KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HEO NÁI THUẦN TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO ĐỒNG HIỆP

81 0 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HEO NÁI THUẦN TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO ĐỒNG HIỆP Sinh viên thực : HUỲNH KIM NGÂN Lớp : DH06CN Ngành : Chăn Ni Niên khóa : 2006 – 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** HUỲNH KIM NGÂN KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HEO NÁI THUẦN TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NI HEO ĐỒNG HIỆP Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Ngành Chăn Ni Giáo viên hướng dẫn TS TRẦN VĂN CHÍNH Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: HUỲNH KIM NGÂN Tên đề tài: “Khảo sát sức sinh sản số giống heo nái xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp” Đã hoàn thành đề tài theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày…………… Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Văn Chính ii LỜI CẢM ƠN Trân trọng cảm ơn Thầy Trần Văn Chính tận tình giúp đỡ, hướng dẫn bước, chi tiết cho em suốt thời gian thực đề tài, hồn thành khóa luận tốt nghiệp Ban Giám Hiệu, tồn thể q thầy khoa Chăn Ni - Thú Y tồn thể cán công nhân viên Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức quý báu tạo điều kiện tốt cho suốt trình học tập Chân thành cảm tạ Ban Giám Đốc Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Đồng Hiệp Tồn thể anh, chị kỹ thuật cơng nhân trại xí nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian thực tập trại Thành thật cảm ơn Tất người thân, bạn bè tập thể bạn lớp Chăn Nuôi 32 động viên, giúp đỡ thời gian qua Huỳnh Kim Ngân iii TÓM TẮT Đề tài thực từ ngày 01/03/2010 đến ngày 03/06/2010 Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Đồng Hiệp Nội dung luận văn khảo sát đánh giá số tiêu sinh sản số giống heo nái có xí nghiệp, nhằm đóng góp sở liệu cho cơng tác giống để cải thiện nâng cao suất sinh sản đàn heo nái xí nghiệp Với 171 nái thuộc giống khảo sát, gồm có: Giống Landrace: 130 Giống Yorkshire: 36 Giống Duroc: Kết trung bình chung số tiêu sinh sản heo nái giống ghi nhận sau: Tuổi phối giống lần đầu (252,10 ngày), tuổi đẻ lứa đầu (371,10 ngày), số heo đẻ ổ (9,74 con/ổ), số heo sơ sinh sống (8,98 con/ổ), số heo sơ sinh sống điều chỉnh (9,62 con/ổ), số heo chọn nuôi (8,60 con/ổ), số heo giao nuôi (9,44 con/ổ), số heo cai sữa (8,17 con/ổ), trọng lượng toàn ổ heo cai sữa (56,33 kg/ổ), trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh (46,42 kg/ổ), trọng lượng bình quân heo cai sữa (6,80 kg/con), số lứa đẻ nái năm (2,38 lứa/năm), số heo cai sữa nái năm (19,18 con/nái/năm) Dựa vào tính tốn số sinh sản heo nái SPI (Sow Productivity Index SPI) theo phương pháp Mỹ (NSIF, 2004) khả sinh sản đàn heo nái khảo sát xếp hạng sau:  Hạng I: Giống Landrace (101,00 điểm)  Hạng II: Giống Yorkshire (100,13 điểm)  Hạng III: Giống Duroc (74,10 điểm) iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt luận văn .iv Mục lục v Danh mục từ viết tắt ix Danh sách bảng x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Lịch sử hình thành 2.1.3 Nhiệm vụ xí nghiệp 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 2.1.5 Cơ cấu đàn heo 2.1.6 Chương trình cơng tác giống 2.1.6.1 Nguồn gốc giống 2.1.6.2 Quy trình chọn hậu bị 2.1.6.3 Công tác giống 2.2 Các tiêu đánh giá khả sinh sản heo nái 2.2.1 Tuổi thành thục 2.2.2 Tuổi phối giống lần đầu 2.2.3 Tuổi đẻ lứa đầu v 2.2.4 Số heo đẻ ổ 2.2.5 Số lứa đẻ nái năm 2.2.6 Số heo cai sữa nái năm 10 2.2.7 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa sản xuất nái năm 10 2.3 Yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh sản heo nái 10 2.3.1 Yếu tố di truyền 10 2.3.2 Yếu tố ngoại cảnh 11 2.4 Một số biện pháp nâng cao khả sinh sản nái 12 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 13 3.2 Phương pháp khảo sát 13 3.3 Đối tượng khảo sát 13 3.4 Điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng đàn heo khảo sát 14 3.4.1 Chuồng trại 14 3.4.2 Trang thiết bị chuồng trại 14 3.4.3 Thức ăn 15 3.4.4 Nước uống 16 3.4.5 Quy trình chăm sóc ni dưỡng 16 3.4.6 Quy trình vệ sinh tiêm phòng 18 3.4.6.1 Vệ sinh 18 3.4.6.2 Quy trình tiêm phòng 18 3.5 Các tiêu khảo sát 19 3.5.1 Tuổi phối giống lần đầu 19 3.5.2 Tuổi đẻ lứa đầu 19 3.5.3 Số heo đẻ ổ 19 3.5.4 Số heo sơ sinh sống 19 3.5.5 Số heo sơ sinh sống điều chỉnh 19 3.5.6 Số heo sơ sinh chọn nuôi 19 3.5.7 Số heo sơ sinh giao nuôi 19 3.5.8 Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống 19 3.5.9 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống 20 vi 3.5.10 Tuổi cai sữa heo 20 3.5.11 Số heo cai sữa 20 3.5.12 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 20 3.5.13 Trọng lượng bình quân heo cai sữa 20 3.5.14 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh 20 3.5.15 Khoảng cách hai lứa đẻ 21 3.5.16 Số lứa đẻ nái năm 21 3.5.17 Số heo cai sữa nái năm 21 3.5.18 Chỉ số sinh sản heo nái xếp hạng khả sinh sản 21 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 22 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Tuổi phối giống lần đầu 23 4.2 Tuổi đẻ lứa đầu 24 4.3 Số heo đẻ ổ 25 4.5 Số heo sơ sinh sống điều chỉnh 29 4.6 Số heo chọn nuôi 30 4.7 Số heo giao nuôi 32 4.8 Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống 34 4.9 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống 37 4.10 Tuổi cai sữa heo 39 4.11 Số heo cai sữa 41 4.12 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 44 4.13 Trọng lượng bình quân heo cai sữa 46 4.14 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh 48 4.15 Khoảng cách hai lứa đẻ 49 4.16 Số lứa đẻ nái năm 51 4.17 Số heo cai sữa nái năm 52 4.18 Chỉ số sinh sản heo nái xếp hạng khả sinh sản 53 vii Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Đề nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC 60 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TLTOHCSSCS : Trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống TLBQHCSSCS : Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống SHCCS : Số heo cai sữa TLTOHCCS : Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa TLBQHCCS : Trọng lượng bình quân heo cai sữa SLĐNN : Số lứa đẻ nái năm SHCCSNN : Số heo cai sữa nái năm Ctv : Cộng tác viên TSTK : Tham số thống kê X : Trung bình SD : Độ lệch chuẩn (Standard deviation) CV : Hệ số biến dị (Coefficient of variation) SPI : Chỉ số sinh sản heo nái (Sow Productivity Index) LL : Heo Landrace YY : Heo Yorkshire DD : Heo Duroc TC : Tính chung TP.HCM : Thành Phố Hồ Chí Minh ix Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Qua thời gian thực tập tốt nghiệp với nội dung đề tài: “Khảo sát sức sinh sản số giống heo nái Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Đồng Hiệp” Chúng rút số kết luận đề nghị sau sau: 5.1 Kết luận 1) Dựa vào tiêu chuẩn giống heo Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn (2008) (phụ lục đính kèm), đàn heo nái khảo sát xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp có số tiêu sinh sản đánh sau:  Số heo sơ sinh sống: hai giống Landrace Yorkshire chưa đạt có giống Duroc đạt tiêu chuẩn  Số heo cai sữa: ba giống không đạt  Số ngày cai sữa: đạt  Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh: giống Duroc chưa đạt tiêu chuẩn hai giống Landrace Yorkshire đạt  Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa: hai giống Landrace Yorkshire đạt có giống Duroc không đạt tiêu chuẩn  Tuổi đẻ lứa đầu: ba giống khảo sát đạt  Số lứa đẻ nái năm: ba giống Landrace, Yorkshire Duroc đạt 2) Nhìn chung hai giống heo Landrace Yorkshire có tiêu sinh sản không chênh lệch nhiều cao hẳn giống Duroc 55 3) Dựa vào số sinh sản heo nái nhóm giống xếp hạng khả sinh sản từ tốt đến xấu sau:  Hạng I: Giống Landrace  Hạng II: Giống Yorkshire  Hạng III: Giống Duroc 5.2 Đề nghị Thường xuyên theo dõi, đánh giá khả sinh sản đàn heo nái để làm sở liệu phục vụ cho cơng tác giống xí nghiệp, nhằm tạo chọn lọc heo nái có chất lượng tốt, sức sản xuất cao Tăng cường chăm sóc ni dưỡng đàn heo sinh sản để nâng cao tiêu số heo sơ sinh sống số heo cai sữa giống Nên loại thải số nái có số sinh sản heo nái thấp sau:  Giống Landrace: 8080, 9006, 1482, 8564, 1203, 9187, 8563, 7314, 8805, 3885, 7614, 9266, 8073  Giống Yorkshire: 7787, 1889, 1317, 3612, 9992, 3684 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước Lê Hoàng Anh, 2006 Khảo sát sức sinh sản heo nái giống xí nghiệp heo giống Đơng Á Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn, 2008 Giống vật nuôi – tiêu chuẩn đánh giá tiêu kỹ thuật giống vật ni Hà Nội Trần Văn Chính, 2009 Hướng dẫn thực tập phần mềm thống kê Minitab 13.0 Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Trần Văn Chính, 2003 Giáo trình thực hành chọn giống nhân giống gia súc gia cầm Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Nguyễn Văn Công, 1997 Thống kê sinh học ứng dụng chăn nuôi thú y Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Trần Thị Dân, 2003 Sinh sản heo nái sinh lý heo NXB Nông Nghiệp Nguyễn Thành Duy, 2008 Khảo sát khả sinh sản heo nái cơng ty San Miguel Pure Foods tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Trần Thị Hồng Ghi, 2008 Khảo sát số tiêu sinh sản nhóm giống heo nái xí nghiệp chăn nuôi heo Phước Long Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Trần Thị Ngọc Hân, 2008 Khảo sát số tiêu sinh sản nhóm giống heo nái xí nghiệp chăn ni heo Phước Long Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 10 Lê Khắc Hải, 2007 Khảo sát sức sinh sản heo nái số giống xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 11 Hồ Thị Kim Hoa, 2004 Môi trường sức khỏe vật nuôi Bài giảng Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 57 12 Lê Thị Ánh Hồng, 2010 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giốngheo nái trại chăn ni heo Tân Trung huyện Củ Chi, TPHCM Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 13 Diệp Thị Nguyên Hiền, 2009 Khảo sát khả sinh sản heo nái thuộc số nhóm giống trại heo Thanh Bình trại số 2, tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 14 Cao Văn Kha, 2006 Khảo sát số tiêu sinh sản heo nái giống nuôi dãy số chẵn, trại VI thuộc Công Ty Chăn Nuôi Heo Sanmiguel Pure Foods Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 15 Phạm Hữu Doanh – Lưu Kỷ, 1996 Kỷ thuật chăn nuôi heo nái mắn đẻ sai Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp Hà Nội 16 Trương Lăng, 2003 Sổ tay công tác giống lợn Nhà Xuất Bản Đà Nẵng Luận văn tốt nghiệp, tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 17 Nguyễn Mai Linh, 2009 Khảo sát sức sinh sản heo nái giống Yorkshire, Landrace Duroc xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 18 Nguyễn Thế Nam, 2006 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống nái xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 19 Trần Thị Nhung, 2008 Khảo sát số tiêu sinh sản nhóm giống heo nái xí nghiệp chăn ni heo Phước Long Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 20 Võ Văn Ninh, 2003 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà Xuất Bản Trẻ 21 Phạm Trọng Nghĩa, 2005 Bài giảng chon giống nhân giống gia súc gia cầm Bài giảng Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 22 Phạm Thị Yến Phương, 2007 Khảo sát số tiêu sinh sản nhóm giống heo nái xí nghiệp chăn ni heo Phước Long Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 58 23 Đinh Trường Sinh, 2009 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 24 Lê Thị Minh Tâm, 2008 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giốngheo nái trại chăn ni heo Tân Trung huyện Củ Chi, TPHCM Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 25 Hoàng Thị Thảo, 2008 Khảo sát sức sinh sản số giống nái xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 26 Nguyễn Ngọc Tuân – Trần Thị Dân, 2000 Kỹ thuật Chăn Nuôi Heo Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp 27 Ngô Ngọc Minh Tuyền, 2006 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái ni Trại Heo Tân Trung, huyện Củ Chi, TPHCM Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 28 Võ Thị Tuyết, 1996 Nghiên cứu xây dựng nhóm giống heo mẹ có khả sinh sản cao từ hai giống Yorkshire Landrace Luận Án Phó Tiến Sĩ Nơng Nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM, trang – 11 29 Lê Ngọc Tường Vi, 2007 Khảo sát số tiêu sinh sản số nhóm giống heo nái có xí nghiệp heo giống cấp I Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TPHCM 30 Võ Hoàng Yến, 2008 Khảo sát số tiêu sinh sản số giống heo nái có xí nghiệp heo giống cấp I Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Website National Swine Improvement Federation, 2004 59 PHỤ LỤC Phụ bảng 1: Danh sách nái với SPI xếp hạng giống STT SỐ TAI GIỐNG SPI HẠNG ĐỀ NGHỊ 8692 Landrace 173,722 Giữ lại 7478 Landrace 172,528 Giữ lại 3649 Landrace 168,784 Giữ lại 7844 Landrace 167,312 Giữ lại 1077 Landrace 166,084 Giữ lại 1039 Landrace 156,040 Giữ lại 8382 Landrace 152,740 Giữ lại 7836 Landrace 151,364 Giữ lại 5610 Landrace 149,440 Giữ lại 10 6509 Landrace 148,542 10 Giữ lại 11 9977 Landrace 148,140 11 Giữ lại 12 1278 Landrace 148,064 12 Giữ lại 13 8998 Landrace 147,054 13 Giữ lại 14 8041 Landrace 145,484 14 Giữ lại 15 7868 Landrace 145,232 15 Giữ lại 16 1196 Landrace 143,434 16 Giữ lại 17 1273 Landrace 142,914 17 Giữ lại 18 4779 Landrace 141,786 18 Giữ lại 19 9296 Landrace 139,868 19 Giữ lại 20 7761 Landrace 139,112 20 Giữ lại 21 9811 Landrace 137,570 21 Giữ lại 22 3330 Landrace 135,934 22 Giữ lại 23 1229 Landrace 135,340 23 Giữ lại 24 8636 Landrace 135,216 24 Giữ lại 25 1140 Landrace 135,064 25 Giữ lại 26 7217 Landrace 134,736 26 Giữ lại 60 27 9120 Landrace 134,360 27 Giữ lại 28 5390 Landrace 133,602 28 Giữ lại 29 8210 Landrace 133,176 29 Giữ lại 30 4362 Landrace 132,320 30 Giữ lại 31 4268 Landrace 132,240 31 Giữ lại 32 7516 Landrace 130,952 32 Giữ lại 33 7699 Landrace 129,884 33 Giữ lại 34 7658 Landrace 129,638 34 Giữ lại 35 1045 Landrace 129,346 35 Giữ lại 36 9162 Landrace 128,716 36 Giữ lại 37 7824 Landrace 128,508 37 Giữ lại 38 7195 Landrace 124,894 38 Giữ lại 39 5123 Landrace 124,694 39 Giữ lại 40 1050 Landrace 124,012 40 Giữ lại 41 7865 Landrace 123,888 41 Giữ lại 42 8087 Landrace 123,560 42 Giữ lại 43 7914 Landrace 123,500 43 Giữ lại 44 1185 Landrace 122,272 44 Giữ lại 45 4115 Landrace 121,052 45 Giữ lại 46 5373 Landrace 120,882 46 Giữ lại 47 1120 Landrace 119,894 47 Giữ lại 48 6110 Landrace 117,904 48 Giữ lại 49 1480 Landrace 115,628 49 Giữ lại 50 4396 Landrace 114,088 50 Giữ lại 51 1134 Landrace 112,888 51 Giữ lại 52 6637 Landrace 112,886 52 Giữ lại 53 9148 Landrace 112,232 53 Giữ lại 54 4536 Landrace 110,886 54 Giữ lại 55 4393 Landrace 110,144 55 Giữ lại 61 56 9303 Landrace 110,004 56 Giữ lại 57 7119 Landrace 109,092 57 Giữ lại 58 6733 Landrace 107,026 58 Giữ lại 59 8902 Landrace 106,800 59 Giữ lại 60 7363 Landrace 105,544 60 Giữ lại 61 1231 Landrace 105,474 61 Giữ lại 62 6531 Landrace 105,064 62 Giữ lại 63 4316 Landrace 100,608 63 Giữ lại 64 1260 Landrace 100,440 64 Giữ lại 65 8075 Landrace 100,304 65 Giữ lại 66 9300 Landrace 100,208 66 Giữ lại 67 6456 Landrace 99,882 67 Giữ lại 68 7822 Landrace 98,580 68 Giữ lại 69 9388 Landrace 97,182 69 Giữ lại 70 9352 Landrace 97,092 70 Giữ lại 71 9252 Landrace 95,692 71 Giữ lại 72 8924 Landrace 93,732 72 Giữ lại 73 5363 Landrace 93,342 73 Giữ lại 74 5796 Landrace 92,896 74 Giữ lại 75 8985 Landrace 92,704 75 Giữ lại 76 9983 Landrace 90,452 76 Giữ lại 77 9419 Landrace 88,740 77 Giữ lại 78 9255 Landrace 87,540 78 Giữ lại 79 8947 Landrace 86,982 79 Giữ lại 80 6673 Landrace 86,730 80 Giữ lại 81 1047 Landrace 86,298 81 Giữ lại 82 1055 Landrace 86,020 82 Giữ lại 83 1142 Landrace 85,788 83 Giữ lại 84 9118 Landrace 85,786 84 Giữ lại 62 85 5193 Landrace 84,422 85 Giữ lại 86 8995 Landrace 83,852 86 Giữ lại 87 1219 Landrace 83,560 87 Giữ lại 88 8879 Landrace 83,104 88 Giữ lại 89 5178 Landrace 82,714 89 Giữ lại 90 4394 Landrace 82,444 90 Giữ lại 91 6736 Landrace 80,578 91 Giữ lại 92 9420 Landrace 80,238 92 Giữ lại 93 7928 Landrace 79,352 93 Giữ lại 94 8962 Landrace 79,068 94 Giữ lại 95 5451 Landrace 76,214 95 Giữ lại 96 9217 Landrace 76,016 96 Giữ lại 97 6501 Landrace 75,286 97 Giữ lại 98 3085 Landrace 75,036 98 Giữ lại 99 2236 Landrace 74,504 99 Giữ lại 100 1443 Landrace 70,264 100 Giữ lại 101 1279 Landrace 68,734 101 Giữ lại 102 8781 Landrace 67,540 102 Giữ lại 103 4547 Landrace 65,948 103 Giữ lại 104 8117 Landrace 65,080 104 Giữ lại 105 6376 Landrace 64,422 105 Giữ lại 106 5195 Landrace 64,270 106 Giữ lại 107 8324 Landrace 63,022 107 Giữ lại 108 5410 Landrace 62,994 108 Giữ lại 109 3852 Landrace 60,692 109 Giữ lại 110 8067 Landrace 59,650 110 Giữ lại 111 1435 Landrace 58,870 111 Giữ lại 112 8057 Landrace 58,476 112 Giữ lại 113 8644 Landrace 54,500 113 Giữ lại 63 114 5257 Landrace 54,406 114 Giữ lại 115 1442 Landrace 52,044 115 Giữ lại 116 8144 Landrace 50,460 116 Giữ lại 117 5342 Landrace 50,148 117 Giữ lại 118 8073 Landrace 49,640 118 Loại 119 9266 Landrace 47,798 119 Loại 120 7614 Landrace 47,440 120 Loại 121 3885 Landrace 42,694 121 Loại 122 8805 Landrace 42,412 122 Loại 123 7314 Landrace 42,176 123 Loại 124 8563 Landrace 41,572 124 Loại 125 9187 Landrace 38,240 125 Loại 126 1203 Landrace 37,64 126 Loại 127 8564 Landrace 33,136 127 Loại 128 1482 Landrace 25,160 128 Loại 129 9006 Landrace 19,542 129 Loại 130 8080 Landrace 10,708 130 Loại STT SỐ TAI GIỐNG SPI HẠNG ĐỀ NGHỊ 5293 Yorkshire 163,806 Giữ lại 3249 Yorkshire 163,730 Giữ lại 7672 Yorkshire 159,286 Giữ lại 4081 Yorkshire 151,486 Giữ lại 5187 Yorkshire 151,274 Giữ lại 9130 Yorkshire 149,342 Giữ lại 4765 Yorkshire 147,652 Giữ lại 4594 Yorkshire 144,960 Giữ lại 1068 Yorkshire 143,270 Giữ lại 10 9935 Yorkshire 139,212 10 Giữ lại 11 1070 Yorkshire 138,564 11 Giữ lại 64 12 6830 Yorkshire 127,472 12 Giữ lại 13 3157 Yorkshire 123,966 13 Giữ lại 14 3874 Yorkshire 112,866 14 Giữ lại 15 7675 Yorkshire 112,754 15 Giữ lại 16 2864 Yorkshire 108,046 16 Giữ lại 17 7036 Yorkshire 106,686 17 Giữ lại 18 1025 Yorkshire 104,738 18 Giữ lại 19 3606 Yorkshire 102,916 19 Giữ lại 20 5197 Yorkshire 102,552 20 Giữ lại 21 9131 Yorkshire 96,112 21 Giữ lại 22 1217 Yorkshire 91,426 22 Giữ lại 23 5268 Yorkshire 91,320 23 Giữ lại 25 4040 Yorkshire 75,910 25 Giữ lại 26 1059 Yorkshire 71,860 26 Giữ lại 27 6826 Yorkshire 71,100 27 Giữ lại 28 5652 Yorkshire 55,020 28 Giữ lại 29 1218 Yorkshire 54,216 29 Giữ lại 30 6781 Yorkshire 50,062 30 Giữ lại 31 3684 Yorkshire 46,468 31 Loại 32 9992 Yorkshire 44,278 32 Loại 33 3612 Yorkshire 41,178 33 Loại 34 1317 Yorkshire 30,358 34 Loại 35 1889 Yorkshire 23,702 35 Loại 36 7787 Yorkshire 18,746 36 Loại STT SỐ TAI GIỐNG SPI HẠNG ĐỀ NGHỊ 3926 Duroc 128,466 Giữ lại 1245 Duroc 123,762 Giữ lại 9203 Duroc 121,864 Giữ lại 4513 Duroc 73,934 Giữ lại 9310 Duroc 51,93 Giữ lại 65 Phụ Bảng 2: Bảng ANOVA tuổi phối giống lần đầu TPGLD versus giong Analysis of Variance for TPGLD Source DF SS MS ngiongNA 36 18 Error 168 93784 558 Total 170 93819 F 0.03 P 0.969 Phụ Bảng 3: Bảng ANOVA tuổi đẻ lứa đầu TDLD versus giong Analysis of Variance for TDLD Source DF SS MS ngiongNA 384 192 Error 168 128296 764 Total 170 128679 F 0.25 P 0.778 Phụ Bảng 4: Bảng ANOVA số heo đẻ ổ theo giống SHCDRTO versus giong Analysis of Variance for SHCDRTO Source DF SS MS ngiongNA 2.64 1.32 Error 586 5608.13 9.57 Total 588 5610.77 F 0.14 P 0.871 Phụ Bảng 5: Bảng ANOVA số heo đẻ ổ theo lứa SHCDRTO versus lua Analysis of Variance for SHCDRTO Source DF SS MS lua 139.25 17.41 Error 580 5471.53 9.43 Total 588 5610.77 F 1.85 P 0.066 Phụ Bảng 6: Bảng ANOVA số heo sơ sinh sống theo giống SHCSSCS versus giong Analysis of Variance for SHCSSCS Source DF SS MS ngiongNA 0.1 0.1 Error 586 6499.6 11.1 Total 588 6499.8 F 0.01 P 0.994 Phụ Bảng 7: Bảng ANOVA số heo sơ sinh sống theo lứa SHCSSCS versus lua Analysis of Variance for SHCSSCS Source DF SS MS lua 165.7 20.7 Error 580 6334.0 10.9 Total 588 6499.8 F 1.90 P 0.058 Phụ Bảng 8: Bảng ANOVA số heo sơ sinh sống điều chỉnh SHCSSCSDC versus giong Analysis of Variance for SHCSSCSD Source DF SS MS ngiongNA 1.6 0.8 Error 586 6364.6 10.9 Total 588 6366.2 F 0.08 P 0.927 Phụ Bảng 9: Bảng ANOVA số heo chọn nuôi theo giống SHCCN versus giong Analysis of Variance for SHCCN Source DF SS MS ngiongNA 0.8 0.4 Error 586 6138.6 10.5 Total 588 6139.4 F 0.04 66 P 0.963 Phụ Bảng 10: Bảng ANOVA số heo chọn nuôi theo lứa SHCCN versus lua Analysis of Variance for SHCCN Source DF SS MS lua 146.7 18.3 Error 580 5992.7 10.3 Total 588 6139.4 F 1.77 P 0.079 Phụ Bảng 11: Bảng ANOVA số heo giao nuôi theo giống SHCGN versus giong Analysis of Variance for SHCGN Source DF SS MS ngiongNA 4.914 2.457 Error 168 131.308 0.782 Total 170 136.222 F 3.14 P 0.046 Phụ Bảng 12: Bảng ANOVA số heo giao nuôi theo lứa SHCGN versus lua Analysis of Variance for SHCGN Source DF SS MS lua 9.391 1.174 Error 162 126.832 0.783 Total 170 136.222 F 1.50 P 0.161 Phụ Bảng 13: Bảng ANOVA trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh theo giống TLTOHCSS versus giong Analysis of Variance for TLTOHCSS Source DF SS MS ngiongNA 14.8 7.4 Error 586 13756.8 23.5 Total 588 13771.6 F 0.31 P 0.730 Phụ Bảng 14: Bảng ANOVA trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh theo lứa TLTOHCSS versus lua Analysis of Variance for TLTOHCSS Source DF SS MS lua 845.4 105.7 Error 580 12926.2 22.3 Total 588 13771.6 F 4.74 P 0.000 Phụ Bảng 15: Bảng ANOVA trọng lượng bình quân heo sơ sinh theo giống TLBQHCSS versus giong Analysis of Variance for TLBQHCSS Source DF SS MS ngiongNA 0.0920 0.0460 Error 586 44.7187 0.0763 F 0.60 P 0.547 Total 588 44.8107 Phụ Bảng 16: Bảng ANOVA trọng lượng bình quân heo sơ sinh theo lứa TLBQHCSS versus lua Analysis of Variance for TLBQHCSS Source DF SS MS lua 3.2156 0.4020 Error 580 41.5951 0.0717 Total 588 44.8107 F 5.60 P 0.000 Phụ Bảng 17: Bảng ANOVA tuổi cai sữa heo theo giống TCS versus giong Analysis of Variance for TCS Source DF SS MS ngiongNA 47.83 23.92 Error 586 5843.72 9.97 Total 588 5891.55 F 2.40 67 P 0.092 Phụ Bảng 18: Bảng ANOVA tuổi cai sữa heo theo lứa TCS versus lua Analysis of Variance for TCS Source DF SS MS lua 194.93 24.37 Error 580 5696.62 9.82 Total 588 5891.55 F 2.48 P 0.012 Phụ Bảng 19: Bảng ANOVA số heo cai sữa theo giống SHCCS versus giong Analysis of Variance for SHCCS Source DF SS MS ngiongNA 67.67 33.83 Error 528 1842.41 3.49 Total 530 1910.08 F 9.70 P 0.000 Phụ Bảng 19: Bảng ANOVA số heo cai sữa heo theo lứa SHCCS versus lua Analysis of Variance for SHCCS Source DF SS MS lua 73.68 9.21 Error 522 1836.40 3.52 Total 530 1910.08 F 2.62 P 0.008 Phụ Bảng 20: Bảng ANOVA trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo giống TLTOHCCS versus giong Analysis of Variance for TLTOHCCS Source DF SS MS ngiongNA 3542 1771 Error 528 161809 306 Total 530 165351 F 5.78 P 0.003 Phụ Bảng 21: Bảng ANOVA trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo lứa TLTOHCCS versus lua Analysis of Variance for TLTOHCCS Source DF SS MS lua 10351 1294 Error 522 155000 297 Total 530 165351 F 4.36 P 0.000 Phụ Bảng 22: Bảng ANOVA trọng lượng bình quân heo cai sữa theo giống TLTOHCCS versus giong Analysis of Variance for TLBQHCCS Source DF SS MS ngiongNA 1.31 0.65 Error 528 691.12 1.31 Total 530 692.43 F 0.50 P 0.608 Phụ Bảng 23: Bảng ANOVA trọng lượng bình quân heo cai sữa theo lứa TLBQHCCS versus lua Analysis of Variance for TLBQHCCS Source DF SS MS lua 31.20 3.90 Error 522 661.23 1.27 Total 530 692.43 F 3.08 P 0.002 Phụ Bảng 24: Bảng ANOVA trọng lượng heo cai sữa điều chỉnh TLTOHCCSDC versus giong Analysis of Variance for TLTOHCCS Source DF SS MS ngiongNA 1185 592 Error 168 40783 243 Total 170 41967 F 2.44 68 P 0.090 Phụ Bảng 25: Bảng ANOVA khoảng cách hai lứa đẻ TBKC versus giong Analysis of Variance for TBKC Source DF SS MS ngiongNA 1095 548 Error 129 25947 201 Total 131 27043 F 2.72 P 0.069 Phụ Bảng 26: Bảng ANOVA số lứa đẻ nái năm SLDNN versus giong Analysis of Variance for SLDNN Source DF SS MS ngiongNA 0.1610 0.0805 Error 129 4.4209 0.0343 Total 131 4.5819 F 2.35 P 0.099 Phụ Bảng 27: Bảng ANOVA số heo cai sữa nái năm SHCCSNN versus giong Analysis of Variance for SCCSNN Source DF SS MS ngiongNA 128.0 64.0 Error 129 1360.1 10.5 Total 131 1488.1 F 6.07 P 0.003 Phụ Bảng 28: Bảng ANOVA tiêu đánh giá khả sinh sản nái SPI versus giong Analysis of Variance for SPI Source DF SS MS ngiongNA 3494 1747 Error 168 244064 1453 Total 170 247558 F 1.20 69 P 0.303 ... DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** HUỲNH KIM NGÂN KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HEO NÁI THUẦN TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NI HEO ĐỒNG HIỆP... TRẦN VĂN CHÍNH Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: HUỲNH KIM NGÂN Tên đề tài: “Khảo sát sức sinh sản số giống heo nái xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp” Đã... Tất người thân, bạn bè tập thể bạn lớp Chăn Nuôi 32 động viên, giúp đỡ tơi thời gian qua Huỳnh Kim Ngân iii TĨM TẮT Đề tài thực từ ngày 01/03/2010 đến ngày 03/06/2010 Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HEO NÁI THUẦN TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO ĐỒNG HIỆP , KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HEO NÁI THUẦN TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO ĐỒNG HIỆP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay