KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CYSTEAMINE HYDROCHLORIDE LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus)

73 5 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CYSTEAMINE HYDROCHLORIDE LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN TRÊN TRA (Pangasianodon hypophthalmus) Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN Ngành : NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Niên khoá : 2006 - 2010 Tháng 8/2010 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CYSTEAMINE HYDROCHLORIDE LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN TRÊN TRA (Pangasianodon hypophthalmus) Thực bởi: NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: PGS TS Lê Thanh Hùng ThS Ong Mộc Quý Tháng năm 2010 i CẢM TẠ Chúng xin gởi lời cảm ơn chân thành đến:  Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh tạo cho môi trường tốt để nghiên cứu học tập  Ban chủ nhiệm Khoa Thủy Sản  Quý thầy cô trường quý thầy cô Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh tận tình dìu dắt truyền đạt cho kiến thức quý báu Đặc biệt, vô biết ơn thầy Lê Thanh Hùng, thầy Ong Mộc Q Võ Thị Thanh Bình quan tâm, tận tình giảng dạy, hướng dẫn để chúng tơi hồn thành khóa luận  Các anh nhân viên Trại Thực Nghiệm Thủy Sản Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài  Công ty thuốc thú y thủy sản Virbac Asia RDL tạo điều kiện thuận lợi để thực tốt đề tài  Chúng xin cảm ơn ông bà, cha mẹ người thân gia đình ni nấng, dạy dỗ ln bên cạnh hỗ trợ vật chất chỗ dựa vững tinh thần, tạo điều kiện tốt cho chúng suốt trình học tập trường  Cuối cùng, xin gởi lời cảm ơn chân thành đến anh chị, bạn lớp động viên giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Do hạn chế thời gian kiến thức nên luận văn tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, chúng tơi mong có đóng góp ý kiến q thầy bạn để luận văn hoàn chỉnh Xin chân thành cảm ơn ! ii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát ảnh hưởng Cysteamine hydrochloride lên tăng trưởng hiệu sử dụng thức ăn tra (Pangasianodon hypophthalmus)” thực Trại Thực Nghiệm Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh từ 8/4/2010 đến 16/6/2010 nhằm đánh giá hiệu Cysteamine hydrochloride (CSH) tăng trưởng hiệu sử dụng thức ăn tra điều kiện ni bể xi măng Thí nghiệm gồm nghiệm thức lặp lại lần bể xi măng bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên giai cho ăn theo phần thức ăn sau:  NTĐC: thức ăn đối chứng, không bổ sung CSH  NTA: thức ăn bổ sung CSH với hàm lượng 0,5‰  NTB: thức ăn bổ sung CSH với hàm lượng 1‰ Sau 10 tuần thí nghiệm, kết cho thấy:  Tỉ lệ sống (SR) nghiệm thức (NT) đối chứng, NT bổ sung 0,5‰ CSH, NT bổ sung 1‰ CSH 90,0; 91,7; 91,1% sai khác khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05)  Kết tăng trọng (WG) NT đối chứng, NT bổ sung 0,5‰ CSH, NT bổ sung 1‰ CSH 576; 549; 526% sai khác khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05)  Hệ số tăng trưởng đặc biệt (SGR) NT đối chứng, NT bổ sung 0,5‰ CSH, NT bổ sung 1‰ CSH 2,73; 2,67; 2,62 %/ngày sai khác khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05)  Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) NT đối chứng, NT bổ sung 0,5‰ CSH, NT bổ sung 1‰ CSH 1,89; 1,89; 1,87 sai khác ý nghĩa thống kê (P > 0,05)  Hiệu sử dụng thức ăn (PER) NT đối chứng, NT bổ sung 0,5‰ CSH, NT bổ sung 1‰ CSH là: 2,12; 2,05; 2,13 sai khác khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05)  Hệ số gan / thể trọng mỡ / thể trọng nghiệm thức là: NT đối chứng (3,03; 6,57), NT bổ sung 0,5‰ CSH (3,32; 4,67), NT bổ sung 1‰ CSH iii (3,58; 3,47) sai khác có ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,05) Trong đó, phương diện thống kê hệ số gan / thể trọng NT bổ sung 1‰ CSH sai khác có ý nghĩa thống kê với NT đối chứng khơng có ý nghĩa thống kê với NT bổ sung 0,5‰ CSH (P < 0,05) Đồng thời, nghiệm thức bổ sung 0,5‰ CSH sai khác với NT đối chứng khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05) Còn hệ số mỡ / thể trọng NT bổ sung 1‰ CSH NT bố sung 0,5‰ CSH sai khác có ý nghĩa thống kê với NT đối chứng (P < 0,05), NT bổ sung 1‰ CSH NT bổ sung 0,5‰ CSH lại sai khác khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05) Nhìn chung, việc bổ sung Cysteamine hydrochloride vào thức ăn không ảnh hưởng đến tăng trưởng hiệu sử dụng thức ăn lại có tác dụng gia tăng trọng lượng gan so với thể trọng giảm lượng mỡ tra (Pangasianodon hypophthalmus) iv MỤC LỤC Trang CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ ĐỒ THỊ .x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Một số đặc điểm sinh học tra 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Lịch sử phân bố 2.1.3 Đặc điểm hình thái 2.1.4 Khả chịu đựng yếu tố môi trường 2.1.4.1 Nhiệt độ 2.1.4.2 Oxy hòa tan 2.1.4.3 pH 2.1.4.4 Độ mặn 2.1.5 Đặc điểm sinh sản sinh trưởng 2.1.5.1 Đặc điểm sinh sản .5 2.1.5.2 Đặc điểm sinh trưởng 2.2 Nhu cầu dinh dưỡng 2.3 Tác động hormon tăng trưởng (GH) 2.3.1 Ảnh hưởng đến trình tăng trưởng 2.3.2 Ảnh hưởng đến trao đổi chất 2.4 Cysteamine hydrochloride .9 2.4.1 Đặc điểm v 2.4.2 Các thử nghiệm Cysteamine hydrochloride đối tượng khác 10 2.4.2.1 Trên .10 2.4.2.2 trắm cỏ (Ctenopharyngodon idellus) 10 2.4.2.3 Tôm chân trắng (Penaeus vannamei) .10 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .12 3.1 Thời gian địa điểm thực đề tài 12 3.2 Nội dung đề tài 12 3.3 Vật liệu dụng cụ thí nghiệm 12 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu 12 3.3.2 Thức ăn 12 3.3.3 Dụng cụ trang thiết bị .13 3.4 Phương pháp bố trí thí nghiệm 14 3.5 Chăm sóc quản lý thí nghiệm 16 3.5.1 Cho ăn 16 3.5.2 Theo dõi yếu tố môi trường 16 3.6 Phương pháp thu thập phân tích số liệu 16 3.6.1 Phương pháp 16 3.6.2 Các tiêu theo dõi cá: 17 3.7 Phương pháp xử lý thống kê 18 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 19 4.1 Thành phần dinh dưỡng 19 4.2 Các yếu tố môi trường 20 4.2.1 Nhiệt độ 20 4.2.2 Oxy hòa tan nước (DO) 22 4.2.3 pH 24 4.2.4 Ammonia (NH3) 26 4.3 Ảnh hưởng Cysteamine hydrochloride lên tăng trưởng hiệu sử dụng thức ăn thí nghiệm .27 4.3.1 Ảnh hưởng lên tăng trưởng .27 4.3.2 Ảnh hưởng lên hiệu sử dụng thức ăn 31 vi 4.4 Ảnh hưởng Cysteamine hydrochloride lên hệ số gan / thể trọng (HSI) mỡ / thể trọng (ASI) thí nghiệm 36 4.5 Thảo luận chung 38 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị .40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC .43 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASI: Adipose - Somatic Index (Hệ số mỡ / thể trọng) CSH: Cysteamine hydrochloride DO: Disolved Oxygen (Oxy hòa tan) DNA: Deoxyribonucleic Acid ĐC: Đối chứng FCR: Food Conversion Ratio (Hệ số chuyển đổi thức ăn) GHRP: Growth Hormone Release Peptide (Peptide tiết hormone tăng trưởng) HSI: Hepato - Somatic Index (Hệ số gan / thể trọng) LATĐ: Lượng ăn tuyệt đối LATgĐ: Lượng ăn tương đối NIRS: Near Infrared Spectroscopy (Quang phổ cận hồng ngoại) NT: Nghiệm thức PER: Protein Efficiency Ratio (Hiệu sử dụng protein) pH: Potential of Hydrogen TB: Trung bình TL: Trọng lượng TLS: Tỉ lệ sống SD: Sai số SGR: Specific Growth Rate (Tỉ lệ tăng trưởng đặc biệt) SR: Survival Rate (Tỉ lệ sống) WG: Weight Gain (Tăng trọng) viii DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG NỘI DUNG TRANG Bảng 2.1: Thành phần thức ăn ruột tra Bảng 2.2: Trọng lượng trung bình tỉ lệ sống tơm nghiệm thức thí nghiệm 11 Bảng 4.1: Thành phần dinh dưỡng thức ăn thí nghiệm 19 Bảng 4.2: Tỉ lệ sống tăng trọng sau 10 tuần thí nghiệm 28 Bảng 4.3: Hiệu sử dụng thức ăn thí nghiệm 31 Bảng 4.4: Chỉ số gan / thể trọng (HSI) mỡ / thể trọng (ASI) thí nghiệm 37 ix Phụ lục 3: Biến động pH sáng chiều 10 tuần ni thí nghiệm pH SÁNG CHIỀU Ngày BỂ BỂ BỂ BỂ BỂ BỂ 7,0 6,8 6,7 7,4 6,9 6,9 7,0 7,0 6,8 7,3 7,1 6,9 7,5 7,3 7,3 7,4 7,4 7,3 12 7,2 7,0 7,0 7,4 7,2 7,1 15 7,4 7,2 7,1 7,5 7,2 7,2 19 7,1 7,0 6,9 7,2 6,9 6,9 22 7,0 6,9 6,9 7,5 7,5 7,5 26 6,8 6,8 6,8 6,9 7,0 6,9 29 6,8 6,9 6,8 7,1 7,2 7,4 33 7,2 7,3 7,3 7,3 7,4 7,4 36 7,3 7,4 7,5 7,4 7,6 7,7 40 7,2 7,0 7,0 7,4 7,0 7,1 43 7,2 7,2 7,1 7,4 7,5 7,4 47 6,6 6,7 6,9 6,6 6,9 7,0 50 6,5 6,5 7,0 6,7 6,8 6,9 54 6,5 6,5 7,0 7,0 6,7 7,0 57 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 61 6,9 6,8 6,9 6,9 6,8 6,7 64 6,5 6,6 7,0 6,5 6,7 6,9 68 6,5 6,7 6,8 6,6 6,8 7,5 Phụ lục 4: Hàm lượng Ammonia tự 10 tuần thí nghiệm Tuần Bể Bể Bể Bể Tuần 0,026 0,022 0,023 Tuần 0,099 0,062 0,064 Tuần 0,097 0,062 0,039 Tuần 0,031 0,021 0,024 Tuần 0,020 0,021 0,020 Tuần 0,067 0,067 0,066 Tuần 0,073 0,072 0,047 Tuần 0,010 0,010 0,041 Tuần 0,009 0,009 0,035 Tuần 10 0,009 0,015 0,038 Phụ lục 5: Tăng trưởng sau 10 tuần thí nghiệm ĐC ĐC ĐC Trọng lượng đầu (g) 19,53 18,77 19,52 Trọng lượng sau (g) 136,60 122,23 132,52 TB 19,27 SD A1 A2 Tăng trọng (%) SGR (%/ngày) TLS (%) 599 551 579 2,78 2,68 2,74 95,0 95,0 80,0 130,45 576,3 2,73 90,0 0,25 19,67 19,20 4,28 122,57 136,89 13,9 523 613 0,03 2,61 2,81 5,0 96,7 95, A3 18,68 114,40 512 2,59 83,3 TB SD B1 19,18 0,29 19,20 124,62 6,57 105,63 549,3 32,0 450 2,67 0,07 2,44 91,7 4,2 90,0 B2 B3 19,63 19,03 126,84 129,83 546 582 2,67 2,74 85,0 98,3 TB 19,29 120,77 526,0 2,62 91,1 SD 0,18 7,62 39,4 0,10 3,9 Nghiệm thức Phụ lục 6: Lượng ăn sau 10 tuần thí nghiệm Ngày 08/04/2010 09/04/2010 10/04/2010 11/04/2010 12/04/2010 13/04/2010 14/04/2010 15/04/2010 16/04/2010 17/04/2010 18/04/2010 19/04/2010 20/04/2010 Nghiệm Lượng ăn Nghiệm Lượng ăn Thức (g) Thức (g) 82,60 NTA.2 80,60 NTA.1 80,60 NTB.2 82,50 NTB.1 82,00 NTĐC.2 78,80 NTĐC.1 NTA.1 82,60 NTA.2 80,60 80,60 NTB.2 82,50 NTB.1 NTĐC.1 82,00 NTĐC.2 78,80 91,50 NTA.2 81,70 NTA.1 87,00 NTB.2 69,88 NTB.1 89,10 NTĐC.2 85,40 NTĐC.1 135,60 NTA.2 130,50 NTA.1 149,90 NTB.2 109,76 NTB.1 147,00 NTĐC.2 123,90 NTĐC.1 154,00 NTA.2 92,10 NTA.1 127,20 NTB.2 80,90 NTB.1 169,10 NTĐC.2 90,90 NTĐC.1 139,80 NTA.2 83,40 NTA.1 109,60 NTB.2 94,48 NTB.1 142,60 NTĐC.2 121,80 NTĐC.1 123,10 NTA.2 165,80 NTA.1 91,66 NTB.2 127,80 NTB.1 137,40 NTĐC.2 145,40 NTĐC.1 152,01 NTA.2 184,71 NTA.1 134,17 NTB.2 133,50 NTB.1 149,98 NTĐC.2 165,40 NTĐC.1 115,11 NTA.2 136,50 NTA.1 117,30 NTB.2 78,20 NTB.1 116,13 NTĐC.2 135,50 NTĐC.1 97,04 NTA.2 81,59 NTA.1 92,30 NTB.2 42,76 NTB.1 83,00 NTĐC.2 61,54 NTĐC.1 145,77 NTA.2 140,16 NTA.1 156,67 NTB.2 105,00 NTB.1 157,56 NTĐC.2 140,60 NTĐC.1 190,50 NTA.2 142,20 NTA.1 202,50 NTB.2 127,40 NTB.1 206,40 NTĐC.2 170,30 NTĐC.1 111,80 121,90 NTA.1 NTA.2 149,26 NTB.2 121,80 NTB.1 169,23 NTĐC.2 110,90 NTĐC.1 Nghiệm Lượng ăn Thức (g) 78,50 NTA.3 79,90 NTB.3 82,00 NTĐC.3 NTA.3 78,50 79,90 NTB.3 NTĐC.3 82,00 86,40 NTA.3 88,10 NTB.3 84,20 NTĐC.3 134,60 NTA.3 134,30 NTB.3 128,40 NTĐC.3 125,40 NTA.3 130,30 NTB.3 118,50 NTĐC.3 122,20 NTA.3 134,80 NTB.3 122,80 NTĐC.3 140,70 NTA.3 142,00 NTB.3 139,70 NTĐC.3 133,00 NTA.3 153,30 NTB.3 213,76 NTĐC.3 158,70 NTA.3 119,80 NTB.3 119,80 NTĐC.3 95,80 NTA.3 96,71 NTB.3 105,50 NTĐC.3 162,47 NTA.3 120,84 NTB.3 138,71 NTĐC.3 126,99 NTA.3 190,20 NTB.3 189,22 NTĐC.3 144,60 NTA.3 160,50 NTB.3 134,90 NTĐC.3 21/04/2010 22/04/2010 23/04/2010 24/04/2010 25/04/2010 26/04/2010 27/04/2010 28/04/2010 29/04/2010 30/04/2010 01/05/2010 02/05/2010 03/05/2010 04/05/2010 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 183,00 170,30 198,00 196,00 199,80 230,50 225,94 231,23 216,39 176,00 200,20 214,14 175,10 209,40 194,50 199,10 222,90 217,60 234,30 228,80 229,50 294,40 249,51 264,41 271,80 264,00 225,06 316,51 179,00 215,00 167,10 195,26 224,48 227,60 146,30 130,50 168,77 90,27 166,39 267,30 215,80 254,87 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 157,50 165,10 182,30 162,60 161,60 164,60 198,65 211,26 219,00 149,45 151,24 188,55 173,10 178,10 188,30 200,60 195,58 198,20 223,00 197,79 204,30 219,10 184,12 229,94 207,11 186,70 193,86 152,76 179,41 167,07 42,89 132,80 123,35 183,00 191,90 170,00 105,11 132,30 88,23 223,10 171,40 210,80 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 140,80 163,50 180,40 110,90 163,80 201,70 144,04 166,16 181,90 159,55 172,48 161,07 168,50 182,70 167,70 184,99 188,60 190,80 222,90 226,00 204,80 231,50 204,12 162,08 199,75 233,11 191,27 0,57 74,07 35,09 65,92 111,83 91,10 138,26 208,00 173,00 160,70 170,10 172,20 224,00 232,23 201,29 05/05/2010 06/05/2010 07/05/2010 08/05/2010 09/05/2010 10/05/2010 11/05/2010 12/05/2010 13/05/2010 14/05/2010 15/05/2010 16/05/2010 17/05/2010 18/05/2010 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 *** *** *** 94,73 138,75 112,78 161,16 142,12 191,71 175,10 98,58 185,40 201,59 182,51 233,80 190,95 141,15 236,06 216,50 129,60 229,00 29,46 9,41 32,90 *** *** *** 35,80 5,07 68,70 70,80 22,88 159,20 66,98 44,37 172,40 72,80 50,60 54,54 87,67 71,26 111,26 *** *** NTA.2 NTA.3 *** *** NTB.2 NTB.3 NTĐC.2 *** NTĐC.3 *** 154,48 NTA.3 143,30 NTA.2 178,00 NTB.3 144,90 NTB.2 164,60 NTĐC.3 108,47 NTĐC.2 175,71 NTA.3 165,20 NTA.2 169,83 NTB.3 214,72 NTB.2 206,23 NTĐC.3 158,01 NTĐC.2 137,89 NTA.3 172,34 NTA.2 116,63 NTB.3 201,50 NTB.2 140,24 NTĐC.3 112,98 NTĐC.2 174,30 NTA.3 193,31 NTA.2 152,28 NTB.3 193,23 NTB.2 174,08 NTĐC.3 165,49 NTĐC.2 142,51 NTA.3 166,93 NTA.2 117,15 NTB.3 231,50 NTB.2 115,08 NTĐC.3 214,17 NTĐC.2 97,04 NTA.3 187,20 NTA.2 127,40 NTB.3 227,65 NTB.2 93,29 NTĐC.3 218,93 NTĐC.2 35,30 NTA.3 34,70 NTA.2 21,09 NTB.3 29,50 NTB.2 2,77 NTĐC.3 3,16 NTĐC.2 *** *** NTA.2 NTA.3 *** *** NTB.2 NTB.3 NTĐC.2 *** NTĐC.3 *** 90,80 NTA.3 53,12 NTA.2 36,93 NTB.3 46,40 NTB.2 44,33 NTĐC.3 54,86 NTĐC.2 89,10 NTA.3 12,97 NTA.2 67,09 NTB.3 40,23 NTB.2 53,90 NTĐC.3 10,62 NTĐC.2 115,40 NTA.3 77,33 NTA.2 95,43 NTB.3 84,10 NTB.2 57,36 NTĐC.3 32,00 NTĐC.2 94,51 NTA.3 77,15 NTA.2 NTB.2 105,53 NTB.3 69,83 NTĐC.2 125,90 NTĐC.3 59,84 NTA.2 143,28 NTA.3 164,39 NTB.2 142,70 NTB.3 221,20 144,00 NTĐC.3 221,25 NTĐC.2 19/05/2010 20/05/2010 21/05/2010 22/05/2010 23/05/2010 24/05/2010 25/05/2010 26/05/2010 27/05/2010 28/05/2010 29/05/2010 30/05/2010 31/05/2010 01/06/2010 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 150,58 85,55 149,10 127,40 101,50 125,90 219,68 185,05 234,04 127,42 79,91 195,75 219,47 157,45 219,70 240,30 149,94 256,78 229,10 185,50 230,21 224,48 165,92 255,58 188,27 51,59 219,54 143,41 166,34 138,13 235,81 198,02 200,16 126,26 142,09 166,16 219,20 194,80 204,53 207,50 158,10 218,10 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 217,32 199,00 213,40 133,50 93,21 53,94 266,96 197,45 183,75 254,00 223,47 186,28 250,30 210,70 258,90 357,69 283,77 260,87 311,30 245,70 264,57 238,75 239,55 174,09 320,96 282,97 237,76 303,03 274,28 260,97 210,85 273,60 263,84 238,20 202,71 167,54 272,60 232,13 214,32 105,20 142,40 105,50 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 203,17 215,41 102,07 94,79 148,50 53,48 261,52 242,10 333,40 234,99 90,76 268,36 82,29 166,05 236,48 210,59 270,20 229,50 220,80 244,30 194,70 249,70 190,83 291,00 213,52 263,40 293,00 106,12 192,16 158,27 146,04 238,48 199,66 172,80 174,10 164,40 165,50 203,90 193,20 137,20 221,20 206,80 02/06/2010 03/06/2010 04/06/2010 05/06/2010 06/06/2010 07/06/2010 08/06/2010 09/06/2010 10/06/2010 11/06/2010 12/06/2010 13/06/2010 14/06/2010 15/06/2010 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 NTA.1 NTB.1 NTĐC.1 189,77 158,20 204,11 271,10 218,10 258,90 91,08 105,45 138,71 220,35 203,56 215,65 170,40 166,60 227,80 194,00 191,60 231,40 172,80 180,69 295,20 181,80 157,20 210,20 221,20 212,10 242,00 152,46 153,00 256,00 78,25 59,37 109,74 162,00 170,00 208,00 180,00 232,00 172,00 229,40 245,20 261,90 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 NTA.2 NTB.2 NTĐC.2 158,20 178,81 191,80 226,00 220,30 224,10 222,69 187,56 243,91 232,28 242,36 317,48 153,40 143,50 172,10 254,90 236,20 226,50 303,70 211,90 273,48 185,40 119,50 159,60 154,00 62,74 165,00 306,00 199,06 273,32 112,74 105,02 59,37 173,00 139,00 168,00 193,00 187,00 159,00 259,30 241,00 249,50 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 NTA.3 NTB.3 NTĐC.3 180,60 238,80 222,00 244,01 244,31 289,00 157,60 210,80 167,51 235,45 279,05 311,90 173,10 222,60 211,40 225,00 273,30 270,40 193,10 272,50 206,60 199,20 253,40 260,00 217,00 275,00 210,00 220,00 229,00 331,00 106,00 98,00 106,00 129,00 128,00 173,00 210,00 230,00 180,00 255,70 314,50 300,90 NTA.1 NTB.1 16/06/2010 NTĐC.1 158,90 NTA.2 200,10 NTB.2 231,80 NTĐC.2 165,40 NTA.3 118,40 NTB.3 149,90 NTĐC.3 ***: Trước cân kiểm tra khơng cho ăn Nghiệm thức ĐC ĐC ĐC A1 Tổng Thức Ăn Trong 10 tuần 12.577,67 11.238,29 11.720,03 11.430,84 A2 A3 B1 B2 11.951,14 10.593,67 10.083,34 10.665,17 B3 11.627,23 160,70 203,60 197,40 Phụ lục 7: Hiệu sử dụng thức ăn sau 10 tuần thí nghiệm ĐC Tổng thức ăn sử dụng (g)* 12.265,32 ĐC ĐC 10.827,12 10.724,02 57 48 2,71 3,19 18,77 19,52 122,23 132,52 1,84 1,98 27,33 27,33 8,10 8,10 2,17 2,01 TB 11.272 54,00 2,99 19,27 130,45 1,89 27,33 8,10 2,12 SD A1 A2 A3 497 11.238,69 11.709,29 9.793,13 3,00 58 57 50 0,14 2,77 2,93 2,80 0,25 19,67 19,20 18,68 4,28 122,57 136,89 114,40 0,05 1,88 1,75 2,05 0,00 28,33 28,33 28,33 0,00 8,71 8,71 8,71 0,05 2,05 2,22 1,89 TB SD B1 B2 10.914 577 9.574,62 9.978,44 55,00 2,52 54 51 2,83 0,05 2,53 2,80 19,18 0,29 19,20 19,63 124,62 6,57 105,63 126,84 1,89 0,09 2,05 1,82 28,33 0,00 27,77 27,77 8,71 0,00 9,17 9,17 2,05 0,10 1,93 2,17 B3 11.385,67 59 2,76 19,03 129,83 1,74 27,77 9,17 2,28 TB SD 10.313 54,67 2,70 19,29 120,77 1,87 27,77 9,17 549 2,33 0,08 0,18 7,62 0,09 0,00 0,00 *: Thức ăn đượ trừ lượng hao hụt chết, thời gian thí nghiệm 70 ngày 2,13 0,10 Nghiệm thức Số lại (con) FI (g/con/ngày) W1 (g) W2 (g) 57 3,07 19,53 FCR Protein thức ăn (%) Độ ẩm (%) PER 136,60 1,84 27,33 8,10 2,17 Phụ Lục 8: Trọng lượng thân, trọng lượng gan trọng lượng mỡ 10 thí nghiệm NT TL thân 77,18 148,81 108,90 146,75 81,41 133,99 141,03 129,93 TL gan 1,92 4,55 3,50 4,95 2,55 4,41 4,56 4,22 TL mỡ A1 2,57 8,12 5,06 6,20 2,89 4,14 5,19 6,93 HIS 2,49 3,06 3,21 3,37 3,13 3,29 3,23 3,25 AIS 3,33 5,46 4,65 4,22 3,55 3,09 3,68 5,33 TL thân 95,85 100,53 138,71 93,58 106,08 112,76 98,39 105,45 TL gan 3,46 2,80 4,28 2,58 3,61 3,34 3,35 3,24 TL mỡ A2 2,98 3,40 8,11 3,75 4,28 6,63 3,82 3,98 HIS 3,61 2,79 3,09 2,76 3,40 2,96 3,40 3,07 AIS 3,11 3,38 5,85 4,01 4,03 5,88 3,88 3,77 TL thân 143,44 112,34 117,07 145,44 93,68 127,47 177,14 169,19 TL gan 5,22 4,46 3,22 6,04 3,56 4,37 6,81 5,82 TL mỡ A3 5,70 6,89 5,39 6,15 3,27 6,06 14,81 7,33 HIS 3,64 3,97 2,75 4,15 3,80 3,43 3,84 3,44 AIS 3,97 6,13 4,60 4,23 3,49 4,75 8,36 4,33 TL thân 87,26 122,28 94,08 70,99 104,70 82,74 125,38 98,89 TL gan 3,15 4,83 3,24 2,64 4,32 1,58 5,43 3,30 TL mỡ B1 2,63 4,63 4,65 0,67 3,89 3,66 3,98 3,86 HIS 3,61 3,95 3,44 3,72 4,13 1,91 4,33 3,34 AIS 3,01 3,79 4,94 0,94 3,72 4,42 3,17 3,90 TL thân 74,52 107,42 162,59 114,80 165,44 186,94 109,78 147,79 TL gan 2,21 3,46 6,34 4,33 5,88 6,20 3,16 3,99 TL mỡ B2 1,87 4,24 5,74 4,03 4,94 8,28 3,41 9,52 HIS 2,97 3,22 3,90 3,77 3,55 3,32 2,88 2,70 AIS 2,51 3,95 3,53 3,51 2,99 4,43 3,11 6,44 97,71 3,49 5,48 3,57 5,61 114,33 3,66 5,31 3,20 4,64 108,68 4,48 5,04 4,12 4,64 97,60 3,63 5,14 3,72 5,27 110,93 4,27 2,88 3,85 2,60 10 120,52 4,07 7,55 3,38 6,26 167,90 4,80 7,83 2,86 4,66 118,66 3,87 8,48 3,26 7,15 109,26 4,62 3,99 4,23 3,65 89,50 2,43 3,14 2,72 3,51 TB 118,62 3,82 5,41 3,20 4,52 113,36 3,51 5,01 3,11 4,32 131,31 4,79 6,91 3,64 5,17 99,32 3,67 3,71 3,64 3,68 126,97 4,23 4,81 3,29 3,66 B3 ĐC1 ĐC2 ĐC3 TL thân TL gan TL mỡ HIS AIS TL thân TL gan TL mỡ HIS AIS TL thân TL gan TL mỡ HIS AIS TL thân TL gan TL mỡ HIS AIS 108,60 4,52 5,37 4,16 4,94 96,13 2,26 6,56 2,35 6,82 111,25 2,92 6,65 2,62 5,98 150,10 4,84 13,93 3,22 9,28 121,00 4,68 1,91 3,87 1,58 173,44 6,59 17,33 3,80 9,99 123,27 3,40 9,08 2,76 7,37 148,86 4,84 11,91 3,25 8,00 131,06 145,15 92,32 99,78 7,21 4,61 3,11 3,41 3,36 4,84 1,66 2,12 5,50 3,18 3,37 3,42 2,56 3,33 1,80 2,12 137,66 95,26 90,86 129,84 4,57 2,75 2,86 4,06 9,85 6,42 5,49 12,04 3,32 2,89 3,15 3,13 7,16 6,74 6,04 9,27 114,04 120,86 110,34 117,50 2,65 2,90 3,05 3,17 5,84 6,55 6,79 5,45 2,32 2,40 2,76 2,70 5,12 5,42 6,15 4,64 152,28 104,97 138,83 121,07 6,00 3,59 4,71 4,07 15,01 8,23 6,95 8,87 3,94 3,42 3,39 3,36 9,86 7,84 5,01 7,33 121,66 102,91 124,28 107,26 4,34 3,62 5,33 3,32 4,69 3,65 3,48 4,38 3,57 3,52 4,29 3,10 3,86 3,55 2,80 4,08 109,61 97,64 75,23 124,18 3,34 2,47 2,48 4,31 7,13 3,42 4,49 4,98 3,05 2,53 3,30 3,47 6,50 3,50 5,97 4,01 141,03 108,74 126,85 113,89 3,48 2,88 3,05 3,21 7,39 7,39 7,04 7,14 2,47 2,65 2,40 2,82 5,24 6,80 5,55 6,27 104,95 139,06 103,42 117,51 3,49 4,90 3,81 3,53 5,85 11,27 6,31 6,49 3,33 3,52 3,68 3,00 5,57 8,10 6,10 5,52 115,40 4,42 3,55 3,80 3,06 112,99 3,57 7,77 3,10 6,60 118,78 3,07 6,93 2,59 5,85 128,11 4,38 9,48 3,41 7,26 Phụ lục 9: Hệ số gan / thể trọng mỡ / thể trọng sau 10 tuần thí nghiệm Nghiệm thức Trọng lượng thân (g) Trọng lượng gan (g) Trọng lượng mỡ (g) HSI (%) ASI (%) ĐC 112,99 3,57 7,77 3,10 6,60 ĐC 118,78 3,07 6,93 2,59 5,85 ĐC 128,11 4,38 9,48 3,41 7,26 TB 119,96 3,67 8,06 3,03 6,57 SD 4,40 0,38 0,75 0,24 0,41 A1 118,62 3,82 5,41 3,20 4,52 A2 113,36 3,51 5,01 3,11 4,32 A3 131,31 4,79 6,91 3,64 5,17 TB 121,10 4,04 5,78 3,32 4,67 SD 5,33 0,39 0,58 0,16 0,26 B1 99,32 3,67 3,71 3,64 3,68 B2 126,97 4,23 4,81 3,29 3,66 B3 115,40 4,42 3,55 3,80 3,80 TB 113,90 4,11 4,02 3,58 3,71 SD 8,02 0,23 0,40 0,15 0,04 Phụ lục 9: Kết xử lý thống kê tiêu theo dõi phần mềm Minitab sử dụng phép thử Tukey với độ tin cậy 95 % Bảng ANOVA Tỉ lệ sống Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P DONG 0,00109 0,00109 0,00054 0,02 0,978 KHOI 0,01416 0,01416 0,00708 0,30 0,759 Error 0,09578 0,09578 0,02394 Total 0,11102 Bảng ANOVA Trọng lượng trung bình đầu thí nghiệm Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P KHOI 0,2384 0,2384 0,1192 0,58 0,601 NT 0,0190 0,0190 0,0095 0,05 0,955 Error 0,8234 0,8234 0,2058 Total 1,0808 Bảng ANOVA Trọng lượng trung bình cuối thí nghiệm Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P KHOI 75,0 75,0 37,5 0,23 0,802 NT 142,6 142,6 71,3 0,44 0,670 Error 642,0 642,0 160,5 Total 859,6 Bảng ANOVA Tăng trọng Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P DONG 0,3807 0,3807 0,1903 0,58 0,603 KHOI 0,3402 0,3402 0,1701 0,51 0,632 Error 1,3214 1,3214 0,3303 Total 2,0422 Bảng ANOVA Hệ số tăng trưởng đặc biệt (SGR) Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P KHOI 0,01940 0,01940 0,00970 0,60 0,591 NT 0,02047 0,02047 0,01023 0,63 0,576 Error 0,06453 0,06453 0,01613 Total 0,10440 Bảng ANOVA Lượng ăn tuyệt đối Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P KHOI 0,02727 0,02727 0,01363 0,35 0,722 NT 0,12927 0,12927 0,06463 1,67 0,296 Error 0,15447 0,15447 0,03862 Total 0,31100 Bảng ANOVA Lượng ăn tương đối Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P KHOI 0,03376 0,03376 0,01688 0,87 0,486 NT 0,00482 0,00482 0,00241 0,12 0,886 Error 0,07758 0,07758 0,01939 Total 0,11616 Bảng ANOVA Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P KHOI 0,02880 0,02880 0,01440 0,71 0,545 NT 0,00087 0,00087 0,00043 0,02 0,979 Error 0,08133 0,08133 0,02033 Total 0,11100 Bảng ANOVA Hiệu sử dụng protein (PER) Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P KHOI 0,03482 0,03482 0,01741 0,69 0,552 NT 0,00949 0,00949 0,00474 0,19 0,835 Error 0,10078 0,10078 0,02519 Total 0,14509 Bảng ANOVA Hệ số gan / thể trọng (HSI) Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P KHOI 0,57669 0,57669 0,28834 18,28 0,010 NT 0,44309 0,44309 0,22154 14,04 0,016 Error 0,06311 0,06311 0,01578 Total 1,08289 Bảng ANOVA Hệ số mỡ / thể trọng (ASI) Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P KHOI 0,4636 0,4636 0,2318 0,79 0,514 NT 14,6887 14,6887 7,3443 25,00 0,005 Error 1,1750 1,1750 0,2938 Total 16,3274 ... cá lớn tập tính ăn đặc trưng thể rõ: tính ăn rộng, ăn đáy, ăn tạp thi n động vật dễ chuyển đổi loại thức ăn Vì vậy, điều kiện thi u thức ăn ngồi tự nhiên, cá sử dụng lọai thức ăn mùn bã hữu cơ,... viên giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Do hạn chế thời gian kiến thức nên luận văn tránh khỏi thi u sót Vì vậy, chúng tơi mong có đóng góp ý kiến quý thầy bạn để luận văn hồn chỉnh Xin chân... 12 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu 12 3.3.2 Thức ăn 12 3.3.3 Dụng cụ trang thi t bị .13 3.4 Phương pháp bố trí thí nghiệm 14 3.5 Chăm sóc quản lý thí
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CYSTEAMINE HYDROCHLORIDE LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CYSTEAMINE HYDROCHLORIDE LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay