ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN PHÔI SAU KHI THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM TRÊN CHUỘT NHẮT (Mus musculus)

75 0 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN PHÔI SAU KHI THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM TRÊN CHUỘT NHẮT (Mus musculus) Sinh viên thực hiện: DƯƠNG TẤN AN Lớp : DH05TY Ngành: Thú Y Niên khóa: 2005 – 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y DƯƠNG TẤN AN ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN PHÔI SAU KHI THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM TRÊN CHUỘT NHẮT (Mus musculus) Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ Thú Y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN THANH BÌNH ThS TRẦN CẨM TÚ Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Dương Tấn An Tên khóa luận: “Ảnh hưởng số yếu tố đến khả phát triển phôi sau thụ tinh ống nghiệm chuột nhắt (Mus musculus)” Đã hồn thành khóa luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thanh Bình ii LỜI CẢM TẠ Con xin cảm ơn má ba có cơng sinh thành dưỡng dục hy sinh nhiều có ngày hơm Em xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thanh Bình ThS Trần Cẩm Tú tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài Cảm ơn bạn Nguyễn Thị Thu Giang nhiệt tình giúp đỡ trình thực đề tài Em xin cảm ơn thầy cô khoa Chăn ni – Thú y tận tình truyền dạy kiến thức cho em trình học tập trường Xin cảm ơn bạn lớp DH05TY gắn bó giúp đỡ suốt năm đại học Dương Tấn An iii TĨM TẮT Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng nồng độ tinh trùng, hàm lượng kích thích tố màng đệm thai người (hCG) đến khả thu nhận tế bào phôi sau thụ tinh ống nghiệm chuột nhắt trắng Với việc sử dụng nồng độ tinh trùng là: 105, 106, 107, 108 tế bào/ml mức nồng độ hCG 5, 10, 15, 20 IU bố trí thí nghiệm Để đánh giá khả ảnh hưởng nồng độ kích thích tố đến việc thu nhận trứng khả phát triển phơi sau thụ tinh ống nghiệm, thí nghiệm bố trí sau: 40 chuột trưởng thành sinh dục (8 – 10 tuần tuổi) chia làm nhóm (mỗi nhóm 10 chuột cái), chuột gây kích thích siêu rụng trứng với PMSG 10 IU/chuột hCG 48 sau đó, nhóm thứ tiêm với hCG IU, nhóm thứ hai tiêm với hCG 10 IU, nhóm thứ ba tiêm với hCG 15 IU nhóm thứ tư tiêm với hCG 20 IU Các trứng rụng đem thụ tinh với tinh trùng mào tinh thu từ chuột đực trưởng thành giống, trứng sau thụ tinh ủ môi trường G1 Để đánh giá ảnh hưởng nồng độ tinh trùng đến khả thụ tinh phát triển phơi, thí nghiệm bố trí sau: thu tinh trùng từ mào tinh chuột đực, pha tinh trùng theo nồng độ 105, 106, 107, 108 tế bào/ml, cho trứng thụ tinh với tinh trùng mức nồng độ nuôi trứng thụ tinh môi trường G1 Kết thu sau: nồng độ hCG ảnh hưởng đến số lượng chất lượng tế bào trứng thu được, số lượng (35 ± trứng/chuột) chất lượng trứng (90% trứng loại A) tốt kích thích rụng trứng với hCG 20 IU cá thể chuột thí nghiệm Nồng độ tinh trùng chất lượng trứng có ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ tinh phát triển sớm phôi Tỷ lệ thụ tinh (70%) tỷ lệ phôi đạt đến giai đoạn phôi nang (63%) cao cho trứng có đầy đủ tế bào cumulus bao quanh thụ tinh với tinh trùng nồng độ 108 tế bào/ml Cần áp dụng quy trình cho thụ tinh ống nghiệm phòng thí nghiệm trung tâm nghiên cứu nhằm thu số lượng phôi cao iv SUMMARY The purpose of this study to evaluate the effect of the sperm concentration, the human choronic gonadotropin (hCG) concentration on the ability of obtained embryonic cells after in – vitro fertilization (IVF) on mice (Mus musculus var albino) The use of sperm concentration such as: 105, 106, 107, 108 cells/ml and the hCG concentration levels such as: 5, 10, 15, 20 IU in the experimental arrangement To evaluate the effects of hCG concentration on the ability of collected oocytes and the development of embryos after IVF, the experiment was arranged as follows: 40 mature sex female mice (8 – 10 weeks old) were divided into four groups (each group of 10 female mice), the mice were irritated superovulation with PMSG 10 IU/mice and hCG 48 hours later, the first group was injected by IU hCG, the second group was injected by 10 IU hCG, the third group was injected by 15 IU hCG and the fourth group was injected by 20 IU hCG The ovulated oocytes were brought to fertilize with sperm from adult male mice with the same spieces, then fertilized oocytes were cultured in G1 medium To evaluate the effect of sperm concentration, the experiment was arranged as follows: collecting sperm from male mice epididymis, diluting the sperm concentration by the 105, 106, 107, 108 cells / ml, fertilizing oocytes with sperm in the concentration level above and then feed the fertilied oocytes in G1 medium The results are follows: hCG concentrations affect the quantity and quality of the collected oocytes, the best quantity (35 ± oocytes / mouse) and quality (90% type A oocytes) of oocytes was obtained by stimulating ovulation with 20 IU hCG on the individual mouse experiments The concentration of sperm and oocytes quality affects the rate of fertilization and early developmental of embryos The propotion of fertilized – acolytes (70%) and development of embryo after IVF reached the stage of blastocyst (63%) were highest when the full cumulus eggs fertilized with sperm at concentrations 108 cells/ml It is necessary to apply this process in vitro fertilization in the laboratories and research centers for obtaining the highest number embryobic proportion v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Tóm tắt iv Summary v Mục lục vi Danh sách từ viết tắt ix Danh sách bảng x Danh sách hình xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu chuột nhắt 2.1.1 Phân loại khoa học 2.1.2 Đặc điểm thể học 2.1.3 Dinh dưỡng 2.1.4 Sinh sản 2.1.5 Các ứng dụng chuột nghiên cứu 2.2 Đặc điểm, trình hình thành phát triển giao tử động vật có vú 2.2.1 Tinh trùng 2.2.1.1 Cấu tạo tinh trùng 2.2.1.2 Đặc tính tinh trùng 2.2.1.3 Sự hình thành tinh trùng 2.2.1.4 Sự phát triển tinh trùng 11 2.2.2 Tế bào trứng 11 2.2.2.1 Cấu tạo trứng 11 vi 2.2.2.2 Thành phần trứng 13 2.2.2.3 Sự hình thành tế bào trứng 14 2.2.2.4 Sự trưởng thành trứng 15 2.2.3 Sự thụ tinh giai đoạn phát triển sớm phôi 15 2.2.3.1 Sự thụ tinh 15 2.2.3.2 Các giai đoạn phát triển sớm phôi yếu tố ảnh hưởng 17 2.3.1 eCG 23 2.3.2.1 Cấu tạo 23 2.3.1.2 Chức 23 2.3.2 hCG 23 2.3.2.1 Cấu tạo 24 2.3.1.2 Chức 24 2.4 Thụ tinh ống nghiệm 24 2.4.1 Thụ tinh ống nghiệm 24 2.4.2 Vai trò chất dùng mơi trường IVF 26 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 28 3.1 Thời gian địa điểm tiến hành 28 3.2 Động vật thí nghiệm 28 3.3 Đối tượng thí nghiệm 28 3.4 Dụng cụ thiết bị 28 3.4.1 Dụng cụ 28 3.4.2 Thiết bị 29 3.5 Hóa chất 29 3.5.1 Hóa chất khử trùng 29 3.5.2 Hormon kích thích chín rụng trứng 29 3.5.3 Dầu phủ môi trường 30 3.6 Nội dung nghiên cứu 30 3.6.1 Nội dung 30 3.6.2 Nội dung 31 3.6.3 Nội dung 32 vii 3.7 Phương pháp tiến hành 33 3.7.1 Ổn định điều kiện sống chuột 33 3.7.2 Quy trình thụ tinh ống nghiệm 34 3.8 Phương pháp xử lý số liệu 38 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 39 4.1 Ảnh hưởng nồng độ hCG đến số lượng tế bào trứng (tế bào nang nỗn) chuột thí nghiệm thu 39 4.2 Ảnh hưởng nồng độ kích thích tố hCG đến số lượng tế bào hạt (cumulus cell) bám xung quanh tế bào trứng 41 4.3 Ảnh hưởng nồng độ tinh trùng đến tỷ lệ thụ tinh phát triển sớm phôi 44 4.4 Ảnh hưởng chất lượng trứng đến tỷ lệ thụ tinh phát triển phôi khả phát triển sớm phơi chuột thí nghiệm 47 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Đề nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC 57 viii   DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT CF: bệnh xơ cứng (Cystic Fibrosis) eCG: huyết ngựa chửa (Equine Chorionic Gonadotropin) FSH : hormone kích thích nang (Follicle-stimulating hormone) GJC: vùng kết nối thông tin (Gap Junctional communication) GSH : Glutathione GV: túi mầm (Germinal vesicle) hCG: hormone màng đệm thai người (human Chorionic Gonadotropin) IVF: thụ tinh ống nghiệm (In Vitro Fertilization) ICM: tế bào gốc phôi (Inner Cell Mass) LH: Luteinizing hormone MPF: yếu tố xúc tác trình nguyên phân (Mitosis Promoting Factor) PGS – 2: chất ức chế prostaglandin (Prostaglandin endoperoxide synthase – 2) TSH: hormone kích thích tuyến giáp (Thyroid-stimulating hormone) ix (homeostatic) tế bào trứng, cần cho phát triển bình thường nỗn bào nang GJC tạo kênh nội bào cho phép chất có khối lượng phân tử thấp ion, nucleotic, acid amine vào trứng, giúp cho phát triển nang, trưởng thành tế bào chất nhân trứng, đảm bảo cho thụ tinh phát triển sớm phơi (Mori cs, 2000) Vì trứng có tế bào hạt bao phủ tồn có tỷ lệ thụ tinh tỷ lệ thụ tinh tỷ lệ phát triển phôi cao trứng có tế bào hạt bao quanh Sự hình thành tiền nhân đực bị ngăn chặn gần trứng khơng có tế bào hạt bao quanh bị xâm nhập Sự ngưng lại hình thành tiền nhân đực trứng bị xâm nhập chín khơng hoàn toàn tế bào chất Họ đề nghị chín tế bào chất (hay gọi tổng hợp “các yếu tố phát triển tiền nhân”) đóng vai trò quan trọng phát triển trứng sau thụ tinh Trong thể, đầu tinh trùng phồng lên khoảng sau xâm nhập chuyển thành tiền nhân 6-8 sau với lần phân chia trứng heo 12-14 sau thời điểm thụ tinh xâm nhập đầu tinh trùng Trong nghiên cứu thực Nagai cộng (1984), 20 sau thụ tinh đầu tinh trùng phồng to vào giai đoạn tiền nhân tất trứng bị xâm nhập, điều lý giải chín khơng hồn toàn tế bào chất trứng thời điểm thụ tinh, dẫn đến ngưng phát triển 49 Hình 4.3 Phơi tế bào đánh giá thụ tinh (X 20) Hình 4.4 Phơi tế bào, kiểm tra sau 48 nuôi cấy (X 20) Hình 4.5 Phơi dâu (Morula) sau ngày Hình 4.6 Phôi nang (Blastocyst) nuôi cấy (X 20) sau ngày nuôi cấy (X 40) 50 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Nồng độ hCG ảnh hưởng đến số lượng chất lượng tế bào trứng rụng, số lượng chất lượng trứng tốt kích thích rụng trứng với hCG 20 IU cá thể chuột thí nghiệm Nồng độ tinh trùng 108 trứng có tế bào hạt bao phủ 100% có ảnh hưởng tốt đến tỷ lệ thụ tinh phát triển sớm phôi Tỷ lệ thụ tinh (70%) tỷ lệ phôi đạt đến giai đoạn phôi nang (63%) cao cho trứng có tế bào hạt bao phủ 100% thụ tinh với tinh trùng nồng độ 108 tế bào/ml 5.2 Đề nghị Áp dụng quy trình IVF cho chuột nhắt sau: nồng độ hCG 20 IU/cá thể chuột thí nghiệm, nồng độ tinh trùng 108 tế bào/ml cho phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu - Cần thí nghiệm với số mẫu nhiều 10 thí nghiệm để tăng tính đại diện kết - Áp dụng IVF thú thí nghiệm khác: chuột lang , thỏ … làm sở cho nghiên cứu phục vụ cho phòng thí nghiệm 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN TIẾNG VIỆT Nguyễn Thị Kim Anh Hoàng Kim Giao, 2000 “Thụ tinh ống nghiệm đối tượng bò” 07/07/2010 Hoàng Kim Giao, 2000 “Thụ tinh ống nghiệm (In vitro Fertilization)”.09/07/2010. Trương Sử Ngọc Hằng, 2009 Thử nghiệm sản xuất phôi heo in vitro Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ sinh học, Đại Học Nông Lâm TP HCM, Việt Nam Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc, 2007 Công nghệ sinh học người động vật Nxb Giáo dục, TP Hồ Chí Minh, trang 144 - 147 Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thanh Bình, 2010 Sinh học mô phôi kỹ thuật chuyển cấy, Nxb Nông nghiệp, trang 56 - 69 Bùi Văn Uy, 2008 “Gen chuột giống gen người” 07/04/2010 52 PHẦN TIẾNG NƯỚC NGOÀI Binh N.T., Thuan N.V and Miyake M., 2009 Effects of liquid preservation of sperm on their ability to activate oocytes and initaiate preimplantational development after injection in the pig Theriogenology 71 1440-1450 Brigid Hogan, Rosa Beddington, Frank Costantini and Elizabeth Lacy, 1994 Manipulating the Mouse Embryo a laboratory manual Second Edition Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York, USA, 101 pages Endo Y., Michael A L and Gregory S K., 1987 Evidence for the role of a guanine nucleotide-binding regulatory protein in the zona pellucida-induced mouse sperm acrosome reaction Developmental Biology Volume 119, Issue 1, pages 210-216 10 Florman H.M and Storey B.T., 1982 Mouse gamete interactions: The zona pellucida is the site of the acrosome reaction leading to fertilization in vitro Developmental Biology Volume 91, Issue 1, pages 121-130 11 Galeati G., Modina S., Lauria A., Mattioli M., 1991 Follicle somatic cells influence pig oocyte penetrability and cortical granule distribution Mol Reprod Dev; 29:40–46 12 Gardner D.K., Schoolcraft W.B., Wagley L., Schlenker T., Stevens.J and Hesla J., 1998 A prospective randomized trial of blastocyst culture and transfer in in- vitro fertilization Human Reproduction, Vol 13, 3434-3440 53 13 Leila M Mitchell, C Richard Kennedy and Geraldine M Hartshorne, 2002 “Effects of varying gonadotrophin dose and timing on antrum formation and ovulation efficiency of mouse follicles in vitro”. 14 Mattioli M., Galeati G., Seren E., 1988 Effect of follicle somatic cells during pig oocyte maturation on egg penetrability and male pronuclear formation Gamete Res; 20:177–183 15 Meizel S., Lui C.W., Working P.K & Mrsny R.J, 1980 Taurine and hypotaurine: their effects on motility, capacitation and the acrosome reaction of hamster sperm in vitro and their presence in sperm and reproductive tract fluids of several mammals Develop Growth Different 22, 483^194 16 Moller C.C and Wassarman P.M., 1989 Characterization of a proteinase that cleaves zona pellucida glycoprotein ZP2 following activation of mouse eggs Developmental Biology Volume 132, Issue 1, pages 103-112 17 Mori T., Amano T., and Shimizu H., 2000 Roles of Gap Junctional Communication of Cumulus Cells in Cytoplasmic Maturation of Porcine Oocytes Cultured In Vitro Biology of Reprodution 62, 913 – 919.Nagai T., Niwa K and Iritani A., 1984 Effect of sperm concentration during preincubation in a defined medium on fertilization in vitro of pig follicular acolytes J Reprod Ferti, 271-275 18 Newport J.W and Kirschner M.W., 1984 Regulation of the cell cycle during early Xenopus development Cell Volume 37, Issue 3, 731-742 54 19 Ozil J.P., Heyman Y., and Renard J.P., 1982 Production of monozygotic twins by micromanipulation and cervical transfer in the cow The Veterinary Record, Vol 110, Issue 6, 126-127 20 Ozgunen K T., Erdogan S., Mazmanoglu N., Pamuk I., Logoglu G and Ozgunen T., 2001 “Effect of gonadotrophin dose on oocyte retrieval in superovulated BALB/c mice” 19/07/2010 21 Rose U.M., Hanssen R.G.J.M and Kloosterboer H.J., 1999 “Development and Characterization of an In Vitro Ovulation Model Using Mouse Ovarian Follicles” 22 Saling P M., Sowinski J and Storey B T., 1979 An ultrastructural study of epididymal mouse spermatozoa binding to zonae pellucidae in vitro: Sequential relationship to the acrosome reaction Journal of Experimental Zoology.Volume 209, Issue 2, pages 229–238 23 Salustri A and Siracusa G., 1983 Metabolic coupling, cumulus expansion and meiotic resumption in mouse cumuli oophori cultured in vitro in the presence of FSH or dcAMP, or stimulated in vivo by hCG Journal of Reproduction and Fertility 68, 335-341 24 Seidel G.E., Warfield S.J., and Elsden R.P., 1987 Transfer of Bovine DemiEmbryos with and without the Zona Pellucida J Anim Sci 65:756-761 25 Talbot P., Franklin L and Fussell E., 1974 The effect of concentration of golden hamster on the acrosome reaction and egg penetration in vitro Journal of Reproduction and Fertility 36, 429-432 55 26 Ward F., Rizos D., Boland M.P and Lonergan P., 2002 Effect of reducing sperm concentration during IVF on the ability to distinguish between bulls of high and low field fertility: work in progress Volume 59, Issue 7, Pages 1575-1584 27 Willadsen S M., Moor R M and Polge C, 1980 Effect of follicular steroids on the maturation and fertilization of mammalian oocytes J Embryol Exp Morph Vol 56, pp 319 – 335 28 http://www.informatics.jax.org/greenbook/frames/frame11.shtml 29 http://www.vcn.vnn.vn/Main.aspx?MNU=1172&chitiet=3847&Style=1&sea rch=XX_SEARCH_XX 30 http://www.hfea.gov.uk/history-of-ivf.html 31 http://www.vcn.vnn.vn/PrintPreview.aspx?ID=3844 32 www.delano.k12.mn.us/sitepages/pid2663.php 33 http://ivf-egypt.com/lab/3.aspx 34 http://www.escoglobal.com/resources/ivf-workstations/role-ivf.php 35 http://www.vitrolife.com/fertility/index.cfm?page=8232FDA5-9320-95E2DC93EA5E4227DFE7 56 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Môi trường M2 Thành phần mM Khối lượng phân tử Gam / lít NaCl 94.66 58.450 5.533 KCl 4.78 74.557 0.356 CaCl2.2H2O 1.71 147.220 0.252 KH2PO4 1.19 136.091 0.162 MgSO4.7 H2O 1.19 246.500 0.293 NaHCO3 25.00 84.020 2.101 Sodium lactate 23.28 112.100 2.601 4.349 g 60% syrup Sodium pyruvate 0.33 110.000 0.036 Glucose 5.56 179.860 1.000 BSA 4.000 Penicillin G.potassium salt 0.060 (final conc,.100units/ml) Streptomycin sulfate 0.050 (final conc,.50units/ml) Phenol Red 0.010 2x glass-distilled H2O Thêm đủ lít 57 Phụ lục 2: Môi trường M16 Thành phần mM Khối lượng phân tử Gam / lít NaCl 94.66 58.450 5.533 KCl 4.78 74.557 0.356 CaCl2.2H2O 1.71 147.200 0.252 KH2PO4 1.19 136.091 0.162 MgSO4.7 H2O 1.19 246.500 0.293 NaHCO3 4.15 84.020 0.349 HEPES 20.85 238.300 4.969 Sodium lactate 23.28 112.100 2.610 4.349 g 60% syrup Sodium pyruvate 0.33 110.000 0.036 Glucose 5.56 179.860 1.000 BSA 4.000 Penicillin G.potassium salt 0.060 Streptomycin sulfate 0.050 Phenol Red 0.010 2x glass-distilled H2O Thêm đủ lít 58 Phụ lục 3: Mơi trường Whitingham để thụ tinh ống nghiệm cho noãn bào chuột Thành phần Gam/100 ml NaCl 0.5803 NaHCO3 0.2106 Glucose 0.1000 KCl 0.0201 NaH2PO4.14H2O 0.0056 Sodium pyruvate 0.0055 Penicillin 0.0063 Streptomycin 0.0050 CaCl2.2H2O 0.0264 MgCl2.6H2O 0.0102 Sodium lactate 0.35 ml 60% syrup Phenol Red 0.1000 H2O Thêm đủ 100 ml 59 Phụ lục 4: Môi trường IVF™ Môi trường sử dụng cho thụ tinh ống nghiệm phân chia phôi sau thụ tinh Thành phần: Calcium Chloride EDTA Glucose Human Serum Albumin Magnesium Sulphate Penicillin G Potassium Chloride Potassium di-Hydrogen Phosphate Sodium Bicarbonate Sodium Chloride Sodium Lactate Sodium Pyruvate Nước 60 Phụ lục 5: Môi trường G-1™ Môi trường sử dụng cho nuôi cấy phôi Thành phần: Alanine Alanyl-glutamine Asparagine Aspartate Calcium chloride EDTA Gentamicin Glucose Glutamate Glycine Hyaluronan Lipoic acid Magnesium sulphate Methionine Potassium chloride Proline Serine Sodium bicarbonate Sodium chloride Sodium citrate Sodium dihydrogen phosphate Sodium lactate Sodium pyruvate Taurine Nước pha tiêm (WFI) 61 Phụ lục 6: Môi trường G-MOPSTM Môi trường sử dụng để thu thập noãn bào Thành phần: Alanine Alanyl-glutamine Asparagine Aspartate Calcium chloride EDTA Gentamicin Glucose Glutamate Glycine Lipoic acid Magnesium sulphate Methionine MOPS Potassium chloride Proline Serine Sodium bicarbonate Sodium chloride Sodium citrate Sodium dihydrogen phosphate Sodium lactate Sodium pyruvate Taurine Nước pha tiêm (WFI) 62 Phụ lục 7: Môi trường G-FERTTM Môi trường sử dụng để thu thập tinh trùng Thành phần: Alanine Asparagine Aspartate Calcium chloride Glucose Glutamate Glycine Hyaluronan Magnesium sulphate Penicillin G Potassium chloride Proline Serine Sodium bicarbonate Sodium chloride Sodium dihydrogen phosphate Sodium lactate Sodium pyruvate Taurine Nước pha tiêm (WFI)     63 ... concentration level above and then feed the fertilied oocytes in G1 medium The results are follows: hCG concentrations affect the quantity and quality of the collected oocytes, the best quantity (35 ± oocytes... cells/ml and the hCG concentration levels such as: 5, 10, 15, 20 IU in the experimental arrangement To evaluate the effects of hCG concentration on the ability of collected oocytes and the development... process in vitro fertilization in the laboratories and research centers for obtaining the highest number embryobic proportion v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Tóm tắt
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN PHÔI SAU KHI THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM TRÊN CHUỘT NHẮT (Mus musculus) , ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN PHÔI SAU KHI THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM TRÊN CHUỘT NHẮT (Mus musculus)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay