KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHO GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN MỘT SỐ TRƢỜNG THPT HUYỆN ĐỨC LINH TỈNH BÌNH THUẬN

104 3 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC SỬ DỤNG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHO GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN MỘT SỐ TRƢỜNG THPT HUYỆN ĐỨC LINH TỈNH BÌNH THUẬN Họ tên sinh viên: VÕ THỊ XUÂN HẢI Ngành: Sƣ Phạm Kỹ Thuật Cơng – Nơng Nghiệp Niên khóa: 2006 - 2010 Tháng 6/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HCM    KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC SỬ DỤNG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHO GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN MỘT SỐ TRƢỜNG THPT HUYỆN ĐỨC LINH TỈNH BÌNH THUẬN Họ tên sinh viên: VÕ THỊ XUÂN HẢI Ngành: Sƣ Phạm Kỹ Thuật Cơng – Nơng Nghiệp Niên khóa: 2006 - 2010 Tháng 6/2010 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC SỬ DỤNG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHO GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN MỘT SỐ TRƢỜNG THPT HUYỆN ĐỨC LINH TỈNH BÌNH THUẬN Tác giả VÕ THỊ XUÂN HẢI Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng u cầu cấp cử nhân ngành Sƣ Phạm Kỹ Thuật Công – Nông Nghiệp Giáo viên hƣớng dẫn TS NGUYỄN THANH THỦY Tháng 6/2010 i LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin gửi lời tri ân đến cha mẹ - Ngƣời sinh thành dƣỡng dục nên ngƣời Để hồn thành luận văn em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS Nguyễn Thanh Thủy – Trƣởng Bộ môn Sƣ Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp tận tình, chu đáo hƣớng dẫn giúp đỡ em suốt q trình hồn thành luận văn Cảm ơn hỗ trợ kịp thời tận tâm quý Thầy Cô giáo môn Sƣ Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô giáo trƣờng THPT: Hùng Vƣơng, Đức Linh, Chu Văn An đóng góp ý kiến quý báu để em hoàn thành tốt luận văn TP HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2010 Sinh viên Võ Thị Xuân Hải ii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đề tài: “Khảo sát thực trạng sử dụng phƣơng pháp dạy học sử dụng thiết bị kỹ thuật cho giảng dạy giáo viên số trƣờng THPT huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận” đƣợc thực từ tháng 9/2009 đến tháng 6/2010 Đề tài đƣợc thực trƣờng THPT: THPT Hùng Vƣơng: thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận THPT Đức Linh: thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận THPT Chu Văn An: thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận Kết đạt đƣợc nhƣ sau: - Các phƣơng pháp đƣợc GV nhóm mơn tự nhiên sử dụng thƣờng xun phƣơng pháp thuyết trình, vấn đáp, nêu giải vấn đề, thực hành, minh họa Các phƣơng pháp đƣợc GV nhóm mơn xã hội sử dụng thƣờng xuyên phƣơng pháp vấn đáp, nêu giải vấn đề Các phƣơng pháp đƣợc GV Công nghệ sử dụng thƣờng xuyên phƣơng pháp vấn đáp, nêu giải vấn đề, quan sát - Thực trạng thiết bị kỹ thuật có nhà trƣờng phục vụ cho việc giảng dạy GV đa số thiếu nhiều - Đa số GV trƣờng THPT không thƣờng xuyên sử dụng thiết bị kỹ thuật nhƣ phần mềm powerpoint phần mềm trình diễn, máy tính, overhead, hệ thống nghe nhìn, phòng lab hầu nhƣ khơng sử dụng đĩa (băng) âm thanh, radio máy quay, camera, tivi, video Chỉ có GV giảng dạy mơn xã hội có sử dụng đĩa (băng) âm thanh, radio nhƣng với mức độ khơng thƣờng xun - Trong q trình sử dụng PPDH giáo viên gặp thuận lợi nhƣ thân GV có trình độ tốt, học sinh ngoan, nhà trƣờng hỗ trợ tối đa phƣơng tiện dạy học Bên cạnh GV gặp khó khăn nhƣ số phƣơng pháp tích cực hóa học sinh khó áp dụng điều kiện, sở vật chất nhà trƣờng thiếu nhiều, trình độ học sinh khơng đồng - Trong q trình sử dụng thiết bị kỹ thuật cho giảng dạy giáo viên gặp thuận lợi nhƣ khả vận hành thiết bị kỹ thuật GV tƣơng đối tốt, nhà iii trƣờng có hỗ trợ thiết bị kỹ thuật dạy học Bên cạnh thuận lợi, GV gặp khó khăn nhƣ thiết bị kỹ thuật phục vụ cho giảng dạy nhà trƣờng thiếu nhiều, thiết bị hay gặp trục trặc kỹ thuật, số GV hạn chế trình độ sử dụng máy vi tính Từ kết trên, NNC nhận thấy cần có quan tâm đặc biệt cấp quản lý giáo dục nhà trƣờng để việc sử dụng PPDH nhƣ sử dụng thiết bị kỹ thuật vào dạy học GV đạt hiệu cao, đáp ứng đƣợc nhu cầu học tập ngày cao xã hội iv MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt kết nghiên cứu iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng x Danh sách biểu đồ xi Lời ngỏ Chƣơng 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Mục đích nghiên cứu 1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.6 Đối tƣợng nghiên cứu 1.7 Phạm vi nghiên cứu 1.8 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.9 Giới thiệu cấu trúc luận văn 1.10 Kế hoạch nghiên cứu Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Những vấn đề chung phƣơng pháp dạy học 2.1.1 Khái niệm phƣơng pháp dạy học 2.1.2 Vai trò phƣơng pháp dạy học 2.1.3 Một vài cách phân loại phƣơng pháp dạy học 2.1.4 Một số phƣơng pháp dạy học thƣờng dùng 10 2.1.4.1 Phƣơng pháp thuyết trình 10 v 2.1.4.2 Phƣơng pháp thảo luận nhóm 11 2.1.4.3 Phƣơng pháp vấn đáp (đàm thoại gợi mở) 11 2.1.4.4 Phƣơng pháp dạy học nêu giải vấn đề 12 2.1.4.5 Phƣơng pháp thực hành 13 2.1.4.6 Phƣơng pháp quan sát 13 2.1.4.7 Phƣơng pháp minh họa 14 2.1.4.8 Phƣơng pháp biểu diễn thí nghiệm 14 2.1.4.9 Phƣơng pháp tham quan 14 2.1.5 Yếu tố lựa chọn phƣơng pháp dạy học 15 2.2 Quá trình dạy học 16 2.2.1 Định nghĩa trình dạy học 16 2.2.2 Chức nhiệm vụ trình dạy học 17 2.2.2.1 Chức trình dạy học 17 2.2.2.2 Nhiệm vụ trình dạy học 17 2.2.3 Các nguyên tắc dạy học 17 2.3 Một số vấn đề thiết bị kỹ thuật dùng dạy học 18 2.3.1 Khái niệm thiết bị kỹ thuật 18 2.3.2 Vai trò thiết bị kỹ thuật trình dạy học 18 2.3.3 Phân loại thiết bị kỹ thuật 19 2.3.4 Những yêu cầu việc lựa chọn sử dụng thiết bị kỹ thuật 20 2.3.4 Yếu tố lựa chọn thiết bị kỹ thuật dạy học 20 2.4 Hệ thống môn học trƣờng THPT 21 2.5 Lƣợc khảo số nghiên cứu trƣớc 23 Chƣơng 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu 25 3.2 Phƣơng pháp điều tra bảng hỏi 26 3.3 Phƣơng pháp phân tích thống kê 27 3.3.1 Phƣơng pháp phân tích định tính 28 3.3.2 Phƣơng pháp phân tích định lƣợng 28 vi Chƣơng 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT 29 4.1 Kết khảo sát nhận thức giáo viên trƣờng THPT mức độ quan trọng phƣơng pháp dạy học trình dạy học 29 4.2 Kết khảo sát ý kiến GV trƣờng THPT mức độ cần thiết việc sử dụng thiết bị kỹ thuật dạy học vào trình giảng dạy 30 4.3 Đánh giá giáo viên thực trạng thiết bị kỹ thuật có nhà trƣờng nhằm phục vụ cho việc giảng dạy giáo viên 32 4.4 Kết khảo sát yếu tố định cho việc lựa chọn phƣơng pháp dạy học giáo viên trƣờng THPT 39 4.5 Mức độ sử dụng PPDH GV trƣờng THPT vào việc giảng dạy 41 4.6 Nhận định GV mức độ tiếp thu kiến thức học sinh GV sử dụng PPDH 54 4.7 Mức độ sử dụng TBKT GV trƣờng THPT vào việc giảng dạy 62 4.8 Hiệu sử dụng TBKT dạy học vào việc giảng dạy GV trƣờng THPT 68 4.9 Kết khảo sát ý kiến GV việc lựa chọn yếu tố sử dụng thiết bị kỹ thuật vào dạy học 72 4.10 Những thuận lợi khó khăn sử dụng phƣơng pháp dạy học GV trƣờng THPT 74 4.11 Những thuận lợi khó khăn sử dụng thiết bị kỹ thuật vào giảng dạy GV trƣờng THPT 76 Chƣơng 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 78 5.1 Kết luận 78 5.1.1 Mức độ sử dụng PPDH tất GV trƣờng THPT vào trình giảng dạy 78 5.1.2 Đánh giá GV trƣờng THPT thực trạng thiết bị kỹ thuật có nhà trƣờng 79 5.1 Mức độ sử dụng thiết bị kỹ thuật vào trình giảng dạy GV trƣờng THPT 79 vii 5.1.4 Những thuận lợi khó khăn GV sử dụng PPDH sử dụng thiết bị kỹ thuật vào dạy học 79 5.1.4.1 Những thuận lợi khó khăn GV sử dụng PPDH vào trình dạy học 80 5.1.4.2 Những thuận lợi khó khăn GV sử dụng thiết bị kỹ thuật vào giảng dạy 81 5.2 Kiến nghị 81 5.3 Hƣớng phát triển đề tài 83 Tài liệu tham khảo 84 PHỤ LỤC viii Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN Thời lƣợng học cho tiết dài nhƣng thời gian hạn hẹp nên GV khó áp dụng phƣơng pháp dạy học tích cực giúp học sinh tƣ duy, động não Bên cạnh đó, đa số học sinh đầu tƣ vào vấn đề nhƣ nghiên cứu nhà, học cũ, tự tìm tài liệu tham khảo Ngồi ra, phận học sinh thụ động, học sinh chƣa ý thức đƣợc nhiệm vụ ngƣời học nên chƣa phát huy đƣợc tính chủ động sáng tạo học tập Vì nguyên nhân nhƣ nên GV cho trình độ số học sinh chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu mà GV đƣa 4.11 Những thuận lợi khó khăn sử dụng thiết bị kỹ thuật vào giảng dạy GV trƣờng THPT (Xin xem câu 11 phiếu thăm dò ý kiến, phụ lục) Sau tổng hợp ý kiến khảo sát giáo viên tất mơn, ngƣời nghiên cứu đƣa số thuận lợi khó khăn GV sử dụng thiết bị kỹ thuật vào trình giảng dạy nhƣ sau: 4.11.1 Những thuận lợi Trong trình giảng dạy nhà trƣờng mở số lớp học vi tính để bồi dƣỡng cho giáo viên nhƣ tin học văn phòng, powerpoint nên khả vận hành thiết bị kỹ thuật dạy học GV tƣơng đối tốt, tạo điều kiện cho GV sử dụng thiết bị kỹ thuật vào giảng dạy cách tự tin hiệu Nhà trƣờng cung cấp trang thiết bị kỹ thuật nhƣ máy tính, projectơr tạo điều kiện thuận lợi cho GV giảng dạy giáo án điện tử Từ GVcó thể triển khai biểu diễn minh họa giúp giảng sinh động hơn, tạo cho học sinh hứng thú học tập Riêng môn Tiếng Anh, nhà trƣờng cung cấp băng, đĩa, radio cho GV sử dụng vào trình giảng dạy để rèn luyện khả đọc, giao tiếp học sinh Đa số GV cho sử dụng thiết bị kỹ thuật vào trình giảng dạy làm cho giảng trực quan, sinh động hơn, trình chiếu đƣợc thí nghiện ảo, mơ tả đƣợc hình ảnh mà thực tế khơng thể thấy Vì hấp dẫn học sinh ý, đa số học sinh hiểu Do đó, GV đỡ vất vả việc truyền thụ kiến thức SVTH: Võ Thị Xuân Hải 76 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN 4.11.2 Những khó khăn Mặc dù nhà trƣờng có hỗ trợ thiết bị kỹ thuật cho giảng dạy GV nhƣng thiếu nhiều nên việc sử dụng thiết bị hạn chế Đầu chiếu, phòng máy khơng nhiều để dạy Đặc biệt, phòng học dành riêng cho mơn chƣa có Phòng nghe nhìn riêng nên việc di chuyển học sinh làm thời gian tiết học Trang thiết bị phòng học chƣa tốt, thiết bị hay gặp cố, trục trặc kỹ thuật làm gián đoạn nội dung giảng Chƣa có cán chuyên trách phòng nghe nhìn để giúp GV cần sử dụng GV lại có kinh nghiệm để xử lý thiết bị gặp trục trặc Ngồi ra, việc hạn chế trình độ sử dụng máy vi tính thiết bị máy móc khác phục vụ cho giảng dạy số GV nguyên nhân gây khó khăn cho GV sử dụng thiết bị kỹ thuật vào giảng dạy SVTH: Võ Thị Xuân Hải 77 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN Chƣơng KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong đề tài, ngƣời nghiên cứu sử dụng số câu hỏi nghiên cứu sau đây: Câu hỏi 1: Mức độ sử dụng PPDH giáo viên trƣờng THPT vào việc giảng dạy nhƣ nào? Câu hỏi 2: Đánh giá giáo viên thực trạng thiết bị kỹ thuậttrƣờng THPT nhằm phục vụ cho việc giảng dạy nhƣ nào? Câu hỏi 3: Mức độ sử dụng thiết bị kỹ thuật giáo viên vào dạy học nhƣ nào? Câu hỏi 4: Giáo viên gặp thuận lợi khó khăn sử dụng phƣơng pháp dạy học sử dụng thiết bị kỹ thuật vào dạy học? Sau tiến hành phát phiếu điều tra 149 GV giảng dạy tất môn trƣờng THPT để phục vụ cho nghiên cứu đề tài “khảo sát thực trạng sử dụng phƣơng pháp dạy học sử dụng thiết bị kỹ thuật cho giảng dạy giáo viên số trƣờng THPT huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận” Ngƣời nghiên cứu xin đƣa số kết luận nhƣ sau: 5.1.1 Mức độ sử dụng PPDH tất GV trƣờng THPT vào trình giảng dạy GV giảng dạy mơn tự nhiên: phƣơng pháp GV thƣờng xuyên sử dụng phƣơng pháp thuyết trình, vấn đáp, nêu giải vấn đề, thực hành, minh họa Các phƣơng pháp đƣợc GV sử dụng phƣơng pháp thảo luận nhóm, quan sát, biểu diễn thí nghiệm khơng sử dụng phƣơng pháp tham quan GV giảng dạy môn xã hội: phƣơng pháp GV thƣờng xuyên sử dụng phƣơng pháp vấn đáp, nêu giải vấn đề Các phƣơng pháp đƣợc GV sử dụng phƣơng pháp thuyết trình, thảo luận nhóm, quan sát, minh họa hầu nhƣ không sử dụng phƣơng pháp thực hành, biểu diễn thí nghiệm, tham quan SVTH: Võ Thị Xuân Hải 78 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN GV Công nghệ: phƣơng pháp GV thƣờng xuyên sử dụng phƣơng pháp vấn đáp, nêu giải vấn đề, quan sát GV sử dụng phƣơng pháp thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành, minh họa hầu nhƣ không sử dụng phƣơng pháp biểu diễn thí nghiệm, tham quan Nhìn chung, GV trƣờng THPT có hạn chế sử dụng phƣơng pháp truyền thống vào trình giảng dạy thay vào GV có sử dụng thƣờng xun phƣơng pháp tích cực hóa học sinh nhƣ phƣơng pháp vấn đáp, nêu giải vấn đề Bên cạnh đó, số phƣơng pháp thực lôi học sinh nhƣ phƣơng pháp thảo luận nhóm, quan sát, minh họa, thực hành, biểu diễn thí nghiệm khơng đƣợc số GV sử dụng triệt để Nhƣ vậy, nói GV cần phải chủ động việc sử dụng phƣơng pháp 5.1.2 Đánh giá GV trƣờng THPT thực trạng thiết bị kỹ thuật có nhà trƣờng Nhìn chung, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho giảng dạy có nhà trƣờng nhƣ đĩa (băng) âm thanh, radio, phần mềm powerpoint phần mềm trình diễn, máy tính, overhead, hệ thống nghe nhìn, phòng lab thiếu nhiều, vài thiết bị nhƣ máy quay, camera, tivi, video hầu nhƣ khơng có nhà trƣờng Điều hạn chế việc sử dụng thiết bị kỹ thuật vào giảng dạy GV Do đó, ảnh hƣởng lớn đến hiệu việc dạy học 5.1.3 Mức độ sử dụng thiết bị kỹ thuật vào trình giảng dạy GV trƣờng THPT Đa số GV trƣờng THPT không thƣờng xuyên sử dụng thiết bị kỹ thuật nhƣ phần mềm powerpoint phần mềm trình diễn, máy tính, overhead, hệ thống nghe nhìn, phòng lab hầu nhƣ khơng sử dụng đĩa (băng) âm thanh, radio máy quay, tivi, video Chỉ có GV giảng dạy mơn xã hội có sử dụng đĩa (băng) âm thanh, radio nhƣng với mức độ không thƣờng xuyên SVTH: Võ Thị Xuân Hải 79 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN 5.1.4 Những thuận lợi khó khăn GV sử dụng PPDH sử dụng thiết bị kỹ thuật vào dạy học 5.1.4.1 Những thuận lợi khó khăn GV sử dụng PPDH vào trình dạy học  Những thuận lợi - Đa số GV cho phƣơng pháp dạy họcthuận lợi định, chẳng hạn nhƣ phƣơng pháp vấn đáp, nêu giải vấn đề kích thích suy nghĩ, khả tƣ học sinh Các phƣơng pháp thảo luận nhóm, thực hành, quan sát, minh họa, thực gây đƣợc ý, hứng thú học sinh giúp học sinh tích cực tham gia vào học - Đa số học sinh chăm ngoan, nhiệt tình sơi học tập Phần đông học sinh biết liên hệ thực tế số kiến thức đƣợc GV hƣớng dẫn Điều làm GV đỡ vất vả trình truyền thụ kiến thức - Nhà trƣờng hỗ trợ tối đa phƣơng tiện, đồ dùng dạy học cho GV, tổ chức học phù hợp, không cắt xén thời gian giảng dạy GV - Bản thân GV có trình độ tốt  Những khó khăn - Các phƣơng pháp tích cực hóa học sinh nhƣ thảo luận nhóm, thực hành khó áp dụng ngun nhân nhƣ phòng ốc, dụng cụ thực hành nhà trƣờng thiếu nhiều phƣơng pháp thƣờng gây ồn cho phòng học kế bên Các phƣơng pháp quan sát, minh họa không đƣợc GV áp dụng thƣờng xun nhà trƣờng khơng cung cấp đủ phƣơng tiện trực quan nhƣ mô hình, vật thật, phƣơng tiện nghe nhìn - Một phận học sinh thụ động q trình học tập, trình độ học sinh chƣa Đa số học sinh đầu tƣ vào vấn đề nhƣ nghiên cứu nhà, học cũ, tự tìm tài liệu tham khảo - Trình độ học sinh không đồng nên GV vất vả việc thiết kế hệ thống câu hỏi - Các môn xã hội Công nghệ thiên lý thuyết nhiều thực hành nên trình giảng dạy gây nhàm chán học sinh SVTH: Võ Thị Xuân Hải 80 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN - Trong nhà trƣờng thiếu phƣơng tiện hỗ trợ cho việc soạn giảng nên gây khó khăn cho GV việc áp dụng phƣơng pháp dạy học tích cực - Thời lƣợng học cho tiết dài nhƣng thời gian hạn hẹp nên GV khó áp dụng phƣơng pháp dạy học tích cực giúp học sinh tƣ duy, động não 5.1.4.2 Những thuận lợi khó khăn GV sử dụng thiết bị kỹ thuật vào giảng dạy  Những thuận lợi - Khả vận hành thiết bị kỹ thuật dạy học GV tƣơng đối tốt, tạo điều kiện cho GV sử dụng thiết bị kỹ thuật vào giảng dạy cách tự tin hiệu - Nhà trƣờng cung cấp trang thiết bị kỹ thuật nhƣ máy tính, projectơr tạo điều kiện thuận lợi cho GV giảng dạy giáo án điện tử Từ đó, giúp giảng sinh động hơn, tạo cho học sinh hứng thú học tập - GV đỡ vất vả việc truyền thụ kiến thức cho học sinh  Những khó khăn - Các thiết bị kỹ thuật phục vụ cho giảng dạy GV thiếu nhiều Các thiết bị hay gặp cố, trục trặc kỹ thuật làm gián đoạn q trình giảng dạy GV - Phòng học dành riêng cho mơn hầu nhƣ chƣa có - Chƣa có cán chun trách phòng nghe nhìn để giúp GV cần sử dụng thiết bị kỹ thuật - Việc di chuyển em học sinh đến phòng nghe nhìn làm thời gian tiết học - Một số GV có trình độ sử dụng máy vi tính thiết bị máy móc khác phục vụ cho giảng dạy hạn chế 5.2 Kiến nghị  Về phía Bộ GD – ĐT - Tạo điều kiện để tổ chức hội thảo khoa học, bổ sung chƣơng trình, sửa đổi, giảm tải bớt chƣơng trình khó Biên soạn sách giáo khoa, sách tham khảo có nội dung ngắn gọn, đầy đủ, đọc dễ hiểu SVTH: Võ Thị Xuân Hải 81 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN - Điều chỉnh lƣơng giáo viên, góp phần đảm bảo đời sống thầy cô giáo, yên tâm với nghề nghiệp  Về phía nhà trƣờng - Cần trang bị đầy đủ đồng trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc giảng dạy đạt hiệu nhƣ: + Trang bị laptop cho tổ + Trang bị thêm sách tham khảo có giá trị + Trang bị đầy đủ đồ dùng, dụng cụ thí nghiệm, máy chiếu cần đƣợc lắp phòng học + Trang bị thêm nhiều phòng máy phòng thí nghiệm môn - Cần mở nhiều hội thảo chuyên môn để bồi dƣỡng thêm cho GV nội dung nhƣ PPDH mới, đánh giá rút kinh nghiệm phƣơng pháp dạy học tiến hành đạt hiệu chƣa hiệu - Phải có phận bảo trì thiết bị kỹ thuật - Cần có ngân sách mua sắm, bổ sung phƣơng tiện hỗ trợ giảng dạy Tạo ngân sách cho môn làm đồ dùng dạy học - Tạo điều kiện tốt chƣơng trình, thời gian điều kiện vật chất để phƣơng pháp dạy học thảo luận nhóm trở thành phƣơng pháp dạy học nhà trƣờng  Về phía giáo viên - Cần tăng cƣờng sử dụng phƣơng tiện dạy học môn, đầu tƣ nhiều cho cơng tác soạn giảng, đặc biệt có tâm huyết với nghề - Tăng cƣờng tự học, tự nâng cao trình độ, kỹ sử dụng thành thạo máy vi tính máy móc thiết bị giảng dạy - Nghiên cứu vấn đề đổi PPDH qua sách, vở, giáo trình, tạp chí chun mơn, lớp tập huấn - Lựa chọn phƣơng pháp thích hợp đem lại hiệu cao nhất, phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy học điều kiện, phƣơng tiện có, đặc biệt ý thay đổi PPDH hình thức tổ chức dạy học tránh nhàm chán, gây hứng thú cho học sinh SVTH: Võ Thị Xuân Hải 82 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN - Rút kinh nghiệm dạy thân kết hợp với tiến hành dự giờ, trao đổi chuyên mơn với đồng nghiệp  Về phía học sinh Cần tích cực, chủ động học tập Có ý thức tự giác việc lĩnh hội kiến thức Nên đầu tƣ cho môn học cách ham học hỏi, mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến 5.3 Hƣớng phát triển đề tài Mặc dù khóa luận hồn tất nhƣng chỗ hạn chế nhƣ: phạm vi nghiên cứu nhỏ, tiến hành phát phiếu điều tra đƣợc trƣờng THPT Đề tài khái quát đƣợc thực trạng sử dụng phƣơng pháp dạy học sử dụng thiết bị kỹ thuật vào dạy học nhƣng chƣa sâu vào tìm hiểu phƣơng pháp dạy học tích cực giảng dạy Nếu đƣợc tiếp tục nghiên cứu phát triển đề tài, ngƣời nghiên cứu phát triển theo hƣớng sau: Mở rộng phạm vi nghiên cứu khảo sát số trƣờng THPT khu vực thành phố để so sánh mức độ sử dụng PPDH sử dụng thiết bị kỹ thuật vào giảng dạy khu vực thành phố tỉnh thành Tìm hiểu số phƣơng pháp phƣơng tiện dạy học tích cực giảng dạy nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo kích thích tƣ học sinh bậc THPT SVTH: Võ Thị Xuân Hải 83 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN TÀI LIỆU THAM KHẢO  Sách giáo khoa Dƣơng thiệu tống, 2000 Thống kê ứng dụng nghiên cứu khoa học giáo dục NXB ĐH Quốc Gia Hà Nội Đặng Vũ Hoạt, Nguyễn Sinh Huy Hà Thị Đức, 1995 Giáo dục học Đại cương II, Hà Nội Lê Phƣớc Lộc, 2002 Lý luận dạy học Trƣờng ĐH Cần Thơ khoa Sƣ Phạm Nguyễn An (chủ biên),1996 Lý luận dạy học Nhà Xuất Bản Đại học Sƣ Phạm Nguyễn Cảnh Toàn, 2004 Học dạy cách học, Nhà Xuất Bản Đại Học Sƣ Phạm Thái Duy Tuyên, 1999 Những vấn đề giáo dục học đại Nhà Xuất Bản Giáo Dục Trần Thị Tuyết Oanh tác giả (2006) Giáo dục học, tập I Nhà Xuất Bản Đại học Sƣ Phạm Phan Trọng Ngọ, 2005 Dạy học phương pháp dạy học nhà trường NXB Đại học Sƣ phạm Vũ Cao Đàm, 2002 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nhà Xuất Bản KHKT, Hà Nội Tô Xuân Giáp Phương tiện dạy học NXB Đại học Giáo dục chuyên nghiệp – 1992  Luận văn Bùi Thị Duyên (2009) Tìm hiểu tình hình sử dụng phương pháp dạy học môn công nghệ 10 số trường THPT địa bàn huyện Lộc Hà tỉnhTĩnh Nghiên cứu khoa học sinh viên Trƣờng Đại Học Nơng Lâm TP.HCM Lê Thị Bích Phƣơng (2006) Tìm hiếu phương pháp dạy học đề xuất số phương pháp áp dụng vào việc giảng dạy kỹ thuật nông nghiệp (công nghệ 10) đạt hiệu Nghiên cứu khoa học sinh viên Trƣờng Đại Học Nơng Lâm TP.HCM Trần Thị Bích Nhung (2009) Tìm hiểu tình hình sử dụng phương pháp dạy học môn sinh học môn công nghệ 10 số trường THPT TP.HCM Nghiên cứu khoa học sinh viên Trƣờng Đại Học Nông Lâm TP.HCM SVTH: Võ Thị Xuân Hải 84 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTCNN Trƣơng Thị Ngọc Liên (2006) Khảo sát thực trạng dạy học môn Kỹ Thuật Nông Nghiệp – Công nghệ trường THPT huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre Nghiên cứu khoa học sinh viên Trƣờng Đại Học Nơng Lâm TP.HCM Võ Thị Anh Thƣ (2009) Tìm hiểu tình hình sử dụng phương pháp phương tiện dạy học môn sinh học công nghệ 10 số trường THPT địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM Nghiên cứu khoa học sinh viên Trƣờng Đại Học Nông Lâm TP.HCM  Kỷ yếu hội thảo Vƣơng Đức Bình – Phan Thanh Sứ, 06/2007 Kỷ yếu hội thảo khoa họcGiảng dạy lấy ngƣời học lam trung tâm Trƣờng Đại học An Giang  Tạp chí Thạc Sĩ Lê Khánh Tuấn, phó Giám Đốc Sở GD ĐT Thừa Thiên Huế Tác dụng thiết bị kỹ thuật q trình dạy hoc Văn hóa giáo dục, số – Quý III – 2004 Thạc Sĩ Lê Khánh Tuấn - Tập san Giáo dục - Đào tạo Thừa Thiên Huế - 9/2003 Xây dựng phòng môn, giải pháp đổi PPDH  Trên internet Tiểu mô-đun Phƣơng tiện kỹ thuật dùng dạy học Tham khảo ngày 26/11/2009 tại: http://www.google.com.vn/search?hl=vi&source=hp&q=phuong+tien+ky+thuat+dung+tr ong+day+hoc&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= http://www.pup.edu.vn/giao-duc-dao-tao/doi-moi-noi-dung-va-phuong-phap-day-hoc/luachon-ppgd-thich-hop-mau-chot-thanh-cong-cua-nguoi-thay http://tbgd.vn/?p=ct&id=208 http://my.opera.com/cxtapt/blog/show.dml/301085 http://www.husta.org/Information/?ReqId=216&ReqPid=7&ReqNumId=5 http://sites.google.com/site/suphambac1/home6 SVTH: Võ Thị Xuân Hải 85 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÕ Ý KIẾN Em xin kính chào q Thầy (Cơ) Em tên Võ Thị Xuân Hải Hiện em sinh viên Bộ Môn Sƣ phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp trƣờng ĐH Nông Lâm TP.HCM Em thực đề tài “Khảo sát thực trạng sử dụng phƣơng pháp dạy học sử dụng thiết bị kỹ thuật cho giảng dạy giáo viên số trƣờng THPT huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận” Em muốn xin ý kiến quý Thầy (Cô) việc sử dụng phƣơng pháp thiết bị kỹ thuật dùng giảng dạy Kính mong đóng góp nhiệt tình q Thầy (Cơ) để em hồn thành tốt đề tài Đối với câu hỏi trắc nghiệm, q Thầy (Cơ) vui lòng đánh dấu X vào câu trả lời mà quý Thầy (Cô) đồng ý lựa chọn Đối với câu điền khuyết q Thầy (Cơ) vui lòng ghi ý kiến vào Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý Thầy (Cô) nhiều Thầy (Cô) giáo viên dạy môn………………… tham gia công tác trƣờng THPT…………………… Theo Thầy (Cô) phƣơng pháp dạy học có quan trọng khơng? a Rất quan trọng b Quan trọng c Ít quan trọng d Khơng quan trọng Khi lựa chọn phƣơng pháp dạy học Thầy (Cô) thƣờng dựa vào yếu tố nào? a Mục tiêu nội dung giảng b Trình độ đặc điểm học sinh c Khả sƣ phạm giáo viên d Thời gian dạy học e Ý kiến khác: ……………………………………………………………… Trong trình dạy học, Thầy (Cô) thƣờng sử dụng phƣơng pháp dạy học sau sử dụng với mức độ nhƣ nào? Mức độ Phƣơng pháp Rất thƣờng xuyên (trên 55%) Thƣờng xuyên (30%-dƣới 55%) Ít (5%dƣới 30%) Hầu nhƣ khơng (dƣới 5%) Thuyết trình Thảo luận nhóm Vấn đáp Nêu giải vấn đề Thực hành Quan sát Minh họa Biểu diễn thí nghiệm Tham quan Mức độ tiếp thu kiến thức học sinh nhƣ Thầy (Cô) sử dụng phƣơng pháp dạy học sau đây? Mức độ Phƣơng pháp Rất hiệu (>80%) Hiệu (65dƣới 80%) Ít hiệu (50-dƣới 65%) Khơng hiệu (55%) Thƣờng xun (3055%) Ít (530%) Hầu nhƣ khơng (80%) Hiệu (65-dƣới 80%) Ít hiệu (50-dƣới 65%) Không hiệu (
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHO GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN MỘT SỐ TRƢỜNG THPT HUYỆN ĐỨC LINH TỈNH BÌNH THUẬN , KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHO GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN MỘT SỐ TRƢỜNG THPT HUYỆN ĐỨC LINH TỈNH BÌNH THUẬN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay