QUY MÔ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TIẾP THỊ Ở MỘT SỐ CỬA HÀNG CÁ CẢNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

64 3 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP QUY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TIẾP THỊ MỘT SỐ CỬA HÀNG CẢNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: NGƠ NGỌC THÙY TRANG Ngành: CHẾ BIẾN THỦY SẢN Niên khóa: 2006-2010 Tháng 7/2010 QUY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TIẾP THỊ MỘT SỐ CỬA HÀNG CẢNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả NGƠ NGỌC THÙY TRANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành chế biến thủy sản Giáo viên hướng dẫn: TS VŨ CẨM LƯƠNG Tháng năm 2010 i LỜI CẢM TẠ Tác giả xin chân thành cảm tạ đến Ban Giám Hiệu, Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi để thực đề tài Q thầy cán công nhân viên Trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM tận tình dạy bảo, giúp đỡ, truyền đạt kiến thức suốt trình học tập thực đề tài Đặc biệt xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến thầy Vũ Cẩm Lương, người quan tâm, tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ tơi để hồn thành đề tài Cảm ơn hợp tác, giúp đỡ chủ cửa hàng kinh doanh cảnh, anh chị em lao động cửa hàng Cảm ơn tác giả tài liệu mà tơi sử dụng suốt q trình thực đề tài Xin cảm ơn gia đình động viên, chia sẻ giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi vật chất tinh thần năm tháng học tập giảng đường Đại học suốt trình thực đề tài tốt nghiệp Cảm ơn bạn lớp DH06CT chia sẻ năm tháng học tập quý báu động viên giúp đỡ tơi thời gian qua Do có hạn chế mặt thời gian kiến thức có hạn nên đề tài khơng thể tránh khỏi sai sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp q thầy bạn để đề tài hồn thiện ii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Quy hoạt động kinh doanh tiếp thị số cửa hàng cảnh Thành Phố Hồ Chí Minh” thực từ tháng 3/2010 đến tháng 7/2010 Qua khảo sát thực tế 20 cửa hàng kinh doanh cảnh thu kết điều tra sau: Chép Nhật, bảy màu, vàng, rồng loại, dĩa loại, trân châu, cánh buồm, mập nước ngọt, neon đỏ, sọc ngựa loại kinh doanh phổ biến cửa hàng, chiếm tỉ lệ từ 40% đến 80% Chi phí đầu tư ban đầu cho việc kinh doanh cảnh trung bình 111,4 triệu đồng, thấp 29 triệu đồng, cao 770 triệu đồng Chi phí cố định mà chủ cửa hàng phải trả tháng trung bình 17,8 triệu đồng, thấp 5,9 triệu đồng, cao 60,3 triệu đồng Chi phí lưu động trung bình 142,3 triệu đồng/tháng, thấp 43,6 triệu đồng/tháng, cao 505 triệu đồng/tháng Doanh thu trung bình 175,5 triệu đồng/tháng, thấp 55 triệu đồng/tháng, cao 645 triệu đồng/tháng Sau trừ loại chi phí cố định lưu động lợi nhuận trung bình thu 15,4 triệu đồng/tháng, thấp 4,5 triệu đồng, /tháng cao 79,8 triệu đồng/tháng Để thấy mối quan hệ quy hoạt động kinh doanh tiếp thị, cửa hàng kinh doanh cảnh chia làm nhóm, nhóm A nhóm cửa hàng tiếp thị gồm 12 cửa hàng chiếm tỉ lệ 60%, nhóm B nhóm cửa hàng chưa tiếp thị gồm cửa hàng chiếm tỉ lệ 40% Sau lập bảng so sánh thu kết lợi nhuận trung bình cửa hàng nhóm A 21,5 triệu đồng/tháng (dao động từ 9,9 triệu đồng/tháng đến 79,7 triệu đồng/tháng), lợi nhuận trung bình cửa hàng nhóm B 10,6 triệu đồng/tháng (dao động từ 4,5 triệu đồng/tháng đến 13,5 triệu đồng/tháng) iii MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách bảng vii Danh sách hình ảnh viii GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Hiện trạng kinh doanh cảnh Thành Phố Hồ Chí Minh 2.2 Tình hình tiếp thị kinh doanh cảnh Thành Phố Hồ Chí Minh 2.3 Tình hình khảo sát cửa hàng kinh doanh cảnh TP HCM 2.4 Hiện trạng định hướng phát triển ngành công nghiệp cảnh TP HCM 2.5 Tình hình xuất nhập cảnh TP HCM 10 2.6 Khái quát điều kiện TP HCM để phát triển ngành công nghiệp cảnh 11 2.6.1 Điều kiện tự nhiên 11 2.6.2 Điều kiện kinh tế 12 2.6.3 Điều kiện xã hội 13 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Thời gian địa điểm thực đề tài 15 3.1.1 Thời gian 15 3.1.2 Địa điểm 15 iv 3.2 Phương pháp thu thập số liệu 15 3.2.1 Số liệu thứ cấp 15 3.2.2 Số liệu cấp 15 3.3 17 Phương pháp phân tích hiệu kinh tế 3.3.1 Chi phí đầu tư ban đầu 17 3.3.2 Chi phí hoạt động kinh doanh 17 3.3.3 Khấu hao tài sản cố định 18 3.3.4 Doanh thu 18 3.3.5 Lợi nhuận 18 3.3.6 Tỉ suất lợi nhuận vốn kinh doanh 18 3.3.7 Doanh thu hòa vốn thời điểm hòa vốn 19 3.4 Xử lý số liệu 19 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 20 4.1 Thông tin chung quy kinh doanh cửa hàng cảnh 20 4.1.1 Thời gian kinh doanh cửa hàng cảnh 20 4.1.2 Hình thức kinh doanh cửa hàng cảnh 20 4.1.3 Số lượng loài cảnh kinh doanh cửa hàng cảnh 22 4.1.4 Các loài kinh doanh phổ biến cửa hàng 22 4.1.5 Giá trị đầu tư loài cửa hàng kinh doanh cảnh 24 4.2 26 Quy kinh doanh hiệu kinh tế cửa hàng 4.2.1 Chi phí đầu tư ban đầu cho việc kinh doanh cảnh 26 4.2.2 Chi phí cố định cửa hàng kinh doanh cảnh 27 4.2.3 Chi phí lưu động cửa hàng kinh doanh cảnh 29 4.2.4 Doanh thu lợi nhuận cửa hàng kinh doanh 30 4.3 31 Nhận thức nhu cầu tiếp thị cửa hàng kinh doanh 4.3.1 Phân nhóm cửa hàng kinh doanh 31 4.3.2 Tình hình kinh doanh cửa hàng kinh doanh cảnh 31 4.3.3 Mức độ quan tâm đến tiếp thị chủ cửa hàng kinh doanh 32 4.3.4 Hình thức tiếp thị cửa hàng kinh doanh cảnh 33 4.3.5 Nhu cầu tiếp thị cửa hàng kinh doanh cảnh 34 4.4 34 Mối liên hệ tiếp thị quy kinh doanh cửa hàng v KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 36 5.1 Kết luận 36 5.2 Đề nghị 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC 41 Phụ lục Phiếu vấn 41 Phụ lục Tên, địa chỉ, số điện thoại thời gian kinh doanh 44 Phụ lục Hình thức kinh doanh cửa hàng 46 Phụ lục Giá trị loài 47 Phụ lục Tổng giá trị loài cửa hàng kinh doanh 48 Phụ lục Chi phí đầu tư ban đầu cửa hàng kinh doanh 51 Phụ lục Khấu hao chi phí đầu tư cửa hàng kinh doanh 52 Phụ lục Chi phí cố định cửa hàng kinh doanh 53 Phụ lục Chi phí lưu động cửa hàng kinh doanh 54 Phụ lục 10 Doanh thu lợi nhuận cửa hàng kinh doanh 55 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 4.1 Thời gian kinh doanh cửa hàng cảnh 20 Bảng 4.2 Hình thức kinh doanh cửa hàng cảnh 21 Bảng 4.3 Số loài kinh doanh cửa hàng cảnh 22 Bảng 4.4 Các loại kinh doanh phổ biến cửa hàng cảnh 23 Bảng 4.5 Giá trị đầu tư loài cửa hàng cảnh 25 Bảng 4.6 Chi phí đầu tư ban đầu cho việc kinh doanh cảnh 27 Bảng 4.7 Chi phí cố định cửa hàng kinh doanh cảnh 28 Bảng 4.8 Chi phí lưu động cửa hàng kinh doanh cảnh 30 Bảng 4.9 Doanh thu lợi nhuận cửa hàng kinh doanh cảnh 31 Bảng 4.10 Phân nhóm cửa hàng kinh doanh cảnh 31 Bảng 4.11 Tình hình kinh doanh cửa hàng so với năm gần 32 Bảng 4.12 Mức độ quan tâm đến tiếp thị chủ cửa hàng kinh doanh 32 Bảng 4.13 Hình thức tiếp thị cửa hàng kinh doanh cảnh 33 Bảng 4.14 Nhu cầu tiếp thị hai nhóm cửa hàng A B 34 Bảng 4.15 Quy kinh doanh hai nhóm cửa hàng A B 35 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH HÌNH TRANG Hình 4.1 Hình ảnh lồi kinh doanh phổ biến cửa hàng Hình 4.2 Một cửa hàng chuyên kinh doanh rồng đầu tư với quy lớn 26 Hình 4.3 Cửa hàng cảnhchi phí đầu tư cao khảo sát 27 Hình 4.4 Một hai chợ cảnh lớn TP HCM 29 Hình 4.5 Hình ảnh tiếp thị Internet cửa hàng cảnh 33 viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Nghề ni cảnh TP.HCM có từ lâu đời, trước năm 1975 nghề giữ vai trò định khu vực Đơng Nam Á Tuy nhiên sau ngày giải phóng , điều kiện kinh tế khó khăn nên nghề bị giảm sút hoạt động cầm chừng Theo Vũ Cẩm Lương (2008), TP HCM có 300 hộ kinh doanh cảnh, số hộ kinh doanh tiếp tục gia tăng thời gian tới kèm với phát triển kinh tế, chế, sách Nhà Nước Theo Hội Sinh Vật Cảnh TP HCM, muốn đến quy hoạch tổng thể ngành kinh doanh cảnh trước tiên phải nghiên cứu quy hoạt động kinh doanh sở cụ thể phân tích loại chi phí, hiệu kinh tế kế hoạch tiếp thị để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh cảnh thị trường TP HCM Chính từ thực trạng trên, việc khảo sát sở khoa học quy hoạt động kinh doanh tiếp thị cảnh thị trường TP HCM cần thiết để làm sở cho định hướng kinh doanh, nắm bắt nhu cầu thị trường tầm quan trọng tiếp thị hoạt động kinh doanh cảnh thị trường TP HCM nói riêng nước Việt Nam nói chung Được phân cơng Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, chúng tơi tiến hành thực đề tài “Quy hoạt động kinh doanh tiếp thị số cửa hàng cảnh Thành Phố Hồ Chí Minh” 1.2 Mục tiêu đề tài Mục tiêu chung đề tài nhằm đánh giá quy hoạt động kinh doanh tiếp thị số cửa hàng cảnh Thành Phố Hố Chí Minh, mục tiêu cụ thể bao gồm: PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN CÁC CHỦ CỬA HÀNG KINH DOANH CẢNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH A THÔNG TIN CHUNG VỀ CỬA HÀNG Tên cửa hàng: ……………………………………………………………… Địa chỉ: số nhà ……… đường …………………………………………… phường ………………………….quận …………………………………………… Email /website: …………………………………………………………… Điện thoại: ………………………………………………………………… Năm bắt đầu kinh doanh: ………………………………………………… Hình thức kinh doanh: - cảnh [ ] - Thức ăn tự nhiên, chế biến [ ] - Thuốc phòng trị bệnh [ ] - Vật tư hồ cá, bể [ ] - Thiết kế xây dựng hồ cá, bể cá[ ] - Bể kiếng, giá đỡ [ ] - Có sản xuất giống, ương ni [ ] - Thiết kế nuôi dưỡng thuỷ sinh hồ [ ] B CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU Xây dựng, thiết kế, trang trí: ………………………………………… VND Tủ kiếng, quạt, đèn, bảng hiệu: ……………………………………… VND Bể kiếng: Tổng số……………………………………….bể Chiều dài bể từ …………… m đến ……………… m Giá trung bình: …………………… VND/1m 10 Giá đỡ: ………… ……………………………………………….VND 41 11 Thiết bị lọc, sục khí, sưởi ấm: ………………………………… VND 12 Thau nhựa, ống nước: ………………………………………… VND C CHI PHÍ CỐ ĐỊNH 13 Tiền thuê mặt bằng:………………………………………….VND/tháng 14 Thuế: ……………………………………………………… VND/tháng 15 Bảo trì: ………………………………………………………VND/tháng D CHI PHÍ LƯU ĐỘNG 16 Đối tượng kinh doanh : a cảnh: ……………… lồi Các lồi phổ biến: Loài b Số bể Số lượng Giá (ngàn đồng/con) Cây cỏ thuỷ sinh : Số chậu ………… chậu/tháng, giá TB ………………………………… VND/chậu c Cây khác: giá ………………………………… VND/tháng d Sinh vật khác: giá …………………………… VND/tháng Rùa [ ] Tôm cảnh [ ] 17 Thức ăn tự nhiên: ………………………………VND/ngày - Trùng [ ] - Bo bo (bọ đỏ, trứng nước) [ ] - Lăng quăng [ ] 42 - Tép [ ] - mồi [ ] - Khác 18 Thức ăn viên/chế biến ……… loại, giá………………….VND/tháng 19 Thuốc phòng/trị bệnh ……… loại, giá………………….VND/tháng 20 Vật tư trang trí hồ cá: giá …………………………………VND/tháng - Đèn [ ] - Sỏi, cát trắng, đá màu [ ] - San hơ, non [ ] - Cây giả, nhựa, tranh dán mặt kiếng [ ] 21 Số lao động ………………………người Tổng lương: …………………………………….VND/tháng 22 Điện, nước ………………………………VND/tháng E HIỆU QUẢ TIẾP THỊ: 23 Tình hình kinh doanh so với năm 2009 Thời điểm Tăng Bình thường Giảm 2009 24 Doanh thu ………………………………………………… VND/ngày 25 Mức độ quan tâm đến tiếp thị: - Quan tâm [ ] - Bình thường [ ] - Khơng quan tâm [ ] 26 Hình thức tiếp thị: - Sách, báo, tạp chí [ ] - Internet [ ] - Hội chợ triển lãm [ ] - Khác 43 27 Làm tiếp [ ] làm [ ] Không làm tiếp [ ] Nhu cầu tiếp thị: Muốn làm [ ] chưa làm [ ] Không muốn làm [ ] 28 Chi phí sẵn lòng chi cho tiếp thị: ………………………… VND/tháng F THÔNG TIN CHI TIẾT CỬA HÀNG 29 Lịch sử ban đầu: …………………………………………………… 30 Những thăng trầm: …………………………………………………… 31 Thuận lợi khó khăn: ……………………………………………… 32 Những thành tích bật: …………………………………………… Phụ lục Tên, địa chỉ, số điện thoại, email/website thời gian kinh doanh Mã Tên số Cửa cửa Hàng Địa Chỉ Số Điện Email/Website Thoại Thời Gian Kinh hàng Doanh (năm) Kim 2A Lưu Xuân Hoa Tín, P10, Q5 1A 1A Lưu Xuân 0913750446 0985331898 0908561568 14 0936516616 hn_hieu_nhan@yahoo.com 30 Tín, P10, Q5 Tuyết 3A Lưu Xuân Vân Tín, P10, Q5 Hiệu 31 Lưu Xuân Nhân Tín, P10, Q5 44 Số 29 29 Lưu Xuân 0 10 0903980434 18 0908204684 cakiengsonha2.com 15 0839133782 20 0903612861 0 0 0903761469 12 0822122520 chau56vnc@yahoo.com 12 0822142579 0 0913624868 thuanthien.com Tín, P10, Q5 Ngọc 216A Lý Chính Mai Thắng, P9, Q3 Sơn Hà 237C Lý Chính II Thắng, P7, Q3 Thuý 44/006 Nguyễn Phát Thông, P7, Q3 TY 113 Bà Huyện Thanh Quan, P7, Q3 10 11 12 13 Quỳnh C35 Thành Vi Thái, P14, Q10 Gia C36 Thành Bảo Thái, P14, Q10 Minh 329 Lãnh Binh Sang Thăng, P9, Q11 Châu 231 Lê Văn Tống Khương, P Hiệp Thành, Q12 14 Hồng 240 Đặng Văn Ngọc Bi, P Bình Thọ, Q Thủ Đức 15 Lê Gia 168 Đặng Văn Bi, P Bình Thọ, Q Thủ Đức 16 Tám Lê Văn Chí, Hồnh P Linh Trung, Q Thủ Đức 17 Thuận 337/5 Trường Thiên Chinh, P14, Q Tân Bình 45 18 Đại Lợi 34 Phạm Văn 0832928195 0909434567 cacanhhonganh.com.vn 0908018000 xuyenca2003@yahoo.com Hai, Q Tân Bình 19 Hồng 116A Nguyễn Anh Đình Chiểu, P Đakao, Q1 20 Tân 43 Đinh Tiên Xuyên Hoàng, P Đakao, Q1 Phụ lục Hình thức kinh doanh cửa hàng kinh doanh Thức ăn Thuốc Vật tư Thiết kế Bể Có sản Thiết kế số cảnh tự nhiên, phòng hồ cá, xây kiếng, xuất nuôi chế biến bể dựng hồ giá đỡ giống, dưỡng ương thuỷ nuôi sinh cửa hàng trị bệnh cá, bể hồ 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 10 1 1 0 11 1 1 0 12 1 1 0 46 13 1 1 1 14 1 1 1 15 1 1 0 16 1 0 0 17 0 0 18 1 0 0 19 0 0 0 20 0 0 Phụ lục Giá trị loài Tên Giá trị ( ngàn đồng/con ) Min Max Trung bình Chép Nhật 10 100 60 Bảy Màu Vàng 15 10 Nhóm Rồng 150 10000 250 Nhóm Dĩa 100 500 150 Trân Châu Cánh Buồm Mập nước 20 40 30 Neon Đỏ 15 10 Sọc Ngựa Hồng Kim Sấu Hỏa Tiễn 15 30 20 Ơng Tiên 20 10 Hồ Lan Tai Tượng 10 30 20 La Hán 100 700 200 Hồng Két 30 70 50 47 Nàng Hai 25 45 30 Chuột Phụ lục Tổng giá trị loài cửa hàng kinh doanh (triệu đồng/cửa hàng) Mã Chép Nhật Bảy màu vàng Nhóm số dĩa Trân châu rồng cửa hàng 18 20 2,5 3 30 28 20 3,5 1,5 42 0 0 0 100 0 18 12 1,75 0 18 15 60 0,7 30 18 12 0,4 7,5 1,2 0 125 0 10 15 0 1,2 11 6 0 2,4 12 21 12,5 15 13 10,8 4 2,4 14 15 10 2,5 0 15 1,8 2 1,5 0,6 16 4,8 2,5 0 17 0 25 90 18 2,5 19 0 480 0 20 0 0 250 48 Tổng giá trị loài cửa hàng kinh doanh (triệu đồng/cửa hàng) (tt) Mã Cánh buồm số Mập nước Neon đỏ Sọc ngựa Hồng kim Sấu hỏa tiễn cửa hàng 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 20 0,5 12 16 6 7,5 0 2,4 0 0,42 0 0 0 0 10 0 4,5 11 12 0 0 0 13 2,5 2,4 14 1,2 0,6 15 1,2 1,8 2,4 2,5 0 16 0 17 0 0 0 18 3 12 19 0 0 0 20 0 0 0 49 Tổng giá trị loài cửa hàng kinh doanh (triệu đồng/cửa hàng) (tt) Mã Ơng tiên Hòa lan Tai tượng La hán Hồng két Nàng hai chuột 0 4,5 2 0 1,6 15 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2,4 0,6 0 0 0 10 15 2,4 0 0 11 10 0 0 12 0 20 0 13 3,2 0 0 14 1 0 15 0 15 0 5 16 0,8 0 0 17 0 20 0 18 3,2 0 0 19 0 0 0 20 0 0 0 số cửa hàng 50 Phụ lục Chi phí đầu tư ban đầu cửa hàng kinh doanh (triệu đồng) Mã Xây dựng, Tủ, quạt, đèn, Bể kiếng, giá Thiết bị lọc, sục Dụng cụ số thiết kế, trang bảng hiệu đỡ khí, sưởi ấm khác(thau, cửa trí ống nước) hàng 15 20 10 15 15 60 45 10 10 20 40 25 15 10 20 15 5 30 18 18 10 10 30 50 25 12 26 15 10 25 15 2,5 10 15 10 11 10 18 4,5 12 15 5,5 13 20 15 14 10 10 80 50 10 15 20 10 16 5 10 17 10 12 30 10 10 18 10 100 40 20 10 19 50 50 400 200 20 20 200 20 60 40 51 Phụ lục Khấu hao chi phí đầu tư cửa hàng kinh doanh (triệu đồng/tháng) Mã Xây dựng, thiết Tủ, quạt, đèn, Bể kiếng, giá Thiết bị lọc, sục Dụng cụ số kế, trang trí bảng hiệu đỡ khí, sưởi ấm khác(thau, cửa ống nước) hàng 0,08 0,25 0,33 0,27 0,12 0,25 0,25 1,00 1,25 0,41 0,16 0,33 0,67 0,69 0,63 0,13 0,17 0,33 0,42 0,21 0,05 0,08 0,50 0,50 0,21 0,05 0,15 0,30 0,27 0,25 0,17 0,50 0,83 0,69 0,21 0,08 0,20 0,43 0,42 0,71 0,03 0,08 0,42 0,42 0,10 10 0,05 0,17 0,25 0,28 0,17 11 0,03 0,13 0,30 0,25 0,19 12 0,05 0,17 0,25 0,25 0,23 13 0,03 0,08 0,25 0,25 0,13 14 0,17 0,33 1,33 1,39 0,42 15 0,07 0,17 0,33 0,28 0,21 16 0,08 0,08 0,17 0,14 0,17 17 0,17 0,08 0,50 0,28 0,42 18 0,17 0,20 0,67 0,56 0,42 19 0,83 1,67 6,67 5,56 0,83 20 0,33 0,83 1,00 1,11 0,21 52 Phụ lục Chi phí cố định cửa hàng kinh doanh cảnh (triệu đồng/tháng) Mã Thuê mặt Khấu hao Bảo trì Lãi suất chi số phí đầu tư (1% cửa chi phí đầu tư) Thuế hàng 10 1,1 0,5 0,5 1,5 15 3,2 1,5 2,5 10 2,5 1,1 10 1,3 1,5 0,6 1,5 10 1,3 0,5 0,6 1,5 12 0,5 0,5 22 2,4 1,5 1,2 2,5 13 1,8 0,8 1,8 1 0,5 10 0,2 0,4 0,7 11 0,2 0,4 0,5 12 15 0,5 0,4 0,8 13 3,5 0,7 0,5 0,3 0,8 14 12 3,6 1,5 1,7 1,5 15 1,1 0,5 0,5 1,5 16 0,6 0,5 0,3 0,5 17 1,4 0,5 0,7 18 10 0,5 1,5 19 30 15,6 7,7 20 20 3,5 1,5 1,8 53 Phụ lục Chi phí lưu động cửa hàng kinh doanh cảnh (triệu đồng/tháng) Mã cảnh Rùa, Thức ăn Thức ăn Thuốc Vật tư Lương Điện, số tôm, tự nhiên chế biến phòng hồ lao động nước cửa thủy trị hàng sinh bệnh làm thuê 88 15 45 15 30 116 1,2 10 5 80,6 4,5 21 12 100 1,5 1 5 92,3 3 1,5 4,5 67,5 5 3 116,1 10 20 24 10 54,5 2,1 10 3,5 125 1,5 0 1,5 10 61,1 4,5 4,5 11 39,4 3 12 78,5 12 6 3,5 13 46,3 10 1,2 14 56,3 30 15 12 15 32,8 2,1 15 1,8 16 29,1 1,5 3 17 135 0 0 18 51,7 1,5 3 19 480 0 0 15 10 20 250 0 0 12 54 Phụ lục 10 Doanh thu lợi nhuận cửa hàng kinh doanh cảnh (triệu đồng/tháng) Mã Tổng chi phí Doanh thu Lợi nhuận Tỉ suất lợi Doanh thu Thời điểm số hoạt động (triệu (triệu nhuận vốn hòa vốn hòa vốn cửa (triệu đồng/tháng) đồng/tháng) kinh doanh ((triệu (ngày) hàng đồng/tháng) (%) đồng/tháng) 223,6 245 21,4 9,6 95,2 12 177,3 190 12,7 7,2 122,7 19 145,7 160 14,3 9,8 88,2 17 137,3 150 12,7 9,2 80,9 16 127,3 140 12,7 10,0 73,2 16 116,5 130 13,5 11,6 68,4 16 227,7 245 17,3 7,6 154,6 19 102,5 115 12,5 12,2 68,4 18 151,5 170 18,5 12,2 65,4 12 10 100,3 110 9,7 9,6 56,6 15 11 75,4 85 9,6 12,7 43,5 15 12 132,7 145 12,3 9,3 85,4 18 13 89,4 100 10,6 11,9 35,6 11 14 158,6 175 16,4 10,3 97,0 17 15 80,2 90 9,8 12,2 44,5 15 16 50,5 55 4,5 8,8 33,4 18 17 150,6 165 14,4 9,6 73,6 13 18 90,1 100 9,9 11,0 60,2 18 19 565,3 645 79,8 14,1 277,6 13 20 299,7 330 30,3 10,1 166,3 15 55 ... 10,6 triệu đồng/tháng (dao động từ 4,5 triệu đồng/tháng đến 13,5 triệu đồng/tháng) iii MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách bảng vii Danh sách hình ảnh viii GIỚI... BTV3 với đoạn giới thiệu sơ lược cửa hàng dài phút, đăng thông tin trang web aquabird.com.vn, ngồi tạp chí VIETFISH cửa hàng đăng trang báo có hình ảnh minh họa (Theo Anh Long chủ cửa hàng cá cảnh... cảnh Hiệu Nhân chuyên kinh doanh cá rồng đăng quảng cáo nhiều trang web 5s.com, aquabird.com, arowana.com, … Ngồi có vài cửa hàng lập trang web cho riêng cá cảnh Châu Tống, cá cảnh Sơn Hà 2, cá
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY MÔ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TIẾP THỊ Ở MỘT SỐ CỬA HÀNG CÁ CẢNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , QUY MÔ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TIẾP THỊ Ở MỘT SỐ CỬA HÀNG CÁ CẢNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay