ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PROTUES VÀ MACROMEDIA FLASH PHỤC VỤ GIẢNG DẠY MÔN KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG

143 3 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PROTUES MACROMEDIA FLASH PHỤC VỤ GIẢNG DẠY MÔN THUẬT CÔNG NGHIỆP TRƢỜNG PHỔ THÔNG GVHD: ĐINH QUANG ĐỨC SVTH: TRỊNH LÊ MINH VY Ngành: SƢ PHẠM THUẬT CƠNG NƠNG NGHIỆP Niên khóa: 2006 – 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06 năm 2010 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PROTUES MACROMEDIA FLASH PHỤC VỤ GIẢNG DẠY MÔN THUẬT CÔNG NGHIỆP TRƢỜNG PHỔ THÔNG Tác giả TRỊNH LÊ MINH VY Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Cử nhân nghành SƢ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NÔNG NGHIỆP Giáo viên hƣớng dẫn: ĐINH QUANG ĐỨC Tháng 6/ 2010 LỜI CẢM ƠN Luận văn “Ứng dụng phần mềm Protues Macromedia Flash phục vụ giảng dạy môn thuật Công nghiệp trƣờng phổ thơng” kết q trình học tập trƣờng Đại học Nông Lâm Tp HCM Tác giả luận văn xin chân thành cám ơn Ban Giám Hiệu, q Thầy Cơ, phòng ban, Thƣ viện trƣờng Đại học Nông Lâm Tp HCM, GV HS trƣờng THPT Long Trƣờng, trƣờng THPT Tam Phú, đặc biệt Bộ môn Sƣ phạm thuật kịp thời giúp đỡ cho ngƣời nghiên cứu suốt trình học tập nhƣ trình nghiên cứu Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến thầy Đinh Quang Đức tận tình bảo góp ý tận tình suốt trình nghiên cứu Đồng gửi lời cảm ơn đến tất bạn tác giả bên cạnh sẵn sàng giúp đỡ trình học tập nhƣ lúc nghiên cứu đề tài Cuối xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình ln tạo điều kiện giúp đỡ ni dƣỡng để tác giả có đƣợc ngày hơm Tp HCM ngày… Tháng… Năm… Tác giả Trịnh Lê Minh Vy i TÓM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài “Ứng dụng phần mềm Protues Macromedia Flash phục vụ giảng dạy môn thuật Công nghiệp trƣờng phổ thông” đƣợc thực 05/2009 đến 05/2010 đạt đƣợc kết nhƣ sau: - Hƣớng dẫn cụ thể cách sử dụng phần mềm Macromedia Flash Protues - Ngƣời nghiên cứu dùng phần mềm Macromedia Flash thiết kế mô chuyển động động đốt - Ngƣời nghiên cứu dùng phần mềm Protues thiết kế mô mạch điện tử phục vụ dạy số mạch diện tử - Những sản phẩm ngƣời nghiên cứu thiết kế phục vụ tốt cho việc dạy thuật công nghiệp trƣờng PT - Nêu hƣớng phát triển đề tài - Đề xuất số giải pháp nâng cao chất lƣợng dạy học thuật công nghiệp ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ĐỀ TÀI ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii Chƣơng GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.6 Đối tƣợng nghiên cứu 1.7 Phạm vi nghiên cứu 1.8 Hƣớng phát triển đề tài 1.9 Cấu trúc luận văn 1.10 Kế hoạch nghiên cứu Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN 2.1 Giới thiệu chung môn thuật Công nghiệp trƣờng PT 2.1.1 Nội dung chủ yếu môn thuật Công nghiệp trƣờng PT 2.1.2 Đặc điểm môn thuật Công nghiệp PT 2.1.3 Vai trò mơn thuật Cơng nghiệp trƣờng PT 2.1.4 Nhiệm vụ dạy học môn thuật Công nghiệp trƣờng PT 2.2 Quá trình dạy học 2.3 Phƣơng tiện dạy học 2.4 Chức phƣơng tiện dạy học 2.5 Vai trò hiệu sử dụng phƣơng tiện dạy học mang tính trực quan 11 2.6 Động đốt 12 iii 2.7 Phần mềm Macromedia flash 12 2.7.1 Giới thiệu 12 2.7.2 Công dụng Flash 12 2.7.2.1 Tạo hình ảnh cho Web 12 2.7.2.2 Hoạt hình Website 13 2.7.2.3 Xây dựng đoạn phim tƣơng tác 13 2.7.2.4 Hiển thị nút ấn (Buttons) 13 2.7.2.5 Biến đổi hình dạng (Shape tween) 13 2.7.2.6 Hiển thị văn cuộn (Scrolling) 14 2.8 Mạch điện tử 14 2.9 Phần mềm ứng dụng Protues 15 2.10 Lƣợc khảo số nghiên cứu trƣớc 16 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu 19 3.2 Phƣơng pháp thực nghiệm 19 3.2.1 Phƣơng pháp xử lí, thiết kế 19 3.2.2 Thực nghiệm giảng dạy 20 3.3 Phƣơng pháp điều tra 20 3.4 Phƣơng pháp phân tích liệu 20 Chƣơng THIẾT KẾ KẾT QUẢ 22 4.1 Các thao tác Macromedia Flash 22 4.1.1 Khởi động chƣơng trình 22 4.1.2 Lƣu thiết kế, mở thiết kế lƣu, xuất file thiết kế 22 4.1.3 Các vùng thao tác 23 4.1.1.1 Stage 23 4.1.3.2 Layer 24 4.1.3.3 Timeline 25 4.1.3.4 Toolbox (hộp công cụ) 25 4.1.4 Các loại biến hình 27 4.1.4.1 Chuyển động dạng biến đổi chuyển động (Motion tween) 27 4.1.4.2 Chuyển động dạng biến đổi hình dạng (Shape tween) 28 iv 4.1.4.3 Shape hint 29 4.1.5 Các bƣớc tiến hành thiết kế Flash 29 4.1.5.1 Chuẩn bị đối tƣợng để tạo hoạt hình 29 4.1.5.2 Chuyển đối tƣợng layer riêng lẽ 29 4.1.5.3 Chuẩn bị kịch để tạo hoạt hình 30 4.1.5.4 Tạo hoạt hình cho đối tƣợng 31 4.1.5.5 Chạy thử mô xuất file Movie 31 4.1.6 Yêu cầu mô chuyển động động đốt 35 4.1.6.1 Đảm bảo tính khoa học 35 4.1.6.2 Đảm bảo tính thẩm mỹ 35 4.1.6.3 Đảm bảo tính sƣ phạm 35 4.2 Các thao tác Protues 7.5 36 4.2.1 Khởi động chƣơng trình 36 4.2.2 Các vùng thao tác 37 4.2.3 Các nút công cụ (Toolbox) 37 4.2.4 Tên số linh kiện thƣ viện 39 4.2.5 Các bƣớc thiết kế mạch điện tử mô 40 4.2.6 Yêu cầu thiết kế 42 4.2.6 Đảm bảo tính xác 42 4.2.6.2 Đảm bảo tính thẩm mỹ: 42 4.2.6.3 Đảm bảo tính sƣ phạm 42 4.3 Các yêu cầu sử dụngdạy học: 43 4.3.1 Đối với giáo viên 43 4.3.2 Sử dụng mô lúc 43 4.3.3 Sử dụng mô cƣờng độ 43 4.4 Phân tích số hoạt động giảng dạy với mô 44 4.4.1 Phân tích hoạt động dạy với mơ hình mơ thiết kế Macromedia Flash 44 4.4.2 Phân tích hoạt động dạy học với mạch điện tử mô Protues 47 4.5 Kết khảo sát 50 4.5.1 Đặc điểm trƣờng khảo sát 50 v 4.5.2 Phân tích số liệu khảo sát 50 4.5.2.1 Đối với học sinh 50 4.5.2.1.1 Học sinh khối 11 50 4.5.2.1.1 Học sinh khối 12 57 4.5.2.2 Đối với giáo viên công nghệ 64 Chƣơng KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 74 5.1 Kết luận 74 5.1.1 Tóm tắt kết 74 5.1.2 Nhận xét 74 5.1.3 Kết luận 76 5.2 Kiến nghị 77 5.2.1 Đối với Bộ giáo dục đào tạo 77 5.2.2 Đối với trƣờng đào tạo Sƣ phạm 78 5.2.3 Đối với trƣờng phổ thông 78 5.2.4 Đối với thân giáo viên sinh viên sƣ phạm 78 5.3 Hƣớng phát triển đề tài 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ý NGHĨA TỪ VIẾT TẮT 01 PT Phổ thông 02 THPT Trung học phổ thông 03 GV Giáo viên 04 HS Học sinh 05 KTCN thuật Công nghiệp 06 CNTT Công nghệ thông tin 07 ĐCĐT Động đốt 08 MĐTCB Mạch điện tử vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Khả thu nhận thông tin ngƣời qua kênh 11 viii Mạch khuếch đại đảo dùng OA Mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito ghép colectơ -bazơ IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP DẠY HỌC Ổn định lớp học Kiểm tra cũ Kiến thức học NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV Trình bày chức I Mạch khuếch đại Chức vủa mạch khuếch HOẠT ĐỘNG HS Lắng nghe mạch ghi khuếch đại đại Mạch khuếch đại mạch điện Mạch điện phối hợp linh kiện điện tử bản, có mặt hầu để khuếch đại tín hiệu điện mặt hết thiết bị điện điện áp, dòng điện, cơng suất tử Nó dùng Tranzito rời rạc dùng IC Sơ đồ nguyên lý làm việc Vẽ hình - mạch khuếch đại Giới thiệu ghi HS theo dõi a Giới thiệu IC khuếch đại hiệu thuật toán mạch khuếch đại dùng UVK Vẽ hình vào Đầu vào khơng đảo IC - IC khuếch đại thuật tốn mạch khuếch đại dùng IC : Thực chất khuếch đại dòng chiều gồm nhiều tầng, ghép trực tiếp, có hệ số khuếch đại lớn Có đầu vào đầu - Khi tín hiệu vào UVK Ura UVĐ Đầu vào đảo Ura Đầu dấu với tín hiệu vào - Khi tín hiệu vào UVĐ Ura ngƣợc dấu với tín hiệu vào b Nguyên lý làm việc mạch khuếch đại điện áp dùng OA - Mạch hồi tiếp âm thông qua Mở mạch mô thiết kế Dựa vào Theo dõi chiều dòng điện, giá trị mô điện áp Đầu vào không đảo đƣợc nối với hƣớng dẫn cho Volt kế, dạng sóng điểm chung mạch điện (Nối HS ngun lí hoạt dòng điện đất) - Tín hiệu vào qua đƣa vào đầu vào không đảo OA động Nhận xét Thay đổi quan sát giá trị R yêu đƣợc - Kết ngƣợc pha với cầu HS nhận xét đƣợc khuếch đại khác biệt so với ban đầu Từ thay đổi R dẫn đến thay đổi điện áp có qui luật đƣa cơng thức tính hệ số khuếch đại dựa vào Rht R1 Kđ  II Mạch tạo xung Chức mạch tạo xung U vào Rht  U R1 Giới thiệu chức mạch tạo ghi Biến đổi lƣợng dòng xung cho HS chiều thành lƣợng dao động điện có hình dạng tần số theo yêu cầu Lắng nghe Sơ đồ nguyên lý làm việc mạch tạo xung đa hài tự dao động Yêu cầu học sinh Dựa vào sơ đồ dựa vào sơ đồ hình 8- hình 8-3 kể tên a Sơ đồ mạch điện: kể tên linh kiện linh kiện - điện trở có mạch - Tranzito NPN Ngun lí Trình bày hoạt ngun lí hoạt động - tụ hóa học động linh linh kiện b Nguyên lý làm việc: kiện nhƣ nào? - Khi đóng điện, ngẫu nhiên Mở mơ Tranzito mở Tranzito tắt Nhƣng yêu cầu theo Theo dõi chiều dõi dòng điện, giá trị sau thời gian Tranzito mở chiều dòng điện, giá điện áp lại tắt Tranzito tắt lại mở trị điện áp Volt kế, dạng sóng Chính q rình phóng nạp hai tụ Volt kế, dạng sóng dòng điện điện làm thay đổi điện áp mở tắt dòng điện hai Tranzito Q trình nhƣ theo chu để tạo xung Nhận bóng dèn Led đƣợc giống R1=R2; R3= R4=R; cho HS TX =  = 1,4RC Ghi nhận giá trị thay đổi cho Thay đổi giá nhận xét đối xứng với độ rộng xung  = trị R cho HS ghi 0,7RC chu xung Lắp thêm những quan sát Trƣờng hợp đặc biệt T1 T2 mạch để tạo hứng thú C1=C2=C ta đƣợc xung đa hài xét nhân nhận xét thay đổi ảnh hƣởng tới dòng điện nhƣ ? (về dạng sóng, biên độ…) Giải thích ngun lí hoạt động mạch dạng xung mạch Tổng kết đánh giá Mạch khuếch đại OA có hoạt đông nhƣ nào? Muốn điều chỉnh hệ số khuếch đại mạch điện làm nào? Đƣờng dòng điện mạch tạo xung? Bài tập nhà Lắp mạch đèn chớp dựa vào mạch tạo xung Yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1,2,3,4 sách giáo khoa trang 34 Đọc trƣớc Bài PHỤ LỤC GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 Chƣơng 2: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN BÀI 9: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐƠN GIẢN I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học GV phải làm cho HS : - Biết đƣợc nguyên tắc chung bƣớc cần thiết tiến hành thiết kế mạch điện tử - Lắp đặt đƣợc mạch điện tử - Có thái độ nghiêm túc học tập lắp đặt mạch II TÀI LIỆU GIẢNG DẠY Nghiên cứu Bài Đọc tài liệu liên quan đến giảng III PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC Các mạch mô Các thiết bị trình chiếu Dụng cụ, vật liệu cho nhóm HS: - Một máy biến áp từ 220V/12V - 10 tụ điện chiều có gia trị khác - điơt 1N1089 có UN =100V, Iđm =5A - bóng đèn Led - đồng hồ VOM Chú ý: máy biến áp việc với điện 220V phải đƣợc bao kín đảm bảo độ an tồn cho HS Mơ mạch chỉnh lƣu cầu IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định lớp học Kiến thức liên quan Ôn lại số Nội dung quy trình thực hành NỘI DUNG I Nguyên tắc chung HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Muốn thiết kế mạch tắc thiết kế điện tử đơn giản cần tuân thủ nguyên tắc: - Bám sát đáp ứng yêu cầu thiết kế - Mạch thiết kế đơn HS lắng nghe ghi GV trình bày nguyên giản tin cậy - Thuận tiện lắp đặt, vận hành sửa chữa - Hoạt động ổn định xác - Linh kiện có sẵn thị trƣờng II Các bƣớc thiết kế Tìm hiểu HS lắng nghe sinh bƣớc thiết kế nhà tham khảo thêm tài mạch điện tử GV giới thiệu cho học mạch mạch điện tử yêu cầu liệu nguyên lý HS nhà tham khảo - Tìm hiểu yêu cầu thêm mạch thiết kế - Đƣa số phƣơng án để thực - Chọn phƣơng án hợp lý - Tính toán, chọn linh kiện cho phù hợp Thiết kế mạch lắp ráp GV thay đổi vị trí Mạch thiết kế phải linh kiện để HS thấy đƣợc đảm bảo nguyên tắc: quan trọng việc bố trí - Bố trí linh kiện để dây dẫn khơng chồng bảng mạch điện khoa chất lên nhau, bố trí linh học hợp lý kiện gần để tiện cho - Vẽ đƣờng dây dẫn việc nối dây để nối linh kiện với theo sơ đồ nguyên lý - Dây dẫn không chồng lên ngắn III Thiết kế mạch nguồn chiều Yêu cầu thiết kế: Yêu cầu HS nhà đọc thêm HS đọc thêm để mở rộng kiến thức Chia lớp thành Điện áp vào 220V, tần nhóm, nhóm khoảng số 50Hz 4HS, chia số lƣợng Điện áp chiều nam nữ nhóm 12V, dòng điện tải Phát dụng cụ cho 1A Tính tốn chọn linh kiện mạch nhóm u cầu nhóm GV HS đo dòng điện lắp mạch giống nhƣ vị trí mà GV có đặt Biến áp: Cơng suất sơ đồ mơ GV đồng hồ đo điện áp biến áp P = Kp.Utải.Itải = 1,3.12.1 =15,6 (W) đƣa Chú ý kiểm tra mạch đƣợc thực tế HS lắp đặt trƣớc mạch mô Kp hệ số thƣờng cho hoạt động thử chọn Kp=1,3 Điện áp vào UV = 220V, tần số 50HZ Điện áp Ura =(Utải +  UD)/ =(12 + 1,5)/  9,2V  UD = 0,75V sụt áp Đi-ôt HS so sánh giá trị đo Cho nhận xét hai giá trị Vậy chọn máy biến áp có thơng số UV = 220V , Ura =9,2V, Pđm = 15,6(W) Điơt: Dòng định mức Điơt có thơng số Iđm = (KI ITải)/2 = 10.1/2 =5A KI Hệ số cho phép chọn KI=10 Điện áp ngƣợc lớn cho phép đặt lên Điôt Tổng kết đánh giá Thu báo cáo Nhận xét buổi thực hành : - Tinh thần thái độ lớp - Trình độ khả thực hành HS - Rút kinh nghiệm cho buổi thực hành sau Yêu cầu chuẩn bị cho tiết sau GV yêu cầu HS ôn lại 7, 8, để chuẩn bị cho tiết thực hành sau PHIẾU HỌC TẬP Đo giá trị điện điện áp Không nối tụ C Có mắc tụ C Khơng nối tải R C=1F C=10F C=100F C=1000F C=10000F Có tải R PHỤ LỤC 10 KẾT QUẢ PHIẾU KHẢO SÁT BẢNG TẦN SỐ f (ngƣời) KHẢO SÁT THÔNG TIN GV a b c d Số năm kinh nghiệm 14 Câu 17 Câu 14 Câu 12 3 9 13 11 12 Câu Câu Câu Câu 15 12 16 BẢNG TẦN SỐ f (ngƣời) KHẢO SÁT THÔNG TIN HS KHỐI 11 a b c d Câu 48 133 37 Câu 91 32 49 46 Câu 22 118 24 54 Câu 17 75 69 57 Câu 128 90 0 Câu 16 61 101 40 Câu 28 72 89 29 BẢNG TẦN SỐ f (ngƣời) KHẢO SÁT THÔNG TIN HS KHỐI 12 a b c d Câu 16 76 75 Câu 69 21 41 36 Câu 12 78 24 53 Câu 52 67 39 Câu 67 100 0 Câu 16 55 92 Câu 16 42 101 PHỤ LỤC 11 GIỚI THIỆU VỀ NGƢỜI NGHIÊN CỨU Họ tên: Trịnh Lê Minh Vy Ngày sinh: 20/01/1988 Nơi sinh: Tiền Giang Địa chỉ: Tân Phú – Phú Thạnh – Tân Phú Đông -Tiền Giang Chổ tại: 1062/10, Quốc lộ 1A, KP5, Linh Trung, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh Emai: minhvy_2001@yahoo.com Trình độ học vấn: cử nhân Sƣ phạm kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quá trình học tập: 1994 – 1999 học trƣờng Tiểu học Phú Thạnh 1999 – 2003 học trƣờng Trung học sở Phú Thạnh 2003 – 2006 học trƣờng Trung học phổ thông Trƣơng Định - TG 2006 – 2010 học ngành Sƣ phạm thuật Công – Nông nghiệp trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Mặc dù gặp nhiều khó khăn học tập nhƣ sống ngƣời nghiên cứu vƣợt lên cách làm thêm cố gắng học tập để đạt đƣợc học bổng trƣờng, nhà tài trợ Gia đình có truyền thống học tập nhận đƣợc danh hiệu gia đình hiếu học cấp tỉnh Bản thân ngƣời động, chịu khó ham học hỏi (đã tham gia nhiều khóa học nhằm bổ sung kiến thức cho q trình dạy sau này) Tơi tham gia hầu hết phong trào lớp Bộ môn Sƣ phạm thuật, lần tham gia hiến máu nhân đạo Với ngƣời xung quanh đƣợc đánh giá ngƣời vui tính thân thiện, hay giúp đỡ ngƣời khác Chức vụ giữ Lớp trƣởng (từ lớp đến lớp 9) Phó bí thƣ chi Đồn DH06SK (chi đoàn năm liền đạt danh hiệu chi Đoàn xuất sắc) Ủy viên ban chấp hành Đoàn Bộ môn Sƣ phạm thuật trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Thành tích đạt học tập Từ lớp đến lớp học sinh giỏi Phổ thông trung học học sinh tiên tiến Đại học sinh viên Chí hướng nghề nghiệp Cơng tác trƣờng THPT, học chuyên sâu chuyên lĩnh vực công nghiệp Sau học cao học dạy trƣờng Trung cấp, Cao đẳng, Đại học… ... thực đề tài Ứng dụng phần mềm Protues Macromedia Flash phục vụ giảng dạy môn kĩ thuật Công nghiệp trƣờng phổ thông 1.2 Vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu chủ yếu hƣớng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế... Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu cách sử dụng phần mềm Protues Macromedia Flash việc dạy học Hƣớng dẫn sử dụng phần mềm Macromedia Flash, Protues phục vụ cho việc thiết kế mô phục vụ giảng dạy môn kĩ. .. Ứng dụng phần mềm Protues Macromedia Flash phục vụ giảng dạy môn kĩ thuật Công nghiệp trƣờng phổ thông đƣợc thực 05/2009 đến 05/2010 đạt đƣợc kết nhƣ sau: - Hƣớng dẫn cụ thể cách sử dụng phần
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PROTUES VÀ MACROMEDIA FLASH PHỤC VỤ GIẢNG DẠY MÔN KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG , ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PROTUES VÀ MACROMEDIA FLASH PHỤC VỤ GIẢNG DẠY MÔN KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay