THỬ NGHIỆM MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NUÔI SINH KHỐI Nitzschia closterium TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

65 3 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

THỬ NGHIỆM MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NI SINH KHỐI Nitzschia closterium TRONG PHỊNG THÍ NGHIỆM Tác giả: LÊ THỊ KHÁNH HỊA Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Th.S Đặng Thị Thanh Hòa Tháng 07 năm 2010 i CẢM TẠ Tôi xin chân thành gửi lời biết ơn đến: Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm q Thầy Khoa Thủy sản tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học tập trường hoàn thành luận văn Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người kính yêu: Cha mẹ anh chị tôi, người sinh nuôi dưỡng, chăm lo tạo điều kiện cho tơi có thành ngày hôm Cô Đặng Thị Thanh Hòa tận tình hướng dẫn quan tâm, góp ý giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Những người bạn thực tập với phòng thí nghiệm P301 bên cạnh giúp đỡ tơi nhiệt tình có lời khun bổ ích trình thực tập Các bạn tập thể lớp LT08NT chia sẻ niềm vui nỗi buồn suốt năm học qua Do thời gian thực đề tài hạn chế kiến thức hạn chế Mặc dù cố gắng nhiều khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong đóng góp ý kiến q Thầy bạn ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: “Thử nghiệm số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng Nitzschia closterium phòng thí nghiệm” tiến hành phòng thí nghiệm PV 301, khoa Thủy sản, trường Đại học nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, thời gian từ tháng 03 đến tháng 07 năm 2010 Các thí nghiệm quan sát yếu tố bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên bình nước biển 500 ml túi nilon thể tích lớn Qua q trình bố trí theo dõi thí nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến ni Nitzschia closterium phòng thí nghiệm, chúng tơi thu kết sau: Trong môi trường dinh dưỡng vơ cơ, Nitzschia closterium phát triển nhanh chóng cho sinh khối cao môi trường F/2 Hannay tương ứng 1,167 x 105 tb/ml 0,92 x 105 tb/ml, mơi trường E Bristol khơng thích hợp cho tảo phát triển Đối với mật độ ni cấy ban đầu, 0,5x105 tb/ml mật độ thích hợp cho tảo Nitzschia closterium phát triển Những mật độ cao thấp cho tăng sinh tảo chậm thấp Về độ mặn, Nitzschia closterium thích hợp phát triển từ 15ppt trở lên Độ mặn giảm, thời gian tăng trưởng kéo dài Về thể tích, tảo thích hợp phát triển thể tích 500ml đến lít Thể tích lớn sinh khối tảo đạt thấp Tảo đạt đỉnh sinh trưởng vào khoảng thời gian khác tùy thuộc điều kiện nuôi thí nghiệm bố trí iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix CHƯƠNG I GIỚI THIỆU Error! Bookmark not defined.  1.1 Đặt Vấn Đề Error! Bookmark not defined 1.2 Mục Tiêu Đề Tài Error! Bookmark not defined Chương II TỔNG QUAN TÀI LIỆU .Error! Bookmark not defined.  2.1 Tình Hình Ni Tự Nhiên Error! Bookmark not defined 2.2 Đặc Điểm Sinh Học Của Ngành Tảo Khuê Error! Bookmark not defined 2.2.1 Đặc điểm Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phân bố sinh thái 2.2.3 Cấu trúc 2.2.4 Sự phân chia tế bào 2.2.5 Phân loại Error! Bookmark not defined 2.2.6 Các giống tảo khuê nuôi trồng chủ yếu .Error! Bookmark not defined 2.3 Đặc Điểm Sinh Học Tảo Nitzschia closterium Error! Bookmark not defined 2.3.1 Phân loại Error! Bookmark not defined 2.3.2 Phân bố Error! Bookmark not defined 2.3.3 Hình thái cấu tạo Error! Bookmark not defined 2.4 Các nghiên cứu tảo Thế giới Việt Nam Error! Bookmark not defined 2.4.1 Trên Thế giới .Error! Bookmark not defined 2.4.2 Ở Việt Nam Error! Bookmark not defined 2.5 Các Phương Pháp Nuôi Tảo Error! Bookmark not defined 2.5.1 Hệ thống nuôi nhà/ trời Error! Bookmark not defined iv 2.5.2 Hệ thống ni hở/ kín Error! Bookmark not defined 2.5.3 Nuôi sạch/ nuôi không .Error! Bookmark not defined 2.5.4 Nuôi mẻ, nuôi liên tục bán liên tục .Error! Bookmark not defined 2.6 Định Lượng Sinh Khối Tảo Error! Bookmark not defined 2.7 Vai Trò Tảo Khuê Trong Nuôi Trồng Thủy Sản 15 2.8 Động Lực Học Tăng Trưởng (Sinh Trưởng) Của Tảo Error! Bookmark not defined 2.8.1 Pha chậm cảm ứng (pha chuẩn bị) Error! Bookmark not defined 2.8.2 Pha sinh trưởng theo hàm số .Error! Bookmark not defined 2.8.3 Pha giảm tốc độ sinh trưởng Error! Bookmark not defined 2.8.4 Pha ổn định (pha dừng) .Error! Bookmark not defined 2.8.5 Pha tàn lụi Error! Bookmark not defined CHƯƠNG III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined.  3.1 Thời Gian Và Địa Điểm Nghiên Cứu Error! Bookmark not defined 3.1.1 Thời gian Error! Bookmark not defined 3.1.2 Địa điểm Error! Bookmark not defined 3.2 Vật Liệu Nghiên Cứu Error! Bookmark not defined 3.2.1 Nguồn tảo giống Error! Bookmark not defined 3.2.2 Dụng cụ .Error! Bookmark not defined 3.2.3 Hóa chất Error! Bookmark not defined 3.3 Phương Pháp Nghiên Cứu Error! Bookmark not defined 3.3.1 Thí nghiệm 25 3.3.2 Thí nghiệm 25 3.3.3 Thí nghiệm 26 3.3.4 Thí nghiệm 26 3.3.5 Thí nghiệm 27 3.3.6 Thí nghiệm Error! Bookmark not defined 3.4 Môi Trường Và Cách Pha Chế Môi Trường Nuôi .Error! Bookmark not defined 3.5 Yêu Cầu Chung Error! Bookmark not defined 3.6 Các Chỉ Tiêu Và Phương Pháp Theo Dõi Error! Bookmark not defined v 3.7 Phương Pháp Nhân Giống Và Giữ Giống Tảo .Error! Bookmark not defined 3.7.1 Phương pháp nhân giống tảo .Error! Bookmark not defined 3.7.2 Phương pháp giữ giống tảo Error! Bookmark not defined 3.8 Phương Pháp Xử Lý Số Liệu Error! Bookmark not defined CHƯƠNG IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Error! Bookmark not defined.  4.1 Các Yếu Tố Môi Trường Error! Bookmark not defined 4.2 Thí Nghiệm Về Sự Tăng Trưởng Error! Bookmark not defined 4.2.1 Thí nghiệm Error! Bookmark not defined 4.2.2 Thí nghiệm Error! Bookmark not defined 4.2.3 Thí nghiệm Error! Bookmark not defined 4.2.4 Thí nghiệm Error! Bookmark not defined 4.2.5 Thí nghiệm Error! Bookmark not defined.  4.2.6 Thí nghiệm Error! Bookmark not defined CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Error! Bookmark not defined.  5.1 Kết Luận .Error! Bookmark not defined 5.2 Đề Nghị Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT TN: Thí nghiệm NT: Nghiệm thức MĐ: Mật độ ĐM: Độ mặn MT: Môi trường NCNTTS: Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản tb/ml: tế bào/ml *: Sự khác biệt có ý nghĩa ns (not significant): Sai khác khơng có ý nghĩa vii DANH SÁCH CÁC BẢNG SỐ Trang Bảng 2.1 Những ưu nhược điểm phương pháp nuôi tảo khác nhauError! Bookmark Bảng 3.1 Thành phần môi trường F/2 GuillardError! Bookmark not defined.1 Bảng 3.2 Thành phần môi trường Hannay (cải tiến)Error! Bookmark not defined.2  Bảng 3.3 Thành phần môi trường E Error! Bookmark not defined Bảng 3.4 Thành phần môi trường Bristol .Error! Bookmark not defined.3 Bảng 4.1 Một số yếu tố lý hóa 32 Bảng 4.2 Bảng tóm tắt kết xử lý số liệu TN1 34 Bảng 4.2 Bảng tóm tắt kết xử lý số liệu TN1 34 Bảng 4.3 Sự tăng trưởng tảo Nitzschia closterium nuôi môi trường dinh dưỡng khác 35 Bảng 4.4 Bảng tóm tắt kết xử lý số liệu TN2 37 Bảng 4.5 Sự tăng trưởng tảo Nitzschia closterium nuôi mật độ khác 37 Bảng 4.6 Sự tăng trưởng tảo Nitzschia closterium độ mặn khác 39 Bảng 4.7 Bảng tóm tắt kết xử lý số liệu TN3 39 Bảng 4.8 Gây sốc Nitzschia closterium độ mặn 0‰ 41 Bảng 4.9 Sự tăng trưởng tảo Nitzschia closterium hóa độ mặn khác giảm dần 43 Bảng 4.10 Bảng tóm tắt kết xử lý số liệu TN5 43 Bảng 4.11 Sự tăng trưởng tảo Nitzschia closterium ni thể tích khác 46 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Tế bào Nitzschia closterium .Error! Bookmark not defined.  Hình 2.2 đồ ni tảo trời ao, bể lớn.Error! Bookmark not defined Hình 2.3 đồ sản xuất dùng cho ni tảo theo mẻ 13 Hình 2.4 Năm pha tăng trưởng tảo 13 Hình 3.1 đồ quy trình ni giữ giống tảo .Error! Bookmark not defined Hình 4.1 Tảo ngày thứ thể tích 400 ml kính hiển vi (x40) 34 Đồ thị 4.1 Sự tăng trưởng tảo Nitzschia closterium .35 Đồ thị 4.2 Sự tăng trưởng tảo Nitzschia closterium MĐ khác nhau38 Đồ thị 4.3 Sự tăng trưởng Nitzschia closterium nuôi độ mặn khác 40 Đồ thị 4.4 Sự tăng trưởng Nitzschia closterium độ mặn 25‰ 0‰ .41 Đồ thị 4.5 Sự tăng trưởng Nitzschia closterium hóa từ 25 - 0‰44 Hình 4.3 Ni sinh khối tảo thể tích khác .45 Đồ thị 4.6 Sự tăng trưởng Nitzschia closterium ni thể tích46 ix Chương I GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề Thế giới đứng trước thách thức lớn lượng lương thực Với gia tăng dân số theo cấp số nhân phát triển công nghiệp ạt nước gây nên thực trạng thiếu đất đất sản xuất nông nghiệp, ô nhiễm mơi trường nghiêm trọng tồn cầu Đứng trước vấn đề khó khăn thách thức nhà khoa học giới bắt tay vào nghiên cứu nhằm tìm lượng thay Vì mà từ tháng 12 năm 2006, nhà khoa học Pháp thuộc phòng thí nghiệm Đại Dương học Villefrance- sur- mer nghiên cứu sản phẩm nhằm tạo lượng có khả làm cho động hoạt động, tạo từ lồi sống nước nước biển vi tảo Được sản xuất phương pháp quang hợp, vi tảo chứa đến 60% khối lượng lipid, với 100gr dầu trích từ 1lít vi tảo, suất loại tế bào cao gấp 30 lần so với suất loài cho dầu cải hạt dầu hay hoa hướng dương Do vi tảo tương lai trở thành nhiên liệu sinh học giá rẻ, không gây ô nhiễm, tiết kiệm lượng khơng chiếm diện tích đất trồng Các nhà nghiên cứu lập mơt quy trình sản xuất khơng gây ô nhiễm, việc nuôi tảo bồn cho phép thu hồi sử dụng lại chất khoáng gây hại mơi trường (nguồn: INFORTERRA) Bên cạnh vấn đề an tồn vệ sinh thực phẩm, ngày trơi qua lại có hàng ngàn người giới bị tử vong hay nhập viện ngộ độc thực phẩm Hoặc số tế bào khơng thích nghi kịp chết nhiều tế bào thích nghi mật độ tảo lại giảm Từ ngày thứ MĐ tảo có tăng so với ni mơi trường nước mặn thấp nhiều Đến ngày thứ MĐ cực đại đạt 0,6 x 105 tế bào/ ml, sau tàn lụi vào ngày thứ Trong mật độ tảo ni độ mặn 20‰ tăng từ ngày thứ đến ngày thứsinh khối cao vào ngày thứ với 1,083 x 105 tế bào/ ml Đến ngày thứ tảo tàn lụi cách nhanh chóng Qua đồ thị 4.7 ta thấy độ mặn 0‰ MĐ tảo tàn (từ 0,6 x 105 xuống 0,42 x 105 tế bào/ml) độ mặn 20‰ tàn nhanh (từ 1,083 x 105 xuống 0,75 x 105 tế bào/ml) vào đạt đỉnh sinh khối Có lẽ MĐ tảo độ mặn 0‰ thấp nên sau tảo đạt đỉnh sinh khối mà hàm lượng dinh dưỡng chưa bị hấp thụ hết Như tảo giống Nitzschia closterium không dưỡng mà cho vào nuôi trực tiếp môi trường nước thu sinh khối thấp, thời gian nuôi kéo dài Khi nuôi tảo Nitzschia closterium môi trường nước nên dưỡng độ mặn trước để nâng cao giá trị kinh tế tảo 4.2.5 Thí nghiệm Thí nghiệm chúng tơi không thành công cố gắng bỏ qua giai đoạn hóa tảo Nitzschia closterium mà ni trực tiếp nước Vì thí nghiệm đề để hỗ trợ thí nghiệm nhằm tiếp tục đưa tảo sống môi trường nước mặn để nuôi mơi trường nước cách hóa độ mặn từ cao xuống thấp, nhờ thành phần số lượng loài tảo nước phong phú nhiều Không riêng Nitzschia closterium, hóa nhiều lồi tảo nước mặn khác nhờ nghiên cứu sau Độ mặn ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển tảo, tìm ngưỡng tối ưu cho lồi khơng phải dễ Vì chúng tơi cố gắng pha độ mặn xác làm thí nghiệm tỉ mỉ 42 Bảng 4.9 Sự tăng trưởng tảo Nitzschia closterium hóa độ mặn khác giảm dần (ĐVT : 105 tế bào/ml): Ngày Độ mặn 25‰ 0,5 0,58 0,75 0,91 1,25 1,08 1,83 20‰ 0,5 0,5 0,58 0,58 0,80 0,83 15‰ 0,5 0,5 0,67 0,5 0,60 0,83 0,67 10‰ 0,5 0,55 0,47 0,58 0,52 0,56 0,5 5‰ 0,5 0,58 0,51 0,44 0,46 0,55 0,56 0,61 0,4 0,26 0‰ 0,5 0,53 0,5 0,65 0,58 0,28 0,55 0,51 0,66 0,60 Qua xử lý số liệu phần mềm Minitab, gọi nghiệm thức theo thứ tự độ mặn 25, 20, 15, 10, 5, 0‰ tương ứng ĐM25, ĐM20, ĐM15, ĐM10, ĐM5 ĐM0 ta có kết sau (xem phụ lục 3): Bảng 4.10 Bảng tóm tắt kết xử lý số liệu TN5 ĐM25 ĐM25 ĐM20 ĐM20 ĐM15 ĐM10 ĐM5 ĐM0 ns ns (*) (*) (*) ns ns ns ns ns ns ns ns ns ĐM15 ĐM10 ĐM5 ns ĐM0 43 Đồ thị 4.5 Sự tăng trưởng Nitzschia closterium hóa từ 25 - 0‰ Kết quả: Ở ĐM25 tảo sinh trưởng phát triển tốt đạt MĐ cực đại vào ngày thứ với 1,25 x 105 tế bào/ml Kế đến ĐM20 đạt MĐ cực đại vào ngày thứ 105 tế bào Thứ ba ĐM15 với sinh khối cao vào ngày thứ (0,83 x 106 tế bào/ml) Ở ĐM10 tảo tăng trưởng chậm phải đến ngày thứ tảo đạt MĐ cao 0,65 x 106 tế bào/ ml Với ĐM5 tảo không phát triển ngày đầu, đến ngày thứ tảo tăng cao đạt 0,62 x 106 tế bào/ ml Khi tảo đến MĐ0 cuối cùng, chưa thích nghi nhiều, MĐ giảm đáng kể so với MĐ25, MĐ cao đạt vào ngày thứ khơng tiếp tục tăng sau bắt đầu tàn Nhìn vào đồ thị 4.5 cho thấy, đường tăng trưởng tảo thang ĐM10, ĐM5, ĐM0 gần có chu kỳ tăng trưởng gần giống Các đường tăng trưởng tảo thang MĐ25, MĐ20, MĐ15 phát triển nhanh Thời gian ni dài ngắn phụ thuộc vào độ mặn, ĐM25, ĐM20, ĐM15 ĐM0 ngày, ĐM10 ĐM5 10 ngày Như kết thúc thí nghiệm chúng tơi kết luận: Thuần hóa tảo việc phức tạp chưa phổ biến, 0‰ tảo Nitzschia closterium thật khơng thích hợp cho nuôi sinh khối Khi độ mặn giảm mật độ giảm theo Khi giống tảo nước mặn đem vào ni nước hồn tồn tảo thích nghi tốt có phát triển so với chưa hóa 44 So sánh mật độ tảo nuôi trực tiếp nước hồn tồn (thí nghiệm 4) mật độ tảo hòa từ độ mặn cao đến thấp (thí nghiệm 5) chúng tơi nhận thấy: Ở thí nghiệm tảo hồn tồn khơng gia tăng mật độ ngày đầu, vào ngày thứ tảo đạt mật độ cao 0,63 x 105 tế bào/ml, thời gian nuôi tảo 10 ngày Ở thí nghiệm mật độ gia tăng ngày đầu, không đáng kể, sang ngày thứ tảo đạt mật độ cao 0,67 x 105 tế bào/ml, thời gian nuôi tảo ngày Vậy không nên nuôi sinh khối tảo nước hồn tồn khó đạt hiệu kinh tế 4.2.6 Thí nghiệm Cuối cùng, mục đích chúng tơi khơng thí nghiệm với Nitzschia closterium mà mong muốn qua thí nghiệm để tìm hiểu số đặc đặc điểm sinh trưởng phát triển lồi tảo mơi trường dinh dưỡng, độ mặn thích hợp, mật độ ni cấy, thời gian ni…, qua áp dụng để ni sinh khối tạo suất mang lại hiệu kinh tế cao Thí nghiệm bố trí bao gồm bốn nghiệm thức: 1lít, lít, lít, lít Mỗi nghiệm thức lặp lại ba lần Mật độ bố trí nghiệm thức 0,5 x 105 tế bào/ml mơi trường F2, độ mặn 25‰ Hình 4.3 Ni sinh khối tảo thể tích khác 45 Sau hồn thành thí nghiệm trên, thí nghiệm chúng tơi cần thử nghiệm với thể tích khác so sánh tăng trưởng tảo nghiệm thức Qua áp dụng vào thực tế sản xuất Bảng 4.11 Sự tăng trưởng tảo Nitzschia closterium nuôi thể tích khác (ĐVT : 105 tế bào/ml): Ngày 0,5 0,25 Thể tích lít 0,5 0,5 0,58 0,41 0,66 0,75 lít 0,5 0,58 0,67 0,76 1,08 1,125 0,91 0,83 lít 0,5 0,58 0,95 1,25 1,67 0,91 0,725 lít 0,5 0,5 0,54 0,55 0,79 1,70 0,54 0,35 Đồ thị 4.6 Sự tăng trưởng Nitzschia closterium ni thể tích khác Kết quả, sau ngày ni chiếu sáng sục khí liên tục thể tích 1lít, lít, lít, lít mật độ cao thu tương ứng 0,75 x 105 tế bào/ml; 1,125 x 105 tế bào/ml (ở ngày thứ 5); 1,25 x 105 tế bào/ml; 0,79 x 105 tế bào/ml (ngày thứ 4) 46 Mật độ tảo ni thể tích lít cao vào ngày thứ 4, cao gấp 1,67 lần ni thể tích lít, cao gấp 1,11 lần ni thể tích lít, cao gấp 1,58 lần ni thể tích lít Thời gian đạt đỉnh sinh khối rút ngắn ngày so với ni thể tích lít lít Trong thí nghiệm ni sinh khối, chúng tơi nhận thấy ni cấy tảo thể tích lớn mật độ tăng, biểu nghiệm thức lít, lít, lít, riêng nghiệm thức lít thể tích cao nghiệm thức lại cường độ chiếu sáng sục khí lại giống Vì theo chúng tơi, ánh sáng sục khí ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng phát triển tảo, đặc biệt ảnh hưởng xấu đến tảo nghiệm thức lít Nhìn vào đồ thị trên, đường tăng trưởng Nitzschia closterium ni thể tích lít mật độ cao vượt trội so với đường lại Vậy sử dụng túi lít để ni sinh khối tảo phù hợp điều kiện phòng thí nghiệm 47 Chương V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết Luận Trong trình thực đề tài chúng tơi rút số kết luận sau: Mật độ phù hợp 0,5 x 105 tế bào/ml Tảo Nitzschia closterium loài rộng muối, dễ dàng thích nghi với thang độ mặn từ 15 - 30 ppt, dễ nuôi cấy phòng thí nghiệm, thích hợp với ni sinh khối thang độ mặn khác Thời gian nuôi tảo ngắn (4 ngày đạt đỉnh sinh khối) bị nhiễm tạp Tảo Nitzschia closterium sau dưỡng nuôi nước cho sinh khối cao chu kỳ nuôi ngắn so với nuôi trực tiếp vào nước (tảo không dưỡng) Nuôi tảo bốn mơi trường mơi trường F2 cho sinh khối cao nhất, môi trường Hannay (cải tiến) E sau môi trường Bristol Trong thực tế sản xuất ta sử dụng hai môi trường F2 môi trường Hannay (cải tiến) để nuôi sinh khối tảo làm thức ăn cho ấu trùng Tuy nhiên, cần lưu ý lồi tảo có kích thước tương đối lớn (10 – 20µm) lại khó thấy màu sắc nhìn mắt thường làm thí nghiệm cần quan sát kỹ Ở thể tích lít, tảo phát triển tốt so với thể tích 1, 3, lít Khi tảo tàn, màu nước trở nên đục, xuất nhiều xác chết tụ thành đám lơ lửng nước Khác với tảo sống, nước Nếu khơng sục khí liên tục, lồi tảo bám lấy thành đám lớn (hàng vạn con) 48 5.2 Đề Nghị Qua kết luận chúng tơi đưa số kiến nghị sau: Phòng nhân giống nuôi tảo nên riêng biệt đạt tiêu chuẩn vơ trùng phòng ni cấy tế bào, tránh bị nhiễm tạp tối đa Tiếp tục thực nghiên cứu tìm mơi trường thích hợp cho tảo Nitzschia closterium để nuôi sinh khối đạt hiệu cao Cần phân tích thành phần dinh dưỡng tảo Nitzschia closterium Tiếp tục nuôi tảo Nitzschia closterium thể tích lớn Thử nghiệm sử dụng phương pháp thu sinh khối hiệu 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 6.1 Tài Liệu Tiếng Việt Trương Ngọc An (2003) Phân loại tảo silic phù du biển Việt Nam Nhà xuất khoa học kỹ thuât hà Nội: 315 trang Vũ Dũng ctv (2003) Sinh học kỹ thuật nuôi loại thức ăn tươi sống, (Trạm nghiên cứu Thủy Sản nước lợ - RIA.1) Nhà xuất Hải Phòng: 45 trang Trần Thị Hồng Đào (2007) Bước đầu phân lập, khảo sát ảnh hưởng môi trường mật độ nuôi cấy lên tăng trưởng tảo Scenedesmus (LVTN, Khoa Thủy Sản) Trường Đại Học nông Lâm, Tp Hồ chí Minh Cao Tuấn Kiệt (2007) Thử nghiệm nuôi sinh khối Chlorelle sp Trong môi trường nước (LVTN, Khoa Thủy Sản) Trường Đại Học Nông Lâm, Tp Hồ chí Minh Đặng Đình Kim Đặng Hồng Phước Hiền (1999) Công nghệ sinh học vi tảo Trung tâm Khoa học Tự nhiên Công nghệ Quốc gia: 202 trang Trương Sỹ Kỳ (2000) Kỹ thuật nuôi số loài sinh vật làm thức ăn tự nhiên cho ấu trùng Thủy sản Nhà xuất Nông Nghiệp: 48 trang Bộ Thủy Sản Việt Nam (2002).Cẩm nang sản xuất sử dụng thức ăn sống để nuôi thủy sản (tài liệu kỹ thuật nghề cá FAO, Roma (1996)) Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội: 295 trang Phạm Đinh Thanh Nhàn Hoàng Thanh Phương (2005) Tác động chất kích thích sinh sản lên gia tăng số lượng luân trùng (Brachionus plicatilis) (LVTN, Khoa Thủy Sản) Trường Đại Học Nơng Lâm, Tp Hồ chí Minh Đậu Thị Như Quỳnh (2001) Tìm hiểu điều kiện tăng trưởng phát triển tảo Chlorella sp nước mặn Bước đầu khảo sát thành phần phiêu sinh thực vật số thủy vực tỉnh Đồng Nai (LVTN, Khoa Thủy Sản) Trường Đại Học Nơng Lâm, Tp Hồ chí Minh Đặng Thị Sy (2005) Tảo học Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội: 185 trang Dương Đức Tiến Võ Hành (1997) Tảo nước Việt Nam Phân loại tảo lục (chlorococcales) Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội: 503 trang 50 Nguyễn Anh Tuấn (2002) Nghiên cứu ni sinh khối số lồi thức ăn tự nhiên (tảo luân trùng) làm thức ăn cho ấu trùng cá Mú (LVTN, Khoa Khoa Học vật Nuôi) Trường Đại Học Nông Lâm Huế Trần Thị Mỹ Xuyên (2008) Phân lập khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tảo Scenedesmus (LVTN, Khoa Thủy Sản) Trường Đại Học Nơng Lâm, Tp Hồ chí Minh 6.2 Tài Liệu Tiếng Anh Patrick lavens and Patrick Sorgeloos (1996) Manual on the production and use of live food for aquaculture FAO Fisheries Technical Paopers 361 Laboratory of Aquaculture and Artemia Refence Center, University of Ghent, begium 295 Pages Được tải vào ngày 17 tháng 05 năm 2010 từ website Website Được tải vào ngày 17 tháng 05 năm 2010 Nitzschia closterium Được tải vào ngày 10 tháng 06 năm 2010 từ website Nitzschia closterium Được tải vào ngày 10 tháng 06 năm 2010 từ website Nitzschia closterium Được tải vào ngày 10 tháng 06 năm 2010 từ website 51 PHỤ LỤC Phụ Lục Bảng 1.1 Kết so sánh gia tăng MĐ Nitzschia closterium MĐa với MĐb, MĐc MĐd trắc nghiệm Tukey mức độ tin cậy 95% Giá trị Lower Center Upper MĐb 0.02330 0.3857 0.7481 MĐc -0.08855 0.2739 0.6363 MĐd 0.15516 0.5176 0.8800 Bảng 1.2 Kết so sánh gia tăng MĐ Nitzschia closterium MĐb với MĐc MĐd trắc nghiệm Tukey mức độ tin cậy 95% Giá trị Lower Center Upper MĐc -0.4743 -0.1119 0.2506 MĐd -0.2306 0.1319 0.4943 Bảng 1.3 Kết so sánh gia tăng MĐ Nitzschia closterium MĐc với MĐd trắc nghiệm Tukey mức độ tin cậy 95% Giá trị Lower Center Upper MĐd -0.1187 0.2437 0.6061 Phụ Lục Bảng 2.1 Kết so sánh gia tăng MĐ Nitzschia closterium ĐMa với ĐMb, ĐMc ĐMd trắc nghiệm Tukey mức độ tin cậy 95% Giá trị Lower Center Upper ĐMb -0.3277 0.07292 0.4736 ĐMc -0.3382 0.06250 0.4632 ĐMd -0.3486 0.05208 0.4527 52 Bảng 2.2 Kết so sánh gia tăng ĐM Nitzschia closterium ĐMb với ĐMc ĐMd trắc nghiệm Tukey mức độ tin cậy 95% Giá trị Lower Center Upper ĐMc -0.4111 -0.01042 0.3902 ĐMd -0.4215 -0.02083 0.3798 Bảng 2.3 Kết so sánh gia tăng ĐM Nitzschia closterium ĐMc với ĐMd trắc nghiệm Tukey mức độ tin cậy 95% Giá trị Lower Center Upper ĐMd -0.4111 -0.01042 0.3902 Phụ Lục Bảng 3.1 Kết so sánh gia tăng MĐ Nitzschia closterium ĐM25 với ĐM20, ĐM15, ĐM10, ĐM5 ĐM0 trắc nghiệm Tukey mức độ tin cậy 95% Giá trị Lower Center Upper ĐM20 -0.4087 -0.1813 0.0460 ĐM15 -0.4877 -0.2236 0.0406 ĐM10 -0.5472 -0.3249 -0.1026 ĐM5 -0.5780 -0.3557 -0.1334 ĐM0 -0.5316 -0.2905 -0.0494 Bảng 3.2 Kết so sánh gia tăng ĐM Nitzschia closterium ĐM20 với ĐM15, ĐM10, ĐM5 ĐM0 trắc nghiệm Tukey mức độ tin cậy 95% 53 Giá trị Lower Center Upper ĐM15 -0.2938 -0.0422 0.20938 ĐM10 -0.3508 -0.1436 0.06371 ĐM5 -0.3817 -0.1744 0.03287 ĐM0 -0.3365 -0.1091 0.11820 Bảng 3.3 Kết so sánh gia tăng ĐM Nitzschia closterium ĐM15 với ĐM10, ĐM5 ĐM0 trắc nghiệm Tukey mức độ tin cậy 95% Giá trị Lower Center Upper ĐM10 -0.3484 -0.1013 0.1457 ĐM5 -0.3792 -0.1322 0.1149 ĐM0 -0.3310 -0.0669 0.1972 Bảng 3.4 Kết so sánh gia tăng ĐM Nitzschia closterium ĐM10 với ĐM5 ĐM0 trắc nghiệm Tukey mức độ tin cậy 95% Giá trị Lower Center Upper ĐM5 -0.2326 -0.03083 0.1709 ĐM0 -0.1879 0.03443 0.2567 Bảng 3.5 Kết so sánh gia tăng ĐM Nitzschia closterium ĐM5 với ĐM0 trắc nghiệm Tukey mức độ tin cậy 95% Giá trị Lower Center Upper ĐM0 -0.1570 0.06526 0.2876 54 Phụ Lục Bảng 4.1 Kết so sánh gia tăng MĐ Nitzschia closterium V1 với V3, V5 V7 trắc nghiệm Tukey mức độ tin cậy 95% Giá trị Lower Center Upper V3 0.0129 0.28854 0.5642 V5 0.0900 0.36563 0.6413 V7 -0.2361 0.03958 0.3153 Bảng 4.2 Kết so sánh gia tăng ĐM Nitzschia closterium V3 với V5 V7 trắc nghiệm Tukey mức độ tin cậy 95% Giá trị Lower Center Upper V5 -0.1986 0.0771 0.35276 V7 -0.5246 -0.2490 0.02671 Bảng 4.3 Kết so sánh gia tăng ĐM Nitzschia closterium V5 với V7 trắc nghiệm Tukey mức độ tin cậy 95% Giá trị Lower Center Upper V7 -0.6017 -0.3260 -0.05037 55 Phụ Lục Bảng 5.1 Kết so sánh gia tăng MĐ Nitzschia closterium MT1 với MT2, MT3 MT4 trắc nghiệm Tukey mức độ tin cậy 95% Giá trị Lower Center Upper MT2 -0,2574 -0,0757 0,106 MT3 -0,2554 -0,07370 0,1080 MT4 -0,2534 0,07170 0,1100 Bảng 5.2 Kết so sánh gia tăng MĐ Nitzschia closterium MT2 với MT3 MT4 trắc nghiệm Tukey mức độ tin cậy 95% Giá trị Lower Center Upper MT3 -0,1797 0,002000 0,1837 MT4 -0,1777 0,004000 0,1857 Bảng 5.3 Kết so sánh gia tăng MĐ Nitzschia closterium MT3 với MT4 trắc nghiệm Tukey mức độ tin cậy 95% Giá trị Lower Center Upper MT4 -0,1797 0,002000 0,1837 56 ... khó khăn thách thức nhà khoa học giới bắt tay vào nghiên cứu nhằm tìm lượng thay Vì mà từ tháng 12 năm 2006, nhà khoa học Pháp thuộc phòng thí nghiệm Đại Dương học Villefrance- sur- mer nghiên... nghiệm qui mô sản xuất Wendy Kevan, 1991, tổng kết: Hoa kỳ, loài Thalasiossira pseudomonas, Skeletonema, Chaetoceros calcitrans, Chaetoceros mulleri, Nannochloropsis ocula, Chlorella minutissima... dạng hộp gọi frustule với phần vỏ lớn Dạng tế bào roi hình thành giao tử đực nhóm tảo trung tâm (bộ Centrales) Chloroplast có màu vàng nâu chlorophyll kết hợp với sắc tố fucoxanthin DNA chloroplast
- Xem thêm -

Xem thêm: THỬ NGHIỆM MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NUÔI SINH KHỐI Nitzschia closterium TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM , THỬ NGHIỆM MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NUÔI SINH KHỐI Nitzschia closterium TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay