nội dung Trang Biểu đồ 4.1 Biến động nhiệt độ vào buổi sáng nghiệm thức 17 Biểu đồ 4.2 Biến động nhiệt độ vào buổi chiều nghiệm thức 17 Biểu đồ 4.3 Biến động DO vào buổi sáng nghiệm thức 18 Biểu đồ 4.4 Biến động DO vào buổi chiều nghiệm thức 18 Biểu đồ 4.5 Biến động pH vào buổi sáng nghiệm thức 19 Biểu đồ 4.6 Biến động pH vào buổi chiều nghiệm thức 19 Biểu đồ 4.7 Tăng trưởng trọng lượng 24 Biểu đồ 4.8 Tăng trưởng chiều dài 25 ix Phụ lục 5: thu hoạch nghiệm thức 47 Phụ lục 6: FCR nghiệm thức thí nghiệm NT Lượng ăn (g) Trọng lượng ban đầu/bể (g) Trọng lượng cuối/bể (g) Trọng lượng chết (g) Tăng trọng chết (g) FCR 1.1 40,63 23,80 58,10 0,00 0,00 1,18 1.2 39,79 25,30 55,60 0,00 0,00 1,31 1.3 TB SD 2.1 44,38 41,60 2,44 45,27 26,80 25,30 1,50 27,20 56,80 56,83 1,25 57,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 1,33 0,15 1,47 2.2 38,78 27,90 52,80 0,00 0,00 1,56 2.3 TB SD 3.1 49,72 44,59 5,50 39,67 26,20 27,10 0,85 24,10 58,30 56,33 3,07 50,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 1,53 0,05 1,48 3.2 33,71 26,20 46,60 0,00 0,00 1,65 3.3 TB SD 4.1 35,41 36,26 3,07 18,54 24,60 24,97 1,10 27,50 43,40 46,97 3,76 30,30 0,00 0,00 0,00 8,80 0,00 0,00 0,00 0,52 1,88 1,67 0,20 5,59 4.2 23,42 25,30 38,60 6,60 2,79 1,46 4.3 TB SD 26,77 22,91 4,14 26,30 26,37 1,10 33,70 34,20 4,17 3,00 6,13 2,93 0,36 1,22 1,36 3,45 3,50 2,07 48 Phụ lục 7: Trọng lượng (g) chiều dài (cm) sau kết thúc thí nghiệm NT 1.1 STT Trọng lượng (g) NT 1.2 Chiều dài (cm) STT Trọng lượng Chiều dài (g) (cm) 2,9 6,8 2,4 6,4 3,8 7,7 3,2 7,0 2,5 6,4 2,3 6,6 3,3 7,0 2,5 6,4 2,7 6,6 2,8 6,4 3,1 7,0 2,4 6,5 3,1 7,0 3,5 7,5 3,1 7,0 3,8 7,4 3,0 7,0 2,8 6,9 10 3,0 7,0 10 2,7 6,6 11 2,7 6,6 11 2,7 6,6 12 2,8 6,7 12 2,7 6,7 13 2,5 6,6 13 4,2 7,8 14 2,5 6,2 14 3,2 7,0 15 2,9 6,8 15 2,2 6,3 16 2,9 7,0 16 2,4 6,5 17 2,2 6,2 17 2,6 6,8 18 2,6 6,6 18 2,5 6,6 19 4,0 7,6 19 2,4 6,5 20 2,5 6,5 20 2,3 6,5 49 NT 1.3 NT 2.1 Trọng lượng Chiều dài (g) (cm) 3,0 6,8 6,1 3,0 6,6 3,7 7,5 3,0 7,3 3,2 7,2 3,4 7,3 3,6 7,1 3,0 6,8 1,9 6,0 3,4 7,3 3,7 7,0 3,2 7,0 2,9 7,0 2,5 6,3 3,4 7,2 3,2 6,9 10 3,2 7,1 10 2,3 6,5 11 2,7 6,6 11 2,8 6,9 12 2,9 6,7 12 3,1 6,8 13 2,3 6,2 13 3,0 6,5 14 3,5 7,3 14 3,0 6,6 15 2,2 6,3 15 3,5 7,1 16 2,4 6,5 16 2,3 6,1 17 2,5 6,5 17 2,9 6,4 18 2,1 6,3 18 2,9 6,7 19 2,8 6,7 19 2,6 6,2 20 3,0 7,1 20 1,8 5,6 Trọng lượng Chiều dài (g) (cm) 2,9 6,7 1,9 STT STT 50 NT 2.2 NT 2.3 Trọng lượng Chiều dài (g) (cm) 3,4 6,8 6,0 2,7 6,2 2,7 6,5 2,9 6,7 3,1 6,9 2,8 6,4 2,6 6,3 3,0 6,6 2,4 6,3 2,9 6,7 3,3 7,2 3,1 7,0 2,9 7,6 3,0 6,8 3,8 7,3 2,2 6,1 10 3,4 7,3 10 2,8 6,6 11 2,0 6,0 11 2,6 6,5 12 2,5 6,5 12 3,2 6,7 13 2,1 6,4 13 3,8 7,2 14 2,8 6,5 14 2,6 6,4 15 1,9 5,8 15 3,6 7,3 16 3,1 6,8 16 3,8 7,0 17 2,4 6,0 17 2,5 6,1 18 2,3 6,0 18 2,6 6,5 19 2,6 6,6 19 2,2 6,0 20 2,6 6,5 20 2,6 6,5 Trọng lượng Chiều dài (g) (cm) 2,3 6,1 2,0 STT STT 51 NT 3.1 NT 3.2 Trọng lượng Chiều dài (g) (cm) 2,4 6,3 6,0 2,9 6,5 2,8 6,6 2,6 6,1 2,6 6,0 2,4 6,5 2,0 5,8 3,1 7,1 2,9 6,5 2,0 5,8 2,7 6,4 2,3 6,0 2,5 6,4 2,1 5,8 2,7 6,6 3,0 7,0 10 2,4 6,1 10 2,4 6,4 11 2,8 6,5 11 2,1 6,0 12 2,8 6,5 12 2,2 6,1 13 2,5 6,2 13 2,3 6,1 14 2,5 6,5 14 2,4 6,4 15 2,3 6,0 15 2,2 6,0 16 2,2 6,0 16 2,2 6,0 17 2,5 6,1 17 2,2 6,6 18 2,4 6,3 18 2,2 6,2 19 2,9 6,8 19 1,5 6,2 20 2,3 6,2 20 2,1 6,4 Trọng lượng Chiều dài (g) (cm) 2,7 6,4 2,4 STT STT 52 NT 3.3 NT 4.1 Trọng lượng Chiều dài (g) (cm) 2,9 6,8 5,9 2,5 6,5 2,3 6,0 2,8 6,3 1,9 5,5 2,1 6,1 1,8 5,7 1,9 5,8 1,7 5,9 2,5 6,5 2,3 6,1 2,4 6,1 2,0 5,8 2,2 6,0 2,4 6,5 2,3 6,1 10 2,4 5,8 10 2,2 5,9 11 2,8 6,6 11 2,1 6,1 12 1,9 5,9 12 1,6 5,6 13 2,4 6,2 13 1,2 5,0 14 2,2 6,0 14 1,6 5,5 15 2,8 6,6 16 2,1 5,9 17 1,6 5,5 18 2,3 6,0 19 1,7 5,5 20 2,3 6,2 Trọng lượng Chiều dài (g) (cm) 2,3 6,0 2,2 STT STT 53 NT 4.2 NT 4.3 Trọng lượng Chiều dài (g) (cm) 2,3 6,7 6,5 1,7 6,0 3,0 7,0 1,5 5,6 2,9 6,5 1,6 6,5 2,0 5,6 1,9 6,0 2,2 6,1 1,8 5,8 1,7 5,8 1,7 6,0 3,2 6,9 2,9 6,9 1,5 5,0 1,9 6,0 10 2,4 6,0 10 1,5 6,7 11 1,9 5,9 11 1,4 5,5 12 1,9 6,0 12 2,1 6,3 13 1,8 6,0 13 2,7 6,7 14 2,3 6,3 14 1,8 6,0 15 2,1 6,3 15 2,4 6,5 16 2,0 5,9 16 1,6 5,5 17 1,8 5,8 17 1,6 5,4 18 1,3 5,5 Trọng lượng Chiều dài (g) (cm) 2,3 6,0 3,6 STT STT 54 Phụ lục 8: Hệ số biến động trọng lượng (CvW) chiều dài (CvL) nghiệm thức thí nghiệm NT CvW (%) CvL (%) 1.1 15,02 5,69 1.2 19,37 6,03 1.3 20,51 6,45 TB 18,30 6,06 SD 2,90 0,38 2.1 14,43 6,51 2.2 19,25 7,83 2.3 15,84 5,39 TB 16,51 6,57 SD 2,48 1,22 3.1 9,56 4,20 3.2 15,57 5,56 3.3 15,40 5,44 TB 13,51 5,07 SD 3,42 0,75 4.1 21,84 7,60 4.2 25,58 7,80 4.3 23,83 8,00 TB 23,75 7,80 SD 1,87 0,20 55 Phụ lục 9: Kết xử lý thống kê Tỉ lệ sống (%) Analysis of Variance for tls Source DF SS MS nt1 5,55556 1,38889 Error 10 0,03513 0,00351 Total 14 5,59068 Level N 3 3 Mean 1,5708 1,5708 1,5708 1,1378 0,0000 Pooled StDev = StDev 0,0000 0,0000 0,0000 0,1325 0,0000 0,0593 F 395,40 P 0,000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ -(*-) (*-) (*-) (-*) (-*-) + -+ -+ -+ -0,00 0,50 1,00 1,50 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,00818 Critical value = 4,65 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -0,1591 0,1591 -0,1591 0,1591 -0,1591 0,1591 0,2739 0,5921 0,2739 0,5921 0,2739 0,5921 1,4117 1,7299 1,4117 1,7299 1,4117 1,7299 0,9787 1,2969 Trọng lượng đầu thí nghiệm (g) One-way ANOVA Source DF SS MS F P nt1 0,02209 0,00736 2,18 0,168 Error 0,02700 0,00338 Total 11 0,04909 S = 0,05809 R-Sq = 45,00% R-Sq(adj) = 24,38% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 1,2667 0,0751 ( * ) 1,3567 0,0451 ( * ) 3 1,2500 0,0529 ( * ) 1,3233 0,0551 ( * ) + -+ -+ -+ 1,190 1,260 1,330 1,400 Pooled StDev = 0,0581 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of nt1 Individual confidence level = 98,74% 56 nt1 = subtracted from: nt1 Lower Center Upper -0,06194 0,09000 0,24194 -0,16861 -0,01667 0,13527 -0,09527 0,05667 0,20861 -+ -+ -+ -+-( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 0,15 0,00 0,15 0,30 nt1 = subtracted from: nt1 Lower Center Upper -0,25861 -0,10667 0,04527 -0,18527 -0,03333 0,11861 nt1 = subtracted from: nt1 Lower Center Upper -0,07861 0,07333 0,22527 -+ -+ -+ -+-( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 0,15 0,00 0,15 0,30 -+ -+ -+ -+-( -* -) -+ -+ -+ -+ 0,15 0,00 0,15 0,30 Trọng lượng cuối thí nghiệm (g) One-way ANOVA Source DF nt1 Error Total 11 S = 0,1641 Level N 3 3 SS MS 1,1987 0,3996 0,2155 0,0269 1,4142 R-Sq = 84,76% Mean 2,8433 2,8200 2,3500 2,1000 StDev 0,0651 0,1562 0,1908 0,2066 F 14,84 P 0,001 R-Sq(adj) = 79,05% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( -* ) ( * ) ( * -) ( * ) -+ -+ -+ -+-2,10 2,40 2,70 3,00 Pooled StDev = 0,1641 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of nt1 Individual confidence level = 98,74% nt1 = subtracted from: nt1 Lower Center Upper + -+ -+ -+ -0,4526 -0,0233 0,4059 ( -* ) -0,9226 -0,4933 -0,0641 ( * ) -1,1726 -0,7433 -0,3141 ( -* ) + -+ -+ -+ -1,20 -0,60 0,00 0,60 nt1 = subtracted from: nt1 Lower Center Upper + -+ -+ -+ -0,8992 -0,4700 -0,0408 ( * ) -1,1492 -0,7200 -0,2908 ( * ) + -+ -+ -+ -1,20 -0,60 0,00 0,60 nt1 = subtracted from: nt1 Lower Center Upper + -+ -+ -+ -0,6792 -0,2500 0,1792 ( * ) + -+ -+ -+ -1,20 -0,60 0,00 0,60 Tăng trọng ngày (DWG) One-way ANOVA Source DF nt1 Error Total 11 S = 0,005 SS MS F P 0,0010917 0,0003639 14,56 0,001 0,0002000 0,0000250 0,0012917 R-Sq = 84,52% R-Sq(adj) = 78,71% 57 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 0,040000 0,000000 ( * ) 0,036667 0,005774 ( * -) 3 0,023333 0,005774 ( -* ) 0,016667 0,005774 ( * -) + -+ -+ -+ 0,010 0,020 0,030 0,040 Pooled StDev = 0,005000 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of nt1 Individual confidence level = 98,74% nt1 = subtracted from: nt1 Lower -0,016410 -0,029744 -0,036410 Center -0,003333 -0,016667 -0,023333 Upper 0,009744 -0,003590 -0,010256 + -+ -+ -+( -* ) ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+-0,020 0,000 0,020 0,040 nt1 = subtracted from: nt1 Lower Center -0,026410 -0,013333 -0,033077 -0,020000 Upper -0,000256 -0,006923 + -+ -+ -+( -* ) ( * ) + -+ -+ -+-0,020 0,000 0,020 0,040 nt1 = subtracted from: nt1 Lower Center -0,019744 -0,006667 Upper 0,006410 + -+ -+ -+( * -) + -+ -+ -+-0,020 0,000 0,020 0,040 Tốc độ tăng trưởng đặc biệt (SGR) One-way ANOVA Source DF nt1 Error Total 11 S = 0,2272 Level N 3 3 SS MS 1,1730 0,3910 0,4129 0,0516 1,5859 R-Sq = 73,96% Mean 1,9300 1,7400 1,4967 1,0933 StDev 0,1778 0,2066 0,2369 0,2757 F 7,57 P 0,010 R-Sq(adj) = 64,20% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) ( * -) ( * -) + -+ -+ -+ 0,80 1,20 1,60 2,00 Pooled StDev = 0,2272 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of nt1 Individual confidence level = 98,74% nt1 = subtracted from: nt1 Lower -0,7842 -1,0275 -1,4309 Center -0,1900 -0,4333 -0,8367 Upper 0,4042 0,1609 -0,2425 + -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+ -1,40 -0,70 0,00 0,70 58 nt1 = subtracted from: nt1 Lower Center Upper -0,8375 -0,2433 0,3509 -1,2409 -0,6467 -0,0525 nt1 = subtracted from: nt1 Lower Center Upper -0,9975 -0,4033 0,1909 + -+ -+ -+ ( * -) ( * -) + -+ -+ -+ -1,40 -0,70 0,00 0,70 + -+ -+ -+ ( -* ) + -+ -+ -+ -1,40 -0,70 0,00 0,70 Sự tăng trọng (WG) One-way ANOVA Source DF nt1 Error Total 11 S = 0,1933 Level N 3 3 SS MS 1,1911 0,3970 0,2990 0,0374 1,4901 R-Sq = 79,93% Mean 1,5767 1,4633 1,1000 0,7767 StDev 0,1242 0,1966 0,2117 0,2250 F 10,62 P 0,004 R-Sq(adj) = 72,41% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * ) ( -* ) ( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -0,70 1,05 1,40 1,75 Pooled StDev = 0,1933 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of nt1 Individual confidence level = 98,74% nt1 = subtracted from: nt1 Lower Center Upper -+ -+ -+ -+ -0,6190 -0,1133 0,3923 ( * -) -0,9823 -0,4767 0,0290 ( * ) -1,3056 -0,8000 -0,2944 ( -* ) -+ -+ -+ -+ -0,70 0,00 0,70 1,40 nt1 = subtracted from: nt1 Lower Center Upper -+ -+ -+ -+ -0,8690 -0,3633 0,1423 ( * ) -1,1923 -0,6867 -0,1810 ( * ) -+ -+ -+ -+ -0,70 0,00 0,70 1,40 nt1 = subtracted from: nt1 Lower Center Upper -+ -+ -+ -+ -0,8290 -0,3233 0,1823 ( * -) -+ -+ -+ -+ -0,70 0,00 0,70 1,40 Chiều dài cuối thí nghiệm (cm) One-way ANOVA Source DF nt1 Error Total 11 S = 0,1020 Level N 3 3 SS MS 1,0266 0,3422 0,0832 0,0104 1,1098 R-Sq = 92,50% Mean 6,7767 6,6100 6,1867 6,0667 StDev 0,0379 0,0800 0,1793 0,0404 F 32,90 P 0,000 R-Sq(adj) = 89,69% -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * -) ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -6,00 6,25 6,50 6,75 59 Pooled StDev = 0,1020 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of nt1 Individual confidence level = 98,74% nt1 = subtracted from: nt1 Lower Center Upper + -+ -+ -+ -0,4334 -0,1667 0,1001 ( -* ) -0,8567 -0,5900 -0,3233 ( * -) -0,9767 -0,7100 -0,4433 ( -* ) + -+ -+ -+ -1,00 -0,50 0,00 0,50 nt1 = subtracted from: nt1 Lower Center Upper + -+ -+ -+ -0,6901 -0,4233 -0,1566 ( -* ) -0,8101 -0,5433 -0,2766 ( * ) + -+ -+ -+ -1,00 -0,50 0,00 0,50 nt1 = subtracted from: nt1 Lower Center Upper + -+ -+ -+ -0,3867 -0,1200 0,1467 ( -* ) + -+ -+ -+ -1,00 -0,50 0,00 0,50 Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) One-way ANOVA Analysis of Variance for fcr Source DF SS MS nt 9,12 3,04 Error 8,66 1,08 Total 11 17,79 Level N 3 3 Pooled StDev = Mean 1,323 1,527 1,670 3,500 StDev 0,150 0,049 0,201 2,065 1,041 F 2,81 P 0,108 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * ) ( * -) -+ -+ -+ -+ 0,0 1,5 3,0 4,5 Hệ số biến động trọng lượng (CvW) One-way ANOVA Source DF nt1 Error Total 11 S = 2,727 Level N 3 3 SS MS 166,62 55,54 59,49 7,44 226,12 R-Sq = 73,69% Mean 18,300 16,507 13,510 23,750 StDev 2,897 2,478 3,422 1,871 F 7,47 P 0,010 R-Sq(adj) = 63,82% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( * ) ( * ) ( -* ) + -+ -+ -+ 10,0 15,0 20,0 25,0 Pooled StDev = 2,727 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of nt1 Individual confidence level = 98,74% nt1 = subtracted from: nt1 Lower Center Upper -+ -+ -+ -+-2 -8,925 -1,793 5,339 ( * ) -11,922 -4,790 2,342 ( * ) -1,682 5,450 12,582 ( * -) -+ -+ -+ -+ 10 10 20 60 nt1 = subtracted from: nt1 Lower Center Upper -10,129 -2,997 4,135 0,111 7,243 14,375 nt1 = subtracted from: nt1 Lower Center Upper 3,108 10,240 17,372 -+ -+ -+ -+-( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ 10 10 20 -+ -+ -+ -+-( * ) -+ -+ -+ -+ 10 10 20 Hệ số biến động chiều dài (CvL) One-way ANOVA Source DF nt1 Error Total 11 S = 0,7489 SS MS F P 11,653 3,884 6,93 0,013 4,487 0,561 16,140 R-Sq = 72,20% R-Sq(adj) = 61,77% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 6,0567 0,3807 ( -* ) 6,5767 1,2214 ( * -) 3 5,0667 0,7529 ( -* ) 7,8000 0,2000 ( -* -) + -+ -+ -+ 4,8 6,0 7,2 8,4 Pooled StDev = 0,7489 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of nt1 Individual confidence level = 98,74% nt1 = subtracted from: nt1 Lower Center Upper -+ -+ -+ -+ -1,4388 0,5200 2,4788 ( -* -) -2,9488 -0,9900 0,9688 ( -* -) -0,2154 1,7433 3,7021 ( -* -) -+ -+ -+ -+ -2,5 0,0 2,5 5,0 nt1 = subtracted from: nt1 Lower Center Upper -+ -+ -+ -+ -3,4688 -1,5100 0,4488 ( -* -) -0,7354 1,2233 3,1821 ( -* -) -+ -+ -+ -+ -2,5 0,0 2,5 5,0 nt1 = subtracted from: nt1 Lower Center Upper -+ -+ -+ -+ 0,7746 2,7333 4,6921 ( -* -) -+ -+ -+ -+ -2,5 0,0 2,5 5,0 61 ... Chí Minh, chúng tơi thực đề tài: Ảnh hưởng độ mặn lên tăng trưởng tỉ lệ sống cá lăng nha 1.2 Mục tiêu đề tài Đánh giá tỉ lệ sống tăng trưởng cá lăng nha độ mặn 0‰, 6‰, 8‰, 10‰ 12‰ Chương TỔNG... 4.1.3 Độ pH 19 4.1.4 Ammonia 20 4.2 Tỉ lệ sống, tăng trưởng cá lăng nha độ mặn khác 20 4.2.1 Tỉ lệ sống 20 4.2.2 Tăng trưởng cá thí nghiệm 22 4.2.3 Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) cá lăng nha độ mặn. . .ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioides Chaux Fang, 1949) Thực NGUYỄN LÂM NHỊ LONG Khóa luận đệ trình
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioides Chaux và Fang, 1949) , ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioides Chaux và Fang, 1949)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay