NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA CHẤT DẪN DỤ OL1 VÀ OL4 ĐẾN TỶ LỆ SỐNG, SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ RÔ PHI VẰN (Oreochromis sp.)

76 3 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN -oOo - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA CHẤT DẪN DỤ OL-1 OL-4 ĐẾN TỶ LỆ SỐNG, SỰ TĂNG TRƯỞNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA PHI VẰN (Oreochromis sp.) Sinh viên thực : HUỲNH MINH HUY Ngành : NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Niên khóa : 2006 - 2010 Tháng 8/2010 NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA CHẤT DẪN DỤ OL-1 OL-4 LÊN TỶ LỆ SỐNG, SỰ TĂNG TRƯỞNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA PHI VẰN (Oreochromis sp.) Tác giả HUỲNH MINH HUY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: PGS TS THANH HÙNG ThS ONG MỘC QUÝ Tháng năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, tơi xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh; Ban chủ nhiệm Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh; Cùng tồn thể q thầy Khoa Thủy Sản tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho tơi suốt khóa học; Đặc biệt, tơi xin chân thành cảm ơn thầy Thanh Hùng, thầy Ong Mộc Quý tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập thời gian thực đề tài tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn anh, chị trại thực nghiệm Thủy Sản Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, bạn sinh viên ngồi lớp giúp đỡ tơi suốt q trình học tập trường Chân thành cảm ơn Cơng ty Aquativ hỗ trợ tơi q trình thực tập hồn thành luận văn tốt nghiệp cuối khóa Do hạn chế thời gian mặt kiến thức nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Tơi mong đón nhận ý kiến đóng góp q báu q thầy bạn sinh viên để luận văn hồn chỉnh ii TĨM TẮT Đề tài “Nghiên cứu tác dụng chất dẫn dụ OL-1 OL-4 lên tỷ lệ sống, tăng trưởng hiệu sử dụng thức ăn phi vằn (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758)” tiến hành trại thực nghiệm thủy sản trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày 19 - -2010 đến ngày 30- 6- 2010 Nghiên cứu bao gồm thí nghiệm, với nghiệm thức, nghiệm thức lặp lại lần bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên - Nghiệm thức A: nghiệm thức đối chứng (không bổ sung chất dẫn dụ vào thức ăn) - Nghiệm thức B: nghiệm thức có bổ sung chất dẫn dụ OL-1 vào thức ăn - Nghiệm thức C: nghiệm thức có bổ sung chất dẫn dụ OL-4 vào thức ăn Kết thí nghiệm đạt sau: - Tỷ lệ sống sau thí nghiệm: NT A đạt 96,67%, NT B đạt 95,00% NT C đạt 98,33% - Kết tăng trưởng: Trọng lượng trung bình sau thí nghiệm: NT A đạt 75,92g/con, NT B đạt 75,06g/con NT C đạt 71,56g/con Tăng trọng thí nghiệm: NT A đạt 64,40g/con, NT B đạt 63,24g/con NT C đạt 60,25g/con Tăng trọng trung bình ngày: NT A đạt 0,92g/con/ngày, NT B đạt 0,90g/con/ngày NT C đạt 0,86g/con/ngày Tốc độ tăng trưởng đặc biệt: NT A đạt 2,75 %/con/ngày, NT B 2,70 %/con/ngày NT C đạt 2,66 %/con/ngày - Hiệu sử dụng thức ăn: Hệ số chuyển đổi thức ăn: NT A đạt 1,36, NT B đạt 1,39 NT C đạt 1,49 Lượng ăn tuyệt đối: NT A đạt 1,26g/con/ngày, NT B đạt 1,27g/con/ngày NT C đạt 1,24g/con/ngày Hiệu sử dụng protein: NT A đạt 3,10, NT B đạt 2,79 NT C đạt 2,73 - Tỷ lệ sống phi vằn thí nghiệm gây stress ammonia: NT A đạt 17,50%, NT B đạt 45,00% NT C đạt 70,00% iii MỤC LỤC ĐỀ MỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH HÌNH ẢNH vii DANH SÁCH ĐỒ THỊ viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Tình hình ni phi giới 2.2 Thị trường phi giới .4 2.3 Lịch sử nhập nội phi Việt Nam .5 2.4 Một số đặc điểm sinh học phi 2.4.1 Nguồn gốc phân bố 2.4.2 Vị trí phân loại .7 2.4.3 Đặc điểm hình thái 2.4.4 Tập tính sống 2.4.5 Đặc điểm dinh dưỡng 2.4.6 Đặc điểm sinh trưởng 10 2.4.7 Đặc điểm sinh sản 10 2.5 Nhu cầu dinh dưỡng phi 11 2.5.1 Nhu cầu protein acid amin 11 2.5.2 Nhu cầu lipid 12 2.5.3 Nhu cầu carbohydrate .13 2.5.4 Nhu cầu muối khoáng .13 iv 2.5.5 Nhu cầu vitamin 14 2.6 Chất dẫn dụ 14 2.6.1 Vai trò chất dẫn dụ thức ăn cho động vật thủy sản .14 2.6.2 Một số chất có hoạt tính dẫn dụ 15 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 18 3.2 Vật liệu nghiên cứu 18 3.3 Phương pháp nghiên cứu 20 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 25 4.1 Các yếu tố môi trường .25 4.1.1 pH 25 4.1.2 Nhiệt độ .26 4.1.3 DO .28 4.1.4 NH3 29 4.2 Tỉ lệ sống 30 4.3 Tăng trưởng thí nghiệm 32 4.4 Hiệu sử dụng thức ăn 34 4.5 Thí nghiệm khả chịu đựng phi vằn nồng độ ammonia thay đổi 35 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO .40 PHỤ LỤC 43 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT FAO Food and Agriculture Organization Tp HCM Thành phố Hồ Chí Minh USD United States Dollar ICLARM International Center for Living Aquatic Resources Management GIFT Genetically Improvement of Farmed Tlapia AIT Asian Institute of Technology DO Dissolved Oxygen pH potential Hydrogenii MW Mean Weight NRC National Research Council SRAC Southern Regional Aquaculture Center Ctv Cộng tác viên CFU Colony Forming Unit TLS Tỷ lệ sống WG Weight Gain DWG Day Weight Gain SGR Specific Growth rate FCR Food Conversion Ratio FI Feed Instake PER Protein Efficiency Ratio NT A Nghiệm thức A NT B Nghiệm thức B NT C Nghiệm thức C M Mean SD Standard Deviation vi DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH Đề mục Nội dung Trang Hình 2.1 Bản đồ khu vực phân bố sản lượng ni phi vằn Hình 2.2 Bản đồ vùng phân bố tự nhiên phi Hình 2.3 phi vằn Hình 3.1 Máy trộn thức ăn 19 Hình 3.2 Chất dẫn dụ OL-1 OL-4 19 Hình 3.3 Chất dẫn dụ OL-4 19 Hình 3.4 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 20 Hình 3.5 Thí nghiệm gây stress ammonia 22 vii DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ Đề mục Nội dung Trang Đồ thị 2.1 Sản lượng nuôi phi vằn giới từ năm 1950 đến năm 2007 .3 Đồ thị 2.2 Nguồn gốc phi tiêu thụ Mỹ vào năm 2007 .5 Đồ thị 3.1 Phân chia trọng lượng phân tử chất dẫn dụ OL-4 22 Đồ thị 4.1 Biến động pH vào buổi sáng bể q trình thí nghiệm 25 Đồ thị 4.2 Biến động pH vào buổi chiều bể trình thí nghiệm 26 Đồ thị 4.3 Biến động nhiệt độ vào buổi sáng bể trình thí nghiệm 27 Đồ thị 4.4 Biến động nhiệt độ vào buổi chiều bể q trình thí nghiệm 27 Đồ thị 4.5 Biến động DO vào buổi sáng bể q trình thí nghiệm 28 Đồ thị 4.6 Biến động DO vào buổi chiều bể trình thí nghiệm 29 Đồ thị 4.7 Biến động NH3 bể q trình thí nghiệm 30 Đồ thị 4.8 Tỷ lệ sống phi vằn thí nghiệm .31 Đồ thị 4.9 Tăng trưởng phi vằn thí nghiệm 32 Đồ thị 4.10 FCR FI phi vằn thí nghiệm 34 Đồ thị 4.11 Hiệu sử dụng protein 35 Đồ thị 4.12 Tỷ lệ sống phi vằn thí nghiệm gây stress ammonia 36 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Đề mục Nội dung Trang Bảng 2.1 Kiểu sinh sản số giống, lồi phi .8 Bảng 2.2 Tốc độ tăng trưởng phi vằn điều kiện nuôi 10 Bảng 2.3 Nhu cầu protein phi vằn 11 Bảng 2.4 Nhu cầu acid amin thiết yếu phi vằn nuôi thương phẩm 12 Bảng 2.5 Nhu cầu vitamin cho tăng trưởng phi vằn .14 Bảng 2.6 Thành phần dịch thủy phân (% vật chất khô) 16 Bảng 2.7 Thành phần dinh dưỡng loại bột nhuyễn thể (% vật chất khô) 17 Bảng 3.1 Thành phần thức ăn sử dụng thí nghiệm .21 Bảng 3.2 Lấy mẫu đếm số viên thức ăn 22 Bảng 4.1 Tỷ lệ sống phi vằn nghiệm thức thời gian thí nghiệm 30 Bảng 4.2 Tăng trưởng phi vằn nghiệm thức thời gian thí nghiệm 32 Bảng 4.3 Hiệu sử dụng thức ăn phi vằn nghiệm thức thời gian thí nghiệm .34 Bảng 4.9 Kết thí nghiệm gây stress ammonia sau 48 .37 ix 20/06/10 4,6 3,8 21/06/10 3,7 5,6 22/06/10 5,7 23/06/10 29,7 31,4 29,8 30,6 3,6 29,2 31,1 4,6 4,0 28,8 30,4 24/06/10 4,4 3,5 28,7 30,7 25/06/10 4,4 4,1 29,7 31,7 26/06/10 4,5 3,7 30,2 31,0 27/06/10 4,2 3,9 30,2 31,2 7,0 7,5 7,0 7,0 0,007 Phụ lục 4: Bảng theo dõi tiêu chất lượng nước bể q trình thí nghiệm Ngày DO (mg/L) Sáng Chiều 19/04/10 6,1 5,6 20/04/10 3,2 21/04/10 2,3 Nhiệt độ (oC) pH Sáng Chiều 7,5 7,9 Sáng Chiều 30,9 31,3 4,7 29,8 31,4 4,4 30,0 32,1 52 NH3-N 22/04/10 2,3 4,2 23/04/10 1,7 24/04/10 7,3 7,9 30,3 31,9 5,0 30,1 31,6 3,3 5,5 30,0 31,8 25/04/10 4,5 6,3 30,0 31,5 26/04/10 4,2 5,3 29,8 31,6 27/04/10 5,3 6,8 30,0 31,8 28/04/10 5,9 4,7 30,6 32,1 29/04/10 5,6 4,9 30,9 31,9 30/04/10 4,8 4,6 30,2 31,8 01/05/10 4,0 6,0 30,2 32,0 02/05/10 3,7 5,3 30,6 32,3 03/05/10 1,6 4,6 30,5 32,1 04/05/10 2,4 4,4 30,4 32,1 05/05/10 2,6 4,7 30,5 31,9 06/05/10 2,3 4,7 30,1 33,2 07/05/10 3,2 4,1 30,4 32,2 08/05/10 2,5 4,1 30,7 32,8 09/05/10 2,2 4,3 31,0 31,9 10/05/10 2,6 4,9 30,8 33,5 11/05/10 2,9 5,6 30,8 32,7 12/05/10 3,2 4,8 30,9 32,7 13/05/10 2,7 4,0 30,8 32,6 14/05/10 2,5 4,2 31,1 325 15/05/10 2,8 5,3 30,9 32,5 16/05/10 3,9 4,4 31,6 32,8 17/05/10 4,7 5,9 31,1 32,7 18/05/10 2,6 4,5 30,9 32,8 19/05/10 3,4 4,7 31,2 32,8 20/05/10 4,1 5,3 31,1 32,4 21/05/10 3,8 5,2 31,2 32,7 7,6 7,9 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,0 7,5 7,0 7,5 53 0,039 0,004 0,091 0,012 0,005 22/05/10 4,5 4,7 30,9 32,2 23/05/10 4,0 4,9 30,4 32,0 24/05/10 3,6 7,2 30,6 32,5 25/05/10 5,4 6,5 31,1 31,8 26/05/10 3,6 5,0 30,4 31,4 27/05/10 4,0 3,5 30,1 31,6 28/05/10 3,4 5,2 30,1 31,6 29/05/10 4,9 3,5 30,0 31,6 30/05/10 2,2 4,8 30,4 31.5 31/05/10 3,2 6,6 30,2 31,2 01/06/10 6,7 7,4 30,1 31,9 02/06/10 6,1 6,3 30,0 30,9 03/06/10 5,6 6,5 30,6 30,0 04/06/10 5,6 4,9 30,0 31,7 05/06/10 4,6 5,0 30,5 30,5 06/06/10 5,1 4,9 30,5 31,5 07/06/10 5,4 4,9 30,8 31,2 08/06/10 6,2 5,1 29,8 31,5 09/06/10 5,5 4,4 29,5 31,4 10/06/10 5,4 4,6 29,9 31,8 11/06/10 5,8 4,5 30,2 32,0 12/06/10 4,8 6,0 30,8 31,0 13/06/10 4,4 4,9 30,2 31,2 14/06/10 5,2 4,5 30,5 31,0 15/06/10 5,2 4,9 29,5 30,5 16/06/10 4,9 4,3 29,6 31,1 17/06/10 5,2 3,3 29,9 31,1 18/06/10 4,9 3,5 29,8 31,1 19/06/10 4,5 4,3 29,8 30,8 20/06/10 5,3 3,8 29,3 30,9 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 8,0 54 0,005 0,007 0,007 0,011 21/06/10 3,8 4,1 22/06/10 6,2 23/06/10 7,0 7,0 29,1 29,9 4,4 29,7 30,6 5,5 5,1 28,4 30,0 24/06/10 5,9 3,5 28,5 30,2 25/06/10 5,3 3,8 29,3 31,2 26/06/10 5,0 3,7 29,4 30,5 27/06/10 4,0 3,1 29,6 30,8 7,5 7,5 0,008 Phụ lục 5: Tỷ lệ sống phi vằn nghiệm thức thời gian thí nghiệm (%) Nghiệm thức A1 tuần tuần tuần tuần 10 tuần 93,33 93,33 86,67 86,67 83,33 A2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 B1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 55 B2 100,00 100,00 96,67 96,67 96,67 B3 96,67 93,33 93,33 93,33 93,33 B4 100,00 96,67 93,33 93,33 90,00 C1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 C4 96,67 96,67 96,67 93,33 93,33 DWG SGR (g/con/ (%/con/ /ngày) /ngày) Phụ lục 6: Tăng trưởng phi vằn sau thí nghiệm Nghiệm thức W1 (g) WG W2 (g) (g/con) A1 10,80 76,12 63,16 0,90 2,79 A2 11,23 84,33 73,10 1,04 2,88 A3 11,07 67,81 57,10 0,82 2,59 A4 11,20 75,43 64,23 0,92 2,72 M 11,08 75,92 64,40 0,92 2,75 SD 0,20 6,75 6,60 0,09 0,12 B1 11,03 76,23 65,20 0,93 2,76 B2 11,57 90,69 78,72 1,12 2,94 B3 11,00 69,00 57,21 0,82 2,62 B4 11,23 64,30 51,81 0,74 2,49 M 11,21 75,06 63,24 0,90 2,70 SD 0,26 11,52 11,70 0,16 0,19 C1 11,00 67,70 56,70 0,81 2,60 C2 11,17 76,90 65,73 0,94 2,76 C3 11,20 65,87 54,67 0,78 2,53 C4 11,07 75,75 63,89 0,91 2,75 M 11,11 71,56 60,25 0,86 2,66 SD 0,09 5,58 5,39 0,08 0,11 56 Phụ lục 7: Lượng ăn phi vằn nghiệm thức thí nghiệm (g) Tuần NT 10 A1 299,3 218,6 235,1 371,1 285,7 199,1 208,9 209,9 219,3 284,2 A2 271,8 98,6 201,5 206,3 280,2 277,4 320,0 302,9 325,5 362,9 A3 261,1 261,1 188,4 248,8 221,3 230,1 266,4 282,5 273,9 297,5 A4 231,3 151,8 153,0 293,2 299,0 215,8 237,6 319,2 263,4 299,5 B1 287,2 228,0 221,7 453,8 351,3 236,2 241,9 251,4 260,6 276,5 B2 306,0 155,5 172,5 269,8 342,3 311,5 414,5 307,9 320,5 396,2 B3 238,9 224,5 155,5 227,5 207,2 197,1 223,7 248,6 306,4 181,5 B4 225,9 116,5 158,8 267,9 260,0 192,6 210,4 259,3 205,2 251,6 C1 258,0 228,2 245,7 353,6 326,8 227,0 227,7 239,6 244,0 291,5 C2 283,2 132,9 152,7 201,9 255,5 289,3 308,8 297,5 312,8 365,7 C3 262,6 284,9 177,4 245,1 221,4 191,5 229,2 267,6 275,4 226,2 C4 246,3 154,6 163,6 312,3 316,8 242,3 282,0 311,4 287,9 305,5 M SD A 254,33 56,41 B 254,10 71,60 C 256,16 54,76 Phụ lục 8: Hiệu sử dụng thức ăn phi vằn thí nghiệm Nghiệm thức FCR FI (g/con/ngày) PER A1 1,60 1,45 2,63 A2 1,21 1,26 3,50 A3 1,43 1,17 2,95 A4 1,28 1,17 3,30 M 1,36 1,26 3,10 SD 0,14 0,13 0,38 57 B1 1,44 1,34 2,74 B2 1,32 1,48 3,00 B3 1,38 1,13 2,85 B4 1,54 1,14 2,56 M 1,39 1,27 2,79 SD 0,08 0,17 0,19 C1 1,55 1,26 2,53 C2 1,32 1,24 2,98 C3 1,45 1,13 2,71 C4 1,47 1,34 2,68 M 1,49 1,24 2,73 SD 0,14 0,09 0,19 Phụ lục 9: Tỷ lệ sống phi vằn gây stress ammonia (%) Nghiệm thức 12 24 36 48 A1 60 50 50 30 A2 50 30 30 20 A3 60 20 20 10 A4 60 30 30 10 B1 60 40 40 40 B2 80 60 60 40 58 B3 70 50 50 50 B4 80 70 60 50 C1 90 80 80 70 C2 90 90 90 80 C3 80 70 70 70 C4 80 70 70 60 M SD A 17,50 9,57 B 45,00 5,77 C 70,00 8,16 Phụ lục 10: Kết xử lí thống kê tỷ lệ sống phi vằn thí nghiệm Nguồn biến Độ tự (SV) (DF) Nghiệm Tổng bình Phương sai phương độ (MS) lệch (SS) Ftính P 22,21 11,11 0,24 0,792 Khối 59,27 19,76 0,43 0,738 Sai số 274,16 45,69 Tổng 11 355,64 thức Nghiệm thức Số mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn A 96,67 9,03 B 95,00 4,30 C 98,33 3,34 Phụ lục 11: Kết xử lí thống kê trọng lượng ban đầu (W1) phi vằn thí nghiệm 59 Nguồn biến Độ tự (SV) (DF) Nghiệm Tổng bình Phương sai phương độ (MS) lệch (SS) Ftính P 0,03772 0,01886 0,93 0,445 Khối 0,22549 0,07516 3,71 0,081 Sai số 0,12166 0,02028 Tổng 11 0,38489 thức Nghiệm thức Số mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn A 11,08 0,20 B 11,21 0,26 C 11,11 0,09 Phụ lục 12: Kết xử lí thống kê trọng lượng cuối (W2) phi vằn thí nghiệm Nguồn biến Độ tự (SV) (DF) Nghiệm thức Khối Tổng bình Phương sai phương độ (MS) lệch (SS) Ftính P 42,77 21,39 0,67 0,544 437,88 145,96 4,60 0,053 60 Sai số 190,41 Tổng 11 671,06 31,74 Nghiệm thức Số mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn A 75,92 6,75 B 75,06 11,52 C 71,56 5,58 Phụ lục 13: Kết xử lí thống kê tăng trọng (WG) phi vằn thí nghiệm Nguồn biến Độ tự (SV) (DF) Nghiệm Tổng bình Phương sai phương độ (MS) lệch (SS) Ftính P 36,67 18,33 0,57 0,592 Khối 436,22 145,41 4,55 0,055 Sai số 191,82 31,97 Tổng 11 664,71 thức Nghiệm thức Số mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn A 64,40 6,60 B 63,24 11,70 C 60,25 5,39 Phụ lục 14: Kết xử lí thống kê tăng trọng ngày (DWG) phi vằn thí nghiệm 61 Nguồn biến Độ tự (SV) (DF) Nghiệm Tổng bình Phương sai phương độ (MS) lệch (SS) Ftính P 0,007617 0,003808 0,60 0,578 Khối 0,085892 0,028631 4,52 0,055 Sai số 0,037983 0,006331 Tổng 11 0,131492 thức Nghiệm thức Số mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn A 0,92 0,09 B 0,90 0,16 C 0,86 0,08 Phụ lục 15: Kết xử lí thống kê tốc độ tăng trưởng đặc biệt (SGR) phi vằn thí nghiệm Nguồn biến Độ tự (SV) (DF) Nghiệm Tổng bình Phương sai phương độ (MS) lệch (SS) Ftính P 0,01445 0,00723 0,64 0,560 Khối 0,12729 0,04243 3,75 0,079 Sai số 0,06788 0,01131 thức 62 Tổng 11 0,20962 Nghiệm thức Số mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn A 2,75 0,12 B 2,70 0,19 C 2,66 0,11 Phụ lục 16: Kết xử lí thống kê hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) phi vằn thí nghiệm Nguồn biến Độ tự (SV) (DF) Nghiệm Tổng bình Phương sai phương độ (MS) lệch (SS) Ftính P 0,009217 0,004608 0,54 0,608 Khối 0,092425 0,030808 3,62 0,084 Sai số 0,051050 0,008508 Tổng 11 0,152692 thức Nghiệm thức Số mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn A 1,36 0,14 B 1,39 0,08 C 1,49 0,14 Phụ lục 17: Kết xử lí thống kê lượng ăn tuyệt đối (FI ) phi vằn thí nghiệm Nguồn biến Độ tự Tổng bình Phương sai (SV) (DF) phương độ (MS) 63 Ftính P lệch (SS) Nghiệm 0,00187 0,00093 0,07 0,930 Khối 0,08409 0,02803 2,21 0,188 Sai số 0,07613 0,01269 Tổng 11 0,16209 thức Nghiệm thức Số mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn A 1,26 0,13 B 1,27 0,17 C 1,24 0,09 Phụ lục 18: Kết xử lí thống kê hiệu sử dụng protein (PER) phi vằn thí nghiệm Nguồn biến Độ tự (SV) (DF) Nghiệm Tổng bình Phương sai phương độ (MS) lệch (SS) Ftính P 0,31382 0,15691 4,16 0,074 Khối 0,42529 0,14176 3,76 0,079 Sai số 0,22638 0,03773 thức 64 Tổng 11 0,96549 Nghiệm thức Số mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn A 3,10 0,38 B 2,79 0,19 C 2,73 0,19 Phụ lục 19: Kết xử lí thống kê tỷ lệ sống phi vằn thí nghiệm gây stress ammonia sau 48 General Linear Model: SL versus NT, KH Factor NT KH Type Levels Values fixed A B C fixed 4 Analysis of Variance for SL, using Adjusted SS for Tests Source NT KH Error Total DF 11 Seq SS 5516.7 91.7 483.3 6091.7 Adj SS 5516.7 91.7 483.3 Adj MS 2758.3 30.6 80.6 Tukey 99.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable SL All Pairwise Comparisons among Levels of NT 65 F 34.24 0.38 P 0.001 0.772 NT = A subtracted from: NT B C Lower -0.9067 24.0933 Center 27.50 52.50 Upper 55.91 80.91 + -+ -+ -+ -( * ) ( * ) + -+ -+ -+ -0 25 50 75 Upper 53.41 + -+ -+ -+ -( * ) + -+ -+ -+ -0 25 50 75 NT = B subtracted from: NT C Lower -3.407 Center 25.00 Tukey Simultaneous Tests Response Variable SL All Pairwise Comparisons among Levels of NT NT = A subtracted from: Level NT B C Difference of Means 27.50 52.50 SE of Difference 6.346 6.346 T-Value 4.333 8.272 Adjusted P-Value 0.0116 0.0004 T-Value 3.939 Adjusted P-Value 0.0179 NT = B subtracted from: Level NT C Difference of Means 25.00 SE of Difference 6.346 66 ... phi vằn du nhập vào Thái Lan vào năm 1965 từ Nhật Bản, sau đó, chuyển sang Philippines Năm 1971, chúng chuyển vào Brazil từ Brazil chuyển sang Mỹ vào năm 1974 Trung Quốc nhập cá rô phi vằn vào năm... ơn: Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh; Ban chủ nhiệm Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh; Cùng tồn thể q thầy Khoa Thủy Sản tận tình giảng dạy,... 1995, kỹ thuật sản xuất giống cá rơ phi tồn đực AIT chuyển giao cho Việt Nam Năm 1996, kỹ thuật Khoa Thủy Sản trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM chuyển giao cho tỉnh thành phía nam (Nguồn: Nguyễn Văn
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA CHẤT DẪN DỤ OL1 VÀ OL4 ĐẾN TỶ LỆ SỐNG, SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ RÔ PHI VẰN (Oreochromis sp.) , NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA CHẤT DẪN DỤ OL1 VÀ OL4 ĐẾN TỶ LỆ SỐNG, SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ RÔ PHI VẰN (Oreochromis sp.)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay