THỬ NGHIỆM NUÔI HÀU DÀY (Crassostrea ariakensis Fujita và Wakiya, 1929) VÀ VỌP SÔNG (Geloina coaxans Gmelin, 1791) TRONG AO NUÔI TÔM TẠI XÃ LÝ NHƠN, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

81 9 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THỬ NGHIỆM NUÔI HÀU DÀY (Crassostrea ariakensis Fujita Wakiya, 1929) VỌP SÔNG (Geloina coaxans Gmelin, 1791) TRONG AO NUÔI TÔM TẠI NHƠN, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: HỒ THỊ HỒNG MAI Ngành: NI TRỒNG THỦY SẢN Niên khóa: 2008 – 2010 Tp Hồ Chí Minh Tháng 08/2010 THỬ NGHIỆM NUÔI HÀU DÀY (Crassostrea ariakensis Fujita Wakiya, 1929) VỌP SÔNG (Geloina coaxans Gmelin, 1791) TRONG AO NUÔI TÔM TẠI NHƠN, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả HỒ THỊ HỒNG MAI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN VĂN TRAI Tp Hồ Chí Minh Tháng 08/2010 i LỜI CẢM TẠ Kính dâng lên cha mẹ lời biết ơn sâu sắc Chúng xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu nhà trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Q Thầy, Cơ Khoa Thủy Sản tận tình dạy dỗ chúng tơi suốt q trình học tập trường Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Văn Trai tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên chúng tơi hồn thành đề tài Gia đình anh Hòa, Ba Nhơn, Huyện Cần Giờ tận tình giúp đỡ tạo điều thuận lợi cho thực đề tài Bạn Châu Điền Minh Phụng, Dương Thị Phi Ni bạn lớp giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài Do thời gian, kiến thức chun ngành hạn chế nên q trình thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp khơng tránh thiếu sót, kính mong nhận đóng góp xây dựng quý thầy cô bạn ii TĨM TẮT Đề tài “Thử nghiệm ni hàu dày (Crassostrea ariakensis Fujita Wakiya, 1929) vọp sông (Geloina coaxans Gmelin, 1791) ao nuôi tôm Nhơn, huyện Cần Giờ Tp HCM” thực từ tháng 4/2010 đến tháng 7/2010, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh Đề tài gồm nội dung: Nội dung 1: thí nghiệm thích nghi hàu ao nuôi tôm thẻ chân trắng Hàu thả rổ nhựa (40x25x15 cm) treo ao nuôi tôm thẻ chân trắng gần quạt nước ống cấp nước cho ao ni Hàu giống có nguồn gốc tự nhiên, có kích thước trung bình 65,67 ± 19,9 g Kết sau tuần nuôi: Các tiêu chất lượng nước (pH, độ trong, độ mặn hàm lượng oxy hòa tan) ao tơm có thả hàu thí nghiệm nhìn chung nằm khoảng thích hợp cho hàu sống phát triển Tuy nhiên nhiệt độ nước ao ni thí nghiệm (31,2 - 33,2 0C) cao so với nhiệt độ thích hợp (20 – 30 0C) cho phát triển hàu nên gây bất lợi cho tỉ lệ sống thấp (68,89 % sau tháng ni) Sau tuần thí nghiệm, hàu có gia tăng trọng lượng có ý nghĩa so với hàu thả nuôi ban đầu, đồng thời độ béo hàu tăng đáng kể so với lúc thả Điều cho thấy hàu sống tốt mơi trường ao ni tơm Nội dung 2: thí nghiệm thích nghi vọp ao ni tơm thẻ chân trắng Thí nghiệmnghiệm thức, vọp ni khay (35x25x10 cm), đặt đáy ao tôm ao tơm với vị trí khác nhau: nghiệm thức bố trí xa máy quạt nước 25 m (NTI), nghiệm thức bố trí trước máy quạt nước m (NTII), nghiệm thức bố trí sau máy quạt nước m (NTIII), nghiệm thức lặp lại lần Vọp thí nghiệm có nguồn gốc tự nhiên trọng lượng ban đầu 35,36 ± 6,37 g Kết sau tuần nuôi: Các tiêu chất lượng nước (nhiệt độ, pH, độ trong, oxy hòa tan) ao tơm nằm khoảng thích hợp cho vọp sống phát triển Nhưng độ mặn ao iii ni thí nghiệm vọp giảm đột ngột thí nghiệm gặp vào mùa mưa nên ảnh hưởng đến phát triển vọp Sau tuần thí nghiệm, vọp nghiệm thức II có gia tăng trọng lượng có ý nghĩa so với nghiệm thức I lần đo 3, nhiên độ béo vọp nghiệm thức có khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê Như vậy, vọp nghiệm thức II tăng trưởng tốt lại không khác biệt có ý nghĩa với nghiệm thức III Điều cho thấy vọp ni vị trí gần quạt nước (kể trước lẫn sau quạt nước) có tốc độ tăng trưởng tốt so với vị trí xa quạt Tỷ lệ sống nghiệm thức 100 % khoảng thời gian thí nghiệm cho thấy vọp hồn tồn thích ứng với điều kiện ni ghép với ao tôm iv MỤC LỤC Đề mục Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách bảng biểu vii Danh sách đồ thị viii Danh sách hình ix Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình ni nhuyễn thể mảnh vỏ giới Việt Nam 2.2 Sơ lược hàu dày Crassostrea ariakensis Fujita Wakiya, 1929 2.3 Sơ lược vọp sông Geloina coaxans (Gmelin, 1791) 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng nhuyễn thể mảnh vỏ 12 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Nội dung 16 3.2 Phương pháp nghiên cứu 16 3.2.1 Thời gian địa điểm 16 3.2.2 Dụng cụ thí nghiệm 16 3.2.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm 16 3.2.3.1 Sự thích nghi hàu ao tơm thẻ chân trắng thâm canh 16 3.2.3.2 Sự thích nghi vọp ao tôm thẻ chân trắng thâm canh 17 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 21 4.1 Khả thích nghi hàu dày (Crassostrea ariakensis Fujita Wakiya, 1929) ao tôm thẻ chân trắng thâm canh 21 4.1.1 Biến động số yếu tố môi trường ao tơmhàu thí nghiệm 21 v 4.1.2 Kết sinh trưởng hàu 24 4.2 Khả thích nghi vọp sơng Geloina coaxans (Gmelin, 1791) ao tôm thẻ chân trắng thâm canh 30 4.2.1 Biến động số yếu tố môi trường ao tơm có thả vọp thí nghiệm 30 4.2.2 Kết sinh trưởng vọp 33 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng Nội dung Trang 4.1 Môi trường nước ao tơm ni hàu thí nghiệm từ tháng - tháng 4.2 Giá trị trung bình tiêu chất lượng nước ao tơm 22 có ni hàu thí nghiệm 22 4.3 Kích cỡ hàu thí nghiệm qua lần đo 25 4.4 Độ béo hàu sau thí nghiệm 27 4.5 Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối tiêu kích thước trọng lượng hàu thí nghiệm 28 4.6 Tỷ lệ sống hàu qua lần kiểm tra 29 4.7 Môi trường nước ao tơm ni vọp thí nghiệm từ tháng - tháng 30 4.8 Giá trị trung bình tiêu chất lượng nước ao tơm có thả vọp thí nghiệm 31 4.9 Kích cỡ ban đầu vọp thí nghiệm 33 4.10 Chiều dài vọp thí nghiệm qua lần đo 34 4.11 Chiều rộng vọp thí nghiệm qua lần đo 35 4.12 Chiều cao vọp thí nghiệm qua lần đo 36 4.13 Trọng lượng vọp thí nghiệm qua lần đo 37 4.14 Độ béo vọp thí nghiệm qua lần đo 39 4.15 Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối tiêu kích thước trọng lượng vọp thí nghiệm 40 vii DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ Đồ thị Nội dung Trang 4.1 Sự tăng trưởng chiều dài hàu thí nghiệm 25 4.2 Sự tăng trưởng chiều rộng hàu thí nghiệm 26 4.3 Sự tăng trưởng chiều cao hàu thí nghiệm 26 4.4 Sự tăng trưởng trọng lượng hàu thí nghiệm 27 4.5 Độ béo hàu thí nghiệm 28 4.6 Tỷ lệ sống hàu qua lần đo 29 4.7 Biến động số yếu tố mơi trường nước ao tơm có thả vọp 31 4.8 Sự tăng trưởng chiều dài vọp thí nghiệm 34 4.9 Sự tăng trưởng chiều rộng vọp thí nghiệm 35 4.10 Sự tăng trưởng chiều cao vọp thí nghiệm 37 4.11 Sự tăng trưởng trọng lượng vọp thí nghiệm 38 4.12 Độ béo vọp thí nghiệm 39 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH Hình Nội dung Trang 2.1 Hàu dày (Crassostrea ariakensis) 2.2 Vọp sông (Geloina coaxans) 3.1 Cách đo tiêu kích thước 19 4.1 Ao tôm nuôi hàu thử nghiệm 21 4.2 Ao tơm ni vọp thí nghiệm 30 ix PHỤ LỤC CÁC CHỈ TIÊU KÍCH THƯỚC VỌP SƠNG QUA CÁC LẦN ĐO Lần STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 R (mm) D (mm) C (mm) W (g) Wm (g) 55 49 27 34,6 3,6 55 51 27 364 4,8 54 48 23 26,0 3,8 51 50 26 35,6 4,4 53 52 28 48,0 6,2 51 48 24 29,6 3,8 56 51 26 36,2 5,2 57 52 29 49,0 6,2 58 54 26 44,0 5,0 53 51 27 36,8 3,8 51 47 25 28,6 3,2 49 45 23 27,8 3,0 54 50 25 33,0 4,8 53 49 25 33,8 4,6 52 48 26 26,0 4,8 53 50 26 34,8 4,8 56 51 26 38,2 4,4 53 50 26 34,6 3,8 57 50 27 39,4 5,4 53 51 26 34,8 4,2 53,7±2,34 49,85±2,01 25,9±1,48 35,36±6,37 4,49±0,87 Wv (g) 17,5 17,8 13,1 17,6 22,9 14,9 17,5 23,4 21,5 18,5 14,7 14,4 16,1 16,6 12,6 17,0 18,9 17,4 19,0 17,3 17,44±2,86 PHỤ LỤC (TIẾP THEO) Lần NT STT I R D C W STT R D C W STT R D C W 56 53 27 50 55 51 28 45 49 53 25 40 53 49 26 40 55 51 26 45 60 54 28 55 50 46 24 35 50 50 26 45 50 49 26 40 55 51 26 45 50 44 25 35 55 54 29 55 50 48 25 40 53 48 25 40 53 48 25 40 49 46 23 35 55 52 28 50 55 51 26 45 54 51 26 40 57 54 28 50 54 50 28 45 53 51 25 40 53 47 25 40 52 49 25 40 56 51 27 45 56 50 26 45 56 51 27 45 10 51 49 24 35 10 50 45 25 35 10 54 50 27 45 11 54 49 26 45 11 55 51 25 45 11 51 48 25 40 12 54 52 27 45 12 57 54 28 55 12 53 47 26 40 13 54 49 25 40 13 56 52 27 50 13 50 48 25 35 14 57 53 27 50 14 55 50 27 45 14 54 51 26 45 15 59 52 29 55 15 49 45 23 30 15 51 48 25 35 16 52 48 24 35 16 54 49 26 45 16 59 53 29 55 17 54 50 26 45 17 55 50 25 45 17 56 51 28 50 18 48 45 24 35 18 52 48 30 50 18 52 47 25 40 19 55 52 26 45 19 51 54 28 50 19 46 44 24 30 20 52 46 25 35 20 57 53 27 50 20 55 51 26 45 21 54 47 25 36 21 54 50 25 40 21 54 47 25 40 22 57 53 27 50 22 57 53 28 50 22 55 52 26 45 23 51 46 24 40 23 54 50 25 40 23 53 49 25 40 24 47 43 22 30 24 52 49 25 40 24 52 48 24 40 25 50 46 24 35 25 56 52 27 50 25 57 49 26 45 26 53 49 26 40 26 52 48 25 40 26 48 43 23 30 27 57 52 28 50 27 53 48 24 40 27 57 53 27 55 28 54 48 27 40 28 60 53 27 50 28 48 43 23 30 29 53 49 24 40 29 53 49 26 55 29 52 49 25 40 30 50 46 26 35 30 55 49 26 45 30 53 48 25 40 TB 53,07 49 25,5 41,03 54,03 49,97 26,2 44,83 53,13 49,27 25,8 42,33 II III PHỤ LỤC (TIẾP THEO) Lần NT STT I R D C W STT R D C W STT 56 53 27 45 53 51 26 40 55 50 26 40 61 53 28 55 51 26 40 55 50 24 53 50 25 35 56 51 55 54 28 50 57 55 49 26 40 53 50 27 45 54 52 27 45 II R III D C W 55 48 26 40 50 54 51 27 40 40 56 50 27 45 27 45 52 48 29 50 54 29 55 61 57 28 55 58 52 26 45 57 51 26 40 55 49 26 40 59 54 29 55 60 54 29 55 55 51 26 40 56 49 26 40 53 51 25 40 54 52 27 45 10 55 51 26 40 10 57 54 27 50 10 51 48 24 35 11 51 49 30 50 11 59 51 26 45 11 59 55 27 45 12 58 56 29 55 12 52 49 25 35 12 55 52 25 40 13 54 53 25 40 13 57 53 27 50 13 56 52 25 40 14 55 53 27 45 14 55 50 26 40 14 58 54 27 55 15 54 49 26 40 15 55 52 27 50 15 56 54 28 50 16 51 50 25 35 16 59 53 28 55 16 50 48 25 35 17 55 51 26 40 17 52 50 25 35 17 56 53 27 45 18 52 48 25 35 18 54 50 28 45 18 55 53 26 50 19 52 50 26 40 19 54 48 27 40 19 56 51 26 45 20 50 49 24 35 20 53 52 26 40 20 53 50 24 35 21 54 53 26 40 21 55 50 28 45 21 54 50 27 45 22 55 51 26 40 22 60 53 31 60 22 53 48 25 35 23 53 49 24 35 23 56 52 26 40 23 55 53 25 40 24 55 54 26 45 24 58 55 28 55 24 53 49 27 45 25 56 53 27 45 25 57 54 28 50 25 57 53 27 45 26 59 56 28 55 26 55 52 27 45 26 52 48 24 35 27 53 49 25 40 27 55 54 26 40 27 54 52 25 40 28 51 42 24 35 28 54 52 25 35 28 55 51 27 45 29 58 55 26 45 29 56 55 29 55 29 56 52 27 50 30 55 49 26 40 30 57 52 28 50 30 54 47 26 40 TB 54,27 50,93 26,2 41,83 55,93 51,87 26,9 45,67 55,03 51,17 26,3 43,5 PHỤ LỤC (TIẾP THEO) Lần NT STT R I II III D C W STT R D C W STT R D C W 59 54 27 55 62 55 29 60 54 50 25 40 53 51 26 40 60 54 28 55 57 55 28 50 58 56 28 55 50 49 26 40 56 52 27 45 53 52 26 40 54 51 25 40 58 53 28 50 53 48 24 35 58 53 28 50 56 52 27 45 53 50 25 40 58 56 29 55 56 51 29 50 55 53 26 45 56 50 26 40 58 53 32 65 54 49 26 40 57 52 27 45 56 53 26 45 53 47 25 35 58 52 27 45 57 54 27 50 10 60 56 27 50 10 60 55 30 55 10 56 52 27 45 11 55 52 27 45 11 60 54 28 50 11 54 51 26 40 12 58 53 27 50 12 55 50 26 40 12 55 50 27 45 13 56 52 30 55 13 52 52 27 45 13 54 51 26 40 14 55 51 26 40 14 59 57 28 60 14 54 52 25 40 15 54 53 26 40 15 55 54 27 45 15 52 49 24 35 16 51 48 24 35 16 52 49 24 35 16 54 50 28 45 17 53 52 27 40 17 55 49 26 40 17 56 49 26 40 18 54 49 27 40 18 57 54 27 50 18 55 54 26 40 19 49 48 25 35 19 54 52 26 40 19 59 53 29 55 20 55 49 26 40 20 59 57 32 60 20 56 53 28 50 21 59 52 28 55 21 57 52 27 50 21 55 50 26 40 22 56 50 25 45 22 54 51 27 40 22 57 50 27 50 23 52 50 31 50 23 53 48 25 40 23 54 53 27 45 24 55 49 26 40 24 56 52 27 45 24 56 52 28 50 25 56 54 27 45 25 52 50 25 40 25 52 48 25 40 26 51 48 25 40 26 52 48 25 35 26 53 51 26 40 27 56 56 28 50 27 59 51 27 50 27 52 47 24 35 28 56 53 27 50 28 54 47 26 45 28 55 50 25 40 29 52 49 25 35 29 55 50 26 40 29 56 52 27 45 30 53 53 27 45 30 58 54 28 50 30 55 50 27 40 TB 54,57 51,23 26,47 43,67 56,03 51,93 26,97 46,17 55,27 51,33 26,77 44,67 PHỤ LỤC (TIẾP THEO) Lần NT STT I II W STT III R D C R D C W STT R D C W 58 53 27 45 60 56 30 60 54 49 26 40 55 52 26 40 62 54 28 55 57 54 28 50 60 57 29 60 54 50 26 45 56 52 27 45 55 53 26 45 58 57 25 45 57 55 28 50 51 49 25 40 58 53 29 55 56 52 27 45 54 50 25 40 57 55 29 50 57 52 29 50 55 53 26 45 56 55 26 45 58 53 32 65 55 49 25 40 54 51 26 40 56 53 26 45 53 47 25 35 54 50 26 35 57 53 27 50 10 54 50 26 40 10 60 57 30 60 10 56 52 27 45 11 56 54 27 50 11 60 55 28 55 11 54 53 26 40 12 55 53 27 45 12 54 49 27 40 12 55 50 27 45 13 58 52 29 55 13 53 53 28 50 13 52 49 26 40 14 55 52 26 40 14 57 55 27 50 14 52 50 25 35 15 54 53 27 45 15 55 54 27 45 15 54 51 25 40 16 51 48 24 35 16 53 50 24 40 16 56 53 29 50 17 53 52 28 45 17 56 49 27 45 17 56 49 26 40 18 54 50 27 40 18 55 53 28 50 18 54 50 27 45 19 50 49 26 40 19 59 53 32 65 19 60 54 31 60 20 52 49 26 40 20 56 50 27 45 20 57 55 28 55 21 58 52 27 45 21 57 54 29 50 21 55 50 26 40 22 56 50 28 45 22 55 50 26 45 22 57 50 27 50 23 54 52 31 55 23 50 46 25 35 23 54 53 27 45 24 56 49 27 40 24 56 52 27 45 24 56 53 29 55 25 56 55 28 50 25 53 50 25 40 25 52 48 25 40 26 52 49 24 35 26 58 50 26 45 26 59 55 26 45 27 57 56 28 50 27 57 52 27 45 27 52 48 24 35 28 56 53 27 50 28 53 49 26 40 28 55 50 25 40 29 52 49 26 40 29 57 52 25 45 29 56 52 27 45 30 55 54 27 45 30 57 54 27 50 30 58 52 28 55 TB 54,67 51,47 26,67 44,0 56,13 52,27 27,1 47,17 55,6 51,67 27,03 46,17 Ghi chú: D: chiều dài (mm) R: chiều rộng (mm) C: chiều cao (mm) W: trọng lượng toàn thân (g) Wm: trọng lượng phần mềm (g) Wv: trọng lượng vỏ (g) PHỤ LỤC (TIẾP THEO) Lần đo STT NT I 10 Trung bình STT NT II 10 Trung bình STT NT III 10 Trung bình R 56 55 51 53 54 56 54 51 58 55 54,3 R 57 51 59 55 57 54 56 59 50 55 55,3 R 51 58 56 56 58 57 56 50 52 54 54,8 D 53 50 47 49 50 52 50 48 56 53 50,8 D 55 46 55 50 54 50 53 57 45 52 51,7 D 47 55 50 53 52 53 55 48 47 52 51,2 C 27 26 24 26 25 26 26 24 28 29 26,1 C 28 25 32 26 27 25 26 29 24 27 26,9 C 25 28 27 28 29 26 27 25 24 24 26,3 W 44,6 41,6 30,6 41,4 37,0 39,0 38,4 32,6 45,8 50,8 40,18 W 49,8 31,6 65,0 41,2 47,0 37,0 42,6 55,2 31,4 43,6 44,44 W 34,2 50,4 38,2 47,4 51,8 45,6 49,8 32,8 30,2 37,8 41,82 Wm 4,4 4,2 3,6 3,6 4,0 4,2 4,0 3,6 4,6 5,4 4,16 Wm 5,2 3,6 7,0 4,6 4,6 4,2 4,0 6,0 2,4 4,6 4,62 Wm 3,6 4,4 3,8 3,6 5,0 4,6 5,0 4,1 3,8 4,0 4,19 Wv 22,4 19,8 14,4 21,2 19,0 21,2 19,6 16,2 20,4 24,2 19,84 Wv 21,4 15,2 36,0 17,4 23,2 17,4 21,8 26,4 16,0 22,0 21,68 Wv 16,0 24,2 18,4 23,4 24,8 23,4 23,6 19,2 14,4 16,8 20,42 PHỤ LỤC (TIẾP THEO) Lần đo STT NT I 10 Trung bình STT NT II 10 Trung bình STT NT III 10 Trung bình R 55 59 57 57 52 56 56 56 55 53 55,6 R 60 58 61 59 53 57 54 58 60 59 57,9 R 60 56 59 55 53 57 50 58 54 57 55,9 D 52 55 53 54 48 52 53 50 49 50 51,6 D 54 56 54 53 52 51 49 53 56 54 53,2 D 55 51 55 51 50 51 49 54 52 53 52,1 C 27 29 26 28 25 27 26 27 28 24 26,7 C 28 28 29 27 27 26 25 27 33 28 27,8 C 30 27 29 26 30 26 25 26 27 25 27,1 W 40,2 57,2 45,4 48,6 36,2 39,6 42,8 43,2 46,0 35,4 43,46 W 50,2 50,6 55,0 45,8 45,2 45,0 35,4 40,6 66,0 47,2 48,1 W 63,2 39,4 50,0 40,6 48,4 41,8 33,0 43,8 52,0 38,4 45,06 Wm 4,6 5,2 4,2 5,0 4,2 5,8 4,6 4,0 4,8 4,0 4,64 Wm 5,6 5,4 6,2 5,0 4,8 4,4 4,0 4,2 7,2 4,8 5,16 Wm 6,8 3,8 5,0 3,6 5,8 4,4 3,4 5,2 5,2 4,2 4,74 Wv 20,0 31,0 22,2 24,6 18,0 18,0 21,6 21,4 24,6 17,0 21,84 Wv 22,8 23,6 27,2 22,4 21,2 20,8 15,8 17,8 37,2 21,8 23,06 Wv 37,4 17,8 26,0 18,0 26,8 20,8 14,2 19,8 26,2 18,4 22,54 PHỤ LỤC BẢNG TÍNH CÁC CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM BẰNG PHÂN TÍCH SO SÁNH PHƯƠNG SAI One-way ANOVA - Các tiêu Hàu Sự tăng trưởng chiều dài One-way ANOVA: D versus Lần đo Analysis of Variance for D Source DF SS MS F P Lần đo 102.7 51.3 0.61 0.548 Error 87 7369.9 84.7 Total 89 7472.6 Sự tăng trưởng chiều rộng One-way ANOVA: R versus Lần đo Analysis of Variance for R Source DF SS MS F P Lần đo 53 26 0.26 0.774 Error 87 8964 103 Total 89 9017 Sự tăng trưởng chiều cao One-way ANOVA: C versus Lần đo Analysis of Variance for C Source DF SS MS F P Lần đo 297.6 148.8 4.96 0.009 Error 87 2610.5 30.0 Total 89 2908.1 Sự tăng trưởng trọng lượng One-way ANOVA: W versus Lần đo Analysis of Variance for W Source DF SS MS F P Lần đo 4584 2292 7.47 0.001 Error 87 26678 307 Total 89 31262 Độ béo One-way ANOVA: IC versus Lần đo Analysis of Variance for IC Source DF SS MS F P Lần đo 0.002507 0.002507 4.50 0.039 Error 48 0.026774 0.000558 Total 49 0.029281 - Các tiêu Vọp Sự tăng trưởng chiều dài qua lần đo One-way ANOVA: D versus NT Lần 2: Analysis of Variance for D Source DF SS MS F P NT 14.96 7.48 0.98 0.378 Error 87 660.83 7.60 Total 89 675.79 One-way ANOVA: D versus NT Lần 3: Analysis of Variance for D Source DF SS MS F P NT 14.16 7.08 1.21 0.302 Error 87 507.50 5.83 Total 89 521.66 One-way ANOVA: D versus NT Lần 4: Analysis of Variance for D Source DF SS MS F P NT 8.60 4.30 0.75 0.476 Error 87 499.90 5.75 Total 89 508.50 One-way ANOVA: D versus NT Lần 5: Analysis of Variance for D Source DF SS MS F P NT 10.40 5.20 0.89 0.416 Error 87 510.00 5.86 Total 89 520.40 Sự tăng trưởng chiều rộng qua lần đo One-way ANOVA: R versus NT Lần 2: Analysis of Variance for R Source DF SS MS F P NT 17.49 8.74 1.04 0.356 Error 87 728.30 8.37 Total 89 745.79 One-way ANOVA: R versus NT Lần 3: Analysis of Variance for R Source DF SS MS F P NT 46.82 23.41 4.40 0.015 Error 87 463.00 5.32 Total 89 509.82 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ I 30 54.167 2.119 ( * -) II 30 55.933 2.392 ( -* ) III 30 55.033 2.399 ( -* ) -+ -+ -+ Pooled StDev = 2.307 54.0 55.0 56.0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0194 Critical value = 3.37 Intervals for (column level mean) - (row level mean) I II -3.186 -0.347 III -2.286 0.553 II -0.519 2.319 One-way ANOVA: R versus NT Lần 4: Analysis of Variance for R Source DF SS MS F P NT 32.29 16.14 2.60 0.080 Error 87 540.20 6.21 Total 89 572.49 One-way ANOVA: R versus NT Lần 5: Analysis of Variance for R Source DF SS MS F P NT 33.07 16.53 3.01 0.054 Error 87 477.33 5.49 Total 89 510.40 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ -I 30 54.667 2.309 ( * -) II 30 56.133 2.636 ( -* ) III 30 55.600 2.044 ( * ) + -+ -+ -+ -Pooled StDev = 2.342 54.0 55.0 56.0 57.0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0194 Critical value = 3.37 Intervals for (column level mean) - (row level mean) I II -2.908 -0.025 III -2.375 0.508 II -0.908 1.975 Sự tăng trưởng chiều cao qua lần đo One-way ANOVA: C versus NT Lần 2: Analysis of Variance for C Source DF SS MS F P NT Error Total 7.40 3.70 1.57 0.214 87 205.10 2.36 89 212.50 One-way ANOVA: C versus NT Lần 3: Analysis of Variance for C Source DF SS MS F P NT 10.07 5.03 2.51 0.087 Error 87 174.33 2.00 Total 89 184.40 One-way ANOVA: C versus NT Lần 4: Analysis of Variance for C Source DF SS MS F P NT 3.80 1.90 0.73 0.484 Error 87 225.80 2.60 Total 89 229.60 One-way ANOVA: C versus NT Lần 5: Analysis of Variance for C Source DF SS MS F P NT 3.27 1.63 0.58 0.564 Error 87 246.33 2.83 Total 89 249.60 Sự tăng trưởng trọng lượng qua lần đo One-way ANOVA: W versus NT Lần 2: Analysis of Variance for W Source DF SS MS F P NT 223.8 111.9 2.81 0.066 Error 87 3469.8 39.9 Total 89 3693.6 One-way ANOVA: W versus NT Lần 3: Analysis of Variance for W Source DF SS MS F P NT 221.7 110.8 2.91 0.060 Error 87 3318.3 38.1 Total 89 3540.0 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ -I 30 41.833 5.490 ( * ) II 30 45.667 6.915 ( * ) III 30 43.500 6.039 ( * ) + -+ -+ -+ -Pooled StDev = 6.176 40.0 42.5 45.0 47.5 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0194 Critical value = 3.37 Intervals for (column level mean) - (row level mean) I II -7.633 -0.033 III -5.467 2.133 II -1.633 5.967 One-way ANOVA: W versus NT Lần 4: Analysis of Variance for W Source DF SS MS F P NT 95.0 47.5 1.05 0.354 Error 87 3927.5 45.1 Total 89 4022.5 One-way ANOVA: W versus NT Lần 5: Analysis of Variance for W Source DF SS MS F P NT 157.2 78.6 1.71 0.186 Error 87 3988.3 45.8 Total 89 4145.6 Độ béo qua lần đo One-way ANOVA: IC versus NT Lần 2: Analysis of Variance for IC Source DF SS MS F P NT 0.000067 0.000033 0.08 0.920 Error 27 0.010706 0.000397 Total 29 0.010773 One-way ANOVA: IC versus NT Lần 3: Analysis of Variance for IC Source DF SS MS F P NT 0.000394 0.000197 0.51 0.606 Error 27 0.010395 0.000385 Total 29 0.010789 Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối trọng lượng One-way ANOVA: UW/Ut versus NT Analysis of Variance for UW/Ut Source DF SS MS F P NT 2.457 1.228 1.71 0.186 Error 87 62.318 0.716 Total 89 64.774 Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối chiều dài One-way ANOVA: UD/Ut versus NT Analysis of Variance for UD/Ut Source DF SS MS F P NT 0.5167 0.2583 3.01 0.054 Error 87 7.4583 0.0857 Total 89 7.9750 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ I 30 0.1208 0.2887 ( * ) II 30 0.3042 0.3295 ( * ) III 30 0.2375 0.2555 ( * ) -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.2928 0.12 0.24 0.36 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0194 Critical value = 3.37 Intervals for (column level mean) - (row level mean) I II -0.3635 -0.0032 III -0.2968 0.0635 II -0.1135 0.2468 Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối chiều rộng One-way ANOVA: UR/Ut versus NT Analysis of Variance for UR/Ut Source DF SS MS F P NT 0.1625 0.0812 0.89 0.416 Error 87 7.9688 0.0916 Total 89 8.1313 Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối chiều cao One-way ANOVA: UC/Ut versus NT Analysis of Variance for UC/Ut Source DF SS MS F P NT 0.0510 0.0255 0.58 0.564 Error 87 3.8490 0.0442 Total 89 3.9000 ... chung nằm khoảng thích hợp cho hàu sống phát triển Tuy nhiên nhiệt độ nước ao ni thí nghiệm (31,2 - 33,2 0C) cao so với nhiệt độ thích hợp (20 – 30 0C) cho phát triển hàu nên gây bất lợi cho tỉ lệ... vỏ khoảng 10cm khoảng năm C gigas tăng trưởng nhanh C ariakensis đặt túi lưới treo giàn nuôi vùng triều vịnh Tomales, California (miền trung California), C ariakensis tăng lên khoảng cm khoảng... Crassostrea, Mercenaria Mytilus nhằm xác định khoảng nhiệt độ tối ưu cho sinh trưởng nhiệt độ trú đông Một số nghiên cứu khác nêu lên khoảng nhiệt độ tối ưu cho sinh trưởng Crassostrea virginica, Mercenaria
- Xem thêm -

Xem thêm: THỬ NGHIỆM NUÔI HÀU DÀY (Crassostrea ariakensis Fujita và Wakiya, 1929) VÀ VỌP SÔNG (Geloina coaxans Gmelin, 1791) TRONG AO NUÔI TÔM TẠI XÃ LÝ NHƠN, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , THỬ NGHIỆM NUÔI HÀU DÀY (Crassostrea ariakensis Fujita và Wakiya, 1929) VÀ VỌP SÔNG (Geloina coaxans Gmelin, 1791) TRONG AO NUÔI TÔM TẠI XÃ LÝ NHƠN, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay