XÁC ĐỊNH SỐ LẦN CHO ĂN THÍCH HỢP VỚI LƯỢNG ĂN TỐI ĐA TRÊN CÁ RÔ PHI DÒNG GIFT (Oreochromis niloticus) VÀ CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis sp.)

72 3 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH SỐ LẦN CHO ĂN THÍCH HỢP VỚI LƯỢNG ĂN TỐI ĐA TRÊN PHI DỊNG GIFT (Oreochromis niloticus) PHI ĐỎ (Oreochromis sp.) Họ tên sinh viên: Ngành: Niên khóa: DƯƠNG NGUYỄN THÙY AN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 2006 – 2010 Tháng 8/2010 XÁC ĐỊNH SỐ LẦN CHO ĂN THÍCH HỢP VỚI LƯỢNG ĂN TỐI ĐA TRÊN PHI DỊNG GIFT (Oreochromis niloticus) PHI ĐỎ (Oreochromis sp.) Tác giả DƯƠNG NGUYỄN THÙY AN Khóa luận đệ trình để hồn tất yêu cầu cấp Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN NHƯ TRÍ Tháng 8/2010 i LỜI CẢM ƠN Chúng xin chân thành cảm ơn:  Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản, tất Quý Thầy Cô truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học tập trường  TS Nguyễn Như Trí tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp  Cơng ty Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế Anco giúp đỡ, hỗ trợ cho vật chất tinh thần giúp tơi có đủ điều kiện để hồn thành q trình học trường  Cơng ty Uni-President Việt Nam hỗ trợ tơi q trình thực tập hồn thành luận văn tốt nghiệp cuối khóa  Thầy Ngơ Văn Ngọc, Anh Ngô Đăng Lâm, Anh Đặng Phúc Thiện, Anh Nguyễn Thanh Liêm tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập tốt nghiệp  Các anh, bạn trại thực nghiệm tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho thời gian thực tập tốt nghiệp  Tập thể lớp DH06NT giúp đỡ chia sẻ khó khăn tơi suốt thời gian học thực tập tốt nghiệp  Gia đình động viên, giúp đỡ tạo điều kiện kinh phí ủng hộ tinh thần giúp tơi thực khóa luận ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Xác định số lần cho ăn thích hợp với lượng ăn tối đa phi dòng GIFT (Oreochromis niloticus) phi đỏ (Oreochromis sp.)” tiến hành trại thực nghiệm khoa thủy sản trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh từ tháng đến tháng năm 2010 Thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên Kết thu sau: + Tỷ lệ sống (TLS): TLS trung bình nghiệm thức (NT) kết thúc thí nghiệm là: - phi dòng GIFT: NT1 (cho ăn lần/ngày) 80,8%, NT2 (cho ăn lần/ngày) 83,3%, NT3 (cho ăn lần/ngày) 92,5% - phi đỏ: NT1 65,8%, NT2 74,2%, NT3 72,5% TLS nghiệm thức lồi khơng có sai biệt mặt thống kê (P = 0,45 > 0,05) có sai biệt mặt thống kê TLS loài thí nghiệm (P = 0,025 < 0,050) + Trọng lượng trung bình (TLTB): TLTB phi dòng GIFT phi đỏ lúc bố trí thí nghiệm – gam/con TLTB nghiệm thức kết thúc thí nghiệm là: - phi dòng GIFT: 149,8g (NT1), 147,1g (NT2) 147,56g (NT3) - phi đỏ: 91,8g (NT1), 96,2g (NT2) 95,3g (NT3) TLTB nghiệm thức lồi khơng có khác biệt mặt thống kê (P = 0,45 > 0,05) có khác biệt mặt thống kê TLTB lồi thí nghiệm (P = 0,00 < 0,05) + Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR): FCR trung bình nghiệm thức kết thúc thí nghiệm là: - phi dòng GIFT: NT1 1,40, NT2 1,53, NT3 1,49 - phi đỏ: NT1 1,44, NT2 1,45, NT3 1,46 FCR NT loài loài với sai biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P = 0,20 > 0,05 (các NT loài) P = 0,48 > 0,05 (giữa loài)) iii MỤC LỤC Đề mục Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh mục bảng vi Danh sách hình đồ thị vii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Vị trí phân loại 2.2 Nguồn gốc phân bố .4 2.2.1 Giới thiệu phi đỏ 2.2.2 Giới thiệu phi vằn dòng GIFT .7 2.3 Đặc điểm sinh học phi vằn dòng GIFT phi đỏ 2.3.1 Đặc điểm hình thái, sinh lý 2.3.1.1 phi vằn dòng GIFT 2.3.1.2 phi đỏ 2.3.2 Một số yếu tố môi trường phi vằn dòng GIFT phi đỏ 2.3.2.1 Nhiệt độ 2.3.2.2 Oxy hòa tan (DO) 10 2.3.2.3 Độ mặn 10 2.3.2.4 pH 11 2.3.2.5 Ammonia 11 2.3.3 Đặc điểm sinh trưởng phát triển 11 2.3.4 Đặc điểm dinh dưỡng 12 2.3.5 Đặc điểm sinh sản 12 2.4 Tổng quan dinh dưỡng phi dòng GIFT phi đỏ .13 2.5 Chế độ ăn phi 14 iv Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Thời gian địa điểm thực đề tài .16 3.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 16 3.3 Các cần tiêu cần theo dõi q trình thí nghiệm 17 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 19 4.1 Một số yếu tố mơi trường thí nghiệm .19 4.1.1 Hàm lượng oxy hòa tan 19 4.1.2 pH nước 20 4.1.3 Nhiệt độ 21 4.1.4 Ammonia 22 4.2 Kết thí nghiệm .23 4.2.1 Chỉ tiêu tỷ lệ sống 23 4.2.2 Chỉ tiêu trọng lượng trung bình .26 4.2.3 Chỉ tiêu hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) 33 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 36 5.1 Kết luận .36 5.2 Đề nghị .36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1: Những lồi phi quan trọng nuôi trồng thủy sản Bảng 2.2: Phân biệt đực phi Bảng 2.3: Tốc độ tăng trưởng phi vằn điều kiện nuôi 11 Bảng 4.1: Tỷ lệ sống phi dòng GIFT nghiệm thức qua lần kiểm tra 24 Bảng 4.2: Tỷ lệ sống phi đỏ nghiệm thức qua lần kiểm tra 24 Bảng 4.3: So sánh tỷ lệ sống phi dòng GIFT phi đỏ kết thúc thí nghiệm (%) 24 Bảng 4.4: Trọng lượng trung bình phi dòng GIFT nghiệm thức qua lần kiểm tra 26 Bảng 4.5: Trọng lượng trung bình phi đỏ nghiệm thức qua lần kiểm tra 27 Bảng 4.6: So sánh trọng lượng trung bình phi dòng GIFT phi đỏ kết thúc thí nghiệm (gam) 28 Bảng 4.7: FCR phi dòng GIFT nghiệm thức qua lần kiểm tra 34 Bảng 4.8: FCR phi đỏ nghiệm thức qua lần kiểm tra 34 Bảng 4.9: So sánh FCR phi dòng GIFT phi đỏ sau kết thúc thí nghiệm 35 vi DANH SÁCH CÁC HÌNH ĐỒ THỊ Hình Trang Hình 2.1: phi vằn Oreochromis niloticus Hình 2.2: phi đỏ Oreochromis sp .4 Hình 3.1: Thức ăn sử dụng thí nghiệm 18 Hình 3.2: Cân sử dụng để kiểm tra trọng lượng sau tuần thí nghiệm cân thức ăn ngày 18 Hình 4.1: Giai bố trí thí nghiệm có che lưới 23 Hình 4.2: phi dòng GIFT lúc bố trí thí nghiệm 29 Hình 4.3: phi dòng GIFT sau tuần thí nghiệm 29 Hình 4.4: phi dòng GIFT sau tuần thí nghiệm 29 Hình 4.5: phi dòng GIFT sau tuần thí nghiệm 30 Hình 4.6: phi dòng GIFT sau tuần thí nghiệm 30 Hình 4.7: phi dòng GIFT sau 10 tuần thí nghiệm 30 Hình 4.8: phi dòng GIFT sau 12 tuần thí nghiệm 31 Hình 4.9: phi đỏ lúc bố trí thí nghiệm 31 Hình 4.10: phi đỏ sau tuần thí nghiệm 31 Hình 4.11: phi đỏ sau tuần thí nghiệm 32 Hình 4.12: phi đỏ sau tuần thí nghiệm 32 Hình 4.13: phi đỏ sau tuần thí nghiệm 32 Hình 4.14: phi đỏ sau 10 tuần thí nghiệm 33 Hình 4.15: phi đỏ sau 12 tuần thí nghiệm 33 Đồ thị Đồ thị 4.1: Sự biến động oxy hòa tan q trình thí nghiệm 20 Đồ thị 4.2: Sự biến động pH q trình thí nghiệm 21 Đồ thị 4.3: Sự biến động nhiệt độ q trình thí nghiệm 22 Đồ thị 4.4: Tỷ lệ sống phi nghiệm thức thí nghiệm 25 Đồ thị 4.5: Trọng lượng trung bình phi dòng GIFT phi đỏ nghiệm thức thí nghiệm 28 vii Đồ thị 4.6: FCR phi dòng GIFT phi đỏ nghiệm thức thí nghiệm 35 viii Chương I GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề sản phẩm thủy sản mặt hàng thương mại phổ biến giới nói chung Việt Nam nói riêng Năm 2006, giới xuất thủy sản đạt 85,9 tỷ USD, tăng 32,1% so với giai đoạn 2000 – 2006 Trong đó, nước phát triển có đóng góp đáng kể, từ 43% năm 1992 lên 53% năm 2006 (FAO, 2006) phi lồi phổ biến, dễ nuôi biết đến lâu phi nuôi phổ biến Việt Nam nước khác giới Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Philippin, Ấn Độ nước Trung Mỹ, Nam Mỹ,… Ngồi mục đích cải thiện dinh dưỡng cho người dân nghèo, nuôi phi tạo sản phẩm hàng hóa ngày có sức cạnh tranh thị trường giới Với ưu dịch bệnh, thức ăn khơng đòi hỏi chất lượng cao, dễ nuôi, dễ chế biến theo nhiều dạng sản phẩm khác nên phi đa số người tiêu dùng chấp nhận Nuôi phi góp phần tăng nhanh sản lượng ni, tăng tỷ trọng sản phẩm thủy sản xuất nuôi từ nước ngọt, đa dạng hóa sản phẩm từ nhiều đối tượng để tạo loại sản phẩm có lực cạnh tranh cao, tận dụng tốt vùng nước có Ở nước ta, việc ni thâm canh phi chi phí lớn thức ăn, chiếm khoảng 80% tổng chi phí đầu tư Các nghiên cứu phi nước ta chưa thực nhiều, lĩnh vực dinh dưỡng, thức ăn nhằm nâng cao suất, sản lượng, giảm giá thành sản xuất, tăng hiệu kinh tế Số lần cho ăn ngày phần ăn vấn đề người nuôi quan tâm Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2009) thực thí nghiệm cho ăn với số lần khác ngày theo phần ăn định kết cho thấy khơng có khác tăng trọng, tỷ lệ sống FCR nghiệm thức thí nghiệm Phụ lục 3: Bảng theo dõi lượng ăn hàng ngày (gam) phi đỏ q trình thí nghiệm PHI ĐỎ Tuần Ngày NT1 NT2 Ghi NT3 H1.1 H1.2 H1.3 H2.1 H2.2 H2.3 H3.1 H3.2 H3.3 15/04/10 10.96 12.95 12.73 12.86 13.76 17.30 15.39 19.21 14.54 16/04/10 11.66 11.49 10.19 15.21 13.34 15.20 12.17 16.30 12.39 17/04/10 15.17 11.27 16.14 19.05 16.00 16.94 14.74 17.14 16.60 18/04/10 11.13 9.26 15.71 17.92 14.31 15.47 14.38 19.89 16.17 19/04/10 13.77 12.48 17.40 19.02 17.39 18.53 16.19 21.21 15.08 20/04/10 19.62 14.51 21.57 25.19 21.09 31.63 17.70 26.63 20.01 21/04/10 18.45 16.11 22.25 23.36 17.43 23.84 16.06 23.07 17.65 22/04/10 19.93 13.99 21.00 23.78 18.87 23.82 17.20 24.09 17.93 23/04/10 22.79 17.30 25.88 29.83 19.05 23.85 18.65 29.82 24.38 24/04/10 25.32 18.38 23.04 21.15 19.54 26.70 17.86 31.19 22.94 25/04/10 23.65 20.68 30.24 33.44 24.23 33.83 19.96 28.15 25.58 26/04/10 29.46 19.05 30.53 35.50 20.74 28.71 21.93 32.82 25.42 27/04/10 24.32 18.92 27.22 39.82 28.79 20.81 22.30 30.56 28.99 28/04/10 31.37 23.39 29.95 40.82 21.45 31.65 23.66 33.37 27.55 29/04/10 16.06 12.86 20.50 26.66 16.49 26.69 18.91 24.36 20.49 30/04/10 26.04 16.82 25.28 28.03 17.95 20.85 24.03 25.93 25.75 01/05/10 22.80 17.26 25.82 28.38 24.39 25.07 18.00 27.71 20.55 02/05/10 33.53 22.40 32.60 33.57 26.72 30.85 24.55 32.38 25.67 03/05/10 25.31 17.32 25.15 27.32 23.07 26.32 25.32 31.73 28.13 04/05/10 40.65 22.78 38.71 47.79 29.87 36.97 27.68 42.68 34.07 05/05/10 45.73 24.38 33.89 41.19 32.56 33.59 27.58 41.38 33.28 06/05/10 51.09 31.46 41.67 54.69 40.19 45.28 31.92 45.98 41.00 07/05/10 43.60 29.57 40.46 48.98 38.16 44.50 38.82 52.55 45.41 08/05/10 49.20 31.23 46.60 49.84 41.84 45.16 29.32 52.03 43.29 09/05/10 75.20 30.63 36.30 49.28 54.50 40.87 27.51 47.15 34.55 10/05/10 50.74 30.44 41.02 52.42 37.64 39.93 29.11 49.50 37.90 11/05/10 57.27 32.86 46.40 61.60 42.30 45.08 38.72 56.48 45.53 12/05/10 63.31 36.71 53.45 60.20 49.32 55.20 42.57 60.90 52.15 13/05/10 27.40 18.92 27.00 37.02 27.72 34.84 26.75 52.13 42.17 14/05/10 60.76 38.19 44.40 57.25 44.91 53.03 41.51 65.15 51.32 15/05/10 60.40 36.60 47.80 54.80 42.11 57.08 67.28 57.60 50.46 16/05/10 53.26 28.04 37.40 47.04 44.19 44.56 39.07 60.32 45.56 Cân Cân 17/05/10 59.60 44.08 45.73 46.05 41.84 45.20 33.54 61.21 47.95 18/05/10 67.26 38.93 58.40 52.40 48.20 50.91 38.78 61.66 48.26 19/05/10 57.38 27.91 39.40 46.46 34.55 43.97 42.71 61.77 57.82 20/05/10 47.55 28.91 40.91 54.39 40.90 51.12 34.16 51.75 46.59 21/05/10 64.80 36.04 49.57 62.05 46.40 57.44 38.92 64.42 53.40 22/05/10 59.40 37.40 39.80 49.20 51.40 45.29 38.78 59.43 51.64 23/05/10 58.80 32.22 46.20 57.00 45.00 52.20 38.47 57.86 47.44 24/05/10 44.20 33.75 40.60 54.00 46.20 54.40 42.24 61.52 55.90 25/05/10 63.60 36.40 43.20 51.60 49.40 57.60 47.17 63.95 58.14 26/05/10 54.80 35.23 50.65 61.50 55.08 62.09 47.68 61.34 59.98 27/05/10 31.94 20.80 27.69 41.44 32.97 35.23 37.28 47.38 45.76 28/05/10 69.09 37.69 43.75 52.69 49.53 52.78 35.33 52.58 47.93 29/05/10 49.80 31.25 40.80 45.40 40.20 42.60 39.37 55.53 47.09 30/05/10 48.60 32.09 45.20 48.80 45.99 50.59 42.07 63.94 57.69 31/05/10 53.20 33.94 41.60 54.40 47.89 45.38 39.49 55.02 52.53 01/06/10 62.70 37.83 58.09 69.69 59.33 64.43 53.94 61.54 60.99 02/06/10 76.00 40.80 62.60 71.05 60.39 65.19 50.89 65.36 53.83 03/06/10 80.41 56.36 56.27 82.32 39.98 55.14 45.11 68.72 46.77 Cân 10 04/06/10 66.32 38.52 85.59 72.33 66.83 71.16 67.76 70.25 71.45 05/06/10 41.60 38.80 43.00 52.58 47.09 49.98 37.09 58.93 37.79 06/06/10 52.60 37.40 42.40 52.90 52.69 49.74 32.29 39.18 39.33 07/06/10 49.78 35.53 42.37 40.54 46.56 49.11 65.29 62.87 55.64 08/06/10 70.99 50.95 47.53 67.19 57.49 72.53 73.77 55.84 86.02 09/06/10 51.69 42.54 44.59 64.53 58.13 49.28 54.08 57.78 60.03 10/06/10 17.24 13.54 28.39 35.07 36.18 25.07 33.294 34.83 36.53 11/06/10 43.10 32.29 36.49 47.03 52.32 38.57 44.306 50.28 43.66 12/06/10 41.40 29.80 42.60 46.75 39.74 39.77 40.064 36.23 35.07 13/06/10 47.00 35.80 42.80 52.25 47.85 41.09 48.986 52.49 51.49 14/06/10 44.09 36.18 37.59 43.34 39.29 39.43 54.485 60.29 50.49 15/06/10 54.45 43.09 50.95 59.33 50.19 51.13 51.998 58.43 60.03 16/06/10 47.68 33.43 32.49 49.09 45.87 48.87 44.446 63.72 45.28 17/06/10 43.53 34.03 39.69 44.58 31.32 45.22 41.187 46.09 40.19 18/06/10 54.64 45.29 43.60 57.60 49.79 50.48 46.058 59.48 55.22 19/06/10 50.30 39.50 44.49 53.38 47.04 42.82 54.025 56.54 58.39 20/06/10 51.20 29.82 44.20 49.20 39.06 37.67 37.427 44.39 43.40 21/06/10 49.47 42.60 60.66 62.67 63.32 47.34 62.559 61.91 56.92 Cân 11 12 22/06/10 60.04 38.93 35.22 60.69 49.65 44.48 74.993 75.40 70.60 23/06/10 62.40 49.85 44.62 48.11 48.46 52.67 55.032 53.35 55.60 24/06/10 25.15 14.67 23.66 44.00 33.20 26.65 31.00 37.76 47.80 25/06/10 74.84 42.60 52.24 56.40 59.94 55.38 53.80 73.91 69.00 26/06/10 38.75 39.40 45.27 51.04 53.38 51.15 36.91 53.18 42.05 27/06/10 34.40 22.93 28.26 41.80 34.11 33.62 19.84 36.15 35.20 28/06/10 55.40 41.20 47.20 63.00 63.60 63.00 49.20 70.15 72.80 29/06/10 67.36 57.66 49.60 69.14 65.02 54.84 43.74 65.20 67.67 30/06/10 55.80 53.20 51.20 81.64 70.82 63.04 46.46 76.77 71.80 01/07/10 67.40 51.20 54.34 77.31 75.36 79.36 52.22 81.07 74.86 02/07/10 88.80 66.80 72.20 86.40 82.68 82.16 55.11 92.52 101.14 03/07/10 81.87 56.85 61.62 80.62 74.48 74.66 47.98 77.37 84.74 04/07/10 87.00 69.80 73.40 95.40 96.38 91.86 53.25 87.86 86.40 05/07/10 88.20 71.65 82.53 110.60 95.21 88.46 78.19 106.48 120.72 06/07/10 110.20 99.00 98.72 119.00 112.94 97.86 72.02 121.68 118.56 07/07/10 105.81 106.40 104.34 120.81 121.40 118.46 75.22 113.09 125.52 08/07/10 Cân kết thúc Cân Phụ lục 4: Tỷ lệ sống phi dòng GIFT giai qua lần kiểm tra (%) phi dòng GIFT Tuần NT1 NT2 NT3 G1.1 G1.2 G1.3 G2.1 G2.2 G2.3 G3.1 G3.2 G3.3 Bố trí 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sau 2T 92.5 97.5 85 87.5 92.5 95 100 90 95 Sau 4T 92.5 97.5 80 85 92.5 95 100 87.5 95 Sau 6T 82.5 95 80 72.5 92.5 95 100 85 92.5 Sau 8T 82.5 95 80 67.5 92.5 95 100 85 92.5 Sau 10T 75 92.5 75 67.5 90 92.5 100 85 92.5 Sau 12T 75 92.5 75 67.5 90 92.5 100 85 92.5 Phụ lục 5: Tỷ lệ sống phi đỏ giai qua lần kiểm tra (%) phi đỏ Tuần NT1 NT2 NT3 H1.1 H1.2 H1.3 H2.1 H2.2 H2.3 H3.1 H3.2 H3.3 Bố trí 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sau 2T 80 62.5 80 90 67.5 80 67.5 90 82.5 Sau 4T 77.5 55 77.5 90 62.5 77.5 57.5 87.5 77.5 Sau 6T 77.5 52.5 70 85 62.5 77.5 55 87.5 77.5 Sau 8T 77.5 52.5 70 85 62.5 77.5 55 85 77.5 Sau 10T 77.5 52.5 70 85 62.5 77.5 55 85 77.5 Sau 12T 75 52.5 70 85 60 77.5 55 85 77.5 Phụ lục 6: Trọng lượng tổng phi dòng GIFT giai qua lần kiểm tra (gam) NT1 NT2 NT3 Tuần G1.1 G1.2 G1.3 G2.1 G2.2 G2.3 G3.1 G3.2 G3.3 Bố trí 180 179 180 174 180 176 181 183 175 Sau 2T 831 787 777 814 934 879 978 785 927 Sau 4T 1779 1737 1587 1557 1982 1775 2063 1760 1850 Sau 6T 2535 2770 2539 2215 3018 3003 3450 2660 2914 Sau 8T 3246 3497 3277 2924 3890 3844 4201 3340 3710 Sau 10T 3570 4190 3695 3278 4302 4325 5058 3925 4240 Sau 12T 4541 5305 4636 3837 5466 5456 6272 5004 5130 Phụ lục 7: Trọng lượng tổng phi đỏ giai qua lần kiểm tra (gam) NT1 NT2 NT3 Tuần H1.1 H1.2 H1.3 H2.1 H2.2 H2.3 H3.1 H3.2 H3.3 Bố trí 166 170 165 173 169 168 169 170 168 Sau 2T 532 375 511 592 411 533 411 544 479 Sau 4T 1078 699 985 1187 817 950 758 1121 963 Sau 6T 1600 918 1315 1610 1239 1550 1085 1666 1493 Sau 8T 1983 1138 1636 1949 1486 1823 1355 2076 1939 Sau 10T 2323 1310 1815 2407 1779 2060 1655 2414 2404 Sau 12T 2967 1803 2538 3258 2495 2756 2154 3006 3084 Phụ lục 8: Trọng lượng trung bình kiểm tra (gam) NT1 Tuần G1.1 G1.2 G1.3 Bố trí 4.5 4.5 4.5 Sau 2T 22.5 20.2 22.9 Sau 4T 48.1 44.5 49.6 Sau 6T 76.8 72.9 79.3 Sau 8T 98.4 92.0 102.4 Sau 10T 119.0 113.2 123.2 Sau 12T 151.4 143.4 154.5 phi dòng GIFT giai qua lần NT2 NT3 G2.1 G2.2 G2.3 G3.1 G3.2 G3.3 4.4 4.5 4.4 4.5 4.6 4.4 23.3 25.2 23.1 24.5 21.8 24.4 45.8 53.6 46.7 51.6 50.3 48.7 76.4 81.6 79.0 86.3 78.2 78.8 108.3 105.1 101.2 105.0 98.2 100.3 121.4 119.5 116.9 126.5 115.4 114.6 142.1 151.8 147.5 156.8 147.2 138.7 Phụ lục 9: Trọng lượng trung bình phi đỏ giai qua lần kiểm tra (gam) NT1 NT2 NT3 Tuần H1.1 H1.2 H1.3 H2.1 H2.2 H2.3 H3.1 H3.2 H3.3 Bố trí 4.2 4.3 4.1 4.3 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 Sau 2T 16.6 15.0 16.0 16.4 15.2 16.7 15.2 15.1 14.5 Sau 4T 34.8 31.8 31.8 33.0 32.7 30.7 33.0 32.0 31.1 Sau 6T 51.6 43.7 47.0 47.4 49.6 50.0 49.3 47.6 48.2 Sau 8T 64.0 54.2 58.4 57.3 59.4 58.8 61.6 61.1 62.6 Sau 10T 74.9 62.4 64.8 70.8 71.2 66.5 75.2 71.0 77.6 Sau 12T 98.9 85.9 90.7 95.8 104.0 88.9 97.9 88.4 99.5 Phụ lục 10: FCR phi dòng GIFT qua lần kiểm tra NT1 NT2 Tuần G1.1 G1.2 G1.3 G2.1 G2.2 G2.3 G3.1 Sau 2T 0.77 0.83 0.72 0.78 0.76 0.79 0.9 Sau 4T 0.97 1.01 0.97 1.03 0.95 1.04 1.06 Sau 6T 1.11 1.2 1.13 1.17 1.15 1.16 1.14 Sau 8T 1.22 1.35 1.28 1.24 1.31 1.32 1.31 Sau 10T 1.3 1.39 1.34 1.39 1.46 1.45 1.36 Sau 12T 1.36 1.43 1.39 1.58 1.5 1.52 1.45 NT3 G3.2 0.87 1.01 1.18 1.32 1.4 1.48 G3.3 0.78 1.08 1.19 1.31 1.41 1.54 Phụ lục 11: FCR phi đỏ qua lần kiểm tra NT1 NT2 Tuần H1.1 H1.2 H1.3 H2.1 H2.2 H2.3 Sau 2T 0.62 0.63 0.72 0.78 0.73 0.74 Sau 4T 0.88 0.79 0.9 0.9 0.94 0.97 Sau 6T 1.09 1.02 1.05 1.07 1.12 1.06 Sau 8T 1.33 1.3 1.25 1.32 1.44 1.35 Sau 10T 1.42 1.5 1.44 1.37 1.57 1.49 Sau 12T 1.44 1.52 1.36 1.35 1.53 1.47 NT3 H3.2 0.86 0.94 1.16 1.29 1.43 1.51 H3.3 0.76 0.89 1.06 1.22 1.28 1.36 H3.1 0.68 0.85 1.08 1.35 1.4 1.5 Phụ lục 12: Bảng theo dõi chiều dài chuẩn (Lo) bắt đầu kết thúc thí nghiệm (cm) phi dòng GIFT STT phi đỏ Ngày 15/04/2010 6.5 Ngày 08/07/2010 20 Ngày 15/04/2010 6.2 Ngày 08/07/2010 18 6.5 19.5 6.1 18.5 6.8 20 6.4 17.5 18.5 6.3 17.5 7.1 20.5 6.7 17 6.7 20 6.2 17.5 7 19.5 6.8 17.5 6.6 19.5 6.5 18.5 6.8 19 16.5 10 6.7 20.5 18 11 6.7 19.5 6.5 16 12 6.5 18.5 7.1 17.5 13 6.6 19 6.4 16.5 14 6.5 19.5 6.5 18 15 6.5 20.5 6.4 16.5 16 6.9 18 6.1 17.5 17 6.5 20.5 6.1 16.5 18 6.7 20.2 6.8 16 19 19.5 6.3 15.5 20 7.1 20 6.4 17.5 21 6.9 21 6.5 17.5 22 6.5 19.5 6.6 17 23 6.9 20.5 6.4 16 24 6.5 20 6.8 18 25 6.9 18.5 6.2 18 26 6.4 19.5 6.2 17 27 6.9 18 6.5 18.5 28 6.9 19 6.6 17.5 29 6.9 19.5 6.4 17 30 6.6 19 6.8 18 Phụ lục 13: Phân tích phương sai tỷ lệ sống sau kết thúc thí nghiệm Tổng bình Nguồn biến Độ tự Biến lượng F - tính phương (SS) Nghiệm thức 254.900 127.400 0.850 (NT) Mức sai khác 0.450 Loài 975.300 975.300 6.530 0.025 NT*Loài 88.200 44.100 0.300 0.750 Sai số 12 1791.700 149.300 Tổng 17 3110.100 Số trung bình độ lệch chuẩn tỷ lệ sống nghiệm thức Lồi Nghiệm thức Trung bình Độ lệch chuẩn 80.83 10.1 83.33 13.77 92.5 7.5 65.83 11.81 74.17 12.83 72.5 15.61 phi dòng GIFT phi đỏ So sánh nghiệm thức với mức ý nghĩa 95% Hiệu trung bình So sánh nghiệm thức Giới hạn Trung tâm Giới hạn Ghi 1-2 -14.19 5.417 25.02 Ns 1-3 -10.44 9.167 28.77 Ns 2-3 -15.86 3.75 23.36 Ns So sánh nghiệm thức loài với mức ý nghĩa 95% Hiệu trung bình So sánh nghiệm thức Giới hạn Trung tâm Giới hạn Ghi G1 - H1 -51.4 -15 21.4 Ns G1 - G2 -33.9 2.5 38.9 Ns G1 - H2 -43.07 -6.67 29.74 Ns G1 - G3 -24.74 11.67 48.07 Ns G1 - H3 -44.74 -8.33 28.07 Ns H1 - G2 -18.9 17.5 53.9 Ns H1 - H2 -28.07 8.333 44.74 Ns H1 - G3 -9.74 26.667 63.07 Ns H1 - H3 -29.74 6.667 43.07 Ns G2 - H2 -45.57 -9.17 27.24 Ns G2 - G3 -27.24 9.17 45.57 Ns G2 - H3 -47.24 -10.83 25.57 Ns H2 - G3 -18.07 18.333 54.74 Ns H2 - H3 -38.07 -1.667 34.74 Ns G3 - H3 -56.4 -20 16.4 Ns So sánh loài với mức ý nghĩa 95% Hiệu trung bình Giới hạn Trung tâm Giới hạn -27.27 -14.72 -2.172 Ghi * Ghi chú: Hiệu trung bình qua giá trị sai biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê Ns: sai khác khơng có ý nghĩa *: sai khác có ý nghĩa Phụ lục 14: Phân tích phương sai trọng lượng trung bình sau kết thúc thí nghiệm Nguồn biến Độ tự Tổng bình phương (SS) Biến lượng F - tính Mức sai khác Nghiệm thức (NT) 2.5 1.3 0.03 0.973 Loài 12979.2 12979.2 282.79 0.00 NT*Loài 41.9 21 0.46 0.644 Sai số 12 550.8 45.9 Tổng 17 13574.4 Số trung bình độ lệch chuẩn trọng lượng trung bình nghiệm thức Lồi Nghiệm thức Trung bình Độ lệch chuẩn 149.76 5.75 147.13 4.87 147.55 9.08 91.81 6.59 96.23 7.54 95.27 5.99 phi dòng GIFT phi đỏ So sánh nghiệm thức với mức ý nghĩa 95% Hiệu trung bình So sánh nghiệm thức Ghi Giới hạn Trung tâm Giới hạn 1-2 -9.97 0.8976 11.77 Ns 1-3 -10.24 0.6285 11.5 Ns 2-3 -11.14 -0.2691 10.6 Ns So sánh nghiệm thức loài với mức ý nghĩa 95% Hiệu trung bình So sánh nghiệm thức Giới hạn Trung tâm Giới hạn G1 - H1 -78.13 -57.95 -37.76 * G1 - G2 -22.81 -2.63 17.55 Ns G1 - H2 -73.71 -53.52 -33.34 * G1 - G3 -22.39 -2.21 17.98 Ns G1 - H3 -74.67 -54.48 -34.3 * H1 - G2 35.13 55.317 75.5 * H1 - H2 -15.76 4.424 24.61 Ns H1 - G3 35.56 55.74 75.92 * H1 - H3 -16.72 3.463 23.65 Ns G2 - H2 -71.08 -50.89 -30.71 * G2 - G3 -19.76 0.42 20.61 Ns G2 - H3 -72.04 -51.85 -31.67 * H2 - G3 31.13 51.3158 71.5 * H2 - H3 -21.15 -0.9612 19.22 Ns G3 - H3 -72.46 -52.28 -32.09 * Ghi So sánh loài với mức ý nghĩa 95% Hiệu trung bình Giới hạn Trung tâm Giới hạn -60.66 -53.71 -46.75 Ghi * Ghi chú: Hiệu trung bình qua giá trị sai biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê Ns: sai khác khơng có ý nghĩa *: sai khác có ý nghĩa Phụ lục 15: Phân tích phương sai FCR sau kết thúc thí nghiệm Tổng bình Biến lượng phương (SS) F - tính Mức sai khác 0.008456 1.86 0.197 0.002362 0.002362 0.52 0.48 0.013371 0.006685 1.47 0.268 Sai số 12 0.054416 0.004535 Tổng 17 0.087061 Nguồn biến Độ tự Nghiệm thức (NT) 0.016912 Loài NT*Loài Số trung bình độ lệch chuẩn FCR nghiệm thức Lồi Nghiệm thức Trung bình Độ lệch chuẩn 1.3958 0.033 1.5341 0.0442 1.4906 0.0419 1.4441 0.0803 1.4501 0.0947 1.4575 0.0836 phi dòng GIFT phi đỏ So sánh nghiệm thức với mức ý nghĩa 95% Hiệu trung bình So sánh nghiệm thức Ghi Giới hạn Trung tâm Giới hạn 1-2 -0.03593 0.07214 0.1802 Ns 1-3 -0.05395 0.05411 0.1622 Ns 2-3 -0.1261 -0.01803 0.09003 Ns So sánh nghiệm thức lồi với mức ý nghĩa 95% Hiệu trung bình So sánh nghiệm thức Giới hạn Trung tâm Giới hạn G1 - H1 -0.1522 0.04838 0.249 Ns G1 - G2 -0.0623 0.1383 0.3389 Ns G1 - H2 -0.1463 0.05435 0.255 Ns G1 - G3 -0.1057 0.09488 0.2955 Ns G1 - H3 -0.1389 0.06172 0.2623 Ns H1 - G2 -0.1107 0.089922 0.2905 Ns H1 - H2 -0.1947 0.005967 0.2066 Ns H1 - G3 -0.1541 0.046497 0.2471 Ns H1 - H3 -0.1873 0.013337 0.214 Ns G2 - H2 -0.2846 -0.08395 0.1167 Ns G2 - G3 -0.2441 -0.04342 0.1572 Ns G2 - H3 -0.2772 -0.07658 0.124 Ns H2 - G3 -0.1601 0.04053 0.2412 Ns H2 - H3 -0.1933 0.007369 0.208 Ns G3 - H3 -0.2338 -0.03316 0.1675 Ns Ghi So sánh loài với mức ý nghĩa 95% Hiệu trung bình Giới hạn Trung tâm Giới hạn -0.09208 -0.02291 0.04625 Ghi Ns Ghi chú: Hiệu trung bình qua giá trị sai biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê Ns: sai khác khơng có ý nghĩa ... khóa  Thầy Ngô Văn Ngọc, Anh Ngô Đăng Lâm, Anh Đặng Phúc Thiện, Anh Nguyễn Thanh Liêm tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập tốt nghiệp  Các anh, bạn trại thực nghiệm... oxy hòa tan đo lần/ngày nồng độ NH3 đo lần/tuần 4.1.1 Hàm lượng oxy hòa tan Hàm lượng oxy hòa tan q trình khuếch tán oxy khơng khí vào nước quang hợp thủy sinh vật nước Hàm lượng oxy hòa tan nước... đổi lớn mơi trường từ nước sang nước mặn có nồng độ muối đến 31‰, từ nhiệt độ 5,6 – 400C Cá thuộc loại ăn tạp, ăn nhiều tảo xanh mùn bã hữu Loài lớn nhanh, mắn đẻ, đẻ quanh năm Tuy nhiên, thiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH SỐ LẦN CHO ĂN THÍCH HỢP VỚI LƯỢNG ĂN TỐI ĐA TRÊN CÁ RÔ PHI DÒNG GIFT (Oreochromis niloticus) VÀ CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis sp.) , XÁC ĐỊNH SỐ LẦN CHO ĂN THÍCH HỢP VỚI LƯỢNG ĂN TỐI ĐA TRÊN CÁ RÔ PHI DÒNG GIFT (Oreochromis niloticus) VÀ CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis sp.)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay