XÁC ĐỊNH SỐ LẦN CHO ĂN THÍCH HỢP VỚI LƯỢNG ĂN TỐI ĐA TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus)

63 1 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH SỐ LẦN CHO ĂN THÍCH HỢP VỚI LƯỢNG ĂN TỐI ĐA TRÊN TRA (Pangasianodon hypophthalmus) Sinh viên thực hiện: DƯƠNG THỊ PHI NI Ngành: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Niên khóa: 2008 – 2010 Tháng 8/2010   XÁC ĐỊNH SỐ LẦN CHO ĂN THÍCH HỢP VỚI LƯỢNG ĂN TỐI ĐA TRÊN TRA (Pangasianodon hypophthalmus) Tác giả DƯƠNG THỊ PHI NI Khóa luận đệ trình để hồn tất yêu cầu cấp Kỹ sư Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN NHƯ TRÍ Tháng năm 2010 i   LỜI CẢM TẠ Tôi xin chân thành cảm tạ: - Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Thủy Sản, tất Quý Thầy Cô truyền đạt kiến thức cho suốt trình học tập trường - TS Nguyễn Như Trí hết lòng hướng dẫn cho tơi suốt q trình thực tập tốt nghiệp trường - PGS TS Lê Thanh Hùng, Ths Ngô Văn Ngọc cô Võ Thị Thanh Bình hỗ trợ chúng tơi việc mua thí nghiệm tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tơi hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp thời gian thực tập Trại thực nghiệm thủy sản trường - Các anh, em Trại thực nghiệm thủy sản tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập tốt nghiệp - Các bạn Châu Điền Minh Phụng, Trang Ngọc Thanh Tùng, Hồ Thị Hồng Mai, Chử Thị Ngân, Phạm Gia Điệp, Nguyễn Huy Lâm giúp đỡ tơi tận tình q trình thực khóa luận tốt nghiệp Trại thực nghiệm Thủy sản trường - Các bạn bè thân yêu lớp LT08NT chia sẻ vui buồn thời gian học tập hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ thời gian thực tập khóa luận tốt nghiệp ii   TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Xác định số lần cho ăn thích hợp với lượng ăn tối đa tra (Pangasianodon hypophthalmus)” tiến hành Trại thực nghiệm thủy sản trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tháng đến cuối tháng năm 2010 Thí nghiệm bố trí hồn tồn ngẫu nhiên ao đất, gồm nghiệm thức, nghiệm thức lặp lại lần Nghiệm thức I cho ăn lần/ngày, nghiệm thức II cho ăn lần/ngày, nghiệm thức III cho ăn lần/ngày cho ăn với lượng tối đa Kết thu sau: - Tỷ lệ sống: Tỷ lệ sống trung bình tra nghiệm thức (NT) kết thúc thí nghiệm là: NT I 94,7%; NT II 96,0%; NT III 90,0% Tỷ lệ sống nghiệm thức sai biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P = 0,615 > 0,05) - Trọng lượng trung bình (TLTB): TLTB tra lúc bố trí thí nghiệm 3,8 gam TLTB tra NT kết thúc thí nghiệm là: NT I 146,9 gam; NT II 156,0 gam; NT III 135,2 gam TLTB nghiệm thức khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P = 0,134 > 0,05) - Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR): FCR trung bình tra NT kết thúc thí nghiệm: NT I 1,26; NT II 1,32; NT III 1,50 FCR trung bình nghiệm thức kết thúc thí nghiệm sai biệt có ý nghĩa mặt thống kê (P = 0,021 < 0,05) Cụ thể: ∗ FCR tra NT I NT II sai biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê; ∗ FCR tra NT I NT III sai biệt có ý nghĩa mặt thống kê; ∗ FCR tra NT II NT III sai biệt có ý nghĩa mặt thống kê iii   MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Danh sách bảng vi Danh sách hình vii Danh sách đồ thị vii Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt Vấn Đề Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc Điểm Sinh Học Của Tra (Pangasianodon hypophthalmus) 2.1.1 Vị trí phân loại 2.1.2 Phân bố 2.1.3 Hình thái, sinh lý 2.1.4 Đặc điểm dinh dưỡng tính ăn 2.1.5 Đặc điểm sinh trưởng .5 2.1.6 Đặc điểm sinh sản 2.2 Tổng Quan Về Dinh Dưỡng Trên Da Trơn 2.2.1 Một số nghiên cứu dinh dưỡng da trơn Mỹ 2.2.2 Một số nghiên cứu dinh dưỡng da trơn Việt Nam .9 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Thời Gian Và Địa Điểm Thực Hiện Đề Tài 12 3.2 Vật Liệu 12 3.3 Phương Pháp Nghiên Cứu .13 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 13 3.3.2 Các tiêu theo dõi .14 3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 14 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17 4.1 Một Số Yếu Tố Mơi Trường Trong Thí Nghiệm 17 4.1.1 Hàm lượng oxy hòa tan (DO) .18 iv   4.1.2 Độ pH nước 19 4.1.3 Nhiệt độ nước .21 4.1.4 Ammonia 22 4.2 Kết Quả Thí Nghiệm .22 4.2.1 Chỉ tiêu tỷ lệ sống 22 4.2.2 Chỉ tiêu trọng lượng trung bình .25 4.2.3 Chỉ tiêu hệ số chuyển đổi thức ăn 29 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 33 5.1 Kết Luận 33 5.2 Đề Nghị 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 PHỤ LỤC v   DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thành phần thức ăn ruột tra tự nhiên .5 Bảng 2.2 Định lượng thức ăn cho da trơn Mỹ 10 Bảng 4.1 Biên độ dao động yếu tố mơi trường thời gian thí nghiệm 17 Bảng 4.2a Tỷ lệ sống (%) tra nghiệm thức qua lần kiểm tra .23 Bảng 4.2b Tỷ lệ sống tra nghiệm thức qua lần kiểm tra…… 23 Bảng 4.3 Trọng lượng trung bình (gam) tra nghiệm thức qua lần kiểm tra 25 Bảng 4.4 FCR trung bình tra nghiệm thức qua lần kiểm tra 29 vi   DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 tra (Pangasianodon hypophthalmus) Hình 3.1 Các cỡ viên thức ăn sử dụng q trình thí nghiệm 15 Hình 3.2 Máy đo pH .15 Hình 3.3 Máy đo oxy nhiệt độ 16 Hình 3.4 Cân định kỳ .16 Hình 4.1 Giai thí nghiệm bố trí thêm lưới che phía để phòng địch hại 23 Hình 4.2 tra lúc bố thí nghiệm .28 Hình 4.3 tra sau tuần thí nghiệm 28 Hình 4.4 tra sau tuần thí nghiệm 28 Hình 4.5 tra sau 12 tuần thí nghiệm 29 DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ Trang Đồ thị 4.1 Sự biến động hàm lượng oxy hòa tan suốt q trình thí nghiệm .19 Đồ thị 4.2 Sự biến động pH nước ao suốt trình thí nghiệm 20 Đồ thị 4.3 Sự biến động nhiệt độ suốt q trình thí nghiệm .21 Đồ thị 4.4 Tỷ lệ sống tra nghiệm thức kết thúc thí nghiệm 24 Đồ thị 4.5 Trọng lượng trung bình tra nghiệm thức qua lần kiểm tra26 Đồ thị 4.6 FCR tra nghiệm thức qua lần kiểm tra 31 vii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề tra lồi ni phổ biến hầu Đông Nam Á, đối tượng nuôi quan trọng khu vực Bốn nước hạ lưu sông Mekong Thái Lan, Lào, Việt Nam Campuchia có nghề ni tra truyền thống có nguồn bột tự nhiên phong phú (Hội nghề Việt Nam, 2004) Ở nước ta, tỉnh đồng Sông Cửu Long có truyền thống ni tra lâu năm Hiện nay, nghề nuôi tra phát triển nhiều địa phương, không Nam Bộ mà số nơi miền Trung miền Bắc bắt đầu quan tâm nuôi đối tượng Đặc biệt từ hoàn toàn chủ động sản xuất giống nhân tạo nghề ni ổn định phát triển (Hội nghề Việt Nam, 2004) Trong năm gần đây, dù tra tượng lạ, mang lại giá trị vật chất lớn cho vùng ĐBSCL, đằng sau tiềm ẩn nhiều thách thức Nguyên nhân việc quản lý nhà nước tra vùng ĐBSCL nhiều bất cập, như: thiếu quy hoạch, kế hoạch thông tin cụ thể cho vùng từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ xuất Từ dẫn đến nhiều hệ lụy lúc thừa lúc thiếu, chất lượng, môi trường, gian lận thương mại, cạnh tranh khơng lành mạnh Đó khó khăn nhìn từ góc độ vĩ mơ nhà quản lý, thực tế người ni tra đương đầu với nhiều khó khăn, bất cập Dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, giá thành sản xuất tăng cao, thu nhập kinh tế từ nghề nuôi giảm Nguyên nhân chủ yếu tượng việc sử dụng nhiều thuốc hóa chất q trình ni, vấn nạn nhiễm mơi trường nước đặc biệt chi phí thức ăn cho không ngừng tăng lên, giá thành tra thương phẩm ngày giảm biến động Như vậy, để tiếp tục phát huy lợi nuôi tra ba sa ĐBSCL phục vụ cho tiêu dùng xuất khẩu, đảm bảo phát triển bền vững an tồn mơi trường, nhà nước địa phương cần tập trung giải thách thức nói Đồng thời cần có nhiều nghiên cứu chuyên sâu đối tượng này, lĩnh vực dinh dưỡng nhóm giải pháp cải tiến kỹ thuật ni nhằm giảm bớt chi phí cho sản xuất, chi phí thức ăn, mang lại thu nhập ổn định cho người dân tạo điều kiện thuận lợi cho nghề ni tra tiếp tục phát triển Để góp phần cho mục tiêu phân công Khoa Thủy Sản trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tơi tiến hành đề tài nghiên cứu “Xác định số lần cho ăn thích hợp với lượng ăn tối đa tra (Pangasianodon hypophthalmus)” 1.2 Mục Tiêu Đề Tài Xác định số lần cho ăn thích hợp với lượng ăn tối đa tra (Pangasianodon hypophthalmus) 12-04-10 13-04-10 14-04-10 15-04-10 16-04-10 17-04-10 18-04-10 19-04-10 20-04-10 21-04-10 22-04-10 23-04-10 24-04-10 25-04-10 26-04-10 27-04-10 28-04-10 29-04-10 20,6 11,8 17,1 21,8 26,7 27,1 22,8 26,1 41,4 43,1 48,8 58,4 53,5 57,0 59,2 51,9 27,5 50,3 17,7 17,4 21,1 16,2 30,5 19,8 31,0 28,9 39,3 47,4 50,5 55,0 47,2 53,4 36,9 33,0 23,4 30,6 17,3 15,0 19,9 22,5 28,6 27,2 27,0 22,6 32,2 40,2 41,7 51,9 47,6 63,6 68,7 54,8 42,4 64,5 21,8 15,1 22,1 23,5 33,7 40,0 27,8 30,8 37,7 41,9 53,6 64,2 69,6 82,5 80,2 69,4 51,1 70,2 24,9 12,2 20,4 24,9 31,8 29,4 35,6 36,2 29,3 39,9 55,4 51,9 51,3 68,6 61,2 47,4 57,2 59,2 25,2 17,6 21,5 33,9 43,6 33,5 40,5 40,8 27,3 44,9 58,1 55,4 32,5 47,1 62,7 58,8 57,3 45,8 64,5 11,9 18,8 22,4 13,8 27,0 23,3 32,1 26,7 40,5 37,1 35,4 41,3 43,5 48,7 31,3 45,8 34,1 37,6 26,9 14,4 24,7 26,3 27,8 38,6 25,3 35,4 31,6 46,8 44,2 40,8 45,4 17,7 48,3 40,9 45,0 37,4 43,7 16,0 22,4 29,0 35,2 45,3 31,5 47,1 38,3 46,2 45,3 60,3 64,3 30,6 41,3 31,7 52,2 44,6 43,2 30-04-10 35,3 29,1 67,2 47,1 59,3 56,8 53,5 01-05-10 02-05-10 03-05-10 Tổng 04-05-10 05-05-10 06-05-10 07-05-10 08-05-10 09-05-10 10-05-10 11-05-10 12-05-10 43,8 63,5 37,9 45,4 70,2 17,9 59,2 70,5 69,1 76,4 72,7 49,7 71,8 78,5 51,0 75,0 Cân 1125,9 1043,6 1078,3 817,1 964,9 Thành_lớp nuôi trồng 32 cân cá, bỏ ăn 68,5 61,0 72,7 60,9 78,0 69,7 65,3 75,5 63,2 78,6 98,1 94,3 94,5 73,1 98,5 101,9 104,2 87,0 65,0 106,4 103,2 93,1 79,6 83,5 113,5 96,9 117,3 109,8 111,7 89,9 140,6 141,2 117,9 92,3 123,5 144,6 142,3 123,2 115,5 111,6 80,2 65,7 920,5 798,0 945,1 45,6 25,7 60,8 69,0 75,5 93,2 101,4 111,6 42,1 57,0 65,5 78,1 75,7 92,0 97,7 111,2 20,8 57,1 83,1 82,0 70,9 86,9 118,4 122,1 13-05-10 18,2 45,6 69,9 44,9 71,3 92,6 104,8 121,2 87,5 14-05-10 15-05-10 116,5 130,2 127,8 131,4 122,6 160,0 149,4 153,1 149,2 157,0 145,3 154,7 122,2 145,8 131,9 159,0 114,5 114,2 An_ lớp nuôi trồng 32 cân cá, bỏ ăn 1077,9 70,6 72,0 96,9 87,4 60,0 73,2 93,2 89,3 16-05-10 74,5 69,3 37,2 50,4 39,4 57,3 53,0 59,8 55,0 17-05-10 18-05-10 19-05-10 105,8 98,0 183,8 90,6 111,7 177,4 67,6 110,9 178,5 152,5 126,1 216,9 99,2 145,0 147,6 45,3 115,8 196,1 87,2 88,8 141,9 125,5 125,4 179,2 53,5 69,3 133,2 An_ nuôi trồng 32 cân cá, bỏ ăn Thành_lớp nuôi trồng 32 cân cá, bỏ ăn 20-05-10 21-05-10 22-05-10 23-05-10 124,7 172,7 123,0 172,3 133,4 191,8 137,9 158,3 161,3 187,9 151,7 153,7 217,6 230,0 187,4 249,2 169,8 203,7 121,3 223,2 143,7 182,1 161,3 190,8 141,0 127,1 130,9 143,5 207,4 201,4 200,4 204,9 137,6 161,7 200,4 164,8 24-05-10 111,9 107,5 112,3 95,7 79,6 116,1 63,2 129,3 94,2 25-05-10 26-05-10 164,0 170,0 186,1 193,7 174,1 194,8 225,0 268,5 208,9 234,3 189,2 220,2 137,3 174,5 204,3 203,6 168,4 190,5 27-05-10 122,8 120,2 120,7 119,4 134,7 111,1 28-05-10 29-05-10 30-05-10 31-05-10 Tổng 01-06-10 02-06-10 03-06-10 04-06-10 05-06-10 06-06-10 07-06-10 08-06-10 09-06-10 114,9 168,1 146,2 177,9 168,5 209,7 201,5 180,4 154,4 179,8 200,8 233,1 210,4 152,1 167,6 191,6 Thành_ lớp nuôi trồng 32 cân cá, bỏ ăn Cân 4870,4 4427,4 4253,1 3580,2 4545,2 74,5 71,7 75,8 67,7 45,5 88,6 92,0 104,0 56,7 73,1 184,8 175,8 144,8 113,4 143,0 183,1 164,6 143,1 124,5 151,2 133,3 120,1 64,2 61,9 81,2 226,4 153,1 134,4 116,2 136,8 133,4 73,8 88,8 76,7 94,1 130,4 63,4 107,1 75,8 172,0 216,3 183,1 161,2 129,7 219,7 236,6 236,4 3674,6 3724,3 3967,8 77,9 60,0 71,4 78,8 75,8 107,2 115,8 104,8 104,0 141,5 111,3 157,5 121,5 107,5 74,5 201,2 200,7 184,5 101,1 100,1 121,4 145,7 115,4 109,1 186,1 151,3 183,3 124,8 97,8 89,4 Khánh_lớp nuôi trồng 32 cân An_ lớp nuôi trồng 32 cân cá, bỏ ăn 4049,4 80,0 70,6 139,0 137,8 81,5 126,0 101,2 138,9 186,1 10-06-10 155,5 113,6 119,1 174,8 129,8 130,4 88,4 140,0 121,4 11-06-10 148,8 130,8 144,8 184,8 156,6 154,2 166,8 183,0 195,8 12-06-10 82,0 40,4 41,8 38,0 40,6 40,8 29,0 30,0 52,0 13-06-10 14-06-10 15-06-10 16-06-10 17-06-10 18-06-10 19-06-10 20-06-10 21-06-10 22-06-10 23-06-10 185,8 221,4 211,2 226,0 171,6 239,4 270,0 277,8 300,0 338,7 263,0 145,0 164,2 177,0 187,3 154,8 225,8 269,3 238,2 256,2 337,7 298,8 174,4 219,8 234,8 226,2 176,2 270,0 269,2 278,0 300,0 340,0 212,6 206,1 247,5 250,4 260,0 142,8 255,6 268,1 300,0 337,0 340,0 374,0 175,3 226,8 211,2 213,2 156,6 270,0 270,0 300,0 300,0 340,0 340,0 142,6 220,0 207,0 215,9 140,4 230,0 260,4 268,2 263,8 350,0 288,7 130,3 184,8 175,7 154,7 159,8 174,1 266,0 218,4 300,0 340,0 295,9 186,9 247,3 213,9 255,6 176,8 186,6 297,4 245,2 300,0 340,0 340,0 198,3 246,9 198,4 248,2 184,0 168,7 315,9 248,0 300,0 350,0 318,0 An_ lớp nuôi trồng 32 cân cá, bỏ ăn Thành_lớp nuôi trồng 32 cân cá, bỏ ăn 24-06-10 350,0 117,0 129,2 263,8 208,8 138,4 228,0 223,6 215,2 25-06-10 26-06-10 27-06-10 28-06-10 Tổng 350,0 390,3 110,2 307,2 402,0 116,8 281,6 298,8 105,8 410,0 428,3 106,4 301,8 379,9 109,4 231,6 387,3 84,2 Cân 9136,0 8433,0 8902,8 10828,7 9655,0 9030,6 266,4 274,5 67,0 350,0 349,6 90,0 350,0 423,2 90,0 7922,4 9817,5 9334,5 An_ lớp nuôi trồng 32 cân cá, bỏ ăn Phụ lục Phân tích phương sai tỷ lệ sống tra thí nghiệm NT sau tuần a.One-way ANOVA: TLS versus NT Source NT Error Total DF S = 1,764 Level N 3 SS 3,56 18,67 22,22 MS 1,78 3,11 F 0,57 R-Sq = 16,00% Mean 98,00 98,00 96,67 StDev 2,00 2,00 1,15 P 0,593 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -94,4 96,0 97,6 99,2 Pooled StDev = 1,76 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 97,80% NT = subtracted from: NT Lower -4,420 -5,753 Center 0,000 -1,333 Upper 4,420 3,086 -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * -) -+ -+ -+ -+ -3,0 0,0 3,0 6,0 NT = subtracted from: NT Lower -5,753 Center -1,333 Upper 3,086 -+ -+ -+ -+ ( * -) -+ -+ -+ -+ -3,0 0,0 3,0 6,0 b.One-way ANOVA: TLS versus NT sau tuần tính theo arcsin bậc Source DF SS MS F P NT 0,00889 0,00444 0,60 0,579 Error 0,04453 0,00742 Total 0,05342 S = 0,08615 R-Sq = 16,64% R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 1,4567 0,1026 1,4567 0,1026 3 1,3900 0,0346 -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -1,280 1,360 1,440 1,520 Pooled StDev = 0,0862 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 97,80% NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -0,21587 0,00000 0,21587 -0,28254 -0,06667 0,14921 -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -0,15 0,00 0,15 0,30 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -0,28254 -0,06667 0,14921 -+ -+ -+ -+ ( * -) -+ -+ -+ -+ -0,15 0,00 0,15 0,30 Phụ lục Phân tích phương sai TLS tra thí nghiệm NT sau tuần One-way ANOVA: TLS versus NT Source NT Error Total DF S = 4,570 Level N 3 SS 80,9 125,3 206,2 MS 40,4 20,9 F 1,94 R-Sq = 39,22% Mean 98,00 97,33 91,33 StDev 2,00 3,06 7,02 P 0,224 R-Sq(adj) = 18,97% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 85,0 90,0 95,0 100,0 Pooled StDev = 4,57 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 97,80% NT = subtracted from: NT Lower -12,119 -18,119 Center -0,667 -6,667 Upper 10,785 4,785 + -+ -+ -+( * -) ( * -) + -+ -+ -+-10 10 20 NT = subtracted from: NT Lower -17,452 Center -6,000 Upper 5,452 + -+ -+ -+( * ) + -+ -+ -+-10 10 20 b.One-way ANOVA: TLS versus NT sau tuần tính theo arcsin bậc Source DF SS MS F P NT 0,0506 0,0253 1,70 0,260 Error 0,0891 0,0148 Total 0,1396 S = 0,1218 R-Sq = 36,21% R-Sq(adj) = 14,95% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 1,4567 0,1026 1,4400 0,1253 3 1,2900 0,1353 -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -1,20 1,35 1,50 1,65 Pooled StDev = 0,1218 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 97,80% NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -0,3220 -0,0167 0,2886 -0,4720 -0,1667 0,1386 -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -0,25 0,00 0,25 0,50 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -0,4553 -0,1500 0,1553 -+ -+ -+ -+ ( -* -) -+ -+ -+ -+ -0,25 0,00 0,25 0,50 Phụ lục Phân tích phương sai TLS tra thí nghiệm NT sau 12 tuần a.One-way ANOVA: TLS versus NT Source NT Error Total DF S = 7,513 Level N 3 SS 59,6 338,7 398,2 MS 29,8 56,4 F 0,53 R-Sq = 14,96% Mean 94,67 96,00 90,00 StDev 7,57 5,29 9,17 P 0,615 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( * ) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ -+-84,0 91,0 98,0 105,0 Pooled StDev = 7,51 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 97,80% NT = subtracted from: NT Lower -17,492 -23,492 Center 1,333 -4,667 Upper 20,159 14,159 -+ -+ -+ -+-( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ 15 15 30 NT = subtracted from: NT Lower -24,825 Center -6,000 Upper 12,825 -+ -+ -+ -+-( * ) -+ -+ -+ -+ 15 15 30 b.One-way ANOVA: TLS versus NT sau 12 tuần tính theo arcsin bậc Source DF SS MS F P NT 0,0362 0,0181 0,61 0,572 Error 0,1766 0,0294 Total 0,2128 S = 0,1716 R-Sq = 16,99% R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 1,3967 0,1922 1,4167 0,1604 3 1,2733 0,1601 + -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+ 1,12 1,28 1,44 1,60 Pooled StDev = 0,1716 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 97,80% NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -0,4099 0,0200 0,4499 -0,5532 -0,1233 0,3065 -+ -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -0,30 0,00 0,30 0,60 NT = subtracted from: NT Lower Center Upper -0,5732 -0,1433 0,2865 -+ -+ -+ -+ ( -* ) -+ -+ -+ -+ -0,30 0,00 0,30 0,60 Phụ lục 10 Phân tích phương sai trọng lượng trung bình tra NT sau tuần One-way ANOVA: TLTB versus NT Source NT Error Total DF S = 1,849 Level N 3 SS 43,22 20,52 63,74 MS 21,61 3,42 F 6,32 R-Sq = 67,81% Mean 23,000 27,000 21,900 StDev 1,709 0,985 2,524 P 0,033 R-Sq(adj) = 57,08% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 21,0 24,0 27,0 30,0 Pooled StDev = 1,849 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 97,80% NT = subtracted from: NT Lower -0,634 -5,734 Center 4,000 -1,100 Upper 8,634 3,534 -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -5,0 0,0 5,0 10,0 NT = subtracted from: NT Lower -9,734 Center -5,100 Upper -0,466 -+ -+ -+ -+ ( * ) -+ -+ -+ -+ -5,0 0,0 5,0 10,0 Phụ lục 11 Phân tích phương sai TLTB tra NT sau tuần One-way ANOVA: TLTB versus NT Source NT Error Total DF S = 7,965 Level N 3 SS 223,7 380,6 604,3 MS 111,9 63,4 F 1,76 R-Sq = 37,02% Mean 69,100 80,533 71,100 StDev 2,835 2,875 13,191 P 0,250 R-Sq(adj) = 16,02% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( * ) + -+ -+ -+ 60 70 80 90 Pooled StDev = 7,965 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 97,80% NT = subtracted from: NT Lower -8,524 -17,957 Center 11,433 2,000 Upper 31,391 21,957 + -+ -+ -+( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+-16 16 32 NT = subtracted from: NT Lower -29,391 Center -9,433 Upper 10,524 + -+ -+ -+( -* ) + -+ -+ -+-16 16 32 Phụ lục 12 Phân tích phương sai TLTB tra NT sau 12 tuần One-way ANOVA: TLTB versus NT Source NT Error Total DF S = 10,64 Level N 3 SS 646 679 1325 MS 323 113 F 2,86 R-Sq = 48,77% Mean 146,87 155,93 135,23 StDev 4,71 15,80 8,22 P 0,134 R-Sq(adj) = 31,69% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 120 135 150 165 Pooled StDev = 10,64 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 97,80% NT = subtracted from: NT Lower -17,58 -38,28 Center 9,07 -11,63 Upper 35,72 15,02 -+ -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -25 25 50 NT = subtracted from: NT Lower -47,35 Center -20,70 Upper 5,95 -+ -+ -+ -+ ( * -) -+ -+ -+ -+ -25 25 50 Phụ lục 13 Phân tích phương sai FCR tra NT sau tuần One-way ANOVA: FCR versus NT Source NT Error Total DF SS 0,04222 0,00667 0,04889 S = 0,03333 Level N 3 MS 0,02111 0,00111 R-Sq = 86,36% Mean 0,9333 1,0000 1,1000 StDev 0,0577 0,0000 0,0000 F 19,00 P 0,003 R-Sq(adj) = 81,82% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -0,910 0,980 1,050 1,120 Pooled StDev = 0,0333 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 97,80% NT = subtracted from: NT Lower -0,01686 0,08314 Center 0,06667 0,16667 Upper 0,15019 0,25019 -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ 0,12 0,00 0,12 0,24 NT = subtracted from: NT Lower 0,01648 Center 0,10000 Upper 0,18352 -+ -+ -+ -+ -( * ) -+ -+ -+ -+ 0,12 0,00 0,12 0,24 Phụ lục 14 Phân tích phương sai FCR tra NT sau tuần One-way ANOVA: FCR versus NT Source NT Error Total DF SS 0,02000 0,04000 0,06000 S = 0,08165 Level N 3 MS 0,01000 0,00667 R-Sq = 33,33% Mean 1,2000 1,2000 1,3000 StDev 0,0000 0,1000 0,1000 F 1,50 P 0,296 R-Sq(adj) = 11,11% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 1,10 1,20 1,30 1,40 Pooled StDev = 0,0816 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 97,80% NT = subtracted from: NT Lower -0,20459 -0,10459 Center 0,00000 0,10000 Upper 0,20459 0,30459 -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -0,16 0,00 0,16 0,32 NT = subtracted from: NT Lower -0,10459 Center 0,10000 Upper 0,30459 -+ -+ -+ -+ ( * ) -+ -+ -+ -+ -0,16 0,00 0,16 0,32 Phụ lục 15 Phân tích phương sai FCR tra NT sau 12 tuần One-way ANOVA: FCR versus NT Source NT Error Total DF SS 0,08667 0,03333 0,12000 S = 0,07454 Level N 3 MS 0,04333 0,00556 R-Sq = 72,22% Mean 1,2667 1,3333 1,5000 StDev 0,0577 0,0577 0,1000 F 7,80 P 0,021 R-Sq(adj) = 62,96% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -1,20 1,32 1,44 1,56 Pooled StDev = 0,0745 Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of NT Individual confidence level = 97,80% NT = subtracted from: NT Lower -0,12010 0,04657 Center 0,06667 0,23333 Upper 0,25343 0,42010 + -+ -+ -+( * -) ( -* ) + -+ -+ -+-0,20 0,00 0,20 0,40 NT = subtracted from: NT Lower -0,02010 Center 0,16667 Upper 0,35343 + -+ -+ -+( * -) + -+ -+ -+-0,20 0,00 0,20 0,40 ... phát triển cá ni thí nghiệm 21 4.1.4 Ammonia Ammonia diện ao hồ phân hủy thức ăn, mùn bã hữu cơ…Khi nồng độ ammonia nước tăng làm ngăn cản trình tiết ammonia, dẫn đến gia tăng ammonia máu mô, gia... rộng, ăn tạp thi n động vật dễ chuyển đổi loại thức ăn Trong điều kiện thi u thức ăn, cá sử dụng loại thức ăn bắt buộc khác mùn bã hữu cơ, thức ăn có nguồn gốc động vật Trong ao ni, cá tra có... ăn viên Catfish T503SL, T503S T504 công ty Uni-President với thành phần dinh dưỡng sau: o Protein thô tối thi u: 30% o Độ ẩm tối đa: 10% o Béo thô tối thi u: 5% o Tro tối đa: 12% o Xơ thô tối đa:
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH SỐ LẦN CHO ĂN THÍCH HỢP VỚI LƯỢNG ĂN TỐI ĐA TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) , XÁC ĐỊNH SỐ LẦN CHO ĂN THÍCH HỢP VỚI LƯỢNG ĂN TỐI ĐA TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay