ẢNH HƯỞNG CỦA BACILLUS SUBTILIS VÀ LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS LÊN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii)

91 3 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA BACILLUS SUBTILIS LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS LÊN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) Họ tên sinh viên : NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG Ngành : NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Niên Khóa : 2008 – 2010 Tháng 8/2010 ẢNH HƯỞNG CỦA BACILLUS SUBTILIS LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS LÊN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) Tác giả NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn TS ĐINH THẾ NHÂN Tháng 8/2010 i TÓM TẮT Đề tài : “Ảnh hưởng Bacillus subtilis Lactobacillus acidophilus lên sinh trưởng, phát triển tỷ lệ sống ấu trùng tôm xanh (Macrobrachium rossenbergii) thực Trại Thực Nghiệm Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh từ tháng đến tháng năm 2010 Thí nghiệm bố trí gồm nghiệm thức, lần lặp lại Kết cho thấy có khác biệt số giai đoạn ấu trùng (LSI) sau 10 ngày 15 ngày nuôi, thời gian biến thái, tỷ lệ sống chất lượng hậu ấu trùng nghiệm thức Nghiệm thức bổ sung kết hợp vi khuẩn Bacillus subtilis Lactobacillus acidophilus cho kết tốt với tỷ lệ sống đạt 67,6%, hai nghiệm thức bổ sung Lactobacillus acidophilus Bacillus subtilis cho tỷ lệ sống trung bình đạt 56,8% 50,2%, nghiệm thức khơng bổ sung vi khuẩn cho kết thấp 23,4% Từ ta rút kết luận ban đầu: Có ảnh hưởng tích cực việc bổ sung vi khuẩn Bacillus subtilis Lactobacillus acidophilus lên tốc độ tăng trưởng, thời gian biến thái từ ấu trùng sang hậu ấu trùng tỷ lệ sống ấu trùng tôm xanh thí nghiệm Đồng thời việc bổ sung kết hợp dòng vi khuẩn vào nước ương thông qua làm giàu Artemia cho thấy hiệu ảnh hưởng tích cực ii LỜI CẢM TẠ Chúng tơi xin chân thành cảm tạ: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm, tồn thể q thầy Khoa Thủy sản tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức giúp đỡ, bảo chúng tơi suốt q trình học tập thời gian thực đề tài Đặc biệt với lòng biết ơn sâu sắc xin gởi đến thầy Đinh Thế Nhân tận tình giúp đỡ hướng dẫn chúng tơi suốt q trình học tập thực đề tài tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn đến gia đình, anh chị, bạn lớp động viên giúp đỡ chúng tơi q trình học tập thời gian thực đề tài Do kiến thức chuyên mơn hạn chế thời gian thực đề tài ngắn nên tránh khỏi thiếu sót mong đón nhận ý kiến đóng góp từ q thầy bạn để luận văn hoàn chỉnh iii MỤC LỤC Trang tựa i Tóm tắt ii Lời cảm tạ iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình iix Danh sách đồ thị iix Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc Điểm Sinh Học Của Tôm Càng Xanh 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Hình thái 2.1.3 Vùng phân bố tôm xanh 2.1.4 Vòng đời tơm xanh 2.1.5 Tập tính dinh dưỡng tơm xanh 2.1.6 Đặc điểm sinh trưởng tôm xanh 2.1.7 Đặc điểm sinh sản tôm xanh 2.1.8 Điều kiện môi trường sống 10 2.2 Đặc Điểm Sinh Học Ấu Trùng Tôm Càng Xanh 11 2.2.1 Hình thái 11 2.2.2 Yêu cầu ương nuôi ấu trùng tôm xanh 14 2.2.3 Mật độ ương ấu trùng 14 2.2.4 Tập tính dinh dưỡng ấu trùng tôm xanh 15 2.2.5 Thức ăn cho ấu trùng tôm xanh ương nuôi 16 2.3 Thành Phần Dưỡng Chất Thức Ăn 17 2.3.1 Protein 17 iv 2.3.2 Lipid 18 2.3.3 Vitamin C 20 2.3.4 Khoáng chất 20 2.4 Artemia 20 2.4.1 Phân loại 21 2.4.2 Vòng đời 21 2.4.3 Giá trị dinh dưỡng 22 2.5 Một Số Phương Pháp Đánh Giá Chất Lượng Ấu Trùng Hậu Ấu Trùng 23 2.5.1 Đánh giá ấu trùng phương pháp quan sát thông thường 23 2.5.2 Phương pháp đánh giá chất lượng hậu ấu trùng 23 2.6 Một Số Bệnh Thường Gặp Trên Tôm Càng Xanh 24 2.6.1 Bệnh đục 24 2.6.2 Bệnh hoại tử vi khuẩn 24 2.6.3 Bệnh chu kỳ ấu trùng (MCD) 25 2.6.4 Bệnh phát sáng 25 2.6.5 Bệnh Protozoa 26 2.7 Probiotic 26 2.7.1 Bacillus subtillis 26 2.7.2 Lactobacillus acidophilus 29 2.7.3 A1 DHA Selco 31 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM .32 3.1 Thời Gian Địa Điểm Nghiên Cứu 32 3.2 Vật Liệu Trang Thiết Bị Nghiên Cứu 32 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 32 3.2.2 Hệ thống thí nghiệm 33 3.2.3 Nguồn nước 33 3.2.4 Thiết bị dụng cụ 34 3.2.5 Thức ăn 34 3.3 Phương Pháp Nghiên Cứu 35 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 35 3.3.2 Phương pháp làm giàu Artemia 35 v 3.3.3 Chăm Sóc 36 3.4 Phương Pháp Thu Thập Số Liệu 37 3.4.1 Khảo sát hai sản phẩm vi khuẩn sử dụng thí nghiệm 38 3.4.2 Các tiêu môi trường nước 43 3.4.3 Chỉ số giai đoạn ấu trùng (LSI: Larval Stage Index) 43 3.4.4 Tỷ lệ sống ấu trùng thí nghiệm 44 3.4.5 Thời gian biến thái 44 3.4.6 Xử lý thống kê 44 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 45 4.1 Khảo Sát Hai Sản Phẩm Vi Khuẩn Sử Dụng Trong Thí Nghiệm 45 4.1.2 Xác định mật độ vi khuẩn sản phẩm 48 4.1.3 Hình dạng mật độ vi khuẩn qua giai đoạn khảo sát nghiệm thức 50 4.2 Các Yếu Tố Môi Trường Thí Nghiệm 54 4.3 Chỉ Số Giai Đoạn Ấu Trùng (LSI – Larval Stage Index) 54 4.3.1 Khảo sát phát triển ấu trùng thông qua số LSI sau 10 ngày tuổi 55 4.3.2 Khảo sát phát triển ấu trùng thông qua số LSI sau 15 ngày tuổi 56 4.4 Tỷ Lệ Sống Ấu Trùng Trong Thí Nghiệm 57 4.5 Thời Gian Xuất Hiện Post (Tp), Xuất Hiện 10% (T10), Xuất Hiện 90% (T90) Thời Gian Chuyển Post Đồng Loạt (Ts) 60 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .63 5.1 Kết Luận 63 5.2 Đề nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT AA: Arachidonic DHA: Docosahexenoic EPA: Eicosapentaenoic FAO: Food and Agriculture Organization HUFA: Highly unsaturated fatty acid LSI: Larval Stage Index MR: Methyl Red NA: Nutrient Agar NTTS: Nuôi Trồng Thủy Sản PCA: Plate Count Agar PL: Postlarvae PUFA: Poly unsatured fatty acid TCX: Tôm Càng Xanh VKBS: Vi Khuẩn Bổ Sung VKTS: Vi Khuẩn Tổng Số VP: Voges Proskauer vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Đặc điểm phân biệt tôm đực tôm loài Macrobrachium rosenbergii Bảng 2.2 Thành phần acid béo động vật thủy sinh 18 Bảng 2.3 Đặc điểm phân biệt ấu trùng khỏe yếu 23 Bảng 2.4 Các phản ứng sinh hóa Bacillus subtilis 28 Bảng 2.5 Đặc điểm phản ứng sinh hóa Lactobacillus acidophilus 30 Bảng 2.6 Thành phần dinh dưỡng A1 DHA SELCO 31 Bảng 3.1 Sơ đồ thí nghiệm 35 Bảng 3.2 Hàm lượng chất làm giàu 36 Bảng 4.1 Hình dạng khuẩn lạc diện môi trường nuôi cấy TSA NA 45 Bảng 4.2 Kết phản ứng sinh hóa A1 A2 48 Bảng 4.3 Mật độ vi khuẩn ban đầu sản phẩm 48 Bảng 4.4 Mật độ vi khuẩn ban đầu làm giàu Artemia bổ sung vào môi trường nước 49 Bảng 4.5 Hình dạng khuẩn lạc qua giai đoạn khảo sát 50 Bảng 4.6 Mật độ vi khuẩn qua lần khảo sát 52 Bảng 4.7 Các tiêu mơi trường nước thí nghiệm 54 Bảng 4.8 Chỉ số giai đoạn ấu trùng sau 10 ngày tuổi thí nghiệm (Mean ± SE) 55 Bảng 4.9 Chỉ số giai đoạn ấu trùng sau 15 ngày tuổi thí nghiệm (Mean ± SE) 56 Bảng 4.10 Tỷ lệ sống (Mean±SE) ấu trùng tôm xanh qua giai đoạn từ ngày ương thứ đến ngày thứ 24 thí nghiệm 58 Bảng 4.11 Quá trình chuyển post ấu trùng thí nghiệm (Mean±SE) 61 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Hình thái bên ngồi tơm xanh Hình 2.2 Vòng đời tơm xanh Hình 2.3 Vòng đời Artemia (theo Sorgeloos ctv, 1980) 22 Hình 3.1 Tơm xanh mẹ mang trứng 33 Hình 3.2 Hệ thống thí nghiệm 33 Hình 3.3 Chuẩn bị mẫu kiểm tra vi sinh 38 Hình 4.1 Hình dạng khuẩn lạc A1 mơi trường TSA 46 Hình 4.2 Hình dạng khuẩn lạc A2 mơi trường NA 46 Hình 4.3 Kết nhuộm Gram A1 47 Hình 4.4 Kết nhuộm Gram A2 47 DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ Đồ thị 4.1 Tỷ lệ sống ấu trùng thí nghiệm ix 59 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Số liệu kết xử lý thống kê mật độ vi khuẩn đường ruột Artemia (CFU/ml) Nghiệm thức I II III IV Mật độ vi khuẩn VKBS VK Vibrio VKTS 0,6 x 102 1,2 x 104 3,1 x 105 0,4 x 102 1,8 x 103 4,2 x 105 4,3 x 103 8,2 x 103 2,6 x 106 2,8 x 103 8,9 x 103 2,6 x 105 5,2 x 103 6,7 x 103 2,1 x 106 6,1 x 102 5,4 x 103 1,9 x 106 8,5 x 103 3,5 x 103 1,2 x 106 3,5 x 103 3,2 x 103 1,1 x 106 ANOVA vkbs Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 5.933 1.978 62.141 001 Within Groups 127 032 Total 6.060 176 059 686 606 Within Groups 342 086 Total 519 Between Groups 575 192 1.503 342 Within Groups 510 127 Total 1.084 vibrio Between Groups vkts VIBRIO VKBS Duncana Duncana Subset for alpha = 0.05 Subset for alpha = 0.05 nt N 4.00 3.5250 1.00 3.6700 3.7150 3.00 3.7800 3.7550 2.00 3.9300 301 Sig nt N 1.00 1.6900 2.00 3.5400 4.00 3.00 Sig 1.000 244 Means for groups in homogeneous subsets are Means for groups in homogeneous subsets are displayed displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 2.000 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 2.000 VKTS Duncana Subset for alpha = 0.05 nt N 1.00 5.5550 2.00 5.9100 4.00 6.0350 3.00 6.3000 Sig .110 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 2.000 Phụ lục 2: Số liệu kết xử lý thống kê mật độ vi khuẩn đường ruột ấu trùng tôm xanh 10 ngày tuổi (CFU/ấu trùng) Nghiệm thức I II III IV Mật độ vi khuẩn VKBS VK Vibrio VKTS 1,1 x 102 3,4 x 103 5,4 x 107 1,3 x 102 4,1 x 103 5,7 x 107 2,1 x 103 1,5 x103 5,5 x 107 2,5 x 103 1,1 x 103 5,2 x 107 2,9 x 103 1,3 x 103 4,2 x 107 3,2 x 103 1,1 x 103 4,3 x 107 7,9 x 104 1,0 x 103 3,5 x 107 6,7 x 104 0,9 x 102 6,1 x 107 ANOVA Sum of Squares df Mean Square 7.830 2.610 Within Groups 009 002 Total 7.839 Between Groups 414 138 Within Groups 016 004 Total 430 019 006 Within Groups 032 008 Total 051 vkbs1 Between Groups v2 vkts2 Between Groups F Sig 1147.26 000 34.759 003 790 559 VIBRIO VKBS Duncana Duncana Subset for alpha = 0.05 Subset for alpha = 0.05 nt N 1.00 2.0650 2.00 3.3650 3.00 3.4900 4.00 Sig 4.8600 1.000 059 1.000 nt N 4.00 2.9800 3.00 3.0750 2.00 3.1150 1.00 3.5700 Sig Means for groups in homogeneous subsets are 104 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 2.000 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 2.000 VKTS Duncana Subset for alpha = 0.05 nt N 3.00 7.6250 4.00 7.6650 2.00 7.7300 1.00 7.7450 Sig .255 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 2.000 Phụ lục 3: Số liệu kết xử lý thống kê mật độ vi khuẩn đường ruột hậu ấu trùng tôm xanh cuối thí nghiệm (CFU/post) Nghiệm thức Mật độ vi khuẩn I II III IV VKBS VK Vibrio VKTS 0,2 x 102 2,1 x 103 1,6 x 1010 0,3 x 102 2,4 x 103 2,3 x 108 1,2 x 106 1,7 x 103 1,5 x 1010 1,6 x 105 0,2 x 103 1,6 x 109 2,5 x 106 1,9 x 103 2,4 x 108 2,8 x 106 0,2 x 103 2,5 x 108 4,1 x 106 0,4 x 102 3,8 x 109 2,0 x 106 0,5 x 102 3,9 x109 ANOVA vkbs3 v3 vkts3 Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 34.463 11.488 47.620 001 Within Groups 965 241 Total 35.428 Between Groups 3.138 1.046 25.536 005 Within Groups 164 041 Total 3.302 Between Groups 2.086 695 1.243 405 Within Groups 2.239 560 Total 4.325 VIBRIO VKBS Duncana Duncana nt N Subset for alpha = 0.05 N 4.00 2.00 2.2750 2.5300 1.00 3.00 5.8050 3.00 2.00 6.4850 1.00 4.00 Sig 2.4400 8.1450 1.000 238 Sig 1.000 Subset for alpha = 0.05 nt 1.6000 3.3500 1.000 276 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are Means for groups in homogeneous subsets are displayed displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 2.000 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 2.000 VKTS Duncana nt N Subset for alpha = 0.05 3.00 8.3950 1.00 9.2950 4.00 9.5850 2.00 9.6950 Sig .163 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 2.000 Phụ lục 4: Số liệu kết xử lý thống kê mật độ vi khuẩn môi trường nước làm giàu Artemia (CFU/ml) Nghiệm thức Mật độ vi khuẩn I II III IV VKBS VK Vibrio VKTS 0,2 x 102 1,1 x 106 5,7 x 1010 0,3 x 102 1,0 x 106 5,3 x 1010 1,2 x 106 4,0 x 105 3,1 x 109 1,6 x 105 6,5 x105 3,2 x 109 2,5 x 106 3,2 x 105 1,6 x 109 2,8 x 105 2,8 x 104 4,5 x 109 4,1 x 106 2,6 x 105 2,7 x 109 2,0 x 106 1,1 x 105 1,7 x 109 ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 33.211 11.070 49.671 001 892 223 Total 34.103 Between Groups 691 230 9.401 028 Within Groups 098 024 Total 789 Between Groups 2.623 874 29.778 003 Within Groups 117 029 Total 2.740 vkbs4 Within Groups v4 vkts4 VKBS VIBRIO Duncana nt Duncana N Subset for alpha = 0.05 N Subset for alpha = 0.05 1.00 4.00 5.2250 2.00 5.6400 3.00 5.4150 3.00 5.9250 2.00 5.5250 4.00 6.4550 1.00 165 Sig Sig 1.3500 nt 1.000 6.0200 133 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are Means for groups in homogeneous subsets are displayed displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 2.000 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 2.000 VKTS Duncana Subset for alpha = 0.05 nt N 4.00 9.3300 3.00 9.4300 2.00 9.5000 1.00 Sig 10.7350 383 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 2.000 Phụ lục 5: Số liệu kết xử lý thống kê mật độ vi khuẩn môi trường ương ni cuối thí nghiệm (CFU/ml) Nghiệm thức I II III IV Mật độ vi khuẩn VKBS 0,5 x 102 VK Vibrio 2,4 x 104 VKTS 1,0 x 1011 0,6 x 102 3,1 x 105 2,1 x 104 1,3 x 103 8,3 x 1010 3,2 x 109 2,4 x 105 1,5 x 105 1,7 x 105 7,9 x 105 1,1 x 103 3,4 x 103 2,5 x 103 0,6 x103 2,6 x 109 4,5 x 109 3,3 x 109 2,8 x 109 6,9 x 105 0,7 x 103 1,1 x 1010 ANOVA df Mean Square F Sig 24.690 8.230 72.784 001 452 113 Total 25.143 Between Groups 2.704 901 237.944 000 Within Groups 015 004 Total 2.719 Between Groups 2.875 958 17.752 009 Within Groups 216 054 Total 3.091 Between Groups vkbs5 Within Groups v5 vkts5 Sum of Squares VKBS VKTS Duncana Duncana Subset for alpha = 0.05 nt N 1.00 3.00 5.2050 2.00 5.4350 4.00 Sig N 2.00 9.4600 3.00 9.5850 6.3700 4.00 9.7650 1.000 1.00 2 1.7400 1.000 Subset for alpha = 0.05 nt 532 Means for groups in homogeneous subsets are 10.9650 266 Sig displayed 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are a Uses Harmonic Mean Sample Size = 2.000 displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 2.000 VIBRIO Duncana Subset for alpha = 0.05 nt N 4.00 2.8150 2.00 3.00 1.00 Sig 3.0750 3.4650 4.3500 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 2.000 Phụ lục 6: Số liệu kết xử lý thống kê số LSI ấu trùng tôm xanh 10 ngày tuổi 15 ngày tuổi Chỉ số LSI ngày thứ 10 Nghiệm thức I II III IV Mẫu quan sát 6 6 7 6 5 6 6 6 5 6 7 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 6 7 6 7 7 Chỉ số LSI 15 ngày tuổi Nghiệm thức I Mẫu quan sát 8 8 10 8 7 8 10 9 8 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 8 9 9 9 9 9 10 9 10 9 10 9 8 10 9 8 8 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 II III IV 10 10 9 10 10 9 9 10 LSI sau 10 ngày LSI 10 ANOVA Duncana LSI 10 Sum of Squares Between 14.967 Groups df Within Groups 30.333 116 Total 45.300 119 Mean Squar e ntLSI10 N F Sig 4.989 19.07 000 261 Subset for alpha = 0.05 30 5.8000 30 30 6.5667 30 6.7333 Sig 6.3000 1.000 1.000 209 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 30.000 LSI sau 15 ngày ANOVA LSI 15 LSI15 Duncana Sum of Squares Between 29.625 Groups Within Groups Total Mean Squar df e Sig 9.875 20.32 000 56.367 116 486 85.992 119 F Subset for alpha = 0.05 ntLSI15 N 1.00 30 3.00 30 8.8333 2.00 30 9.0333 4.00 30 Sig 8.0667 9.4333 1.000 269 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 30.000 Phu luc 7: Số liệu kết xử lý thống kê thời gian xuất Post (Tp), T10, T90, Ts Nghiệm thức I II III IV Tp T10 T90 Ts 22,0 21,0 22,0 21,0 21,0 18,0 19,0 19,0 19,0 18,0 20,0 20,0 19,0 20,0 20,0 19,0 18,0 18,0 18,0 18,0 24,0 24,0 25,0 22,0 25,0 20,0 21,0 20,0 20,0 19,0 22,0 21,0 21,0 22,0 22,0 20,0 19,0 20,0 19,0 19,0 30,0 30,0 30,0 29,0 29,0 23,0 24,0 23,0 24,0 23,0 25,0 25,0 26,0 25,0 26,0 22,0 22,0 22,0 21,0 21,0 6,0 6,0 5,0 7,0 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 3,0 4,0 5,0 3,0 4,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 ANOVA Between Groups tgpost Within Groups Total Between Groups p10 Within Groups Total Between Groups p90 Within Groups Total Between Groups ts Within Groups Total Sum of Squares 31.000 4.000 35.000 63.350 10.400 73.750 177.200 4.800 182.000 29.750 10.000 39.750 df 16 19 16 19 16 19 16 19 Mean Square 10.333 250 F 41.333 Sig .000 21.117 650 32.487 000 59.067 300 196.889 000 9.917 625 15.867 000 Tp T10 Duncana Duncana Subset for alpha = 0.05 ntpost N NT IV NT II NT III NT I Subset for alpha = 0.05 ntpost N 18.2000 NT IV 19.4000 18.6000 NT II 20.0000 NT III 21.4000 NT I 1.000 Sig 19.8000 Sig .224 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are 21.6000 24.0000 257 1.000 1.000 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000 T90 Ts Duncana Duncana ntpost N Subset for alpha = 0.05 ntpost N 23.4000 NT II 25.4000 NT III 29.6000 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000 Subset for alpha = 0.05 NT IV 21.6000 Sig Means for groups in homogeneous subsets are displayed displayed NT I 2 NT IV NT II 3.4000 NT III 3.8000 NT I Sig 2.2000 5.6000 1.000 435 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000 .. .ẢNH HƯỞNG CỦA BACILLUS SUBTILIS VÀ LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS LÊN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) Tác giả NGUYỄN... phát triển bền vững Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn chúng tơi tiến hành đề tài: Ảnh Hưởng Của Bacillus subtilis Lactobacillus acidophilus Lên Sinh Trưởng, Phát Triển Tỷ Lệ Sống Của Ấu Trùng Tôm. .. THẾ NHÂN Tháng 8/2010 i TÓM TẮT Đề tài : Ảnh hưởng Bacillus subtilis Lactobacillus acidophilus lên sinh trưởng, phát triển tỷ lệ sống ấu trùng tôm xanh (Macrobrachium rossenbergii) thực Trại Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA BACILLUS SUBTILIS VÀ LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS LÊN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) , ẢNH HƯỞNG CỦA BACILLUS SUBTILIS VÀ LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS LÊN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay