THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT ALGINATE NATRI TỪ RONG MƠ (Sargassum spp)

78 3 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT ALGINATE NATRI TỪ RONG (Sargassum spp) Họ tên sinh viên: NGÔ THỊ LIÊN Ngành: CHẾ BIẾN THỦY SẢN Niên khóa: 2005 – 2009 Tháng 07/2010 THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT ALGINATE NATRI TỪ RONG Sargassum spp Tác giả NGÔ THỊ LIÊN Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Chế Biến Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS LÊ THANH HÙNG Th.S TRƯƠNG QUANG BÌNH Tháng 07 năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho suốt thời gian theo học trường Ban chủ nhiệm khoa, thầy cô Khoa Thủy Sản, thầy cô tận tụy truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt bốn năm qua PGS.TS Lê Thanh Hùng Th.S Trương Quang Bình tận tình hướng dẫn động viên em thời gian thực đề tài tốt nghiệp Công ty XNK HÀNG XANH hỗ trợ chi phí cho q trình thực đề tài Cùng tất bạn bè lớp giúp đỡ, động viên suốt thời gian làm đề tài Thành kính ghi ơn ba mẹ người thân gia đình tin tưởng, ln tạo điều kiện động viên suốt chặng đường học tập thời gian thực đề tài ii TÓM TẮT Đề tài “Thử nghiệm sản xuất alginate natri từ rong Sargassum spp” tiến hành thời gian từ tháng 04/2010 đến 07/2010 với mục đích khảo sát điều kiện tối ưu cho quy trình chiết xuất để nâng cao hiệu sản xuất chất lượng thành phẩm Qua kết nghiên cứu chúng tơi đưa kết luận sau: Có hai bước cơng nghệ sản xuất alginate natri là: bước tách chiết alginic bước phối hợp với Na+ để sản xuất keo rong alginate natri Quá trình xử lý hóa học cho rong nâu để tách chiết alginic axit: Xử lý rong với dung dịch formol hàm lượng % 16 Xử lý rong với dung dịch axit HCl hàm lượng 0,3 % Q trình nấu tách alginic: nấu tách mơi trường Na2CO3 % với thể tích 360 ml 1,5 Tiến hành tẩy màu dung dịch Javen thương phẩm % với hàm lượng 10 ml Thử nghiệm sản xuất theo quy trình dự kiến với thông số tối ưu thu độ nhớt cao 98,67 cp, hiệu suất chiết xuất đạt 35 %, alginate có màu vàng nhạt iii MỤC LỤC Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH – BIỂU ĐỒ ix Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Nội dung nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Rong nâu 2.1.1 Giới thiệu chung .3 2.1.2 Phân loại 2.1.3 Phân bố 2.1.4 Đặc điểm sinh học 2.1.5 Thành phần rong trình biến đổi rong nguyên liệu sau thu hoạch 2.2 Alginic acid keo alginate 12 2.2.1 Giới thiệu chung alginate loại keo alginate 12 2.2.2 Đặc điểm, cấu tạo 13 2.2.3 Tính chất .16 2.2.4 Độ nhớt dung dịch sodium alginate 18 2.3 Các trình xử lý quy trình sản xuất tham khảo 19 2.3.1 Quá trình xử lí hóa học 19 2.3.2 Quá trình nấu tách alginic 20 2.3.3 Tách tạp chất tinh chế alginic 21 2.4 Công dụng alginate 22 2.4.1 Ứng dụng công nghiệp dệt 22 iv 2.4.2 Ứng dụng tơ nhân tạo: 23 2.4.3 Ứng dụng công nghiệp giấy 23 2.4.4 Ứng dụng y học dược học 23 2.4.5 Ứng dụng công nghiệp thực phẩm 23 2.4.6 Ứng dụng công nghệ mỹ phẩm 24 2.4.7 Ứng dụng công nghiệp sản xuất cao su 24 2.4.8 Ứng dụng số lĩnh vực khác 24 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 26 3.2 Vật liệu dụng cụ 26 3.2.1 Vật liệu 26 3.2.2 Dụng cụ, thiết bị, hóa chất 26 3.3 Phương pháp thí nghiệm 27 3.4 Nội dung nghiên cứu .28 3.4.1 Thí nghiệm 1: khảo sát ảnh hưởng thời gian ngâm rong dung dịch formol 1% 28 3.4.2 Thí nghiệm 2: khảo sát ảnh hưởng nồng độ dung dịch HCl .28 3.4.3 Thí nghiệm 3: khảo sát ảnh hưởng thời gian ngâm rong dung dịch HCl 0,3 % 29 3.4.4 Thí nghiệm 4: khảo sát ảnh hưởng nồng độ dung dịch Na2CO3 trình chiết rút 29 3.4.5 Thí nghiệm 5: khảo sát ảnh hưởng lượng dung dịch Javen % 29 3.4.6 Các tiêu khảo sát hiệu quy trình sản xuất 30 3.4.7 Phương pháp xử lí số liệu 31 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Kết khảo sát thời gian ngâm rong dung dịch formol (HCHO) 1% .32 4.2 Kết khảo sát ảnh hưởng nồng độ dung dịch HCl ngâm rong 34 4.3 Kết khảo sát thời gian ngâm rong dung dịch axit chlohydride (HCl) 0,3% 36 v 4.4 Kết khảo sát ảnh hưởng nồng độ dung dịch Na2CO3 trình chiết rút 37 4.5 Kết khảo sát ảnh hưởng thể tích dung dịch Javen % 39 4.6 Quy trình sản xuất thử nghiệm 42 4.7 Chi phí sản xuất .47 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO .50 PHỤ LỤC .xi vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT cp Centipoise FAO Food and Agriculture Organization HSCX Hiệu suất chiết xuất mP.s mm pascan NL Nguyên liệu vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: hàm lượng acid alginic số loại rong ven biển Miền Trung Việt Nam (tính theo % trọng lượng rong khô) Bảng 2.2: biến đổi độ nhớt hiệu suất thu alginate nguyên liệu theo phương pháp làm khô chậm làm khô 12 Bảng 2.3: biến thiên độ nhớt (tính mP.s) theo nồng độ dung dịch alginate natri 200C .18 Bảng 4.1: ảnh hưởng thời gian ngâm rong dung dịch formol 1% đến hiệu suất chiết xuất độ nhớt alginate natri 32 Bảng 4.2: ảnh hưởng nồng độ dung dịch HCl đến hiệu suất chiết xuất độ nhớt dung dịch alginate natri 34 Bảng 4.3: ảnh hưởng thời gian ngâm rong dụng dịch axit HCl 0,3% đến hiệu suất chiết suất độ nhớt alginate 36 Bảng 4.4: ảnh hưởng nồng độ dung dịch Na2CO3 trình chiết rút đến hiệu suất chiết xuất độ nhớt alginate natri 38 Bảng 4.5: ảnh hưởng thể tích dung dịch Javen % đến hiệu suất chiết xuất độ nhớt alginate natri thu 40 Bảng 4.6: chi phí nguyên liệu cho chiết xuất kg rong khô 47 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH – BIỂU ĐỒ Hình 2.1: rong nâu Hình 2.2: cơng thức cấu tạo acid alginic 14 Hình 2.3: cơng thức cấu tạo alginate natri 15 Hình 2.4: cơng thức cấu tạo alginate canxi 15 Hình 2.5: cơng thức cấu tạo alginate amonium 15 Hình 2.6: công thức cấu tạo 16 Hình 2.7: phân tử alginate tự cấu trúc mạng lưới gel alginate canxi, dạng vỉ trứng 17 Hình 2.8: hình tạo gel canxi alginate 18 Hình 4.1: rong ngun liệu khơ 43 Hình 4.2: rong nguyên liệu sau ngâm, rửa 43 Hình 4.3: rong sau nấu chiết 44 Hình 4.4: dung dịch alginate natri thô 44 Hình 4.5: alginate canxi kết tủa 45 Hình 4.6: alginic acid 45 Hình 4.7: alginate natri dạng sệt 46 Hình 4.8: alginate natri thành phẩm 46 Hình 4.9: alginate natri dạng màng mỏng 46 Biểu đồ 4.1: ảnh hưởng thời gian ngâm rong dung dịch formol 1% đến hiệu suất chiết xuất alginate natri 32 Biểu đồ 4.2: ảnh hưởng thời gian ngâm rong dung dịch formal 1% đến độ nhớt alginate natri 32 Biểu đồ 4.3: ảnh hưởng nồng độ dung dịch HCl đến hiệu suất chiết xuất dung dịch alginate natri 34 Biểu đồ 4.4 : ảnh hưởng nồng độ dung dịch HCl đến độ nhớt dung dịch alginate natri 34 Biểu đồ 4.5: ảnh hưởng thời gian ngâm rong dung dịch HCl 0,3% đến hiệu suất chiết xuất alginate natri 36 ix PHỤ LỤC Phụ lục 1: bảng tính hiệu suất chiết xuất đo độ nhớt khảo sát HCHO Bảng 1.1: kết hiệu suất chiết xuất khảo sát thời gian ngâm rong dung dịch formol (HCHO) 1% Thời gian ngâm HCHO (giờ) 5 10 10 10 16 16 16 20 20 20 22 22 22 Thí nghiệm khối lượng (alginate natri) Hiệu suất (%) 3,16 3, 32 3,29 3,9 4,27 4,1 5,33 6,23 5,56 5,4 5,83 5,6 4,22 4,5 4,35 19,68 20,87 20,81 24,77 26,90 25,28 33,50 39,17 34,96 33,07 36,78 35,96 25,78 28,92 27,41 3 3 Bảng 1.2: kết đo độ nhớt khảo sát thời gian ngâm rong dung dịch formol (HCHO) 1% Thời gian ngâm HCHO (giờ) 5 10 10 10 16 16 16 20 20 20 22 22 22 Thí nghiệm Độ nhớt (cp) 3 3 20,88 23,76 23,96 60 61,2 69,6 100 108 113,6 94 95 83 55,2 48 48 xi Phụ lục 2: bảng tính hiệu suất chiết xuất đo độ nhớt khảo sát nồng độ dung dịch HCl Bảng 2.1: kết hiệu suất chiết xuất khảo sát nồng độ dung dịch HCl Nồng độ Thí nghiệm ngâm HCl (%) 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 khối lượng (alginate natri) 3,26 3,79 3,48 4,92 5,48 5,2 5,26 5,89 5,54 3,25 3,6 3,35 Hiệu suất (%) 20,5 23,83 21,88 30,93 34,35 32,63 32,50 37,47 34,84 20,18 22,76 21,06 Bảng 2.2: kết đo độ nhớt khảo sát nồng độ dung dịch HCl Nồng độ HCl (%) 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 Thí nghiệm Độ nhớt (cp) 72,8 74,8 80 107 103 104,3 69,8 84 88 54 49 56 3 3 xii Phụ lục 3: bảng tính hiệu suất chiết xuất đo độ nhớt khảo sát thời gian ngâm rong dung dịch axit Chlohydride (HCl) 0,3% Bảng 3.1: kết hiệu suất chiết xuất khảo sát thời gian ngâm rong dung dịch axit HCl 0,3% Thời gian Thí nghiệm ngâm HCl (giờ) 2 2 3 3 4 5 khối lượng (alginate natri) 3,44 4,33 3,85 4,57 5,2 4,7 5,7 6,19 5,85 4,9 5,43 5,1 Hiệu suất (%) 21,63 27,22 24,20 28,73 32,7 29,55 35,83 38,92 36,78 30,8 34,14 32,06 Bảng 3.2: kết đo độ nhớt khảo sát thời gian ngâm rong dung dịch axit HCl 0,3% Thời gian ngâm HCl (giờ) 2 3 4 5 Thí nghiệm Độ nhớt (cp) 56 60 63,2 75,3 84 84,8 102 105,6 114 86,4 88 90 3 3 xiii Phụ lục 4: bảng tính hiệu suất chiết xuất đo độ nhớt khảo sát nồng độ dung dịch Na2CO3 Bảng 4.1: kết hiệu suất chiết xuất khảo sát nồng độ dung dịch Na2CO3 Nồng độ Na2CO3 (%) 0,5 0,5 0,5 1 1,5 1,5 1,5 Thí nghiệm khối lượng (alginate natri) 3,73 4,1 3,8 5,49 5,85 5,68 5,93 6,28 5,89 3 Hiệu suất (%) 23,45 25,78 23,89 34,51 36,78 35,71 37,28 39,48 37,03 Bảng 4.2: kết đo độ nhớt khảo sát nồng độ dung dịch Na2CO3 Nồng độ Na2CO3 (%) 0,5 0,5 0,5 1 1,5 1,5 1,5 Thí nghiệm Độ nhớt (cp) 52,7 56 60,4 94 88 97,6 67 68 77 3 xiv Phụ lục 5: bảng tính hiệu suất chiết xuất đo độ nhớt khảo sát lượng dung dịch Javen % Bảng 5.1: kết hiệu suất chiết xuất khảo sát lượng dung dịch Javen Thể tích Javen (ml) 5 10 10 10 15 15 15 20 20 20 Thí nghiệm khối lượng (alginate natri) 4,52 5,26 5,02 4,8 5,28 5,2 5,8 5,6 4,6 4,97 4,67 3 3 Hiệu suất (%) 28,42 33,06 31,56 30,18 33,19 31,44 32,69 36,46 35,2 28,92 31,25 29,36 Bảng 5.2: kết đo độ nhớt khảo sát lượng dung dịch Javen % Thể tích Javen (ml) 5 10 10 10 15 15 15 20 20 20 Thí nghiệm Độ nhớt (cp) 98 100 108 94 97 105 72 77 80 59 72 74 3 3 xv Phụ lục 6: bảng xử lí số liệu phần mềm thống kê minitab 13.1 A Kết xử lí số liệu khảo sát thời gian ngâm formal Bảng 6.1: bảng phân tích phương sai hiệu suất chiết xuất algiate natri One-way ANOVA: HIEU SUAT versus HCHO Analysis of Variance for HIEU SUA Source DF SS MS HCHO 517.93 129.48 Error 10 25.82 2.58 Total 14 543.75 Level 10 16 20 22 N 3 3 Mean 20.473 25.713 35.877 35.267 27.390 Pooled StDev = StDev 0.531 1.166 2.944 1.351 0.881 1.607 F 50.15 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * -) ( -* ) ( -* ) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -24.0 30.0 36.0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.00818 Critical value = 4.65 Intervals for (column level mean) - (row level mean) 10 16 10 -9.554 -0.926 16 -19.717 -11.089 -14.477 -5.849 20 -19.107 -10.479 -13.867 -5.239 -3.704 4.924 22 -11.231 -2.603 -5.991 2.637 4.173 12.801 xvi 20 3.563 12.191 Bảng 6.2: bảng phân tích phương sai độ nhớt dung dịch alginate natri One-way ANOVA: DO NHOT versus HCHO Analysis of Variance for DO NHOT Source DF SS MS THOI GIA 13233.0 3308.3 Error 10 277.3 27.7 Total 14 13510.4 Level 10 16 20 22 N 3 3 Mean 22.87 63.60 107.20 90.67 50.40 Pooled StDev = StDev 1.72 5.23 6.84 6.66 4.16 5.27 F 119.29 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( *-) (-*-) ( *-) (-*-) (-*-) -+ -+ -+ -+30 60 90 120 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.00818 Critical value = 4.65 Intervals for (column level mean) - (row level mean) 10 16 10 -54.87 -26.60 16 -98.47 -70.20 -57.74 -29.46 20 -81.94 -53.66 -41.20 -12.93 2.40 30.67 22 -41.67 -13.40 -0.94 27.34 42.66 70.94 xvii 20 26.13 54.40 B Kết xử lí số liệu khảo sát nồng độ dung dịch HCl Bảng 6.3: bảng phân tích phương sai hiệu suất chiết xuất algiate natri One-way ANOVA: HIEU SUAT versus HCl (%) Analysis of Variance for HIEU SUA Source DF SS MS HCl (%) 446.75 148.92 Error 27.25 3.41 Total 11 474.00 Level 0.1 0.3 0.5 0.7 N 3 3 Mean 22.070 32.637 34.933 21.333 Pooled StDev = StDev 1.673 1.710 2.487 1.312 1.846 F 43.71 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ 24.0 30.0 36.0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0126 Critical value = 4.53 Intervals for (column level mean) - (row level mean) 0.1 0.3 0.3 -15.394 -5.739 0.5 -17.691 -8.036 -7.124 2.531 0.7 -4.091 5.564 6.476 16.131 0.5 8.773 18.427 xviii Bảng 6.4: bảng phân tích phương sai độ nhớt dung dịch alginate natri One-way ANOVA: DO NHOT versus HCl(C%) Analysis of Variance for DO NHOT Source DF SS MS HCL(C%) 4059.8 1353.3 Error 353.1 44.1 Total 11 4412.9 Level 0.1 0.3 0.5 0.7 N 3 3 Mean 75.87 104.80 80.60 53.00 Pooled StDev = StDev 3.72 7.63 9.56 3.61 6.64 F 30.66 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* -) ( -* ) ( -* ) ( * -) + -+ -+ -60 80 100 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0126 Critical value = 4.53 Intervals for (column level mean) - (row level mean) 0.1 0.3 0.3 -46.31 -11.56 0.5 -22.11 12.64 6.83 41.57 0.7 5.49 40.24 34.43 69.17 0.5 10.23 44.97 xix C Kết xử lí số liệu khảo sát thời gian ngâm dung dịch HCl Bảng 6.5: bảng phân tích phương sai hiệu suất chiết xuất algiate natri One-way ANOVA: HIEU SUAT versus HCl (GIO) Analysis of Variance for HIEU SUA Source DF SS MS HCl (GIO 253.79 84.60 Error 35.14 4.39 Total 11 288.93 Level N 3 3 Mean 24.350 30.327 37.177 32.333 Pooled StDev = StDev 2.798 2.096 1.583 1.687 2.096 F 19.26 P 0.001 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ 25.0 30.0 35.0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0126 Critical value = 4.53 Intervals for (column level mean) - (row level mean) 3 -11.458 -0.495 -18.308 -7.345 -12.332 -1.368 -13.465 -2.502 -7.488 3.475 -0.638 10.325 xx Bảng 6.6: bảng phân tích phương sai độ nhớt dung dịch alginate natri One-way ANOVA: DO NHOT versus HCl Analysis of Variance for DO NHOT Source DF SS MS HCl 3453.2 1151.1 Error 181.5 22.7 Total 11 3634.7 Level N 3 3 Mean 59.73 81.37 107.20 88.13 Pooled StDev = StDev 3.61 5.27 6.84 1.80 4.76 F 50.74 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( * ) ( * ) ( -* ) ( * ) + -+ -+ -+-60 80 100 120 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0126 Critical value = 4.53 Intervals for (column level mean) - (row level mean) 3 -34.09 -9.18 -59.92 -35.01 -38.29 -13.38 -40.86 -15.94 -19.22 5.69 6.61 31.52 xxi D Kết xử lí số liệu khảo sát nồng độ dung dịch Na2CO3 Bảng 6.7: bảng phân tích phương sai hiệu suất chiết xuất algiate natri One-way ANOVA: HIEU SUAT versus NATRICARBONATE (%) Analysis of Variance for HIEU SUA Source DF SS MS NATRICAR 316.45 158.22 Error 9.28 1.55 Total 325.72 Level 0.5 1.0 1.5 N 3 Mean 24.373 35.667 37.930 Pooled StDev = StDev 1.238 1.136 1.348 1.244 F 102.31 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( -* ) ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+25.0 30.0 35.0 40.0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0220 Critical value = 4.34 Intervals for (column level mean) - (row level mean) 0.5 1.0 -14.409 -8.177 1.5 -16.673 -10.441 1.0 -5.379 0.853 xxii Bảng 6.8: bảng phân tích phương sai độ nhớt dung dịch alginate natri One-way ANOVA: DO NHOT versus NATRICARBONATE Analysis of Variance for DO NHOT Source DF SS MS SODIUMCA 2068.9 1034.5 Error 137.6 22.9 Total 2206.5 Level 0.5 1.0 1.5 N 3 Mean 56.367 93.200 70.667 Pooled StDev = StDev 3.863 4.850 5.508 4.788 F 45.12 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ 60 75 90 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0220 Critical value = 4.34 Intervals for (column level mean) - (row level mean) 0.5 1.0 -48.831 -24.836 1.5 -26.297 -2.303 1.0 10.536 34.531 xxiii E Kết xử lí số liệu khảo sát thể tích dung dịch Javen Bảng 6.9: bảng phân tích phương sai hiệu suất chiết xuất algiate natri One-way ANOVA: HIEU SUAT versus JAVEN (ml) Analysis of Variance for HIEU SUA Source DF SS MS JAVEN (m 40.16 13.39 Error 26.21 3.28 Total 11 66.37 Level 10 15 20 N 3 3 Pooled StDev = Mean 31.013 31.603 34.783 29.843 StDev 2.368 1.512 1.919 1.238 1.810 F 4.08 P 0.049 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ 30.0 33.0 36.0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0126 Critical value = 4.53 Intervals for (column level mean) - (row level mean) 10 10 -5.324 4.144 15 -8.504 0.964 -7.914 1.554 20 -3.564 5.904 -2.974 6.494 15 0.206 9.674 xxiv Bảng 6.10: bảng phân tích phương sai độ nhớt dung dịch alginate natri One-way ANOVA: DO NHOT versus JAVEN (ml) Analysis of Variance for DO NHOT Source DF SS MS JAVEN (m 2464.7 821.6 Error 286.0 35.7 Total 11 2750.7 Level 10 15 20 N 3 3 Mean 102.00 98.67 76.33 68.33 Pooled StDev = StDev 5.29 5.69 4.04 8.14 5.98 F 22.98 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * ) ( -* ) ( * ) ( -* ) + -+ -+ -75 90 105 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0126 Critical value = 4.53 Intervals for (column level mean) - (row level mean) 10 10 -12.30 18.97 15 10.03 41.30 6.70 37.97 20 18.03 49.30 14.70 45.97 15 -7.64 23.64 xxv ... vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH – BIỂU ĐỒ ix Chương GIỚI THI U 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Nội dung... nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Rong nâu 2.1.1 Giới thi u chung .3 2.1.2 Phân loại 2.1.3 Phân bố 2.1.4 Đặc điểm... nguyên liệu sau thu hoạch 2.2 Alginic acid keo alginate 12 2.2.1 Giới thi u chung alginate loại keo alginate 12 2.2.2 Đặc điểm, cấu tạo 13 2.2.3 Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT ALGINATE NATRI TỪ RONG MƠ (Sargassum spp) , THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT ALGINATE NATRI TỪ RONG MƠ (Sargassum spp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay