XÁC ĐỊNH TỶ LỆ CHO ĂN THÍCH HỢP TRÊN CÁ ĐIÊU HỒNG (Oreochromis sp.)

75 1 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ CHO ĂN THÍCH HỢP TRÊN ĐIÊU HỒNG (Oreochromis sp.) Sinh viên thực hiện: HOÀNG PHÚC ĐẰNG GIAO Ngành: NI TRỒNG THỦY SẢN Niên khóa: 2008 – 2010 Tháng 08/2010 XÁC ĐỊNH TỶ LỆ CHO ĂN THÍCH HỢP TRÊN ĐIÊU HỒNG (Oreochromis sp.) Tác giả HỒNG PHÚC ĐẰNG GIAO Khóa luận đệ trình để hồn tất u cầu cấp kỹ sư Ni trồng thủy sản Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN NHƯ TRÍ Tháng 08/2010 i TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Xác định tỷ lệ cho ăn thích hợp điêu hồng (Oreochromis sp.) tiến hành bè ông Trần Đức Cần làm chủ phường Thống Nhất – thành phố Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai từ tháng năm 2010 đến đầu tháng năm 2010 Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên Kết thu sau: - Tỷ lệ sống (TLS): TLS trung bình nghiệm thức lúc kết thúc thí nghiệm: NT 100 78,4%, NT 90 71,3%, NT 80 66,9%, NT 70 66,8% TLS nghiệm thức sai biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P = 0,076 > 0,05) - Trọng lượng trung bình (TLTB): TLTB điêu hồng lúc bố trí thí nghiệm 100g TLTB nghiệm thức kết thúc thí nghiệm: NT 100 (cho ăn lượng tối đa) 448 g, NT 90 (cho ăn 90% lượng cho ăn NT 100) 518 g, NT 80 (cho ăn 80% lượng cho ăn NT 100) 503 g, NT70 (cho ăn 70% lượng cho ăn NT 100) 436 g TLTB nghiệm thức sai biệt có ý nghĩa mặt thống kê (P = 0,006 < 0,05) - Hệ số chuyển đổi thức ăn (khơng tính tăng trọng chết cơng thức, FCR1): FCR1 trung bình nghiệm thức kết thúc thí nghiệm: NT 100 2,43; NT 90 2,02; NT 80 1,99; NT 70 2,09 FCR1 nghiệm thức sai biệt có ý nghĩa mặt thống kê (P = 0,002 < 0,05) - Hệ số chuyển đổi thức ăn (có tính tăng trọng chết cơng thức, FCR2): FCR2 trung bình nghiệm thức kết thúc thí nghiệm: NT 100 2,14; NT 90 1,74; NT 80 1,70; NT 70 1,68 FCR2 nghiệm thức sai biệt có ý nghĩa thống kê (P = 0,003 < 0,05) ii LỜI CẢM TẠ Tôi xin chân thành cảm tạ: ™ Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp HCM, ban chủ nhiệm khoa Thủy Sản, tất q thầy truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học tập trường ™ TS Nguyễn Như Trí tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp ™ Công ty TNHH Uni – President Việt Nam tài trợ tơi kinh phí với hỗ trợ Ban giám đốc cơng ty có đại diện ông Ngô Minh Huân anh chị công ty: Quách Bảo Lễ, Mai Thanh Trúc, Viết Thuận, Mai Xuân Lãm ™ Cô Trần Đức Cần làng bè phường Thống Nhất tạo điều kiện hướng dẫn mặt kỹ thuật cho thực đề tài bè ™ Các bạn: Đào Ngọc Thao, Nguyễn Hoàng Anh, Đỗ Văn Cấp nơi làm đề tài giúp đỡ tơi q trình thực đề tài ™ Tập thể lớp CD04CS lớp LT08NT giúp đỡ, chia sẻ buồn vui trình học tập thực đề tài ™ Và hết động viên, ủng hộ lớn gia đình động lực để tơi thực hồn thành khóa luận iii MỤC LỤC Đề mục Trang Trang tựa i Tóm tắt ii Lời cảm tạ iii Mục lục iv Danh sách từ viết tắt vi Danh sách bảng vii Danh sách hình đồ thị viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc phân loại điêu hồng 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Phân loại 2.2 Một vài đặc điểm sinh học điêu hồng 2.2.1 Môi trường sống 2.2.1.1 Nhiệt độ 2.2.1.2 Độ mặn 2.2.1.3 Nồng độ oxy hòa tan 2.2.1.4 pH 2.2.1.5 Nitrit (NO2-) 2.2.1.6 Ammonia 2.2.2 Nhu cầu dinh dưỡng 2.2.3 Một số nghiên cứu cách quản lý thức ăn rô phi Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3.1 Thời gian địa điểm thực đề tài 10 3.2 Vật liệu phương pháp nghiên cứu 10 3.2.1 Vật liệu bố trí thí nghiệm 10 iv 3.2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 10 3.2.1.2 Thức ăn sử dụng 11 3.2.1.3 Cách bố trí thí nghiệm 11 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu 13 3.2.2.1 Chăm sóc, quản lý thí nghiệm 13 3.2.2.2 Các tiêu theo dõi 14 3.2.2.3 Xử lý số liệu 15 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 16 4.1 Một số yếu tố mơi trường q trình thí nghiệm 16 4.1.1 Hàm lượng oxy hòa tan 16 4.1.2 Độ pH 19 4.1.3 Nhiệt độ 19 4.1.4 Ammonia 20 4.2 Kết thí nghiệm 21 4.2.1 Chỉ tiêu tỷ lệ sống 21 4.2.2 Chỉ tiêu trọng lượng trung bình (TLTB) 23 4.2.3 Chỉ tiêu hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) 25 4.3 Đánh giá hiệu kinh tế nghiệm thức thí nghiệm 29 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 31 5.1 Kết luận 31 5.2 Đề nghị 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO 33 PHỤ LỤC v DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT BW : Body weight FCR : Food conversion ratio LC : Lethal concentration VND : Việt Nam đồng vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Đề mục Trang Bảng 3.1: Thành phần dinh dưỡng loại thức ăn sử dụng thí nghiệm 11 Bảng 4.1: Tỷ lệ sống (%) điêu hồng nghiệm thức qua tháng thí nghiệm lúc kết thúc thí nghiệm 21 Bảng 4.2: Trọng lượng trung bình (g) điêu hồng nghiệm thức qua lần kiểm tra 23 Bảng 4.3: FCR (khơng tính tăng trọng chết, FCR1) trung bình điêu hồng nghiệm thức 26 Bảng 4.4: FCR (có tính tăng trọng chết, FCR2) trung bình điêu hồng nghiệm thức thí nghiệm 27 Bảng 4.5: Chi phí thức ăn cần đầu tư cho ăn với tỷ lệ khác 30 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ DANH SÁCH CÁC HÌNH Đề mục Trang Hình 2.1: điêu hồng Oreochromis sp Hình 3.1: Cách bố trí giai thí nghiệm bè 12 DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ Đề mục Trang Đồ thị 4.1: Sự biến động DO giai đoạn I thí nghiệm 17 Đồ thị 4.2: Sự biến động DO giai đoạn II thí nghiệm 18 Đồ thị 4.3: Sự biến động nhiệt độ q trình thí nghiệm .20 Đồ thị 4.4: Tỷ lệ sống điêu hồng nghiệm thức tháng ngày kết thúc thí nghiệm 22 Đồ thị 4.5: Trọng lượng trung bình nghiệm thức thí nghiệm qua lần kiểm tra 24 Đồ thị 4.6: FCR1 điêu hồng nghiệm thức 27 Đồ thị 4.7: FCR2 điêu hồng nghiệm thức 28 viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Tại Việt Nam, thuỷ sản đánh giá nguồn cung cấp đạm động vật cho người dân, cung cấp 40% lượng đạm động vật Năm 2000, ngành thủy sản tạo việc làm cho 3.400.000 người (Duong Long Tri, 2002) Nước ta có nhiều tiềm để phát triển nuôi trồng thuỷ sản khắp miền đất nước Năm 2003, tổng diện tích ni trồng thủy sản 902 229 ha, ni thủy sản nước lợ nước mặn chiếm 575.137 (63,7%) nuôi trồng thủy sản nước chiếm 327.092 (36,3%) (FAO, 2010) Hiện nguồn thủy sản tự nhiên dần cạn kiệt bị lạm thác để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng, ni trồng thủy sản hướng để giải áp lực đánh bắt Trong nhiều đối tượng nuôi, điêu hồng loài người tiêu dùng ưa chuộng màu sắc đẹp, thịt thơm ngon điêu hồng ni nhiều nơi theo hình thức lồng bè Tuy nhiên, theo chuyên gia ngành thủy sản, điêu hồng lồi tiêu thụ nội địa, chưa có thị trường xuất giá thành sản xuất điêu hồng nước cao nước khu vực Đài Loan, Malaysia…, nên khả xuất mặt hàng điêu hồng khó (Trang thơng tin điện tử tỉnh Tiền Giang, 2010) Vì để giảm giá thành sản xuất điêu hồng, khó khăn cần giải giảm chi phí thức ăn, chi phí chiếm phần lớn tổng chi phí đầu tư Chi phí thức ăn phụ thuộc nhiều vào chất lượng thức ăn, cách quản lý 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 15/06 16/06 17/06 18/06 Sáng Tối Sáng Tối Sáng Tối Sáng Tối Sáng Tối Sáng Tối Sáng Tối Sáng Tối Sáng Tối Sáng Tối Sáng Tối Sáng Tối 0 0.5 1.2 1.3 1.4 1.6 1.55 1.55 1.7 1.6 1.7 1.6 1.7 1.6 0 1.7 1.6 1.8 1.7 2.6 0 0.5 1.2 1.3 1.4 1.6 1.55 1.55 1.7 1.6 1.7 1.6 1.7 1.6 0 1.7 1.6 1.8 1.7 2.6 0 0.5 1.2 1.3 1.4 1.6 1.55 1.55 1.7 1.6 1.7 1.6 1.7 1.6 0 1.7 1.6 1.8 1.7 2.6 0 0.45 0.9 1.08 1.17 1.26 1.44 1.395 1.395 1.53 1.44 1.53 1.44 1.53 1.44 0 1.53 1.44 1.62 1.53 2.34 0 0.45 0.9 1.08 1.17 1.26 1.44 1.395 1.395 1.53 1.44 1.53 1.44 1.53 1.44 0 1.53 1.44 1.62 1.53 2.34 0 0.45 0.9 1.08 1.17 1.26 1.44 1.395 1.395 1.53 1.44 1.53 1.44 1.53 1.44 0 1.53 1.44 1.62 1.53 2.34 0 0.4 0.8 0.96 1.04 1.12 1.28 1.24 1.24 1.36 1.28 1.36 1.28 1.36 1.28 0 1.36 1.28 1.44 1.36 2.08 0 0.4 0.8 0.96 1.04 1.12 1.28 1.24 1.24 1.36 1.28 1.36 1.28 1.36 1.28 0 1.36 1.28 1.44 1.36 2.08 0 0.4 0.8 0.96 1.04 1.12 1.28 1.24 1.24 1.36 1.28 1.36 1.28 1.36 1.28 0 1.36 1.28 1.44 1.36 2.08 0 0.35 0.7 0.84 0.91 0.98 1.12 1.085 1.085 1.19 1.12 1.19 1.12 1.19 1.12 0 1.19 1.12 1.26 1.19 1.82 0 0.35 0.7 0.84 0.91 0.98 1.12 1.085 1.085 1.19 1.12 1.19 1.12 1.19 1.12 0 1.19 1.12 1.26 1.19 1.82 0 0.35 0.7 0.84 0.91 0.98 1.12 1.085 1.085 1.19 1.12 1.19 1.12 1.19 1.12 0 1.19 1.12 1.26 1.19 1.82 19/06 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06 27/06 28/06 29/06 30/06 01/07 Sáng Tối Sáng Tối Sáng Tối Sáng Tối Sáng Tối Sáng Tối Sáng Tối Sáng Tối Sáng Tối Sáng Tối Sáng Tối Sáng Tối Sáng Tối 1.4 2.6 1.4 2.6 1.4 0.7 0.25 0.75 0.25 0.45 1.2 0.3 1.45 0.4 1.6 0.3 2.1 0.5 2.4 0.5 2.5 0.7 2.8 0.6 2.9 1.4 2.6 1.4 2.6 1.4 0.7 0.25 0.75 0.25 0.45 1.2 0.3 1.45 0.4 1.6 0.3 2.1 0.5 2.4 0.5 2.5 0.7 2.8 0.6 2.9 1.4 2.6 1.4 2.6 1.4 0.7 0.25 0.75 0.25 0.45 1.2 0.3 1.45 0.4 1.6 0.3 2.1 0.5 2.4 0.5 2.5 0.7 2.8 0.6 2.9 1.26 2.34 1.26 2.34 1.26 0.63 0.225 0.675 0.225 0.9 0.405 1.08 0.27 1.305 0.36 1.44 0.27 1.89 0.45 2.16 0.45 2.25 0.63 2.52 0.54 2.61 1.26 2.34 1.26 2.34 1.26 0.63 0.225 0.675 0.225 0.9 0.405 1.08 0.27 1.305 0.36 1.44 0.27 1.89 0.45 2.16 0.45 2.25 0.63 2.52 0.54 2.61 1.26 2.34 1.26 2.34 1.26 0.63 0.225 0.675 0.225 0.9 0.405 1.08 0.27 1.305 0.36 1.44 0.27 1.89 0.45 2.16 0.45 2.25 0.63 2.52 0.54 2.61 1.12 2.08 1.12 2.08 1.12 0.56 0.2 0.6 0.2 0.8 0.36 0.96 0.24 1.16 0.32 1.28 0.24 1.68 0.4 1.92 0.4 0.56 2.24 0.48 2.32 1.12 2.08 1.12 2.08 1.12 0.56 0.2 0.6 0.2 0.8 0.36 0.96 0.24 1.16 0.32 1.28 0.24 1.68 0.4 1.92 0.4 0.56 2.24 0.48 2.32 1.12 2.08 1.12 2.08 1.12 0.56 0.2 0.6 0.2 0.8 0.36 0.96 0.24 1.16 0.32 1.28 0.24 1.68 0.4 1.92 0.4 0.56 2.24 0.48 2.32 0.98 1.82 0.98 1.82 0.98 0.49 0.175 0.525 0.175 0.7 0.315 0.84 0.21 1.015 0.28 1.12 0.21 1.47 0.35 1.68 0.35 1.75 0.49 1.96 0.42 2.03 0.98 1.82 0.98 1.82 0.98 0.49 0.175 0.525 0.175 0.7 0.315 0.84 0.21 1.015 0.28 1.12 0.21 1.47 0.35 1.68 0.35 1.75 0.49 1.96 0.42 2.03 0.98 1.82 0.98 1.82 0.98 0.49 0.175 0.525 0.175 0.7 0.315 0.84 0.21 1.015 0.28 1.12 0.21 1.47 0.35 1.68 0.35 1.75 0.49 1.96 0.42 2.03 02/07 03/07 04/07 05/07 Sáng Tối Sáng Tối Sáng Tối Sáng 0.5 3.1 0.4 0.5 2.9 0.7 0.5 3.1 0.4 0.5 2.9 0.7 0.5 3.1 0.4 0.5 2.9 0.7 0.45 2.79 0.36 2.7 0.45 2.61 0.63 0.45 2.79 0.36 2.7 0.45 2.61 0.63 0.45 2.79 0.36 2.7 0.45 2.61 0.63 0.4 2.48 0.32 2.4 0.4 2.32 0.56 0.4 2.48 0.32 2.4 0.4 2.32 0.56 0.4 2.48 0.32 2.4 0.4 2.32 0.56 0.35 2.17 0.28 2.1 0.35 2.03 0.49 0.35 2.17 0.28 2.1 0.35 2.03 0.49 0.35 2.17 0.28 2.1 0.35 2.03 0.49 Phụ lục 3: Tỷ lệ sống (%) điêu hồng nghiệm thức qua tháng đến ngày kết thúc thí nghiệm Thời gian Tháng I Tháng II Tháng III Kết thúc 96.56 92.50 81.56 75.16 100 97.97 93.59 84.06 78.44 96.09 90.63 86.47 81.72 95.16 90.94 83.41 67.19 90 94.06 80.78 79.84 76.88 96.25 85.31 73.72 69.84 97.50 91.41 80.91 72.50 80 96.09 85.16 75.13 68.91 94.38 88.91 70.44 59.22 94.53 83.75 73.56 68.44 70 95.31 83.91 74.03 63.44 95.94 85.31 76.22 68.44 1.26 1.35 2.09 2.13 70 1.01 1.32 1.85 2.06 1.20 1.44 1.70 2.06 Phụ lục 4: FCR1 (khơng tính tăng trọng chết) giai thí nghiệm Thời gian Tháng I Tháng II Tháng III Kết thúc 1.64 1.65 2.33 2.44 100 1.13 1.84 2.10 2.55 1.20 1.46 1.97 2.28 1.27 1.55 2.02 2.10 90 1.36 1.73 1.74 1.95 1.25 1.46 1.66 2.01 1.13 1.45 2.12 1.95 80 1.29 1.51 1.70 1.92 1.24 1.39 1.81 2.12 Phụ lục 5: FCR2 (có tính tăng trọng chết) giai thí nghiệm Thời gian Tháng I Tháng II Tháng III Kết thúc 100 1.62 1.58 1.97 2.16 1.12 1.74 1.80 2.24 90 1.19 1.39 1.81 2.02 1.24 1.48 1.78 1.88 1.31 1.47 1.51 1.71 80 1.22 1.31 1.35 1.61 1.12 1.37 1.76 1.69 1.26 1.35 1.39 1.58 223.33 340.00 373.33 478.45 80 210.00 346.00 466.67 504.54 70 1.21 1.32 1.39 1.84 1.23 1.21 1.64 1.72 0.99 1.18 1.51 1.64 1.18 1.29 1.40 1.69 200.00 346.00 366.67 420.46 70 223.33 350.00 400.00 458.04 203.33 326.00 416.67 431.42 Phụ lục 6: Trọng lượng trung bình điêu hồng qua lần kiểm tra Thời gian Tháng I Tháng II Tháng III Kết thúc 206.67 360.00 403.33 459.88 100 253.33 330.00 426.67 429.32 246.67 400.00 440.00 455.39 226.67 353.00 411.67 524.93 90 220.00 356.00 480.00 500.69 226.67 386.00 530.00 529.22 216.67 356.00 466.67 526.70 Phụ lục 7: Kết xử lý thống kê trọng lượng trung bình điêu hồng nghiệm thức tháng đến ngày kết thúc One-way ANOVA: Thang I versus C1 Source C1 Error Total DF 11 S = 14.62 Level 70 80 90 100 N 3 3 SS 1166 1711 2877 MS 389 214 F 1.82 R-Sq = 40.52% Mean 208.89 216.67 224.44 235.56 StDev 12.62 6.67 3.85 25.24 P 0.222 R-Sq(adj) = 18.22% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -200 220 240 260 Pooled StDev = 14.62 One-way ANOVA: Thang II versus C1 Source C1 Error Total DF 11 S = 21.20 Level 70 80 90 100 N 3 3 SS 1291 3594 4885 MS 430 449 F 0.96 R-Sq = 26.43% Mean 340.67 347.33 365.00 363.33 StDev 12.86 8.08 18.25 35.12 P 0.458 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * ) ( * ) ( * -) -+ -+ -+ -+ -325 350 375 400 Pooled StDev = 21.20 One-way ANOVA: Tháng III versus C1 Source C1 Error Total DF 11 S = 43.08 SS 9758 14850 24608 MS 3253 1856 F 1.75 R-Sq = 39.65% P 0.234 R-Sq(adj) = 17.02% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level 70 80 90 100 N 3 3 Mean 394.44 435.56 473.89 423.33 StDev 25.46 53.89 59.40 18.56 -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( * -) ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -350 400 450 500 One-way ANOVA: kết thúc versus C1 Source C1 Error Total DF 11 S = 19.14 Level 70 80 90 100 N 3 3 SS 14550 2932 17481 MS 4850 366 F 13.23 R-Sq = 83.23% Mean 436.64 503.23 518.28 448.20 StDev 19.33 24.15 15.38 16.50 P 0.002 R-Sq(adj) = 76.94% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( -* ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -420 455 490 525 Pooled StDev = 19.14 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of C1 Individual confidence level = 98.74% C1 = C1 80 90 100 C1 = C1 90 100 C1 = C1 100 70 subtracted from: Lower 16.52 31.58 -38.51 Center 66.59 81.64 11.56 Upper 116.66 131.71 61.62 -+ -+ -+ -+-( -* ) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 70 70 140 80 subtracted from: Lower -35.02 -105.10 Center 15.05 -55.03 Upper 65.12 -4.97 -+ -+ -+ -+-( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ 70 70 140 90 subtracted from: Lower -120.15 Center -70.08 Upper -20.02 -+ -+ -+ -+-( * ) -+ -+ -+ -+ 70 70 140 Phụ lục 8: Kết xử lý thống kê tỷ lệ sống điêu hồng nghiệm thức tháng đến ngày kết thúc One-way ANOVA: TLS thang I versus C1 Source C1 Error Total DF 11 S = 1.129 Level 70 80 90 100 N 3 3 SS 5.69 10.19 15.88 MS 1.90 1.27 F 1.49 R-Sq = 35.82% Mean 95.260 95.990 95.156 96.875 StDev 0.705 1.565 1.094 0.976 P 0.290 R-Sq(adj) = 11.75% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( * -) ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+ 93.6 94.8 96.0 97.2 Pooled StDev = 1.129 One-way ANOVA: TLS thang II versus C1 Source C1 Error Total DF 11 S = 3.114 Level 70 80 90 100 N 3 3 SS 110.18 77.56 187.74 MS 36.73 9.69 R-Sq = 58.69% Mean 84.323 88.490 85.677 92.240 StDev 0.861 3.146 5.088 1.501 F 3.79 P 0.059 R-Sq(adj) = 43.20% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+ 80.0 85.0 90.0 95.0 Pooled StDev = 3.114 One-way ANOVA: TLS thang III versus C1 Source C1 Error Total DF 11 S = 3.858 SS 164.6 119.1 283.7 MS 54.9 14.9 F 3.69 R-Sq = 58.03% P 0.062 R-Sq(adj) = 42.29% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level 70 80 90 100 N 3 3 Mean 74.604 75.490 78.987 84.032 StDev 1.418 5.244 4.899 2.454 -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -70.0 75.0 80.0 85.0 Pooled StDev = 3.858 One-way ANOVA: Ket thuc versus C1 Source C1 Error Total DF 11 S = 4.779 Level 70 80 90 100 N 3 3 SS 270.6 182.7 453.3 MS 90.2 22.8 F 3.95 R-Sq = 59.70% Mean 66.771 66.875 71.302 78.438 StDev 2.887 6.870 5.006 3.281 Pooled StDev = 4.779 P 0.053 R-Sq(adj) = 44.59% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 63.0 70.0 77.0 84.0 Phụ lục 9: Kết xử lý thống kê FCR1 (khơng tính tăng trọng chết) điêu hồng nghiệm thức tháng đến ngày kết thúc One-way ANOVA: FCR1 thang I versus C1 Source C1 Error Total DF 11 S = 0.1610 Level 70 80 90 100 N 3 3 SS 0.0508 0.2073 0.2581 MS 0.0169 0.0259 R-Sq = 19.68% Mean 1.1572 1.2176 1.2924 1.3241 StDev 0.1288 0.0793 0.0549 0.2789 F 0.65 P 0.603 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+-1.05 1.20 1.35 1.50 Pooled StDev = 0.1610 One-way ANOVA: FCR1 thang II versus C1 Source C1 Error Total DF 11 S = 0.1240 Level 70 80 90 100 N 3 3 SS 0.1396 0.1230 0.2626 MS 0.0465 0.0154 R-Sq = 53.15% Mean 1.3696 1.4509 1.5789 1.6463 StDev 0.0614 0.0604 0.1340 0.1901 F 3.03 P 0.094 R-Sq(adj) = 35.58% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * -) ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -1.28 1.44 1.60 1.76 Pooled StDev = 0.1240 One-way ANOVA: FCR1 thang III versus C1 Source C1 Error Total DF 11 SS 0.1861 0.3094 0.4955 MS 0.0620 0.0387 F 1.60 P 0.263 S = 0.1967 Level 70 80 90 100 N 3 3 R-Sq = 37.55% Mean 1.8786 1.8784 1.8073 2.1344 R-Sq(adj) = 14.13% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( -* ) ( -* ) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+1.75 2.00 2.25 2.50 StDev 0.1977 0.2159 0.1883 0.1831 Pooled StDev = 0.1967 One-way ANOVA: FCR1 ngày kết thúc versus C1 Source C1 Error Total DF 11 SS 0.36121 0.07362 0.43483 S = 0.09593 Level 70 80 90 100 N 3 3 MS 0.12040 0.00920 R-Sq = 83.07% Mean 2.0858 1.9948 2.0203 2.4269 F 13.08 P 0.002 R-Sq(adj) = 76.72% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( -* ) ( * -) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+-2.00 2.20 2.40 2.60 StDev 0.0416 0.1065 0.0745 0.1348 Pooled StDev = 0.0959 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of C1 Individual confidence level = 98.74% C1 = C1 80 90 100 C1 = C1 90 100 70 subtracted from: Lower -0.34187 -0.31636 0.09023 Center -0.09099 -0.06548 0.34112 Upper 0.15990 0.18541 0.59201 + -+ -+ -+ ( * -) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ -0.70 -0.35 0.00 0.35 80 subtracted from: Lower -0.22538 0.18122 Center 0.02551 0.43210 Upper 0.27639 0.68299 + -+ -+ -+ ( * ) ( * -) + -+ -+ -+ -0.70 -0.35 0.00 0.35 C1 = C1 100 90 subtracted from: Lower 0.15571 Center 0.40660 Upper 0.65748 + -+ -+ -+ ( -* ) + -+ -+ -+ -0.70 -0.35 0.00 0.35 Phụ lục 10: Kết xử lý thống kê FCR2 (có tính tăng trọng chết) tháng đến ngày kết thúc One-way ANOVA: FCR tháng I versus C1 Source C1 Error Total DF 11 SS 0.0544 0.1950 0.2493 S = 0.1561 Level 70 80 90 100 N 3 3 MS 0.0181 0.0244 F 0.74 R-Sq = 21.81% Mean 1.1305 1.1961 1.2602 1.3095 StDev 0.1284 0.0690 0.0474 0.2720 P 0.555 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( * -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+1.05 1.20 1.35 1.50 One-way ANOVA:FCR2 thang II versus C1 Source C1 Error Total DF 11 SS 0.1865 0.0858 0.2723 S = 0.1036 Level 70 80 90 100 N 3 3 MS 0.0622 0.0107 F 5.80 R-Sq = 68.50% Mean 1.2269 1.3449 1.4216 1.5704 StDev 0.0573 0.0238 0.0958 0.1728 P 0.021 R-Sq(adj) = 56.68% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( * ) ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+ 1.12 1.28 1.44 1.60 Pooled StDev = 0.1036 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of C1 Individual confidence level = 98.74% C1 = C1 80 90 100 70 subtracted from: Lower -0.1528 -0.0761 0.0727 Center 0.1180 0.1947 0.3435 Upper 0.3888 0.4655 0.6143 -+ -+ -+ -+-( * ) ( * -) ( * ) -+ -+ -+ -+ 0.30 0.00 0.30 0.60 C1 = C1 90 100 80 subtracted from: Lower -0.1941 -0.0453 C1 = C1 100 Center 0.0767 0.2255 Upper 0.3475 0.4963 -+ -+ -+ -+-( * ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 0.30 0.00 0.30 0.60 90 subtracted from: Lower -0.1220 Center 0.1488 Upper 0.4196 -+ -+ -+ -+-( * ) -+ -+ -+ -+ 0.30 0.00 0.30 0.60 One-way ANOVA: FCR2 thang III versus C1 Source C1 Error Total DF 11 S = 0.1714 Level 70 80 90 100 N 3 3 SS 0.2545 0.2350 0.4895 MS 0.0848 0.0294 R-Sq = 52.00% Mean 1.5182 1.5144 1.5464 1.8615 StDev 0.1225 0.2149 0.2166 0.0969 F 2.89 P 0.102 R-Sq(adj) = 34.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( * ) ( * -) -+ -+ -+ -+ 1.50 1.75 2.00 2.25 Pooled StDev = 0.1714 One-way ANOVA: FCR2 Kết thúc versus C1 Source C1 Error Total DF 11 S = 0.1138 Level 70 80 N 3 SS 0.4236 0.1036 0.5272 MS 0.1412 0.0130 R-Sq = 80.35% Mean 1.6844 1.7018 StDev 0.0430 0.1328 F 10.90 P 0.003 R-Sq(adj) = 72.98% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * -) 90 100 3 1.7355 2.1390 0.1375 0.1158 ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -1.60 1.80 2.00 2.20 Pooled StDev = 0.1138 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of C1 Individual confidence level = 98.74% C1 = C1 80 90 100 C1 = C1 90 100 C1 = C1 100 70 subtracted from: Lower -0.2803 -0.2466 0.1569 Center 0.0173 0.0511 0.4546 Upper 0.3150 0.3487 0.7522 + -+ -+ -+( * -) ( * -) ( * -) + -+ -+ -+-0.40 0.00 0.40 0.80 80 subtracted from: Lower -0.2639 0.1396 Center 0.0338 0.4373 Upper 0.3314 0.7349 + -+ -+ -+( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+-0.40 0.00 0.40 0.80 90 subtracted from: Lower 0.1059 Center 0.4035 Upper 0.7012 + -+ -+ -+( * -) + -+ -+ -+-0.40 0.00 0.40 0.80 ...XÁC ĐỊNH TỶ LỆ CHO ĂN THÍCH HỢP TRÊN CÁ ĐIÊU HỒNG (Oreochromis sp.) Tác giả HOÀNG PHÚC ĐẰNG GIAO Khóa luận đệ trình để hồn tất u cầu cấp kỹ sư Nuôi trồng thủy sản Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH TỶ LỆ CHO ĂN THÍCH HỢP TRÊN CÁ ĐIÊU HỒNG (Oreochromis sp.) , XÁC ĐỊNH TỶ LỆ CHO ĂN THÍCH HỢP TRÊN CÁ ĐIÊU HỒNG (Oreochromis sp.)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay