KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ CHIM TRẮNG (Colossoma brachypomum Cuvier, 1818) TẠI TRẠI CÁ GIỐNG BÀU CÁ, ĐỒNG NAI

46 2 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CHIM TRẮNG (Colossoma brachypomum Cuvier, 1818) TẠI TRẠI GIỐNG BÀU CÁ, ĐỒNG NAI Họ tên sinh viên: MAI HIỀN ĐỆ Ngành: NI TRỒNG THỦY SẢN Niên khóa: 2006-2010 Tháng 08/2010 KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CHIM TRẮNG (Colossoma brachypomum Cuvier, 1818) TẠI TRẠI GIỐNG BÀU CÁ, ĐỒNG NAI Thực MAI HIỀN ĐỆ Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ Sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: ThS NGÔ VĂN NGỌC Tháng 08 năm 2010 CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm tạ: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm Khoa Thủy Sản Cùng tồn thể quý thầy cô Khoa Khoa Học, Khoa Thủy Sản tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cho chúng tơi suốt khóa học Đặc biệt với lòng biết ơn sâu sắc xin gởi đến thầy Ngơ Văn Ngọc tận tình hướng dẫn giúp đỡ chúng tơi q trình học tập thực tốt đề tài tốt nghiệp Đồng thời, xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến kỹ sư Huỳnh Hữu Đức anh em công nhân Trại Giống Bàu Cá, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ thực nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn bạn sinh viên Thủy Sản khóa 32 động viên giúp đỡ năm học tập thời gian thực đề tài Do hạn chế thời gian mặt kiến thức nên luận văn tránh khỏi thiếu sót, chúng tơi mong đón nhận ý kiến đóng góp thầy bạn để luận văn hồn chỉnh ii TĨM TẮT Đề tài “Khảo sát quy trình sản xuất giống chim trắng (Colossoma brachypomum Cuvier, 1818) Trại Giống Bàu Cá, Đồng Nai” thực Trại Giống Bàu Cá, Đồng Nai khoảng thời gian từ 01/03/2010 đến 30/07/2010 Cho sinh sản hình thức sinh sản tự nhiên Chất kích thích sinh sản sử dụng LH-RHa + DOM Liều lượng: 25 µg LH-RHa + mg DOM/kg Kết cho thấy chim trắng đẻ trứng trơi nổi, trứng chín có màu trắng xanh Đường kính trứng chín khoảng 1,1 mm Sức sinh sản thực tế 92.000 – 125.000 trứng/kg Thời gian hiệu ứng từ – nhiệt độ nước từ 26 – 300C Thời gian phát triển phôi từ 19g30 – 23g00 Tỷ lệ sinh sản từ 50 – 72% Tỷ lệ thụ tinh từ 51 – 72% Tỷ lệ nở từ 72 – 86% Tỷ lệ sống ngày tuổi từ 65 – 77% Ương nuôi bột từ thả (3 ngày tuổi) đến kết thúc đợt ương (45 ngày) với mật độ 300 bột/m2 đạt chiều dài 6,04 – 6,33 cm, trọng lượng 3,28 – 3,31 g tỷ lệ sống 49 – 54% iii MỤC LỤC Đề mục Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình viii Danh sách bảng ix CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1.1 Đặt Vấn Đề 1.1.2 Mục Tiêu Đề Tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Phân Loại 2.2 Phân Bố Địa Lí Điều Kiện Mơi Trường Sống 2.3 Hình Dạng Ngồi 2.4 Tập Tính Ăn 2.5 Sinh Trưởng 2.6 Phân Biệt Đực Cái 2.7 Tập Tính Sinh Sản 2.8 Sự Phát Triển Tuyến Sinh Dục Chim Trắng 2.9 Chất Kích Thích Sinh Sản Sử Dụng Sinh Sản Nhân Tạo 2.9.1 HCG (Human Chorionic Gonadotropin) 2.9.2 GnRH (Gonadotropin Realeasing Hormone) 2.9.3 Chất kháng Dopamine 2.10 Vai Trò Chim Trắng Nghề Ni Thủy Sản iv CHƯƠNG VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3.1 10 Vật Liệu 3.1.1 Thời gian địa điểm 10 3.1.2 Đối tượng nghiên cứu 10 3.1.3 Dụng cụ trang thiết bị 10 3.2 11 Phương Pháp Nghiên Cứu 3.2.1 Nuôi vỗ bố mẹ 11 3.2.2 Kích thích sinh sản 11 3.2.3 Ấp trứng 12 3.2.4 Ương 12 3.2.5 Phương pháp theo dõi tiêu 13 3.2.6 Xử lý số liệu 14 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 15 4.1 15 Kỹ Thuật Sinh Sản Nhân Tạo Chim Trắng 4.1.1 Nuôi vỗ bố mẹ 15 4.1.2 Các tiêu sinh học sinh sản 16 4.2 18 Thực Nghiệm Sinh Sản Chim Trắng 4.2.1 Chuẩn bị bể đẻ 18 4.2.2 Chọn bố mẹ 19 4.2.3 Tiêm chất kích thích sinh sản 21 4.2.4 Kích thích sinh sản 21 4.2.5 Ấp trứng 22 4.3 Kết Quả Sinh Sản Chim Trắng 22 4.3.1 Liều tiêm chất kích thích sinh sản 23 4.3.2 Thời gian hiệu ứng 23 4.3.3 Sức sinh sản thực tế 23 4.3.4 Thời gian phát triển phôi 24 4.3.5 Tỷ lệ sinh sản tỷ lệ thụ tinh 25 4.3.6 Tỷ lệ nở tỷ lệ sống 25 4.4 25 Kết Quả Ương từ Bột lên Giống 4.4.1 Chất lượng nước ao ương 25 v 4.4.2 Sự tăng trưởng chiều dài trọng lượng 27 4.4.3 Tỷ lệ sống 27 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 29 5.1 Kết Luận 29 5.2 Đề Nghị 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Đợt SS: Đợt sinh sản TGHU: Thời gian hiệu ứng Số SS/số tiêm: Số sinh sản/số tiêm SSSTT: Sức sinh sản thực tế TLSS: Tỷ lệ sinh sản TLTT: Tỷ lệ thụ tinh TLN: Tỷ lệ nở TLS NT: Tỷ lệ sống ngày tuổi TG phát triển phôi: Thời gian phát triển phơi DO: Hàm lượng oxy hòa tan Lỗ SD: Lỗ sinh dục vii DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH NỘI DUNG TRANG Hình 2.1 Hình dạng ngồi chim trắng Hình 4.1 Ao ni vỗ chim trắng bố mẹ 15 Hình 4.2 chim trắng đực 17 Hình 4.3 Bể đẻ 19 Hình 4.4 Bể chứa nước 19 Hình 4.5 Kiểm tra trứng 20 Hình 4.6 Trứng chim trắng 20 Hình 4.7 Tiêm chất kích thích sinh sản 21 Hình 4.8 Bể đẻ 21 Hình 4.9 Bể ấp 22 Hình 4.10 Vệ sinh bể ấp 22 Hình 4.11 Ao ương chim trắng 26 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG NỘI DUNG TRANG Bảng 4.1 Các yếu tố chất lượng nước ao nuôi bố mẹ 16 Bảng 4.2 Các tiêu sinh học loài địa 18 Bảng 4.3 Kết kích thích sinh sản LH-RHa 24 Bảng 4.4 Các yếu tố chất lượng nước ao ương 26 Bảng 4.5 Chiều dài trọng lượng trung bình ương ni 27 Bảng 4.6 Kết ương nuôi từ bột lên giống chim trắng 27 ix 4.2.5 Ấp trứng Trứng ấp bể vòng (bể xi măng) Trong q trình ấp phải thường xuyên điều chỉnh lưu tốc nước cho hợp lý (0,2 – 0,3 m/giây) để trứng đảo phải tiến hành nhẹ nhàng Hình 4.9: Vệ sinh bể ấp Hình 4.10: Bể ấp 4.3 Kết Quả Sinh Sản Chim Trắng Khi tiến hành sinh sản, sử dụng LH-RHa kết hợp với DOM để tiêm Do điều kiện khách quan (chỉ có bể đẻ), nên tiến 22 hành bố trí thí nghiệm với liều loại chất kích thích sinh sản khác (LHRHa, HCG, não thùy,…), so sánh xác định liều loại chất kích thích sinh sản tốt chim trắng 4.3.1 Liều tiêm chất kích thích sinh sản Liều tiêm: Liều tiêm 25 µg LH-RHa + mg DOM/kg (tổng liều) kích thích cho sinh sản tương đối tốt, hiệu chưa cao, riêng đợt I tỷ lệ sinh sản đạt 50% (Bảng 4.3 Phụ lục 2) Đây liều tương đương với trắng 20 – 25 µg LH-RHa + mg DOM/kg cái, tương đối thấp so với loài đẻ trứng trôi khác mè hoa 40 – 45 µg LH-RHa + mg DOM/kg cái, trơi Ấn Độ 40 – 45 µg LH-RHa + 5mg DOM/kg So với công bố Ngô Văn Ngọc ctv (2007) liều kích thích sinh sản chim trắng (Colossoma brachypomum) 100 – 120 µg LH-RHa + 5mg DOM/kg (tổng liều), liều kích thích sinh sản nghiên cứu chúng tơi thấp – lần Do đó, thấy chim tương đối dễ kích thích sinh sản lồi đẻ trứng trơi khác nuôi vỗ tốt 4.3.2 Thời gian hiệu ứng Ở nhiệt độ nước 26 – 300C, thời gian hiệu ứng của LH-RHa chim trắng dao động không đáng kể từ – 7,5 (Bảng 4.3) Theo công bố Nguyễn Công Thắng ctv (2003) thời gian hiệu ứng hỗn hợp não thùy, LH-RHa HCG dao động từ – nhiệt độ nước 27 – 290C Qua đó, nhận thấy thời gian hiệu ứng LH-RHa thí nghiệm chúng tơi so với cơng bố Nguyễn Công Thắng ctv (2003) tương đương 4.3.3 Sức sinh sản thực tế Đợt sinh sản thứ I, sức sinh sản thực tế tương đối thấp so với đợt sinh sản lại (Bảng 4.3), lúc thành thục chưa tốt (tháng 3) dẫn đến hệ số thành thục thấp nên sức sinh sản thực tế thấp Nhìn chung sức sinh sản thực tế đợt sinh sản khơng có khác biệt đáng kể, dao động khoảng 92.000 – 125.000 trứng/kg cái, tương đương với mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, chép Nhưng thấp nhiều so với trôi Ấn Độ (250.000 – 300.000 trứng/kg cái) Sự khác biệt này, theo chúng tơi, lồi có hệ số thành thục tương đương nhau, lồi có kích thước trứng nhỏ có sức sinh sản 23 cao Theo Nguyễn Công Thắng ctv (2003) công bố sức sinh sản thực tế chim trắng (Colossoma brachypomum) điều kiện cho sinh sản tự nhiên sau tiêm chất kích thích sinh sản (LH-RHa + DOM) dao động từ 80.000 – 100.000 trứng/kg So với công bố Nguyễn Công Thắng ctv (2003) kết nghiên cứu tương đương nhau, có cao đơi chút, chế độ ni vỗ tốt nên hệ số thành thục cao Bảng 4.3: Kết kích thích sinh sản LH-RHa Đợt Nhiệt độ TG phát TGHU Số SS/ (oC) (giờ) I 26-29 7g20 3/6 II 27-29 6g35 III 28-30 6g10 SS SSTT số tiêm (trứng/kg) TLSS TLTT TLN TLS triển phôi (%) (%) (%) NT (%) (giờ) 92.000 50 51 72 68 23g00 5/7 114.000 71 67 86 65 22g00 8/11 125.000 72 72 83 77 19g30 4.3.4 Thời gian phát triển phôi Qua bảng 4.3, nhận thấy thời gian phát triển phôi ba đợt sinh sản dao động không đáng kể (19g30 – 23g30) Đợt sinh sản thứ III có thời gian phát triển phôi trứng chim trắng ngắn đợt I, II đợt II ngắn đợt I Theo chúng tơi sai khác nhiệt độ, nhiệt độ đợt sinh sản thứ III cao đợt lại nên trứng có thời gian phát triển phôi ngắn Theo công bố Thái Bá Hồ Ngô Trọng Lư (2002) thời gian gian phát triển phôi trứng chim trắng 22 nhiệt độ 27 – 290C, thời gian phát triển phơi trứng chim trắng thí nghiệm tương đương với công bố Thái Bá Hồ Ngô Trọng Lư (2002) Và so với công bố Ngô Văn Ngọc ctv (2007) thời gian phát triển phôi trứng chim trắng (ấp trứng bình weis) từ 14 – 16 nhiệt độ 29 – 310C thời gian phát triển phôi chim trắng nghiên cứu chúng tơi cao Theo chúng tơi, trứng chim trắng thí nghiệm Ngơ Văn Ngọc ctv (2007) ấp bình weis nên trứng nhận oxy hòa tan nhiều ổn định dẫn đến thời gian phát triển phôi ngắn 24 4.3.5 Tỷ lệ sinh sản tỷ lệ thụ tinh Tỷ lệ sinh sản tỷ lệ thụ tinh đợt sinh sản thứ I đạt khoảng 50%, có khác biệt đáng kể so với đợt II III Mặc dù liều tiêm chất kích thích sinh sản Theo nhận xét chúng tơi, tượng thiếu liều bố mẹ thành thục chưa tốt chưa vào vụ, chọn khơng tốt Kết tỷ lệ sinh sản tỷ lệ thụ tinh đợt sinh sản thứ I thấp nhiều so với đợt II III (từ 16 đến 21%) 4.3.6 Tỷ lệ nở tỷ lệ sống ngày tuổi Qua Bảng 4.3, nhận thấy tỷ lệ nở hai đợt sinh sản II III tương đối cao so với đợt I (11-14%) Theo chúng tơi nước dùng để ấp trứng đợt sinh sản thứ I không tốt, thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến nguồn nước cấp để ấp trứng đục Tỷ lệ sống sinh sản thứ III có phần cao đợt I II (từ đến 12%) Theo thời điểm sinh sản đợt III vào mùa mưa Lúc này, bố mẹ có thành thục tốt chất lượng nguồn nước cấp để ấp trứng tốt so đợt sinh sản I II Do đó, chất lượng sản phẩm sinh dục tốt làm cho nở có sức sống tốt, kết hợp với chất lượng nước tốt làm có tỷ lệ sống cao Như qua ba đợt kích thích sinh sản, chúng tơi nhận thấy sử dụng liều 25 µg LH-RHa + mg DOM/kg cho hiệu sinh sản tương đối tốt Việc chọn bố mẹ không tốt cho sinh sản chưa vào vụ dẫn đến tỷ lệ sinh sản tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở tỷ lệ sống thấp 4.4 Kết Quả Ương Từ Bột Lên Giống 4.4.1 Chất lượng nước ao ương động vật biến nhiệt hoạt động chúng diễn môi trường nước Do vậy, chất lượng nước ao ni đóng vai trò quan trọng sống phát triển chúng Chất lượng nước ao nuôi tác động trực tiếp đến hoạt động sống, sức sống tăng trưởng mà ảnh hưởng gián tiếp lên sức đề kháng chúng Trong trình ương bột lên giống ao ương, tiến hành đo đạc định kỳ tuần/lần số tiêu chất lượng nước, trình bày qua Bảng 4.4 25 Độ dao động từ 20 – 30 cm, tương đối thấp nước ao có nhiều tảo, với lồi khác khơng tốt cho phát triển chúng Nhưng với chim trắng khơng đáng kể tự nhiên chim trắng thường sống thủy vực có độ đục cao (Belville, 1996; trích Ngơ Văn Ngọc ctv., 2007) Bảng 4.4 Các yếu tố chất lượng nước ao ương Nhiệt độ Độ (oC) (cm) I 27-30 20-25 II 27-31 III 26-31 Đợt ương O2 NH3 (mg/L) (mg/L) 7-7,5 2-4 0,01-0,02 25-30 7-7,5 2-4 0,01-0,02 25-30 7-7,5 2-4 0,01-0,02 pH Sự biến thiên hàm lượng oxy hòa tan cao (2 – mg/L) Theo chúng tôi, khoảng dao động lớn nước ao có nhiều tảo Moina Các yếu tố lại (nhiệt độ, pH, NH3) có dao động khơng đáng kể Nhìn chung, chúng tơi nhận thấy yếu tố chất lượng nước ao ương có dao động khơng đáng kể, nằm khoảng thích hợp cho phát triển chim trắng Hình 4.11: Ao ương chim trắng 26 4.4.2 Sự tăng trưởng chiều dài trọng lượng Tăng trưởng gia tăng kích thước khối lượng theo thời gian theo thời gian nhờ trình trao đổi chất, q trình sử dụng đồng hóa thức ăn Q trình tăng trưởng đặc trưng với lồi phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Điều kiện mơi trường sống, thuộc tính lồi, thức ăn, giới tính,… Do điều kiện thực tế khách quan (xuất bán bột không đủ ao ương), tiến hành bố trí thí nghiệm mật độ ương nuôi từ bột lên giống đợt sinh sản Nên tiến hành ba đợt ương nuôi với mật độ 300 bột/m2 Kết ba đợt ương đợt trình bày qua Bảng 4.5 Bảng 4.5: Chiều dài trọng lượng trung bình ương ni (Trung bình±SD) Đợt Mật độ ương (con/m2) 15 ngày ương nuôi 30 ngày ương nuôi 45 ngày ương nuôi L (cm) P (g) L (cm) P (g) L (cm) P (g) I 300 2,0±0,1 0,21±0,01 4,1±0,1 2,03±0,03 6,3±0,1 4,35±0,08 II 300 2,0±0,1 0,23±0,01 4,2±0,1 1,91±0,03 6,2±0,1 4,23±0,03 III 300 2,0±0,1 0,22±0,01 4,1±0,1 2,03±0,05 6,0±0,1 4,09±0,09 2,0±0,1 0,22±0,01 4,1±0,1 1,99±0,07 6,2±0,1 4,22±0,13 TB Qua Bảng 4.5, nhận thấy: Sự tăng trưởng chiều dài trọng lượng chim trắng đợt khơng có khác biệt đáng kể Theo chúng tơi, chất lượng bột, chế độ chăm sóc ba đợt ương nhau, có khác biệt khơng đáng kể 4.4.3 Tỷ lệ sống Cùng với khả tăng trưởng chiều dài, tỷ lệ sống yếu tố quan trọng định đến suất, lợi nhuận đợt ương Trong nghiên cứu này, tiến hành xác định tỷ lệ sống chim trắng lúc kết thúc đợt ương (45 ngày) trình bày qua Bảng 4.6 27 Bảng 4.6: Kết ương nuôi từ bột lên giống chim trắng Đợt Nhiệt độ ương Số thả ương Số 45 ngày ương nuôi Tỷ lệ sống (oC) (con) (con) (%) I 27 - 30 540.000 280.000 53 II 27 - 31 540.000 290.000 54 III 25 - 31 540.000 260.000 49 Chúng nhận thấy, tỷ lệ sống chim trắng đạt cao từ 49 đến 54% Tỷ lệ sống đợt ương I II cao so với đợt III Theo chúng tơi, đợt ương thứ III lúc trời bắt đầu mưa to, cỏ xung quanh bờ ao bị ngập chết dẫn đến chất lượng nước không tốt, gây ảnh hưởng không tốt đến phát triển sức sống chim trắng So với loài đẻ trứng trôi khác mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trôi Ấn Độ (tỷ lệ sống giai đoạn giống thường dao động từ 35 đến 45%) tỷ lệ sống chim trắng có phần cao hơn, dao động từ 49 đến 54% (Bảng 4.6) Điều cho thấy chim trắng có sức tăng trưởng sức sống cao Nhìn chung, tỷ lệ sống chim trắng 48 ngày tuổi ba đợt ương khơng có khác biệt đáng kể đạt tỷ lệ sống cao (49 – 54%) Theo chúng tơi việc khơng bón lót phân chuồng để gây thức ăn tự nhiên, giúp thời gian chuẩn bị ao trước thả ngắn, làm địch hại không kịp phát triển không đủ kích thước số lượng nên gây ảnh hưởng đến chim trắng ương ni Do đó, nhận thấy mật độ 300 bột/m2 khơng bón lót trước chuẩn bị ao ương chim trắng thích hợp 28 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Dựa trình nghiên cứu kết thu đề tài, rút số kết luận đề nghị sau: 5.1 Kết luận  Về sinh sản: - Khi chín, trứng chim trắng có màu trắng xanh, tròn đều, kích thước 1,1±0,1 mm (trứng chín) 2,0 ±0,1 mm trương nước tối đa - Kích thích rụng trứng LH-RHa + DOM, với tổng liều 25 µg LH-RHa + mg DOM/kg Sử dụng phương pháp tiêm hai lần Khoảng thời gian hai lần tiêm - Thời gian hiệu ứng – từ lúc tiêm liều định nhiệt độ nước 26 –30 C - Sức sinh sản thực tế: 92.000 –125.000 trứng/kg - Thời gian phát triển phôi: 19g30 – 23g00 - Tỷ lệ sinh sản: 50 – 72% - Tỷ lệ thụ tinh: 51 – 72% - Tỷ lệ nở: 72 – 86% - Tỷ lệ sống ngày tuổi: 65 – 77%  Về ương nuôi: - Ương từ bột lên giống với mật độ 300 bột/m2 - Tăng trưởng: Chiều dài từ 6,04 – 6,33 cm - Trọng lượng: 3,34 – 6,24 g - Tỷ lệ sống: 49 – 54% 29 5.2 Đề nghị - Tiến hành nuôi vỗ bố mẹ sớm để thành thục tốt vào tháng - Thử nghiệm kích thích sinh sản phương pháp gieo tinh 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO THÁI BÁ HỒ NGƠ TRỌNG LƯ, 2002 Kỹ thuật ni chim trắng nước (tập 1) Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội, trang: 114 – 121 NGÔ VĂN NGỌC VÀ LÊ THỊ BÌNH, 2007 Nghiên cứu thiết lập quy trình sản xuất giống chim trắng (Colossoma brachypomum Cuvier, 1818) Đề tài cấp Bộ, Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh NGUYỄN CƠNG THẮNG, NGUYỄN THỊ THỦY, PHẠM XUÂN AM VÀ BÙI ĐÌNH ĐẶNG, 2003 Nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo nuôi thương phẩm chim trắng (Clossoma brachypomum) Trong: Tuyển tập báo cáo khoa học nuôi trồng thủy sản Hội nghị Khoa học toàn quốc lần (2425/11/2003) Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội, trang: 205 – 214 PHỤ LỤC Bảng Đường Kính Trứng Chín Chim Trắng Mẫu Chưa trương nước (mm) Trương nước cực đại (mm) 1,2 2,2 1,0 2,0 1,1 2,0 1,2 2,0 1,2 2,1 1,0 2,0 1,1 2,1 1,1 2,0 1,0 2,0 10 1,2 2,0 1,1±0,1 2.0±0,1 Trung bình ± SD PHỤ LỤC Kết Quả Sinh Sản Chim Trắng Đợt SS Nhiệt Trọng Liều lượng độ SS lượng LH-RHa (µg/kg♀) o ( C) I (23/3/2010) II (7/4/2010) III (10/6/2010) 26-29 27-30 28-30 (kg) Liều SB Liều QĐ TGHU Kết SS/ sinh sản số (giờ) 5,2 Khơng đẻ 5,8 Đẻ róc 5,8 4,7 20 7g30 Đẻ róc Đẻ róc 4,7 Khơng đẻ 5,2 Khơng đẻ 5,4 Đẻ róc 5,6 Khơng đẻ 5,0 Khơng đẻ 5,5 20 6g45 Đẻ róc 5,2 Đẻ róc 4,5 Đẻ róc 4,8 Đẻ róc 5,1 Đẻ róc 4,2 Đẻ róc 5,6 Đẻ róc 5,3 Đẻ róc 5,5 Khơng đẻ 6,5 20 6g00 Đẻ róc 6,0 Khơng đẻ 4,5 Khơng đẻ 5,0 Đẻ róc 3,5 Đẻ róc 5,4 Đẻ róc TLSS SSSTT Nhiệt độ TLTT TLN TG nở ấp trứng o TLS ngày tuổi tiêm (%) (trứng/kg) ( C) (%) (%) (giờ) (%) 3/6 50 117.000 27-30 51 72 23g00 68 5/7 71 114.000 27-30 67 86 22h00 65 8/11 72 125.000 26-31 72 83 19g30 77 PHỤ LỤC Kết Quả Ương Nuôi Chim Trắng 3.1 TT Chiều Dài Trọng Lượng Chim Trắng Đợt Ương I 15 ngày ương 30 ngày ương 45 ngày ương L (cm) P (g) L (cm) P (g) L (cm) P (g) 1,7 0,21 4,3 2,13 6,3 3,92 1,9 0,18 4,2 1,97 6,4 4,03 2,1 0,16 3,8 1,73 6,6 5,31 2,0 0,27 4,3 2,08 6,5 4,26 1,9 0,19 3,8 2,03 6,7 4,94 2,0 0,25 4,3 2,01 6,5 4,31 2,2 0,23 3,8 1,81 5,9 3,97 2,1 0,18 3,9 1,93 6,2 4,16 1,9 0,19 4,1 2,13 6,9 4,84 10 2,1 0,21 4,3 2,09 6,3 4,28 11 1,9 0,18 3,9 1,78 6,5 4,22 12 2,3 0,22 4,1 1,96 6,2 4,26 13 2,4 0,17 4,3 2,05 6,4 4,34 14 1,9 0,20 4,2 1,98 6,3 4,17 15 1,7 0,31 3,8 1,86 5,8 3,88 16 2,3 0,19 4,1 1,92 6,9 6,24 17 2,1 0,16 4,2 2,15 6,5 4,58 18 2,3 0,26 3,9 1,83 6,2 4,25 19 2,0 0,18 3,8 1,87 6,4 4,23 20 1,8 0,19 3,9 1,92 5,8 3,93 21 1,7 0,15 4,1 2,26 6,5 4,36 22 2,0 0,21 4,7 2,93 6,7 4,52 23 1,8 0,23 3,8 1,92 6,1 3,92 24 1,8 0,28 4,2 2,11 6,3 4,26 25 1,9 0,24 4,4 2,61 6,4 4,37 26 2,1 0,21 3,5 1,79 5,8 3,78 27 1,8 0,19 3,8 1,86 6,0 4,21 28 2,0 0,20 4,0 2,14 6,6 4,58 29 2,2 0,19 3,9 1,87 5,9 3,98 30 2,1 0,35 4,2 2,09 6,4 4,34 TB 2,0 ± 0,1 0,21 ± 0,01 4,1 ± 0,1 2,03 ± 0,03 6,3 ± 0,1 4,35 ± 0,08 NN 1,7 0,15 3,5 1,73 5,8 3,78 LN 2,4 0,35 4,7 2,93 6,9 6,24 3.2 TT Chiều Dài Trọng Lượng Chim Trắng Đợt Ương II 15 ngày ương 30 ngày ương 45 ngày ương L (cm) P (g) L (cm) P (g) L (cm) P (g) 1,9 0,20 4,3 1,85 6,2 4,13 2,1 0,38 4,5 1,80 6,5 4,21 1,7 0,31 3,9 1,91 5,7 3,96 1,8 0,18 4,4 1,89 5,9 3,82 1,6 0,27 3,7 2,14 6,2 4,04 2,1 0,24 4,5 1,90 6,1 4,28 2,3 0,21 4,2 1,78 6,4 4,31 2,2 0,29 3,9 1,93 5,8 3,92 2,2 0,28 3,7 2,11 5,9 3,94 10 2,1 0,19 4,2 1,79 6,3 4,25 11 1,9 0,27 3,8 1,74 6,2 4,22 12 2,1 0,40 4,1 1,86 6,4 4,38 13 2,0 0,22 5,1 2,02 6,1 4,17 14 2,1 0,17 4,3 1,97 6,3 4,19 15 2,1 0,19 4,1 1,87 6,0 4,11 16 1,8 0,21 4,4 1,83 6,1 4,08 17 1,9 0,28 4,1 1,81 6,2 4,17 18 1,9 0,31 3,9 1,53 6,3 4,28 19 2,2 0,20 4,3 1,88 6,6 4,39 20 2,3 0,15 3,9 1,85 5,9 3,91 21 2,1 0,17 4,2 2,12 6,2 4,12 22 2,0 0,22 4,3 2,10 5,8 3,76 23 1,9 0,16 3,9 1,89 6,6 4,33 24 1,8 0,19 4,4 2,10 6,1 4,02 25 1,9 0,14 4,3 2,23 6,3 4,16 26 1,9 0,17 3,9 1,78 6,9 5,62 27 2,0 0,20 4,3 1,86 5,6 3,77 28 2,2 0,25 4,2 1,98 6,5 4,45 29 2,1 0,26 4,1 1,81 6,9 5,86 30 2,2 0,21 4,2 1,92 6,2 4,07 TB 2,0 ± 0,1 0,23 ± 0,01 4,2 ± 0,1 1,91 ± 0,03 6,2 ± 0,1 4,23 ± 0,03 NN 1,6 0,14 3,7 1,53 5,6 3,76 LN 2,3 0,40 5,1 2,23 6,9 5.86 3.3 TT Chiều Dài Trọng Lượng Chim Trắng Đợt Ương III 15 ngày ương 30 ngày ương 45 ngày ương L (cm) P (g) L (cm) P (g) L (cm) P (g) 2,1 0,25 4,5 2,11 5,9 4,02 1,8 0,29 3,9 1,93 5,8 3,83 1,8 0,22 4,0 1,97 6,1 4,12 1,9 0,18 4,1 2,07 5,8 3,91 2,0 0,21 3,9 1,87 5,9 3,96 1,9 0,19 3,8 1,90 6,2 4,25 2,1 0,20 4,2 2,01 5,9 3,94 2,0 0,22 4,1 2,05 6,0 4,17 2,2 0,17 3,7 1,82 6,1 4,14 10 1,8 0,19 4,8 2,33 6,8 5,68 11 1,7 0,27 3,5 1,81 5,9 3,62 12 1,9 0,31 3,9 1,93 6,3 4,29 13 2,0 0,22 4,1 2,02 6,3 4,32 14 2,1 0,16 3,9 1,96 6,2 4,19 15 2,3 0,18 4,3 2,25 6,2 4,28 16 2,1 0,21 4,2 2,18 5,4 3,34 17 1,7 0,22 3,8 1,83 6,1 4,06 18 1,6 0,25 3,9 1,79 6,2 4,21 19 1,9 0,18 4,3 2,19 6,9 6,12 20 1,8 0,19 3,9 1,78 5,8 3,93 21 2,0 0,27 4,3 2,06 6,3 4,28 22 1,9 0,22 4,3 2,14 5,9 3,65 23 2,2 0,17 3,8 1,83 6,2 4,27 24 2,1 0,19 4,3 2,22 5,9 3,78 25 2,1 0,20 4,4 2,19 5,8 3,83 26 1,9 0,23 4,3 2,08 5,8 3,78 27 2,3 0,20 3,9 1,92 6,0 3,93 28 1,8 0,32 4,1 2,16 5,8 3,73 29 1,9 0,24 4,9 2,51 5,6 3,51 30 1,8 0,19 3,9 1,93 5,8 3,64 TB 2,0 ± 0,1 0,22 ± 0,01 4,1 ± 0,1 2,03 ± 0,05 6,0 ± 0,1 4,09 ± 0,09 NN 1,6 0,16 3,5 1,78 5,4 3,34 LN 2,3 0,32 4,9 2,51 6,9 6,12 ... hiệu gây rụng trứng cá loài cá Các chất kháng dopamine gồm: Domperidone (DOM), Pimozide, Sulpiride, Metoclopramide 2.10 Vai Trò Cá Chim Trắng Nghề Nuôi Thủy Sản Colossoma brachypomum Piaractus brachypomus... trắng (Hypophthalmichthys miolitrix), mè hoa (Aristichthys nobilis), trắm cỏ (Ctenopharyngodon idellus), trôi Ấn Độ (Labeo rohita, Cirrhinus mrigala, Catla catla),… Theo Thái Bá Hồ Ngơ Trọng Lư... Kích Thích Sinh Sản Sử Dụng Sinh Sản Nhân Tạo 2.9.1 HCG (Human Chorionic Gonadotropin) HCG phát Zondec Ascheis vào năm 1927 HCG kích dục tố màng đệm hay kích dục tố thai, chiết xuất từ nước tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ CHIM TRẮNG (Colossoma brachypomum Cuvier, 1818) TẠI TRẠI CÁ GIỐNG BÀU CÁ, ĐỒNG NAI , KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ CHIM TRẮNG (Colossoma brachypomum Cuvier, 1818) TẠI TRẠI CÁ GIỐNG BÀU CÁ, ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay