KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA HEO NÁI THUỘC MỘT SỐ NHÓM GIỐNG TẠI CÔNG TY CP ĐTTM VÀ CHĂN NUÔI ĐÔNG Á

94 0 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:34

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y ************ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA HEO NÁI THUỘC MỘT SỐ NHĨM GIỐNG TẠI CƠNG TY CP ĐTTM VÀ CHĂN NUÔI ĐÔNG Á Sinh viên thực : ĐẶNG THỊ BÁU Lớp : DH06CN Ngành: Chăn ni Niên Khóa: 2006 - 2010 Tháng 08/ 2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y ************ ĐẶNG THỊ BÁU KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA HEO NÁI THUỘC MỘT SỐ NHĨM GIỐNG TẠI CƠNG TY CP ĐTTM VÀ CHĂN NI ĐƠNG Á Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành chăn nuôi Giáo viên hướng dẫn TS VÕ THỊ TUYẾT Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Đặng Thị Báu Tên luận văn: “Khảo sát sức sinh sản heo nái thuộc số nhóm giống Cơng Ty CP ĐTTM Và Chăn Ni Đơng Á” Đã hồn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y ngày…tháng…năm 2010 Giáo viên hướng dẫn TS VÕ THỊ TUYẾT ii LỜI CẢM TẠ Suốt đời ghi nhớ công ơn Cha mẹ, anh chị người có cơng sinh thành, ni dưỡng, dạy dỗ có ngày hơm Trân trọng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Võ Thị Tuyết tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi suốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Ni Thú Y, Bộ Mơn Di Truyền Giống Cùng tồn thể q thầy, khoa Chăn Ni Thú Y tận tình giúp đỡ truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian học tập trường Xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc công ty cổ phần Đông Á Các anh chị phòng kỹ thuật Cùng tồn thể cô chú, anh chị công nhân viên công ty tạo điều kiện thuận lợi tận tình giúp đỡ suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Gửi lòng cám ơn đến Các anh chị, bạn thân yêu lớp Chăn nuôi lớp 31, Chăn nuôi lớp 32 động viên, giúp đỡ suốt thời gian học tập vừa qua Xin chân thành cảm ơn Đặng Thị Báu iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Qua thời gian thực tập 3,5 tháng từ 15-1-2010 đến 30-04-2010 đề tài “KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA HEO NÁI THUỘC MỘT SỐ NHĨM GIỐNG TẠI CƠNG TY CP ĐTTM VÀ CHĂN NI ĐƠNG Á” chúng tơi khảo sát 238 nái với 1098 ổ đẻ thuộc 12 nhóm giống Yorkshire, Landrace, Duroc, Pietrain, YL, LY, Y(LY), L(YL), DP, PD, D(PD), P(PD) ghi nhận số tiêu sinh sản trung bình quần thể heo khảo sát sau: Khoảng cách hai lứa đẻ trung bình quần thể: 158 ngày Số lứa đẻ nái năm trung bình quần thể: 2,40 lứa Số đẻ trung bình quần thể: 9,80 con/ổ Số sơ sinh sống trung bình quần thể: 9,22 con/ổ Trọng lượng sơ sinh toàn ổ trung bình quần thể: 11,82 kg/ổ Trọng lượng sơ sinh heo trung bình quần thể: 1,32 kg/con Số heo cai sữa trung bình quần thể: 8,20 Số heo cai sữa nái năm trung bình quần thể 19,83 con, nhóm giống YL có số heo cai sữa nái năm cao với (21,42 con) Trọng lượng cai sữa tồn ổ trung bình quần thể: 47,59 kg/ổ Trọng lượng 21 ngày tuổi trung bình quần thể: 45,50 kg/con, nhóm giống LY có trọng lượng 21 ngày tuổi cao với (50,89 kg/ổ) Dựa vào số sinh sản heo nái (SPI) theo NSIF (2004), nhóm giống heo nái xếp hạng sau:  Hạng I : YL  Hạng VII: DP  Hạng II : LY  Hạng VIII : PD  Hạng III : L(YL )  Hạng IX : P(PD)  Hạng IV : Y  Hạng X : D  Hạng V : L  Hạng XI : P  Hạng VI : Y(LY)  Hạng XII: D(DP) iv MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT LUẬN VĂN iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT v Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Chăn Ni Đơng Á 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Lịch sử hình thành cơng ty 2.1.3 Nhiệm vụ công ty 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 2.1.5 Cơ cấu đàn 2.1.6 Công tác giống 2.1.7 Chuồng trại 2.1.8 Thức ăn 2.1.9 Nguồn nước sử dụng 2.1.10 Quy trình chăm sóc ni dưỡng 2.2 Đặc điểm số giống heo .13 2.2.1 Giống Yorkshire .13 2.2.2 Giống Landrace 13 2.2.3 Giống Duroc .13 2.2.4 Giống Pietrain 13 2.3 Các yếu tố cấu thành suất sinh sản 14 i 2.3.1 Ngoại hình thể chất 14 2.3.2 Tuổi thành thục 15 2.3.3 Tuổi phối giống lần đầu 16 2.3.4 Tuổi đẻ lứa đầu 17 2.3.5 Tỷ lệ thụ thai .17 2.3.6 Thời gian lên giống lại 18 2.3.7 Số heo đẻ nái năm 18 2.3.8 Số heo sơ sinh sống nái năm .18 2.3.9 Số heo cai sữa nái năm 20 2.3.10 Số lứa đẻ nái năm .20 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh sản 20 2.4.1 Các yếu tố di truyền 20 2.4.2 Yếu tố ngoại cảnh .21 2.5 Thành tích sinh sản heo số trại giới .22 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT .25 3.1 Thời gian địa điểm 25 3.2 Phương pháp khảo sát 25 3.3 Đối tượng khảo sát 25 3.4 Nội dung khảo sát 25 3.4.1 Các tiêu liên quan đến khả mắn đẻ nái 25 3.4.2 Các tiêu liên quan đến khả đẻ sai nái 26 3.4.3 Các tiêu liên quan đến khả nuôi nái 26 3.4.4 Chỉ số sinh sản SPI 29 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu 29 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Đối tượng khảo sát 30 4.2 Tuổi đẻ lứa đầu, khoảng cách hai lứa đẻ, số lứa đẻ nái năm 31 4.2.1 Tuổi đẻ lứa đầu 31 4.2.2 Khoảng cách hai lứa đẻ 32 ii 4.2.3 Số lứa đẻ nái năm .32 4.3 Số đẻ ra, số sống, số sống hiệu chỉnh phân tích theo nhóm giống .33 4.3.1 Số đẻ phân tích theo nhóm giống 34 4.3.2 Số sống phân tích theo nhóm giống 34 4.3.3 Số sống hiệu chỉnh phân tích theo nhóm giống 35 4.4 Số đẻ ra, số sống phân tích theo lứa 35 4.4.1 Số đẻ phân tích theo lứa 35 4.4.2 Số sống phân tích theo lứa 36 4.5 Số cai sữa, số cai sữa/nái/năm phân tích theo nhóm giống .37 4.5.1 Số cai sữa phân tích theo nhóm giống .37 4.5.2 Số cai sữa/nái/năm phân tích theo nhóm giống 38 4.6 Số cai sữa phân tích theo lứa 39 4.7 Trọng lượng sơ sinh toàn ổ, trọng lượng sơ sinh heo phân tích theo nhóm giống 40 4.7.1 Trọng lượng sơ sinh tồn ổ phân tích theo nhóm giống 40 4.7.2 Trọng lượng sơ sinh heo phân tích theo nhóm giống 40 4.8 Trọng lượng sơ sinh toàn ổ, trọng lượng sơ sinh heo phân tích theo lứa 41 4.8.1 Trọng lượng sơ sinh tồn ổ phân tích theo lứa 41 4.8.2 Trọng lượng sơ sinh heo phân tích theo lứa 42 4.9 Tuổi cai sữa heo con, trọng lượng cai sữa toàn ổ, trọng lượng cai sữa heo phân tích theo nhóm giống 43 4.9.1 Tuổi cai sữa heo phân tích theo nhóm giống .43 4.9.2 Trọng lượng cai sữa tồn ổ phân tích theo nhóm giống 43 4.9.3 Trọng lượng cai sữa heo phân tích theo nhóm giống 44 4.10 Trọng lượng cai sữa toàn ổ, trọng lượng cai sữa heo phân tích theo lứa45 4.10.1 Trọng lượng cai sữa tồn ổ phân tích theo lứa .45 4.10.2 Trọng lượng cai sữa heo phân tích theo lứa 46 iii 4.11 Trọng lượng toàn ổ 21 ngày tuổi, trọng lượng heo 21 ngày tuổi phân tích theo nhóm giống .46 4.11.1 Trọng lượng toàn ổ 21 ngày tuổi phân tích theo nhóm giống .46 4.11.2 Trọng lượng heo 21 ngày tuổi phân tích theo nhóm giống 48 4.12 Trọng lượng tồn ổ 21 ngày tuổi, trọng lượng heo 21 ngày tuổi phân tích theo lứa 48 4.12.1 Trọng lượng toàn ổ 21 ngày tuổi phân tích theo lứa 48 4.12.2 Trọng lượng heo 21 ngày tuổi phân tích theo lứa .49 4.13 Số đẻ ra, trọng lượng sơ sinh phân tích theo đực giống 49 4.13.1 Số đẻ phân tích theo đực giống 49 4.13.2 Trọng lượng sơ sinh phân tích theo đực giống .50 4.14 Chỉ số sinh sản heo nái (SPI) nhóm giống 51 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Đề nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Y : Yorkshire L : Landrace D : Duroc P : Pietrain YL : ♂ Yorkshire x ♀ Landrace LY : ♂ Landrace x ♀ Yorkshire Y(LY) : ♂ Yorkshire x ♀ LY L(YL) : ♂ Landrace x ♀ YL DP : ♂Duroc x ♀ Pietrain PD : ♂ Pietrain x ♀ Duroc D(PD) : ♂ Duroc x ♀ PD P(PD) : ♂ Pietrain x ♀ PD DT : Dịch tả FMD : Lở mồm long móng (Foot and mounth disease) THT : Tụ huyết trùng TĐLĐ : Tuổi đẻ lứa đầu KCLĐ : Khoảng cách hai lứa đẻ SLĐ/N/N : Số lứa đẻ nái năm SCĐR : Số đẻ SCS : Số sơ sinh sống SCS HC : Số sống hiệu chỉnh SCS/N/N : Số sống nái năm SCCS : Số cai sữa SCCS/N/N : Số cai sữa nái năm Pss/Ổ : Trọng lượng sơ sinh toàn ổ Pss/Con : Trọng lượng sơ sinh heo v Bảng 11 Xếp hạng nái theo số SPI nhóm giống D(DP) STN Nhóm giống SPI(điểm) Xếp hạng 39408 D(DP) 102 2095 D(DP) 95 38759 D(DP) 95 38201 D(DP) 92 2626 D(DP) 89 38757 D(DP) 87 2101 D(DP) 85 2081 D(DP) 85 2059 D(DP) 84 39372 D(DP) 83 10 38206 D(DP) 79 11 2060 D(DP) 74 12 39407 D(DP) 72 13 66 Bảng 12 Xếp hạng nái theo số SPI nhóm giống P(PD) STN Nhóm giống SPI(điểm) Xếp hạng 39837 P(PD) 124 38385 P(PD) 106 38381 P(PD) 106 38710 P(PD) 103 2003 P(PD) 101 39995 P(PD) 94 2100 P(PD) 92 2185 P(PD) 89 2227 P(PD) 88 38976 P(PD) 85 10 39499 P(PD) 82 11 5641 P(PD) 82 12 39794 P(PD) 80 13 39979 P(PD) 80 14 38063 P(PD) 79 15 39189 P(PD) 73 16 38695 P(PD) 71 17 2163 P(PD) 61 18 67 PHỤ LỤC Phụ lục Bảng ANOVA tiêu tuổi đẻ lứa đầu One-way Analysis of Variance Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for TDLD Source DF SS MS GIOG 11 42243 3840 Error 226 593933 2628 Total 237 636176 Level 12 21 34 43 121 212 343 443 N 24 30 25 31 19 24 17 25 13 17 Pooled StDev = Mean 406.96 390.63 403.20 404.39 384.05 385.25 360.00 413.37 417.29 391.32 368.92 382.06 StDev 74.17 49.08 46.53 56.20 30.71 35.00 35.10 81.90 70.29 41.17 30.92 37.59 51.26 F 1.46 P 0.147 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( * -) ( * ) ( -* ) ( -* -) ( * ) ( * ) ( * ) ( -* -) ( * ) ( * ) ( * -) + -+ -+ -+ 320 360 400 440 Phụ lục Bảng ANOVA tiêu khoảng cách lứa đẻ One-way Analysis of Variance Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for KCLĐ Source DF SS MS GIOG 11 22176 2016 Error 845 1508867 1786 Total 856 1531043 Level 12 21 34 43 121 212 343 443 N 95 84 36 81 117 171 41 79 83 25 38 Pooled StDev = Mean 162.26 158.13 163.53 148.73 154.55 156.89 143.43 159.73 166.29 159.43 169.40 154.92 42.26 StDev 59.50 34.08 40.45 22.62 39.08 36.06 5.74 42.82 54.87 46.89 48.73 31.95 F 1.13 P 0.335 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( -* -) ( -* ) ( * ) ( -* ) ( -* -) ( * -) ( -* ) ( * -) ( * ) ( * -) ( * -( -* ) + -+ -+ -+120 140 160 180 68 Phụ lục Bảng ANOVA tiêu số lứa đẻ nái năm One-way Analysis of Variance Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for SLD/N/N Source DF SS MS GIOG 11 2.017 0.183 Error 845 118.353 0.140 Total 856 120.370 Level 12 21 34 43 121 212 343 443 N 95 84 36 81 117 171 41 79 83 25 38 Pooled StDev = Mean 2.3919 2.3811 2.3295 2.4918 2.4460 2.4039 2.5482 2.4013 2.3259 2.4017 2.2953 2.4181 StDev 0.4101 0.3475 0.4134 0.2585 0.3498 0.3531 0.0984 0.4499 0.4277 0.4009 0.5165 0.3200 0.3742 F 1.31 P 0.214 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( -* -) ( -* ) ( -* -) ( * -) ( * ) ( * -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 2.20 2.40 2.60 2.80 Phụ lục Bảng ANOVA tiêu số đẻ One-way Analysis of Variance Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for SCDR Source DF SS MS GIOG 11 697.41 63.40 Error 1085 8921.27 8.22 Total 1096 9618.68 Level 12 21 34 43 121 212 343 443 N 120 114 61 112 136 195 12 49 96 108 38 56 Pooled StDev = Mean 10.500 9.518 8.918 8.750 11.132 10.092 7.500 9.531 9.792 10.074 9.026 8.446 2.867 StDev 2.524 3.188 2.974 2.462 2.964 2.985 2.611 3.163 3.098 2.870 2.696 2.256 F 7.71 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( -* ) ( * -) ( * -) ( -* ) ( * ) (-* ) ( -* -) ( * ) ( * -) ( * ) ( * -) ( * -) + -+ -+ -+-6.4 8.0 9.6 11.2 69 One-way Analysis of Variance Phân tích theo đực giống Analysis of Variance for SCDR Source DF SS MS DUC 388.12 129.37 Error 655 5431.09 8.29 Total 658 5819.21 Level N 100 331 126 102 Pooled StDev = Mean 10.400 10.154 8.810 8.402 StDev 2.621 3.071 2.542 2.868 2.880 F 15.60 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* ) ( * ) ( -* -) + -+ -+ -+ 8.0 9.0 10.0 11.0 One-way Analysis of Variance Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for SCDR Source DF SS MS LUA 467.14 51.90 Error 1087 9151.54 8.42 Total 1096 9618.68 Level 10 N 239 187 167 147 120 94 64 38 23 18 Pooled StDev = Mean 8.833 9.353 10.012 10.252 10.500 10.660 10.406 10.395 9.522 9.500 2.902 StDev 2.760 2.887 2.986 3.006 3.122 2.593 3.017 2.973 2.447 3.167 F 6.17 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * -) ( * -) ( -* ) ( * -) ( * ) ( -* ) ( * ) ( * ) ( -* -) ( * ) -+ -+ -+ 9.0 10.0 11.0 70 Phụ lục Bảng ANOVA tiêu số sơ sinh sống One-way Analysis of Variance Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for SCCS Source DF SS MS GIOG 11 954.29 86.75 Error 1082 9470.73 8.75 Total 1093 10425.02 Level 12 21 34 43 121 212 343 443 N 120 114 61 111 135 195 12 49 96 108 37 56 Pooled StDev = Mean 9.925 8.816 8.230 7.829 10.689 9.754 6.917 8.694 9.146 9.713 8.243 7.786 StDev 2.433 3.343 3.185 2.706 3.243 2.969 2.999 3.203 3.202 2.868 2.488 2.341 2.959 F 9.91 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( *-) ( * ) ( -* -) ( * ) (-* ) (-*-) ( * -) ( -* ) ( * ) ( *-) ( * ) ( -* -) + -+ -+ -+-6.0 8.0 10.0 12 One-way Analysis of Variance Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for SCCS Source DF SS MS LUA 477.10 53.01 Error 1084 9947.93 9.18 Total 1093 10425.02 Level 10 N 239 187 165 147 120 94 64 37 23 18 Pooled StDev = Mean 8.268 8.797 9.345 9.694 9.967 10.074 9.922 9.838 8.913 8.556 3.029 StDev 2.989 3.076 3.133 2.988 3.151 2.795 3.072 3.051 2.193 3.468 F 5.78 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* ) ( * ) ( -* ) ( -* -) ( * -) ( * -) ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ 8.0 9.0 10.0 71 Phụ lục Bảng ANOVA tiêu số nái năm One-way Analysis of Variance Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for SCS/N/N Source DF SS MS GIOG 11 3861.7 351.1 Error 842 50376.0 59.8 Total 853 54237.7 Level 12 21 34 43 121 212 343 443 N 95 84 36 80 116 171 41 79 83 24 38 Pooled StDev = Mean 23.734 22.207 19.560 20.287 26.449 23.458 16.286 21.715 21.031 23.505 19.991 19.401 StDev 6.825 7.934 8.345 6.765 8.593 7.953 7.157 8.176 8.007 8.014 5.400 6.486 7.735 F 5.87 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * -) ( * -) ( * ) ( -* ) ( * ) (-*-) ( -* ) ( -* ) ( * ) ( * ) ( -* -) ( * ) -+ -+ -+ 15.0 20.0 25.0 Phụ lục Bảng ANOVA tiêu số cai sữa One-way Analysis of Variance Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for SCCS Source DF SS MS GIOG 11 408.17 37.11 Error 1082 2603.59 2.41 Total 1093 3011.76 Level 12 21 34 43 121 212 343 443 N 120 114 61 109 136 195 12 48 96 108 38 57 Pooled StDev = Mean 8.550 8.316 6.967 7.477 8.743 8.764 7.750 7.021 8.385 8.509 7.289 7.526 1.551 StDev 1.401 1.684 2.041 1.469 1.515 1.459 1.485 1.828 1.552 1.322 1.675 1.594 F 15.42 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* ) ( -* -) ( -* -) ( * ) ( * -) ( -* ) ( * -) ( * -) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ 7.00 7.70 8.40 72 One-way Analysis of Variance Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for SCCS Source DF SS MS LUA 44.14 4.90 Error 1084 2967.62 2.74 Total 1093 3011.76 Level 10 N 238 187 167 146 120 94 64 38 22 18 Pooled StDev = Mean 7.903 8.230 8.323 8.315 8.450 8.277 8.250 8.237 8.227 7.444 StDev 1.680 1.526 1.669 1.826 1.425 1.675 1.894 1.684 1.445 1.580 1.655 F 1.79 P 0.066 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( * ) ( -* ) ( -* ) ( -* -) ( * -) ( * ) ( -* -) ( -* ) ( -* ) ( * ) -+ -+ -+ -+7.00 7.70 8.40 9.10 Phụ lục Bảng ANOVA tiêu số cai sữa nái năm One-way Analysis of Variance Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for SCCS/N/N Source DF SS MS GIOG 11 2050.5 186.4 Error 843 18048.5 21.4 Total 854 20099.1 Level 12 21 34 43 121 212 343 443 N 95 84 36 80 117 171 40 79 83 25 38 Pooled StDev = Mean 20.255 20.192 15.771 18.564 21.428 21.053 19.971 17.029 19.216 20.727 16.512 18.562 4.627 StDev 4.766 4.570 5.282 4.285 4.363 4.411 4.366 5.156 4.786 4.725 5.034 4.822 F 8.71 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* ) ( * ) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( * ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 15.0 17.5 20.0 22.5 73 Phụ lục Bảng ANOVA tiêu trọng lượng sơ sinh tồn ổ One-way Analysis of Variance Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for PSS Source DF SS MS GIOG 11 1206.6 109.7 Error 1083 14377.2 13.3 Total 1094 15583.9 Level 12 21 34 43 121 212 343 443 N 120 114 61 111 135 195 12 49 96 108 38 56 Pooled StDev = Mean 12.168 11.928 11.113 9.734 13.150 12.688 9.525 11.151 11.783 12.409 10.845 10.279 StDev 3.164 4.215 3.880 3.325 3.576 3.714 3.699 3.876 4.099 3.448 3.399 3.024 3.644 F 8.26 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( * -) ( -* ) ( * ) (-* ) ( * -) ( * ) ( -* -) ( * ) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 8.0 10.0 12.0 14.0 One-way Analysis of Variance Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for PSS Source DF SS MS LUA 719.3 79.9 Error 1085 14864.6 13.7 Total 1094 15583.9 Level 10 N 239 187 166 147 120 94 64 37 23 18 Pooled StDev = Mean 10.505 11.535 12.274 12.673 12.518 12.429 12.525 12.043 11.696 10.694 3.701 StDev 3.607 3.977 3.689 3.630 3.777 3.265 3.818 3.718 2.817 4.710 F 5.83 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( -* -) ( -* -) ( -* ) ( * ) ( * -) ( -* -) ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+ 9.0 10.5 12.0 13.5 74 Phụ lục 10 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng sơ sinh One-way Analysis of Variance Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for PSS/C Source DF SS MS GIOG 11 2.3775 0.2161 Error 1081 60.6851 0.0561 Total 1092 63.0626 Level 12 21 34 43 121 212 343 443 N 120 114 61 111 135 195 12 49 95 108 37 56 Pooled StDev = Mean 1.2423 1.3836 1.3980 1.2757 1.2659 1.3322 1.4192 1.3159 1.3224 1.3138 1.3308 1.3548 StDev 0.2110 0.2324 0.2139 0.2362 0.2460 0.2277 0.2881 0.2316 0.2706 0.2575 0.2195 0.2348 0.2369 F 3.85 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* ) ( -* -) ( * -) ( -* -) ( * -) ( -* ) ( * -) ( * ) ( -* ) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 1.20 1.30 1.40 1.50 One-way Analysis of Variance Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for PSS/C Source DF SS MS LUA 1.0997 0.1222 Error 1083 61.9628 0.0572 Total 1092 63.0626 Level 10 N 239 187 164 147 120 94 64 37 23 18 Pooled StDev = Mean 1.2992 1.3430 1.3557 1.3436 1.3017 1.2616 1.2830 1.2649 1.3296 1.2622 0.2392 StDev 0.2177 0.2320 0.2525 0.2402 0.2772 0.2373 0.2219 0.2778 0.2037 0.2010 F 2.14 P 0.024 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) ( -* ) ( * ) ( -* ) ( -* -) ( * -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ 1.200 1.280 1.360 75 Phụ lục 11 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng toàn ổ 21 ngày One-way Analysis of Variance Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for P21 Source DF SS MS GIOG 11 24276 2207 Error 1082 123197 114 Total 1093 147473 Level 12 21 34 43 121 212 343 443 N 120 114 61 109 136 195 12 48 96 108 38 57 Pooled StDev = Mean 46.19 46.45 35.19 39.07 49.14 50.89 44.67 38.13 46.32 48.23 38.84 42.56 StDev 9.55 12.60 10.37 8.95 10.65 11.33 13.01 11.01 9.91 10.51 10.34 10.72 10.67 F 19.38 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( * -) ( * -) ( * ) ( * ) ( *-) ( -* ) ( * ) ( * -) ( * -) ( -* ) ( * ) + -+ -+ -+ 36.0 42.0 48.0 54.0 One-way Analysis of Variance Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for P21 Source DF SS LUA 7255 Error 1084 140219 Total 1093 147473 Level 10 N 238 187 167 146 120 94 64 38 22 18 Pooled StDev = Mean 40.90 46.36 47.69 47.06 47.55 46.29 45.88 46.88 45.95 41.56 11.37 MS 806 129 StDev 10.17 9.64 12.29 12.11 11.98 11.91 13.11 12.47 10.15 13.43 F 6.23 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * -) ( -* -) ( -* ) ( * -) ( * ) ( -* ) ( * ) ( * ) ( -* -) ( * ) + -+ -+ -40.0 44.0 48.0 76 Phụ lục 12 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng 21 ngày One-way Analysis of Variance Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for P21/C Source DF SS MS GIOG 11 43.233 3.930 Error 1082 732.947 0.677 Total 1093 776.180 Level 12 21 34 43 121 212 343 443 N 120 114 61 109 136 195 12 48 96 108 38 57 Pooled StDev = Mean 5.4219 5.5682 5.0798 5.2325 5.6304 5.7954 5.6956 5.4342 5.5405 5.6506 5.3477 5.6629 StDev 0.7833 0.9914 0.6900 0.6887 0.8333 0.8025 0.9582 0.8318 0.8782 0.7960 0.8141 0.8681 0.8230 F 5.80 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( * -) ( -* -) ( -* ) ( -* ) ( -* ) ( -* ) ( -* ) ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 4.90 5.25 5.60 5.95 One-way Analysis of Variance Phân tích theo đực giống Analysis of Variance for PSS/C Source DF SS MS DUC 0.6078 0.2026 Error 654 37.0255 0.0566 Total 657 37.6334 Level N 100 330 126 102 Pooled StDev = Mean 1.2639 1.3089 1.3648 1.2969 0.2379 StDev 0.2292 0.2428 0.2205 0.2507 F 3.58 P 0.014 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* ) ( -* -) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ 1.260 1.320 1.380 77 One-way Analysis of Variance Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for P21/C Source DF SS MS LUA 40.245 4.472 Error 1084 735.935 0.679 Total 1093 776.180 Level 10 N 238 187 167 146 120 94 64 38 22 18 Pooled StDev = Mean 5.1887 5.6709 5.7164 5.6379 5.5902 5.5704 5.5293 5.6699 5.5715 5.5156 StDev 0.7889 0.8189 0.9116 0.7128 0.8604 0.8531 0.8280 0.8266 0.6955 1.0198 0.8240 F 6.59 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * -) ( * ) ( * ) ( -* ) ( -* -) ( * -) ( -* -) ( * -) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ 5.25 5.50 5.75 Phụ lục 13 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng cai sữa toàn ổ One-way Analysis of Variance Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for PCS Source DF SS MS GIOG 11 26180 2380 Error 1082 137356 127 Total 1093 163536 Level 12 21 34 43 121 212 343 443 N 120 114 61 109 136 195 12 48 96 108 38 57 Pooled StDev = Mean 48.53 48.11 37.02 40.84 51.59 53.15 47.42 39.70 48.42 50.30 40.68 44.93 11.27 StDev 10.10 12.93 11.17 9.55 11.24 12.16 14.20 11.32 10.42 11.06 10.80 11.40 F 18.75 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( * ) ( * -) ( * -) ( * -) ( * ) ( *-) ( * ) ( * ) ( -* ) ( -* ) ( -* -) ( * ) + -+ -+ -+-36.0 42.0 48.0 54.0 78 One-way Analysis of Variance Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for PCS Source DF SS LUA 7616 Error 1084 155920 Total 1093 163536 Level 10 N 238 187 167 146 120 94 64 38 22 18 Pooled StDev = Mean 42.92 48.08 49.91 49.05 49.99 48.57 48.38 48.96 47.77 43.75 MS 846 144 StDev 10.67 9.94 12.84 13.00 12.76 12.81 13.94 12.90 10.68 13.82 11.99 F 5.88 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( -* -) ( -* ) ( * -) ( * ) ( * ) ( -* ) ( * ) ( * -) ( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+40.0 44.0 48.0 52.0 Phụ lục 14 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng cai sữa One-way Analysis of Variance Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for PCS/C Source DF SS MS GIOG 11 46.791 4.254 Error 1082 814.280 0.753 Total 1093 861.072 Level 12 21 34 43 121 212 343 443 N 120 114 61 109 136 195 12 48 96 108 38 57 Pooled StDev = Mean 5.6958 5.7693 5.3238 5.4665 5.9084 6.0486 6.0400 5.6683 5.7969 5.8926 5.6071 5.9863 0.8675 StDev 0.8252 0.9888 0.7181 0.7444 0.8662 0.8602 1.0260 0.8817 0.9188 0.8422 0.9064 0.9684 F 5.65 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) ( * -) ( -* -) ( -* ) ( * ) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 5.20 5.60 6.00 6.40 79 One-way Analysis of Variance Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for PCS/C Source DF SS MS LUA 39.885 4.432 Error 1084 821.187 0.758 Total 1093 861.072 Level 10 N 238 187 167 146 120 94 64 38 22 18 Pooled StDev = Mean 5.4423 5.8841 5.9888 5.8716 5.8765 5.8352 5.8233 5.9279 5.7900 5.8094 StDev 0.8237 0.8506 0.9729 0.7793 0.9254 0.9115 0.8635 0.8381 0.7168 1.0212 0.8704 F 5.85 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * -) ( * ) ( -* ) ( -* -) ( -* -) ( * ) ( * -) ( * ) ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ 5.50 5.75 6.00 Phụ lục 15 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng heo cai sữa nái năm One-way Analysis of Variance Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for PCSUA/N/N Source DF SS MS GIOG 11 136487 12408 Error 843 842661 1000 Total 854 979148 Level 12 21 34 43 121 212 343 443 N 95 84 36 80 117 171 40 79 83 25 38 Pooled StDev = Mean 115.95 118.71 83.73 102.32 127.59 129.38 127.95 96.77 112.91 125.14 92.05 115.01 31.62 StDev 29.44 33.95 27.09 26.66 31.28 32.81 40.33 31.91 31.03 33.82 29.56 35.98 F 12.41 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ (-* ) (-* ) ( -* ) ( * ) (-*-) (-*-) ( * -) ( -* -) ( * ) ( * ) ( * ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 75 100 125 150 80 ... Đã hồn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y ngày…tháng…năm 2010 Giáo viên hướng dẫn TS VÕ THỊ TUYẾT ii LỜI... Trọng lượng toàn ổ 21 ngày tuổi P21ngày/Con: Trọng lượng heo 21 ngày tuổi NSIF : Liên đoàn cải thi n giống heo quốc gia Mỹ (National Swine Improvement Federation) SD : Độ lệch chuẩn (Standard... theo lứa đến cuối tháng 9/2005 trại Christiansminde Multisite Đan Mạch 24 Bảng 2.14 Sự cải thi n suất 240 đàn nái miền nam nước Pháp qua năm 24 Bảng 3.1 Hệ số hiệu chỉnh heo
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA HEO NÁI THUỘC MỘT SỐ NHÓM GIỐNG TẠI CÔNG TY CP ĐTTM VÀ CHĂN NUÔI ĐÔNG Á , KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA HEO NÁI THUỘC MỘT SỐ NHÓM GIỐNG TẠI CÔNG TY CP ĐTTM VÀ CHĂN NUÔI ĐÔNG Á

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay