NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG Fe, Cu, Zn, Se, Mn LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG BỆNH DO VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus )

72 3 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG Fe, Cu, Zn, Se, Mn LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG BỆNH DO VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri TRÊN TRA (Pangasianodon hypophthalmus ) Sinh viên thực hiện: NGÔ THỊ HƯỜNG Ngành: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Chuyên ngành: NGƯ Y Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 08/2010 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG Fe, Cu, Zn, Se, Mn LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG BỆNH DO VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri TRÊN TRA (Pangasianodon hypophthalmus) Tác giả NGÔ THỊ HƯỜNG Khóa luận đệ trình để hồn tất u cầu cấp Kỹ Nuôi Trồng Thủy Sản Chuyên Ngành Ngư Y Giáo viên hướng dẫn PGS TS LÊ THANH HÙNG Th.S ONG MỘC QUÝ Tháng 08/2010 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm tạ đến: Cha mẹ gia đình ni khơn lớn tạo điều kiện thuận lợi cho học tập đến ngày hôm Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tất q thầy khoa Thủy Sản truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường PGS.TS Lê Thanh Hùng Th.S Ong Mộc Quý tận tình giảng dạy hướng dẫn tơi suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Các anh chị trại thực nghiệm tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian thực đề tài Xin gửi lời cảm ơn đến chị Đỗ Thị Anh Đào, chị Nguyễn thị Trúc Quyên bạn lớp DH06NY DH06NT nhiệt tình giúp đỡ cho suốt thời gian qua Tôi mong thơng cảm đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn để đề tài hồn chỉnh ii TĨM TẮT Đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng nguyên tố vi lượng Fe, Cu, Zn, Se, Mn lên tăng trưởng khả đề kháng bệnh vi khuẩn Edwardsiella ictaluri tra (Pangasianodon hypophthalmus)” tiến hành từ tháng 04/2010 đến tháng 15/7/2010 trại thực nghiệm thủy sản phòng thí nghiệm Bệnh học thủy sản, Khoa Thủy Sản, trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Thí nghiệm tiến hành với nghiệm thức: bổ sung nguyên tố vi lượng Fe, Cu, Zn, Se, Mn dạng vô với hàm lượng 0.1%, không bổ sung, nghiệm thức bổ sung nguyên tố vi lượng Fe, Cu, Zn, Se, Mn hữu với hàm lượng 0,1%, 0,05%, 0,025% vào thức ăn Kết sau 12 tuần nuôi thí nghiệm cho thấy: kết tăng trọng, tỷ lệ sống, hệ số chuyển đổi thức ăn nghiệm thức bổ sung hỗn hợp khống vi lượng vơ 0,1%, khơng bổ sung, bổ sung hỗn hợp khống vi lượng hữu với tỷ lệ 0,1%, 0,05%, 0,025% có sai khác Tuy nhiên, sai khác khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P>0.05) Sau 14 ngày gây cảm nhiễm với vi khuẩn Edwardsiella ictaluri phương pháp ngâm dung dịch vi khuẩn với nồng độ 4,9x107, kết cho thấy tỷ lệ chết tích lũy sau 14 ngày gây bệnh nghiệm thức bổ sung hỗn hợp khống vi lượng vơ 0,1%, khơng bổ sung, bổ sung hỗn hợp khống vi lượng hữu với tỷ lệ 0,1%, 0,05%, 0,025% có sai khác sai khác khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P>0,05) Như vậy, việc bổ sung hỗn hợp khống vi lượng hữu khơng ảnh hưởng lên tăng trưởng, tỷ lệ sống, hiệu sử dụng thức ăn khả đề kháng tra vi khuẩn Edwardsiella ictaluri iii MỤC LỤC Đề mục Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Danh sách biểu đồ .x Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc Điểm Sinh Học Tra .3 2.1.1 Phân Loại 2.1.3 Đặc điểm hình thái 2.1.4 Điều kiện môi trường sống .4 2.1.5 Đặc điểm dinh dưỡng .4 2.1.6 Đặc điểm sinh trưởng .5 2.1.7 Đặc điểm sinh sản 2.2 Nhu cầu khoáng 2.2.1 Nhu cầu Sắt (Fe) 2.2.2 Nhu cầu Đồng (Cu) 2.2.3 Nhu cầu Kẽm (Zn) .8 2.2.4 Nhu cầu mangan (Mn) 2.2.5 Nhu cầu Selenium (Se) 2.3 Sơ Lược Về Bệnh Gan Thận Mủ Do Vi Khuẩn Edwardsiella ictaluri 11 2.3.1 Lịch sử bệnh 11 iv 2.3.2 Phân bố lan truyền bệnh 11 2.4 Vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 12 2.4.1 Giới thiệu Edwardsiella ictaluri .12 2.4.2 Những đặc tính sinh lý sinh hóa vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 12 2.3.3 Dấu hiệu bệnh 13 2.4.4 Một số thí nghiệm gây cảm nhiễm .13 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Thời Gian Địa Điểm Thực Hiện Đề Tài 15 3.2 Nội Dung Nghiên Cứu 15 3.3 Vật Liệu 15 3.3.1 Đối tượng 15 3.3.2 Dụng cụ nguyên liệu 15 3.3.3 Thức ăn 16 3.4 Phương Pháp Nghiên Cứu .18 3.4.1 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng khoáng vi lượng Fe, Cu, Zn, Se lên tăng trưởng, tỉ lệ sống hiệu sử dụng thức ăn tra .18 3.4.2 Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng việc bổ sung nguyên tố vi lượng Fe, Cu, Zn, Se lên đề kháng bệnh vi khuẩn Edwardsiella ictaluri tra 21 3.5 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 22 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 23 4.1 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng khoáng vi lượng Fe, Cu, Zn, Se lên tăng trưởng, tỉ lệ sống hiệu sử dụng thức ăn tra .23 4.1.1 Một số thông số môi trường nuôi bể thí nghiệm 23 4.1.1.1 Nhiệt độ .23 4.1.1.2 Hàm lượng oxy hòa tan .24 4.1.1.3 pH 26 4.1.1.4 Ammonia 27 4.1.1.5 Nitrite .28 4.1.2 Ảnh hưởng việc bổ sung nguyên tố vi lượng Fe, Cu, Zn, Se lên tăng trưởng lượng thức ăn sử dụng tỷ lệ sống thí nghiệm 28 4.1.2.1Sự tăng trưởng thí nghiệm .28 v 4.1.2.2 Tỷ lệ sống 31 4.1.2.3 Hiệu sử dụng thức ăn 32 4.2 Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng việc bổ sung nguyên tố vi lượng Fe, Cu, Zn, Se,Mn lên đề kháng bệnh vi khuẩn Edwardsiella ictaluri tra 35 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .38 5.1 Kết Luận 38 5.2 Đề Nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHIA Brain Heart Infusion Agar BHIB Brain Heart Infusion Broth CFU Colony Forming Unit ESC Enteric Septicemia of Catfish FCR Feed Conversion Rate NA Nutritent Agar pH: potential of Hydrogen PCA: Plate Count Agar SGR Specific growth rates TSA Tryptic Soya Agar TN Thí nghiệm ĐC Đối chứng vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thành phần thức ăn ruột tra tự nhiên Bảng 2.2: Các nguyên tố muối khoáng cần thiết cho dinh dưỡng thủy sản động vật cạn Bảng 2.3: Nhu cầu vi khống số lồi thủy sản Bảng 2.4: Các triệu chứng bệnh có liên quan đến thiếu khống 10 Bảng 3.1: Cơng thức thức ăn với thành nguyên liệu 17 Bảng 3.2: Kết phân tích thành phần dinh dưỡng thức ăn 17 Bảng 4.1: Tăng trưởng thí nghiệm 29 Bảng 4.2: Tỷ lệ sống sau thí nghiệm 31 Bảng 4.3: Lượng ăn tương đối, lượng ăn tuyệt đối, lượng ăn trung bình, FCR, PER sau thí nghiệm 32 Bảng 4.4: Tỷ lệ chết gây cảm nhiễm với vi khuẩn Edwardsiella ictaluri sau 14 ngày 37 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.1: Máy ép cắt thức ăn 16 Hình 3.2: Máy sấy thức ăn 16 Hình 3.3: Bố trí thí nghiệm 16 Hình 3.4: Thức ăn dùng thí nghiệm 18 Hình 3.5: Hệ thống bể bố trí gây cảm nhiễm với Edwardsiella ictaluri 22 Hình 4.1: Biểu bên ngồi bên bị cảm nhiễm Ewardsiella ictaluri 36 Hình 4.2 Kết định danh IDS 14 GNR 36 ix 05-05-10 06-05-10 07-05-10 08-05-10 09-05-10 10-05-10 11-05-10 12-05-10 13-05-10 14-05-10 15-05-10 16-05-10 17-05-10 18-05-10 19-05-10 20-05-10 21-05-10 22-05-10 23-05-10 24-05-10 25-05-10 26-05-10 27-05-10 28-05-10 29-05-10 30-05-10 31-05-10 01-06-10 02-06-10 03-06-10 04-06-10 05-06-10 06-06-10 07-06-10 08-06-10 09-06-10 10-06-10 11-06-10 12-06-10 13-06-10 14-06-10 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,9 0,8 0,7 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 0,7 1,4 1,0 1,2 1,1 1,3 1,2 1,4 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6 1,0 1,0 1,0 1,2 4,2 5,9 6,3 4,3 5,4 5,2 3,4 5,4 4,3 4,5 4,1 2,6 2,4 2,1 2,5 1,9 2,9 3,6 4,4 3,5 4,1 2,1 2,3 3,5 3,4 3,5 4,5 4,8 5,0 4,2 4,0 2,7 2,3 4,6 3,3 3,4 3,2 3,3 3,0 3,0 4,8 7,1 6,9 6,9 6,8 6,9 7,0 7,0 7,1 6,7 6,9 6,7 6,8 6,8 6,8 6,7 6,7 6,8 6,7 6,7 6,6 6,8 6,9 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 6,6 6,7 6,8 6,6 6,6 6,4 6,6 6,6 6,4 6,3 6,3 6,3 6,5 6,9 7,1 7,1 7,0 7,1 7,2 7,2 7,1 7,3 6,9 7,1 7,0 6,9 7,0 7,1 6,9 6,7 6,8 6,7 6,8 6,9 7,1 7,0 7,1 6,9 7,0 6,9 6,9 7,0 6,8 6,9 6,9 6,7 6,6 6,7 6,6 6,5 6,7 6,5 6,6 6,6 6,9 30,0 29,0 29,9 29,9 30,1 30,5 31,1 29,8 30,2 30,7 29,9 30,3 30,2 30,0 30,0 30,6 30,1 30,1 30,4 30,5 30,2 30,7 30,1 30,5 31,2 30,1 30,9 30,9 30,5 30,2 31,0 30,9 31,0 31,3 31,2 31,3 29,6 31,0 30,9 31,2 31,3 31,2 32,1 32,1 31,5 32,5 32,5 32,1 32,8 32,3 32,7 32,5 32,1 32,1 32,5 32,1 32,2 31,4 32,3 32,9 32,3 33,2 33,1 32,6 33,1 33,4 33,4 33,1 33,0 32,5 32,8 32,5 32,6 32,1 32,2 32,1 32,2 32,0 32,1 32,1 32,1 32,5 10 15-06-10 16-06-10 17-06-10 18-06-10 19-06-10 20-06-10 21-06-10 22-06-10 23-06-10 24-06-10 25-06-10 26-06-10 27-06-10 28-06-10 0,6 1,1 0,9 0,8 0,9 0,8 1,2 0,5 1,0 0,7 0,7 1,4 0,9 1,1 2,1 2,8 3,2 2,9 2,8 2,5 2,1 3,0 2,8 2,1 2,4 2,2 2,5 2,9 6,5 6,3 6,6 6,4 6,5 6,4 6,7 6,8 6,4 6,9 6,3 6,5 6,8 6,2 6,6 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,8 6,8 6,4 6,9 7,0 6,5 6,9 6,8 30,0 30,3 30,0 30,5 30,2 30,2 30,1 31,0 30,5 30,1 29,8 30,1 30,0 30,1 31,6 31,9 31,6 31,1 31,0 31,1 31,5 31,0 31,1 31,2 31,5 31,9 31,2 31,4 11 12 Phụ lục 4: Bảng theo dõi tiêu chất lượng nước Bể qua ngày thí nghiệm BỂ Ngày 09-04-10 10-04-10 11-04-10 12-04-10 13-04-10 14-04-10 15-04-10 16-04-10 17-04-10 18-04-10 19-04-10 20-04-10 21-04-10 22-04-10 23-04-10 24-04-10 25-04-10 26-04-10 27-04-10 Sáng 3,3 0,5 0,3 0,2 0,6 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 0,5 0,8 0,7 0,6 DO Chiều 10,0 7,2 7,3 4,6 5,1 5,3 6,2 3,7 4,2 7,0 6,5 3,1 5,3 5,2 3,3 6,1 4,9 5,5 3,5 pH Sáng 7,2 7,1 7,0 7,0 7,1 7,1 7,1 7,2 6,9 7,0 7,0 6,9 7,0 7,1 7,1 7,1 6,7 6,9 6,7 Chiều 7,8 7,3 7,3 7,2 7,3 7,3 7,4 7,2 7,1 7,2 7,2 7,1 7,2 7,3 7,2 7,4 7,0 7,3 6,9 Nhiệt Độ Sáng Chiều 29,6 32,1 29,5 32,4 29,3 32,0 30,0 31,2 29,6 31,4 29,1 32,3 30,4 32,6 30,2 31,2 29,1 31,1 29,2 32,1 29,9 31,7 29,5 31,4 29,6 32,4 30,5 32,4 30,3 32,1 29,9 32,9 30,2 32,3 29,9 32,7 30,4 32,1 Tuần 28-04-10 29-04-10 30-04-10 01-05-10 02-05-10 03-05-10 04-05-10 05-05-10 06-05-10 07-05-10 08-05-10 09-05-10 10-05-10 11-05-10 12-05-10 13-05-10 14-05-10 15-05-10 16-05-10 17-05-10 18-05-10 19-05-10 20-05-10 21-05-10 22-05-10 23-05-10 24-05-10 25-05-10 26-05-10 27-05-10 28-05-10 29-05-10 30-05-10 31-05-10 01-06-10 02-06-10 03-06-10 04-06-10 05-06-10 06-06-10 07-06-10 0,9 0,9 1,2 1,2 1,3 0,6 1,4 0,6 1,2 1,2 0,8 0,7 1,0 1,0 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 0,5 0,6 0,8 0,3 0,5 0,8 0,8 0,8 1,7 0,3 1,1 0,3 0,7 0,8 0,3 0,8 0,4 0,8 0,7 0,5 0,5 2,4 0,9 2,4 3,8 2,6 4,1 6,2 5,3 3,1 4,2 2,3 2,7 3,3 4,3 4,5 4,9 5,7 5,6 4,6 3,0 3,0 4,8 3,5 4,2 3,7 4,1 3,6 3,0 3,8 2,8 2,8 3,5 3,2 4,0 1,8 2,0 1,9 2,3 3,2 2,7 3,5 6,8 6,9 6,9 6,7 6,7 6,9 6,8 6,8 6,7 6,7 6,8 6,7 6,5 6,5 6,6 6,5 6,5 6,7 6,5 6,5 6,2 6,5 6,4 6,3 6,2 6,3 6,2 6,5 6,8 6,3 6,3 6,5 6,5 6,7 6,6 6,6 6,7 6,5 6,6 6,5 6,5 7,0 7,1 7,2 6,9 6,8 6,9 6,9 6,8 6,9 7,1 7,0 6,9 7,0 7,0 6,8 6,8 6,9 6,8 6,8 6,7 6,5 6,5 6,5 6,4 6,8 6,4 6,6 6,5 6,8 6,4 6,4 6,6 6,8 6,6 6,9 6,8 7,0 6,9 6,8 6,8 6,9 30,2 30,1 30,2 30,0 30,3 30,2 30,1 30,1 30,3 30,1 31,3 31,2 30,7 31,1 31,2 31,0 31,1 30,6 30,8 31,1 31,6 31,4 31,3 31,3 29,8 31,1 31,0 31,3 31,3 30,6 30,3 30,2 30,5 30,1 31,1 30,3 29,5 29,0 29,3 29,5 30,3 32,1 32,0 32,5 32,2 31,0 31,7 32,5 33,0 33,5 33,3 33,2 32,6 33,1 33,4 33,5 33,5 33,3 33,7 33,6 33,8 33,0 33,3 33,4 33,4 33,2 33,3 33,0 33,3 33,5 31,9 31,9 32,7 32,0 31,9 32,2 32,3 32,9 32,5 32,1 32,7 32,5 08-06-10 09-06-10 10-06-10 11-06-10 12-06-10 13-06-10 14-06-10 15-06-10 16-06-10 17-06-10 18-06-10 19-06-10 20-06-10 21-06-10 22-06-10 23-06-10 24-06-10 25-06-10 26-06-10 27-06-10 28-06-10 0,8 0,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,8 1,0 0,7 0,8 1,0 0,6 0,4 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 0,4 0,6 0,8 3,2 2,5 2,3 2,1 3,2 3,1 2,5 2,9 2,8 2,8 2,4 2,0 1,9 2,0 2,7 2,8 2,2 2,4 2,2 2,4 2,7 6,8 6,4 6,4 6,4 6,3 6,5 6,4 6,8 6,4 6,5 6,8 6,1 6,3 6,4 6,4 6,5 6,7 6,4 6,4 6,5 6,8 6,8 6,8 6,7 6,9 6,8 6,9 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9 6,8 7,0 6,8 6,6 6,5 6,7 6,5 6,4 6,6 6,9 30,1 29,5 29,4 29,3 29,3 29,7 29,8 29,4 29,5 29,7 30,1 30,0 30,5 29,8 30,4 29,8 30,0 30,5 30,4 30,1 29,9 32,0 31,9 32,0 31,6 31,2 31,5 32,0 31,8 31,4 32,0 31,1 31,2 31,5 31,9 31,1 31,8 31,5 31,2 31,3 31,3 31,4 10 11 12 Phụ lục 5: Bảng theo dõi tiêu chất lượng nước Bể qua ngày thí nghiệm BỂ Ngày 09-04-10 10-04-10 11-04-10 12-04-10 13-04-10 14-04-10 15-04-10 16-04-10 17-04-10 18-04-10 19-04-10 20-04-10 Do Sáng 3,2 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 pH Chiều 9,2 8,9 9,8 7,1 7,0 6,7 7,3 5,7 6,6 7,5 8,1 3,5 Sáng 7,3 7,1 7,0 7,0 7,1 7,2 7,1 7,2 7,0 7,0 7,0 6,9 Chiều 9,0 7,5 7,6 7,4 7,4 7,3 7,5 7,1 7,1 7,2 7,3 7,1 Nhiệt Độ Sáng Chiều 29,6 32,3 29,7 32,2 29,6 32,2 30,1 31,4 29,5 31,5 29,4 32,2 30,4 32,6 30,1 31,3 29,4 31,2 29,3 32,2 30,1 31,5 29,3 31,4 Tuần 21-04-10 22-04-10 23-04-10 24-04-10 25-04-10 26-04-10 27-04-10 28-04-10 29-04-10 30-04-10 01-05-10 02-05-10 03-05-10 04-05-10 05-05-10 06-05-10 07-05-10 08-05-10 09-05-10 10-05-10 11-05-10 12-05-10 13-05-10 14-05-10 15-05-10 16-05-10 17-05-10 18-05-10 19-05-10 20-05-10 21-05-10 22-05-10 23-05-10 24-05-10 25-05-10 26-05-10 27-05-10 28-05-10 29-05-10 30-05-10 31-05-10 0,6 0,7 0,7 0,3 0,7 0,7 0,8 0,5 0,7 0,6 1,6 1,6 0,8 1,3 0,7 0,5 0,9 1,4 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,8 0,7 0,8 0,6 0,3 0,6 0,6 0,5 0,3 0,5 0,6 0,7 1,1 0,4 0,8 0,6 0,9 0,8 5,3 5,5 3,0 5,4 4,1 5,2 5,1 4,5 3,8 3,6 4,5 3,2 1,3 7,0 5,2 5,2 7,9 3,4 3,7 4,8 6,6 5,6 5,8 6,3 5,6 5,1 3,2 3,2 4,5 3,6 5,1 3,5 3,9 3,7 4,1 5,2 3,4 3,4 3,2 3,1 3,4 7,0 7,1 7,1 7,1 6,7 6,9 6,8 6,8 6,8 6,9 6,7 6,7 6,8 6,7 6,8 6,7 6,8 6,8 6,6 6,6 6,6 6,6 6,5 6,5 6,7 6,5 6,5 6,3 6,5 6,4 6,3 6,3 6,2 6,2 6,7 6,4 6,8 6,5 6,8 6,4 6,4 7,3 7,4 7,2 7,4 6,9 7,3 7,2 6,8 7,0 7,0 6,7 6,8 7,2 6,8 6,9 7,2 6,8 7,0 6,9 6,9 7,1 6,7 6,5 6,9 6,7 6,8 6,6 6,5 6,4 6,5 6,6 6,6 6,6 6,4 6,5 6,7 6,5 6,5 7,0 6,5 6,7 29,7 30,6 30,4 30,1 30,4 30,0 30,1 30,5 30,3 30,0 30,0 30,4 30,3 30,2 30,4 30,2 30,3 31,4 31,3 30,9 31,3 31,3 31,0 31,2 30,7 30,9 31,3 31,6 31,5 31,4 31,5 29,7 31,1 31,1 31,3 30,0 29,9 29,8 29,6 29,9 30,5 32,5 32,5 32,2 33,0 32,4 32,8 32,8 32,5 32,0 32,1 32,1 32,2 31,5 32,6 33,0 33,1 33,5 33,4 32,6 33,2 33,5 33,5 33,5 33,3 33,6 33,4 33,8 33,2 33,4 33,4 33,5 33,3 33,5 33,0 33,5 31,1 32,9 32,1 32,2 31,9 31,8 01-06-10 02-06-10 03-06-10 04-06-10 05-06-10 06-06-10 07-06-10 08-06-10 09-06-10 10-06-10 11-06-10 12-06-10 13-06-10 14-06-10 15-06-10 16-06-10 17-06-10 18-06-10 19-06-10 20-06-10 21-06-10 22-06-10 23-06-10 24-06-10 25-06-10 26-06-10 27-06-10 28-06-10 0,8 0,5 0,4 0,7 0,3 0,5 0,6 0,9 0,8 0,4 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,7 0,5 0,5 0,6 0,4 0,8 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 3,7 3,5 2,5 3,5 3,2 3,1 3,1 2,9 3,0 3,2 3,2 3,5 3,3 3,4 3,2 3,2 2,9 2,8 2,9 2,8 3,1 3,1 3,0 2,8 2,4 2,7 2,5 3,5 6,6 6,4 6,5 6,4 6,4 6,4 6,3 6,5 6,5 6,6 6,2 6,2 6,4 6,5 6,4 6,4 6,8 6,8 6,5 6,3 6,3 6,2 6,8 6,5 6,4 6,3 6,3 6,4 6,8 6,5 6,5 6,9 7,0 7,0 6,9 6,5 6,5 6,8 6,9 6,7 6,8 6,8 6,4 6,5 6,8 7,0 6,7 6,6 6,5 6,4 6,9 7,0 6,5 6,8 6,9 6,8 30,2 30,3 30,3 29,7 30,1 30,1 30,0 29,8 30,1 30,0 29,9 30,2 30,1 29,8 29,9 30,1 30,0 30,1 30,5 30,0 29,8 29,4 30,1 30,1 30,1 29,9 29,8 30,1 32,1 32,8 32,9 33,0 32,7 32,4 32,9 33,0 32,3 31,6 32,0 31,9 32,1 32,0 31,9 31,6 31,3 31,3 31,1 31,1 31,5 31,5 31,1 31,9 31,0 31,8 31,0 31,9 10 11 12 Phụ lục 6: Bảng theo dõi ammonia qua tuần thí nghiệm Tuần Bể Bể Bể Bể Bể 0,041 0,032 0,019 0,047 0,036 0,028 0,053 0,066 0,065 0,068 0,043 0,043 0,043 0,042 0,044 0,051 0,047 0,061 0,052 0,048 0,047 0,053 0,041 0,044 0,054 0,042 0,066 0,048 0,047 0,055 0,036 0,058 0,052 0,049 0,047 0,056 0,063 0,049 0,054 0,052 0,052 0,061 0,062 0,061 0,056 10 0,060 0,053 0,066 0,048 0,063 11 0,058 0,051 0,059 0,056 0,061 12 0,062 0,059 0,067 0,057 0,059 Phụ lục 7: Bảng theo dõi nitrite qua tuần thí nghiệm Tuần Bể Bể Bể Bể Bể 0,004 0,011 0,013 0,009 0,004 0,025 0,02 0,035 0,054 0,045 0,056 0,047 0,029 0,036 0,047 0,075 0,077 0,076 0,075 0,083 0,074 0,077 0,076 0,081 0,074 0,071 0,066 0,057 0,059 0,067 0,061 0,065 0,067 0,069 0,056 0,057 0,061 0,051 0,071 0,055 0,065 0,067 0,063 0,065 0,069 10 0,077 0,075 0,081 0,074 0,084 11 0,089 0,079 0,082 0,075 0,078 12 0,078 0,071 0,085 0,088 0,079 Phụ lục 8: Bảng kiểm tra độ ẩm thức ăn q trình thí nghiệm TT Ngày NT Giấy bạc (g) 13/4 E 0,3 5,4 5,2 TL T/ăn đầu (g) 5,1 20/4 B 0,3 5,4 5,2 5,1 4,9 0,2 3,70 21/4 D 0,3 5,3 5,1 5,0 4,8 0,2 3,77 C 0,3 5,4 5,2 5,1 4,9 0,2 3,70 A 0,3 5,4 5,1 5,1 4,8 0,3 5,56 TL đầu (g) TL cuối (g) TL T/ăn cuối (g) 4,9 TL hao hụt (g) 0,2 3,70 Độ ẩm (%) 25/4 D 0,4 5,6 5,4 5,2 5,0 0,2 3,57 28/4 E 0,3 5,3 5,1 5,0 4,8 0,2 3,77 A 0,3 5,4 5,2 5,1 4,9 0,2 3,70 10 C 0,4 5,5 5,2 5,1 4,8 0,3 5,45 C 0,3 5,3 5,1 5,0 4,8 0,2 3,77 E 0,2 5,2 5,0 5,0 4,8 0,2 3,85 D 0,3 5,4 5,2 5,1 4,9 0,2 3,70 B 0,3 5,2 5,0 4,9 4,7 0,2 3,85 C 0,4 5,4 5,2 5,0 4,8 0,2 3,70 D 0,3 5,4 5,2 5,1 4,9 0,2 3,70 A 0,4 5,3 5,0 4,9 4,6 0,3 5,66 E 0,4 5,5 5,3 5,1 4,9 0,2 3,64 11 01/5 12 13 04/05 14 15 17/5 161 17 20/5 18 19 21/5 B 0,3 5,4 5,1 5,1 4,8 0,3 5,56 20 29/5 C 0,3 5,8 5,8 5,5 5,5 0,0 0,00 A 0,4 4,9 4,7 4,5 4,3 0,2 4,08 E 0,3 5,5 5,2 5,2 4,9 0,3 5,45 B 0,3 6,1 5,9 5,8 5,6 0,2 3,28 21 22 31/5 23 24 01/6 D 0,3 5,6 5,4 5,3 5,1 0,2 3,57 25 02/06 C 0,3 5,3 5,1 5,0 4,8 0,2 3,77 26 03/6 A 0,4 5,5 5,3 5,1 4,9 0,2 3,64 27 04/6 B 0,3 5,4 5,3 5,1 5,0 0,1 1,85 Phụ lục 9: Tỷ lệ sống, tăng trưởng thí nghiệm NT TLS (%) W1 (g/con) W2 (g/con) WG (%) A1 A2 A3 A4 M SD B1 B2 B3 B4 M SD C1 C2 C3 C4 M SD D1 D2 D3 D4 M SD E1 E2 E3 E4 M SD 97,00 95,00 96,00 93,00 95,25 1,71 98,00 100,00 94,00 100,00 98,00 2,83 96,00 98,00 95,00 96,00 96,25 1,26 97,00 96,00 98,00 98,00 97,25 0,96 93,00 93,00 93,00 91,00 95,00 1,63 12,91 12,93 12,72 12,85 12,85 0,09 12,77 12,82 12,82 12,74 12,79 0,04 12,74 12,67 12,73 12,82 12,74 0,06 12,87 12,94 12,70 12,78 12,82 0,1 12,76 12,92 12,71 12,76 12,79 0,09 113,91 122,96 113,95 121,49 118,43 4,83 122,10 90,25 125,13 110,77 107,69 17,44 111,13 112,92 111,06 108,70 110,81 2,11 104,48 104,84 117,69 110,66 111,09 6,61 120,31 113,87 122,33 105,10 113,72 8,62 101,00 100,03 101,23 108,64 105,52 4,52 109,33 77,43 112,31 98,03 94,87 17,44 98,39 100,25 98,33 95,88 98,07 2,19 91,61 91,90 104,99 97,88 98,3 6,69 107,55 100,95 109,62 92,34 100,98 8,64 SGR (%/con/ /ngày) 2,66 2,75 2,67 2,74 2,71 0,05 2,75 2,38 2,78 2,64 2,64 0,78 2,64 2,67 2,64 2,61 2,64 0,02 2,55 2,55 2,72 2,63 2,61 0,08 2,74 2,65 2,76 2,57 2,68 0,09 Phụ lục 10: Hiệu sử dụng thức ăn thí nghiệm NT A1 A2 A3 A4 M SD B1 B2 B3 B4 M SD C1 C2 C3 C4 M SD D1 D2 D3 D4 M SD E1 E2 E3 E4 M SD Lượng ăn tuyệt đối (g/con/ngày) 2,03 2,11 2,11 2,19 2,11 0,07 2,12 1,97 2,17 2,04 2,03 0,17 1,89 1,96 1,94 2,03 1,96 0,06 1,86 1,94 1,98 2,04 1,96 0,08 2,15 2,03 2,19 1,91 2,07 0,13 Lượng ăn tương đối (%/con/ngày) 1,78 1,72 1,85 1,80 1,79 0,06 1,74 2,18 1,73 1,84 1,82 0,12 1,70 1,74 1,75 1,87 1,77 0,07 1,78 1,85 1,68 1,84 1,79 0,08 1,79 1,78 1,79 1,81 1,79 0,01 FCR PER 1,66 1,58 1,72 1,67 1,66 0,06 1,59 1,90 1,60 1,70 1,70 0,14 1,58 1,63 1,63 1,74 1,65 0,07 1,68 1,74 1,55 1,72 1,67 0,09 1,65 1,66 1,65 1,72 1,67 0,06 3,77 4,02 3,74 3,87 3,76 0,17 4,13 3,03 4,05 3,83 3,55 0,56 3,63 3,79 3,59 3,54 3,51 0,07 3,42 3,39 3,97 3,70 3,45 0,23 3,83 3,59 3,91 3,20 3,67 0,28 Phụ lục11 : Bảng theo dõi chết qua 14 ngày gây cảm nhiễm với vi khuẩn Edwardsiella ictaluri Ngày Lượng chết 10 11 12 13 14 tích lũy NT (con) A1 A2 2 6 7 2 12 A3 A4 B1 B2 B3 Tỷ lệ chết (%) 18 90 19 95 16 80 21 105 16 80 15 75 20 100 21 105 18 90 16 80 19 95 20 100 2 B4 1 C1 C2 C3 2 10 2 19 95 3 1 16 80 21 105 18 90 19 95 19 95 20 100 18 90 C4 D1 D2 1 1 D3 6 D4 5 E1 5 2 2 5 E2 E3 E4 1 Phụ lục 12: Kết xử lý thống kê Trọng lượng ban đầu thí nghiệm Source DF SS MS F P NT 0.02862 0.00715 1.06 0.408 Error 15 0.10090 0.00673 Total 19 0.12952 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ 12.8525 0.0946 ( * -) 12.7875 0.0395 ( -* ) 12.7400 0.0616 ( * -) 4 12.8225 0.1047 ( * ) 12.7875 0.0914 ( -* ) -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.0820 12.720 12.800 12.880 Trọng lượng sau 12 tuần thí nghiệm Source DF SS MS F P NT 194.9 48.7 0.65 0.637 Error 15 1128.8 75.3 Total 19 1323.6 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 105.22 4.78 ( -* ) 99.27 15.81 ( * -) 98.21 1.79 ( -* ) 4 96.60 6.30 ( -* ) 102.62 7.78 ( * -) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 8.67 88.0 96.0 104.0 112.0 Tăng trọng sau 12 tuần thí nghiệm Source DF SS NT 10769 Error 15 71639 Total 19 82408 MS F P 2692 0.56 0.693 4776 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ 818.64 34.66 ( -* ) 4 4 776.41 123.92 ( -* ) 770.95 17.77 ( -* ) 753.68 55.14 ( * -) 802.60 62.96 ( * -) -+ -+ -+ Pooled StDev = 69.11 720 780 840 Tốc độ tăng trưởng đặc biệt thí nghiệm Source DF SS MS F P NT 0.0219 0.0055 0.55 0.705 Error 15 0.1503 0.0100 Total 19 0.1721 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -1 2.7050 0.0465 ( -* ) 2.6375 0.1819 ( * -) 2.6400 0.0245 ( * ) 4 2.6125 0.0810 ( -* ) 2.6800 0.0876 ( * ) + -+ -+ -Pooled StDev = 0.1001 2.60 2.70 2.80 Tỷ lệ sống thí nghiệm Source DF SS MS F P NT 26.30 6.57 2.04 0.140 Error 15 48.25 3.22 Total 19 74.55 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+1 95.250 1.708 ( * -) 98.000 2.828 ( -* -) 96.250 1.258 ( * -) 4 97.250 0.957 ( * -) 95.000 1.633 ( -* -) -+ -+ -+ -+Pooled StDev = 1.794 94.0 96.0 98.0 100.0 Lượng thức ăn tuyệt đối thí nghiệm Source DF SS MS F P NT 0.0723 0.0181 1.56 0.237 Error 15 0.1744 0.0116 Total 19 0.2467 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ 2.1100 0.0653 ( -* ) 2.0300 0.1687 ( * -) 1.9625 0.0608 ( -* ) 4 1.9550 0.0755 ( -* ) 2.0700 0.1265 ( * -) -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.1078 1.92 2.04 2.16 Lượng thức ăn tương đối thí nghiệm Source DF SS MS F P NT 0.00683 0.00171 0.29 0.882 Error 15 0.08935 0.00596 Total 19 0.09618 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -1 1.7850 0.0580 ( -* ) 1.8225 0.1231 ( -* ) 1.7650 0.0681 ( -* -) 4 1.7900 0.0804 ( * -) 1.7925 0.0126 ( -* ) + -+ -+ -Pooled StDev = 0.0772 1.740 1.800 1.860 FCR thí nghiệm Source DF SS MS F P NT 0.00613 0.00153 0.21 0.931 Error 15 0.11113 0.00741 Total 19 0.11726 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ 1.6575 0.0580 ( * ) 1.6975 0.1438 ( * -) 1.6450 0.0676 ( * ) 4 1.6725 0.0854 ( * ) 1.6700 0.0337 ( -* ) -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.0861 1.610 1.680 1.750 Hiệu sử dụng protein thí nghiệm Source DF SS MS F P NT 0.2546 0.0637 0.67 0.624 Error 15 1.4289 0.0953 Total 19 1.6835 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 3.7600 0.1687 ( * ) 3.5450 0.5612 ( * ) 3.5050 0.0656 ( * ) 4 3.4500 0.2264 ( * ) 3.6675 0.2780 ( * ) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.3086 3.30 3.60 3.90 4.20 Tỷ lệ chết tích lũy thí nghiệm gây bệnh với vi khuẩn Edwardsiella ictaluri Source DF SS MS F P NT 153.3 38.3 0.54 0.710 Error 15 1066.9 71.1 Total 19 1220.2 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 91.31 8.48 ( -* ) 89.11 13.74 ( * ) 95.91 5.29 ( * ) 4 92.30 6.77 ( * ) 96.37 4.58 ( * ) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 8.43 84.0 91.0 98.0 105.0 ... Thanh Hùng, 2008) Nhiều cơng trình nghiên cứu công bố việc thi u Fe nhu cầu dinh dưỡng gây nhiều dạng bệnh lý cá Thi u Fe gây bệnh thi u máu cá brook trout (Kawatsu, 1972), red sea bream (Sakamoto... hưởng thi u Fe Màu sắc bình thường gan cá chép ghi nhận có thay đổi sang màu vàng đến trắng suốt thời gian Fe không bổ sung đầy đủ theo nhu cầu (Sakamoto Yone, 1978d) Ở cá trơn Mỹ, thi u Fe làm thi u... tra loài cá ăn tạp thi n động vật Cá tra tiêu hết nỗn hồng thích ăn mồi tươi sống ăn thịt lẫn không cho ăn đầy đủ nuôi bể ấp với mật độ dày Khi lớn lên, cá có tính ăn tạp thi n động vật dễ dàng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG Fe, Cu, Zn, Se, Mn LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG BỆNH DO VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus ) , NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG Fe, Cu, Zn, Se, Mn LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG BỆNH DO VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus )

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay