TÌM HIỂU NHU CẦU VỀ TƯ VẤN TÂM LÍ HỌC ĐƢỜNG CỦA HS THPT

81 3 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU NHU CẦU VỀVẤN TÂM HỌC ĐƢỜNG CỦA HS THPT Họ tên sinh viên: Trần Thị Thu Thảo Ngành: Sƣ Phạm Kĩ Thuật Công - Nơng Nghiệp Niên Khóa: 2006 – 2010 Tháng 06 - 2010 HS THPT Sư P K T Công – Nông N : TS Ng 06/2010 : tình h B 06SK ! năm 2010 TP ii G – II Nh iii THPT c 6/2010 :T :P :   :Q c   –  , cần iv Trang ii iv v viii ix Danh x Chƣơng 1: GIỚI THIỆU 1.1 chọn đề tài 1.2 Tình hình cụ thể nơi nghiên cứu xác định 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Mục đích nghiên cứu 1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.6 Đối tượng khách thể nghiên cứu 1.7 Phạm vi nghiên cứu 1.8 Cấu trúc luận án Chƣơng 2: CƠ SỞ LUẬN 2.1 Một số khái niệm, thuật ngữ 2.1.1 Tâm gì? 2.1.2 vấn, tham vấn 2.1.3 Nhu cầu 2.1.4 vấn tâm gì? 2.1.5 vấn tâm học đường 10 2.1.6 Nhu cầu vấn tâm lí? 10 2.2 Những vấn đề vấn tâm 10 v 2.2.1 Lịch sử ngành vấn tâm 10 2.2.2 Vai trò vấn tâm 11 2.2.3 Một số hình thức vấn tâm 12 2.3 Đặc điểm tâm HS THPT 13 2.3.1 Đặc điểm chung lứa tuổi 13 2.3.2 Giới tính – sức khỏe sinh sản 14 2.3.3 Giao tiếp đời sống tình cảm 15 2.3.4 Sự phát triển nhân cách lứa tuổi HS THPT 16 2.3.5 Hoạt động học tập lựa chọn nghề HS THPT 16 2.4 Những khó khăn sức khỏe tâm thần HS THPT 18 2.5 Lược khảo nghiên cứu trước 19 Chƣơng 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Phương pháp nghiên cứu thuyết 22 ) 22 3.3 Phương pháp vấn 23 3.4 Phương pháp phân tích định lượng 23 3.5 Phương pháp phân tích định tính 24 3.6 Phương pháp so sánh 24 Chƣơng 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 HS THPT 25 HS THPT 25 27 31 32 32 36 38 vi 38 42 44 44 46 50 53 Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 56 5.1.1 ? 56 5.1.2 Nhu cầu vấn tâm HS THPT sao? 58 5.1.3 Các phương diện cần vấn tâm HS THPT thành thị nơng thơn có giống khác nhau? 59 61 62 HS THPT 62 63 63 64 64 vii HS: THPT: GVHD: thong Giáo viên hướng dẫn ĐH: CĐ: Cao Đẳng NXB: Tp: PGS.TS: TS: Tiến Sỹ UNICEF: F: viii Trang HS THPT 25 4.2 27 31 32 36 39 42 44 46 47 50 53 ix GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Trần Thị Thu Thảo Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ N nhằm trả lời câu hỏi: ? Câu hỏi 2: Nhu cầu vấn tâm HS THPT sao? Câu hỏi 3: Các phương diện cần vấn tâm HS THPT thành thị nơng thơn có giống khác nhau? Và kết người nghiên cứu thu là: 5.1.1 ?  Bở ?  :Q (78,08%), quan h (55,37%) Cha mẹ Khóa luận tốt nghiệp - 56 - Ngành SPKTCNN GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy kh SVTH: Trần Thị Thu Thảo  S THPT Bở c Bở cha , Khóa luận tốt nghiệp - 57 - Ngành SPKTCNN GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Trần Thị Thu Thảo 5.1.2 Nhu cầuvấn tâm HS THPT sao? : - : 17,93% - h: 15,94% - : 12,35% - ): 9,6% : - : Khóa luận tốt nghiệp - 58 - Ngành SPKTCNN GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Trần Thị Thu Thảo  (44,62%) :K 5.1.3 Các phƣơng diện cần đƣợc tƣ vấn tâm HS THPT thành thị nông thôn có giống khác nhau? Bở :  Khóa luận tốt nghiệp - 59 - Ngành SPKTCNN GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Trần Thị Thu Thảo tâm  xã hội động (59,69%)  , ) Khóa luận tốt nghiệp - 60 - Ngành SPKTCNN GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Trần Thị Thu Thảo bở (87,6%  (32,56%) vấn : Khóa luận tốt nghiệp - 61 - Ngành SPKTCNN GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Trần Thị Thu Thảo   tệ nạn HS THPT - Khóa luận tốt nghiệp : - 62 - Ngành SPKTCNN GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Trần Thị Thu Thảo C  )   )  : , tham g , Khóa luận tốt nghiệp - 63 - Ngành SPKTCNN GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Trần Thị Thu Thảo  :C , chưa :  Khóa luận tốt nghiệp - 64 - Ngành SPKTCNN TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] [2] Phạm Minh Hạc 2002 Tuyển tập tâm học NXB Giáo Dục [3] Lê Văn Hồng 2002 Tâm học lứa tuổi tâm sư phạm NXB Giáo Dục [4] [5] Nguyễn Tùng Lâm 2002 Hội thảo vấn đề giáo dục tâm học sinh sinh viên NXB Nơng Nghiệp Hà Nội [6] Bùi Ngọc nh.1996 Tâm học lứa tuổi tâm học sư phạm ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh [7] [8] Nguyễn Xuân Thức 2008 Tâm học đại cương NXB Đại học Sư Phạm [9] [10] Nguyễn Quang Uẩn.2000 Tâm học đại cương NXB ĐH Quốc Gia Hà Nội [11] [12] Giáo trình tâm học trẻ em tâm học sư phạm hội đồng Bộ mơn Tâm học 1975 [13] Nguyễn Thị Thục Nhàn (2008) Tìm hiểu nhu cầu phòng vấn tâm học đường học sinh trường THPT Thủ Đức, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh Đề tài luận văn tốt nghiệp đại học – sinh viên khoa Sư Phạm Kĩ Thuật Nơng Nghiệp, niên khóa 2004 - 2008 [14] Hồng Thị Nhuận (2008) Tìm hiểu nhu cầu phòng vấn tâm học đường học sinh trường THPT Tân Phú – Định Quán – Đồng Nai Đề tài luận văn tốt nghiệp đại học – sinh viên khoa Sư Phạm Kĩ Thuật Nơng Nghiệp, niên khóa 2004 – 2008 [15] Báo Gíao Dục Thời Đại, số 97 ngày 13 tháng năm 2009 [16] Báo Phụ Nữ Việt Nam, số 98 ngày 17 tháng năm 2009 [17] Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục, số 44, tháng năm 2009 [18] http//:canbotre.danang.vn [18] http://congtacxahoi.org [19] http://www.giaoducgioitinh.org.vn [20] http://www.hcmussh.edu.vn [21] http:// www.hoidieuduong.org.vn [22] http://www.nmh2.gov.vn [23] http://sinhvien.vn.info [24] http://www.spnttw.edu.vn [25] http://www.tamlihoc.net [26] http://www.toquoc.gov.vn [27] http://www.tuvantamli.com.vn [28] http://www.vnsocialwort.net PHỤ LỤC CÂU HỎI PHỎNG VẤN 1) Bạn gặp khó khăn tâm chưa? (Nếu có) Nó thuộc lĩnh vực nào? 2) Hiện bạn có khó khăn khơng? (Nếu có) Nó thuộc lĩnh vực nào? 3) Bạn giải khó khăn minh cách nào? 4) Bạn có biết dịch vụ vấn tâm khơng? 5) Bạn có muốn vấn tâm khơng? 6) Người mà bạn muốn vấn tâm ai? Vì sao? Và hình thức nào? 7) Bạn nghĩ phòng vấn tâm trường mình? PHỤ LỤC PHIẾU XIN Ý KIẾN Để thực đề tài “TÌM HIỂU NHU CẦU VẤN TÂM CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG “,người nghiên cứu mong giúp đỡ bạn đánh dấu X vào lựa chọn bạn Chân thành cảm ơn giúp đỡ bạn! 1) Bạn gặp khó khăn tâm về: (Có thể chọn nhiều đáp án) Mức độ Khó khăn Rất thường Thường xuyên Thỉnh thoảng Chưa gặp xuyên Quan hệ với gia đình Quan hệ với bạn bè Quan hệ với thầy cô Học tập, tưởng nghề nghiệp tương lai Sức khỏe, giới tính 2) Ảnh hưởng khó khăn đến đời sống bạn nào? a) Rất ảnh hưởng b) Ít ảnh hưởng c) Khơng ảnh hưởng 3) Bạn thường giải khó khăn nào? Mức độ Rất thường Thường xuyên xuyên Cách giải Âm thầm chịu đựng Tự giải Tâm với bạn bè Tâm với người thân gia đình Thỉnh thoảng Chưa gặp Tâm với thầy Tìm hiểu qua phương tiện thơng tin Nhờ chun viên vấn 4) Tâm bạn sau giải khó khăn là: a) Thỏa mãn thoải mái b) Dễ chịu chưa thật hài lòng c) Lo lắng, hồi hộp d) Thật sợ hãi bế tắt 5) Tâm bạn là: a) Hài lòng, yên tâm b) Về hài lòng c) Đơi có lo lắng d) Thường xun lo lắng 6) Bạn nghĩ việc vấn viên vấn cho khó khăn bạn? a) Rất cần thiết b) Có được, khơng có c) Khơng cần thiết 7) Sự hiểu biết bạn dịch vụ vấn nào? Mức độ Hiểu rõ Mơ hồ Khơng biết Nội dung Học tập Sức khỏe, giới tính Tình u, nhân, gia đình Các lĩnh vực khác: việc làm, pháp luật, làm đẹp 8) Mức độ bạn tham gia dịch vụ vấn tâm là: a) Thường xuyên, b) Một vài lần, c) Chưa bao giờ, 9) Nếu vấn bạn muốn vấn hình thức nào? a) vấn trực tiếp nhà, b) vấn trực tiếp trường, c) vấn trực tiếp khu dân cư, d) e) vấn qua thư, f) vấn qua dịch vụ internet (chat, mail, diễn đàn), 10) Trường bạn có phòng vấn tâm cho học sinh chưa? a) Có b) Chưa 11) Theo bạn có nên mở phòng vấn tâm cho học sinh trường không? a) Rất nên mở, b) Mở được, không mở được, c) Chưa nên mở, d) Khơng nên mở, 12) Nếu muốn vấn, người mà bạn chọn để vấn là: a) Giáo viên chủ nhiệm, b) Cha, mẹ anh chị, c) Thầy phụ trách đồn, d) Chuyên viên vấn, e) Ý kiến khác ... Tâm lí gì? 2.1.2 Tư vấn, tham vấn 2.1.3 Nhu cầu 2.1.4 Tư vấn tâm lí gì? 2.1.5 Tư vấn tâm lí học đường 10 2.1.6 Nhu cầu tư vấn tâm lí? ... Khi nhu cầu sinh lí đáp ứng người tìm đến nhu cầu xã hội nhu cầu xã giao Những nhu cầu thuộc nhu cầu tâm lí (http://www.hoidieuduong.org.vn) 2.1.4 Tƣ vấn tâm lí gì? Theo UNICEF “ tư vấn tâm lí. .. cứu dựa vào để tiến hành nghiên cứu, cụ thể về: - Tâm lí, nhu cầu, tư vấn gì? - Tư vấn tâm lí, tư vấn tâm lí học đường gì? - Đặc điểm tâm sinh lí HS THPT Chương 3: Người nghiên cứu mô tả số phương
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU NHU CẦU VỀ TƯ VẤN TÂM LÍ HỌC ĐƢỜNG CỦA HS THPT , TÌM HIỂU NHU CẦU VỀ TƯ VẤN TÂM LÍ HỌC ĐƢỜNG CỦA HS THPT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay