KHẢO SÁT TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ PHI DÒNG GIFT (Oreochromis niloticus) THẾ HỆ 12

55 0 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT TĂNG TRƯỞNG CỦA PHI DÒNG GIFT (Oreochromis niloticus) THẾ HỆ 12 Họ tên sinh viên: ĐẶNG THỊ NGỌC PHƯỢNG Ngành: NI TRỒNG THỦY SẢN Niên Khóa: 2008 - 2010 Tháng 7/2010 KHẢO SÁT TĂNG TRƯỞNG CỦA PHI DÒNG GIFT (Oreochromis niloticus ) THẾ HỆ 12 Tác giả ĐẶNG THỊ NGỌC PHƯỢNG Luận văn đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn ThS NGUYỄN THANH TÂM Tháng năm 2010 i TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát tăng trưởng phi Gift (Oreochromis niloticus) hệ 12” tiến hành vào tháng 02 năm 2010 đến tháng 07 năm 2010, Tiền Giang Đề tài gồm hai phần chính: - Khảo sát ương bột lên giống ao đất: bột – 10 ngày tuổi có trọng lượng trung bình 0,01g, chiều dài trung bình 0,4cm, ương ni tới giống trọng lượng trung bình 6,46 ± 0,76 g, chiều dài trung bình 6,7 ± 0,35cm.Thời gian ương nuôi 51 ngày tăng trưởng nhanh, tỷ lệ sống cao - Khảo sát nuôi thịt: theo dõi hai bè nuôi giống Gift hệ 12 có trọng lượng trung bình 12,2 ± 3,35 g, chiều dài trung bình 11,5 ± 1,48 g, nuôi đến lúc thu hoạch đạt trọng lượng trung bình 560,0 ± 91,42g, chiều dài trung bình 28,4 ± 1,85 g; giống Gift dòng cũ có trọng lượng trung bình 12,2 ± 3,71g, chiều dài trung bình 10,6 ± 2,29 g, ni đến lúc thu hoạch đạt trọng lượng trung bình 404,0 ± 91,5 g, chiều dài trung bình 26,0 ± 3,21 g, nuôi thời gian 140 ngày Kết khảo sát thu được: giai đoạn bột ương lên giống: phi Gift 12 tăng trọng trung bình 6,44g, tăng trọng trung bình ngày 0,12g, tỷ lệ sống 81%, FCR 1,21; giai đoạn ni giống lên thịt thu hoạch phi Gift hệ 12,và Gift dòng cũ là: trọng lượng trung bình thu hoạch 560 g; 404,0 g; chiều dài trung bình 28,4 g; 26,0 g;tăng trọng trung bình 547,8g; 391,8 (g); tăng trọng trung bình ngày 4,0 g, 2,79 g; tỷ lệ sống 54%, 53%; FCR 1,82; 2,0 ii LỜI CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm tạ: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm Khoa Thủy Sản, quý thầy cô Khoa Thủy Sản tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt khóa học (2008 - 2010) Đặc biệt, tỏ lòng biết ơn sâu sắc gởi đến thầy Nguyễn Thanh Tâm tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ tơi suốt trình học tập thực đề tài tốt nghiệp Xin gởi lời cám ơn sâu sắc đến Ông Trần Văn Hồng Ông Đặng Quang Hiển chủ trại thực tập tận tình dìu dắt, giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập Mặc dù cố gắng để thực đề tài khả thân nhiều hạn chế nên luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót, chúng tơi mong đóng góp ý kiến q báu q Thầy, Cơ bạn bè để viết hoàn thiện iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách đồ thị .ix Danh sách hình x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình Hình Ni Tiêu Thụ Phi Trên Thế Giới Ở Việt Nam 2.1.1 Tình hình ni phi giới 2.1.1.1 Châu Á 2.1.1.2 Châu Mỹ 2.1.1.3 Châu Phi 2.1.1.4 Châu Âu 2.1.1.5 Trung Đông 2.1.2 Tình hình tiêu thụ phi giới 2.1.3 Tình Hình Ni Tiêu Thụ phi Việt Nam 2.2 Phân loại 2.3 Phân bố 2.4 Đặc điểm sinh học 2.4.1 Dinh dưỡng 2.4.2 Sinh trưởng 2.4.2 Sinh sản 2.5 Các yếu tố môi trường iv 2.5.1 Nhiệt độ 2.5.2 pH 10 2.5.3 Hàm lượng oxy hòa tan .10 2.5.4 Ammonia .10 2.5.5 Độ mặn 10 CHƯƠNG VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Thời Gian Và Địa Điểm 11 3.2 Vật Liệu Phương Pháp .11 3.2.1 Vật Liệu .11 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu .11 3.2.2.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát tăng trưởng phi Gift hệ 12 từ giai đoạn bột lên giống 11 3.2.2.2 Thí Nghiệm 2: Khảo sát tăng trưởng phi Gift hệ 12 từ giai đoạn giống lên thịt 13 3.3 Các Chỉ Tiêu Tăng Trưởng (g) Thông Số Sử Dụng Thức Ăn 15 3.3.1 Các tiêu theo dõi 15 3.3.1.1 Các tiêu môi trường .15 3.3.1.2 Các tiêu sức khỏe 15 3.3.1.3 Các tiêu tăng trưởng (g) thông số sử dụng thức ăn 15 3.3.2 Phương pháp xử lý số liệu 15 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 16 4.1 Theo Dõi Chất Lượng Nước Trong Ao Ương 16 4.1.1 Nhiệt độ .17 4.1.2 DO .17 4.1.3 pH 18 4.2 Kết thí nghiệm 1: Khảo sát tăng trưởng phi Gift hệ 12 từ giai đoạn bột lên giống 18 4.2.1 Chỉ tiêu trọng lượng trung bình chiều dài trung bình 18 4.2.2 Các tiêu theo dõi khác dòng GIFT 12 19 4.3 Thí Nghiệm 2: Khảo sát tăng trưởng phi Gift hệ 12 phi Gift dòng cũ từ giai đoạn giống lên thịt 20 v 4.3.1 Chỉ tiêu trọng lượng trung bình chiều dài trung bình dòng 20 4.3.2 So sánh phi Gift hệ 12 Gift dòng 22 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 24 5.1 Kết Luận 24 5.2 Đề Nghị 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT AWG: Average Weight Gain ADG: Average Daily Gain FCR: Feed Conversion Ratio TN 1: Thí nghiệm TN 2: Thí nghiệm vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Thành phần dinh dưỡng thức ăn Novafeed 12 Bảng 3.2 Hướng dẫn sử dụng sản phẩm có vảy Master công ty CJ Vina 14 Bảng 4.1 So sánh tăng trọng dòng GIFT 12 so với dòng 18 Bảng 4.2 Theo dõi chiều dài qua ngày tuổi 19 Bảng 4.3 Các biểu tăng trưởng suốt trình ương giống 19 Bảng 4.4 So sánh trọng lượng trung bình dòng qua giai đoạn 20 Bảng 4.5 So sánh biểu tăng trưởng hai dòng Gift 12 Gift 22 Bảng 4.6 So sánh hệ số biến động hai dòng qua giai đoạn 23 viii DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ Trang Đồ thị 2.1: Tiêu thụ rô phi – điêu hồng Mỹ qua năm Đồ thị 4.1: Nhiệt độ trung bình suốt trình ương 16 Đồ thị 4.2: DO trung bình suốt trình ương 17 Đồ thị 4.3: pH trung bình suốt trình ương 18 Đồ thị 4.4: So sánh trọng lượng trung bình dòng qua giai đoạn 21 Đồ thị 4.5: So sánh hệ số biến động hai dòng qua giai đoạn 23 ix Phụ lục 4: Kiểm tra lần tăng trưởng phi Gift hệ 12 (30 ngày) TN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Trọng lượng (g) 62 45 60 85 42 42 68 58 75 44 52 60 49 85 60 80 71 63 69 76 59 64 55 85 73 60 56 60 48 60 62,2 Chiều dài (cm) 12,8 12,7 14,4 16,4 13,2 12,6 14,9 11,1 15,7 12,9 13,5 12,7 12,6 16,8 14,7 16,5 14,8 15,1 14,7 14,8 14,4 14,5 13,8 14,8 14,5 13,4 14,1 14,4 14,4 14,2 14,2 Phụ lục 5: Kiểm tra lần tăng trưởng phi Gift hệ 12 (45 ngày) TN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Trọng lượng (g) 65 62 57 87 80 77 72 117 89 70 121 111 99 78 121 77 74 87 117 83 92 105 72 123 118 107 82 78 115 97 91,1 Chiều dài (cm) 15,5 12,8 14,6 15,6 15,5 14,7 15,9 17,9 15,8 15,7 18,2 15,1 17,0 15,3 18,2 14,3 15,5 16,5 17,5 16,3 15,3 17,5 16,8 17,0 15,7 15,2 14,9 16,5 17,5 15,7 16,0 Phụ lục 6: Kiểm tra lần tăng trưởng phi Gift hệ 12 (60 ngày) TN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Trọng lượng (g) 199 101 133 204 121 154 159 178 154 158 127 171 145 135 103 218 150 149 139 200 224 189 184 193 214 132 177 177 192 200 166 Chiều dài (cm) 21,8 18,1 19,4 22,1 17,8 19,7 20,0 21,2 20,4 20,1 19,5 20,2 18,5 19,7 17,9 22,2 17,9 20,0 19,8 21,7 20,6 20,1 20,4 19,5 22,9 19,2 19,1 19,8 20,1 20,3 20,0 Phụ lục 7: Kiểm tra lần tăng trưởng phi Gift hệ 12 (75 ngày) TN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Trọng lượng (g) 218 296 292 325 160 257 220 246 243 273 267 295 254 175 213 172 181 168 161 151 211 156 261 154 248 313 260 257 320 213 232 Chiều dài (cm) 22,5 25,7 25,0 24,6 20,4 23,5 22,1 23,6 22,8 24,3 23,1 25,1 23,6 21,4 22,4 20,2 21,2 20,5 20,6 20,1 21,6 20,2 20,0 19,8 22,3 24,5 23,4 23,0 24,1 23,4 22,5 Phụ lục 8: Kiểm tra lần tăng trưởng phi Gift hệ 12 (90 ngày) TN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Trọng lượng (g) 430 420 367 300 397 352 522 274 222 291 272 332 210 265 267 347 472 253 287 322 352 257 214 342 264 402 307 373 306 205 320,8 Chiều dài (cm) 27,9 26,7 25,8 25,4 27,4 25,8 30,0 23,3 21,6 23,8 24,0 22,6 21,3 23,8 24,6 22,8 21,2 23,6 23,6 23,1 23,4 22,3 22,8 22,2 22,5 22,7 23,6 24,6 24,3 23,3 24,0 Phụ lục 9: Kiểm tra lần tăng trưởng phi Gift hệ 12 (120 ngày) TN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Trọng lượng (g) 481 407 331 541 306 471 541 516 476 471 491 501 521 395 401 338 521 407 441 601 378 426 431 341 481 431 367 479 501 507 450 Chiều dài (cm) 27,8 26,0 23,9 30,0 24,2 27,3 29,2 28,7 28,1 27,6 27,2 27,5 27,9 25,1 24,0 24,8 28,2 26,4 23,6 30,0 24,8 27,3 26,8 24,8 26,0 25,5 24,6 26,5 25,8 25,4 26,5 Phụ lục 10: Kiểm tra lần tăng trưởng phi Gift hệ 12 (140 ngày) TN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Trọng lượng (g) 325 640 488 564 616 540 551 670 552 647 630 603 684 632 670 668 417 630 455 516 419 640 555 646 514 478 514 535 453 548 560 Chiều dài (cm) 23,0 28,8 26,5 28,2 29,3 27,6 29,0 30,0 28,5 28,8 29,6 27,9 31,0 30,5 28,8 29,3 27,5 31,0 26,0 27,5 24,5 29,0 28,2 29,5 30,0 26,5 30,0 28,5 26,5 30,5 28,4 Phụ lục 11: Kiểm tra lần tăng trưởng phi Gift dòng cũ ( ngày) TN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Trọng lượng (g) 10,3 5,0 11,4 12,8 11,3 6,2 13,4 14,0 15,7 9,3 12,2 10,7 5,0 10,2 13,2 12,6 11,7 10,8 21,0 12,3 14,3 13,4 20,5 13,2 7,3 12,6 13,0 10,5 14,1 18,0 12,2 Chiều dài (cm) 9,3 7,0 11,2 11,1 12,0 7,1 11,6 12,8 12,5 8,5 11,6 10,2 6,4 9,1 10,7 9,3 8,6 10,0 16,0 9,6 9,4 11,5 15,5 11,2 8,3 10,2 10,5 9,4 11,1 14,8 10,55 Phụ lục 12: Kiểm tra lần tăng trưởng phi Gift dòng cũ (30 ngày) TN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Trọng lượng (g) 32 42 23 45 45 41 24 19 33 22 65 21 29 61 48 35 27 47 38 42 44 29 42 60 48 65 50 37 49 55 40,6 Chiều dài (cm) 12,5 13,2 11,4 13,0 12,7 11,8 10,3 10,0 12,1 9,4 14,5 10,1 9,7 16,0 12,5 11,5 10,2 12,3 12,4 12,2 11,8 11,5 12,0 13,7 11,5 14,3 12,4 12,5 13,3 12,8 12,12 Phụ lục13: Kiểm tra lần tăng trưởng phi Gift dòng cũ (45 ngày) TN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Trọng lượng (g) 120 48 140 58 71 67 70 75 98 67 77 55 60 65 70 58 61 44 45 37 50 49 48 50 37 40 35 43 44 51 61,1 Chiều dài (cm) 19,0 13,0 19,6 13,2 13,8 12,5 13,6 14,0 18,8 15,2 14,6 13,0 14,2 15,5 15,6 14,3 15,2 12,5 13,4 12,3 12,7 12,0 12,7 13,1 12,0 13,2 12,2 12,4 14,7 13,2 14,05 Phụ lục14: Kiểm tra lần tăng trưởng phi Gift dòng cũ (60 ngày) TN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Trọng lượng (g) 110 80 120 69 98 180 79 83 130 90 84 60 129 156 160 115 91 85 73 80 117 200 123 66 84 69 72 145 84 88 104 Chiều dài (cm) 17,8 16,7 18,5 17,4 17,5 19,5 16,5 17,0 19,0 18,3 17,4 16,5 18,5 19,0 20,5 17,9 17,6 18,0 16,7 17,8 18,5 21,0 19,3 17,5 18,0 17,0 17,2 18,5 18,0 17,5 18,02 Phụ lục 15: Kiểm tra lần tăng trưởng phi Gift dòng cũ (75 ngày) TN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Trọng lượng (g) 145 65 115 180 138 140 156 170 139 280 155 39 134 270 110 166 130 125 98 110 95 80 50 140 88 93 45 170 90 66 126 Chiều dài (cm) 18,5 16,4 17,5 19,5 17,7 17,3 19,5 21,0 18,7 22,8 19,4 16,5 19,3 22,9 19,0 22,3 19,0 18,3 18,0 20,4 20,0 18,6 17,0 20,6 19,3 18,4 16,7 21,0 20,4 17,0 19,1 Phụ lục 16: Kiểm tra lần tăng trưởng phi Gift dòng cũ (90 ngày) TN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Trọng lượng (g) 127 70 167 188 400 206 80 160 178 120 210 195 357 154 170 189 90 195 146 142 210 159 120 110 133 350 70 165 190 79 171 Chiều dài (cm) 20,1 18,7 21,0 22,3 24,0 21,8 17,5 20,8 21,4 20,5 22,8 21,7 23,5 19,5 20,5 22,0 18,7 22,0 19,2 19,0 22,0 19,8 19,5 20,4 20,6 22,2 18,5 21,0 22,0 18,0 20,7 Phụ lục 17: Kiểm tra lần tăng trưởng phi Gift dòng cũ (120 ngày) TN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Trọng lượng (g) 300 230 425 160 210 260 259 251 337 380 280 317 320 360 210 146 310 239 310 420 320 195 230 170 377 250 245 240 350 330 281 Chiều dài (cm) 24,0 22,8 24,2 21,5 22,0 22,2 23,4 23,2 24,5 26,6 23,4 23,8 24,3 23,7 22,7 21,5 22,8 21,7 22,9 23,9 25,0 22,5 22,8 20,6 24,5 23,0 23,0 22,5 23,4 23,0 23,18 Phụ lục18: Kiểm tra lần tăng trưởng phi Gift dòng cũ (140 ngày) TN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Trọng lượng (g) 520 450 360 350 280 650 400 380 433 516 360 510 429 320 587 280 429 310 450 325 290 320 482 300 420 350 421 420 433 345 404 Chiều dài (cm) 31,8 28,7 24,7 25,3 22,8 31,0 24,6 23,3 24,7 32,5 23,9 31,0 27,5 23,5 30,8 22,4 27,6 23,0 27,0 23,5 21,6 23,0 29,5 22,8 23,5 24,4 28,2 28,5 24,2 24,8 26 ... Protein tối thi u (%) 35 30 Lipid thô tối thi u (%) Độ ẩm tối đa (%) 11 11 Canxi tối đa (%) 2,5 2,5 Độ bền tối thi u (phút) 30 30 Tro tối đa (%) 16 10 Xơ tối đa (%) Năng lượng trao đổi tối thi u (Kcal/kg)... châu Phi Ngày nay, việc giới thi u du nhập cá rơ phi nhằm mục đích thương mại hay thí nghiệm nên cá rơ phi phân bố khắp giới: Châu Mỹ, Châu Á, Trung Đông… Cá rô phi cải thi n di truyền (Genetically... thân nhiều hạn chế nên luận văn chắn khơng thể tránh khỏi thi u sót, chúng tơi mong đóng góp ý kiến q báu q Thầy, Cơ bạn bè để viết hoàn thi n iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Cảm tạ
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ PHI DÒNG GIFT (Oreochromis niloticus) THẾ HỆ 12 , KHẢO SÁT TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ PHI DÒNG GIFT (Oreochromis niloticus) THẾ HỆ 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay