XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ VÀ TẦN SỐ CHO ĂN TRONG ƯƠNG CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioides) GIAI ĐOẠN TỪ 3 ĐẾN 30 NGÀY TUỔI

91 3 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ TẦN SỐ CHO ĂN TRONG ƯƠNG LĂNG NHA (Mystus wyckioides) GIAI ĐOẠN TỪ ĐẾN 30 NGÀY TUỔI Họ tên sinh viên: LÊ THỊ THU TRANG Ngành: NI TRỒNG THỦY SẢN Niên khóa: 2006 - 2010 Tháng 8/2010 XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ TẦN SỐ CHO ĂN TRONG ƯƠNG LĂNG NHA (Mystus wyckioides) GIAI ĐOẠN TỪ ĐẾN 30 NGÀY TUỔI Tác giả LÊ THỊ THU TRANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Ngô Văn Ngọc Tháng năm 2010 i LỜI CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Thủy Sản tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tơi hồn thành khóa học Các thầy giáo tận tình truyền đạt kiến thức cho chúng tơi suốt q trình học tập trường Thầy Ngơ Văn Ngọc hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng tơi hồn thành khóa luận Anh Võ Thanh Liêm, anh Ngơ Đăng Lâm, anh Đặng Phúc Thiện bạn Trại Thực Nghiệm Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Tập thể lớp DH06NT ủng hộ giúp đỡ thời gian qua Xin gửi lòng biết ơn đến gia đình tạo điều kiện, hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần cho chúng tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp khóa học Do kiến thức chun mơn nhiều hạn chế lần thực đề tài nên chúng tơi khơng tránh khỏi thiếu sót q trình thực đề tài hồn thành khóa luận tốt nghiệp, chúng tơi kính mong nhận ý kiến đóng góp, phê bình q thầy bạn để khóa luận hồn chỉnh ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: “Xác định mật độ tần số cho ăn ương lăng nha (Mystus wyckioides) giai đoạn từ đến 30 ngày tuổi” tiến hành Trại Thực Nghiệm Thủy Sản, Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15/04/2010 đến ngày 13/06/2010 Thí nghiệm thực hệ thống nước tuần hồn khép kín, gồm nghiệm thức (NT), nghiệm thức lặp lại lần bố trí hồn tồn ngẫu nhiên với yếu tố mật độ ương tần số cho ăn Cụ thể là:  NT 1: mật độ con/L, cho ăn lần/ngày  NT 2: mật độ con/L, cho ăn lần/ngày  NT 3: mật độ con/L, cho ăn lần/ngày  NT 4: mật độ con/L, cho ăn lần/ngày  NT 5: mật độ con/L, cho ăn lần/ngày  NT 6: mật độ con/L, cho ăn lần/ngày Kết thu sau:  Về chiều dài: Chiều dài trung bình NT sai khác có ý nghĩa mặt thống kê so với NT lại (P < 0,001) NT cho kết tăng trưởng chiều dài tốt (3,83 ± 0,05 cm) Chiều dài trung bình NT 3,55 ± 0,05 cm, NT 3,44 ± 0,05 cm, NT 3,55 ± 0,05 cm, NT 3,53 ± 0,04 cm NT 3,49 ± 0,05 cm  Về trọng lượng: Chúng tơi ghi nhận có khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,001) trọng lượng trung bình NT (0,56 ± 0,02 g) với NT (0,46 ± 0,02 g), NT (0,41 ± 0,02 g), NT (0,46 ± 0,02 g), NT (0,42 ± 0,01 g) NT (0,44 ± 0,02 g) NT với tần số cho ăn lần/ngày mật độ ương con/L cho tăng trọng cao Kết cuối thí nghiệm cho thấy tần số cho ăn mật độ ương ảnh hưởng đến tăng trưởng lăng nha iii  Tỷ lệ sống: Tỷ lệ sống trung bình NT dao động từ 79,58 ± 12,04 % (NT 6) đến 93,55 ± 1,41 % (NT 1) sai khác khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Như vậy, thí nghiệm với điều kiện môi trường sống, thức ăn, phương pháp chăm sóc, quản lý, mật độ ương khác (4; 6; con/L) tần số cho ăn khác (4; lần/ngày) không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ sống lăng nha  Tỷ lệ phân đàn: Tỷ lệ phân đàn trung bình theo chiều dài dao động từ 10,19 ± 0,20 % (NT 5) đến 13,69 ± 1,47 % (NT 1) sai khác NT khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05) Tỷ lệ phân đàn trung bình theo trọng lượng NT sai khác khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05), dao động từ 29,32 ± 0,49 % (NT 5) đến 36,66 ± 3,51 % (NT 1) Tần số cho ăn mật độ ương khác không ảnh hưởng đến tỷ lệ phân đàn chiều dài trọng lượng lăng nha thí nghiệm iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách bảng viii Danh sách hình đồ thị ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm sinh học lăng nha 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Phân bố 2.1.3 Đặc điểm hình thái 2.1.4 Tập tính sống 2.1.5 Đặc điểm sinh trưởng 2.1.6 Đặc điểm dinh dưỡng 2.1.7 Đặc điểm sinh sản 2.2 Thức Ăn Cho Lăng Nha 2.2.1 Moina 2.2.2 Trùn (Tubiflex tubiflex) 2.2.3 Thức ăn tự chế 2.3 Ảnh hưởng tần số cho ăn lên sinh trưởng 2.4 Giới Thiệu Hệ Thống Nước Tuần Hồn Khép Kín 2.4.1 Nguyên lý hoạt động màng lọc sinh học 2.4.2 Các q trình sinh hóa xảy lọc sinh học 2.4.2.1 Sự khống hóa 10 2.4.2.2 Sự nitrate hóa 10 v 2.4.2.3 Sự khử nitrate 10 CHƯƠNG VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Thời Gian Địa Điểm Thực Hiện Đề Tài 12 3.2 Đối Tượng Nghiên Cứu 12 3.3 Vật Liệu, Trang Thiết Bị 12 3.3.1 Hệ thống nước tuần hồn khép kín 12 3.3.1.1 Mơ tả hệ thống tuần hồn khép kín 12 3.3.1.2 Cách vận hành 14 3.3.2 Các vật liệu trang thiết bị khác 15 3.4 Bố Trí Thí Nghiệm 15 3.5 Chuẩn Bị Bể Ương Thức Ăn 17 3.5.1 Chuẩn bị bể ương 17 3.5.2 Chuẩn bị thức ăn 17 3.6 Chăm Sóc, Quản Lý Thí Nghiệm 17 3.7 Các tiêu theo dõi 18 3.8 Phương Pháp Xử Lý Số Liệu 20 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 21 4.1 Các Yếu Tố Môi Trường Tác Động Lên Sự Tăng Trưởng Của 21 4.1.1 Nhiệt độ 21 4.1.2 Độ pH nước 22 4.1.3 Hàm lượng oxy hòa tan nước (DO) 23 4.1.4 Hàm lượng ammonia (NH3) nước 24 4.2 Sự Tăng Trưởng Của Thí Nghiệm 25 4.2.1 Tăng trưởng chiều dài 25 4.2.2 Tăng trưởng trọng lượng 30 4.3 Tỷ Lệ Sống Của Lăng Nha Thí Nghiệm 35 4.4 Tỷ Lệ Phân Đàn Của Thí Nghiệm 36 4.4.1 Tỷ lệ phân đàn theo chiều dài 36 4.4.2 Tỷ lệ phân đàn theo trọng lượng 36 CHƯƠNG KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết Luận 38 vi 5.2 Đề Nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Nội dung Trang Bảng 2.1 Thành phần hóa học Moina macrocopa biểu diễn theo phần trăm khối lượng tươi Bảng 2.2 Thành phần dinh dưỡng trùn Bảng 3.1 Công suất thể tích nước hệ thống tuần hồn 14 Bảng 3.2 Yếu tố thí nghiệm NT 16 Bảng 3.3 đồ bố trí thí nghiệm 16 Bảng 4.1 Các yếu tố mơi trường nước q trình thí nghiệm 21 Bảng 4.2 Chiều dài trung bình (cm) lăng nha qua lần kiểm tra 27 Bảng 4.3 Tỷ lệ tăng chiều dài tương đối (%) NT 28 Bảng 4.4 Mức tăng chiều dài tuyệt đối (cm/ngày) NT 29 Bảng 4.5 Trọng lượng trung bình (g) lăng nha qua lần kiểm tra 31 Bảng 4.6 Tỷ lệ tăng trọng tương đối (%) NT 32 Bảng 4.7 Mức tăng trọng tuyệt đối (g/ngày) NT 33 Bảng 4.8 Tỷ lệ sống thí nghiệm NT 35 Bảng 4.9 Tỷ lệ phân đàn theo chiều dài (%) thí nghiệm NT 36 Bảng 4.10 Tỷ lệ phân đàn theo trọng lượng (%) NT 37 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ĐỒ THỊ Hình Nội dung Trang Hình 3.1 đồ hệ thống tuần hồn khép kín 12 Hình 3.2 Mặt cắt ngang bể lọc sinh học 13 Hình 3.3 Mặt cắt đứng bể lọc sinh học 14 Hình 3.4 Cách vận hành hệ thống nước tuần hồn khép kín 15 Đồ thị Nội dung Trang Đồ thị 4.1 Biến động nhiệt độ q trình thí nghiệm 22 Đồ thị 4.2 Biến động pH q trình thí nghiệm 23 Đồ thị 4.3 Biến động DO q trình thí nghiệm 24 Đồ thị 4.4 Chiều dài trung bình NT q trình thí nghiệm 27 Đồ thị 4.5 Tỷ lệ tăng chiều dài tương đối NT 28 Đồ thị 4.6 Mức tăng chiều dài tuyệt đối thí nghiệm NT 29 Đồ thị 4.7 Trọng lượng trung bình lăng nha NT thời gian thí nghiệm 31 Đồ thị 4.8 Tỷ lệ tăng trọng tương đối NT 33 Đồ thị 4.9 Mức tăng trọng tuyệt đối NT 34 ix ... Cứu 12 3.3 Vật Liệu, Trang Thi t Bị 12 3.3.1 Hệ thống nước tuần hồn khép kín 12 3.3.1.1 Mơ tả hệ thống tuần hồn khép kín 12 3.3.1.2 Cách vận hành 14 3.3.2 Các vật liệu trang thi t bị khác 15 3.4... Thức Ăn Cho Cá Lăng Nha 2.2.1 Moina 2.2.2 Trùn (Tubiflex tubiflex) 2.2.3 Thức ăn tự chế 2.3 Ảnh hưởng tần số cho ăn lên sinh trưởng cá 2.4 Giới Thi u Hệ Thống Nước Tuần Hồn Khép Kín 2.4.1 Ngun lý... vật tự nhiên thu c Ấn Độ nước Đông Nam Á Chúng phân bố chủ yếu lưu vực sông lớn từ thượng nguồn đến tận vùng cửa sông thu c lưu vực sông Mekong Salween, chúng tìm thấy vùng biển hồ (thu c Tonlé
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ VÀ TẦN SỐ CHO ĂN TRONG ƯƠNG CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioides) GIAI ĐOẠN TỪ 3 ĐẾN 30 NGÀY TUỔI , XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ VÀ TẦN SỐ CHO ĂN TRONG ƯƠNG CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioides) GIAI ĐOẠN TỪ 3 ĐẾN 30 NGÀY TUỔI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay