KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO PHƯỚC LONG

81 0 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NI HEO PHƯỚC LONG Sinh viên thực : HUỲNH HỮU CHINH Lớp : DH06CN Ngành : Chăn Ni Niên khóa : 2006 – 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** HUỲNH HỮU CHINH KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NI HEO PHƯỚC LONG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ Sư Chăn Nuôi Giáo viên hướng dẫn TS TRẦN VĂN CHÍNH Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Huỳnh Hữu Chinh Tên luận văn: “Khảo sát số tiêu sinh sản nhóm giống heo nái Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Phước Long” Đã hồn thành theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khóa ngày …………… Giáo viên hướng dẫn TS Trần Văn Chính ii LỜI CẢM TẠ ♣ Nhớ ơn cha mẹ Người nuôi dưỡng dạy bảo nên người ♣ Trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Bộ Môn Di Truyền Giống Động Vật toàn thể quý Thầy, Cơ tận tình dạy truyền đạt kiến thức cho chúng em suốt thời gian học tập Lòng biết ơn sâu sắc thầy – Tiến Sĩ Trần Văn Chính tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian thực tập hoàn thành khóa luận tốt nghiệp ♣ Chân thành biết ơn Ban Giám Đốc Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Phước Long Các cô chú, anh chị em công nhân viên xí nghiệp nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian thực tập tốt nghiệp ♣ Cảm ơn Các bạn ngồi lớp động viên, giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập Huỳnh Hữu Chinh iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát số tiêu sinh sản nhóm giống heo nái Xí Nghiệp Chăn Nuôi Heo Phước Long” tiến hành Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Phước Long thời gian từ ngày 01/03/2010 đến ngày 15/06/2010 Đề tài theo dõi tiêu sinh sản 147 heo nái thuộc nhóm giống bao gồm: LL : 26 YY : 12 YL : 18 LY : 12 Ly : 39 Yl : 40 Kết trung bình chung số tiêu sinh sản heo nái nhóm giống ghi nhận sau: Tuổi phối giống lần đầu (266,24 ngày); tuổi đẻ lứa đầu (388,99 ngày); số heo đẻ ổ (9,70 con); số heo sơ sinh sống (8,68 con/ổ); số heo sơ sinh sống điều chỉnh (9,41 con); trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống (13,20 kg/ổ); trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống (1,53 kg/con); số heo chọn nuôi (8,63 con/ổ); số heo giao nuôi (9,13 con/ổ); tuổi cai sữa heo (26,25 ngày); số heo cai sữa (8,32 con/ổ); trọng lượng toàn ổ heo cai sữa (56,17 kg); trọng lượng bình quân heo cai sữa (6,74 kg); trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh (54,12 kg); khoảng cách hai lứa đẻ (169,21 ngày); số lứa đẻ nái năm (2,20 lứa); số heo cai sữa nái năm (18,20 con) Dựa vào số sinh sản heo nái (SPI), nhóm giống heo xếp hạng khả sinh sản theo thứ tự từ thấp đến cao sau: YL (90,33 điểm) < YY (96,43 điểm) < LL (97,66 điểm) < LY (98,86 điểm) < Yl (102,35 điểm) < Ly (104,95 điểm) iv SUMMARY Subject “ Survey some productive targets of sow groups at Phuoc Long Breeding Enterprise” was conducted at Phuoc Long Breeding Enterprise on the period from 03/01/2010 to 06/15/2010 Subject which followed some productive targets of 147 sows of groups is including: LL : 26 sows YY : 12 sows YL : 18 sows LY : 12 sows Ly : 39 sows Yl : 40 sows Results of some general average productive targets of swine groups above was recorded as follows: First mated age (266,24 days); first farrowing age (388,99 days); total piglets born per litter (9,70 pigs); number of piglets born alive (8,68 pigs); number of adjusted piglets born alive (9,41 pigs); litter weight at birth (13,20 kgs/litter); individual weight at birth (1,53 kgs); number of selected piglets (8,63 pigs/litter); number of delivered piglets (9,13 pigs/litter); age at weaning (26,25 days); number of weaned piglets (8,32 pigs/litter); litter weight at weaning (56,17 kgs); individual weight at weaning (6,47 kgs); litter weight of adjusted weaned piglets (54,12 kgs); productive cycle (169,21 days); number of farrowing/sow/year (2,20); number of weaned piglets/sow/year (18,20 pigs) Based on sow productive index (SPI), groups of pigs are ranked on fertility in order from the lowest to highest as follows: YL (90,33 points) < YY (96,43 points) < LL (97,66 points) < LY (98,86 points) < YL (102,35 points) < Ly (104,95 points) v MỤC LỤC TRANG TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT iv SUMMARY v MỤC LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT x DANH SÁCH CÁC BẢNG xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu sơ lược Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Phước Long 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Lịch sử thành lập trại 2.1.3 Nhiệm vụ 2.1.4 Cơ cấu đàn 2.1.5 Cơ cấu tổ chức, quản lý xí nghiệp 2.1.6 Giống công tác giống 2.2 Những yếu tố cấu thành sức sinh sản heo nái 2.2.1 Tuổi thành thục 2.2.2 Tuổi phối giống lần đầu 2.2.3 Tuổi đẻ lứa đầu 2.2.4 Khoảng cách hai lứa đẻ vi 2.2.5 Số lứa đẻ nái năm 2.2.6 Số heo đẻ ổ 2.2.7 Số heo sống – Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa 2.2.8 Trọng lượng heo sơ sinh trọng lượng heo cai sữa 2.2.9 Trọng lượng bình quân heo cai sữa 2.2.10 Số heo cai sữa nái năm 10 2.2.11 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa nái năm 10 2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh sản heo nái 10 2.3.1 Yếu tố di truyền 10 2.3.2 Yếu tố ngoại cảnh 11 2.4 Một số biện pháp nâng cao khả sinh sản 12 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 13 3.1 Thời gian địa điểm 13 3.2 Phương pháp khảo sát 13 3.3 Đối tượng khảo sát 13 3.4 Điều kiện chăm sóc ni dưỡng đàn heo khảo sát 14 3.4.1 Chuồng trại 14 3.4.2 Thức ăn 15 3.4.3 Nước uống 16 3.4.4 Chăm sóc quản lý 16 3.4.5 Quy trình vệ sinh phòng bệnh 17 3.4.6 Quy trình tiêm phòng 18 3.5 Các tiêu khảo sát 19 3.5.1 Tuổi phối giống lần đầu 19 3.5.2 Tuổi đẻ lứa đầu 19 3.5.3 Số heo đẻ ổ 19 3.5.4 Số heo sơ sinh sống 19 3.5.5 Số heo sơ sinh sống điều chỉnh 19 3.5.6 Số heo chọn nuôi 19 vii 3.5.7 Số heo giao nuôi 19 3.5.8 Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh 19 3.5.9 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh 20 3.5.10 Tuổi cai sữa heo 20 3.5.11 Số heo cai sữa 20 3.5.12 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 20 3.5.13 Trọng lượng bình quân heo cai sữa 20 3.5.14 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh 20 3.5.15 Khoảng cách hai lứa đẻ 21 3.5.16 Số lứa đẻ nái năm 21 3.5.17 Số heo cai sữa nái năm 21 3.5.18 Chỉ số sinh sản heo nái xếp hạng khả sinh sản nhóm giống 21 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 22 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Tuổi phối giống lần đầu 23 4.2 Tuổi đẻ lứa đầu 24 4.3 Số heo đẻ ổ 25 4.3.1 So sánh nhóm giống 25 4.3.2 So sánh lứa đẻ 26 4.4 Số heo sơ sinh sống 27 4.4.1 So sánh nhóm giống 27 4.4.2 So sánh lứa đẻ 28 4.5 Số heo sơ sinh sống điều chỉnh 29 4.6 Số heo chọn nuôi 30 4.6.1 So sánh nhóm giống 30 4.6.2 So sánh lứa đẻ 31 4.7 Số heo giao nuôi 32 4.7.1 Số heo giao ni theo nhóm giống 33 4.7.2 Số heo giao nuôi theo lứa đẻ 33 viii 4.8 Trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống 34 4.8.1 So sánh nhóm giống 34 4.8.2 So sánh lứa đẻ 35 4.9 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống 36 4.9.1 So sánh nhóm giống 36 4.9.2 So sánh theo lứa đẻ 37 4.10 Tuổi cai sữa heo 38 4.10.1 So sánh nhóm giống 38 4.10.2 So sánh lứa đẻ 39 4.11 Số heo cai sữa 40 4.11.1 So sánh nhóm giống 40 4.11.2 So sánh lứa đẻ 41 4.12 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 42 4.12.1 So sánh nhóm giống 42 4.12.2 So sánh lứa đẻ 43 4.13 Trọng lượng bình quân heo cai sữa 44 4.13.1 So sánh nhóm giống 44 4.13.2 So sánh lứa đẻ 45 4.14 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh 45 4.15 Khoảng cách hai lứa đẻ 47 4.16 Số lứa đẻ nái năm 48 4.17 Số heo cai sữa nái năm 49 4.18 Chỉ số sinh sản heo nái xếp hạng khả sinh sản nhóm giống 50 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC 58 ix TÀI LIỆU THAM KHẢO Việt Nam Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn, 2008 Chỉ tiêu kỹ thuật lợn giống gốc, số 1712/QĐ-BNN-CN, Hà Nội Hồng Cơng Chính, 2007 Khảo sát sức sinh sản số giống heo nái bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng mùa lên sức sinh sản Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Trần Văn Chính, 2006 Hướng dẫn thực tập phầm mền thống kê Minitab 12.21 for Windows Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh Trần Văn Chính, 2006 Giáo trình thực hành giống gia súc, gia cầm Tủ sách Trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Vũ Văn Cường, 2009 Khảo sát sức sinh sản heo nái giống công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn, tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Lại Thị Dung, 2006 Khảo sát số tiêu sinh sản số nhóm giống heo nái xí nghiệp chăn nuôi heo Phú Xuân Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Diễm, 2009 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái ni trại heo Tân Trung huyện Củ Chi – TP.HCM Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Duy, 2008 Khảo sát khả sinh sản số nhóm giống heo Cơng Ty Chăn Ni Heo Sanmiguel Pure Food, Bình Dương Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh Trần Thị Hồng Ghi, 2008 Khảo sát số tiêu sinh sản nhóm giống Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Phước Long, huyện Củ Chi Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 54 10 Hồ Huy Hành, 2008 Khảo sát khả sinh sản heo nái thuộc số nhóm giống trại heo Thanh Bình, trại số 2, tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 11 Hồ Thị Kim Hoa, 2008 Môi trường sức khỏe vật nuôi Bài Giảng Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 12 Trần Thanh Hồng, 2007 Khảo sát khả sinh sản số nhóm giống heo xí nghiệp chăn nuôi heo Phú Xuân Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 13 Hồng Văn Ln, 2008 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái Xí Nghiệp heo giống Đơng Á Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 14 Võ Văn Ninh, 2004 Chăn Nuôi Heo Bài giảng Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 15 Trần Thị Nhung, 2008 Khảo sát số tiêu sinh sản nhóm giống Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Phước Long, huyện Củ Chi Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 16 Hồ Đậu Huy Phong, 2007 Khảo sát số tiêu sinh sản heo nái thuộc số nhóm giống Trại Chăn Ni Hoa Anh Đào thuộc công ty CP Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 17 Nguyễn Thị Lan Phương, 2008 Khảo sát sức sinh sản số giống heo trại heo giống Tà Niên – Châu Thành – Kiên Giang Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 18 Vũ Thị Thu Phương, 2007 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái trung tâm giống vật nuôi Long An Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 19 Phạm Thị Yến Phương, 2007 Khảo sát số tiêu sinh sản số nhóm giống Xí Nghiệp Chăn Nuôi Heo Phước Long, huyện Củ Chi Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 55 20 Lê Thị Minh Tâm, 2008 Khảo sát sốchỉ tiêu sinh sản nhóm giống heo nái Trại Chăn Ni Heo Tân Trung, huyện Củ Chi, Tp HCM Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 21 Tăng Thị Thu Tâm, 2006 Khảo sát sức sinh sản heo nái nhóm giống cơng ty cổ phần Chăn Ni Heo Phú Sơn, tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 22 Hồng Thị Thảo, 2008 Khảo sát sức sinh sản heo nái giống Yorkshire, Landrace Duroc Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Đồng Hiệp Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 23 Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 1999 Kỹ thuật chăn nuôi heo NXB Nông Nghiệp 24 Nguyễn Kim Thủy, 2006 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái lai Trại Heo Giống 2/9, tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 25 Lê Thanh Thúy, 2009 Khảo sát số tiêu sinh sản nhóm giống heo nái Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Thân Cửu Nghĩa, tỉnh Tiền Giang Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 26 Châu Thị Thanh Thúy, 2007 Khảo sát số tiêu sinh sản số nhóm giống heo nái trại tư nhân Hai Kiệt Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh 27 Tơ Nguyệt Tiên, 2009 Khảo sát sức sinh sản heo nái lai Yorkshire × Landrace Landrace × Yorkshire Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Ni Thú Y, Trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 28 Lê Thị Ánh Tuyết, 2008 Khảo sát số tiêu sinh sản số nhóm giống heo nái xí nghiệp chăn ni heo Xn Phú Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 56 29 Võ Thị Tuyết, 1996 Nghiên cứu xây dựng giống heo mẹ có khả sinh sản cao từ hai giống Yorshire Landrace Luận án Phó Tiến Sĩ Khoa Học Nơng Nghiệp, Trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 30 Đặng Thị Phi Vân, 2007 Khảo sát sốchỉ tiêu sinh sản nhóm giống heo nái Trại Chăn Nuôi Heo Tân Trung, huyện Củ Chi, Tp HCM Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 31 Cẩm nang chăn nuôi lợn công nghiệp, 2000 Tên Tiếng Anh National Swine Improvement Federation (2004): http://com/guide/guidelines.htm 57 PHỤ LỤC Phụ bảng 1: xếp hạng khả sinh sản heo nái nhóm giống LL ST NÁI GIỐNG NÁI SPI XẾP HẠNG ĐỀ NGHỊ 6/34/11 LL 145,69 Giữ lại 311 LL 133,73 Giữ lại 206/10 LL 124,94 Giữ lại 27/16/1 LL 120,92 Giữ lại 38/71/3 LL 120,85 Giữ lại 38/233/1 LL 118,68 Giữ lại 30/408/4 LL 117,62 Giữ lại 12/8/1 LL 117,15 Giữ lại 27/15/1 LL 114,26 Giữ lại 27/211/1 LL 108,56 10 Giữ lại 10/15/1 LL 104,18 11 Giữ lại 38/95/1 LL 103,17 12 Giữ lại 61 LL 102,25 13 Giữ lại 12/26/1 LL 98,94 14 Giữ lại 38/139/2 LL 98,61 15 Giữ lại 25/93/1 LL 93,96 16 Giữ lại 44/184/2 LL 92,05 17 Giữ lại 17/206/1 LL 90,19 18 Giữ lại 12/10/3 LL 84,20 19 Giữ lại 24/6/2 LL 83,19 20 Giữ lại 15/198/1 LL 81,01 21 Giữ lại 38/222/3 LL 78,37 22 Giữ lại 10/20/2 LL 76,03 23 Giữ lại 47/62/2 LL 66,51 24 Loại 38/21/3 LL 63,30 25 Loại 27/62/2 LL 62,05 26 Loại 58 Phụ bảng 2: xếp hạng khả sinh sản heo nái nhóm giống YY ST Nái Giống Nái SPI Xếp Hạng Đề Nghị 3/7/1 YY 158,77 Giữ lại 87/564/1 YY 116,41 Giữ lại 83/19/1 YY 116,33 Giữ lại 81/218/1 YY 112,69 Giữ lại 53/40/1 YY 105,87 Giữ lại 89/60/1 YY 104,04 Giữ lại 89/71/2 YY 97,05 Giữ lại 57/34/3 YY 91,46 Giữ lại 58/38/4 YY 82,34 Giữ lại 5942 YY 78,17 10 Giữ lại 81/31/2 YY 77,37 11 Giữ lại 52/30/4 YY 59,17 12 Loại Phụ bảng 3: xếp hạng khả sinh sản heo nái nhóm giống YL ST Nái Giống Nái SPI Xếp Hạng Đề Nghị 57/66/1 YL 146,15 Giữ Lại 81/62/2 YL 128,05 Giữ Lại 85/67/3 YL 119,71 Giữ Lại 57/66/4 YL 119,94 Giữ Lại 88/157 YL 110,96 Giữ Lại 57/592/2 YL 103,12 Giữ Lại 2/410/1 YL 103,12 Giữ Lại 92/278/1 YL 99,96 Giữ Lại 81/56/1 YL 99,84 Giữ Lại 57/222/4 YL 97,40 10 Giữ Lại 74/322/1 YL 93,80 11 Giữ Lại 55/222/3 YL 90,51 12 Giữ Lại 59 89/439/1 YL 88,71 13 Giữ Lại 82/633/1 YL 86,98 14 Giữ Lại 87/241/1 YL 83,64 15 Giữ Lại 55/3/2 YL 81,63 16 Giữ Lại 539 YL 79,57 17 Giữ Lại 8/213/2 YL 75,44 18 Giữ Lại Phụ bảng 4: xếp hạng khả sinh sản heo nái nhóm giống LY ST Nái Giống Nái SPI Xếp Hạng Đề Nghị 91/244/1 LY 128,95 Giữ lại 89/209/3 LY 117,85 Giữ lại 46/96/3 LY 117,49 Giữ lại 27/157/4 LY 114,17 Giữ lại 6/30/1 LY 113,88 Giữ lại 30/443/2 LY 113,88 Giữ lại 15/37/2 LY 102,33 Giữ lại 46/84/4 LY 91,72 Giữ lại 27/59/2 LY 85,20 Giữ lại 30/11/1 LY 76,35 10 Giữ lại 111/2/5 LY 70,25 11 Giữ lại 7/201/1 LY 67,81 12 Loại Phụ bảng 5: xếp hạng khả sinh sản heo nái nhóm giống Ly ST Nái Giống Nái SPI Xếp Hạng Đề Nghị 41/7/1 Ly 168,59 Giữ lại 13/1/50/1 Ly 163,34 Giữ lại 13/1/211/3 Ly 146,00 Giữ lại 37/78/1 Ly 128,72 Giữ lại 10/.165/2 Ly 126,65 Giữ lại 47/270/4 Ly 123,88 Giữ lại 60 81/159/3 Ly 123,49 Giữ lại 7/140/4 Ly 119,17 Giữ lại 5/203/11 Ly 118,30 Giữ lại 37/42/1 Ly 115,61 10 Giữ lại 30/138/2 Ly 113,62 11 Giữ lại 14/161/6 Ly 112,33 12 Giữ lại 12/25/2 Ly 110,86 13 Giữ lại 48/22/4 Ly 110,81 14 Giữ lại 11/3/1 Ly 109,88 15 Giữ lại 81/159/6 Ly 108,09 16 Giữ lại 27/13/5 Ly 106,70 17 Giữ lại 161/277 Ly 104,43 18 Giữ lại 6/39/2 Ly 101,69 19 Giữ lại 41/229/3 Ly 99,57 20 Giữ lại 44/29/2 Ly 98,52 21 Giữ lại 31/18/1 Ly 97,43 22 Giữ lại 27/174 Ly 96,29 23 Giữ lại 131/1/1 Ly 93,51 24 Giữ lại 38/131/5 Ly 93,16 25 Giữ lại 5884 Ly 89,32 26 Giữ lại 45/60/2 Ly 81,68 27 Giữ lại 10/167/1 Ly 81,51 28 Giữ lại 12/25/4 Ly 80,13 29 Giữ lại 161/102/2 Ly 77,14 30 Giữ lại 111/308/2 Ly 75,52 31 Giữ lại 1/99/2 Ly 73,35 32 Giữ lại 194 Ly 72,89 33 Giữ lại 13/81/2 Ly 68,60 34 Loại 38/58/1 Ly 66,57 35 Loại 61 7/50/1 Ly 66,23 36 Loại 81/10/2 Ly 61,59 37 Loại 131/94/4 Ly 58,05 38 Loại 48/143/7 Ly 57,96 39 Loại Phụ bảng 6: xếp hạng khả sinh sản heo nái nhóm giống Yl ST Nái Giống Nái SPI Xếp Hạng Đề Nghị 61/136/1 Yl 154,06 Giữ lại 88/137/3 Yl 151,38 Giữ lại 81/123/3 Yl 137,28 Giữ lại 89/280/1 Yl 133,28 Giữ lại 55/446/2 Yl 129,85 Giữ lại 81/31/5 Yl 129,06 Giữ lại 105/35/2 Yl 125,52 Giữ lại 54/13/2 Yl 122,79 Giữ lại 81/518/3 Yl 119,97 Giữ lại 73/594/4 Yl 118,36 10 Giữ lại 57/271/1 Yl 114,41 11 Giữ lại 88/72/4 Yl 112,83 12 Giữ lại 57/63/3 Yl 112,43 13 Giữ lại 71/733/2 Yl 179,77 14 Giữ lại 57/625/1 Yl 179,29 15 Giữ lại 88/72/2 Yl 178,50 16 Giữ lại 82/49/4 Yl 176,58 17 Giữ lại 5920 Yl 105,70 18 Giữ lại 99/182/1 Yl 104,61 19 Giữ lại 69/308/4 Yl 100,62 20 Giữ lại 94/252/2 Yl 97,64 21 Giữ lại 99/243/4 Yl 97,62 22 Giữ lại 62 81/245/2 Yl 96,48 23 Giữ lại 89/430/5 Yl 88,26 24 Giữ lại 83/39/2 Yl 87,87 25 Giữ lại 57/670/1 Yl 85,93 26 Giữ lại 94/252/1 Yl 85,56 27 Giữ lại 81/120/5 Yl 85,13 28 Giữ lại 64/415 Yl 83,23 29 Giữ lại 89/430/1 Yl 82,75 30 Giữ lại 55/3/20 Yl 80,79 31 Giữ lại 82/10/4 Yl 80,43 32 Giữ lại 85/94/1 Yl 77,33 33 Giữ lại 81/145/1 Yl 75,65 34 Giữ lại 88/137/4 Yl 74,35 35 Giữ lại 48/268 Yl 72,95 36 Giữ lại 71/619/3 Yl 70,61 37 Giữ lại 81/1/1 Yl 67,25 38 Loại 81/583/1 Yl 63,88 39 Loại 94/162/1 Yl 38,31 40 Loại Phụ bảng 7: bảng ANOVA tiêu tuổi phối giống lần đầu Analysis of Variance for TPGLD Source DF SS MS NHOM GIO 15121 3024 Error 141 406893 2886 Total 146 422015 F 1.05 P 0.392 Phụ bảng 8: bảng ANOVA tiêu tuổi đẻ lứa đầu Analysis of Variance for TDLD Source DF SS MS NHOM GIO 13843 2769 Error 141 420973 2986 Total 146 434816 F 0.93 63 P 0.465 Phụ bảng 9: bảng ANOVA tiêu số heo đẻ ổ theo nhóm giống Analysis of Variance for SHCDRTO Source DF SS MS NHOM GIO 91.24 18.25 Error 420 3643.09 8.67 Total 425 3734.33 F 2.10 P 0.064 Phụ bảng 10: bảng ANOVA tiêu số heo đẻ ổ theo lứa đẻ Analysis of Variance for SHCDRTOT Source DF SS MS LUA 207.27 34.55 Error 419 3527.06 8.42 Total 425 3734.33 F 4.10 P 0.001 Phụ bảng 11: bảng ANOVA tiêu số heo sơ sinh sống theo nhóm giống Analysis of Variance for SHCSSCS Source DF SS MS NHOM GIO 82.00 16.40 Error 420 3245.30 7.73 Total 425 3327.30 F 2.12 P 0.062 Phụ bảng 12: bảng ANOVA tiêu số heo sơ sinh sống theo lứa đẻ Analysis of Variance for SHCSSCST Source DF SS MS LUA 137.61 22.93 Error 419 3189.69 7.61 Total 425 3327.30 F 3.01 P 0.007 Phụ bảng 13: bảng ANOVA tiêu số heo sơ sinh sống điều chỉnh Analysis of Variance for SHCSSCSD Source DF SS MS NHOM GIO 79.90 15.98 Error 420 3177.20 7.56 Total 425 3257.09 F 2.11 P 0.063 Phụ bảng 14: bảng ANOVA tiêu số heo chọn ni theo nhóm giống Analysis of Variance for SHCCN Source DF SS MS NHOM GIO 70.69 14.14 Error 420 3156.45 7.52 Total 425 3227.14 F 1.88 P 0.096 Phụ bảng 15: bảng ANOVA tiêu số heo chọn nuôi theo lứa đẻ Analysis of Variance for SHCCNTL Source DF SS MS LUA 115.43 19.24 Error 419 3111.71 7.43 Total 425 3227.14 F 2.59 64 P 0.018 Phụ bảng 16: bảng ANOVA tiêu số heo giao ni theo nhóm giống Analysis of Variance for SHCGN Source DF SS MS NHOM GIO 18.36 3.67 Error 141 412.18 2.92 Total 146 430.54 F 1.26 P 0.286 Phụ bảng 17: bảng ANOVA tiêu số heo giao nuôi theo lứa đẻ Analysis of Variance for SHCGNTL Source DF SS MS lua2 19.18 3.20 Error 140 411.36 2.94 Total 146 430.54 F 1.09 P 0.372 Phụ bảng 18: bảng ANOVA tiêu trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống theo nhóm giống Analysis of Variance for TLTOHCCN Source DF SS MS NHOM GIO 141.2 28.2 Error 420 8741.1 20.8 Total 425 8882.4 F 1.36 P 0.239 Phụ bảng 19: bảng ANOVA tiêu trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống theo lứa đẻ Analysis of Variance for TLTOHCCN Source DF SS MS LUA 566.8 94.5 Error 419 8315.6 19.8 Total 425 8882.4 F 4.76 P 0.000 Phụ bảng 20: bảng ANOVA tiêu trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống theo nhóm giống Analysis of Variance for TLBQHCCN Source DF SS MS NHOM GIO 0.2747 0.0549 Error 420 29.5628 0.0704 Total 425 29.8376 F 0.78 P 0.564 Phụ bảng 21: bảng ANOVA tiêu trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống theo lứa đẻ Analysis of Variance for TLBQHCCN Source DF SS MS LUA 1.7116 0.2853 Error 419 28.1260 0.0671 Total 425 29.8376 F 4.25 65 P 0.000 Phụ bảng 22: bảng ANOVA tiêu tuổi cai sữa theo nhóm giống Analysis of Variance for TCSHC Source DF SS MS NHOM GIO 76.09 15.22 Error 420 3823.53 9.10 Total 425 3899.62 F 1.67 P 0.140 Phụ bảng 23: bảng ANOVA tiêu tuổi cai sữa theo lứa đẻ Analysis of Variance for TCSHCTL Source DF SS MS LUA 50.17 8.36 Error 419 3849.45 9.19 Total 425 3899.62 F 0.91 P 0.487 Phụ bảng 24: bảng ANOVA tiêu số heo cai sữa theo nhóm giống Analysis of Variance for SHCCS Source DF SS MS NHOM GIO 25.47 5.09 Error 420 1087.47 2.59 Total 425 1112.94 F 1.97 P 0.082 Phụ bảng 25: bảng ANOVA tiêu số heo cai sữa theo nhóm lứa đẻ Analysis of Variance for SHCCSTL Source DF SS MS LUA 5.79 0.96 Error 419 1107.15 2.64 Total 425 1112.94 F 0.37 P 0.901 Phụ bảng 26: bảng ANOVA tiêu trọng lượng tồn ổ heo cai sữa theo nhóm giống Analysis of Variance for TLTOHCCS Source DF SS MS NHOM GIO 766 153 Error 420 59607 142 Total 425 60373 F 1.08 P 0.371 Phụ bảng 27: bảng ANOVA tiêu trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo lứa đẻ Analysis of Variance for TLTOHCCS Source DF SS MS LUA 203 34 Error 419 60170 144 Total 425 60373 F 0.24 66 P 0.965 Phụ bảng 28: bảng ANOVA tiêu trọng lượng bình quân heo cai sữa theo nhóm giống Analysis of Variance for TLBQHCCS Source DF SS MS NHOM GIO 3.819 0.764 Error 420 176.930 0.421 Total 425 180.749 F 1.81 P 0.109 Phụ bảng 29: bảng ANOVA tiêu trọng lượng bình quân heo cai sữa theo lứa đẻ Analysis of Variance for TLBQHCCS Source DF SS MS LUA 1.310 0.218 Error 419 179.439 0.428 Total 425 180.749 F 0.51 P 0.801 Phụ bảng 30: bảng ANOVA tiêu trọng lượng toàn ổ heo cai sữa diều chỉnh Analysis of Variance for TLTOHCCS Source DF SS MS NHOM GIO 131.8 26.4 Error 141 11931.0 84.6 Total 146 12062.8 F 0.31 P 0.905 Phụ bảng 31: bảng ANOVA tiêu trung bình khoảng cách hai lứa đẻ Analysis of Variance for TBKC2 Source DF SS MS NHOM GIO 873 175 Error 122 73172 600 Total 127 74044 F 0.29 P 0.917 Phụ bảng 32: bảng ANOVA tiêu số lứa đẻ nái năm Analysis of Variance for SLDCNTN Source DF SS MS NHOM GIO 0.1954 0.0391 Error 122 10.0827 0.0826 Total 127 10.2780 F 0.47 P 0.796 Phụ bảng 33: bảng ANOVA tiêu số heo cai sữa nái năm Analysis of Variance for shccsntn Source DF SS MS NHOM GIO 17.7 3.5 Error 122 1354.2 11.1 Total 127 1371.9 F 0.32 67 P 0.900 Phụ bảng 34: bảng ANOVA số SPI One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SPI Source DF SS NHOM GIO 3170 Error 141 88047 Total 146 91217 MS 634 624 F 1.02 68 P 0.411 ... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** HUỲNH HỮU CHINH KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NI HEO PHƯỚC... VĂN CHÍNH Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Huỳnh Hữu Chinh Tên luận văn: “Khảo sát số tiêu sinh sản nhóm giống heo nái Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Phước Long”... gian thực tập tốt nghiệp ♣ Cảm ơn Các bạn lớp động viên, giúp đỡ suốt thời gian học tập Huỳnh Hữu Chinh iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát số tiêu sinh sản nhóm giống heo nái Xí Nghiệp Chăn
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO PHƯỚC LONG , KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO PHƯỚC LONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay