KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PROBIOTICS VÀO THỨC ĂN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus)

59 3 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:34

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PROBIOTICS VÀO THỨC ĂN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA TRA (Pangasianodon hypophthalmus) Họ tên sinh viên: ĐẬU QUỐC KHÁNH Ngành : NI TRỒNG THỦY SẢN Niên khố : 2006 - 2010 Tháng 7/2010 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PROBIOTICS VÀO THỨC ĂN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA TRA (Pangasianodon hypophthalmus) Thực bởi: ĐẬU QUỐC KHÁNH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn : PGS TS Lê Thanh Hùng ThS Ong Mộc Quý ThS.Trương Phước Thiên Hồng Thành phố Hồ Chí Minh Tháng năm 2010 i CẢM TẠ Chúng tơi xin có lời cảm ơn chân thành đến:  Cha, mẹ gia đình ni nấng, dạy dỗ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tơi thực tốt khóa luận  Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh  Ban Chủ Nhiệm quý thầy cô Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho suốt thời gian qua Đặc biệt gởi lời biết ơn sâu sắc đến thầy Lê Thanh Hùng, thầy Ong Mộc Quý cô Trương Phước Thiên Hồng tận tình hướng dẫn giúp đỡ chúng tơi hồn thành khóa luận Chân thành cảm ơn anh, bạn lớp em Trại Thực Nghiệm Thủy Sản Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh tạo điều kiện tốt giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Do hạn chế thời gian kiến thức nên khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, chúng tơi mong có đóng góp ý kiến q thầy bạn để luận văn hoàn chỉnh Xin chân thành cảm ơn ! ii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung probiotics vào thức ăn lên tăng trưởng hiệu sử dụng thức ăn tra (Pangasianodon hypophthalmus)” tiến hành Trại Thực Nghiệm Thủy Sản Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, từ ngày 17/04/2010 đến 28/06/2010 Thí nghiệm gồm nghiệm thức (NT), nghiệm thức lập lại lần bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, nghiệm thức gồm: - NT ĐC: nghiệm thức đối chứng, thức ăn không bổ sung probiotics - NT A: thức ăn bổ sung probiotics với liều lượng 0,5% - NT B: thức ăn bổ sung probiotics với liều lượng 1% - NT C: thức ăn bổ sung probiotics với liều lượng 2% Kết thu sau 10 tuần thí nghiệm: Tỷ lệ sống nghiệm thức thí nghiệm sai khác khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Tăng trưởng nghiệm thức thí nghiệm sai khác khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Hiệu sử dụng thức ăn nghiệm thức thí nghiệm sai khác khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Dựa kết thu được, kết luận việc bổ sung probiotics dạng dung dịch Viện Nghiên Cứu Công Nghệ Sinh Học Môi Trường - Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh vào thức ăn không giúp cải thiện tăng trưởng hiệu sử dụng thức ăn tra (Pangasianodon hypophthalmus) iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH ĐỒ THỊ viii Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược probiotics .3 2.1.1 Khái niệm .3 2.1.2 Thành phần hình thức probiotics .4 2.1.3 Tác dụng probiotics 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu probiotics 2.1.5 Cơ chế tác động probiotics .5 2.1.6 Tình hình nghiên cứu ứng dụng probiotics nước 2.2 Sơ lược chủng vi sinh vật chế phẩm probiotics 2.2.1 Lactobacillus acidophilus .7 2.2.2 Bacillus subtilis 2.2.3 Saccharomyces cerevisiae 11 2.3 Sơ lược tra 13 2.3.1 Phân loại .13 2.3.2 Phân bố 13 2.3.3 Hình thái, sinh lý 13 2.3.4 Ðặc điểm dinh dưỡng 13 2.3.5 Ðặc điểm sinh trưởng 14 iv 2.3.6 Ðặc điểm sinh sản .14 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Thời gian địa điểm thực đề tài 16 3.2 Nội dung nghiên cứu .16 3.3 Vật liệu nghiên cứu 16 3.3.1 Đối tượng thí nghiệm 16 3.3.2 Thức ăn thí nghiệm .18 3.3.3 Chế phẩm sinh học probiotics 19 3.3.4 Dụng cụ nguyên liệu 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng probiotics lên tăng trưởng, tỷ lệ sống hiệu sử dụng thức ăn tra 21 3.4.2 Thí nghiệm 2: Gây stress dung dịch có nồng độ ammonia tổng số 150 ppm thí nghiệm 23 3.4.3 Phương pháp xử lý thống kê .23 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 24 4.1 Các yếu tố môi trường .24 4.1.1 Nhiệt độ (oC) .24 4.1.2 Oxy hòa tan (mg/L) 25 4.1.3 pH 26 4.1.4 Nồng độ NH3 tự (mg/L) 27 4.2 Kết phân tính sinh hóa thức ăn thí nghiệm 28 4.3 Tỷ lệ sống (SR) 28 4.4 Kết tăng trưởng 29 4.5 Kết lượng ăn hiệu sử dụng thức ăn .31 4.6 Tỷ lệ sống gây stress dung dịch có nồng độ ammonia tổng số 150 ppm 33 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 35 5.1 Kết luận 35 5.2 Đề nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO .37 PHỤ LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CFU: Colony Forming Unit (đơn vị hình thành khuẩn lạc) ctv: Cộng tác viên DO: Oxy hòa tan (Disolved Oxygen) FCR: Hệ số chuyển đổi thức ăn (Food Conversion Ratio) NIRS: Near Infrared Spectroscopy NT: Nghiệm thức PER: Hiệu sử dụng protein (Protein Efficiency Ratio) pH: potential of hydrogen SD: Standard Deviation SGR: Tốc độ tăng trưởng đặc biệt (Specific Growth Rate) SR: Tỉ lệ sống (Survival Rate) TB: Trung bình TP: Thành phố TSA: Tryptone Soy Agar (môi trường thạch) TSB: Tryptone Soy Broth (môi trường canh) W1: Trọng lượng đầu W2: Trọng lượng cuối WG: Tăng trọng (Weight Gain) WHO: World Health Organization WIPO: World Intellectual Property Organization vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Thành phần thức ăn ruột tra tự nhiên 14 Bảng 4.1: Bảng phân tích hàm lượng dinh dưỡng thức ăn thí nghiệm 28 Bảng 4.2: Tỷ lệ sống thí nghiệm 28 Bảng 4.3: Tăng trưởng thí nghiệm .29 Bảng 4.4: Lượng ăn hiệu sử dụng thức ăn thí nghiệm 31 Bảng 4.5: Tỷ lệ sống gây stress dung dịch có nồng độ ammonia tổng số 150 ppm 33 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ ĐỒ THỊ Trang Hình 2.1: Hình thái vi khuẩn Lactobacillus acidophilus .9 Hình 2.2: Vi khuẩn Bacillus subtilis .10 Hình 2.3: Nấm men Saccharomyces cerevisiae .12 Hình 3.1: tra thí nghiệm 17 Hình 3.2: Giai bố trí thí nghiệm 17 Hình 3.3: Thức ăn thí nghiệm 18 Hình 3.4: Các chủng vi sinh vật dung dịch probiotics .19 Sơ đồ 3.1: Quá trình tiến hành thí nghiệm 20 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ bố trí thí nghiệm .21 Đồ thị 4.1: Biến động nhiệt độ trình thí nghiệm 24 Đồ thị 4.2: Biến động DO q trình thí nghiệm 25 Đồ thị 4.3: Biến động pH qúa trình thí nghiệmba 26 Đồ thị 4.4: Biến động NH3 tự qúa trình thí nghiệm 27 Đồ thị 4.5: Tỷ lệ sống (SR) thí nghiệm 29 Đồ thị 4.6: Tăng trọng trung bình (WG) thí nghiệm 30 Đồ thị 4.7: Hệ số tăng trưởng đặc biệt (SGR) thí nghiệm 31 Đồ thị 4.8: Hiệu sử dụng thức ăn (FCR) thí nghiệm 32 Đồ thị 4.9: Hiệu sử dụng protein (PER) thí nghiệm 33 Đồ thị 4.10: Tỷ lệ sống gây stress dung dịch có nồng độ ammonia tổng số 150 ppm 48 34 viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Hiện nghề nuôi chế biến tra (Pangasianodon hypophthalmus) phục vụ xuất ngành mũi nhọn thủy sản, tổng giá trị xuất thủy sản Việt nam không ngừng tăng suốt năm qua tra ln chủ đề nóng người nuôi doanh nghiệp chế biến Bên cạnh đó, việc lạm dụng hóa chất thuốc kháng sinh dẫn đến dư lượng chất sản phẩm thủy sản xuất bị nhiều nước EU, Mỹ, Canada… sử dụng rào cản kỹ thuật để hạn chế sản phẩm thủy sản nhập từ Việt Nam Mặt khác, nhiều loại vi sinh vật trở nên kháng thuốc trở thành mầm bệnh nguy hiểm vật ni Vì vậy, sử dụng chế phẩm sinh học nuôi trồng thủy sản hướng có ý nghĩa thực tiễn bảo vệ môi trường đảm bảo hiệu sản xuất, góp phần phát triển bền vững nghề ni thủy sản Việc sử dụng chủng vi sinh vật probiotics công nghiệp thực phẩm, y tế dược phẩm, mỹ phẩm, nông nghiệp môi trường áp dụng nhiều nước giới Hàng năm, đầu tư cho công nghệ sinh học đặc biệt cho ngành công nghiệp Mỹ đạt gần 500 tỷ USD Ở Việt Nam, ứng dụng probiotics nhiều lĩnh vực nói chung ni trồng thủy sản nói riêng sử dụng chủ yếu sản phẩm nhập khẩu, dùng để xử lý môi trường xử lý nhiễm Hơn nữa, điều kiện khí hậu Việt Nam đa dạng nên tác động thủy hóa nhiễm mơi trường nước tác nhân vi sinh vật khác nhau, đòi hỏi nghiên cứu cụ thể triệt để Xuất phát từ thực tế trên, với việc Viện Nghiên Cứu Công Nghệ Sinh Học Môi Trường - Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh sản xuất thành công số chủng vi sinh vật sử dụng làm probiotics, tiến hành thực đề tài “Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung probiotics vào thức ăn lên tăng trưởng sản phẩm dạng dung dịch, khó bảo quản chủng vi sinh vật sản phẩm khơng có tính ổn định khơng đủ khả sống sót qua dày có mơi trường acid cao 5.2 Đề Nghị Cần có nghiên cứu hiệu sử dụng probiotics, tính ổn định vi sinh vật dung dịch probiotics, đồng thời cần trọng đến yếu tố bên ngồi tra có tập tính nhát dễ bỏ ăn bị động nước, hạn chế đến mức tối đa tác động vật lý vào hệ thống thí nghiệm Tiếp tục thử nghiệm với hàm lượng dạng sản phẩm probiotics khác Thời gian thí nghiệm cần dài hơn, tăng số lượng cá, số nghiệm thức số lần lặp lại để đánh giá xác hiệu sử dụng probiotics 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thị Dân, 2005 Công nghệ sinh học chăn nuôi gia súc Nhà xuất Nơng Nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phú Hòa, 2000 Chất lượng nước nuôi trồng thủy sản Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nơng Lâm, Tp.Hồ Chí Minh Trần Văn Hòa, 2009 Nghiên cứu ảnh hưởng Acidifiers tinh dầu thiết yếu lên tăng trưởng khả đề kháng bệnh vi khuẩn Edwardsiella ictaluri Tra (Pangasianodon hypophthalmus ) Luận văn tốt nghiệp, Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nơng Lâm, Tp.Hồ Chí Minh Lê Thanh Hùng, 2008 Thức ăn dinh dưỡng thủy sản Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nơng Lâm, Tp.Hồ Chí Minh Phạm Văn Khánh, 2003 Kỹ thuật nuôi tra basa bè Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II Nhà xuất Nơng Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh Trần Ngọc Thiên Kim, 2005 Khảo sát ảnh hưởng Phytase lên tăng trưởng hiệu sử dụng thức ăn Basa (Pangasius bocourti) Luận văn tốt nghiệp, Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm, Tp.Hồ Chí Minh Võ Ngọc Thanh Tâm, 2009 Sản xuất thử nghiệm hiệu chế phẩm probiotics tăng khả tiêu hóa thức ăn cho cảnh Luận văn tốt nghiệp, Bộ môn Công Nghệ Sinh Học Trường Đại Học Nơng Lâm, Tp.Hồ Chí Minh *Tài liệu từ Internet: Đặng Quốc Bảo, 2005 “Công nghệ sinh học sản xuất probiotics” Truy cập tháng năm 2010 < http://www.sinhhocvietnam.com/forum/showthread.php?t=688> Nguyễn Thành Phước, 2007 “Sử dụng men vi sinh nuôi trồng thủy sản” truy cập tháng năm 2010 10 Himabindu K Venkat, Narottam P Sahu and Kamal K Jain, 2004 Effect of feeding Lactobacillus-based probiotics on the gut microflora, growth and survival of postlarvae of Macrobrachium rosenbergii Aquaculture Research, Vol 35, 501 – 507 37 11 Saeed Ziaei-Nejad, Mehran Habibi Rezaei, Ghobad Azari Takami, Donald L Lovett, Ali-Reza Mivaghefi and Mehdi Shakouri, 2006 The effect of Bacillus spp bacteria used as probiotics on digestive enzyme activity, survival and growth in the Indian white shrimp Fenneropenaeus indicus Aquaculture, Vol 252, 516 - 524 38 PHỤ LỤC KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM  Chất lượng nước trung bình q trình thí nghiệm: Ngày 19/04/2010 20/04/2010 21/04/2010 22/04/2010 23/04/2010 24/04/2010 25/04/2010 26/04/2010 27/04/2010 28/04/2010 29/04/2010 30/04/2010 01/05/2010 02/05/2010 03/05/2010 04/05/2010 05/05/2010 06/05/2010 07/05/2010 08/05/2010 09/05/2010 10/05/2010 11/05/2010 12/05/2010 13/05/2010 14/05/2010 15/05/2010 16/05/2010 17/05/2010 18/05/2010 19/05/2010 20/05/2010 21/05/2010 22/05/2010 DO (mg/L) Sáng 3,7 4,3 3,5 2,9 2,9 2,7 3,8 2,7 2,1 2,1 3,1 2,3 1,8 2,2 2,7 2,5 2,7 2,8 2,8 2,2 2,9 1,9 1,9 2 2,1 2,2 2,5 1,5 2,2 Chiều 9,4 7,7 7,5 6,9 8,9 8,4 8,3 5,5 5,9 5,3 4,6 5,2 4,6 7,5 8,9 9,7 7,5 8,6 5,5 7,7 8,7 9,3 9,3 12,9 12,7 11 8,6 11,3 9,8 8,9 10,5 pH Sáng 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4 7,6 7,3 7,1 7,2 7,3 6,8 7,2 7,3 7,2 7,3 7,4 7,6 7,4 7,6 7,1 7,4 7,6 7,1 7,4 7,3 7,9 7,5 7,5 7,4 39 Chiều 8,5 7,5 7,5 8 7,7 8,6 8,4 8,3 8,2 8,2 8,1 7,9 8,2 8,4 8,6 8,4 8,4 8,3 8,4 8,6 8,7 8,4 8,6 8,8 8,7 9,1 8,3 9 8,1 Nhiệt độ (oC) Sáng 30,5 30,6 30,6 31,6 31,1 30,9 31,3 30,8 31,0 31,0 31,6 31,5 30,9 31,0 31,2 31,2 31,2 31,7 32,0 32,1 32,3 32,2 32,3 31,7 31,7 31,9 31,2 32,0 32,2 32,3 32,4 32,4 32,4 31,9 Chiều 33,5 32,7 33,6 33,3 32,9 30,8 33,5 33,6 33,0 32,9 32,3 32,8 33,1 32,9 32,7 33,3 34,1 34,8 33,9 34,5 33,4 33,8 34,2 34,1 33,7 33,3 34,3 34,4 34,2 34,0 34,1 34,0 33,8 33,9 NH3 tự (mg/L) 0,0108 0,0050 0,0016 0,0035 0,0645 23/05/2010 24/05/2010 25/05/2010 26/05/2010 27/05/2010 28/05/2010 29/05/2010 30/05/2010 31/05/2010 01/06/2010 02/06/2010 03/06/2010 04/06/2010 05/06/2010 06/06/2010 07/06/2010 08/06/2010 09/06/2010 10/06/2010 11/06/2010 12/06/2010 13/06/2010 14/06/2010 15/06/2010 16/06/2010 17/06/2010 18/06/2010 19/06/2010 20/06/2010 21/06/2010 22/06/2010 23/06/2010 24/06/2010 25/06/2010 26/06/2010 27/06/2010 1,9 2,1 2,5 1,8 2 2,3 1,9 1,8 1,7 1,9 2,3 2,4 2,1 1,9 1,8 1,9 2,2 1,8 2,1 1,8 1,8 1,7 2,1 2 2,2 1,9 9,9 8,4 8,5 6,6 8,3 7,6 8,5 7,9 6,9 5,8 6,5 7,3 8,1 8,4 7,9 7,5 8,1 6,7 7,5 8,1 8,7 8,5 8,9 8,5 8,3 5,9 6,8 9,1 7,9 8,3 6,8 7,3 7,4 7,4 7,5 7,4 7,6 7,5 7,4 7,1 7,3 7,4 7,4 7,2 7,1 7,4 7,4 6,7 6,9 7,4 7,3 7,1 7,8 6,9 7,4 7,5 7,3 7,1 6,9 7,1 7,2 7,4 7,4 7,4 8,3 8,4 8,3 8,2 8,2 8,3 8,2 8,2 7,2 7,1 7,8 7,5 7,8 8,2 7,7 7,3 7,5 7,6 8,5 8,1 7,8 8,4 7,9 8,2 6,8 7,6 8,9 7,6 7,1 40 31,0 32,1 30,9 31,1 31,1 31,1 30,9 31,5 31,0 30,8 30,7 31,0 31,2 31,0 31,5 31,0 31,2 30,7 31,0 31,3 31,0 31,0 31,1 30,8 31,3 31,2 31,5 30,9 31,0 30,7 31,1 31,0 31,3 31,5 31,0 31,1 34,0 34,4 32,8 32,3 32,4 32,3 32,3 32,2 32,4 32,0 32,0 32,3 32,5 32,7 33,0 32,7 32,4 32,1 32,8 32,0 32,6 32,5 32,3 32,5 32,3 32,6 32,3 32,0 32,4 31,9 32,1 32,7 33,4 32,7 32,1 32,0 0,0043 0,0034 0,0092 0,0604 0,0227  Tỷ lệ sống q trình thí nghiệm: ĐC A B C Tuần 10 ĐC1 ĐC2 ĐC3 A.1 A.2 A.3 B.1 B.2 B.3 C.1 C.2 C.3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 97,50 98,75 97,50 98,75 97,50 96,25 98,75 98,75 97,50 97,50 97,50 96,25 96,25 97,50 96,25 97,50 96,25 95,00 97,50 97,50 96,25 96,25 96,25 95,00 96,25 97,50 96,25 97,50 96,25 95,00 97,50 97,50 96,25 96,25 96,25 95,00 96,25 97,50 96,25 97,50 96,25 95,00 97,50 97,50 96,25 96,25 96,25 95,00 95,00 96,25 95,00 96,25 95,00 93,75 96,25 96,25 95,00 95,00 95,00 93,75 95,00 96,25 95,00 96,25 95,00 93,75 96,25 96,25 95,00 95,00 95,00 93,75  Kết thu tăng trưởng thí nghiệm ĐC A B C ĐC1 ĐC2 ĐC3 TB SD A.1 A.2 A.3 TB SD B.1 B.2 B.3 TB SD C.1 C.2 C.3 TB SD W1 (g) 14,95 14,71 14,19 14,62 0,22 12,94 14,90 14,63 14,15 0,61 14,49 14,56 14,85 14,63 0,11 13,96 14,88 14,49 14,44 0,27 W2 (g) 168,36 184,78 152,75 168,63 9,25 151,53 161,20 193,53 168,80 12,70 156,95 158,62 166,83 160,80 3,05 160,88 153,99 161,52 158,80 2,41 41 WG (g) 153,41 170,07 138,57 154,02 9,10 138,59 146,30 178,91 154,60 12,40 142,46 144,06 151,98 146,17 2,94 146,92 139,11 147,03 144,35 2,62 SGR (%/ngày) 3,46 3,61 3,39 3,487 0,065 3,52 3,40 3,69 3,537 0,084 3,40 3,41 3,46 3,423 0,019 3,49 3,34 3,44 3,423 0,044 TLS TB(%) 95,42 95,00 95,83 94,58  Bảng theo dõi lượng ăn hàng ngày (g) Tuần Ngày 19/04/2010 20/04/2010 21/04/2010 22/04/2010 23/04/2010 24/04/2010 25/04/2010 26/04/2010 27/04/2010 28/04/2010 29/04/2010 30/04/2010 01/05/2010 02/05/2010 03/05/2010 04/05/2010 05/05/2010 06/05/2010 07/05/2010 08/05/2010 09/05/2010 10/05/2010 11/05/2010 12/05/2010 13/05/2010 14/05/2010 15/05/2010 16/05/2010 17/05/2010 18/05/2010 19/05/2010 20/05/2010 21/05/2010 22/05/2010 23/05/2010 ĐC1 70,50 101,88 109,54 116,40 128,29 136,20 146,07 145,10 135,80 163,40 118,00 171,33 142,15 188,56 0,00 156,84 105,02 124,60 171,00 223,24 209,20 240,51 251,00 300,81 305,75 296,57 342,70 50,60 267,32 222,17 296,60 341,20 347,17 407,20 130,20 ĐC ĐC2 77,79 101,67 124,26 148,55 131,60 155,20 163,40 169,80 180,80 170,00 139,80 179,00 189,40 222,80 0,00 196,40 136,88 157,96 235,62 232,40 221,69 275,24 278,40 331,60 325,79 303,49 345,20 48,40 240,39 226,78 262,40 377,00 300,26 378,60 158,47 42 ĐC3 68,04 96,65 95,62 99,89 116,03 116,99 106,31 109,82 119,15 143,93 116,00 130,40 154,34 136,40 0,00 143,91 102,83 112,80 163,52 215,49 192,00 209,37 216,00 258,43 268,60 281,84 296,16 51,20 230,20 185,60 308,60 359,00 380,70 434,80 126,40 A.1 68,82 89,28 79,81 102,04 115,94 114,37 115,00 112,00 113,35 137,00 105,76 97,12 116,44 133,60 0,00 137,40 102,41 110,29 163,07 200,59 175,90 242,27 219,37 262,15 245,20 237,20 247,94 48,60 197,40 174,60 248,60 341,86 328,55 355,00 119,60 A A.2 73,87 89,18 98,26 133,00 120,60 135,40 144,80 151,20 155,68 164,60 126,27 155,23 131,20 147,60 0,00 135,40 101,60 123,56 178,80 202,60 188,72 209,64 204,20 254,95 240,48 224,80 253,35 50,00 184,24 159,67 247,38 220,33 264,69 300,60 80,20 A.3 83,94 111,64 118,27 168,69 154,60 158,00 184,40 196,00 186,80 186,80 144,20 188,40 211,00 224,20 0,00 200,20 151,84 190,07 265,20 286,00 304,60 331,46 291,80 389,80 356,40 338,60 395,40 50,60 378,12 295,20 359,60 430,38 455,62 540,40 178,20 Tuần 10 Ngày 24/05/2010 25/05/2010 26/05/2010 27/05/2010 28/05/2010 29/05/2010 30/05/2010 31/05/2010 01/06/2010 02/06/2010 03/06/2010 04/06/2010 05/06/2010 06/06/2010 07/06/2010 08/06/2010 09/06/2010 10/06/2010 11/06/2010 12/06/2010 13/06/2010 14/06/2010 15/06/2010 16/06/2010 17/06/2010 18/06/2010 19/06/2010 20/06/2010 21/06/2010 22/06/2010 23/06/2010 24/06/2010 25/06/2010 26/06/2010 27/06/2010 ∑ ĐC A ĐC1 ĐC2 ĐC3 A.1 A.2 A.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,80 232,10 228,20 212,90 142,20 242,60 248,73 240,00 284,98 231,32 231,35 280,00 50,60 52,40 23,52 34,08 51,80 47,59 146,00 193,60 164,40 185,40 158,20 201,60 100,80 142,80 52,60 49,80 81,80 166,40 82,80 105,20 82,40 84,80 109,80 105,40 232,00 237,20 212,00 208,80 187,20 288,20 287,18 314,33 196,80 230,60 219,53 288,20 228,60 223,00 257,40 303,00 203,80 291,80 325,00 323,40 270,90 267,40 278,90 300,30 246,00 306,80 245,00 213,00 230,40 245,40 376,00 334,40 361,80 320,77 306,00 331,80 292,00 275,00 305,00 240,60 288,03 299,40 171,40 157,80 154,60 155,20 157,20 160,80 456,04 438,27 410,80 369,40 353,75 374,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,20 294,40 260,40 159,00 232,40 287,20 112,40 143,00 112,80 107,80 111,00 118,00 282,00 341,60 248,00 288,00 235,20 303,00 169,70 260,40 178,70 168,60 209,30 225,10 309,90 402,60 306,90 284,20 297,30 283,10 438,20 537,00 417,60 423,00 411,40 456,00 391,40 300,60 302,40 293,80 290,40 296,20 202,60 248,60 206,60 209,40 255,00 260,40 403,60 514,20 432,20 405,40 400,60 437,60 290,17 493,40 371,37 344,71 427,40 510,60 242,20 331,00 218,00 239,80 292,20 335,60 459,40 495,40 440,60 428,20 425,00 459,00 447,60 570,20 472,20 473,00 515,38 515,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,20 635,80 580,90 589,10 626,00 662,10 539,63 563,77 513,63 473,42 615,30 527,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14767,97 16570,78 14097,85 13397,49 13655,30 17207,54 43 Tuần Ngày 19/04/2010 20/04/2010 21/04/2010 22/04/2010 23/04/2010 24/04/2010 25/04/2010 26/04/2010 27/04/2010 28/04/2010 29/04/2010 30/04/2010 01/05/2010 02/05/2010 03/05/2010 04/05/2010 05/05/2010 06/05/2010 07/05/2010 08/05/2010 09/05/2010 10/05/2010 11/05/2010 12/05/2010 13/05/2010 14/05/2010 15/05/2010 16/05/2010 17/05/2010 18/05/2010 19/05/2010 20/05/2010 21/05/2010 22/05/2010 23/05/2010 B.1 71,43 112,15 112,00 139,22 134,70 129,96 127,40 119,60 135,60 137,51 113,80 151,90 136,19 161,60 0,00 146,60 100,93 141,60 157,00 224,19 227,80 237,73 241,80 304,93 272,60 317,20 341,86 48,00 265,40 147,43 276,20 236,63 266,83 209,20 74,30 B B.2 70,90 112,68 95,92 118,78 117,23 131,79 148,14 138,00 122,02 159,89 126,60 144,40 145,48 183,01 0,00 156,32 109,18 119,60 177,20 236,28 228,00 253,09 253,20 317,00 314,95 312,80 336,60 53,60 257,36 189,60 303,80 352,41 388,73 368,80 124,00 44 B.3 74,73 116,59 105,80 116,74 133,76 119,93 108,20 78,51 99,57 126,71 104,80 123,58 121,52 136,60 0,00 146,99 97,63 114,20 164,40 208,68 194,20 234,03 232,02 268,01 259,86 254,87 307,00 50,40 263,02 175,32 282,60 432,80 393,32 398,20 135,30 C.1 80,74 113,94 117,07 129,12 138,80 129,40 129,60 118,52 118,26 150,24 110,20 159,25 139,40 183,80 0,00 150,60 90,55 125,83 186,40 219,64 184,30 186,56 208,40 272,88 255,57 231,00 275,32 51,60 204,53 168,79 280,77 276,22 258,02 254,60 77,20 C C.2 72,71 98,62 105,90 102,93 124,06 106,36 84,48 92,66 103,28 125,88 103,02 118,77 113,00 120,00 0,00 122,73 88,97 113,86 155,02 196,59 191,42 204,36 203,60 274,06 265,90 250,17 294,94 60,00 153,57 120,47 290,98 261,00 312,40 361,80 130,40 C.3 81,74 113,01 116,07 125,80 140,00 125,00 130,96 124,30 121,11 153,97 101,16 137,51 154,31 166,00 0,00 142,60 98,57 112,20 177,80 210,80 215,70 222,36 223,68 267,80 278,48 258,44 307,28 49,00 258,02 189,00 308,80 356,40 371,63 360,20 115,89 Tuần 10 Ngày 24/05/2010 25/05/2010 26/05/2010 27/05/2010 28/05/2010 29/05/2010 30/05/2010 31/05/2010 01/06/2010 02/06/2010 03/06/2010 04/06/2010 05/06/2010 06/06/2010 07/06/2010 08/06/2010 09/06/2010 10/06/2010 11/06/2010 12/06/2010 13/06/2010 14/06/2010 15/06/2010 16/06/2010 17/06/2010 18/06/2010 19/06/2010 20/06/2010 21/06/2010 22/06/2010 23/06/2010 24/06/2010 25/06/2010 26/06/2010 27/06/2010 ∑ B C B.1 B.2 B.1 C.2 C.1 C.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,00 228,00 220,70 145,70 307,80 185,10 243,02 219,60 280,53 235,50 224,48 234,48 49,20 47,69 32,77 51,40 19,68 52,00 232,63 142,80 105,66 156,08 101,42 208,80 121,00 105,80 76,40 70,00 52,40 105,40 103,60 58,40 97,20 81,40 84,40 110,00 235,40 197,80 243,40 192,40 183,20 235,00 328,81 278,53 294,48 218,20 250,91 267,20 248,40 271,60 312,80 241,80 263,40 264,00 356,70 312,30 335,90 298,10 263,40 333,90 297,60 296,20 277,60 248,60 221,80 213,20 346,00 361,80 392,48 330,98 340,83 347,00 296,20 316,00 282,80 273,78 302,60 162,65 157,00 158,40 158,60 162,20 158,40 163,80 403,34 458,80 436,00 375,80 411,20 366,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,20 237,80 293,00 280,60 251,00 216,00 111,60 120,60 112,20 110,80 107,80 114,00 241,40 340,00 313,00 245,20 228,80 315,00 164,60 234,10 199,10 206,50 173,10 168,30 459,40 321,90 298,70 273,90 279,70 268,70 369,80 361,80 372,60 419,00 438,40 417,40 295,60 305,60 299,00 300,60 302,40 303,60 203,20 216,20 254,20 216,80 211,20 211,60 386,40 459,20 502,60 392,00 426,20 390,80 330,55 359,85 362,37 393,40 339,42 419,40 217,80 284,20 234,40 284,20 215,20 264,80 422,20 513,80 442,60 470,60 384,60 415,20 396,90 523,20 503,60 449,20 465,55 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,70 515,86 582,50 627,22 591,60 602,26 421,30 515,60 428,50 567,00 458,80 530,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14082,40 15135,90 14557,91 13749,98 13250,87 14178,75 45  Kết thu lượng ăn tuyệt đối thí nghiệm ĐC A B C Tổng lượng thức ăn sử dụng (g) Số lượng lại sau thí nghiệm ĐC1 14767,97 76 2,78 ĐC2 16570,78 77 3,07 ĐC3 14097,85 76 2,65 A.1 A.2 A.3 B.1 B.2 B.3 C.1 C.2 C.3 13397,49 13655,30 17207,54 14082,40 15135,90 14557,91 13749,98 13250,87 14178,75 77 76 75 77 77 76 76 76 75 2,49 2,57 3,28 2,61 2,81 2,74 2,58 2,49 2,70 FI FI TB (%/con/ngày) (%/con/ngày) 2,83 2,78 2,72 2,59  Kết thu hiệu sử dụng thức ăn thí nghiệm ĐC A B C WG (g) FCR ĐC1 Ft (g) 14767,97 153,41 1,27 ĐC2 16570,78 170,07 1,27 ĐC3 A.1 A.2 A.3 B.1 B.2 B.3 C.1 C.2 C.3 14097,85 13397,49 13655,30 17207,54 14082,40 15135,90 14557,91 13749,98 13250,87 14178,75 138,57 138,59 146,30 178,91 142,46 144,06 151,98 146,92 139,11 147,03 1,34 1,26 1,23 1,28 1,28 1,36 1,26 1,23 1,25 1,29 46 FCR TB 1,29 1,26 1,30 1,26  Kết thu hiệu sử dụng protein thí nghiệm ĐC A B C ĐC1 153,41 ĐC2 170,07 0,275 0,901 16570,78 3,194 3,13 ĐC3 A.1 A.2 A.3 B.1 B.2 B.3 C.1 C.2 C.3 138,57 138,59 146,30 178,91 142,46 144,06 151,98 146,92 139,11 147,03 0,275 0,268 0,268 0,268 0,267 0,267 0,267 0,273 0,273 0,273 0,901 0,8861 0,8861 0,8861 0,8875 0,8875 0,8875 0,8995 0,8995 0,8995 14097,85 13397,49 13655,30 17207,54 14082,40 15135,90 14557,91 13749,98 13250,87 14178,75 3,019 3,357 3,432 3,36 3,286 3,285 3,090 3,24 3,346 3,312 3,254 3,25 3,172 47 % vật chất khô 0,901 Ft (g) PER 14767,97 3,191 PER TB Protein thức ăn 0,275 WG (g)  Kết gây stress dung dịch có nồng độ ammonia tổng số 150 ppm ĐC Thời gian Bắt đầu (0giờ) giờ 10 22 24 26 28 30 32 42 46 pH ĐC1 ĐC2 A ĐC3 B C A.1 A.2 A.3 B.1 B.2 B.3 C.1 C.2 C.3 0 0 0 0 0 0 7,4 7,2 2 2 2 0 0 2 1 2 2 1 1 2 0 1 1 1 3 0 1 1 3 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 48 0 0 0 0 0 0 Tổng chết 17 19 20 14 15 18 16 20 7,8 ∑ NT Tỷ lệ sống (%) TB NT(%) 44 15 60 42 27,7 30 30 48 42 60 25 10 30 45 55 20 25 55 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ  Tỷ lệ sống One-way Analysis of Variance_TLS Analysis of Variance for TLS Source DF Seq SS Adj SS NT 0,0015000 0,0015000 Error 0,0036000 0,0036000 Total 11 0,0051000 Adj MS 0,0005000 0,0004500 F 1,11  Trọng lượng đầu One-way Analysis of Variance_W1 Analysis of Variance for W1 Source DF SS MS NT 0,441 0,147 Error 3,058 0,382 Total 11 3,499 F 0,38 P 0,767 F 0,41 P 0,748 F 0,44 P 0,728  Trọng lượng sau One-way Analysis of Variance_W2 Analysis of Variance for W2 Source DF SS NT 243 Error 1572 Total 11 1815 MS 81 196  Tăng trọng One-way Analysis of Variance_WG Analysis of Variance for WG Source DF SS NT 251 Error 1506 Total 11 1757 MS 84 188 49 P 0,400  Hệ số tăng trưởng đặc biệt: One-way Analysis of Variance_SGR Analysis of Variance for SGR Source DF SS MS NT 0,0272 0,0091 Error 0,0815 0,0102 Total 11 0,1086 F 0,89 P 0,487 F 0,50 P 0,696 F 1,11 P 0,400 F 2,62 P 0,123  Lượng ăn tuyệt đối: One-way Analysis of Variance_FI Analysis of Variance for LATD Source DF SS MS NT 0,0959 0,0320 Error 0,5162 0,0645 Total 11 0,6121  Hệ số chuyển đổi thức ăn: One-way Analysis of Variance_FCR Analysis of Variance for FCR Source DF SS MS NT 0,00525 0,00175 Error 0,01260 0,00157 Total 11 0,01785 Tukey's pairwise comparisons  Hiệu sử dụng protein: One-way Analysis of Variance_PER Analysis of Variance for PER Source DF SS MS NT 0,07512 0,02504 Error 0,07639 0,00955 Total 11 0,15151  Tỷ lệ sống gây stress dung dịch có nồng độ ammonia 150 ppm One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TLS_NH3 Source DF SS MS NT 0,0056 0,0019 Error 0,6117 0,0765 Total 11 0,6173 F 0,02 50 P 0,994 ... vật chế phẩm probiotics 2.2.1 Lactobacillus acidophilus  Phân loại: Theo Moro (1900); Hansen Mocquoc (1970) (trích Võ Ngọc Thanh Tâm, 2009) Giới: Bacteria Ngành: Firmicutes Lớp: Bacilli Bộ: Lactobacillales
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PROBIOTICS VÀO THỨC ĂN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PROBIOTICS VÀO THỨC ĂN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay