XÁC ĐỊNH LD50 (LETHAL DOSE 50%) CỦA Edwardsiella ictaluri TRÊN CÁ TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY NHIỄM QUA ĐƯỜNG TIÊU HÓA

92 3 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH LD50 (LETHAL DOSE 50%) CỦA Edwardsiella ictaluri TRÊN TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY NHIỄM QUA ĐƯỜNG TIÊU HĨA Ngành: Ni Trồng Thủy Sản Chuyên ngành: Ngư Y Niên khóa: 2006-2010 Sinh viên thực hiện: LÝ ĐỨC TRỌNG Tháng 07/2010     XÁC ĐỊNH LD50 (LETHAL DOSE 50%) CỦA Edwardsiella ictaluri TRÊN TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY NHIỄM QUA ĐƯỜNG TIÊU HĨA Tác giả LÝ ĐỨC TRỌNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nuôi Trồng Thuỷ Sản chuyên ngành Ngư Y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN HỮU THỊNH Tháng năm 2010 i    CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm tạ: Cha mẹ gia đình ln bên cạnh, động viên hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất cho suốt trình học tập Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Ban Chủ nhiệm Khoa Thuỷ Sản tất quý thầy cô tận tâm truyền đạt kiến thức quí báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình học tập Chúng tơi xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Hữu Thịnh anh Đỗ Viết Phương hướng dẫn chúng tơi hồn thành tốt Luận văn với tất trách nhiệm lòng nhiệt thành Xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn bè tập thể Lớp Ngư y 32 bên chúng tôi, chia sẻ động viên suốt thời gian qua Chúng mong nhận thơng cảm đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn ii    TÓM TẮT Đề tài ” Xác định LD50 Edwardsiella ictaluri tra phương pháp gây nhiễm qua đường tiêu hóa” thực 25/02/2010 đến 30/05/2010 phòng thí nghiệm Bệnh Học Thủy Sản, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Thí nghiệm tiến hành để xác định liều gây chết 50% số tra thí nghiệm (LD50) vi khuẩn E.ictaluri phương pháp gây nhiễm qua đường tiêu hóa Thí nghiệm 1: + Tỉ lệ chết tích lũy ứng với mật độ vi khuẩn gây nhiễm CFU/10 g cá, 1,1 x 108 CFU/10 g , 1,1 x 107 CFU/10 g cá, 1,1 x 106 CFU/10 g cá, 1,1 x 105 CFU/10 g cá, 1,1 x 104 CFU/10 g 0%, 85%, 45%, 22,5%, 2,5%, 2,5% + Liều gây chết 50% thí nghiệm (LD50) 1,04 x 107 CFU/10 g (theo Reed – Muench), 1,00 x 107 CFU/10 g (theo phân tích propit) 0,8 x 107 CFU/10 g (theo phương trình hồi quy tuyến tính - R2 0,928) Thí nghiệm 2: + Tỉ lệ chết ứng với mật độ vi khuẩn CFU/10 g cá, LD50 CFU/10 g cá, x LD50 CFU/10 g 0%, 60%, 82% iii    MỤC LỤC ĐỀ MỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình ảnh x Danh sách biểu đồ xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài 1 Nội Dung Đề Tài CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Đặc Điểm Sinh Học Tra 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Nguồn gốc phân bố 2.1.3 Đặc điểm hình thái 2.1.4 Điều kiện mơi trường sống 2.1.5 Đặc điểm dinh dưỡng 2.1.6 Đặc điểm sinh trưởng – sinh sản 2.1.6.1 Sinh trưởng 2.1.6.2 Đặc điểm sinh sản 2.2 Một Số Quan Niệm Về Bệnh 2.3 Bệnh Gan Thận Mủ Trên Tra 2.3.1 Sơ lược bệnh 2.3.2 Tác nhân gây bệnh 2.3.3 Đường lây truyền E ictaluri vào thể iv    2.3.4 Triệu chứng bệnh tích 2.3.5 Phương pháp chẩn đốn bệnh 2.3.6 Phương pháp phòng trị bệnh 2.4 Các Phương Pháp Gây Cảm Nhiễm Nhân Tạo Cho Tra 2.4.1 Phương pháp tiêm 2.4.2 Phương pháp ngâm 10 2.4.3 Phương pháp nuôi chung 10 2.4.4 Phương pháp đường tiêu hóa 10 2.5 Sơ Lược Về LD50 11 2.5.1 Định nghĩa 11 2.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến LD50 11 2.5.3 Phương pháp xác định LD50 theo Reed Muench (1938) 11 2.5.4 Một số nghiên cứu LD50 E ictaluri 12 CHƯƠNG VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Thời Gian Và Địa Điểm 14 3.2 Vật Liệu Nghiên Cứu 14 3.2.1 Dụng cụ 14 3.2.2 Hóa chất mơi trường 14 3.2.2.1 Hóa chất 14 3.2.2.2 Mơi trường 15 3.2.3 Đối tượng thí nghiệm 15 3.2.3.1 thí nghiệm 15 3.2.3.2 Vi khuẩn 15 3.3 Phương Pháp Nghiên Cứu 15 3.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 15 3.3.1.1 Thí nghiệm 1: Xác định LD50 E ictaluri tra 15 3.3.1.2 Thí nghiệm 2: Xác định liều x LD50 E ictaluri tra 16 3.3.1.3 Các tiêu theo dõi 17 3.3.2 Phương pháp chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn 17 3.3.3 Phương pháp xác định số lượng tế bào vi khuẩn 18 3.3.4 Phương pháp gây nhiễm thực nghiệm 18 v    3.3.5 Phương pháp theo dõi sau gây nhiễm 19 3.3.6 Phương pháp cấy phân lập 20 3.3.7 Phương pháp cấy 20 3.3.8 Phương pháp định danh sơ 20 3.3.8.1 Phương pháp nhuộm gram 20 3.3.8.2 Thử nghiệm khả di động 21 3.3.8.3 Thử nghiệm Catalase 21 3.3.8.4 Thử nghiệm Oxidase 21 3.3.9 Định danh vi khuẩn kit định danh Nam Khoa (IDS 14 GNR) 22 3.3.9.1 Thử nghiệm LDC kit định danh IDS 14 GNR 23 3.3.9.2 Thử nghiệm di động kit định danh IDS 14 GNR 23 3.3.10 Phương pháp kiểm tra kí sinh trùng 23 3.3.11 Phương pháp tính LD50 24 3.3.12 Phương pháp xử lí số liệu 25 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 26 4.1 Các tiêu môi trường 26 4.2 Kết Quả Thí Nghiệm 27 4.2.1 Trọng lượng thí nghiệm 27 4.2.2 Kết kiểm tra kí sinh trùng 27 4.2.3 Mật độ vi khuẩn gây nhiễm cho 28 4.2.4 Kết định danh vi khuẩn 28 4.2.5 Triệu chứng bệnh tích 31 4.2.6 Tỷ lệ chết 34 4.2.7 Kết phân lập sống sau 14 ngày gây nhiễm 36 4.2.8 Kết LD50 37 4.3 Kết thí nghiệm 40 4.3.1 Trọng lượng thí nghiệm 40 4.3.2 Kết kiểm tra kí sinh trùng 40 4.3.3 Mật độ vi khuẩn gây nhiễm cho 40 4.3.4 Kết định danh vi khuẩn 41 4.3.5 Triệu chứng bệnh tích 41 vi    4.3.6 Tỷ lệ chết 42 4.3.7 Kết phân lập sống sau 14 ngày gây nhiễm thí nghiệm 45 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 47 5.1 Kết Luận 47 5.2 Đề Nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii    DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT LD50 Lethal Dose 50% BNP Bacillacy Necrosis of Pangasius BHIA Brain Heart Infusion Agar BHIB Brain Heart Infusion Broth VP Voges-poskauer ONPG O-Nitrophenyl β – D Galactopyrannoside PAD Phenyl Alanin Deaminnase LDC Lysin decarboxylase DO Dissolve Oxygen TSA Tryptic Soy Agar PCR Polymerase Chain Reaction CFU Colony Forming Unit viii    DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Tỷ lệ thức ăn, nước huyền dịch vi khuẩn gây nhiễm thí nghiệm 15 Bảng 3.2: Tỷ lệ thức ăn, nước huyền dịch vi khuẩn gây nhiễm thí nghiệm 16 Bảng 3.3: Số thứ tự đĩa giấy giếng 22 Bảng 4.1: Các tiêu mơi trường q trình thí nghiệm 26 Bảng 4.2: Trọng lượng trung bình nghiệm thức Thí nghiệm 27 Bảng 4.3: Mật độ vi khuẩn gây nhiễm cho nghiệm thức thí nghiệm 28 Bảng 4.4: Kết phản ứng sinh hóa E ictaluri test định danh ISD 14 GNR công ty Nam Khoa 29 Bảng 4.5: Tỷ lệ chết nghiệm thức thí nghiệm 34 Bảng 4.6: Tỷ lệ nhiễm E ictaluri (%) thể sống thí nghiệm 36 Bảng 4.7: Tỷ lệ sống chết (%) thí nghiệm nồng độ pha loãng 37 Bảng 4.8: Tương quan tỷ lệ chết với độ pha lỗng tính phần mềm MiniTab 38 Bảng 4.9: Trọng lượng trung bình nghiệm thức thí nghiệm 40 Bảng 4.10: Mật độ vi khuẩn gây nhiễm cho theo lý thuyết theo thực tế 41 Bảng 4.11: Tỷ lệ chết nghiệm thức thí nghiệm 43 Bảng 4.12: Tỷ lệ chết theo tính tốn theo thực tế 43 Bảng 4.13: Tỷ lệ nhiễm E ictaluri thể sống thí nghiệm 46 ix    PHỤ LỤC 6: Kết xử lý thống kê số liệu trọng lượng thí nghiệm phần mềm MiniTab One-way ANOVA: Trong Luong versus Nghiem Thuc Source Nghiem Thuc Error Total S = 5.719 Level 5LD50 DC LD50 N 40 40 40 DF 117 119 SS 33.2 3826.2 3859.4 R-Sq = 0.86% Mean 19.660 19.445 20.652 StDev 5.475 6.208 5.440 MS 16.6 32.7 F 0.51 P 0.603 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -18.0 19.2 20.4 21.6 Pooled StDev = 5.719 66    PHỤ LỤC 7: Tỷlệ chết thí nghiệm Nghiệm thức DC1 DC2 DC3 DC4 -4.1 -4.2 -4.3 -4.4 -3.1 -3.2 -3.3 -3.4 -2.1 -2.2 -2.3 -2.4 -1.1 -1.2 -1.3 -1.4 1.1 1.2 1.3 1.4 10 11 12 13 14 Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 10     67    PHỤ LỤC 8: Bảng triệu chứng bệnh tích chết lờ đờ thí nghiệm Ngày thứ Nghiệm thức Số thứ tự Biểu bên Gan 1-7 1.1 xuất huyết gốc vây (xhcgv) mủ xhcgv xhcgv mủ, nhạt màu mủ xhcgv mủ Cấy phân lập Định danh vi khuẩn có có mủ mủ có mủ mủ khơng mủ mủ, nhũn mủ mủ, sưng có có có có mủ mủ mủ có có Bình thường xhcgv xhcgv bt mủ mủ mủ có có có xhcgv mủ có có xhcgv xhcgv xhcgv bt có có khơng có có có xhcgv mủ mủ có có xhcgv xhcgv xhcgv bt xhcgv xhcgv xhcgv xhcgv xhcgv xhcgv mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ có có khơng có có có có có khơng có có có -2.3 -1.1 -1.2 -1.3 -1.4 1 1 1.1 bt mủ mủ không xhcgv mủ mủ mủ mủ mủ, nhạt màu mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ nhạt màu mủ mủ mủ mủ mủ, sưng mủ mủ mủ mủ có có có mủ mủ mủ mủ, nhũn mủ mủ mủ mủ mủ mủ có 1.2 1.3 1.4 68    Lách Khơng có chết -1.1 Thận Tạo thành khuẩn lạc có có có có có có có có có có có 1.2 xhcgv mủ bt mủ bt xhcgv xhcgv mủ mủ mủ mủ mủ, nhũn mủ mủ mủ bt mủ mủ xhcgv xhcgv 1.3 -2.1 -2.3 -2.4 1 1 1 1 1 1 1 1 bt bt xhcgv xhcgv bt bt xhcgv xhcgv xhcgv xhcgv xhcgv bt xhcgv xhcgv xhcgv xhcgv xhcgv xhcgv bt xhcgv -1.4 xhcgv 1.3 -3.4 -2.3 1 xhcgv bt bt mủ mủ nhạt màu mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ nhạt màu mủ mủ mủ xhcgv mủ mủ xhcgv mủ -1.4 xhcgv mủ 1.2 bt mủ mủ mủ, nhũn mủ 1.3 -2.3 -1.1 10 -1.2 -1.3 -1.4 1.1 1.2 1.4 -4.2 -2.2 -2.3 -1.3 11 -1.4 1.1 12 13 -1.2 mủ có có mủ có có có có có có  có  có  có có  mủ mủ mủ mủ mủ, sưng mủ có có  mủ mủ có có  mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ có có có có có có có có có có có có có có khơng có có có  có có có  có  có  có  có  có  có  có  có có  có  có có  có mủ mủ, sưng có có có có có  có có có  có có mủ mủ mủ 69    có  có có  có có mủ mủ mủ mủ, sưng mủ khơng mủ có có  mủ có có  có có có  1.4 bt mủ mủ 70    mủ có có PHỤ LỤC 9: Bảng kết phân lập sống sau 14 ngày gây nhiễm thí nghiệm Nghiệm thức Đối chứng Số thứ tự 1 -1 -2 -3 -4 6 6 Biểu bên Biểu bên ngồi Bình thường (bt) bt bt bt bt bt xuất huyết gốc vây nhẹ bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt Thận Lách bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn mủ mủ mủ Có khuẩn bt bt bt bt bt bt bt bt mủ bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt mủ bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn     71    Kết cấy phân lập Gan   PHỤ LỤC 10: Tỷ lệ chết thí nghiệm Nghiệm thức DC1 DC2 DC3 DC4 LD.1 LD.2 LD.3 LD.4 5LD.1 5LD.2 5LD.3 5LD.4 10 11 12 13 14 Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 72    PHỤ LỤC 11: Bảng triệu chứng bệnh tích chết lờ đờ thí nghiệm Ngày thứ Nghiệm thức Số thứ tự Biểu bên Gan 1- 5LD.1 xuất huyết gốc vây (xhcgv) 5LD.4 xhcgv LD.4 xhcgv mủ, nhạt màu mủ, nhạt màu mủ, sưng mủ, sưng, có có mủ, nhạt màu mủ, sưng có có mủ mủ có có mủ có có có có có có có có có có khơng 5LD.2 xhcgv 5LD.3 5LD.4 1 xhcgv xhcgv mủ mủ mủ, nhạt màu mủ mủ xhcgv mủ mủ xhcgv mủ xhcgv mủ mủ 2 1 bt bt xhcgv xhcgv bt bt xhcgv xhcgv xhcgv xhcgv xhcgv xhcgv bt xhcgv xhcgv mủ mủ nhạt màu mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ, sưng mủ 5LD.2 5LD.3 5LD.4 LD.1 LD.2 LD.3 LD.4 mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ 73    Cấy phân lập mủ mủ, sưng 5LD.1 Lách Định danh vi khuẩn Khơng có chết Thận Tạo thành khuẩn lạc mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ chết lâu có có có có có có có có khơng khơng có có có khơng có có có có có có có có có có có có có có có có có có 3 xhcgv xhcgv mủ mủ bt bt xhcgv bt xhcgv xhcgv xhcgv xhcgv xhcgv mủ mủ mủ mủ mủ, nhạt màu mủ mủ mủ mủ, nhạt màu 2 xhcgv xhcgv bt xhcgv xhcgv 2 xhcgv xhcgv xhcgv LD.4 xhcgv 5LD.1 5LD.3 LD.1 LD.2 1 1 xhcgv xhcgv bt bt LD.3 xhcgv 5LD.2 xhcgv 5LD.1 5LD.2 5LD.3 5LD.4 LD.1 LD.2 LD.3 10-13 mủ mủ mủ mủ chết lâu chết lâu mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ, mủ, nhạt sưng màu mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ, mủ, nhạt sưng màu chết lâu mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ nhạt màu mủ chết lâu mủ mủ mủ mủ mủ, mủ nhạt màu mủ, mủ nhạt mủ màu mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ mủ, mủ mủ sưng mủ mủ mủ Khơng có chết mủ mủ mủ, nhạt màu 74    mủ, sưng có có có có có có khơng có có có có có có có có có có có có có có khơng khơng khơng có có có có có có có có có có có có có có khơng có có có có có có có có có có có PHỤ LỤC 12: Bảng kết phân lập sống sau 14 ngày gây nhiễm thí nghiệm Nghiệm thức Đối chứng LD50 5LD50 Số thứ tự 6 Biểu bên Biểu bên ngồi Bình thường (bt) bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt Gan Thận Lách bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt bt 75    Kết cấy phân lập Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn Khơng có khuẩn PHỤ LỤC 13: Kết xử lý thống kê tỷ lệ chết thí nghiệm phần mềm MiniTab Tỷ lệ chết chuyển arcsin One-way ANOVA: Tylechet versus Nghiemthuc Source Nghiemthuc Error Total S = 0.1815 Level DC NT 10.-1 NT 10.-2 NT 10.-3 NT 10.-4 NT 10.0 N 4 4 4 DF 18 23 SS 4.6507 0.5929 5.2436 MS 0.9301 0.0329 F 28.24 P 0.000 R-Sq = 88.69% R-Sq(adj) = 85.55% Mean 0.0000 0.7351 0.4628 0.0804 0.0804 1.2295 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* ) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+ 0.00 0.50 1.00 1.50 StDev 0.0000 0.0581 0.2822 0.1609 0.1609 0.2508 Pooled StDev = 0.1815 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of Nghiemthuc Individual confidence level = 99.48% Nghiemthuc = DC subtracted from: Nghiemthuc NT 10.-1 NT 10.-2 NT 10.-3 NT 10.-4 NT 10.0 Lower 0.3276 0.0554 -0.3270 -0.3270 0.8221 Center 0.7351 0.4628 0.0804 0.0804 1.2295 Upper 1.1425 0.8703 0.4879 0.4879 1.6370 -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -0.80 0.00 0.80 1.60 Nghiemthuc = NT 10.-1 subtracted from: Nghiemthuc NT 10.-2 NT 10.-3 NT 10.-4 NT 10.0 Lower -0.6797 -1.0621 -1.0621 0.0870 Center -0.2722 -0.6546 -0.6546 0.4945 Upper 0.1352 -0.2472 -0.2472 0.9019 Nghiemthuc NT 10.-2 NT 10.-3 NT 10.-4 NT 10.0 -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -0.80 0.00 0.80 1.60 Nghiemthuc = NT 10.-2 subtracted from: 76    Nghiemthuc NT 10.-3 NT 10.-4 NT 10.0 Lower -0.7898 -0.7898 0.3593 Center -0.3824 -0.3824 0.7667 Upper 0.0251 0.0251 1.1742 -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -0.80 0.00 0.80 1.60 Nghiemthuc = NT 10.-3 subtracted from: Nghiemthuc NT 10.-4 NT 10.0 Lower -0.4075 0.7416 Center 0.0000 1.1491 Upper 0.4075 1.5566 -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -0.80 0.00 0.80 1.60 Nghiemthuc = NT 10.-4 subtracted from: Nghiemthuc NT 10.0 Lower 0.7416 Center 1.1491 Upper 1.5566 -+ -+ -+ -+ ( * ) -+ -+ -+ -+ -0.80 0.00 0.80 1.60 77    PHỤ LỤC 14: Kết xử lý thống kê số liệu chết thí nghiệm phần mềm MiniTab One-way ANOVA: Tylechet versus Nghiemthuc Source Nghiemthuc Error Total S = 0.1181 Level 5LD50 DC LD50 N 4 DF 11 SS 2.8856 0.1256 3.0111 MS 1.4428 0.0140 R-Sq = 95.83% Mean 1.1426 0.0000 0.8921 StDev 0.0709 0.0000 0.1919 F 103.43 P 0.000 R-Sq(adj) = 94.90% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( * ) ( * -) -+ -+ -+ -+ -0.00 0.40 0.80 1.20 Pooled StDev = 0.1181 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of Nghiemthuc Individual confidence level = 97.91% Nghiemthuc = 5LD50 subtracted from: Nghiemthuc DC LD50 Lower -1.3759 -0.4838 Center -1.1426 -0.2505 Upper -0.9094 -0.0172 Nghiemthuc DC LD50 + -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) + -+ -+ -+ -1.40 -0.70 0.00 0.70 Nghiemthuc = DC subtracted from: Nghiemthuc LD50 Lower 0.6588 Center 0.8921 Upper 1.1254 + -+ -+ -+ ( -* ) + -+ -+ -+ -1.40 -0.70 0.00 0.70 78    PHỤ LỤC 15: Kết phân tích probit phần mềm MiniTab     Probit Analysis: Mortality versus Treatment Distribution: Normal Response Information Variable Mortality tong Value Event Non-event Total Count 63 137 200 Estimation Method: Maximum Likelihood Regression Table Variable Constant Treatment Natural Response Coef 0,868665 0,837963 Standard Error 0,184825 0,107122 Z 4,70 7,82 P 0,000 0,000 Log-Likelihood = -76,630 Goodness-of-Fit Tests Method Pearson Chi-Square 3,78063 DF P 0,286 79    Deviance 3,03427 0,386 Tolerance Distribution Parameter Estimates Parameter Mean StDev Estimate -1,03664 1,19337 Standard Error 0,143185 0,152555 95,0% Normal CI Lower Upper -1,31728 -0,756001 0,928883 1,53317 Standard Error 0,343664 0,306004 0,282682 0,265515 0,251842 0,240446 0,230665 0,222095 0,214476 0,207626 0,163496 0,143219 0,137508 0,143185 0,158376 0,182462 0,217354 0,272657 0,280494 0,289086 0,298620 0,309365 0,321734 0,336401 0,354609 0,379068 0,418094 95,0% Fiducial CI Lower Upper -4,69293 -3,26279 -4,26662 -2,99490 -3,99728 -2,82378 -3,79543 -2,69430 -3,63182 -2,58840 -3,49305 -2,49777 -3,37181 -2,41788 -3,26363 -2,34596 -3,16560 -2,28020 -3,07569 -2,21934 -2,42159 -1,75312 -1,97414 -1,39272 -1,61669 -1,05991 -1,30635 -0,725073 -1,01640 -0,369851 -0,722699 0,0267190 -0,392866 0,504724 0,0504699 1,18172 0,109338 1,27362 0,173131 1,37361 0,243102 1,48374 0,321053 1,60692 0,409732 1,74764 0,513646 1,91324 0,641045 2,11718 0,809893 2,38878 1,07507 2,81780 Table of Percentiles Percent 10 20 30 40 50 60 70 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Percentile -3,81283 -3,48752 -3,28112 -3,12585 -2,99956 -2,89206 -2,79780 -2,71341 -2,63665 -2,56600 -2,04100 -1,66244 -1,33897 -1,03664 -0,734301 -0,410834 -0,0322729 0,492727 0,563378 0,640132 0,724526 0,818782 0,926280 1,05258 1,20784 1,41424 1,73955 80    ... O-Nitrophenyl β – D Galactopyrannoside PAD Phenyl Alanin Deaminnase LDC Lysin decarboxylase DO Dissolve Oxygen TSA Tryptic Soy Agar PCR Polymerase Chain Reaction CFU Colony Forming Unit viii    DANH SÁCH... trình ương ni khơng cho ăn đầy đủ Trong trình ương giống, chúng ăn động vật phù du có kích thước vừa cỡ miệng ăn tạp thiên động vật dễ chuyển đổi loại thức ăn Trong điều kiện thiếu thức ăn, chúng... đến 12,74 (cá cái) từ 0,73 đến 2,1 (cá đực) (Nguyễn Văn Trọng, 1994) Trong bể nuôi vỗ, hệ số thành thục cá tra đạt tới 19,5% Trong tự nhiên cá tra không sinh sản Việt Nam Đến mùa sinh sản, chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH LD50 (LETHAL DOSE 50%) CỦA Edwardsiella ictaluri TRÊN CÁ TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY NHIỄM QUA ĐƯỜNG TIÊU HÓA , XÁC ĐỊNH LD50 (LETHAL DOSE 50%) CỦA Edwardsiella ictaluri TRÊN CÁ TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY NHIỄM QUA ĐƯỜNG TIÊU HÓA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay